FUCIDIN H

Toimeained: hüdrokortisoon+fusidiinhape

Ravimi vorm: kreem

Ravimi tugevus: 10mg+20mg 1g 15g 1TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on FUCIDIN H ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Fucidin H kreem ja milleks seda kasutatakse

Bakteriaalselt infitseerunud glükokortikoidhormoonile tundlike dermatooside ravi, sh atoopilise der-
matiidi ravi.
Fucidin H kreemis on kombineeritud fusidiinhappe antibakteriaalsed omadused ja hüdrokortisoonatse-
taadi põletikuvastased omadused.

2. Mida on vaja teada enne FUCIDIN H võtmist

Mida on vaja teada enne Fucidin H kreemi kasutamist

Ärge kasutage Fucidin H kreemi
- kui olete fusidiinhappe, hüdrokortisoonatsetaadi või selle ravimi mis tahes
koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline
- kui teil on bakterite, seente või viiruste poolt tekitatud nahapõletik, mis on ravimata või
sobivale ravile mitteallunud
- tuberkuloosiga seotud nahamuutused, mis on ravimata või sobivale ravile
mitteallunud
- suuümbruse nahapõletik (perioraalne dermatiit) ja roosvistrik (rosacea).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Fucidin H kreemi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Tuleb vältida pikaajalist kestvat ravi Fucidin H-ga.
- Kortikosteroidi sisalduse tõttu tuleb Fucidin H kreemi kasutada silmade ümbruses
ettevaatusega. Tuleb vältida Fucidin H sattumist silmadesse.
- Fucidin H kreemi tuleb lastel kasutada ettevaatusega, sest lapsed on paiksete
kortikosteroidide poolt põhjustatud kõrvaltoimete tekke suhtes tundlikumad kui täiskasvanud.
- Kortikosteroidide immuunsust pärssiva toime tõttu võib Fucidin H kreemi kasutamine
olla seotud suurenenud vastuvõtlikkusega infektsioonidele, olemasolevate infektsioonide
ägenemisega ja seni varjatud kuluga infektsioonide aktiveerumisega.

Muud ravimid ja Fucidin H
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete
kasutada mis tahes muid ravimeid.
Koostoimeid ei ole uuritud. Koostoimed süsteemselt manustatud ravimitega on eeldatavasti
minimaalsed.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle
ravimi kasutamist nõu oma arstiga. Fucidin H kreemi võib raseduse ajal kasutada, kui see on
kliiniliselt näidustatud. Kuid tuginedes üldistele teadmistele kortikosteroidide süsteemsest
toimest, tuleb Fucidin H kasutamisel raseduse ajal rakendada ettevaatust.
Fucidin H kreemi võib imetamise ajal kasutada, kuid on soovitatav hoiduda kreemi määrimi-
sest rindadele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Fucidin H kreem ei oma või omab mitteolulist toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise
võimele.

Fucidin H kreem sisaldab butüleeritud hüdroksüanisooli ja tsetüülalkoholi.
Fucidin H kreem sisaldab butüülhüdroksüanisooli, tsetüülalkoholi ja kaaliumsorbaati. Need
abiained võivad tekitada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiiti). Butüülhüdroksü-
anisool võib põhjustada ka silmade ja limaskestade ärritust.

3. Kuidas FUCIDIN H võtta

Kuidas Fucidin H kreemi kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pi-
dage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja lapsed: Fucidin H kreemi kantakse nahale kahjustunud kohale (nahale) 3 korda päe-
vas, ravikuuri pikkus on maksimaalselt 2 nädalat.
Kui teil on tunne, et Fucidin H kreemi toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Kui te kasutate Fucidin H kreemi rohkem kui ette nähtud
Pärast paiksete kortikosteroidide manustamist suures koguses enam kui 3 nädalal jooksul võib
tekkida Cushing'i sündroom (nn“kuunägu“) ja neerupealiste pärssimine.
Pärast toimeainete juhuslikku suukaudset sissevõtmist üleannusena, ei ole süsteemseid taga-
järgi tõenäoliselt oodata.

Kui te unustate Fucidin H kreemi kasutada
Ärge kasutage kahekordset annust, kui kreem jäi eelmisel korral kasutamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed ravi ajal on manustamiskoha reaktsioonid, sh kihelus,
põletus ja ärritus.

Immuunsüsteemi häired
Aeg-ajalt (>1/1000 kuni <1/100)
Ülitundlikkus
Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Aeg-ajalt (>1/1000 kuni <1/100)
Kontaktdermatiit
Ekseem (seisundi halvenemine)
Nahalööve
Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Sage (>1/100 kuni <1/10)
Manustamiskoha reaktsioonid (sh kihelus,
põletus ja ärritus)

Nõrgatoimeliste kortikoidide, nt hüdrokortisooni, süsteemne rühmaspetsiifiline kõrvaltoime on
neerupealiste pärssimine, eriti pikaajalise paikse ravi korral

Pärast kortikoidide paikset kasutamist silmade ümbruses võib tekkida ka silma siserõhu tõus ja
glaukoom, eriti pikaajalise kasutamise korral ja glaukoomi tekkele eelsoodumusega patsienti-
del

Nõrgatoimeliste kortikoidide, nt hüdrokortisooni, naha ja nahaaluskoe kahjustusega seotud
rühmaspetsiifilised kõrvaltoimed on: nahakõhetumine, dermatiit (sh kontaktdermatiit, akne-
taoline dermatiit ja suuümbruse naha dermatiit), nahajutid (striiad), kapillaaride laienemine,
roosvistrik, nahapunetus (erüteem), depigmentatsioon (valged laigud), liigne karvakasv ja
liighigistamine. Paiksete kortikosteroidide pikaajalisel kasutamisel võivad tekkida ka vereva-
lumid.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime
võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise
teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas FUCIDIN H säilitada

Kuidas Fucidin H kreemi säilitada

Hoidke seda ravimit temperatuuril kuni 30°C.
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud tuubil ja karbil. Kõlblikkusaeg
viitab kuu viimasele päevale.
Kõlblikkusaeg pärast esmast tuubi avamist on 3 kuud.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas
visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta.. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Fucidin H kreem sisaldab

- Toimeained on fusidiinhape (kas fusidiinhappehemihüdraat) ja hüdrokortisoonatsetaat. 1
g Fucidin H kreemi sisaldab 20 mg fusidiinhapet, 10 mg hüdrokortisoonatsetaati.
- Abiained on butüleeritud hüdroksüanisool, tsetüülalkohol, glütserool 85%, all-rac-alfa-
tokoferool, vedel parafiin, kaaliumsorbaat, polüsorbaat 60, vaseliin, vesinikkloriidhape ja puhastatud
vesi.

Kuidas Fucidin H kreem välja näeb ja pakendi sisu

Alumiiniumtuub polüetüleenist korgiga.
Pakendi suurus: 15 g.

Müügiloa hoidja
LEO Pharma A/S
Industriparken 55
2750 Ballerup
Taani

Tootja
LEO Laboratories Ltd
285 Cashel Road, Dublin 12
Iirimaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku
esindaja poole:
Meda Pharma SIA
Narva mnt 11 D
10151 Tallinn
Tel 6261 025

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2013Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Fucidin H 20 mg/10 mg/g kreem

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 g kreemi sisaldab 20 mg fusidiinhapet fusidiinhappehemihüdraadina ja 10 mg
hüdrokortisoonatsetaati.

INN. Acidum fusidicum, hydrocortisonum

Teadaolevat toimet omavad abiained: butüleeritud hüdroksüanisool ja tsetüülalkohol.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Kreem.
Valge värvusega homogeenne kreem.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Bakteriaalselt infitseerunud glükokortikoidhormoonile tundlike dermatooside sh atoopilise dermatiidi
ravi.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud ja lapsed:
Fucidin H kreemi kantakse nahale kahjustunud kohale 3 korda päevas, maksimaalselt 2
nädalat.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus fusidiinhappe/naatriumfusidaadi, hüdrokortisoonatsetaadi või lõigus 6.1 loetletud
mistahes abiainete suhtes.

Fucidin H kreemis sisalduva kortikosteroidi sisalduse tõttu, on selle kasutamine järgmiste seisundite
korral vastunäidustatud:
- primaarselt bakterite, seente või viiruste poolt tekitatud nahapõletikud, mis on ravimata või
sobivale ravile mitteallunud
- tuberkuloosiga seotud nahamuutused, mis on ravimata või sobivale ravile mitteallunud
- perioraalne dermatiit ja rosacea.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Pikaajalist pidevat ravi Fucidin H-ga tuleb vältida.

Sõltuvalt manustamiskohast tuleb ravi ajal Fucidin H kreemiga alati arvestada
hüdrokortisoonatsetaadi võimaliku süsteemse imendumisega.


Kortikosteroidi sisalduse tõttu tuleb Fucidin H kreemi kasutada silmade ümbruses
ettevaatusega. Fucidin H sattumist silmadesse tuleb vältida (vt lõik 4.8).

Paikselt manustatud kortikosteroidide süsteemse imendumise järgselt võib tekkida pöörduv
hüpotaalamuse-ajuripatsi-neerupealise (HPA) telje pärssimine.

Lastel tuleb Fucidin H kreemi kasutada ettevaatusega, sest pediaatrilised patsiendid on
paiksete kortikosteroidide poolt põhjustatud HPA-telje pärssimise ja Cushing’i sündroomi
tekke suhtes tundlikumad kui täiskasvanud (vt lõik 4.8).

Fusidiinhappe paikse manustamise järgselt on täheldatud bakteriaalse resistentsuse teket.
Sarnaselt teistele antibiootikumidele võib ka fusidiinhappe pikaajaline või korduvkasutamine
suurendada resistentsuse tekke riski antibiootikumi suhtes. Paikselt manustatava fusidiinhappe
ja hüdrokortisoonatsetaadiga ravi piiramine kuni 14 päevani ühe ravikuuri jooksul vähendab
resistentsuse kujunemise riski.

Sellega on võimalik vähendada ka riski, et kortikosteroidide immunosupressiivne toime võiks
maskeerida resistentsete bakterite poolt põhjustatud infektsiooni sümptomeid.

Kortikosteroidide immunosupresseeriva toime tõttu võib Fucidin H kreemi kasutamine olla
seotud suurenenud vastuvõtlikkusega infektsioonidele, olemasolevate infektsioonide
ägenemisega ja latentsete infektsioonide aktiveerumisega. Kui infektsioon ei allu paiksele
ravile, on soovitatav patsient üle viia süsteemsele ravile (vt lõik 4.3).

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeid ei ole uuritud. Koostoimed süsteemselt manustatud ravimitega on eeldatavasti
minimaalsed.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus:
Fusidiinhape:
Raseduse ajal kasutamisel ei ole toimeid oodata, sest fusidiinhappe süsteemne ekspositsioon
on ebaoluline.

Hüdrokortisoonatsetaat:
Suure arvu (enam kui 1000 rasedusjuhu) rasedate kohta saadud andmete põhjal puuduvad
paiksetel kortikosteroididel kahjulikud toimed rasedusele ja loote/vastsündinu tervisele.

Fucidin H kreemi võib raseduse ajal kasutada, kui see on kliiniliselt näidustatud. Kuid
tuginedes üldistele teadmistele kortikosteroidide süsteemsest toimest, tuleb Fucidin H
kasutamisel raseduse ajal rakendada ettevaatust.

Imetamine
Toimet rinnaga toidetavatele vastsündinutele/imikutele ei ole oodata, sest paikselt
manustatava fusidiinhappe/hüdrokortisooni süsteemne ekspositsioon imetaval naisel väikesele
nahapinnale manustatuna on ebaoluline.

Fucidin H kreemi võib imetamise ajal kasutada, kuid on soovitatav hoiduda kreemi
määrimisest rindadele.

Fertiilsus
Fucudin H kreemiga ei ole fertiilsus-uuringuid läbi viidud.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele


Fucidin H kreemil ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise
võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimete hinnanguline esinemissagedus põhineb kliinilistest uuringutest ja
spontaansetest teatistest saadud andmete koondanalüüsil.

Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed ravi ajal on manustamiskoha reaktsioonid, sh kihelus,
põletus ja ärritus.

Kõrvaltoimed on loetletud MedDRA organsüsteemide kaupa ja need omakorda
esinemissageduse järjekorras alates kõige sagedasemast. Igas esinemissageduse grupis on
kõrvaltoimed toodud raskusastme vähenemise järjekorras.

Väga sage >1/10
Sage
>1/100 kuni <1/10
Aeg-ajalt
>1/1000 kuni <1/100
Harv
>1/10 000 kuni <1/1000
Väga harv <1/10 000

Immuunsüsteemi häired
Aeg-ajalt (>1/1000 kuni <1/100)
Ülitundlikkus
Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Aeg-ajalt (>1/1000 kuni <1/100)
Kontaktdermatiit
Ekseem (seisundi halvenemine)
Nahalööve
Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Sage (>1/100 kuni <1/10)
Manustamiskoha reaktsioonid (sh kihelus,
põletus ja ärritus)

Nõrgatoimeliste kortikoidide, nt hüdrokortisooni, süsteemne rühmaspetsiifiline kõrvaltoime on
neerupealiste pärssimine, eriti pikaajalise paikse ravi korral (vt lõik 4.4).

Pärast kortikoidide paikset kasutamist silmade ümbruses võib tekkida ka silmasisese rõhu tõus
ja glaukoom, eriti pikaajalise kasutamise korral ja glaukoomi tekkele predisponeeritud
patsientidel (vt lõik 4.4).

Nõrgatoimeliste kortikoidide, nt hüdrokortisooni, dermatoloogilised rühmaspetsiifilised
kõrvaltoimed on: atroofia, dermatiit (sh kontaktdermatiit, akneformne dermatiit ja perioraalne
dermatiit), striiad, teleangiektaasia, rosacea, erüteem, depigmentatsioon, hüpertrihhoos ja
hüperhidroos. Paiksete kortikosteroidide pikaajalisel kasutamisel võib tekkida ka ekhümoos.
Eelnimetatud kortikosteroidide rühmaspetsiifilisi kõrvaltoimeid on aeg-ajalt kirjeldatud ka
Fucidin H kasutamisel.

Lapsed
Lastel ja täiskasvanutel on ohutusprofiil sarnane (vt lõik 4.4).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.4.9. Üleannustamine

Paikselt manustatud fusidiinhappe võimalike sümptomite ja nähtude kohta, mis võiks üleannustamisel
tekkida, ei ole saadaval. Pärast paiksete kortikosteroidide manustamist suures koguses enam kui 3
nädalal jooksul võib tekkida Cushing'i sündroom ja neerupealiste pärssimine.

Pärast toimeainete juhuslikku suukaudset sissevõtmist üleannusena, ei ole süsteemseid tagajärgi
tõenäoliselt oodata. Fusidiinhappe kogus ühes Fucidin H kreemi tuubis ei ületa süsteemses ravis
kasutatavat ööpäevast annust. Kortikosteroidide ühekordne suukaudne üleannus tekitab harva kliinilisi
probleeme.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: kortikosteroidid (nõrgad) koos antibiootikumidega,
ATC-kood: D07CA83

Fucidin H kreemis on kombineeritud fusidiinhappe antibakteriaalsed omadused ja
hüdrokortisoonatsetaadi põletikuvastased omadused.

5.2. Farmakokineetilised omadused

In vitro katsed on näidanud et fusidiinhape suudab tungida läbi intaktse naha. Penetratsiooni
tase sõltub osaliselt manustamise kestusest ja osaliselt naha seisundist.

Fusidiinhape eritub peamiselt sapiga, kusjuures ainult väike osa eritub uriiniga.

Hüdrokortisoonatsetaat imendub paikse manustamise järgselt. Imendumise ulatus sõltub
osaliselt naha seisundist ja osaliselt manustamiskohast.

Imendunud hüdrokortisoon metaboliseerub kiiresti ja eritub uriiniga.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Peale selle informatsiooni, mis on toodud selle ravimiomaduste kokkuvõtte teistes lõikudes, ei
ole muud prekliinilist lisainfot arstidele saadaval.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Butüleeritud hüdroksüanisool, tsetüülalkohol, glütserool 85%, all-rac-alfa-tokoferool, vedel
parafiin, polüsorbaat 60, vaseliin, kaaliumsorbaat, vesinikkloriidhape ja puhastatud vesi.

6.2. Sobimatus

Ei ole teada.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast tuubi esmast avamist on 3 kuud.


6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Alumiinium tuub polüetüleenist korgiga.
Pakendi suurus: 15 g.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimi käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

LEO Pharma A/S
Industriparken 55
2750 Ballerup, Taani

8. Müügiloa number

210598

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

/MÜÜGILOA
UUENDAMISE KUUPÄEV

04.09.1998/31.03.2014

10. Teksti läbivaatamise kuupäev


Ravimiametis kinnitatud märtsis 2014.