IMIGRAN

Toimeained: sumatriptaan

Ravimi vorm: ninasprei, lahus

Ravimi tugevus: 20mg 1annust 1TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on IMIGRAN ja milleks seda kasutatakse

Imigran on valuvaigisti, mis kuulub migreenivastaste ravimite hulka. Imigran'i toimeaine on
sumatriptaan, mis on serotoniini (5-HT1) retseptori agonist.
Migreenihood tekivad veresoonte laienemise tulemusena. Sumatriptaan on ravim, mis ahendab
veresooni, seega leevendab migreeni peavalusid.
Imigran'i kasutatakse auraga või aurata migreeni raviks. Aura on hoiatav tajuhäire, milleks on
tavaliselt nägemishäired, nagu valgussähvatused, sikksakiline, tähekeste nägemine või lainetavad
jooned.

Ravimit on soovitatav manustada migreenihoo ilmnemisel võimalikult varakult, kuid ravim on
võrdselt toimiv ka manustatuna hoo igas staadiumis.

Imigrani ei tohi kasutada migreeni ennetamiseks.

2. Mida on vaja teada enne IMIGRAN võtmist

Ärge kasutage Imigran'i:
- kui te olete sumatriptaani või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) Imigran'i
suhtes allergiline;
- kui te olete kunagi põdenud südamelihase infarkti;
- kui teil on kõrge vererõhk;
- kui teil esineb ootamatut õhupuudust või valu või pigistustunnet rinnus (mis võib, kuid ei
pruugi kiirguda lõualuusse või õlavarde);
- kui te olete või teile on öeldud, et te olete põdenud insulti;
- kui teil on Raynaud’ tõbi, perifeersete veresoonte haigus (valu jalgade tagaküljel) või külmad,
surisevad või tuimad käed ja jalad;
- kui te põete mõnda rasket neeru- või maksahaigust;
- kui te kasutate migreeni raviks ergotamiini või dihüdroergotamiini sisaldavaid ravimeid,
neid ravimeid ei tohi kasutada koos Imigran’iga;
-
kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud depressiooniravimeid, mis kuuluvad
monoamiinioksüdaasi (MAO) inhibiitorite hulka.

Kui te arvate, et teil on mõni nimetatud seisund või kui te ei ole kindel, pidage enne ravimi kasutamist
nõu oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Imigran’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:
- kui te olete rase või planeerite rasedust;
- kui te toidate last rinnaga. Ärge toitke last rinnaga 12 tundi pärast Imigran’i kasutamist;
- kui käesolev migreenihoog erineb teil tavaliselt esinevatest migreenihoogudest;
- kui te kasutate teisi migreeniravimeid;
- kui te kasutate antidepressante, mis kuuluvad selektiivsete serotoniini tagasihaarde
inhibiitorite (SSRI) või serotoniini ja noradrenaliini tagasihaarde inhibiitorite (SNRI) gruppi;
- kui te olete allergiline sulfoonamiid-antibiootikumide suhtes. Kui te olete allergiline mõne
antibiootikumi suhtes, kuid ei ole kindel, kas see kuulub sellesse gruppi, siis pidage nõu oma
arsti või apteekriga;
- kui teil on isheemiline koliit (teatud jämesoolepõletik);
-
kui teile on öeldud, et teil võib olla suurenenud risk haigestuda südamehaigusesse. Riskigruppi
kuuluvaks võidakse teid lugeda siis, kui olete üle 40 aasta vanune meesterahvas, menopausi
läbinud naine, kui teil on suhkurtõbi, vere kõrge kolesteroolitase, kui te olete ülekaaluline või
suitsetate. Samuti juhul, kui teie veresugulased on südamehaigusi põdenud.
- kui te põete mõnda maksa- või neeruhaigust;
- kui teil on iga päev krooniline peavalu. Sumatriptaani liiga sagedane võtmine võib põhjustada
kroonilise peavalu. Sellisel juhul pöörduge arsti poole, sest võib-olla peate Imigran’i võtmise
lõpetama.
- kui teil on kunagi esinenud krampe või kas teile on öeldud, et teil on eelsoodumus krampide
tekkeks;
- kui te olete alla 18 või üle 65 aasta vanune.

Ravimi liiga sagedane kasutamine võib põhjustada peavalude tugevnemise. Sellisel juhul võib arst
paluda teil ravi lõpetada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:
Ravi ajal Imigran’iga ärge juhtige autot ning hoiduge masinate või mehhanismide käsitsemisest, sest
Imigran või migreenihoog võib põhjustada unisust.

Muud ravimid ja Imigran
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes
muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine
Rasedus
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.
Sumatriptaani ohutu kasutamise kohta raseduse ajal on vähe andmeid. Praegused andmed ei viita
kaasasündinud väärarengute riski tõusule. Soovitav on sumatriptaani raseduse ajal mitte kasutada, kui
arst ei ole teisiti määranud.

Imetamine
Enne ravimi kasutamist imetamise ajal pidage nõu arsti või apteekriga.
Sumatriptaan eritub rinnapiima. Ohtu lapsele saab miinimumini viia, vältides rinnaga toitmist 12 tunni
jooksul pärast sumatriptaani võtmist.

3. Kuidas IMIGRAN võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii nagu arst või apteeker on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Ergotamiini või dihüdroergotamiini sisaldavaid ravimeid ei tohi kasutada 6 tundi pärast Imigran’i
kasutamist ning Imigran’i ei tohi kasutada vähemalt 24 tunni jooksul pärast ergotamiini või
dihüdroergotamiini sisaldavate ravimite kasutamist.

Ninasprei:

Imigran ninaspreid tohib kasutada vaid ninasiseseks manustamiseks (pihustamiseks).

Ninasprei juhuslikul silma sattumisel tuleb loputada rohke veega. Ärritusnähtude ilmnemisel
konsulteerida arstiga.

See ravim ei sobi lastele (alla 12-aastastele) ja eakatele patsientidele (üle 65 eluaasta).

Imigran ninasprei soovitatav annus on 20 mg, mis manustatakse ühte ninasõõrmesse.

Ravimit on soovitatav manustada migreenihoo ilmnemisel võimalikult varakult, kuid ravim on
võrdselt toimiv ka manustatuna hoo igas staadiumis. Toime avaldub 15 minuti jooksul pärast ninasprei
kasutamist.

Kui migreenihoog küll möödub, aga sümptomid taasilmnevad, võib manustada teise annuse.

Teist annust ei tohi manustada enne kahe tunni möödumist esimesest annusest. 24 tunni jooksul ei tohi
manustada üle kahe annuse.

Kui esimene annus ei toiminud, ärge rohkem Imigran’i manustage. Võite võtta oma tavalist
peavaluravimit eeldusel, et see ei sisalda ergotamiini ega dihüdroergotamiini.

Kuidas ninaspreid kasutada

Ninasprei koosneb kolmest osast:
Pihusti: see on osa, mille viite oma ninasõõrmesse. Ravim väljub pisikesest avast pihusti otsas.
Haarats: see on osa, millest hoiate kinni ninasprei kasutamisel.
Sinine kolb: kolvile vajutamisel väljub kogu annus korraga ninasõõrmesse. Seda saab kasutada ainult
ühekordselt. Seega ärge vajutage kolvile enne, kui olete pihusti ninasõõrmesse viinud sest vastasel
korral läheb annus kaduma.

Enne ninasprei kasutamist võtke endale mugav asend, soovi korral võite istuda. Nuusake nina, kui see
tundub kinni olevat või kui teil on nohu.

Avage blisterpakend ja võtke välja ninasprei. Hoidke seda ettevaatlikult sõrmede ja pöidla vahel. Ärge
vajutage sinisele kolvile enne, kui olete valmis.

Sulgege üks ninasõõre, surudes sõrmega vastavale ninapoolele ja hingake rahulikult läbi suu välja.

Viige pihusti teise ninasõõrmesse (umbes 1 cm ulatuses).

Sulgege suu ja hingake rahulikult läbi nina sisse, vajutades samal ajal pöidlaga sinisele kolvile. Kolb
võib tunduda veidi jäik ja te võite kuulda klõpsatust.

Hingake 10...20 sekundi vältel rahulikult läbi nina sisse ja läbi suu välja. See aitab ravimil ninas
püsida. Samal ajal võite pihusti ninast ja sõrme teiselt ninapoolelt ära võtta.

Pärast ninasprei kasutamist võib nina tunduda pisut vesine ja te võite tunda suus kerget maitset - see
on normaalne ja möödub peagi.

Kui teil on tunne, et Imigran’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Imigran’i rohkem kui ette nähtud:
Ärge ületage soovitatud annust. Kui te peaksite kogemata ületama maksimaalse päevase annuse,
pöörduge otsekohe oma arsti või apteekri poole. Võtke ravimi pakend endaga kaasa.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõned inimesed võivad olla ravimite suhtes allergilised. Kui teil tekib varsti pärast Imigran'i
kasutamist mõni järgnevalt loetletud sümptomitest, siis ÄRGE rohkem manustage ning pöörduge
otsekohe oma arsti poole.

Järsku tekkiv hingamisraskus või pigistustunne rindkeres.
Silmalaugude, näo või huulte turse.
Krambid.
Nahalööve või „nõgeslööve“ üle kogu keha.
Alakõhuvalu ja/või tugev verejooks pärasoolest.

Kui teil tekivad mistahes muud sümptomid, mida te ei mõista, teavitage oma arsti või apteekrit.

Muudeks sümptomiteks võivad olla:

Tundlikkuse häired sh tundlikkuse langus, surisemistunne, kuuma- ja külmatunne.
Valu, raskus- või survetunne mistahes kehaosas, sealhulgas rindkeres ja kurgus.

Need nähud võivad olla tugevalt väljendunud, kuid üldjuhul mööduvad kiiresti. Pöörduge otsekohe
oma arsti poole, kui sümptomid püsivad või süvenevad, kuna tegemist võib olla
südamelihaseinfarktiga. Ärge kasutage Imigran’i enne, kui olete nõu pidanud oma arstiga.

Teil võivad ilmneda ka järgmised kõrvaltoimed:
väsimus või unisus,
pearinglus,
ebatavaliselt aeglane või kiire südametegevus või südame rütmihäired ja/või
südamekloppimine,
hingamisraskused,
nõrkustunne,
iiveldus või oksendamine,
lühiajaline näoõhetus,
nägemishäired,
sõrmede ja varvaste värvuse muutus.

Ninasprei kasutamisel võivad tekkida kerge ärritus- või põletustunne neelus, ninaverejooks ning
ebameeldiv maitse suhu.

Nende sümptomite tõttu ei ole vaja ravimi kasutamist lõpetada, kuid teavitage neist arsti järgmisel
visiidil. Ent kui teil esineb käte või jalgade värvuse püsiv muutus (punakaslilla), lõpetage ravimi
kasutamine ja pidage otsekohe nõu oma arstiga.

Kui teilt võetakse vereproov maksatalitluse hindamiseks ja te olete kasutanud Imigran’i, siis teavitage
sellest arsti, kuna ravim võib mõjutada tulemusi.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas IMIGRAN säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil (kuupäev PP.KK.AAAA).
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ninasprei:
Hoida temperatuuril kuni 30 °C, valguse eest kaitstult. Ninaspreid on soovitatav hoida pakendis.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Imigran sisaldab:

- Toimeaine on sumatriptaan. Ninasprei on ettenähtud ühekordseks kasutamiseks, 1 annus
sisaldab 20 mg sumatriptaani. Lahusel on iseloomulik maitse.
- Abiained:kaaliumdivesinikfosfaat, veevaba kahealuseline naatriumfosfaat, väävelhape,

naatriumhüdroksiid, puhastatud vesi.

Kuidas Imigran välja näeb ja pakendi sisu

Imigran ninasprei, lahus (20 mg/annuses) on ettenähtud ühekordseks kasutamiseks ja sisaldab ühte
annust.
Helekollane kuni tumekollane lahus.

Müügiloa hoidja ja tootja

Imigran ninasprei müügiloa hoidja:
Glaxo Wellcome UK Limited trading as GlaxoWellcome Operations,
980 Great West Road
Brentford,
Middlesex TW8 9GS,
Ühendkuningriik

Imigran ninasprei partii vabastamise eest vastutavad tootjad:
Glaxo Wellcome S.p.A., Strada Asolana 68, S.Polo di Torrile, 43056 Parma, Itaalia või
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Grunwaldzka 189, Poznan, Poola.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindaja Eestis:

GlaxoSmithKline Eesti OÜ, Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn.
Telefon: +372 6676 900

Infoleht on viimati kooskõlastatud jaanuaris 2015Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Imigran FDT, 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Imigran FDT, 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Imigran, 20 mg ninasprei, lahus

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 50 mg või 100 mg sumatriptaani
(sumatriptaansuktsinaadina).
Ninasprei on ettenähtud ühekordseks kasutamiseks, 1 annus sisaldab 20 mg sumatriptaani 0,1 ml-s
puhverdatud vesilahuses. Lahusel on iseloomulik maitse.

INN. Sumatriptanum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Imigran FDT, 50 mg
Roosa õhukese polümeerikattega, kolmnurkne, kaksikkumer tablett, mille ühele küljele on pressitud
'GS 1YM'ja teisele küljele '50'.
Imigran FDT, 100 mg
Valge õhukese polümeerikattega, kolmnurkne, kaksikkumer tablett, mille ühele küljele on pressitud
'GS YE7'ja teisele küljele '100'.
Imigran, 20 mg ninasprei, lahus.
Helekollane kuni tumekollane lahus.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Auraga või aurata migreenihoo ravi.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Sumatriptaani ei tohi kasutada profülaktiliselt. Sumatriptaani soovitatud annust ei tohi ületada.

Sumatriptaani soovitatakse monoteraapiana ägeda migreenihoo raviks ja seda ei tohi manustada
samaaegselt ergotamiini või ergotamiini derivaatidega (sealhulgas metüsergiidiga) (vt lõik 4.3).
Soovitatav on sumatriptaani manustada nii kiiresti kui võimalik pärast migreenihoo algust. Ravim on
võrdselt efektiivne sõltumata hoo staadiumist, mille ajal seda manustatakse.


Õhukese polümeerikattega tabletid:

• Täiskasvanud

Soovitatav annus on 50 mg tablett. Mõned patsiendid võivad vajada 25 mg või 100 mg manustamist.
Kui esimene sumatriptaani annus ei toiminud, ei tohi sama hoo puhul enam teist annust võtta. Sellisel
juhul võib hoo raviks manustada paratsetamooli, atsetüülsalitsüülhapet või teisi mittesteroidseid
põletikuvastaseid ravimeid. Sumatriptaani võib uuesti võtta alles järgmise hoo puhul.
Kui esimene annus toimib, kuid sümptomid tekivad uuesti, võib manustada järgmise annuse
tingimusel, et kahe annuse manustamise vahe on vähemalt 2 tundi ja üle 300 mg 24 tunni jooksul ei
manustata.

Tabletid tuleb alla neelata tervelt koos veega. Neelamisraskusega patsiendid võivad kaetud tableti
enne manustamist väheses vees lahustada. Sumatriptaani tablettidel on mõru maitse.

Lapsed ja noorukid (alla 18-aastased)
Sumatriptaani tablettide efektiivsust ja ohutust ei ole lastel ja noorukitel tõestatud (vt lõik 5.1).

Eakad patsiendid (üle 65 eluaasta)
Sumatriptaani tablettide kasutamise kogemus üle 65-aastastel patsientidel on piiratud. Sumatriptaani
tablettide farmakokineetika eakatel ei erine oluliselt noorematest patsientidest, kuid seni, kuni
puuduvad põhjalikumad kliinilised andmed, ei ole sumatriptaani tablettide kasutamine üle 65-aastastel
patsientidel soovitatav.

Ninasprei:

Täiskasvanud (18-aastased ja vanemad)
Sumatriptaani ninasprei optimaalne annus on 20 mg ühte ninasõõrmesse.
Kuid migreenihoogude internsiivsuse ja sumatriptaani imendumise erinevuste tõttu võib mõnedel
patsientidel olla efektiivne 5 mg või 10 mg annus.
Kui esimene sumatriptaani annus ei toiminud, ei tohi sama hoo puhul enam teist annust võtta. Sellisel
puhul võib hoogu ravida paratsetamooli, atsetüülsalitsüülhappe või mittesteroidsete põletikuvastaste
ravimitega. Sumatriptaani võib uuesti manustada alles järgmise hoo puhul.
Kui esimene annus toimib, kuid sümptomid tekivad uuesti, võib järgmise annuse manustada järgmise
24 tunni jooksul nii, et kahe annuse vahele jääb vähemalt kahe-tunnine intervall.
Ühegi 24-tunnise perioodi jooksul ei tohi manustada üle 2 sumatriptaani 20 mg ninasprei annuse.

Noorukid (12-17-aastased)
Sumatriptaani võib noorukitele manustada ainult migreeni ravimises kogenud spetsialisti või arsti
soovitusel, arvestades kohalikke juhiseid.
Sumatriptaani ninasprei soovitatav annus on 10 mg ühte ninasõõrmesse.
Kui esimene sumatriptaani annus ei toiminud, ei tohi sama hoo puhul enam teist annust võtta. Sellisel
puhul võib hoogu ravida paratsetamooli, atsetüülsalitsüülhappe või mittesteroidsete põletikuvastaste
ravimitega.
Sumatriptaani võib uuesti manustada alles järgmise hoo puhul.
Kui esimene annus toimib, kuid sümptomid tekivad uuesti, võib järgmise annuse manustada järgmise
24 tunni jooksul nii, et kahe annuse vahele jääb vähemalt kahe-tunnine intervall.
Ühegi 24-tunnise perioodi jooksul ei tohi manustada üle 2 sumatriptaani 10 mg ninasprei annuse.

Lapsed (alla 12-aastased)
Sumatriptaani ninaspreid ei soovitata kasutada alla 12-aastastel lastel, kuna andmed selle ravimi
ohutuse ja tõhususe kohta selles vanusegrupis on ebapiisavad.

Eakad patsiendid (üle 65-aastased)
Sumatriptaani ninasprei kasutamise kohta üle 65-aastastel patsientidel puudub kogemus.
Farmakokineetikat pole eakatel patsientidel piisavalt uuritud. Kuni puuduvad põhjalikumad kliinilised
andmed ei ole sumatriptaani kasutamine eakatel patsientidel soovitatav.

4.3. Vastunäidustused

- Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.

- Eelnenud müokardiinfarkt, südame isheemiatõbi või sarnased sümptomid, Prinzmetal'i stenokardia
(koronaarne vasospasm), perifeersete veresoonte haigus.
- Sumatriptaani ei tohi manustada patsiendile, kellel on anamneesis äge aju vaskulaarne haigus või
aju transitoorne isheemia.
- Mõõduka ja raske hüpertensiooni korral on sumatriptaani kasutamine vastunäidustatud.
- Sumatriptaani ei tohi manustada raske maksapuudulikkusega patsiendile.
- Ergotamiini või ergotamiini derivaatide (sh metüülsergiidi) samaaegne kasutamine on
vastunäidustatud (vt lõik 4.5).
- Sumatriptaani ei tohi kasutada koos MAO inhibiitoritega ega kahe nädala jooksul pärast MAO
inhibiitoritega ravi lõpetamist.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Imigran'i tohib kasutada vaid siis, kui migreeni diagnoos on kindel.

Sumatriptaan ei ole näidustatud hemipleegilise, basilaarse või oftalmopleegilise migreeni raviks.

Kui patsiendil on ebatüüpilised sümptomid või neil ei ole sumatriptaani kasutamiseks sobivat
diagnoosi pandud, tuleb enne sumatriptaan-ravi alustamist välistada võimaliku, raske neuroloogilise
patoloogia olemasolu (nt tserebrovaskulaarsed haigused, transitoorne isheemia).

Imigran’i manustamise järgselt võivad tekkida mööduvad sümptomid, sh pinge- ja valutunne
rindkeres, mis võib kiirguda kurgu piirkonda (vt lõik 4.8). Sümptomite sarnanemisel südame
isheemiatõvele tuleb haigel teostada vastav läbivaatus.

Sumatriptaani tuleb ettevaatlikult kasutada patsientidel, kellel on kergekujuline ravile alluv
hüpertensioon, sest väikesel osal patsientidel on täheldatud mööduvat vererõhu tõusu ja perifeerse
vaskulaarse resistentsuse suurenemist (vt lõik 4.3).

Sumatriptaani kasutamise kliiniline kogemus on näidanud, et selektiivsete serotoniini tagasihaarde
inhibiitoritega (SSTI) koosmanustamise järgselt võib tekkida serotoniini sündroom (segasusseisund,
autonoomne ebastabiilsus ja neuromuskulaarsed häired). Serotoniini sündroomi on täheldatud ka
triptaanide ning serotoniini ja noradrenaliini tagasihaarde inhibiitorite (SNTI) koosmanustamisel.
Kui sumatriptaani ja SSTI/SNTI samaaegne kasutamine on kliiniliselt vajalik, peab patsiente hoolikalt
jälgima (vt lõik 4.5).
Imigran’i manustamisel seisundite korral, mis võivad märkimisväärselt mõjutada ravimi imendumist,
metabolismi või eritumist (nt kahjustatud maksa- (Child Pugh aste A või B, vt lõik 5.1, Patsientide
erigrupid) või neerufunktsiooni korral (vt lõik 5.19)), tuleb olla ettevaatlik.

Patsientidel, kellel on anamneesis krambid või muud krambiläve alandavad riskifaktorid, tuleb
Imigran’i kasutada ettevaatlikult (vt lõik 4.8).

Sulfoonamiidide suhtes ülitundlikel patsientidel võib esineda allergiline reaktsioon pärast
sumatriptaani manustamist. Reaktsioonid võivad ulatuda naha ülitundlikkusest kuni anafülaksiani.
Kuna ristitundlikkuse kohta on andmeid piiratult, tuleb nendele patsientidele sumatriptaani
manustamisel olla ettevaatlik.

Kõrvaltoimed võivad esineda sagedamini samaaegse triptaanide ja naistepuna (Hypericum
perforatum) sisaldavate taimsete preparaatide kasutamise korral.

Ükskõik millist tüüpi valuvaigistite pikaajaline kasutamine peavalude puhul võib neid raskemaks
muuta. Kui esineb selline olukord või seda kahtlustatakse, tuleb otsida meditsiinilist abi ja ravi
katkestada. Ravimite üleannustamisest tingitud peavalu (medication overuse headache - MOH) tuleb
kahtlustada patsientidel, kellel esinevad sagedased või igapäevased peavalud hoolimata
peavaluravimite regulaarsest kasutamisest (või selle tõttu).


Sumatriptaani ei tohi ilma eelneva kardiovaskulaarse hindamiseta manustada patsientidele, kellel
esinevad südame isheemiatõve riskifaktorid, sealhulgas patsientidele, kes suitsetavad palju või
kasutavad nikotiinasendusravi (vt lõik 4.3). Erilist tähelepanu tuleb pöörata nendele riskifaktoritele
postmenopausaalsetele naiste ja üle 40-aastastele meeste puhul. Siiski, väga harvadel juhtudel on
esinenud sumatriptaani manustamise järgselt tõsiseid kardiaalseid sümptomeid ka ilma
kardiovaskulaarse foonhaiguseta patsientidel.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeid propranolooli, flunarisiini, pisotifeeni ja alkoholiga ei ole leitud.

Ergotamiini sisaldavate preparaatide ja sumatriptaani samaaegne manustamine on vastunäidustatud.
Ergotamiin ja sumatriptaan võivad toimida aditiivselt ning põhjustada vasospasmi. Sumatriptaani
tohib manustada 24 tundi pärast ergotamiini viimast annust. Ergotamiini tohib manustada kuus tundi
pärast sumatriptaani viimast annust.

Võimalike koostoimete tõttu on sumatriptaani ja MAO inhibiitorite samaaegne kasutamine
vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Kõrvaltoimeid võib tekkida sagedamini, kui samaaegselt kasutatakse teisi triptaane või naistepuna
(Hypericum perforatum) sisaldavaid taimseid preparaate.

Müügiletuleku järgselt on üksikutel juhtudel teatatud sumatriptaani ja SSTI koosmanustamisel
serotoniini sündroomi (segasusseisund, autonoomne ebastabiilsus ja neuromuskulaarsed häired)
tekkest. Kui sumatriptaani kasutatakse koos liitiumiga võib ilmneda risk serotoninergilise sündroomi
tekkeks.
Serotoniini sündroom on esinenud ka serotoniini ja noradrenaliini tagasihaarde inhibiitorite (SNTI)
ning triptaanide koosmanustamisel (vt lõik 4.4).

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Enam kui 1000 naiselt on saadud turustamisjärgsed andmed sumatriptaani kasutamise kohta raseduse
esimesel trimestril. Kuigi need andmed ei sisalda piisavalt informatsiooni lõplike järelduste
tegemiseks, ei viita need ka kaasasündinud väärarengute suurenenud riskile.
Praeguseni tehtud loomkatsetes ei ole ilmnenud teratogeenset ega kahjulikku toimet peri- ja
postnataalsele arengule. Siiski võib embrüode/loodete eluvõimelisus küülikutel olla mõjutatud (vt
lõik 5.3).
Kuna andmeid sumatriptaani kasutamise kohta raseduse ajal on vähe, võib ravimit kasutada ainult
vältimatutel juhtudel. Tuleb kaaluda ravist loodetava kasu ja võimaliku ohu vahekorda.

Sumatriptaan eritub nahaalusel manustamisel rinnapiima. Rinnaga toitmisest peab hoiduma 12 tundi
pärast ravimi manustamist ja selle aja jooksul eritunud rinnapiim tuleb minema visata.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Sumatriptaani manustamise järgselt peab olema ettevaatlik autojuhtimisel ja masinate käsitsemisel,
kuna migreenihoog või Imigran võivad põhjustada uimasust.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed on toodud allpool organsüsteemi ja esinemissageduse alusel. Esinemissagedused on
määratletud järgmiselt: väga sage (≥ 1/10); sage (≥ 1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni
< 1/100); harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000); väga harv (< 1/10 000), ei ole teada (ei saa hinnata
olemasolevate andmete alusel). Mõned kõrvaltoimetena teatatud sümptomid võivad olla seotud
migreeni sümptomitega.


Kõikide ravimvormide puhul:
Immuunsüsteemi häired
Teadmata:
Ülitundlikkusreaktsioonid naha ülitundlikkusest (nagu
urtikaaria) kuni anafülaksiani.

Närvisüsteemi häired
Sage:
Pearinglus, unisus, sensoorsed häired, sealhulgas paresteesiad
ja hüpoesteesia.
Teadmata:

Krambid, kuigi mõnikord on need esinenud patsientidel,
kellel on anamneesis krambid või samaaegsed seisundid, mis
soodustavad krampide teket. Samuti on teateid krampidest
patsientidel, kellel selliseid soodustavaid faktoreid pole teada.
Treemor, düstoonia, nüstagm, skotoom.

Silma kahjustused
Teadmata:
Virvendus, kahelinägemine, nägemise halvenemine.
Nägemise kaotus, sealhulgas teated püsivatest defektidest.
Nägemishäired võivad siiski esineda ka migreenihoo enda
korral.

Südame häired
Teadmata:
Bradükardia, tahhükardia, südamepekslemine, südame
rütmihäired, mööduvad isheemilised muutused EKG-s,
koronaararterite spasm, stenokardia, müokardiinfarkt (vt
lõigud 4.3 ja 4.4).

Vaskulaarsed häired
Sage:
Mööduv vererõhu tõus, mis tekib varsti pärast manustamist.
Nahapunetus.
Teadmata:
Hüpotensioon, Raynaud’ fenomen.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Sage:
Düspnoe.

Seedetrakti häired
Sage:
Mõnedel patsientidel esines iiveldus ja oksendamine, kuid pole
selge, kas need olid seotud sumatriptaani või foonhaigusega.
Teadmata:
Isheemiline koliit. Kõhulahtisus.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused
Sage:

Raskustunne (tavaliselt mööduv ja võib olla tugev ning
haarata iga kehaosa, sealhulgas rindkere ja neelu). Müalgia.
Teadmata:

Kaela jäikus. Artralgia.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Sage:
Valu, külma-, surve- või pigistustunne (need on tavaliselt
mööduvad ja võivad olla tugevad ning haarata iga kehaosa,
sealhulgas rindkere ja neelu), nõrkustunne, kurnatus (mõlemad
on suhteliselt kerge või mõõduka intensiivsusega ja mööduvad).

Uuringud
Väga harv:
Mõnikord on täheldatud kergeid kõrvalekaldeid
maksatalitluse testides.

Psühhiaatrilised häired
Teadmata:
Ärevus.


Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Teadmata:
Hüperhidroos.

Ainult ninasprei puhul:
Närvisüsteemi häired
Väga sage:
Maitsehäire/ebameeldiv maitse.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Sage:
Pärast sumatriptaani ninasprei manustamist on kirjeldatud
kerget ja mööduvat ärritus- või põletustunnet ninas või neelus
või ninaverejooksu.

Täiskasvanute puhul teatatud kõrvaltoimeid on täheldatud ka noorukitel. Nende kõrvaltoimete hulka
kuuluvad väga harvad koronaararterite vasospasmi ja müokardi infarkti juhud (vt lõik 4.4).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Sümptomid
Õhukese polümeerikattega kaetud tablettide kuni 100 mg annuste suukaudsel manustamisel ning
ninasprei kuni 40 mg annuste ninasisesel manustamisel ei ole täheldatud muid kõrvaltoimeid peale
eespool nimetatute.

Kliinilistes uuringutes manustasid vabatahtlikud 20 mg sumatriptaani ninasisesi 3 korda päevas nelja
päeva vältel ilma, et oleks tekkinud kliiniliselt olulisi kõrvaltoimeid.

Ravi
Üleannustamise korral tuleb patsienti jälgida vähemalt 10 tunni jooksul ning vajadusel rakendada
toetavat ravi.

Ei ole teada hemodialüüsi ega peritoneaaldialüüsi toimest sumatriptaani plasmakontsentratsioonile.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: selektiivsed 5-HT -retseptori agonistid
1
ATC-kood: N02CC01.

Sumatriptaan on valikuline 5-hüdroksütrüptamiin-1-(5-HT D) retseptori agonist, mis ei mõjusta teisi
1
serotoniini retseptorite (5-HT ) alatüüpe. 5-HT D retseptoreid on leitud peamiselt peaaju veresoontes
2-7
1
ja need vahendavad vasokonstriktsiooni.

Loomkatsetes ahendab sumatriptaan valikuliselt unearterit, kuid ei muuda seejuures aju verevarustust.
Unearter varustab verega ekstra- ja intrakraniaalseid kudesid (nt ajukelmeid), viimaste veresoonte
laienemine ja/või turse võibki olla üheks migreeni põhjuseks. Lisaks sellele on katsed näidanud, et
sumatriptaan pärsib kolmiknärvi aktiivsust. Mõlemad nimetatud toimed võivad kaasa aidata
sumatriptaani migreenivastasele toimele inimesel.

Toime saabub 15 minutit pärast 20 mg ninasisese annuse ja umbes 30 minutit pärast 100 mg tableti
suukaudse annuse manustamist.

Enamikul inimestel leevendub valu 2 tunni jooksul pärast tableti manustamist.
Valuvaigistav toime saabus vähestel uuringus osalejatel 30 minutit pärast 50 mg ja 20 minutit pärast
100 mg õhukese polümeerikattega kaetud tableti suukaudse annuse manustamist.
Ravimile reageerijate arv suurenes ajas ning kahe tunni möödudes oli valuvaigistav toime avaldunud
vastavalt 67% ja 47% osalejatest võrreldes platseebogrupi 42 protsendilise tulemusega.

Vähesed uuringus osalejad vabanesid valust vastavalt 33 minutit ja 26 minutit pärast ravimiannuse
manustamist. Kahe tunni jooksul suurenes valust vabanevate osalejate arv, kuni valu oli täielikult
kadunud vastavalt 40% ja 47% osalejatest võrreldes platseebogrupi 15 protsendilise tulemusega.

Õhukese polümeerikattega tabletid:

Kuigi sumatriptaani soovitatav suukaudne annus on 50 mg, on migreenihoogude raskus erinev nii
patsiendil endal kui erinevatel patsientidel. Annused 25...100 mg on kliinilistes uuringutes olnud
efektiivsemad platseebost, kuid 25 mg annus oli statistiliselt oluliselt vähem efektiivne kui 50 mg või
100 mg annus.

Sumatriptaani tabletid on efektiivsed ägeda migreeni ravis, kaasa arvatud menstruatsiooniga kaasnev
migreenihoog.

Kliinilised uuringud
Mitmed platseebokontrolliga kliinilised uuringud on hinnanud suukaudse sumatriptaani standardsete
tablettide ohutust ja efektiivsust 600 migreeniga noorukil vanuses 12...17 aastat. Uuringutes ei
ilmnenud statistiliselt olulist erinevust platseebo ja sumatriptaani annuste toimes peavalu
leevendamisel kahe tunni jooksul pärast manustamist. Suukaudse sumatriptaani kõrvaltoimete profiil
noorukitel vanuses 12...17 aastat oli sarnane täiskasvanutel läbiviidud uuringute tulemustega.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Õhukese polümeerikattega tabletid:

Pärast suukaudset manustamist imendub sumatriptaan kiiresti, 45 minuti pärast on saabunud 70%
maksimaalsest kontsentratsioonist. Pärast 100 mg annuse manustamist on keskmine maksimaalne
plasmakontsentratsioon 54 ng/ml.
Keskmine absoluutne biosaadavus on 14%, mis on osaliselt tingitud presüsteemsest metabolismist ja
osaliselt mittetäielikust imendumisest.

Sumatriptaani maksimaalne plasmakontsentratsioon suureneb 15% võrra, kui õhukese
polümeerikattega kaetud tablett manustatakse koos suure rasvasisaldusega toiduga.

Ninasprei

Pärast ninna manustamist imendub sumatriptaan kiiresti, maksimaalne plasmakontsentratsioon saabub
1...1,5 tunni jooksul. Pärast 20 mg annuse manustamist on keskmine maksimaalne
plasmakontsentratsioon 12,9 ng/ml. Ninna manustamisel on keskmine biosaadavus 15,8%, mis on
osaliselt tingitud presüsteemsest metabolismist.

Jaotumine

Seonduvus plasmavalkudega 14...21%, keskmine jaotusruumala 170 l.

Biotransformatsioon

Põhimetaboliit on sumatriptaani indooläädikhappe analoog, mis eritub peamiselt uriiniga vaba
happena ja glükuroniidiga konjugeeritult. Metaboliit ei ole aktiivne 5-HT ja 5-HT retseptorite suhtes.
1
2


Eritumine

Sumatriptaani eliminatsiooni poolväärtusaeg on ligikaudu kaks tundi. Keskmine plasma kliirens on
ligikaudu 1160 ml/min ning renaalne kliirens 260 ml/min.

Mitterenaalne kliirens moodustab umbes 80% kogukliirensist. Sumatriptaan elimineeritakse peamiselt
oksüdatiivse metabolismi teel, mida vahendab monoamiini oksüdaas A. Peamine metaboliit on
sumatriptaanil indooläädikhappe analoog, mis eritub vaba happe ja glükuroniidühenditena uriinis.
Metaboliit ei ole aktiivne 5-HT ja 5-HT retseptorite suhtes.
1
2

Patsientide erigrupid

Maksapuudulikkus

Maksapuudulikkusega patsientidel on pärast suukaudset manustamist vähenenud presüsteemne
kliirens, mille tulemusena suureneb sumatriptaani plasmakontsentratsioon. Sarnast muutust on oodata
ka pärast ravimi ninasisest manustamist (vt lõik 4.4).

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Kartsinogeensus, mutageensus

In vitro uuringutes ja loomkatsetes ei olnud sumatriptaanil genotoksilist ega kartsinogeenset toimet.

Reproduktsioonitoksilisus

Tabletid:

Rottidega teostatud fertiilsusuuringus seostati sumatriptaani suukaudseid annuseid, mille tulemusena
saavutatud plasmakontsentratsioonid olid ligikaudu 200 korda suuremad kui inimesel pärast 100 mg
annuse suukaudset manustamist, viljastamise edukuse vähenemisega.

Seda toimet ei ilmnenud subkutaanse manustamise uuringus, kus täheldatud maksimaalsed
plasmakontsentratsioonid olid umbes 150 korda suuremad kui inimesel pärast suukaudset
manustamist.

Ninasprei:

Rottidega teostatud fertiilsusuuringus seostati sumatriptaani suukaudseid annuseid, mille tulemusena
saavutatud plasmakontsentratsioonid olid ligikaudu 750 korda suuremad kui inimesel pärast 20 mg
annuse ninasisest manustamist, viljastamise edukuse vähenemisega.

Seda toimet ei ilmnenud subkutaanse manustamise uuringus, kus rottidel täheldatud maksimaalsed
plasmakontsentratsioonid olid umbes 500 korda suuremad kui inimesel pärast ninasisest manustamist.

Rasedus ja imetamine

Rottidel või küülikutel ei ole täheldatud ravimi teratogeenset toimet, samuti puudus sumatriptaanil
mõju rottide postnataalsele arengule.

Organogeneesi perioodil tiinetele rottidele manustatuna põhjustas sumatriptaan mõnikord embrüo
letaalsust annuste kasutamisel, mis olid piisavalt suured, et põhjustada emaslooma mürgistust.

Toksikoloogia ja/või farmakoloogia loomadel

Ninasprei:


Uuringutes, mille käigus uuriti lokaalset ja silmaärritust, ei täheldatud pärast sumatriptaani ninasprei
manustamist katseloomadele ninaärritust ega ka silmaärritust sprei manustamisel otse küülikute silma.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Õhukese polümeerikattega tablett: veevaba kaltsiumvesinikfosfaat, mikrokristalne tselluloos,
naatriumvesinikkarbonaat, kroskarmelloosnaatrium, magneesiumstearaat.
Ninasprei: kaaliumdivesinikfosfaat, veevaba kahealuseline naatriumfosfaat, väävelhape,
naatriumhüdroksiid, puhastatud vesi.

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

Kaetud tabletid: 3 aastat.
Ninasprei: 3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Kaetud tabletid:
Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Ninasprei:
Hoida temperatuuril kuni 30 °C. Hoida välispakendis, et kaitsta ninaspreid valguse eest.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

50 mg või 100 mg kaetud tabletid, 2, 4 või 6 tk foolium/foolium- blisterpakendis või külmvormitud
fooliumist/lastekindla fooliumkattega blisterpakendis.
Ninasprei (20 mg/annuses) on ettenähtud ühekordseks kasutamiseks ja sisaldab ühte annust.
Ninasprei pudel on klaasist (I tüüp Ph.Eur.) ja kummist korgiga.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

Imigran ninasprei:
Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations
980 Great West Road
Brentford
Middlesex TW8 9GS
Ühendkuningriik

Imigran FDT 50 mg ja 100 mg tabletid:
GlaxoSmithKline Export Limited
980 Great West Road
Brentford
Middlesex TW8 9GS

Ühendkuningriik

8. Müügiloa number

Imigran FDT 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid: 437504
Imigran FDT 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid: 437604
Imigran, 20 mg ninasprei 167997

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Imigran FDT 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid:
Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 26.03.2004
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev:28.02.2014

Imigran FDT 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid:
Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 26.03.2004
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28.02.2014

Imigran, 20 mg ninasprei
Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 09.05.1997
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 19.08.2009

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud jaanuaris 2015
10