IBEROGAST

Toimeained: taimsed preparaadid

Ravimi vorm: suukaudne vedelik

Ravimi tugevus: 20ml 1TK

Käsimüügiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on IBEROGAST ja milleks seda kasutatakse

Iberogast on taimne ravim, mida kasutatakse seedetrakti funktsionaalsetest ja liikuvuse häiretest
(funktsionaalne seedehäire ja ärritunud soole sündroom) tingitud sümptomite (täiskõhutunne,
kõhupuhitus, spastilised valud) leevendamiseks.

2. Mida on vaja teada enne IBEROGAST võtmist

Ärge võtke Iberogast'i
- kui te olete toimeainete või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline.

Piisava kogemuse puudumise tõttu ei tohi Iberogast'i anda alla 3-aastastele lastele.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
See ravim sisaldab annuse kohta 31 mahu% etanooli (alkohol), st kuni 240 mg, mis vastab 6,2 ml
õllele või 2,6 ml veinile. Ravim on kahjulik alkoholismi põdevatele patsientidele. Seda tuleb arvestada
ka rasedate või rinnaga toitvate naiste puhul, samuti annustamisel lastele ja riskirühma kuuluvatele (nt
maksahaiguse või epilepsiaga) patsientidele.

Kui teie kaebused püsivad või kui ravimi kasutamisest oodatav toime ei ole saabunud 14 päeva
jooksul, konsulteerige oma arstiga.

Muud ravimid ja Iberogast
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arstiga.

Iberogast sisaldab etanooli

See ravim sisaldab annuse kohta 31 mahu% etanooli (alkohol).

3. Kuidas IBEROGAST võtta

Kui arst ei ole määranud teisiti, siis tuleb Iberogast'i võtta koos vähese vedelikuga enne sööki või
söögi ajal järgmiselt:

täiskasvanud ja üle 13-aastased noorukid: 20 tilka korraga 3 korda päevas;
-

6…12-aastased lapsed: 15 tilka korraga 3 korda päevas;
-

3…5-aastased lapsed: 10 tilka korraga 3 korda päevas.
-

Põhimõtteliselt ei ole ravimi kasutamise kestus piiratud, see sõltub haigusest, selle raskusastmest ja
kulust.
Enne kasutamist loksutada!

Kui te võtate Iberogast’i rohkem kui ette nähtud
Jätkake järgmine kord ravimi võtmist nii, nagu arst on teile määranud või nagu on kirjeldatud selles
infolehes.
Seni ei ole täheldatud ägeda üleannustamise nähte.

Kui te unustate Iberogast'i võtta
Jätkake järgmine kord ravimi võtmist nii, nagu arst on teile määranud või nagu on kirjeldatud selles
infolehes.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga harva võivad ilmneda ülitundlikkusreaktsioonid nagu nahalööve, sügelus ja hingeldushood.
Nende kõrvaltoimete ilmnemisel tuleks Iberogast’i kasutamine lõpetada.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas IBEROGAST säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Pärast pudeli esmast avamist võib ravimit kasutada 8 nädalat.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Iberogast sisaldab

100 ml vedeliku koostis:

Alkoholi ekstrakt värsketest taimedest:
Mõru ibeeris - värske taim
(1 : 1,5-2,5)
15,0 ml

(ekstrahent: 50% etanool (v/v)

Alkoholi ekstrakt droogidest:
Kikkaputke juured
(1 : 2,5-3,5)
10,0 ml
Kummeli õied
(1 : 2-4)
20,0 ml
Köömned
(1 : 2,5-3,5)
10,0 ml
Hariliku maarjaohaka viljad
(1 : 2,5-3,5)
10,0 ml
Melissi lehed
(1 : 2,5-3,5)
10,0 ml
Piparmündi lehed
(1 : 2,5-3,5)
5,0 ml
Vereurmarohi
(1 : 2,5-3,5)
10,0 ml
Lagritsa juured
(1 : 2,5-3,5)
10,0 ml
(ekstrahent: 30% etanool (v/v)

Ravim sisaldab 31 mahu% etanooli.

Kuidas Iberogast välja näeb ja pakendi sisu

Iberogast’i vedelik on pruunist klaasist pudelis, millel on tilguti ja keeratav kork.

Pudelis on 20 ml, 50 ml või 100 ml vedelikku.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja:
Bayer UAB
Žirmunu 68A
LT-09124 Vilnius
Leedu

Tootja:
STEIGERWALD Arzneimittelwerk GmbH
Havelstraße 5
64295 Darmstadt
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Bayer OÜ
Lõõtsa 2
11415 Tallinn
Tel: +372 655 8565

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2014
Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Iberogast, suukaudne vedelik

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

100 ml suukaudset vedelikku sisaldab:

Alkoholi ekstrakt värsketest taimedest:
Mõru ibeeris - värske taim
(1 : 1,5-2,5)
15,0 ml
(ekstrahent: 50% etanool (v/v)

Alkoholi ekstrakt droogidest:
Kikkaputke juured
(1 : 2,5-3,5)
10,0 ml
Kummeli õied
(1 : 2-4)
20,0 ml
Köömned
(1 : 2,5-3,5)
10,0 ml
Hariliku maarjaohaka viljad
(1 : 2,5-3,5)
10,0 ml
Melissi lehed
(1 : 2,5-3,5)
10,0 ml
Piparmündi lehed
(1 : 2,5-3,5)
5,0 ml
Vereurmarohi
(1 : 2,5-3,5)
10,0 ml
Lagritsa juured
(1 : 2,5-3,5)
10,0 ml
(ekstrahent: 30% etanool (v/v)

Teadaolevat toimet omav abiaine: ravim sisaldab 31 mahu% etanooli.

3. Ravimvorm

Suukaudne vedelik.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Seedetrakti funktsionaalsetest ja motiilsuse häiretest (funktsionaalne düspepsia ja ärritunud soole
sündroom) tingitud sümptomite (täiskõhutunne, meteorism, spastilised valud) leevendamine.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Iberogast'i võetakse koos vähese vedelikuga enne sööki või söögi ajal järgmiselt:
- täiskasvanud ja üle 13-aastased noorukid: 20 tilka korraga 3 korda päevas;
- 6…12-aastased lapsed: 15 tilka korraga 3 korda päevas;
- 3…5-aastased lapsed: 10 tilka korraga 3 korda päevas;

Põhimõtteliselt ei ole ravimi kasutamise kestus piiratud, see sõltub haigusest, selle raskusastmest kulust.

Enne kasutamist loksutada!

4.3. Vastunäidustused


Ülitundlikkus toimeainete suhtes.

Piisava kogemuse puudumise tõttu ei tohi Iberogast'i anda alla 3-aastastele lastele.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ravimpreparaat sisaldab annuse kohta 31 mahu% etanooli (alkohol), st kuni 240 mg, mis vastab
6,2 ml õllele või 2,6 ml veinile. Ravim on kahjulik alkoholismi põdevatele patsientidele. Seda tuleb
arvestada ka rasedate või rinnaga toitvate naiste puhul, samuti annustamisel lastele ja riskirühma
kuuluvatele (nt maksahaiguse või epilepsiaga) patsientidele.

Ravimi pakendi infolehes soovitatakse patsientidel konsulteerida arstiga, kui nende kaebused püsivad
või kui ravimi manustamisest oodatav toime ei ole saabunud 14 päeva jooksul.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole teada.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Kuigi pikaajalise ravikogemuse põhjal ei ole emadel ja nende lastel täheldatud mingeid ohtlikke
kõrvaltoimeid, ei tohi Iberogast'i raseduse või imetamise ajal ilma arstiga konsulteerimata võtta, kuna
selle patsientide rühma kohta kliiniliste uuringute andmed puuduvad.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ei ole teada.

4.8. Kõrvaltoimed

Väga harva võivad ilmneda ülitundlikkusreaktsioonid nagu nt eksanteem, pruuritus ja düspnoe.
Nende kõrvaltoimete ilmnemisel tuleks Iberogast’i raviotstarbeline kasutamine lõpetada.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Erinevatel loomaliikidel läbi viidud ägeda suukaudse toksilisuse uuringud ja pikaajalised
terapeutilised kogemused ei viita ägeda üleannustamise riskile.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: taimsed preparaadid.
ATC-kood: T01RS01

In vitro uuringutes ja loomkatsetes avaldas Iberogast kahesugust toimet mao ja soolestiku erinevates
osades. Stimuleerimata ja nõrgalt stimuleeritud osades suureneb baastoonus peamiselt mõru ibeerise
toimel, seetõttu ei teki täiskõhutunnet ja meteorismi. Iberogast’is sisalduvatel teiste droogide
ekstraktidel on spasmolüütiline toime, mis lõõgastab soolestiku stimuleeritud osi.


5.2. Farmakokineetilised omadused

Tõestatud on mitmete koostisainete kiire imendumine seedetraktis. Toksikoloogilised uuringud, mille
jooksul manustati ravimit korduvalt kuni 6 kuu vältel, näitasid, et Iberogast'i toimeained ei kuhju
organismi.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Iberogast'iga on läbi viidud laialdased uuringud kahel loomaliigil (hiir, rott), kus uuriti ägedat,
subkroonilist ja kroonilist toksilisust (kolm ja kuus kuud), reproduktsioontoksilisust, mõju
fertiilsusele, embrüonaalsele, pre- ja postnataalsele arengule ning mutageensust (testiti kuni 1200-
kordseid soovitatavaid ööpäevaseid annuseid). Need uuringud ei viita võimalikule ohule inimesel.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Puudub.

6.2. Sobimatus

Ei ole teada.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat.

Pärast pudeli esmast avamist võib ravimit kasutada 8 nädalat.
Kui vedelik on muutunud häguseks või sellesse on tekkinud sade, ei avalda see mõju ravimi toimele.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Pruunist klaasist pudel koos tilguti ja keeratava korgiga.

Pakendi suurused: pudelis on 20 ml, 50 ml või 100 ml vedelikku.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Bayer UAB
Žirmunu 68A
LT-09124 Vilnius
Leedu

8. Müügiloa number


504305

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 09.12.2005
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 23.11.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud augustis 2014