LIVIAL

Toimeained: tiboloon

Ravimi vorm: tablett

Ravimi tugevus: 2,5mg 28TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on LIVIAL ja milleks seda kasutatakse

Livial on hormoonasendusravi (HAR). Livial sisaldab tibolooni - ainet, millel on soodsad mõjud keha
erinevatele kudedele, nagu nt ajule, tupele ja luukoele. Liviali kasutatakse menopausi läbinud naistel, kelle
viimasest loomulikust kuupuhastusest on möödunud vähemalt 12 kuud.

Liviali kasutatakse:
Menopausi järgsete vaevuste leevendamiseks
Menopausi ajal väheneb naise keha poolt toodetava östrogeeni hulk. See võib põhjustada haigusnähte, nagu
nt kuumatunne näol, kaelal ja rindkerel ("kuumalained"). Pärast menopausi leevendab neid haigusnähte
Livial. Teile määratakse Liviali ainult siis, kui teie haigusnähud tõsiselt takistavad teie igapäevaelu.

Osteoporoosi ehk luu-urbnemuse ennetamine
Pärast menopausi võivad mõnedel naistel luud muutuda kergesti murduvaks (luu-urbnemus). Te peate oma
arstiga nõu pidama kõigi olemasolevate valikute üle.

Kui teil on osteoporoosist tingitud suurenenud luumurdude tekke risk ja teile ei sobi teised ravimid, siis võite
Liviali võtta luu-urbnemuse ennetamiseks pärast menopausi.

6. peatükist "Pakendi sisu ja muu teave" leiate rohkem teavet Liviali kohta ja milleks seda kasutatakse.

2. Mida on vaja teada enne LIVIAL võtmist

Haiguslugu ja regulaarsed läbivaatused
HAR või Liviali kasutamisega kaasnevad ohud, millega peab arvestama, enne kui otsustate ravi alustada või
seda jätkata.

Enneaegse menopausiga (munasarjade puudulikkuse või operatsiooni tõttu) naiste ravimise kogemus on
piiratud. Kui teil on enneaegne menopaus, siis HAR või Liviali kasutamise riskid võivad olla erinevad.
Palun pidage oma arstiga nõu.

1
Enne HARga või Livialiga alustamist (või taasalustamist) viib arst läbi küsitluse teie ja teie pere tervise
kohta. Arst võib otsustada läbi viia füüsilise läbivaatuse. See võib vajadusel hõlmata teie rinnanäärmete
ja/või suguelundite läbivaatust.

Kui olete alustanud Livialiga, peate regulaarselt (vähemalt üks kord aastas) arstlikul läbivaatusel käima. Neil
läbivaatustel arutage oma arstiga Livialiga jätkamise kasu ja ohtusid.

Käige regulaarselt rinnanäärmeid kontrollimas, nii nagu teie arst on soovitanud.

Ärge võtke Liviali,
kui miski järgnevast käib teie kohta. Kui te ei ole milleski allpool toodus kindel, siis enne Liviali võtmist
pidage nõu oma arstiga.
Ärge võtke Liviali,
• kui olete tibolooni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
• kui põete, olete põdenud või teil kahtlustatakse rinnanäärmevähki.
• kui põete või teil kahtlustatakse östrogeensõltuvat kasvajat, nt emaka limaskesta vähki.
• kui teil esineb seletamatut tupekaudset veritsust.
• teil on emaka limaskesta vohamine (endomeetriumi hüperplaasia), mida ei ravita.
• kui teil on või on kunagi olnud verehüüve veenis (tromboos), nagu nt jalgades (süvaveenide
tromboos) või kopsudes (kopsuveresoonte emboolia).
• kui teil on vere hüübimise häire (nagu nt proteiin C, proteiin S või antitrombiini puudulikkus).
• kui teil on või on hiljuti olnud haigus verehüüvete tõttu arterites, nagu nt südamelihase infarkt,
rabandus või rinnaahistus.
• kui põete või olete põdenud maksahaigust ning maksatalitlus ei ole veel normaliseerunud.
• kui teil on harvaesinev verehaigus nimega "porfüüria", mida antakse edasi vanematelt lastele (pärilik
haigus).
• kui te olete rase või kahtlustate, et olete rase.
• kui te imetate last.

Kui ükski ülal loetletud seisunditest tekib Liviali võtmise ajal esimest korda, siis lõpetage kohe selle
võtmine ja pidage kohe oma arstiga nõu.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne ravi alustamist rääkige oma arstiga, kui teil on kunagi olnud mõni järgnevatest tervisehädadest, sest
ravi ajal Livialiga võivad need taastekkida või halveneda. Kui nii, siis peate sagedamini oma arsti juures
läbivaatustel käima:
- fibroidid teie emakas;
- emaka limaskestale sarnase koe kasvamine väljaspool teie emakat (endometrioos) või on varem olnud
emaka limaskesta vohamist (endomeetriumi hüperplaasiat);
- suurenenud risk verehüüvete tekkeks (vt "Verehüübed veenis (tromboos)");
- suurenenud risk östrogeensõltuva kasvaja tekkeks (nagu nt kui emal, õel või vanaemal on olnud
rinnanäärmevähki);
- kõrge vererõhk;
- maksa haigusseisund, nagu nt maksa healoomuline kasvaja;
- suhkurtõbi;
- sapikivid;
- migreen või tugevad peavalud;
- immuunsüsteemi haigus, mis mõjutab keha mitmeid elundeid (punane söötraig);
- langetõbi;
- astma;
- kõrva trummikilet ja kuulmist mõjutav haigus (otoskleroos ehk kõrvakõvastus);
- väga suur rasvade (triglütseriidide) tase teie veres;
- vedelikupeetus südame- või neerutalitluse häirete tõttu.


2
Lõpetage Liviali võtmine ja pöörduge kohe arsti poole
Kui te panete tähele HAR või Liviali võtmise ajal midagi järgnevast:
- mõni "Ärge võtke Liviali" lõigus mainitud seisund;
- teie naha või teie silmamuna valgete kollaseks muutumine (kollatõbi). Need võivad olla maksahaiguse
tunnused;
- teie vererõhu suur tõus (haigusnähtudeks võivad olla peavalu, väsimus, peapööritus);
- migreenitaolised peavalud, mis tekivad esimest korda;
- kui te rasestute;
- kui te panete tähele verehüübe tunnuseid, nagu nt
- jalgade valulik turse ja punasus,
- äkiline valu rindkeres,
- hingamisraskused.
Täiendavat teavet vt "Verehüübed veenis (tromboos)".

Märkus. Livial ei ole rasestumisvastane vahend. Kui teie viimasest kuupuhastusest on möödunud vähem kui
12 kuud või teil on vähem kui 50 eluaastat, siis võib teil ikka veel vaja olla kasutada täiendavaid
rasedusvastaseid vahendeid raseduse vältimiseks. Pidage oma arstiga nõu.

HAR ja vähk
Emaka limaskesta vohamine (endomeetriumi hüperplaasia) ja emaka limaskesta vähk
(endomeetriumi vähk)
On olnud teateid emaka limaskesta rakkude suurenenud kasvust või vähist naistel, kes kasutavad Liviali.
Emaka limaskesta vähi risk suureneb kasutamise aja pikenedes.

Ebaregulaarne veritsus
Liviali võtmise esimese 3...6 kuu ajal võib teil esineda ebaregulaarset veritsust või veretilku (määrimist).

Kui aga ebaregulaarne veritsus
• kestab kauem kui esimesed 6 kuud;
• algab, kui olete juba Liviali kauem kui 6 kuud võtnud;
• kestab edasi pärast Liviali ravi lõpetamist,
siis pöörduge arsti poole niipea kui võimalik.

Rinnanäärmevähk
Tõendid viitavad, et östrogeeni-gestageeni kombinatsiooni ja võimalik, et ka ainult östrogeeni sisaldav HAR
suurendab rinnanäärmevähi ohtu. Lisarisk sõltub HAR võtmise kestusest. Lisarisk selgub järgnevate aastate
jooksul. Kuid see normaliseerub mõne (kõige rohkem 5) aasta jooksul pärast ravi lõppu.

Võrrelge
Liviali võtvatel naistel esineb väiksem oht, kui kombineeritud HAR kasutavatel naistel ja võrreldav risk
ainult östrogeeni sisaldavat HAR kasutavatel naistel.

• Kontrollige regulaarselt oma rinnanäärmeid. Pöörduge oma arsti poole, kui te panete tähele
mingeidki muutusi, nagu nt
- lohukeste tekkimine nahas,
- nibu muutused,
- mis tahes tihked tükid, mida võite näha või tunda.

Munasarjavähk
Munasarjavähki esineb harva. HAR 5...10 aastat võtvatel naistel on teatatud natuke suurenenud riskist
munasarjavähile.

Võrrelge
5-aastase perioodi jooksul HAR mittesaavatest 50-...69-aastastest naistest diagnoositakse munasarjavähk

3
keskmiselt umbes 2 naisel tuhandest. 5 aastat HAR võtnud naiste hulgas on 2...3 juhtumit 1000 kasutaja
kohta (st kuni 1 lisajuhtum).

Liviali kasutamisel on munasarjavähi suurenenud risk sarnane teistsugust tüüpi HARdega.

HAR mõju südamele ja vereringele
Verehüübed veenis (tromboos)
Verehüüvete tekke risk veenides on umbes 1,3...3 korda suurem HAR kasutajatel kui mittekasutajatel, eriti
selle võtmise esimesel aastal.

Verehüübed võivad olla ohtlikud ja kui üks neist rändab kopsudesse, siis võib see põhjustada valu rindkeres,
hingeldust, minestust või isegi surma.

Tõenäolisem on, et teil tekib veenides verehüüve, kui te saate vanemaks ja kui miski järgnevast kehtib teie
kohta. Teatage oma arstile, kui teil on mõni järgnevatest seisunditest:
• te olete rase või olete hiljuti lapse saanud;
• te kasutate östrogeene;
• te ei suuda kaua jalutada, sest teil on olnud suurem operatsioon, vigastus või haigus (vt ka lõik 3 "Kui
teid on vaja opereerida");
• te olete suurel määral ülekaaluline (kehamassiindeks >30 kg/m2);
• teil on vere hüübimise häire, mis vajab pikaajalist ravi vere hüübimise takistamiseks kasutatava
ravimiga;
• kellelgi teie lähedastest sugulastest on kunagi olnud verehüüve jalas, kopsus või mõnes teises elundis;
• teil on punane söötraig;
• teil on vähk.

Verehüübe nähtusid vt lõigust "Lõpetage Liviali võtmine ja pöörduge kohe arsti poole".

Võrrelge
Vaadeldes HAR mittevõtvaid 50. eluaastates naisi, siis keskmiselt 5 aastase perioodi jooksul on oodata, et
4...7 naisel tuhandest tekib veeni verehüüve.

Üle 5 aasta östrogeen-gestageen HAR võtvatel 50. eluaastates naistel on 9...12 juhtumit 1000 kasutaja kohta
(st 5 lisajuhtumit).

Liviali kasutamisel on verehüübe veeni tekkimise suurenenud risk väiksem kui teistsugust tüüpi HARdega.

Südamehaigus (südamelihase infarkt)
Puuduvad tõendid, et HAR või Livial ennetaks südamelihase infarkti.

Östrogeen-gestageen HAR kasutavatel üle 60-aastastel naistel tekib natuke tõenäolisemalt südamehaigus,
kui neil, kes ei võta HAR. Kuna südamehaiguse risk sõltub tugevalt vanusest, siis südamehaiguste
lisajuhtumite arv östrogeen-gestageen HAR tõttu on väga väike tervetel menopausile lähenevatel naistel,
kuid see suureneb vanuse edenedes.

Puuduvad tõendid, mis viitaksid, et Livialiga on südamelihase infarkti risk erinev riskist teiste HARdega.

Ajuinsult
Hiljutine uuring pakub, et HAR ja Livial suurendavad ajuinsuldi tekke riski. Riski suurenemist on täheldatud
peamiselt vanematel üle 60-aastastel postmenopausaalsetel naistel.

Võrrelge
Liviali mittekasutavate 50-ndates eluaastates naiste jälgimine näitas, et 5 aasta jooksul esineb keskmiselt 3
naisel 1000-st ajuinsult. Liviali kasutavatel 50-ndates eluaastates naistel on see arv 7 naist 1000-st (st

4
4 lisajuhtumit).

Liviali mittekasutavate 60-ndates eluaastates naiste jälgimine näitas, et 5 aasta jooksul esineb keskmiselt 11
naisel 1000-st ajuinsult. Liviali kasutavatel 60-ndates eluaastates naistel on see arv 24 naist 1000-st (st
13 lisajuhtumit).

Muud seisundid
HAR ei enneta mälukaotust. Natuke on tõendeid kõrgemast riskist mälukaotusele naistel, kes hakkavad
HAR kasutama pärast 65. eluaastat. Pidage oma arstiga nõu.

Muud ravimid ja Livial
Mõned ravimid võivad Liviali toimet mõjutada. See võib põhjustada ebaregulaarset veritsust. See kehtib
järgmiste ravimite kohta:
• ravimid vere hüübimise vastu (nagu nt varfariin);
• ravimid langetõve korral (nagu nt fenobarbitaal, fenütoiin ja karbamasepiin);
• ravimid tuberkuloosi korral (nagu nt rifampitsiin);
• liht-naistepuna (Hypericum perforatum) sisaldavad taimsed ravimid.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud mis tahes muid ravimeid, kaasa
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid, taimseid ravimeid või muid looduslikke tooteid.

Livial koos toidu ja joogiga
Liviali võtmise ajal võite te süüa ja juua nagu tavaliselt.

Rasedus ja imetamine
Livial on kasutamiseks ainult menopausi läbinud naistel. Kui te rasestute, siis lõpetage Liviali võtmine ja
võtke ühendust oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Teadaolevalt ei mõjuta Livial keskendumisvõimet ja ärksust.

Livial sisaldab laktoosi
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas LIVIAL võtta

Livial on suukaudseks kasutamiseks. Võtke üks tablett päevas. Tabletid neelake alla vähese vee või mõne
muu joogiga. Võtke tablett iga päev samal ajal.

Liviali blistril on tabletid märgistatud nädalapäevadega. Esimene tablett tuleb võtta vastava nädalapäevaga
tähistatud pesast. Kui see on nt esmaspäev, võtke esimene tablett ülemisest reast kirja alt esmaspäev. Järgige
nädalapäevi, kuni blister on tühi. Alustage järgmisel päeval järgmise blistriga. Ärge jätke vaheaega järgmise
blistri või pakendi võtmise vahele.

Liviali ei tohiks võtta enne, kui viimasest loomulikust menstruatsioonist on möödunud vähemalt 12 kuud.
Kui Liviali on hakatud võtma varem, võib suureneda võimalus ebaregulaarsete tupekaudsete veritsuste
tekkeks.

Teie arsti eesmärgiks on määrata teile teie haigusnähtusid raviv väikseim annus nii lühikeseks ajaks kui
võimalik. Kui teil on tunne, et see annus on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga.

Kui te võtate Liviali rohkem kui ette nähtud
Kui te olete võtnud rohkem Liviali kui ette nähtud, rääkige sellest kohe arstile või apteekrile.

5

Kui keegi võtab liiga palju tablette, ei ole põhjust liigselt muretseda. Sellest hoolimata peaksite kohe
rääkima oma arstiga. Üleannustamise sümptomid võivad olla iiveldus ja oksendamine või tupekaudne
veritsus.

Kui te unustate Liviali võtta
Kui te unustate ühe tableti võtta, võtke see kohe, kui see teile meenub, juhul, kui te ei ole hilinenud üle 12
tunni. Kui olete hilinenud rohkem kui 12 tundi, jätke vahelejäänud tablett võtmata.

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teid on vaja opereerida
Kui teil tuleb operatsioon, siis öelge kirurgile, et te võtate Liviali. Võib olla on teil vaja lõpetada Liviali
võtmine umbes 4...6 nädalat enne operatsiooni selleks, et vähendada verehüübe tekke riski (vt lõik 2,
"Verehüübed veenis"). Küsige oma arstilt, millal te võite uuesti hakata Liviali võtma.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

HAR kasutavatel naistel võrreldes HAR mittekasutavate naistega teatatakse sagedamini järgmistest
kõrvaltoimetest:
• rinnanäärmevähk;
• emaka limaskesta vohamine või vähk (endomeetriumi hüperplaasia või vähk);
• munasarjavähk;
• verehüübed jalgade või kopsude veenides (venoosne trombemboolia);
• südamehaigus;
• ajuinsult;
• võimalik mälukaotus, kui HAR alustatakse pärast 65. eluaastat.

Lisateavet nende kõrvaltoimete kohta vt lõik 2.

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Enamus nendest
kõrvaltoimetest on leebed.

Kliinilistes uuringutes täheldatud sagedased kõrvaltoimed (esinevad 1-10% Liviali kasutavatest naistest) on:
• Tupekaudne veritsus või määrimine
• Kõhuvalu
• Kaalutõus
• Rindade valulikkus
• Liigkarvasus
• Vaginaalsed sümptomid nagu eritus tupest, sügelus ja ärritus

Aeg-ajalt esinenud kõrvaltoime (esines 0,1-1% Liviali kasutavatest naistest) oli akne.

Teised kõrvaltoimed, mida on täheldatud Liviali müügijärgsel kasutamisel, on:
• Peapööritus, peavalu, migreen, depressioon
• Nahalööve või sügelus
• Nägemishäired
• Seedehäired
• Vedelikupeetus
• Liigesvalu, lihasvalu

6
• Muutused maksafunktsioonis

On olnud teateid rinnanäärmevähist ja emaka limaskesta rakkude suurenenud kasvust või vähist naistel, kes
kasutavad Liviali.

Konsulteerige arstiga, kui tekib tupekaudne veritsus või mõni kõrvaltoimetest on murettekitav või jätkuv.

Teiste HARdega on teatatud järgnevatest kõrvaltoimetest:
• sapipõiehaigus;
• erinevad nahahäired:
- naha värvuse muutus, eriti näol või kaelal, mis on tuntud ka kui "raseduse laigud" (kloasm);
- valulikud punakad sõlmed nahal (sõlmjas nahaverevus);
- märklauakujulise punetuse või valulike haavanditega lööve (mitmekujuline nahaverevus).

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka
selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee
kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas LIVIAL säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 ˚C. Hoida originaalpakendis, niiskuse ja valguse eest kaitstult.
Kontrollige, kas karbil on toodud erinõudeid säilitamise kohta.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast "Kõlblik kuni:".
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Kõige olulisemad looduslikud naissuguhormoonid on östrogeenid ja kollakehahormoon progesteroon ehk
gestageen. Need hormoonid on vajalikud naise normaalseks seksuaalseks arenguks ja organismi talitluseks
ning omavad tähtsust menstruaaltsükli reguleerimises. Östrogeenid mängivad rolli ka luu
moodustamisprotsessis. Luu moodustumine toimub nooruses ning maksimaalse luumassini jõutakse 20...30
aasta vanuselt. Pärast seda vanust hakkab luumass vähenema, esialgu aeglaselt, kuid seejärel luukadu
kiireneb, iseäranis pärast menopausi. Menopausiks nimetatakse perioodi (tavaliselt umbes 50 aasta
vanuselt), mil munasarjad lakkavad järk-järgult östrogeene tootmast. Munasarjade kirurgilisel eemaldamisel
(ovarektoomial) enne menopausi lõpeb hormooniproduktsioon väga järsku.

Hormooniproduktsiooni vähenemine põhjustab sageli ammutuntud klimakteerilisi sümptomeid nagu
kuumahood ja öised higistamised. Suguhormoonide vähesus võib põhjustada ka tupelimaskesta õhenemist ja
kuivust, mille tagajärjeks võivad olla suguühte valulikkus ja tupeinfektsioonide sagenemine. Nende
füüsiliste häiretega võivad kaasneda meeleolu kõikumine, närvilisus, depressioon, ärrituvus ja suguiha
langus.

Sageli märkamata probleemiks on luukao kiirenemine menopausi perioodil ja selle järel. Järk-järgult
muutuvad luud hapraks ning võivad kergesti murduda (osteoporoos), eriti selgroolülid, reieluukael ja
kodarluu. Osteoporoos võib põhjustada ka seljavalu, kehapikkuse lühenemist ja selja kõverdumist.

7

Livial sisaldab tibolooni - ainet, millel on soodsad toimed erinevatele kudedele nagu peaajule, tupele ja
luudele. Selle tulemuseks on klimakteeriliste sümptomite, nt kuumahoogude ja öiste higistamiste
vähenemine, soodne toime tupe limaskestale, ning meeleolu ja suguiha paranemine. Livial võib peatada ka
luumassi vähenemise protsessi, mis toimub pärast menopausi selgroolülides, reieluukaeltes ja kodarluudes.
Erinevalt mõnest hormoonasendusravist ei stimuleeri Livial emaka limaskesta, mistõttu see ravim ei kutsu
esile igakuist tupeveritsust.

Mida Livial sisaldab
- Toimeaine on tiboloon. Tablett sisaldab 2,5 mg tibolooni.
- Teised koostisosad on kartulitärklis, laktoos, askorbüülpalmitaat ja magneesiumstearaat.

Kuidas Livial välja näeb ja pakendi sisu
Livial 2,5 mg tabletid on valged ning nende ühele poole on trükitud tekst „MK2“ ja teisele poole „Organon“.
Liviali tabletid on kartongist karpides, mis sisaldavad ühte või kolme blistrit. Blistris on 28 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja
N.V. Organon
Kloosterstraat 6,
PO Box 20,
5340 BH ,Oss
Holland

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Merck Sharp & Dohme OÜ
A. H. Tammsaare tee 47
11316 TALLINN
Tel.: 6 144 200
msdeesti@merck.com

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2014

8Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Livial, 2,5 mg tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks tablett sisaldab 2,5 mg tibolooni.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Tablett.

Tablett on valge, ümmargune, sileda pinnaga, ümarate servadega, läbimõõduga 6 mm, mille esiküljele
on kirjutatud MK ja selle alla 2 ning teisele poole Organon*.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

• Östrogeenide puudusest tingitud sümptomite hormoonasendusravi rohkem kui 1 aasta pärast
menopausi.
• Postmenopausaalse osteoporoosi profülaktikaks naistel, kellel on kõrgenenud risk luumurdude
tekkeks ja kes ei talu või kellele on vastunäidustatud ravi teiste ravimitega, mille näidustuseks
on kinnitatud osteoporoosi profülaktika.

Kõikidel juhtudel peab otsus Liviali kasutamise kohta põhinema iga üksiku patsiendi riski hinnangul.
See kehtib eriti üle 60 aasta vanuste patsientide kohta, sest peab arvesse võtma ka insuldi
tekkevõimalust (vt lõike 4.4 ja 4.8).

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Manustatakse üks tablett päevas. Annuse kohandamine eakatele pole vajalik. Tablett tuleb alla neelata
vähese vee või mõne muu joogiga, eelistatult iga päev ühel ja samal ajal.

Postmenopausaalsete sümptomite ravi alustamiseks ja jätkamiseks tuleks kasutada madalaimat
toimivat annust lühima võimaliku aja jooksul (vt ka lõik 4.4).

Liviali ravile ei tohiks lisada eraldi gestageeni.

Ravi alustamine
Naised, kellel tekib loomulik menopaus, peavad ravi Livialiga alustama vähemalt 12 kuud pärast
viimast loomulikku menstruaalveritsust. Kunstliku menopausi puhul võib ravi Livialiga alustada
koheselt.

Iga ebaregulaarne/mitteplaneeritud vaginaalne veritsus vajab enne ravi alustamist Livialiga uuringuid
pahaloomulisuse välistamiseks sõltumata sellest, kas hormoonasendusravi kasutatakse või mitte (vt
lõiku 4.3).


Üleminek HAR mitme- või ühefaasiliselt kombineeritud preparaadilt
Mitmefaasiliselt HAR preparaadilt üleviimisel tuleb ravi Livialiga alustada eelmise raviskeemi
lõpetamisele järgneval päeval. Üleminekul pidevalt kombineeritud hormoonasendusravilt võib Livial-
ravi alustada igal hetkel.

Vahelejäänud annus
Vahelejäänud annus tuleb võtta nii varakult, nagu see meelde tuleb, kui plaanitud annustamise
kellaajast ei ole möödunud rohkem kui 12 tundi. Kui möödunud on aga rohkem aega, tuleb
vahelejäänud annus ära jätta ning võtta järgmine plaanitud kellaajal. Annuse vahelejätmine võib
suurendada vaheveritsuse ja määrimise tõenäosust.

4.3. Vastunäidustused

• Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes
• Rasedus ja imetamine
• Olemasolev, kahtlustatav või anamneesis rinnanäärmevähk - Livial suurendas
platseebokontrollitud kliinilises uuringus rinnanäärmevähi retsidiivi riski
• Olemasolev või kahtlustatav östrogeensõltuv pahaloomuline tuumor (nt endomeetriumivähk)
• Diagnoosimata tupeveritsus
• Ravimata endomeetriumi hüperplaasia
• Varasem või käesolev venoosne trombemboolia (süvaveenide tromboos, kopsuemboolia)
• Teadaolevad trombofiiliad (nt proteiin C, proteiin S või antitrombiini puudulikkus, vt lõik 4.4)
• Arteriaalne trombemboolia anamneesis (nt südame isheemiatõbi, müokardiinfarkt, ajuinfarkt,
transitoorne isheemiline atakk)
• Äge maksahaigus või maksahaigus anamneesis, kuni maksafunktsiooni väärtused ei ole
normaliseerunud
• Porfüüria

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Postmenopausaalsete sümptomite raviks tohib Liviali ordineerida ainult selliste sümptomite korral,
mis halvendavad elukvaliteeti. Kõigil juhtudel tuleb vähemalt kord aastas hoolikalt hinnata võimaliku
ohu ja loodetava kasu vahekorda ning Livialiga tohib jätkata ainult juhul, kui kasu ületab ohu.

Ajuinfarkti, rinnanäärmevähi ja intaktse emakaga naistel endomeetriumivähi riske (vt allpool ja lõik
4.8) tuleks iga naise jaoks eraldi hoolikalt hinnata, arvestades individuaalseid riskifaktoreid, mõlema
vähi ja ajuinfarkti sagedust ja omadusi, vastust ravile, suremust.

Tõendeid HAR või tibolooniga seotud riskide kohta enneaegse menopausi ravis on vähe. Kuna
absoluutne risk on noorematel naistel madal, siis kasu ja riski tasakaal nende naiste puhul võib olla
soodsam kui vanematel naistel.

Meditsiiniline vaatlus/jälgimine
• Enne HAR või tibolooni alustamist või jätkamist tuleb koguda põhjalik isiklik ja
perekonnaanamnees. Lähtuvalt sellest ning vastunäidustustest ja kasutamishoiatustest tuleb
teostada füüsiline (sh vaagnasiseste organite ja rinnanäärme) läbivaatus. Ravi ajal soovitatakse
läbi viia perioodilisi kontrolluuringuid, mille sagedus ja olemus kohandatakse individuaalselt
igale naisele. Naistele tuleb selgitada, missugustest rinnanäärme muutustest nad peavad arsti või
meditsiiniõde teavitama (vt “Rinnanäärme vähk”). Uuringud, sh vastavate kuvamisvahenditega,
nt mammograafia, tuleb läbi viia vastavalt kaasajal kehtivatele sõeluuringu tavadele, mis on
kohandatud individuaalse patsiendi kliinilistele vajadustele.


Jälgimist vajavad seisundid
• Patsienti tuleb hoolikalt jälgida, kui tal esinevad, on varem esinenud ja/või on raskenenud
raseduse või eelneva hormoonravi ajal järgmised seisundid. Tuleb arvestada, et eriti need
seisundid võivad Livial-ravi ajal taastuda või süveneda:
- leiomüoom (emaka fibroom) või endometrioos
- trombemboolsete haiguste riskifaktorid (vt allpool)
- östrogeensõltuvate tuumorite riskifaktorid - nt 1. astme pärilikkus rinnanäärmevähi
suhtes
- arteriaalne hüpertensioon
- maksahaigused (nt maksa adenoom)
- suhkurdiabeet vaskulaarsete tüsistustega või ilma
- sapikivitõbi
- migreen või (tugevad) peavalud
- süsteemne erütematoosne luupus
- anamneesis endomeetriumi hüperplaasia (vt allpool)
- epilepsia
- bronhiaalastma
- otoskleroos

Põhjused ravi koheseks lõpetamiseks:
Ravi tuleb lõpetada juhul, kui ilmneb vastunäidustus, ning järgmistes olukordades:
• ikterus või maksafunktsiooni halvenemine
• vererõhu märkimisväärne tõus
• migrenoidsete peavalude taastumine

Endomeetriumisuurenemus ja -kartsinoom
• Randomiseeritud kontrollitud uuringutest saadud andmed on vasturääkivad, kuid
vaatlusuuringute andmed on korduvalt näidanud, et endomeetriumivähi tekkerisk on suurenenud
naistel, kellele tavapraktikas on määratud Liviali (vt ka lõiku 4.8). Nendes uuringutes oli riski
suurenemine seotud kasutusperioodi pikkusega. Tiboloon suurendab transvaginaalse ultraheli
abil mõõdetud endomeetriumi paksust.
• Ravi esimestel kuudel võib esineda vaheveritsusi ja “määrimisi” (vt lõik 5.1). Naised peaksid
teatama vaheveritsusest või “määrimisest”, mis püsib ka siis, kui ravi on juba 6 kuud kestnud,
kui vaheveritsus või „määrimine“ algab pärast seda või kestab edasi pärast ravi lõpetamist.
Naine tuleks suunata günekoloogilisse kontrolli, mis tõenäoliselt sisaldab ka endomeetriumi
biopsiat, välistamaks pahaloomulist protsessi.

Rinnanäärmevähk
• Tibolooni kasutamisega seotud rinnavähi suurenenud tekkerisk ei ole lõplikult tõestatud.
Uuringu MWS (inglise k The Million Women Study, miljoni naise uuring) andmetel on oluline
rinnavähi riski suurenemine seotud 2,5 mg tibolooni kasutamisega. Risk muutus ilmseks pärast
mõneaastast kasutamist, suurenes pikaajalisel kasutamisel ja vähenes uuesti algse tasemeni
mõne (enamasti viie) aasta jooksul pärast ravi lõpetamist (vt lõiku 4.8). Neid tulemusi ei
kinnitanud uuring, milles kasutati üldarstide uuringutulemuste andmebaasi (General Practice
Research Database, GPRD).

Munasarjavähk
• Munasarjavähki esineb palju harvemini kui rinnanäärmevähki. Pikaajalist (vähemalt
5...10 aastat) ainult östrogeeni sisaldavate HAR preparaatide kasutamist on seostatud
munasarjavähi natuke suurenenud tekkeriskiga (vt lõik 4.8). Mõned uuringud, sh uuring Naiste
Tervise Algatus (Women's Health Initiative, WHI), viitavad, et kombineeritud HAR pikaajalisel
kasutamisel võib olla võrreldav sarnane või natuke väiksem risk (vt lõik 4.8). Miljoni Naise
Uuringus näidati, et munasarjavähi suhteline risk tibolooni kasutamisel oli sarnane riskiga, mida
seostatakse teistsugust tüüpi HARde kasutamisega.


Venoosne trombemboolia
• HARga, kus kasutatakse östrogeene või östrogeeni-gestageeni kombinatsiooni, kaasneb
venoosse trombemboolia (VTE), sh süvaveenide tromboosi või kopsuemboolia, 1,3...3-kordne
tekke risk võrreldes mittekasutamisega. Sellise juhtumi esinemine on kõige tõenäolisem HAR
esimesel aastal (vt lõik 4.8). Ühendkuningriikide andmebaasi kasutanud epidemioloogilises
uuringus oli tibolooniga seotud VTE tekkerisk väiksem kui tavalise HARga, kuid ainult väike
osa naistest olid praegused tibolooni kasutajad ning ei saa välistada väikest riski suurenemist
võrreldes mittekasutamisega.
• Patsientidel, kel on teada trombofiilsed seisundid, esineb kõrgem VTE risk ning HAR või
tiboloon võivad seda riski suurendada. Seetõttu on HAR neil patsientidel vastunäidustatud (vt
lõik 4.3).
• VTE üldtunnustatud riskifaktoriteks on östrogeenide kasutamine, vanem iga, suurem
operatsioon, pikaajaline liikumisvõimetus, ülekaal (kehamassiindeks >30 kg/m2),
rasedus/sünnitusjärgne periood, süsteemne punane söötraig ja vähk. Varikoossete veenide
osatähtsuse kohta VTE arengus selge üksmeel puudub. Nagu kõigi postoperatiivsete
patsientidega, tuleb mõelda operatsioonijärgse VTE profülaktika meetmetele. Kui plaanilisele
operatsioonile järgneb pikaajaline liikumisvõimetus, siis soovitatakse HAR või tibolooni ajutist
katkestamist neli kuni kuus nädalat varem. Ravi ei tohi uuesti alustada enne, kui liikuvus on
täielikult taastunud.
• Naistele, kellel ei ole varem esinenud VTE-d, kuid 1. astme sugulase anamneesis on tromboos
noores eas, võib pakkuda sõeluuringut pärast selle piirangute selgitamist (ainult osa
trombofiiliatest on sõeluuringutega kindlaks tehtavad). Kui tehakse kindlaks trombofiilia, mis
erineb tromboosiga pereliikmete omast või mis on olemuselt "raske" (nt antitrombiini,
proteiin S või proteiin C puudulikkused või nende kombinatsioonid), siis HAR või tiboloon on
vastunäidustatud.
• Verehüübimisvastast ravi saavatel naistel tuleb hoolega hinnata HAR või tibolooni kasutamise
kasu ja riski.
• VTE arenemisel pärast ravi alustamist tuleb ravimi kasutamine lõpetada. Patsientidel tuleb
paluda koheselt arsti poole pöörduda, kui nad märkavad endal võimalikke trombemboolia
sümptomeid (nt jalavalu ja turse, järsku tekkinud valu rinnus, düspnoe).

Südame isheemiatõbi (CAD)
• Randomiseeritud kontrollitud uuringud ei ole andnud mingeid tõendeid kaitsest
müokardiinfarkti vastu naistel, kellel on või ei ole CAD ja kes said östrogeeni ja gestageeni
kombinatsiooni või ainult östrogeeni sisaldavat HAR. GPRD andmebaasi kasutanud
epidemioloogilises uuringus ei leitud tõendeid kaitse kohta müokardiinfarkti vastu tibolooni
saanud postmenopausis naistel.

Isheemiline insult
• Tibolooni kasutamine suurendab esimesel kasutusaastal isheemilise insuldi tekkeriski (vt lõiku
4.8). Insuldi algne tekkerisk sõltub väga palju vanusest ja seega on tibolooni mõju tugevam
vanemate inimeste puhul.

Muud seisundid
• Patsiendid, kellel on tegemist selliste harvaesinevate pärilike haigustega, nagu galaktoosi
talumatus, Lappi laktaasi defitsiit või glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon, ei tohi seda ravimit
kasutada.
• Livial ei ole mõeldud kasutamiseks kontratseptiivina.
• Livial-ravi põhjustab olulist annusest sõltuvat HDL-kolesterooli taseme langust (kahe aasta
jooksul 1,25 mg annuse kasutamisel 16,7% ja 2,5 mg annuse kasutamisel kuni 21,8%).
Sarnaselt vähenes ka triglütseriidide ja lipoproteiin (a) sisaldus. Üldkolesterooli ja VLDL-C tase
ei sõltunud kasutatud annusest. LDL-C tase ei muutunud. Nende leidude kliiniline tähendus ei
ole veel selge.

• Kuna östrogeenid võivad põhjustada vedelikupeetust, siis tuleb südame või neeru
funktsioonihäirega patsiente hoolikalt jälgida.
• Eelneva hüpertriglütserideemiaga naisi tuleks östrogeenide asendusravi või HAR ajal hoolikalt
jälgida, kuna harvadel juhtudel on kirjeldatud sellises seisundis patsientidele östrogeenide
manustamisel olulist plasma triglütseriidide sisalduse suurenemist, mis on viinud pankreatiidi
tekkeni.
• Ravi ajal Livialiga on teatatud ainult väga väikesest türoide siduva globuliini (TBG) ja kogu T4
sisalduse vähenemisest. Kogu T3 tase on jäänud muutumatuks. Liviali toimel väheneb
suguhormoone siduva globuliini (SHBG) tase, samas ei mõjuta Livial kortikoide siduva
globuliini (CBG) ja tsirkuleeriva kortisooli taset.
• HAR kasutamine ei paranda kognitiivset funktsiooni. Arvatava dementsuse suurenenud riski
kohta on tõendeid naistel, kes alustavad ühefaasilise kombineeritud või ainult östrogeeni
sisaldava HAR kasutamist hiljem kui 65-aastaselt.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Vere fibrinolüütilise aktiivsuse suurendamise tõttu võib Livial võimendada antikoagulantide toimeid.
Sellist mõju on näidatud varfariini kasutamise korral. Seetõttu peab Liviali ja antikoagulantide
samaaegsel kasutamisel olema ettevaatlik, eriti Livial-ravi samaaegsel alustamisel või lõpetamisel.
Vajadusel tuleb varfariini annust vähendada.

Tibolooni farmakokineetiliste koostoimete kohta on vähe teavet. Üks in vivo uuring näitas, et
samaaegne tiboloonravi mõjutab mõõdukalt tsütokroom P450 3A4 substraadi midasolaami
farmakokineetikat. Seega võib oletada, et esineb koostoimeid ka teiste CYP3A4 substraatidega.

CYP3A4 indutseerivad ühendid, nagu nt barbituraadid, karbamasepiin, hüdantoiinid ja rifampitsiin
võivad soodustada tibolooni metabolismi ja seega mõjutada selle ravivat mõju.

Liht-naistepuna (Hypericum perforatum) sisaldavad taimsed preparaadid võivad indutseerida
östrogeenide ja gestageenide metabolismi CYP3A4 kaudu. Kliiniliselt võib östrogeenide ja
gestageenide suurenenud metabolism viia toime vähenemiseni ja muutusteni emakaveritsus profiilis.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Livial on raseduse ajal vastunäidustatud (vt lõik 4.3). Kui naine rasestub Livial-ravi ajal, tuleks ravi
kohe lõpetada. Liviali kasutamise kohta raseduse ajal ei ole kliinilisi andmeid. Loomkatsed on
näidanud kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3). Võimalik risk inimesele ei ole teada.

Livial on imetamise ajal vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Livialil ei ole toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Selles lõigus kirjeldatakse kõrvaltoimeid, mis registreeriti 21 platseebo-kontrollitud uuringus (kaasa
arvatud LIFT-uuring), mis hõlmas 4079 naist, kes said Liviali terapeutilisi annuseid (1,25 või 2,5 mg)
ja 3476 naist, kes said platseebot. Ravi kestus neis uuringutes oli 2 kuud kuni 4,5 aastat.
Kõrvaltoimed, mis esinesid ravi ajal Livialiga statistiliselt tunduvalt suurema sagedusega võrreldes
platseeboga, on näidatud tabelis 1.


Tabel 1.
Liviali kõrvaltoimed
Organsüsteemi klass
Sage
Aeg-ajalt
>1/100, <1/10
>1/1000, <1/100
Seedetrakti häired
Alakõhuvalu

Naha- ja nahaaluskoe
Ebanormaalne karvakasv
Akne
kahjustused
Reproduktiivse süsteemi ja
Tupeeritis
Rinnanäärmete düskomfort
rinnanäärme häired
Endomeetriumi seina
Seeninfektsioon
paksenemine
Vaginaalne mükoos
Postmenopausaalne
Rinnanibude valulikkus
hemorraagia
Rindade tundlikkus
Vulva sügelus
Tupekandidoos
Vaginaalne hemorraagia
Valu väikevaagna piirkonnas
Emakakaela düsplaasia
Genitaaleritis
Vulvovaginiit
Uuringud
Kaalutõus

Ebanormaalne määriv eritis
emakakaelast*
* Enamusel juhtudel oli tegemist healoomuliste muutustega. Emakakaela patoloogia (emakakaela
kartsinoomi) esinemissagedus ei olnud Liviali puhul suurem kui platseebo korral.

Müügijärgsel kasutamisel on täheldatud nii äsjanimetatud kui ka mõningaid teisi kõrvaltoimeid:
peapööritus, nahalööve, sügelus, seborroiline dermatoos, peavalu, migreen, nägemishäired (sealhulgas
hägune nägemine), seedehäired, depressioon, tursed, toimed lihas-skeletisüsteemile nagu liiges- või
lihasvalu ning muutused maksafunktsiooni parameetrites.

Rinnanäärmevähi risk
• Kombineeritud östrogeen-gestageen ravi kauem kui 5 aastat võtvatel naistel on teatatud kuni
2-kordsest rinnanäärmevähi riski suurenemisest võrreldes mittekasutamisega.
• Iga suurenenud risk ainult östrogeeni või tibolooni sisaldavat ravi kasutavatel on oluliselt
väiksem kui östrogeeni-gestageeni kombinatsiooni kasutajatel nähtu.
• Riskitase sõltub kasutuse kestusest (vt lõik 4.4).
• Esitatud on suurima epidemioloogilise uuringu (MWS) tulemused.

Tabel 2.
Miljoni Naise Uuring - hinnanguline täiendav risk rinnanäärmevähile pärast
viieaastast kasutamist
Vanuse
Lisajuhtude arv tuhande HAR-
Lisajuhtude arv tuhande HAR
Riskimäär &
vahemik
mitte-kunagi-kasutanu kohta
kasutaja kohta 5 aasta jooksul
95%CI#
(aastates)
5-aastase perioodi jooksul*2
(95%CI)
Ainult östrogeeni sisaldav HAR
50...65
9...12
1,2
1...2 (0...3)
Östrogeeni ja gestageeni kombinatsioon
50...65
9...12
1,7
6 (5...7)
Tiboloon
50...65
9...12
1,3
3 (0...6)
# Koguriski määr. Riskimäär ei ole konstante, vaid suureneb kasutamise kestuse pikenemisega.

Endomeetriumivähi risk
Emakakaela limaskesta vähi risk on umbes 5 iga 1000 naise kohta, kellel on emakas ja kes ei kasuta
HAR või tibolooni.


Ühes randomiseeritud platseebokontrollitud uuringus osalesid naised, keda enne uuringu alustamist ei
olnud skriinitud endomeetriumi muutuste suhtes. Seetõttu vastasid nad tavapärasele kliinilisele
praktikale. Neil tuvastati suurim endomeetriumivähi risk (uuring LIFT, keskmine vanus 68 aastat).
Selles uuringus ei diagnoositud 2,9 aasta jooksul platseeborühmas (n = 1773) endomeetriumivähki
erinevalt Liviali rühmast (n = 1746), kus endomeetriumivähki diagnoositi neljal juhul. Selles uuringus
vastab see 0,8 lisanduvale endomeetriumivähi juhule iga tuhande Liviali kasutanud naise kohta aastas
(vt lõik 4.4).

Isheemilise insuldi risk
• Isheemilise insuldi suhteline risk ei sõltu vanusest või kasutuse kestusest, kuid et insuldi algne
risk on tugevalt sõltuv vanusest, siis isheemilise insuldi kogurisk HAR või tibolooni kasutavatel
naistel suureneb vanusega, vt lõik 4.4.
• 2,9 aastat kestnud randomiseeritud kontrollitud uuringu andmetel tuvastati 2,2-kordne
insuldiriski suurenemine naistel (keskmine vanus 68 aastat), kes kasutasid 1,25 mg Liviali
(28/2249) võrreldes platseeboga (13/2257). Enamik (80%) insultidest olid isheemilised.
• Algne insuldi tekkerisk sõltub väga palju vanusest. Seega on algne esinemissagedus 5 aasta
jooksul hinnanguliselt 3 juhtu tuhandest 50-59-aastaste ja 11 juhtu tuhandest 60-69 aasta
vanuste naiste rühmas.
• Naiste hulgas, kes kasutavad Liviali 5 aasta vältel, lisandub hinnanguliselt 4 juhtu tuhande
kasutaja kohta 50-59-aastaste vanuserühmas ja 13 juhtu tuhande kasutaja kohta 60-69-aastaste
hulgas.

Ülejäänud kõrvaltoimeid on registreeritud östrogeen ja östrogeen-gestageenravi korral:
• Pikaajalist ainult östrogeeni ja östrogeeni-gestageeni kombinatsiooni sisaldavat HAR on
seostatud natuke suurema riskiga munasarjavähile. Miljoni Naise Uuringus oli 5 aasta HAR
tulemuseks 1 lisajuht 2500 kasutaja kohta. See uuring näitas, et munasarjavähi suhteline risk
tibolooniga oli sarnane riskiga teistsugust tüüpi HARdega.
• HAR seostatakse 1,3...3-kordse suhtelise riski suurenemisega venoossele trombembooliale, nt
süvaveenide tromboos või kopsuarteri trombemboolia. Sellise juhtumi esinemine on kõige
tõenäolisem HAR esimesel aastal (vt lõik 4.4). Esitatud on WHI uuringute tulemused:

Tabel 3.
WHI uuringud - VTE lisarisk kasutamisel 5 aasta jooksul
Vanuse vahemik Juhtude arv tuhande naise kohta
Lisajuhtude arv tuhande
Riskimäär ja 95%CI
(aastates)
platseebo harus 5 aasta jooksul
HAR kasutaja kohta
Ainult suukaudne östrogeen*4
50...59
1,2 (0,6...2,4)
1 (-3...10)
Suukaudne östrogeeni-gestageeni kombinatsioon
50...59
2,3 (1,2...4,3)
5 (1...13)
*4 Uuring ilma emakata naistel.

• Südame isheemiatõve risk on natuke suurenenud üle 60-aastastel kombineeritud
östrogeeni-gestageeni HAR kasutajatel (vt lõik 4.4). Puuduvad tõendid, mis viitaksid, et
tibolooniga on müokardiinfarkti risk erinev teiste HARde riskist.
• Sapipõiehaigus
• Naha ja nahaaluskoe kahjustused: kloasmid, multiformne erüteem, sõlmeline erüteem,
vaskulaarne purpur
• Arvatav dementsus üle 65-aastastel (vt lõik 4.4)

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.


4.9. Üleannustamine

Loomadel on leitud, et tibolooni äge toksilisus on väga madal. Seepärast ei ole mürgistussümptomeid
täheldatud ka siis, kui samaaegselt on võetud mitu tabletti. Ägeda üleannustamise puhul võib naistel
esineda iiveldus, oksendamine ja vaginaalne veritsus. Spetsiifilist antidooti ei teata. Vajadusel tuleb
rakendada sümptomaatilist ravi.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: östrogeenid, ATC-kood: G03CX01

Suukaudse manustamise järgselt metaboliseeritakse tiboloon kiirelt kolmeks komponendiks, mis
põhjustavadki Liviali farmakoloogilised toimed. Kaks metaboliiti (3α-OH-tiboloon ja 3β-OH-
tiboloon) avaldavad östrogeenseid toimeid, kuid kolmandal metaboliidil (tibolooni ∆4-isomeer) on
gestageensed ja androgeensed toimed.

Livial asendab menopausijärgset östrogeeni produktsiooni langust ja leevendab menopausaalseid
sümptomeid. Livial väldib menopausi- või ovarektoomiajärgset luumassi vähenemist.

Liviali kliiniliste uuringute informatsioon:
• Östrogeenipuudulikkuse sümptomite leevendamine
- Menopausaalsete sümptomite vähenemine toimub tavaliselt esimestel ravinädalatel.

• Toimed endomeetriumile ja veritsusele
- Livialiga ravitud patsientide hulgas on teateid endomeetriumi düsplaasia ja
endomeetriumivähi kohta (vt lõik 4.4 ja 4.8).
- 88% naistest tekib pärast 12 kuud vältavat 2,5 mg Liviali kasutamist amenorröa.
Läbimurdeverejooksu ja/või määrimist on esinenud 32,6% naistest esimese kolme
ravikuu jooksul ja 11,6% naistest pärast 11-12 kuud kestnud ravi.

• Osteoporoosi vältimine
- Menopausaalse östrogeenipuudulikkusega kaasneb luu resorptsiooni suurenemine ja
luumassi vähenemine. Sellevastane ravi on efektiivne seni, kuni see kestab. Pärast HAR
lõpetamist väheneb luumass samasuguse kiirusega nagu ravimata naistel.
- LIFT-uuringus vähendas Livial kolme aasta jooksul naiste (keskmine vanus 68 aastat)
arvu, kel tekkisid uued vertebraalfraktuurid, võrreldes platseeboga (ITT: täiendavate
murdude suhe Livial/platseebo 0,57; 95 % CI [0,42, 0,78]).
- Pärast 2-aastast ravi Livialiga (2,5 mg) suurenes nimmelülide luu mineraalne tihedus
(LMT) 2,6 ± 3,8%. 76%-l naistest säilis või suurenes nimmepiirkonna LMT ravi jooksul.
Üks teine uuring kinnitas neid tulemusi.
- Livial (2,5 mg) omas toimet ka puusa LMT-le. Ühes uuringus ilmnes, et pärast 2-aastast
ravi oli reieluukaela LMT suurenenud 0,7 ± 3,9% ja kogu puusa LMT 1,7 ± 3,0%.
72,5%-l naistest säilis või suurenes ravi ajal puusa piirkonna LMT. Ühest teisest
uuringust selgus, et LMT suurenemine reieluukaelas pärast 2-aastast ravi oli 1,3 ± 5,1%
ja kogu puusas 2,9 ± 3,4%. 84,7%-l naistest säilis või suurenes ravi ajal puusa piirkonna
LMT.

• Toimed rinnanäärmele
- Kliinilistes uuringutes ei näidanud mammograafia, et Livialiga ravitud naistel oleks
rinnanäärme tihedus suurenenud, võrreldes platseebot saanutega.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Suukaudse manustamise järgselt imendub tiboloon kiirelt ja ulatuslikult. Kuna metabolism toimub
kiirelt, on tibolooni plasmaväärtused väga madalad. Tibolooni ∆4-isomeeri plasmaväärtused on samuti
väga madalad. Seetõttu ei saa mõningaid farmakokineetilisi parameetreid määrata. 3α-OH-tibolooni ja
3β-OH-tibolooni plasmakontsentratsiooni maksimaalsed väärtused on kõrgemad, kuid kumuleerumist
ei toimu.

Tabel 4.
Liviali (2,5 mg) farmakokineetilised parameetrid

tiboloon
3α-OH metaboliit
3β-OH metaboliit
∆4-isomeer

SD
MD
SD
MD
SD
MD
SD
MD
Cmax(ng/ml)
1,37
1,72
14,23
14,15
3,43
3,75
0,47
0,43
Ckeskmine
- - - 1,88
- - - - Tmax (h)
1,08
1,19
1,21
1,15
1,37
1,35
1,64
1,65
T1/2 (h)
- - 5,78
7,71
5,87
- - - Cmin (ng/ml)
- - - 0,23
- - - - AUC0-24
- - 53,23
44,73
16,23
9,20
- - (ng/ml.h)
SD - üksikannus (single dose); MD - korduv annustamine (multiple dose)

Tibolooni eliminatsioon toimub peamiselt konjugeeritud (enamasti sulfaaditud) metaboliitide vormis.
Väike kogus manustatud komponentidest eritub uriiniga, enamus eritatakse väljaheitega.

Manustamine koos toiduga ei mõjuta oluliselt imendumise määra.

On leitud, et tibolooni ja tema metaboliitide farmakokineetilised parameetrid ei ole sõltuvad
neerufunktsioonist.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Loomuuringutest on selgunud, et tiboloonil on viljakust kahjustav ja embrüotoksiline toime, mis
tuleneb tema hormonaalsetest omadustest. Rottidel ja hiirtel ei olnud tiboloon teratogeenne. Küülikutel
täheldati abordilähedaste annuste korral teratogeensust (vt lõik 4.6). Tiboloon ei ole in vivo
tingimustes genotoksiline. Ehkki teatud rottide ja hiirte liinidel täheldati kantserogeenset toimet,
vastavalt maksatuumoreid ja kusepõietuumoreid, ei ole selle kliiniline tähendus teada.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Kartulitärklis, magneesiumstearaat, askorbüülpalmitaat ja laktoos.

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25 C.

Hoida originaalpakendis niiskuse ja valguse eest kaitstult.


6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Livial 2,5 mg tabletid on pakitud blisterpakenditesse, mis koosnevad läbipaistvast PVC-kilest ja
värvitud alumiiniumfooliumist, mille sisemisel küljel, kokkupuutes tablettidega, on isoleerkiht.
Väljastatakse järgmise suurusega pakendeid: pappkarbid, milles paikneb 1 või 3 blisterpakendit 28
valge tabletiga, millest igaüks sisaldab 2,5 mg tibolooni.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

N.V. Organon
Kloosterstraat 6
PO Box 20
5340 BH ,Oss
Holland

8. Müügiloa number

()

275599

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 27/08/1999
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 04/11/2014

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud novembris 2014
10