DORMICUM

Toimeained: midasolaam

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 7,5mg 10TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on DORMICUM ja milleks seda kasutatakse

Dormicum (midasolaam) kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse bensodiasepiinideks (uinutid ja
rahustid). Midasolaami iseloomustab toime kiire algus ja lühike kestus. Samal ajal kõrvaldab ta ka
ärevust ja vähendab lihaspinget ning on krambivastase toimega.

Dormicum on näidustatud unehäirete lühiajaliseks raviks.
Dormicum on näidustatud kirurgiliste või diagnostiliste protseduuride eelseks rahustamiseks
(sedatsioon).

2. Mida on vaja teada enne DORMICUM võtmist

Ärge võtke Dormicum'i
- kui olete bensodiasepiinide või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline.
- kui teil esineb raske hingamispuudulikkus.
- kui teil on raske maksapuudulikkus.
- kui teil esineb uneapnoe (õhuvoolu lakkamine hingamisteedes une ajal) sündroom.
- kui teil esineb teatud haigus, mis põhjustab lihasnõrkust (Myasthenia gravis).
- kui teil on varem esinenud sõltuvust alkoholist, narkootilistest ainetest või ravimitest.
- kui te saate ravi ketokonasooli, itrakonasooli, vorikonasooli või HIV proteaasi inhibiitoritega
(sh ritonaviiri sisaldavad preparaadid).

Dormicum’i ei tohi kasutada lastel.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Sõltuvus
Dormicum’i kasutamine võib viia füüsilise ja psüühilise sõltuvuse tekkeni. Sõltuvuse kujunemise risk
tõuseb suuremate annuste ja pikema ravikestuse puhul; see on suurem ka varem alkoholi ja/või
narkootikume kuritarvitanud patsientidel. Ravi lõpetamisel võivad tekkida võõrutusnähud või
tagasilöögifenomen, sh tagasilöögi unetus, meeleolu muutused, ärevus ja rahutus.

1
Pange tähele alljärgnevaid juhiseid, mis aitavad vähendada sõltuvuse tekke ohtu:
- kasutage Dormicum’i ainult siis, kui arst on selle teile määranud.
- ärge ühelgi juhul suurendage ise teile määratud annust.
- teatage esmalt arstile, kui soovite ravimi tarvitamist lõpetada.
- arst otsustab ravi jätkamise vajaduse üle.
- pikaajalise Dormicum-ravi ajal (kestusega üle 4 nädala) peate olema arsti järelvalve all.

Paradoksaalsed reaktsioonid
Bensodiasepiinide kasutamisel esineb teadaolevalt paradoksaalseid reaktsioone, nagu rahutus, ärevus,
ärrituvus, agressiivsus ja harvem meelepetted, raevuhood, hirmuunenäod, hallutsinatsioonid,
psühhoos, kohatu käitumine ja muud käitumuslikud kõrvaltoimed. Sellisel juhul tuleb ravimi
kasutamine lõpetada. Neid toimeid esineb suurema tõenäosusega eakatel.

Võõrutusnähud
Võõrutusnähtudeks võivad olla peavalu, lihasvalu, tugev ärevus, pingeseisund, rahutus, segasus ja
ärrituvus. Rasketel juhtudel võivad tekkida järgmised sümptomid: derealisatsioon (reaalsuse taju
kadumine), depersonalisatsioon (enda tunnetamine ebareaalse ja võõrana), hüperakuusia
(ülikuulmiserksus), jäsemete tuimus või surisemine, suurenenud tundlikkus valguse, müra ja kehalise
kokkupuute suhtes, hallutsinatsioonid või krambid.

Tagasilöögi unetus
Pärast Dormicum-ravi lõpetamist võib uuesti tekkida unetus, mis võib olla enam väljendunud kui enne
ravi alustamist („tagasilöögi unetus”). See on mööduv sündroom, millega võivad kaasneda muud
reaktsioonid, sh meeleolu muutused, ärevus ja rahutus.

Kuna võõrutusnähtude/tagasilöögi unetuse tekkerisk on suurem ravi järsul lõpetamisel, soovitatakse
annuseid vähendada järk-järgult.

Lapsed
Ravimit ei tohi kasutada lastel.

Muud ravimid ja Dormicum
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis
tahes muid ravimeid.
See on äärmiselt tähtis, sest rohkem kui ühe ravimi samaaegsel kasutamisel võib tugevneda või
nõrgeneda nende toime.

Midasolaami toimet tugevdavad seentevastased ravimid (ketokonasool, itrakonasool, vorikonasool,
flukonasool), HIV proteaasi inhibiitorid (kaasa arvatud kombinatsioonis ritonaviiriga), samuti
rahustid, uinutid, alkohol, antibiootikumid (erütromütsiin, klaritromütsiin), antidepressandid
(nefasodoon), vererõhuravimid (verapamiil, diltiaseem) ja mõned allergiaravimid.

Midasolaami toime nõrgeneb rifampitsiini (tuberkuloosiravim), karbamasepiini ja fenütoiini
(krambiravimid) mõjul.

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Arst ütleb, kas te tohite Dormicum’i kasutada.

Kuna ravim eritub rinnapiima, ei tohi seda imetamise ajal kasutada.

Dormicum koos alkoholiga
Alkohol võib suurendada midasolaami sedatiivset (rahustavat) toimet, mistõttu tuleb alkoholi
tarvitamisest hoiduda.


2
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Sedatsioon, amneesia (mälukaotus), tähelepanuvõime langus ja lihasfunktsiooni häired võivad
vähendada autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Tähelepanuvõime languse tõenäosus
suureneb juhul, kui une kestus ei ole piisav.

Dormicum sisaldab laktoosi
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, siis võtke enne selle ravimi kasutamist ühendust
oma arstiga.

3. Kuidas DORMICUM võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus on 7,5...15 mg (1...2 tabletti).

Ravi tuleb alustada väikseima soovitatava annusega. Mitte ületada maksimaalset annust, sest sellega
kaasneb kesknärvisüsteemi kõrvaltoimete riski suurenemine.

Ravi kestus peab olema nii lühiajaline kui võimalik (ei tohi ületada 2 nädalat). Ravi Dormicum’iga ei
tohi lõpetada järsku.

Kuna Dormicum’i tablettide toime algab kiiresti, tuleb neid võtta vahetult enne magamaminekut.
Tabletid tuleb neelata tervelt koos veega. Dormicum’i võib võtta igal kellaajal eeldusel, et järgnevalt
on võimalik häirimatult magada vähemalt 7...8 tundi.

Dormicum’i tuleb võtta 30...60 minutit enne diagnostilist protseduuri või operatsiooni.

Eakad ja/või nõrgestatud patsiendid
Eakatele ja/või nõrgestatud organismiga patsientidele soovitatav annus on 7,5 mg (1 tablett).
Dormicum’i tuleb eakatel patsientidel kasutada väga ettevaatlikult ning vajadusel kaaluda väiksema
annuse kasutamist.

Maksakahjustusega patsiendid
Maksafunktsiooni häirega patsientidele soovitatav annus on 7,5 mg (1 tablett). Dormicum’i tuleb
maksakahjustusega patsientidel kasutada väga ettevaatlikult. Vajadusel tuleks kaaluda väiksema
annuse kasutamist.

Neerukahjustusega patsiendid
Dormicum’i peab nendel patsientidel kasutama ettevaatusega. Soovitatav annus on 7,5 mg (1 tablett)
ning vajadusel tuleks kaaluda väiksema annuse kasutamist.

Kui te võtate Dormicum’i rohkem kui ette nähtud
Kui te võtate ravimit rohkem kui ette nähtud, võib see põhjustada uimasust, ataksiat (tahtlike
lihasliigutuste koordinatsioonihäired), düsartriat (kõnehäire) ja nüstagmide (tahtele allumatud
silmaliigutused) teket, reflekside kadumist, apnoed (hingamise lakkamine), hüpotensiooni (madal
vererõhk), südametegevuse ja hingamisfunktsiooni pärssimist ning koomat. Üleannustamise korral on
vajalik eluliste näitajate hoolikas jälgimine, kardiorespiratoorsete ilmingute sümptomaatiline ravi ja
bensodiasepiini antagonisti kasutamine.

Kui te unustate Dormicum'ivõtta
Annuse vahelejätmine ning ravi katkestamine või enneaegne lõpetamine võib viia ravimi toime
nõrgenemisele. Võtke seetõttu Dormicum tablette nii, nagu arst on teid juhendanud. Kahtluste
tekkimisel pöörduge oma arsti poole.


3
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Jätkake ravimi võtmist
tavaliselt, vahelejäänud annust arvestamata.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Midasolaami suukaudsel manustamisel on kirjeldatud järgmisi kõrvaltoimeid (esinemissagedus
teadmata, ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

Immuunsüsteemi häired: vastava eelsoodumusega isikutel võivad tekkida ülitundlikkusreaktsioonid.

Psüühikahäired: segasusseisund, emotsionaalne häire. Need kõrvaltoimed tekivad peamiselt ravi
alguses ning tavaliselt kaovad ravimi korduval manustamisel. Kirjeldatud on libiido (suguiha)
muutusi.
Depressioon: bensodiasepiinide kasutamise ajal võib avalduda olemasolev depressioon.
Paradoksaalsed reaktsioonid ja sõltuvus vt lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“.

Närvisüsteemi häired: päeva ajal esinev unisus, peavalu, pearinglus, tähelepanuvõime langus, ataksia
(liigutuste koordinatsioonihäire). Need kõrvaltoimed tekivad peamiselt ravi alguses ning tavaliselt
kaovad ravimi korduval manustamisel.

Ravim võib pikendada operatsioonijärgset rahustavat mõju.
Dormicum’i tablettide manustamise järgselt võib tekkida anterograadne amneesia (te ei mäleta tableti
võtmisele järgnevat lühikest ajavahemikku), mille risk suureneb annuse kasvades ja millega võib
kaasneda kohatu käitumine. Selle riski vähendamiseks peab patsient saama 7...8 tundi häirimatult
magada.

Silma kahjustused: kahelinägemine, mis ilmneb peamiselt ravi alguses ning tavaliselt kaob ravimi
korduval manustamisel.

Südame häired: kirjeldatud on südameseiskust ja südamepuudulikkust.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused: lihasnõrkus, mis ilmneb peamiselt ravi alguses ning tavaliselt
kaob ravimi korduval manustamisel.

Hingamishäired: kirjeldatud on hingamise pärssumist.

Seedetrakti häired: kirjeldatud on seedetrakti häireid.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused: kirjeldatud on nahareaktsioone.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid: väsimus, mis tekib peamiselt ravi alguses ning
tavaliselt kaob ravimi korduval manustamisel.

Vigastus, mürgistus ja protseduuri tüsistused: bensodiasepiine kasutavatel patsientidel on suurem
kukkumise ja luumurdude oht, eriti vanematel patsientidel ja rahustite (kaasa arvatud alkohoolsete
jookide) samaaegsel kasutamisel.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.4

5. Kuidas DORMICUM säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30°C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle
kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata
ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Dormicum sisaldab

- Toimeaine on midasolaam. Üks kaetud tablett sisaldab midasolaammaleaati koguses, mis vastab
7,5 mg midasolaamile.
- Abiained on veevaba laktoos, mikrokristalne tselluloos, eelželatiniseeritud tärklis,
magneesiumstearaat, hüpromelloos, talk, titaandioksiid (E171).

Kuidas Dormicum välja näeb ja pakendi sisu

Ovaalsed, kumera pinnaga valge või peaaegu valge värvusega tabletid, millede ühel küljel on
märgistus „ROCHE 7,5“ ja teisel küljel on poolitusjoon.
Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti
võrdseteks annusteks jagamiseks.

Blisterpakendis 10 tabletti.

Müügiloa hoidja
Roche Eesti OÜ
Lõõtsa 2
11415 Tallinn
Tel: + 372 6177380

Tootja
Roche Pharma AG
Emil-Barell-Strasse 1
D-79639 Grenzach-Wyhlen
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

Infoleht on viimati uuendatud juulis 2013

5Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Dormicum, 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Õhukese polümeerikattega tablett sisaldab midasolaammaleaati koguses, mis vastab 7,5 mg
midasolaamile.
INN. Midazolamum

Abiaine: laktoosmonohüdraat, veevaba.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Tablett.
Ovaalne, kumera pinnaga valge või peaaegu valge värvusega tablett, mille ühel küljel on märgistus
„ROCHE 7,5“ ja teisel küljel on poolitusjoon.
Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti
võrdseteks annusteks jagamiseks.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Lühiajalist medikamentoosset ravi vajavad unehäired.
Sedatiivne premedikatsioon enne diagnostiliste või kirurgiliste protseduuride läbiviimist.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Ravi kestus peab olema nii lühike kui võimalik. Üldiselt varieerub ravi kestus mõnest päevast
maksimaalselt kahe nädalani. Annuse järk-järgulist vähendamist tuleb kohandada individuaalselt. Ravi
Dormicum’iga ei tohi lõpetada järsku (vt lõik 4.4).

Teatud juhtudel võib osutuda vajalikuks pikem raviperiood. Sellisel juhul tuleb patsiendi seisundit
eelnevalt hinnata. Kuna Dormicum’i tablettide toime algab kiiresti, tuleb neid võtta vahetult enne
magamaminekut. Tabletid tuleb neelata tervelt koos veega. Dormicum’i võib võtta igal kellaajal
eeldusel, et järgnevalt on võimalik häirimatult magada vähemalt 7…8 tundi.

Tavaline annus
Annusevahemik: 7,5…15 mg.

Ravi tuleb alustada väikseima soovitava annusega. Mitte ületada maksimaalset annust, sest sellega
kaasneb kesknärvisüsteemi kõrvaltoimete (sh kliiniliselt olulise respiratoorse ja kardiovaskulaarse
depressiooni) riski suurenemine.

Premedikatsioon
Premedikatsiooniks manustatakse Dormicum’i 30…60 min enne protseduuri.

Eakad ja/või nõrgestatud patsiendid
Eakatele ja/või nõrgestatud organismiga patsientidele soovitav annus on 7,5 mg. Eakatel patsientidel
ilmnes tugevam sedatiivne toime, mistõttu võib samuti suureneda kardiorespiratoorse depressiooni
oht. Dormicum’i tuleb eakatel patsientidel kasutada väga ettevaatlikult ning vajadusel kaaluda
väiksema annuse kasutamist.

Maksakahjustusega patsiendid
Maksafunktsiooni häirega patsientidele on soovitav annus 7,5 mg. Dormicum’i tuleb
maksakahjustusega patsientidel kasutada väga ettevaatlikult. Vajadusel tuleks kaaluda väiksema
annuse kasutamist (vt lõik 5.2).

Neerukahjustusega patsiendid
Raske neerukahjustusega patsientidel võib tekkida midasolaami põhimetaboliidi
(1’-hüdroksümidasolaami glükuroniidi) kuhjumine, mille tagajärjel on sedatsioon enam väljendunud kestab kauem, samuti võib tekkida kliiniliselt oluline respiratoorne ja kardiovaskulaarne depressioon.
Seetõttu peab Dormicum'i nendel patsientidel kasutama ettevaatusega. Soovitav annus on 7,5 mg ning
vajadusel tuleks kaaluda väiksema annuse kasutamist.

4.3. Vastunäidustused

- Raske hingamispuudulikkus.
- Raske maksapuudulikkus.
- Uneapnoe sündroom.
- Kasutamine lastel.
- Teadaolev ülitundlikkus bensodiasepiinide või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.
- Myasthenia gravis.
- Samaaegne ravi ketokonasooli, itrakonasooli, vorikonasooli või HIV proteaasi inhibiitoritega (sh
ritonaviiriga potentseeritud proteaasi inhibiitorite ravimvormid) (vt lõik 4.5).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Patsientidele tuleb anda informatsiooni järgmiste hoiatuste ja ettevaatusabinõude kohta.

Tolerantsus
Mõned nädalad kestnud korduva kasutamise järgselt võib tekkida lühitoimeliste bensodiasepiinide
uinutava toime mõningane vähenemine.

Ravi kestus
Bensodiasepiinidega ravi kestus peab olema nii lühiajaline kui võimalik (vt lõik 4.2) ning ei tohi
ületada kahte nädalat. Annuse järk-järgulist vähendamist tuleb kohandada individuaalselt. Kui
raviperiood on pikem, peab sellele eelnema patsiendi seisundi hindamine.

Tagasilöögifenomenina tekkiv unetus
Pärast Dormicum-ravi lõpetamist võib uuesti tekkida unetus, mis võib olla enam väljendunud kui enne
ravi alustamist („tagasilöögi unetus”). See on mööduv sündroom, millega võivad kaasneda muud
reaktsioonid, sh meeleolu muutused, ärevus ja rahutus. Tagasilöögifenomeni risk on suurem pärast
ravi järsku lõpetamist. Seetõttu on soovitatav Dormicum’i annust vähendada järk-järgult.

Amneesia
Dormicum võib põhjustada anterograadset amneesiat, mis tekib sagedamini esimeste tundide jooksul
pärast ravimi manustamist. Selle riski vähendamiseks peab patsient saama 7...8 tundi häirimatult
magada (vt lõik 4.8).

Jääktoimed
Kui Dormicum’i suukaudne annus ei ületa 15 mg ööpäevas ja patsient saab vähemalt 7...8 tundi
häirimatult magada, ei täheldata Dormicum’i tablettide suukaudse manustamist järgselt jääktoimeid.
Seda on kinnitanud kliiniline uurimine tundlikke farmakoloogilisi meetodeid kasutades.

Psühhiaatrilised ja paradoksaalsed reaktsioonid
Bensodiasepiinide kasutamisel esineb teadaolevalt paradoksaalseid reaktsioone, nagu rahutus, ärevus,
ärrituvus, agressiivsus ja harvem meelepetted, raevuhood, hirmuunenäod, hallutsinatsioonid,
psühhoos, kohatu käitumine ja muud käitumuslikud kõrvaltoimed. Sellisel juhul tuleb ravimi
kasutamine lõpetada. Neid toimeid esineb suurema tõenäosusega eakatel.

Patsientide erigrupid
Eakatele ja/või nõrgestatud organismiga patsientidele, samuti hingamis- või südameveresoonkonna
häiretega patsientidele soovitatav annus on 7,5 mg. Nimetatud patsiendid võivad olla tundlikumad
midasolaami kliiniliste kõrvaltoimete suhtes (nagu kardiorespiratoorne depressioon). Seetõttu tuleb
nendel patsientidel Dormicum’i kasutada väga ettevaatlikult ning vajadusel tuleks kaaluda väiksema
annuse kasutamist (vt lõik 4.2).

Annustamisjuhised maksa- ja/või neerukahjustusega patsientidele on toodud lõigus 4.2.

Bensodiasepiine ei soovitata kasutada psühhootilise haiguse esmaseks raviks. Depressiooni või
depressiooniga seotud ärevuse raviks ei tohi bensodiasepiine kasutada üksinda, kuna nendel
patsientidel võib tekkida suitsidaalne käitumine.

Alkoholi/kesknärvisüsteemi pärssivate ravimite samaaegne kasutamine
Vältida tuleb Dormicum’i kasutamist koos alkoholi ja/või kesknärvisüsteemi pärssivate ravimitega.
Samaaegsel kasutamisel võib tugevneda Dormicum’i kliiniline toime, sh tekkida tugev sedatsioon,
kliiniliselt oluline respiratoorne või kardiovaskulaarne depressioon (vt lõik 4.5).

Anamneesis alkoholi või narkootikumide kuritarvitamine
Dormicum’i kasutamist tuleb vältida patsientidel, kellel on anamneesis alkoholism või narkomaania.

Manustamine koos CYP3A aktiivsust muutvate ravimitega
Midasolaami farmakokineetika muutub patsientidel, kes saavad samaaegselt CYP3A inhibeerivaid või
indutseerivaid ravimeid. Selle tagajärjel võivad ravimi kliiniline toime ja kõrvalnähud vastavalt
tugevneda või nõrgeneda (vt lõik 4.5).

Laktoositalumatus
Seda ravimit ei tohi kasutada patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik galaktoositalumatus, Lapp-
laktaasidefitsiit või glükoosi-galaktoosi imendumishäired.

Sõltuvus
Dormicum’i kasutamine võib viia füüsilise ja psüühilise sõltuvuse tekkeni. Sõltuvuse kujunemise risk
tõuseb suuremate annuste ja pikema ravikestuse puhul; see on suurem ka alkoholi ja/või
narkootikumide kuritarvitamise anamneesiga patsientidel.

Võõrutusnähud
Võõrutusnähtudeks võivad olla peavalu, lihasvalu, tugev ärevus, pingeseisund, rahutus, segasus ja
ärrituvus. Rasketel juhtudel võivad tekkida järgmised sümptomid: derealisatsioon,
depersonalisatsioon, hüperakuusia, jäsemete tuimus või surisemine, suurenenud tundlikkus valguse,
müra ja kehalise kokkupuute suhtes, hallutsinatsioonid või krambid.

Kuna võõrutusnähtude/tagasilöögi unetuse tekkerisk on suurem ravi järsul lõpetamisel, soovitatakse
annuseid vähendada järk-järgult.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Farmakokineetilised Kuna midasolaam metaboliseerub peaaegu ainult tsütokroom P450 3A (CYP3A) vahendusel, võivad
CYP3A modulaatorid muuta midasolaami plasmakontsentratsiooni ja seeläbi ravimi kliinilist toimet.

Koos CYP3A inhibiitoriga manustades võib suukaudse midasolaami kliiniline toime olla tugevam ja
kesta kauem, mistõttu võib olla vaja annust vähendada. Koos CYP3A indutseerijaga manustades võib
aga midasolaami toime olla nõrgem ja kesta lühemat aega, mistõttu võib olla vaja annust suurendada.

CYP3A indutseerimise ja pöördumatu inhibeerimise (nn mehhanismipõhine inhibeerimine) korral
võib toime midasolaami farmakokineetikale püsida mitu päeva kuni mõned nädalad pärast CYP3A
modulaatori manustamist. Sellisteks ravimiteks on klaritromütsiin, erütromütsiin, HIV proteaasi
inhibiitorid, verapamiil, diltiaseem.

Suukaudsete kontratseptiivide etünüülöstradiooli/norgestreeli (mehhanismipõhised inhibiitorid)
samaaegsel manustamisel midasolaami ekspositsioon oluliselt ei muutu.

CYP3A inhibiitorite klassifikatsioon
CYP3A inhibiitoreid võib klassifitseerida vastavalt nende inhibeeriva toime tugevusele ja kliiniliste
muutuste tähtsusele, mis ilmnevad nende samaaegsel manustamisel koos suukaudse midasolaamiga:

- Väga tugevad inhibiitorid: Midasolaami AUC suureneb üle 10 korra ja C
üle 3 korra. Siia
max
kuuluvad järgmised ravimid: ketokonasool, itrakonasool, vorikonasool, HIV proteaasi inhibiitorid, sh
ritonaviiriga potentseeritud proteaasi inhibiitorid:

Midasolaami ja väga tugevate CYP3A inhibiitorite suukaudne koosmanustamine on
vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

- Tugevad inhibiitorid: Midasolaami AUC suureneb 5...10 korda ja C üle 3 korra.
max
- Mõõdukad inhibiitorid: Midasolaami AUC suureneb 2...5 korda ja C 2...3 korda. Järgnevalt
max
loetletud ravimid on mõõdukad inhibiitorid: flukonasool, klaritromütsiin, telitromütsiin,
erütromütsiin, diltiaseem, verapamiil, nefasodoon, aprepitant, tabimoreliin.

Midasolaami kombineerimisel tugevate ja mõõdukate CYP3A inhibiitoritega peab hoolikalt jälgima
patsiendi seisundit, mis võib muuta patsiendi eriti tundlikuks midasolaami võimalike kliiniliste
kõrvaltoimete suhtes (vt lõik 4.4).

- Nõrgad inhibiitorid: Midasolaami AUC suureneb 1,25...<2 korda või C
1,25...<2 korda. Sellesse
max
kategooriasse kuuluvad järgmised ravimid ja taimsed preparaadid: posakonasool, roksitromütsiin,
tsimetidiin, ranitidiin, fluvoksamiin, bikalutamiid, propiveriin, greibimahl, punane päevakübar ja
kuldjuur.

Midasolaami samaaegne manustamine koos nõrkade CYP3A inhibiitoritega ei vii tavaliselt
midasolaami kliinilise toime olulise muutuseni.

CYP3A indutseerivad ravimid
Patsiendid, kes saavad midasolaami kombinatsioonis CYP3A indutseerivate ravimitega, võivad vajada
midasolaami suuremas annuses, eriti kui midasolaami manustatakse koos tugevate CYP3A
indutseerijatega. Tuntud tugevad CYP3A indutseerijad on rifampitsiin, karbamasepiin ja fenütoiin,
samal ajal kui mõõdukad CYP3A indutseerijad on efavirens ja naistepuna.

Farmakodünaamilised koostoimed
Midasolaami samaaegne manustamine koos teiste sedatiivse/hüpnootilise toimega ainetega viib suure
tõenäosusega nende toimete tugevnemiseni. Sellisteks sedatiivse/hüpnootilise toimega aineteks on
alkohol, opiaadid/opioidid (kui neid kasutatakse analgeetikumide, köhapärssijate või
asendusravimitena), antipsühhootikumid, anksiolüütikumide või hüpnootikumidena kasutatud teised
bensodiasepiinid, barbituraadid, propofool, ketamiin, etomidaat; sedatiivsed antidepressandid,
antihistamiinikumid ja tsentraalse toimega antihüpertensiivsed ravimid. Midasolaami toimel väheneb
inhaleeritavate anesteetikumide minimaalne alveolaarne kontsentratsioon (MAC).

Midasolaami samaaegsel manustamisel koos kesknärvisüsteemi pärssivate ainetega (sh alkoholiga)
suureneb sedatsiooni pikenemise ja kardiorespiratoorse depressiooni tekkevõimalus. Vältida tuleb
alkoholi ja midasolaami kooskasutamist (vt lõik 4.4).

Tähelepanuvõimet/mälu parandavad ravimid (nt atsetüülkoliini esteraasi inhibiitor füsostigmiin)
pärsivad midasolaami uinutavat toimet. Sarnaselt pärssis 250 mg kofeiini osaliselt midasolaami
sedatiivset toimet.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Midasolaami raseduseaegse ohutuse hindamiseks piisavad andmed puuduvad. Bensodiasepiine tohib
raseduse ajal kasutada ainult juhul, kui puudub ohutum alternatiiv.

Kui ravim määratakse fertiilses eas naisele, tuleb teda informeerida, et raseduse planeerimise või
kahtluse korral tuleb seoses ravimi ärajätmisega pöörduda arsti poole.

Midasolaami kasutamine raseduse viimasel trimestril või suurtes annustes sünnituse ajal on
põhjustanud lootel südame löögisageduse häired, hüpotooniat, nõrka imemisrefleksi ja hüpotermiat
ning vastsündinul mõõdukat hingamisdepressiooni.

Lisaks võib raseduse viimases staadiumis pidevalt bensodiasepiine kasutanud emade lastel välja
kujuneda füüsiline sõltuvus, mille tõttu esineb risk võõrutusnähtude tekkeks postnataalses perioodis.

Kuna midasolaam eritub rinnapiima, ei tohi Dormicum'i imetamise ajal kasutada.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Sedatsioon, amneesia, tähelepanuvõime langus ja lihasfunktsiooni häired võivad vähendada
autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Tähelepanuvõime languse tõenäosus suureneb juhul, kui
une kestus ei ole piisav.

4.8. Kõrvaltoimed

Midasolaami suukaudsel manustamisel on kirjeldatud järgmisi kõrvaltoimeid (esinemissagedus
teadmata, ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

Esinemissageduse kategooriad on järgmised:
väga sage: >1/10;
sage: >1/100 kuni <1/10;
aeg-ajalt: >1/1000 kuni <1/100;
harv: >1/10000 kuni <1/1000;
väga harv: <1/10000;
teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Immuunsüsteemi häired

esinemissagedus teadmata
ülitundlikkus, angioödeem

Psühhiaatrilised häired
esinemissagedus teadmata
segasusseisund***, emotsionaalne häire***

libiido muutused

depressioon (bensodiasepiinide kasutamise ajal võib avalduda
olemasolev depressioon)

rahutus*, ärevus*, ärrituvus*, agressiivsus*, meelepetted*,
raevuhood*, hirmuunenäod*, hallutsinatsioonid*, psühhoos*, kohatu
käitumine*

füüsiline sõltuvus, võõrutussündroom

ravimi kuritarvitamine
Närvisüsteemi häired
esinemissagedus teadmata
unisus***, peavalu***, pearinglus***, tähelepanuvõime langus***,
ataksia***

sedatsioon (postoperatiivne)

anterograadne amneesia**

Silma kahjustused
esinemissagedus teadmata
kahelinägemine***

Südame häired
esinemissagedus teadmata
südameseiskus, südamepuudulikkus

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused
esinemissagedus teadmata
lihasnõrkus***

Respiratoorsed häired
esinemissagedus teadmata
hingamisdepressioon

Seedetrakti häired
esinemissagedus teadmata
seedetrakti häired

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
esinemissagedus teadmata
nahareaktsioonid

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
esinemissagedus teadmata
väsimus***

Vigastus, mürgistus ja protseduuri tüsistused
esinemissagedus teadmata
kukkumised, luumurrud****

Sõltuvus: (isegi terapeutiliste annuste) kasutamine võib viia füüsilise sõltuvuse kujunemiseni. Ravi
lõpetamisel võivad tekkida võõrutusnähud või tagasilöögifenomen, sh tagasilöögi unetus, meeleolu
muutused, ärevus ja rahutus (vt lõik 4.4). Tekkida võib psüühiline sõltuvus. Ravimi kuritarvitamist on
kirjeldatud mitmeid ravimeid kuritarvitavatel inimestel (vt lõik 4.4).

* Sellised paradoksaalsed reaktsioonid tekivad teadaolevalt bensodiasepiinide või
bensodiasepiinisarnaste ravimite kasutamisel. Sellisel juhul tuleb ravimi kasutamine lõpetada. Need
toimed tekivad suurema tõenäosusega eakatel (vt lõik 4.4).

** Terapeutiliste annuste kasutamisel võib tekkida anterograadne amneesia, mille risk suureneb
suuremate annuste kasutamisel. Amnestilised toimed võivad olla seotud kohatu käitumisega (vt lõik
4.4).

*** Need kõrvaltoimed tekivad enamasti ravi alguses ning tavaliselt kaovad ravimi korduval
manustamisel.

**** Kukkumiste ja luumurdude risk on suurem rahustite (kaasa arvatud alkohoolsete jookide)
samaaegsel kasutamisel ning eakatel patsientidel.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Sümptomid
Bensodiasepiinid põhjustavad sageli uimasust, ataksiat, düsartriat ja nüstagme. Dormicum’i
üleannustamine on harva eluohtlik, kui ravimit manustatakse üksinda, kuid võib põhjustada
arefleksiat, apnoed, hüpotooniat, hüpotensiooni, kardiorespiratoorset depressiooni ja harva koomat.
Kooma kestab tavaliselt mõne tunni, kuid võib olla pikaajalisem ja tsükliline, eriti eakatel patsientidel.
Respiratoorse haigusega patsientidel on bensodiasepiini hingamist pärssiv toime tõsisem.
Bensodiasepiinid suurendavad teiste kesknärvisüsteemi pärssivate ravimite, sh alkoholi toimet.

Ravi
Jälgida tuleb patsiendi elulisi näitajaid ja alustada toetavat ravi vastavalt patsiendi kliinilisele
seisundile. Eelkõige võivad patsiendid vajada sümptomaatilist ravi kardiorespiratoorsete või
kesknärvisüsteemi toimete tõttu.

Suukaudsel manustamisel tuleb edasise imendumise vältimiseks kasutada sobivat meetodit, nt
aktiivsöe manustamist 1...2 tunni jooksul. Uimasusega patsientidel on aktiivsöe manustamisel tähtis
tagada hingamisteede kaitse. Kui on manustatud mitut ravimit, võib kaaluda maoloputust, kuid mitte
rutiinse meetodina.

Tõsise kesknärvisüsteemi depressiooni korral kaaluda bensodiasepiini antagonisti flumaseniili
kasutamist. Seda tohib manustada ainult hoolika jälgimise tingimustes. Ravimil on lühike
poolväärtusaeg (ligikaudu üks tund), mistõttu flumaseniili saanud patsiendid vajavad jälgimist
pärast toime kadumist. Flumaseniili tuleb väga ettevaatlikult kasutada koos krambiläve alandavate
ravimitega (nt tritsüklilised antidepressandid). Lisainformatsiooni saamiseks selle ravimi õige
kasutamise kohta lugeda flumaseniili ravimi omaduste kokkuvõtet.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: uinutid ja rahustid,
ATC-kood: N05CD08.

Midasolaamil on uinutav toime, mida iseloomustab kiire algus ja lühike kestus. Lisaks on ka
anksiolüütiline, hüpnootiline, krambivastane ja müorelakseeriv toime. Midasolaam mõjutab
psühhomotoorset funktsiooni ühekordse ja/või korduva manustamise järgselt, kuid põhjustab
minimaalseid hemodünaamika muutusi.


Sarnaselt teiste bensodiasepiinidega arvatakse, et midasolaami toimet vahendab peamiselt agonistlik
seondumine gamma-aminovõihappe retseptoritega (GABA ) kesknärvisüsteemis. Hüpoteesi kohaselt
A
ei aktiveeri bensodiasepiinid otseselt GABA retseptoreid, vaid vajavad toime avaldumiseks
A
endogeenset ligandi (st GABA't).

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Suu kaudu manustamisel imendub midasolaam kiiresti ja täielikult.
Ulatusliku esmase maksapassaaži läbimise tõttu on suukaudse midasolaami absoluutne biosaadavus
30...70%. Suukaudsete annuste vahemikus 7,5...20 mg on midasolaami farmakokineetika lineaarne.
Dormicum'i 15 mg tableti ühekordse manustamise järgselt saavutatakse ühe tunni jooksul
maksimaalne plasmakontsentratsioon 70...120 nanogrammi/ml. Koos toiduga manustamisel pikeneb
maksimaalse plasmakontsentratsiooni saabumise aeg ligikaudu ühe tunni võrra, mis viitab
midasolaami imendumiskiiruse vähenemisele. Imendumise poolväärtusaeg on 5...20 minutit.

Jaotumine
Midasolaami jaotumine kudedesse on kiire. Enamikel juhtudest puudub selge jaotumisfaas või on
jaotumine lõppenud 1...2 tunni jooksul pärast ravimi suu kaudu manustamist. Jaotusruumala
püsiseisundis on 0,7...1,2 l/kg. 96...98% midasolaamist seondub plasmavalkudega, peamiselt
albumiiniga. Tserebrospinaalvedelikku jõuab midasolaam aeglaselt ja väheolulises koguses. Inimestel
läbib midasolaam aeglaselt platsenta ja jõuab loote vereringesse. Midasolaam eritub väikestes
kogustes rinnapiima.

Metabolism
Midasolaam elimineeritakse peaaegu täielikult biotransformatsiooni teel. Alla 1% annusest leidub
uriinis muutumatul kujul. Midasolaami hüdroksüleeritakse tsütokroom P450, CYP3A isoensüümide
poolt. Mõlemad isoensüümid (CYP3A4 ning ka CYP3A5) osalevad aktiivselt maksas toimuvas
midasolaami oksüdatiivses metabolismis.
Kaks põhimetaboliiti on 1’-hüdroksümidasolaam (nimetatakse ka ά-hüdroksümidasolaamiks) ja 4-
hüdroksümidasolaam. Plasmas ja uriinis on põhimetaboliidiks 1’-hüdroksümidasolaam. 60...80%
annusest glükuroniseeritakse ja eritub uriiniga 1’-hüdroksümidasolaami glükuroniidi kujul. -1’-
hüdroksümidasolaami plasmakontsentratsioon võib moodustada 30...50% midasolaami omast. 1’-
hüdroksümidasolaam on farmakoloogilise toimega ja toetab märkimisväärselt (kuni 34% ulatuses)
suukaudse midasolaami toimet.
Puuduvad tõendid kliiniliselt olulise geneetilise polümorfismi kohta midasolaami oksüdatiivse
metabolismi osas.

Eritumine
Noortel tervetel vabatahtlikel on eliminatsiooni poolväärtusaeg vahemikus 1,5…2,5 tundi.
Midasolaam ei kuhju üks kord päevas manustamisel. Midasolaami korduv manustamine ei indutseeri
ravimeid metaboliseerivaid ensüüme.
1’-hüdroksümidasolaami eliminatsiooni poolväärtusaeg on alla ühe tunni.

Eakad
Üle 60-aastastel meestel midasolaami eliminatsiooni poolväärtusaeg pikenes 2,5 korda võrreldes
nooremate meestega. Eakatel meestel vähenes oluliselt midasolaami kogukliirens ja suurenes
märkimisväärselt suukaudse tableti biosaadavus. Samas ei täheldatud olulisi erinevusi eakate ja
nooremate naiste vahel.

Maksakahjustusega patsiendid
Kroonilise maksahaigusega (sh kaugelearenenud maksatsirroosiga) patsientidel ei muutunud oluliselt
midasolaami farmakokineetika. Eriti pikenes tsirroosiga patsientidel maksakliirensi aeglustumise tõttu
eliminatsiooni poolväärtusaeg ning suurenes oluliselt suukaudse midasolaami absoluutne biosaadavus
kontrollgrupiga võrreldes.

Neerukahjustusega patsiendid
Kroonilise neerupuudulikkusega patsientidel ei muutunud midasolaami farmakokineetika. Kuid raske
kroonilise neerupuudulikkusega patsientidel kuhjub midasolaami põhimetaboliit
1’-hüdroksümidasolaami glükuroniid, mis eritub neerude kaudu. Kuhjumise tagajärjel tekib
sedatsiooni pikenemine. Seetõttu tuleb neerukahjustusega patsientidele suukaudset midasolaami
manustada ettevaatusega.

Ülekaalulised patsiendid
Ülekaalulistel patsientidel suureneb midasolaami jaotusruumala. Seetõttu on ülekaalulistel patsientidel
midasolaami keskmine eliminatsiooni poolväärtusaeg pikem kui normaalkaalulistel patsientidel (5,9 vs
2,3 tundi). Ülekaalulistel patsientidel ei olnud midasolaami tableti suukaudne biosaadavus erinev
normaalkaaluliste patsientidega võrreldes.


6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Veevaba laktoos,
Mikrokristalne tselluloos,
Eelželatiniseeritud tärklis,
Magneesiumstearaat,
Hüpromelloos,
Talk,
Titaandioksiid (E171).

6.2 Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3 Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 30°C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

PVC/PVDC/Al blister. Pakendis 10 tabletti.

6.6 Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.


7. MÜÜGILOA HOIDJA

Roche Eesti OÜ
Lõõtsa 2
11415 Tallinn,


8. MÜÜGILOA NUMBER

087694


9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

25.02.2000/27.09.2010


10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud märtsis 20156. Farmatseutilised andmed