LIOTON

Toimeained: naatriumhepariin

Ravimi vorm: geel

Ravimi tugevus: 1000RÜ 1g 100g 1TK

Käsimüügiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on LIOTON ja milleks seda kasutatakse


Lioton geel sisaldab hepariini ja on saadaval välispidiseks manustamiseks kasutatava geelina.

Hepariin kuulub veenilaiendite ravimite gruppi millel on vere hüübimist takistav, turseid alandav ning
nõrk põletikuvastane toime.

Lioton'i kasutatakse pindmiste veenide põletiku ja hematoomide lokaalseks raviks.

Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

2. Mida on vaja teada enne LIOTON võtmist

Ärge kasutage Lioton'i
- kui olete hepariini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
- Lastel.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Liotoni kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Hemorraagilise sündroomi esinemisel peab Lioton geeli manustamisel olema väga ettevaatlik.
Lioton geeli ei tohi manustada verejooksu korral, seda ei tohi kanda lahtistele haavadele ja
limaskestadele, samuti infitseeritud nahapiirkondadele mädase protsessi korral.

Muud ravimid ja Lioton
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid. Hepariini manustamine võib suukaudseid antikoagulante (verehüübimist
takistavad ravimid) kasutavatel patsientidel veelgi pikendada protrombiiniaega.

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Puuduvad spetsiifilised andmed selle ravimi kasutamise kohta
raseduse ja rinnaga toitmise ajal.

Lioton sisaldab metüül ja propüülparahüdroksübensoaati

Lioton sisaldab abiainetena metüül ja propüülparahüdroksübensoaati ja seetõttu ei tohi kasutada
parabeenallergia korral.
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

3. Kuidas LIOTON võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker
või meditsiiniõde on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekri
või meditsiiniõega.

3...10 cm geeli manustatakse kergelt masseerides nahale 1...3 korda päevas.
Vähese kogemuse tõttu ja olemasolevate andmete põhjal ei tohi seda lastel kasutada.

Seda kasutatakse nii üksinda kui koos süsteemse raviga põletikuliste ja traumaatiliste haigusseisundite
raviks, mille puhul on kasulik nahakaudne turseid ja tursevedelikku vähendav ning vere hüübimist
takistav toime.
Seetõttu on Lioton geelil lai ja spetsiifiline kasutusvaldkond, peamiselt veenipõletike korral, millega
puutub kokku sisemeditsiinis ja veresoontekirurgias ning traumatoloogias-ortopeedias.
Ravimi talutavus - nii paikne kui üldine - on väga hea.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Lioton põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga harva võivad pärast ravimi nahale manustamist tekkida allergilised reaktsioonid hepariini suhtes.
Üksikjuhtudel võivad tekkida ülitundlikkusreaktsioonid nahapunetuse ja sügeluse kujul, mis tavaliselt
kaovad kiiresti pärast ravimi kasutamise lõpetamist.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku
teavitussüsteemi www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas LIOTON säilitada

Hoida seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu
viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Lioton sisaldab

- Toimeaine on hepariinnaatrium. 1 g geeli sisaldab 1000 RÜ hepariini
- Teised abiained on karbomeer 940, metüülparahüdroksübensoaat (E218),
propüülparahüdroksübensoaat (E216), etanool, apelsiniõieõli (neroliõli), lavendliõli, trolamiin,
puhastatud vesi.

Kuidas Lioton välja näeb ja pakendi sisu

Lioton on värvitu või õrnalt kollakas ja peaaegu läbipaistev aromaatse lõhnaga geel.

Karbis on alumiiniumtuub 30 g; 50 g või 100 g geeliga.

Müügiloa hoidja ja tootja
A. MENARINI Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.
Via Sette Santi 3
Firenze/Itaalia

Tootja
A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l.
Via Sette Santi 3
50131 Firenze
Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja
poole.

Müügiloa hoidja esindaja Eestis:
OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti
Paldiski mnt 27/29
10612 Tallinn

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Lioton, 1000 RÜ/g geel

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 g geeli sisaldab 1000 RÜ naatriumhepariini.

Abiained:
metüülparahüdroksübensoaat (E218) 1,2 mg,
propüülparahüdroksübensoaat (E216) 0,3 mg.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Geel
Värvitu või õrnalt kollakas ja peaaegu läbipaistev aromaatse lõhnaga geel.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Pindmiste veenide põletiku või hematoomide lokaalne ravi.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

3...10 cm geeli manustatakse kergelt masseerides nahale 1...3 korda päevas.
Vähese kogemuse tõttu ja olemasolevate andmete põhjal ei tohi seda lastel kasutada.

4.3. Vastunäidustused

Lioton'i ei tohi kasutada teadaoleva ülitundlikkuse korral hepariini või ravimi ükskõik millise abiaine
suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hemorraagilise sündroomi esinemisel tuleb Lioton'i manustamist hoolikalt jälgida.
Lioton'i ei tohi manustada verejooksu korral, lahtistele haavadele ja limaskestadele, samuti
infitseeritud nahapiirkondadele mädase protsessi korral.

Lioton sisaldab abiainetena metüül- ja propüül-p-hüdroksübensoaati ning seda ei tohi kasutada
parabeeniallergiaga patsientidel.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Hepariini manustamine võib suukaudseid antikoagulante kasutavatel patsientidel veelgi pikendada
protrombiiniaega.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Puuduvad spetsiifilised andmed selle ravimi kasutamise kohta raseduse ja rinnaga toitmise ajal.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Lioton ei mõjuta reaktsioonikiirust ega oma seetõttu toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise
võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Väga harva võivad pärast ravimi nahale manustamist tekkida allergilised reaktsioonid hepariini suhtes.
Üksikjuhtudel võivad tekkida ülitundlikkusreaktsioonid nahapunetuse ja sügeluse kujul, mis tavaliselt
kaovad kiiresti pärast ravimi kasutamise lõpetamist.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamisest ei ole teatatud. Üleannustamise korral aitab hepariini toimet neutraliseerida
protamiinsulfaat.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: veenilaiendite ravimid, hepariinid või heparinoidid lokaalseks
kasutamiseks (ATC-kood: C05BA03).

Eksperimentaalse farmakoloogia uuringu andmed näitavad, et naha kaudu manustatud hepariinil on
antieksudatiivne turseid vähendav toime, vere hüübimist takistav toime ja nõrk põletikuvastane toime.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Rottidega teostatud farmakokineetilised uuringud on näidanud, et hepariini maksimaalne
kontsentratsioon plasmas saabub 8 tunni möödudes ning saavutab normaalväärtuse 12 tunni ja 24
tunni vahel. Ravim eritub peamiselt neerude kaudu. Lioton'i nahakaudne manustamine ei põhjustanud
hüübimisparameetrite muutusi inimesel.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Hiirte ja rottidel teostatud akuutse toksilisuse uuringud on näidanud, et Lioton on väga madal s.c. ja
i.p. toksilisus (LD 2000 mg/kg). Subkrooniline ja krooniline nahakaudne ravi on samuti näidanud
50
ravimi head lokaalset ja süsteemset talutavust.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Karbomeer 940
Metüülparahüdroksübensoaat (E218)
Propüülparahüdroksübensoaat (E216)
Etanool (96%)
Apelsiniõieõli (neroliõli)
Lavendliõli
Trolamiin
Puhastatud vesi.

6.2. Sobimatus

Ei ole teada.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Karbis on alumiiniumtuub 30 g; 50 g või 100 g geeliga.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamis- ja käsitsemisjuhend

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

A. MENARINI Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.
Via Sette Santi 3
Firenze/Itaalia

8. Müügiloa number

244299

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

26.02.1999/31.03.2014

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2014