DIFLUCAN 2MG/ML

Toimeained: flukonasool

Ravimi vorm: infusioonilahus

Ravimi tugevus: 2mg 1ml 100ml 1TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on DIFLUCAN 2MG/ML ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Diflucan 2 mg/ml ja milleks seda kasutatakse

Diflucan 2 mg/ml kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse seenevastasteks ravimiteks. Toimeaine on
flukonasool.

Diflucan 2 mg/ml kasutatakse seente poolt põhjustatud nakkuste (infektsioonide) raviks ja võidakse
kasutada ka kandidiaaside ärahoidmiseks. Kõige sagedamini seennakkusi põhjustavat pärmseent
kutsutakse Candida’ks.

Täiskasvanud
Teie arst võib teile seda ravimit määrata järgnevat tüüpi seennakkuste raviks:
- krüptokokkmeningiit - ajus esinev seennakkus,
- koktsidioidmükoos - bronhide ja kopsude haigus,
- infektsioonid, mille on põhjustanud Candida ja mida leidub vereringes, elundites (nt süda,
kopsud) või kuseteedes,
- limaskestade seennakkus - infektsioonid, mis kahjustavad suuõõnt, neelu ja hambaproteesidest
põhjustatud suuhaavandid.

Teile võidakse Diflucan 2 mg/ml määrata ka selleks, et:
- vältida krüptokokkmeningiidi taastekkimist,
- vältida limaskestade seennakkuse taastekkimist,
- ennetada Candida poolt põhjustatud infektsiooni tekkimist (kui teie immuunsüsteem on nõrk
ega funktsioneeri korralikult).

Lapsed ja noorukid (vanuses 0...17 aastat)
Teie arst võib teile seda ravimit määrata järgnevat tüüpi seennakkuste raviks:
- limaskestade seennakkus - infektsioon, mis kahjustab suuõõnt või neelu,
- infektsioonid, mille on põhjustanud Candida ja mida leidub vereringes, elundites (nt süda,
kopsud) või kuseteedes,
- krüptokokkmeningiit - ajus esinev seennakkus.

Teile võidakse Diflucan 2 mg/ml määrata ka selleks, et:
- ennetada Candida poolt põhjustatud infektsiooni tekkimist (kui teie immuunsüsteem on nõrk
ega funktsioneeri korralikult),
- vältida krüptokokkmeningiidi taastekkimist.

1

2. Mida on vaja teada enne DIFLUCAN 2MG/ML võtmist

Mida on vaja teada enne Diflucan 2 mg/ml kasutamist

Ärge kasutage Diflucan 2 mg/ml:
- kui olete flukonasooli, teiste ravimite, mida te olete seennakkuste raviks kasutanud või selle
ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Sümptomite hulka võivad
kuuluda sügelus, nahapunetus või hingamisraskused;
- kui te kasutate astemisooli, terfenadiini (antihistamiinsed ravimid allergia raviks);
- kui te kasutate tsisapriidi (kasutatakse seedeprobleemide raviks);
- kui te kasutate pimosiidi (kasutatakse vaimsete häirete raviks);
- kui te kasutate kinidiini (kasutatakse südame rütmihäirete raviks);
- kui te kasutate erütromütsiini (antibiootikum infektsioonide raviks).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Diflucan 2 mg/ml kasutamist pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega
- kui te põete maksa- või neeruhaigust;
- kui te põete südamehaigust, sh südame rütmihäired;
- kui teil on veres muutunud kaaliumi-, kaltsiumi- või magneesiumisisaldus;
- kui teil tekivad rasked nahareaktsioonid (sügelus, nahapunetus või hingamisraskused).

Muud ravimid ja Diflucan 2 mg/ml
Palun informeerige kohe oma arsti, kui te kasutate astemisooli, terfenadiini (antihistamiinsed ravimid
allergia raviks) või tsisapriidi (kasutatakse seedeprobleemide raviks) või pimosiidi (kasutatakse
vaimsete häirete raviks) või kinidiini (kasutatakse südame rütmihäirete raviks) või erütromütsiini
(antibiootikum infektsioonide raviks), kuna neid ei tohi võtta koos ravimiga Diflucan 2 mg/ml (vt lõik
„Ärge kasutage Diflucan 2 mg/ml“).

On olemas mõningad ravimid, millel võib esineda koostoimeid ravimiga Diflucan 2 mg/ml. Palun
informeerige oma arsti, kui kasutate ükskõik millist järgnevatest ravimitest:
- rifampitsiin või rifabutiin (antibiootikumid infektsioonide raviks);
- alfentaniil, fentanüül (kasutatakse anesteesias);
- amitriptüliin, nortriptüliin (kasutatakse antidepressantidena);
- amfoteritsiin B, vorikonasool (seenevastane ravim);
- trombide tekke vältimiseks verd vedeldavad ravimid (varfariin või sarnased ravimid);
- bensodiasepiinid (midasolaam, triasolaam või sarnased ravimid), mida kasutatakse unetuse ja
ärevuse puhul;
- karbamasepiin, fenütoiin (kasutatakse krampide ravis);
- nifedipiin, isradipiin, amlodipiin, felodipiin ja losartaan (hüpertoonia e kõrgvererõhutõve
raviks);
- tsüklosporiin, everoliimus, siroliimus või takroliimus (siiratud koe või elundi
äratõukereaktsiooni pärssimiseks);
- tsüklofosfamiid, vinka-alkaloidid (vinkristiin, vinblastiin või sarnased ravimid), mida
kasutatakse kasvajate raviks;
- halofantriin (kasutatakse malaaria raviks);
- statiinid (atorvastatiin, simvastatiin, fluvastatiin või sarnased ravimid), mida kasutatakse suure
kolesteroolisisalduse alandamiseks;
- metadoon (kasutatakse valu vaigistamiseks);
- tselekoksiib, flurbiprofeen, naprokseen, ibuprofeen, lornoksikaam, meloksikaam, diklofenak
(mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVAd));
- suukaudsed rasestumisvastased preparaadid;
- prednisoon (steroid);
- zidovudiin (tuntud ka kui AZT); sakvinaviir (kasutatakse HIV-nakkusega patsientidel);
- suhkurtõve puhul kasutatavad ravimid, nagu kloorpropamiid, glibenklamiid, glipisiid või
tolbutamiid;
- teofülliin (astma kontrolli all hoidmiseks kasutatav ravim);
- A-vitamiin (toidulisand);

2
- ivakaftoor (kasutatake tsüstilise fibroosi raviks).

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Autojuhtimise või masinatega töötamise puhul tuleb arvestada, et ravi ajal võib aeg-ajalt tekkida
pearinglus või krambid.

Diflucan 2 mg/ml sisaldab naatriumi
Diflucan 2 mg/ml sisaldab ühe milliliitri kohta 0,154 mmol naatriumi. Sellega tuleb arvestada
kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil olevate patsientide puhul.

3. Kuidas DIFLUCAN 2MG/ML võtta

Kuidas Diflucan 2 mg/ml kasutada

Seda ravimit manustab teile teie arst või meditsiiniõde aeglase veenisisese süstena (infusioonina).
Diflucan 2 mg/ml on lahuse kujul. Seda ei ole vaja lahjendada. Rohkem informatsiooni
tervishoiutöötajatele leiate lõigust infolehe lõpus.

Selle ravimi soovitatavad annused erinevate infektsioonide korral on toodud allpool. Pöörduge oma
arsti või meditsiiniõe poole, kui te ei ole kindel, miks teile Diflucan 2 mg/ml manustatakse:

Täiskasvanud

Seisund
Annus
Krüptokokkmeningiidi ravi
400 mg esimesel päeval ja seejärel 200...400 mg üks
kord ööpäevas 6…8 nädala jooksul või niikaua kuni
vajalik. Mõnikord tuleb annust suurendada kuni
800 mg-ni.
Krüptokokkmeningiidi taastekkimise
200 mg üks kord ööpäevas, kuni teile öeldakse, et
ärahoidmine
ravi tuleb lõpetada.
Koktsidioidmükoosi ravi
200…400 mg üks kord ööpäevas 11...24 kuu jooksul
või vajadusel kauem. Mõnikord tuleb annust
suurendada kuni 800 mg-ni.
Candida poolt põhjustatud sisemiste
800 mg esimesel päeval ja seejärel 400 mg üks kord
seennakkuste ravi
ööpäevas, kuni teile öeldakse, et ravi tuleb lõpetada.
Suuõõnt ja neelu kahjustavate
200...400 mg esimesel päeval, seejärel 100...200 mg
limaskestade seeninfektsioonide ravi ja
kuni teile öeldakse, et ravi tuleb lõpetada.
hambaproteesidest põhjustatud
suuhaavandid
Limaskestade seennakkuse ravi - annus
50…400 mg üks kord ööpäevas 7…30 päeva
sõltub sellest, kus nakkus asub
jooksul, kuni teile öeldakse, et ravi tuleb lõpetada.
Suuõõnt ja neelu kahjustavate
100...200 mg üks kord ööpäevas või 200 mg 3 korda
seeninfektsioonide vältimiseks
nädalas, kuni teil on olemas risk nakkuse saamiseks.
Candida poolt põhjustatud seennakkuste
200…400 mg üks kord ööpäevas, kuni teil on
ärahoidmine (kui teie immuunsüsteem on
olemas risk nakkuse saamiseks.
nõrk ega funktsioneeri korrektselt)

Noorukid vanuses 12…17 aastat
Järgige oma arsti poolt määratud annust (kas täiskasvanu või lapse annustamisskeem).


3
Kuni 11-aastased lapsed
Laste suurim ööpäevane annus on 400 mg.

Annus põhineb lapse kehakaalul kilogrammides.

Seisund
Ööpäevane annus
Candida poolt põhjustatud limaskestade seennakkus
3 mg kg kehakaalu kohta (esimesel
või neelu seennakkus - annus ja ravi kestus sõltub
päeval võib manustada 6 mg kg
sellest, kus nakkus asub
kehakaalu kohta)
Krüptokokkmeningiit või Candida poolt põhjustatud
6…12 mg kg kehakaalu kohta
sisemised seennakkused
Candida poolt põhjustatud nakkuste ärahoidmine
3…12 mg kg kehakaalu kohta
lastel (kui immuunsüsteem ei toimi korrektselt)

Kasutamine lastel vanuses 0 4 nädalat

Kasutamine lastel vanuses 3...4 nädalat:
- Sama annus, nagu ülalpool toodud, kuid manustatuna iga 2 päeva järel. Maksimaalne annus on
12 mg kg kehakaalu kohta iga 48 tunni järel.
Kasutamine alla 2-nädalastel lastel:
- Sama annus, nagu ülalpool toodud, kuid manustatuna iga 3 päeva järel. Maksimaalne annus on
12 mg kg kehakaalu kohta iga 72 tunni järel.

Eakad
Kasutada võib tavapärast täiskasvanute annust, v.a juhul, kui teil on neeruprobleemid.

Neeruprobleemidega patsiendid
Teie arst võib annust muuta sõltuvalt teie neerufunktsioonist.

Kui te kasutate Diflucan 2 mg/ml rohkem kui ette nähtud
Kui teil on tunne, et te saite Diflucan 2 mg/ml liiga palju, pöörduge kohe oma arsti või meditsiiniõe
poole. Võimaliku üleannustamise sümptomite hulka võivad kuuluda tegelikkuses mitteeksisteerivate
asjade kuulmine, nägemine ja tundmine ning neile mõtlemine (hallutsinatsioonid ja paranoiline
käitumine).

Kui te unustate Diflucan 2 mg/ml kasutada
Kuna seda ravimit manustatakse teile hoolika meditsiinilise järelevalve all, ei ole tõenäoline, et mõni
annus vahele jääb. Siiski tuleb oma arstile või apteekrile öelda, kui te arvate, et mõni annus on vahele
jäänud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või
meditsiiniõega.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõnel inimesel võivad tekkida allergilised reaktsioonid, kuid tõsiseid allergilisi reaktsioone esineb
harva. Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime
võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kui teil esineb ükskõik milline järgnevatest
sümptomitest, rääkige sellest kohe oma arstile:
- äkki ilmnev vilistav hingamine, hingamisraskus või pigistustunne rinnus
- silmalaugude, näo- või huulte turse
- sügelus üle kogu keha, nahapunetus või sügelevad punased täpid
- nahalööve
- rasked nahareaktsioonid, nagu lööve, mis põhjustab ville (see võib tekkida suus ja keelel).

4

Diflucan 2 mg/ml võib kahjustada teie maksa. Sümptomid, mis viitavad maksaprobleemidele, võivad
olla:
- väsimus
- söögiisu puudumine
- oksendamine
- naha või silmavalgete muutumine kollaseks (kollatõbi).
Kui mõni neist sümptomitest ilmneb, lõpetage Diflucan 2 mg/ml kasutamine ja informeerige kohe
oma arsti.

Teised kõrvaltoimed:
Lisaks, kui ükskõik milline järgnevatest kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda
kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 10-st):
- peavalu
- ebamugavustunne maos, kõhulahtisus, iiveldamine, oksendamine
- maksafunktsiooni peegeldavate näitude suurenemine vereanalüüsides
- nahalööve.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 100-st):
- vere punaliblede arvu vähenemine, mis võib muuta naha kahvatuks või põhjustada nõrkust või
hingeldust
- söögiisu vähenemine
- unetus, unisus
- krambid, pearinglus, pöörlemise-, surina-, torkimise- või tuimusetunne, maitsetundlikkuse
muutused
- kõhukinnisus, seedehäired, kõhupuhitus, suukuivus
- lihasvalu
- maksakahjustus ja naha ning silmade kollaseks muutumine (kollatõbi)
- kublad, villid (lööve), kihelus, suurenenud higistamine
- väsimus, üldine halb enesetunne, palavik.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 1000-st):
- tavapärasest väiksem vere valgeliblede arv, mis aitavad kaitsta organismi nakkuste eest,
väiksem vereliistakute arv, mis aitavad veritsust peatada
- naha punakaks või purpurpunaseks värvumine, mida võib põhjustada vereliistakute arvu
vähenemine, teised vererakkude muutused
- vere keemiliste näitajate muutused (kõrge kolesterooli- ja rasvasisaldus veres)
- vere kaaliumisisalduse vähenemine
- värisemine
- häired elektrokardiogrammis (EKG), südamelöökide kiiruse või löögisageduse muutused
- maksapuudulikkus
- allergilised reaktsioonid (mõnikord rasked), sh laialdaselt leviv villiline lööve ja naha
koorumine, rasked nahareaktsioonid, huulte või näoturse
- juuste väljalangemine.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise
teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas DIFLUCAN 2MG/ML säilitada

Kuidas Diflucan 2 mg/ml säilitada

- Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

5
- Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast "Kõlblik
kuni:". Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Säilitamistingimused:

Klaasviaalid: mitte lasta külmuda.

Plastik-PVC kotid: hoida temperatuuril kuni 30 °C. Mitte lasta külmuda.
- Avatud viaal tuleb kohe ära kasutada. Kasutamata infusioonilahus tuleb ära visata. See ravim on
ainult ühekordseks kasutamiseks.
- Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate nähtavate osakeste olemasolu või kui lahus ei ole
selge või on värvi muutnud.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Diflucan 2 mg/ml sisaldab
- Toimeaine on flukonasool.
Iga milliliiter infusioonilahust sisaldab 2 mg flukonasooli.
Üks viaal 25 ml infusioonilahusega sisaldab 50 mg flukonasooli.
Üks viaal 50 ml infusioonilahusega sisaldab 100 mg flukonasooli.
Üks viaal 100 ml infusioonilahusega sisaldab 200 mg flukonasooli.
Üks viaal 200 ml infusioonilahusega sisaldab 400 mg flukonasooli.
Üks plastik-PVC kott 100 ml lahusega sisaldab 200 mg flukonasooli.
Üks plastik-PVC kott 200 ml lahusega sisaldab 400 mg flukonasooli.
- Teised koostisosad on naatriumkloriid, süstevesi ja naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks).

Kuidas Diflucan 2 mg/ml välja näeb ja pakendi sisu
- Diflucan 2 mg/ml on selge värvitu lahus nähtavate osakesteta.
- See on saadaval klaasviaalis või plastik-PVC kottides.

Pakendi suurused:
- 1 viaal sisaldab 25 ml infusioonilahust
- 1 viaal sisaldab 50 ml infusioonilahust
- 1 viaal sisaldab 100 ml infusioonilahust
- 1 viaal sisaldab 200 ml infusioonilahust
- Plastik-PVC kotid sisaldavad 100 ml infusioonilahust, pakendis 1, 5, 10, 20 kotti
- Plastik-PVC kotid sisaldavad 200 ml infusioonilahust, pakendis 1, 5, 10, 20 kotti

- Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja:
Pfizer Europe MA EEIG
Ramsgate Road, Sandwich
Kent CT13 9NJ
Ühendkuningriik

Tootjad:
Fareva Amboise
Zone Industrielle
29 route des Industries
37530 Pocé-sur-Cisse
Prantsusmaa

või

6

Famar SA
63 Agiou Demetriou Str.
174 Alimos
Athens
Kreeka

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal
Sõpruse pst 157
13417 Tallinn
Tel: +372 666 7500


Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2015

7

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajale:

Veenisisest infusiooni ei tohi manustada kiiremini kui 10 ml minutis. Diflucan 2 mg/ml väljastatakse
lahustatuna 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidilahuses, kus iga 200 mg (100 ml pudel) sisaldab 15 mmol
Na+ ja C1-. Et Diflucan 2 mg/ml on lahjendatud soolalahuse kujul, siis patsientide puhul, kellel tuleb
piirata naatriumi või vedeliku tarbimist, peab hoolikalt arvestama infundeeritava vedeliku kogust.

Flukonasooli intravenoosset infusioonilahust võib manustada järgmiste lahustega:
a) 5% ja 20% glükoosilahus
b) Ringeri lahus
c) Hartmanni lahus
d) Kaaliumkloriidi glükoosilahus
e) 4,2% ja 5% naatriumvesinikkarbonaadilahus
f) 3,5% Aminosyn
g) 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidilahus
h) Dialaflex (6,36% peritoneaaldialüüsi lahus)

Flukonasooli tohib infundeerida läbi olemasoleva veeniühenduse koos eelpool nimetatud vedelikega.
Ehkki ei ole täheldatud mingit spetsiifilist sobimatust, ei soovitata flukonasooli segada ühegi teise
ravimiga enne infusiooni.

Infusioonilahus on ainult ühekordseks kasutamiseks.

Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb lahus kohe ära kasutada. Kui ravimit kohe ei kasutata,
on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel ega tohiks ületa üldjuhul 24 tundi
temperatuuril 2 °C…8 °C, välja arvatud juhul, kui lahustamine on toimunud kontrollitud ja
valideeritud aseptilistes tingimustes.

Lahus tuleb valmistada aseptilistes tingimustes. Enne kasutamist tuleb lahust visuaalselt kontrollida
aineosakeste või värvimuutuse suhtes. Lahust tohib kasutada vaid juhul, kui see on selge ja ilma
nähtavate osakesteta.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.


8Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Diflucan 2 mg/ml, infusioonilahus

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Iga milliliiter sisaldab 2 mg flukonasooli.

Üks viaal 25 ml infusioonilahusega sisaldab 50 mg flukonasooli.
Üks viaal 50 ml infusioonilahusega sisaldab 100 mg flukonasooli.
Üks viaal / plastik-PVC kott 100 ml infusioonilahusega sisaldab 200 mg flukonasooli.
Üks viaal / plastik-PVC kott 200 ml infusioonilahusega sisaldab 400 mg flukonasooli.

INN: Fluconazolum

Teadaolevat toimet omav abiaine:
Iga milliliiter sisaldab 9 mg naatriumkloriidi (vastab 0,154 mmol naatriumile) (vt lõik 4.4).
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1

3. Ravimvorm

Infusioonilahus.

Selge, värvitu vedelik nähtavate osakesteta.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Diflucan on näidustatud järgmiste seeninfektsioonide raviks (vt lõik 5.1):

Diflucan on näidustatud täiskasvanutel järgmistel juhtudel:
Krüptokokkmeningiit (vt lõik 4.4).
- Koktsidioidmükoos (vt lõik 4.4).
- Invasiivne kandidiaas.
- Limaskestade kandidiaas, sh orofarüngeaalne ja ösofageaalne kandidiaas, kandiduuria ja
-
krooniline mukokutaanne kandidiaas.
Krooniline suuõõne atroofiline kandidiaas (hambaproteesidest põhjustatud suuhaavandid) juhul,
-
kui ei piisa hambahügieenist ja lokaalsest ravist.

Diflucan on näidustatud täiskasvanutel järgmiseks profülaktikaks:
Krüptokokkmeningiidi retsidiiv patsientidel, kellel on kõrge risk taastekkeks.
- Orofarüngeaalse või ösofageaalse kandidiaasi retsidiiv patsientidel, kes on nakatunud HI-viirusega
-
ja kellel on kõrge risk taastekkeks.
Kandidiaaside profülaktika pikaajalise neutropeeniaga patsientidel (nagu kemoteraapiat saavad
-
hematoloogiliste kasvajatega patsiendid või patsiendid, kellele on siiratud vereloome tüvirakke (vt
lõik 5.1)).

Diflucan on näidustatud ajalistele vastsündinutele, imikutele, väikelastele, lastele ja noorukitele
vanuses 0…17 aastat:

Diflucani kasutatakse limaskestade kandidiaasi (orofarüngeaalsed, ösofageaalsed), invasiivse
kandidiaasi ja krüptokokkmeningiidi raviks ning kandidiaaside profülaktikaks immuunosupresseeritud
patsientidel. Diflucani võib kasutada säilitusraviks, et hoida ära krüptokokkmeningiidi
retsidiveerumist lastel, kellel on kõrge risk taastekkeks (vt lõik 4.4).

Ravi võib alustada enne külvide ja teiste laboratoorsete analüüside tulemuste teadasaamist. Kui
analüüside vastused on käes, tuleb seenevastast ravi nende järgi kohandada.

Seenevastaste ravimite määramisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke kehtivaid ravijuhendeid.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Annuse määramisel tuleb lähtuda seeninfektsiooni iseloomust ja raskusastmest. Selliste infektsioonide
korral, mis vajavad mitmekordset manustamist, peab ravi jätkuma niikaua, kuni kliinilised näitajad või
laboratoorsete testide tulemused näitavad aktiivse seeninfektsiooni taandumist. Ravi liiga lühike
kestus võib põhjustada infektsiooni taastekkimist.

Täiskasvanud

Näidustused
Annustamine
Ravi kestus
Krüptokokoos
-Krüptokokkmeningiidi Algannus: 400 mg
Tavaliselt vähemalt 6…8
ravi
esimesel päeval.
nädalat.
Järgnev annus:
Eluohtlike infektsioonide
200…400 mg
korral võib ööpäevast
ööpäevas.
annust suurendada
800 mg-ni.
- Säilitusravi
200 mg ööpäevas.
Määramata aja jooksul
krüptokokkmeningiidi
annuses 200 mg ööpäevas.
retsidiivi vältimiseks
patsientidel, kellel on
kõrge risk taastekkeks
Koktsidioidmükoos

200…400 mg
11...24 kuud või kauem,
sõltuvalt patsiendist.
Mõnede infektsioonide
puhul võib kaaluda
800 mg ööpäevase annuse
kasutamist, eriti
meningeaalsete haiguste
korral.
Invasiivne kandidiaas
Algannus: 800 mg
Üldiselt on kandideemia
esimesel päeval.
korral soovitatav ravi
Järgnev annus:
kestus 2 nädalat pärast
400 mg ööpäevas.
esimest negatiivset
verekülvi ning
kandideemiale omaste
nähtude ja sümptomite
taandumist.

Näidustused
Annustamine
Ravi kestus
Limaskestade
- Orofarüngeaalne
Algannus:
7…21 päeva (kuni
kandidiaasi ravi
kandidiaas
200...400 mg
orofarüngeaalne
esimesel päeval.
kandidiaas on taandunud).
Järgnev annus:
Raske
100…200 mg
immuunpuudulikkusega
ööpäevas.
patsientidel võib ravi kesta
kauem.
- Ösofageaalne
Algannus:
14…30 päeva (kuni
kandidiaas
200…400 mg
ösofageaalne kandidiaas
esimesel päeval.
on taandunud). Raske
Järgnev annus:
immuunpuudulikkusega
100...200 mg
patsientidel võib ravi kesta
ööpäevas.
kauem.
- Kandiduuria
200…400 mg
7…21 päeva. Raske
ööpäevas.
immuunpuudulikkusega
patsientidel võib ravi kesta
kauem.
- Krooniline atroofiline 50 mg ööpäevas.
14 päeva
kandidiaas
- Krooniline
50…100 mg
Kuni 28 päeva. Ravikuurid
mukokutaanne
ööpäevas.
võivad olla pikemad
kandidiaas
sõltuvalt nii infektsiooni
raskusastmest kui ka
kaasuvast
immuunsüsteemi häirest infektsioonist.
Limaskestade
- Orofarüngeaalne
100...200 mg
Kroonilise
kandidiaasi retsidiivi
kandidiaas
ööpäevas või
immuunsüsteemi
vältimine HIV-iga
200 mg kolm korda
pärssumisega patsientidel
patsientidel, kellel on
nädalas.
määramata aeg.
kõrge risk taastekkeks - Ösofageaalne
100...200 mg
Kroonilise
kandidiaas
ööpäevas või
immuunsüsteemi
200 mg kolm korda
pärssumisega patsientidel
nädalas.
määramata aeg.
Kandidiaaside

200…400 mg
Manustamist tuleb
profülaktika
alustada mitu päeva enne
eeldatava neutropeenia
teket ja jätkata veel 7
päeva pärast neutropeenia
taandumist, kui
neutrofiilide arv on
tõusnud üle 1000 raku
mm3 kohta.

Patsientide erirühmad

Eakad
Annust tuleb kohandada sõltuvalt neerufunktsioonist (vt „Neerukahjustus“).

Neerukahjustus
Diflucan eritub muutumatul kujul peamiselt uriiniga. Ühekordse üksikannuse manustamisel ei ole
annuse kohandamine vajalik. Neerukahjustusega patsientidele (sh lastele), kes saavad flukonasooli
korduvannuseid, manustatakse esimesel päeval 50…400 mg annus lähtudes sellest annusest, mis on

konkreetse näidustuse puhul soovitatud. Pärast esmakordset küllastusannust tuleb näidustuste alusel
muuta ööpäevast annust alljärgneva tabeli järgi:

Kreatiniini kliirens (ml/min)
Protsent soovitatavast annusest
> 50
100%
< 50 (ei saa dialüüsi)
50%
Regulaarsel dialüüsil
100% pärast iga dialüüsi

Regulaarsel dialüüsil patsiendid peaksid saama 100% soovitatud annusest pärast dialüüsi; patsiendid,
kes ei saa dialüüsi, peaksid saama vähendatud annuse, sõltuvalt kreatiniini kliirensist.

Maksakahjustus
Andmed maksakahjustusega patsientide kohta on piiratud ja seega tuleb maksafunktsiooni häiretega
patsientidel flukonasooli kasutada ettevaatusega (vt lõigud 4.4 ja 4.8).

Lapsed

Lastel ei tohi ületada maksimaalset annust 400 mg ööpäevas.

Nagu täiskasvanutel esinevate sarnaste infektsioonide puhul, sõltub ravi kestus kliinilisest ja
mükoloogilisest vastusest. Diflucani manustatakse ühekordse ööpäevase annusena.

Manustamiseks neerufunktsiooni häirega lastele vt annustamisjuhiseid lõigust „Neerukahjustus”.
Flukonasooli farmakokineetikat neerupuudulikkusega lastel ei ole uuritud (vastsündinute kohta, kellel
sageli esineb eelkõige neeru ebaküpsust, vt allpool).

Imikud, väikelapsed ja lapsed (vanuses 28 päeva kuni 11 aastat):

Näidustus
Annustamine
Soovitused
- Limaskestade
Algannus: 6 mg/kg.
Esimesel päeval võib kasutada
kandidiaas
Järgnev annus: 3 mg/kg
algannust, et saavutada
ööpäevas.
tasakaalukontsentratsioon kiiremini.
- Invasiivne kandidiaas Annus: 6…12 mg/kg ööpäevas. Sõltuvalt haiguse raskusastmest.
- Krüptokokkmeningiit
- Säilitusravi
Annus: 6 mg/kg ööpäevas.
Sõltuvalt haiguse raskusastmest.
krüptokokkmeningiidi
retsidiivi vältimiseks
lastel, kellel on kõrge
risk taastekkeks
- Kandidiaaside
Annus: 3…12 mg/kg ööpäevas. Sõltuvalt indutseeritud neutropeenia
profülaktika
ulatusest ja kestusest (vt Annustamine
immuunsüsteemi
täiskasvanutel).
häiretega patsientidel

Noorukid (12…17-aastased):
Kehakaalu ja puberteedi arengu alusel peab ravimit määrav arst hindama, milline annustamisviis
(täiskasvanute või laste oma) on kõige sobivam. Kliinilised andmed viitavad sellele, et lastel on
suurem flukonasooli kliirens kui täiskasvanutel. Võrreldava süsteemse toime saavutamiseks on lastel
kasutatavad annused 3, 6 ja 12 mg/kg vastavalt täiskasvanute annustele 100, 200 ja 400 mg.

Ajalised vastsündinud (0...27 päeva):
Vastsündinutel toimub flukonasooli eliminatsioon aeglaselt.
Sellise annustamise toetamiseks ajalistel vastsündinutel on saadaval vähe farmakokineetilisi andmeid
(vt lõik 5.2).


Vanuserühm
Annustamine
Soovitused
Ajalised
Iga 72 tunni järel tuleb manustada
Ületada ei tohi maksimaalset annust
vastsündinud
samasugune annus mg/kg nagu
12 mg/kg iga 72 tunni järel.
(0…14 päeva)
imikutele, väikelastele ja lastele.
Ajalised
Iga 48 tunni järel tuleb manustada
Ületada ei tohi maksimaalset annust
vastsündinud
samasugune annus mg/kg nagu
12 mg/kg iga 48 tunni järel.
(15…27 päeva)
imikutele, väikelastele ja lastele.

Diflucani võib manustada kas suukaudselt või veenisisese infusioonina, manustamisviis sõltub
patsiendi kliinilisest seisundist. Üleminekul intravenoosselt manustamiselt suukaudsele manustamisele
või vastupidi ei ole vajadust ööpäevast annust muuta.

Veenisisest infusiooni ei tohi manustada kiiremini kui 10 ml minutis. Diflucani väljastatakse
lahustatuna 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidilahuses, kus iga 200 mg (100 ml pudel) sisaldab 15 mmol
Na+ ja C1-. Et Diflucan on lahjendatud soolalahuse kujul, siis patsientide puhul, kellel tuleb piirata
naatriumi või vedeliku tarbimist, peab hoolikalt arvestama infundeeritava vedeliku kogust.

Juhendid ravimi kasutamise kohta vt lõik 6.6.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine, teiste asoolide või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Koostoimeuuringu põhjal on 400 mg või suuremate Diflucani ööpäevaste annuste korduvmanustamine
vastunäidustatud samaaegselt terfenadiiniga. Flukonasooli ei tohi kasutada samaaegselt ka teiste
teadaolevalt QT-intervalli pikendavate ravimitega, mis metaboliseeruvad tsütokroom P450 isoensüüm
CYP3A4 vahendusel, nagu tsisapriid, astemisool, pimosiid, kinidiin ja erütromütsiin (vt lõigud 4.4 ja 4.5).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Tinea capitis
Lastel on uuritud flukonasooli Tinea capitis'e ravis. See ei osutunud paremaks griseofulviinist ja
üldine efektiivsuse tase oli madalam kui 20%. Seetõttu ei tohiks Diflucani kasutada Tinea capitis’e
raviks.

Krüptokokoos
Flukonasooli toime kohta krüptokokoosi raviks muudes piirkondades (nt kopsu- ja nahakrüptokokoos)
on piiratud andmed, mistõttu on raske anda annustamise soovitusi.

Sügavad endeemilised mükoosid
Flukonasooli toime kohta muude endeemiliste mükooside vormide kohta, nagu
parakoktsidioidmükoos, lümfokutaanne sporotrihhoos ja histoplasmoos, on piiratud andmed, mistõttu
on raske anda annustamise soovitusi.

Neerud
Flukonasooli manustamisel neerufunktsiooni häirega patsientidele tuleb olla ettevaatlik (vt lõik 4.2).

Maks ja sapiteed
Diflucani manustamisel maksafunktsiooni häiretega patsientidele tuleb olla ettevaatlik.

Diflucani on seostatud raske maksatoksilisuse harvade juhtudega, millega on kaasnenud
surmajuhtumeid, eeskätt patsientidel, kellel on eelnevalt esinenud raskeid tervisehäireid.
Flukonasooliga seotud maksatoksilisuse korral ei ole täheldatud mingit seost ööpäevase koguannuse
suuruse, ravi kestuse, patsiendi soo ega vanusega. Flukonasooli maksatoksilisus on tavaliselt olnud
mööduv pärast ravi katkestamist.


Patsiente, kellel tekivad flukonasoolravi ajal kõrvalekalded maksafunktsiooni näitajates, tuleb jälgida
seoses tõsisema maksakahjustuse arenemise ohuga.
Patsiente tuleb informeerida tõsisele maksakahjustusele viitavate sümptomite tekkest (oluline asteenia,
anoreksia, püsiv iiveldus, okendamine ja kollatõbi). Flukonasoolravi tuleb otsekohe katkestada ning
patsient peab konsulteerima oma arstiga.

Kardiovaskulaarne süsteem
Mõningaid asoole, sealhulgas ka flukonasool, on seostatud QT-intervalli pikenemisega
elektrokardiogrammis. Diflucani turuletulekujärgsetes ohutusuuringutes on väga harva täheldatud QT-
intervalli pikenemist ja torsade de pointes’i. Kõikidel neil juhtudel oli tegemist raskelt haigete
patsientidega, kellel oli mitu kaasuvat riskitegurit, nagu strukturaalne südamehaigus, elektrolüütide
tasakaaluhäired ja samaaegne ravi teiste ravimitega, mis võisid südamerütmihäirete tekkele kaasa
aidata.

Eelpool nimetatud proarütmiliste seisunditega patsientide puhul tuleb Diflucani manustamisel olla
ettevaatlik. Vastunäidustatud on koosmanustamine ravimitega, mis teadaolevalt pikendavad QT-
intervalli ja mis metaboliseeruvad tsütokroom P450 isoensüüm CYP3A4 vahendusel (vt lõigud 4.3 ja
4.5).

Halofantriin
Halofantriin pikendab teadaolevalt QTc-intervalli soovituslikes terapeutilistes annustes ja on CYP3A4
substraat. Flukonasooli ja halofantriini kooskasutamine ei ole seetõttu soovitatav (vt lõik 4.5).

Dermatoloogilised reaktsioonid
Harva on patsientidel flukonasoolravi ajal arenenud eksfoliatiivsed nahareaktsioonid nagu näiteks
Stevensi-Johnsoni sündroom ja epidermise toksiline nekrolüüs. AIDS-i haigetel esineb sagedamini
raskeid nahareaktsioone paljudele ravimitele. Kui patsiendil, kellel ravitakse pindmist
seeninfektsiooni, tekib lööve, mida võib seostada flukonasooliga, tuleb edasine ravi katkestada. Kui
invasiivset/süsteemset seeninfektsiooni põdeval patsiendil areneb nahalööve, tuleb teda
tähelepanelikult jälgida ning villiliste nahakahjustuste või multiformse erüteemi tekkimisel
flukonasoolravi katkestada.

Ülitundlikkus
Harva on esinenud anafülaksiat (vt lõik 4.3).

Tsütokroom P450
Flukonasool on tugevatoimeline CYP2C9 inhibiitor ja mõõduka tugevusega CYP3A4 inhibiitor.
Flukonasool on ka CYP2C19 inhibiitor. Jälgida tuleb Diflucani saavaid patsiente, keda ravitakse samal
ajal kitsa terapeutilise toimespektriga ravimitega, mis metaboliseeruvad ensüümide CYP2C9,
CYP2C19 ja CYP3A4 abil (vt lõik 4.5).

Terfenadiin
Flukonasooli väiksemate annuste kui 400 mg ööpäevas manustamisel koos terfenadiiniga tuleb
patsienti hoolikalt jälgida (vt lõigud 4.3 ja 4.5).

Abiained
Ravim sisaldab ühe milliliitri kohta 0,154 mmol naatriumi. Sellega tuleb arvestada kontrollitud
naatriumisisaldusega dieedil olevate patsientide puhul.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Flukonasooli samaaegne kasutamine koos allpool toodud ravimitega on vastunäidustatud:

Tsisapriid: Patsientidel, kellele on samaaegselt manustatud tsisapriidi ja flukonasooli, on täheldatud
kardiaalseid tüsistusi, sh torsade de pointes’i. Kontrollitud uuringus leiti, et flukonasooli (200 mg üks
kord ööpäevas) ja tsisapriidi (20 mg neli korda ööpäevas) samaaegsel manustamisel suurenes oluliselt

tsisapriidisisaldus plasmas ning pikenes QT-intervall. Flukonasooli ja tsisapriidi samaaegne
kasutamine on vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Terfenadiin: Terfenadiini ja asoolide koosmanustamisel esines tõsiseid südame rütmihäireid lisaks
QTc-intervalli pikenemisele, mille uurimiseks viidi läbi koostoimeuuringud. Uuringus, milles
manustati flukonasooli 200 mg ööpäevas, ei ilmnenud QTc-intervalli pikenemist. Teises uuringus,
milles manustati 400 ja 800 mg flukonasooli ööpäevas, selgus, et flukonasool, manustatuna annuses
400 mg või rohkem ööpäevas, tõstab koosmanustamise korral tunduvalt terfenadiini taset plasmas.
Flukonasooli kasutamine annustes 400 mg või rohkem samaaegselt koos terfenadiiniga on
vastunäidustatud (vt lõik 4.3). Flukonasooli manustamisel annuses alla 400 mg ööpäevas koos
terfenadiiniga, tuleb patsienti hoolikalt jälgida.

Astemisool: Flukonasooli manustamisel samal ajal astemisooliga võib väheneda astemisooli kliirens.
Sellest tulenev astemisooli plasmakontsentratsiooni suurenemine võib põhjustada QT-intervalli
pikenemise ning harvadel juhtudel kutsuda esile torsade de pointes’i. Flukonasooli ja astemisooli
samaaegne kasutamine on vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Pimosiid: Ehkki in vitro ega in vivo uuringuid ei ole läbi viidud, võib flukonasooli ja pimosiidi
samaaegsel manustamisel aeglustuda pimosiidi metabolism. Sellest tulenev pimosiidi
plasmakontsentratsiooni suurenemine võib põhjustada QT-intervalli pikenemise ning harva kutsuda
esile torsade de pointes’i. Flukonasooli ja pimosiidi samaaegne kasutamine on vastunäidustatud (vt
lõik 4.3).

Kinidiin: Ehkki in vitro ega in vivo uuringuid ei ole läbi viidud, võib flukonasooli ja kinidiini
samaaegsel manustamisel aeglustuda kinidiini metabolism. Kinidiini kasutamist on seostatud
QT-intervalli pikenemise ja harva torsade de pointes’i tekkimisega. Flukonasooli ja kinidiini
samaaegne kasutamine on vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Erütromütsiin: Flukonasooli ja erütromütsiini samaaegsel manustamisel võib suureneda
kardiotoksilisuse risk (QT-intervalli pikenemine, torsade de pointes) ja selle tagajärjel tekkida
äkksurm südameseiskumise tõttu. Flukonasooli ja erütromütsiini samaaegne kasutamine on
vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Flukonasooli samaaegne kasutamine koos allpool toodud ravimitega ei ole soovitatav:

Halofantriin: Flukonasool võib suurendada halofantriini plasmakontsentratsiooni CYP3A4 inhibeeriva
toime tõttu. Flukonasooli ja halofantriini samaaegsel manustamisel võib suureneda kardiotoksilisuse risk
(QT-intervalli pikenemine, torsade de pointes) ja selle tagajärjel tekkida äkksurm südameseiskumise tõttu.
Seda kombinatsiooni tuleb vältida (vt lõik 4.4).

Flukonasooli samaaegsel kasutamisel koos allpool toodud ravimitega tuleb olla ettevaatlik ja
vajadusel annust kohandada:

Teiste ravimite mõju flukonasoolile

Rifampitsiin: Flukonasooli ja rifampitsiini koosmanustamisel väheneb flukonasooli AUC 25% ja
poolväärtusaeg 20%. Rifampitsiini samaaegsel manustamisel tuleb kaaluda flukonasooli annuse
suurendamist.

Koostoimeuuringud on näidanud, et flukonasooli suukaudne manustamine koos toidu, tsimetidiini,
antatsiididega või samaaegselt kiiritusraviga (pärast luuüdi siirdamist) ei mõjuta oluliselt flukonasooli
imendumist.

Flukonasooli mõju teistele ravimitele

Flukonasool on tsütokroom P450 (CYP) isoensüümi 2C9 tugevatoimeline inhibiitor ja CYP3A4
mõõduka tugevusega inhibiitor. Flukonasool on ka isoensüüm CYP2C19 inhibiitor. Lisaks allpool

nimetatud koostoimetele võib samaaegsel manustamisel koos flukonasooliga suureneda ka CYP2C9 ja CYP3A4 poolt metaboliseeritavate ravimite plasmakontsentratsioon. Seetõttu tuleb nende
ravimite kasutamisel samaaegselt flukonasooliga olla ettevaatlik ja patsienti hoolikalt jälgida.
Flukonasooli pika poolväärtusaja tõttu püsib ensüümide aktiivsust inhibeeriv toime veel 4…5 päeva
pärast ravi lõpetamist flukonasooliga (vt lõik 4.3).

Alfentaniil: Flukonasooli (400 mg) ja intravenoosse alfentaniili (20 mikrogrammi/kg)
koosmanustamisel tervetele vabatahtlikele suurenes alfentaniili AUC 2-kordselt, tõenäoliselt seoses
10
CYP3A4 inhibeerimisega. Vajalik võib olla alfentaniili annuse kohandamine.

Amitriptülliin, nortriptülliin: Flukonasool tugevdab amitriptülliini ja nortriptülliini toimet.
Kombinatsioonravi alustamisel ja ühe nädala möödudes pärast ravi alustamist on soovitatav määrata 5-
nortriptülliini ja/või S-amitriptülliini tase. Vajaduse korral tuleb amitriptülliini/nortriptülliini annust
kohandada.

Amfoteritsiin B: Flukonasooli ja amfoteritsiin B samaaegsel manustamisel nakatunud normaalsetele ja
immuunosupresseeritud hiirtele saadi järgmised tulemused: vähene aditiivne seenevastane toime C.
albicans’i põhjustatud süsteemse infektsiooni korral, koostoime puudumine Cryptococcus
neoformans’i põhjustatud intrakraniaalse infektsiooni korral ja kahe ravimi antagonism Aspergillus
fumigatus’e põhjustatud süsteemse infektsiooni korral. Nimetatud uuringutes saadud tulemuste
kliiniline tähendus ei ole teada.

Antikoagulandid: Turuletulekujärgselt on, sarnaselt teiste asoolidega, seoses protrombiiniaja
pikenemisega täheldatud hemorraagiaid (verevalumid, ninaverejooks, seedetrakti verejooks, veri
uriinis ja veriroe) patsientidel, kellele manustati flukonasooli koos varfariiniga. Flukonasooli ja
varfariini koosmanustamisel pikenes protrombiiniaeg kuni kahekordseks, tõenäoliselt seoses varfariini
metabolismi pärssimisega CYP2C9 poolt. Patsientidel, kes saavad samal ajal flukonasooliga kumariini
tüüpi antikoagulante, tuleb hoolikalt protrombiiniaega jälgida. Vajalik võib olla varfariini annuse
kohandamine.

Bensodiasepiinid (lühitoimelised), nt midasolaam, triasolaam: Midasolaami suukaudse manustamise
korral samaaegselt flukonasooliga (eriti kui ka flukonasooli manustatakse suukaudselt) suureneb
midasolaami kontsentratsioon ning tugevneb selle psühhomotoorne toime. 200 mg flukonasooli ja
7,5 mg midasolaami suukaudne koosmanustamine suurendas midasolaami AUC-d 3,7-kordselt ja
poolväärtusaega 2,2-kordselt. Flukonasooli (200 mg ööpäevas) ja triasolaami (0,25 mg) suukaudsel
koosmanustamisel suurenes triasolaami AUC 4,4-kordselt ja poolväärtusaeg 2,3-kordselt. Triasolaami
potentseeritud ja prolongeeritud toimet täheldati ravis koos flukonasooliga. Kui flukonasoolravi saav
patsient vajab samaaegselt ravi ka mõne bensodiasepiiniga, tuleb patsienti hoolikalt jälgida ning
kaaluda bensodiasepiini annuse vähendamist.

Karbamasepiin: Flukonasool inhibeerib karbamasepiini metabolismi ja suurendab karbamasepiini
plasmakontsentratsiooni 30% võrra. Samaaegse ravi korral on oht karbamasepiini toksilisuse tekkeks.
Sõltuvalt karbamasepiini kontsentratsioonist plasmas/koostoime ulatusest võib olla vajalik
karbamasepiini annuse kohandamine.

Kaltsiumikanali antagonistid: Kaltsiumikanali teatud antagonistid (nifedipiin, isradipiin, amlodipiin,
verapamiil ja felodipiin) metaboliseeruvad CYP3A4 vahendusel. Flukonasool võib suurendada nende
kontsentratsiooni ja tugevdada seeläbi nende süsteemseid toimeid. Seetõttu soovitatakse patsiente
kõrvaltoimete suhtes sageli jälgida.

Tselekoksiib: Tselekoksiibi (200 mg) ja flukonasooli (200 mg ööpäevas) samaaegsel manustamisel
suureneb tselekoksiibi C
68% võrra ja AUC 134% võrra. Samaaegsel kasutamisel koos
max
flukonasooliga võib olla vajalik tselekoksiibi annuse vähendamine poole võrra.

Tsüklofosfamiid: Samaaegse ravi korral tsüklofosfamiidi ja flukonasooliga suurenevad seerumi
bilirubiini- ja kreatiniinikontsentratsioonid. Nimetatud ravimite kooskasutamisel tuleb seerumi
bilirubiini- ja kreatiniinisisalduse suurenemise ohtu arvesse võtta.


Fentanüül: Fentanüüli ja flukonasooli võimalikust koostoimest tingituna on teatatud ühest
surmajuhtumist, mille puhul arvatavasti oli tegemist fentanüüli intoksikatsiooniga. Ka tervetel
vabatahtlikel leiti, et flukonasool pikendab oluliselt fentanüüli eliminatsiooniaega. Fentanüüli
suurenenud plasmakontsentratsioon võib põhjustada hingamise pärssumise. Patsiente tuleb hoolikalt
jälgida võimaliku hingamise pärssumise riski suhtes. Võib osutuda vajalikuks fentanüüli annuse
kohandamine.

HMG-CoA reduktaasi inhibiitorid: Flukonasooli samaaegsel manustamisel koos CYP3A4 (nt
atorvastatiin ja simvastatiin) või CYP2C9 (nt fluvastatiin) poolt metaboliseeritavate HMG-CoA
reduktaasi inhibiitorititega suureneb müopaatia ja rabdomüolüüsi tekkerisk. Kui samaaegne ravi nii
flukonasooli kui HMG-CoA reduktaasi inhibiitoriga on vajalik, tuleb patsienti jälgida müopaatia ja
rabdomüolüüsi sümptomite suhtes ning kontrollida kreatiinkinaasi plasmasisaldust. Kreatiinkinaasi
plasmasisalduse olulise suurenemise või müopaatia/rabdomüolüüsi diagnoosimise või kahtluse korral
tuleb ravi HMG-CoA reduktaasi inhibiitoritega lõpetada.

Immuunosupressandid (nt tsüklosporiin, everoliimus, siroliimus, takroliimus):

Tsüklosporiin: Flukonasool suurendab oluliselt tsüklosporiini plasmakontsentratsiooni ja AUC-d.
Flukonasooli (200 mg ööpäevas) ja tsüklosporiini (2,7 mg/kg ööpäevas) koosmanustamisel suurenes
tsüklosporiini AUC 1,8-kordselt. Flukonasooli ja tsüklosporiini samaaegsel kasutamisel tuleb
tsüklosporiini plasmakontsentratsiooni alusel tsüklosporiini annust vähendada.

Everoliimus: Kuigi in vivo ja in vitro uuringuid pole teostatud, võib flukonasool suurendada
everoliimuse plasmakontsetratsiooni CYP3A4 inhibeeriva toime tõttu.

Siroliimus: Flukonasool suurendab siroliimuse plasmakontsentratsiooni tõenäoliselt CYP3A4 ja
P-glükoproteiini abil toimuva siroliimuse metabolismi inhibeerimise teel. Sõltuvalt täheldatud
koostoime ulatusest/siroliimuse kontsentratsioonist plasmas on vajalik siroliimuse annuse
kohandamine.

Takroliimus: Flukonasool võib suurendada suukaudselt manustatud takroliimuse
plasmakontsentratsiooni kuni 5 korda seoses takroliimuse metabolismi inhibeerimisega CYP3A4 poolt
soolestikus. Takroliimuse intravenoossel manustamisel ei ole olulist farmakokineetilist koostoimet
flukonasooliga täheldatud. Takroliimuse suurenenud plasmakontsentratsiooni korral on täheldatud
nefrotoksilisust. Samaaegsel kasutamisel koos flukonasooliga tuleb takroliimuse
plasmakontsentratsiooni alusel vähendada suukaudselt manustatava takroliimuse annust.

Losartaan: Flukonasool pärsib koosmanustamisel losartaani metaboliseerimist aktiivseks metaboliidiks
(E-31 74), mistõttu võib väheneda losartaani angiotensiin II retseptoreid blokeeriv toime. Samaaegse
ravi korral tuleb pidevalt jälgida patsientide vererõhku.

Metadoon: Flukonasool võib suurendada metadooni plasmakontsentratsiooni. Vajalikuks võib osutuda
metadooni annuse kohandamine.

Mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA-d): Flukonasooli manustamisel koos flurbiprofeeniga
suurenes flurbiprofeeni C
23% ja AUC 81% võrra, võrreldes kui flurbiprofeeni üksinda manustati.
max
Samuti suurenesid flukonasooli ja ratseemilise ibuprofeeni (400 mg) koosmanustamisel ibuprofeeni
farmakoloogiliselt aktiivse isomeeri [S (+) ibuprofeen] C
15% ja AUC 82% võrra, võrreldes sellega
max
kui ratseemilist ibuprofeeni üksinda manustati.

Ehkki vastavaid koostoimeuuringuid ei ole läbi viidud, võib flukonasool suurendada ka teiste CYP2C9
poolt metaboliseeritavate MSPVA-de (nt naprokseen, lornoksikaam, meloksikaam, diklofenak)
kontsentratsioone. Samaaegse ravi korral on soovitatav patsiente hoolikalt jälgida MSPVA-de
kõrvaltoimete ja toksilisuse suhtes. Võib olla vajalik MSPVA-de annuse kohandamine.


Fenütoiin: Flukonasool inhibeerib fenütoiini metabolismi maksas. Flukonasooli (200 mg) ja fenütoiini
(250 mg) samaaegne korduv intravenoosne manustamine suurendas fenütoiini AUC 75% võrra ja
24
C 128% võrra. Samaaegse manustamise korral tuleb jälgida fenütoiini plasmakontsentratsiooni, et
min
ära hoida fenütoiini toksilisust.

Prednisoon: Avaldatud on üks koostoime juhtum, kus prednisoonravi saaval maksatransplantaadiga
patsiendil tekkis äge neerupealiste koore puudulikkus, kui kolmekuuline ravi flukonasooliga lõpetati.
Flukonasooli manustamise lõpetamine kutsus ilmselt esile CYP3A4 aktiivsuse suurenemise, mis
omakorda tõi kaasa prednisooni metabolismi intensiivistumise. Prednisoonravi saavaid patsiente,
kellele on pikka aega manustatud flukonasooli, tuleb flukonasooli kasutamise lõpetamisel hoolikalt
jälgida neerupealiste koore puudulikkuse suhtes.

Rifabutiin: Flukonasool suurendab rifabutiini plasmakontsentratsiooni, mis toob endaga kaasa
rifabutiini AUC kuni 80%-lise suurenemise. Patsientidel, kellele on korraga manustatud flukonasooli
ja rifabutiini, on täheldatud uveiiti. Samaaegse ravi puhul flukonasooli ja rifabutiiniga tuleb arvestada
rifabutiini toksilisuse sümptomite tekkevõimalusega.

Sakvinaviir: Flukonasool pärsib CYP3A4 ja P-glükoproteiini inhibeerimise teel sakvinaviiri
metabolismi maksas ja suurendab seetõttu sakvinaviiri AUC-d ligikaudu 50% võrra, C
-i ligikaudu
max
55% võrra. Koostoimeid sakvinaviiri/ritonaviiriga ei ole uuritud, samas võivad need olla enam
väljendunud. Vajalik võib olla sakvinaviiri annuse kohandamine.

Sulfonüüluuread: Flukonasooli toimel pikenes tervetel vabatahtlikel samaaegselt suukaudselt
manustatavate sulfonüüluurea preparaatide (nt kloorpropamiid, glibenklamiid, glipisiid ja tolbutamiid)
poolväärtusaeg. Sulfonüüluurea preparaatide samaaegsel manustamisel koos flukonasooliga,
soovitatakse vere glükoosisisaldust sageli jälgida ja sulfonüüluurea preparaatide annuseid vastavalt
vähendada.

Teofülliin: Platseebokontrollitud kliinilises koostoimeuuringus põhjustas flukonasooli manustamine
annuses 200 mg 14 päeva jooksul teofülliini keskmise plasmakliirensi languse 18% võrra. Patsiente,
kes saavad ravi teofülliini suurte annustega või kellel on mõnel muul põhjusel oht teofülliini
toksilisuse tekkeks, tuleb samaaegse ravi korral flukonasooliga hoolikalt jälgida teofülliini toksilisuse
nähtude suhtes. Toksilisuse nähtude tekkel tuleb raviskeemi muuta.

Vinka alkaloidid: Ehkki vastavaid koostoimeuuringuid ei ole läbi viidud, võib flukonasool oma
CYP3A4 inhibeeriva toime tõttu suurendada samal ajal manustatavate vinka alkaloidide (näiteks
vinkristiin ja vinblastiin) plasmasisaldust ja põhjustada neurotoksilisust.

A-vitamiin: Teatatud on üks juhtum, kus patsiendil, kes sai kombinatsioonravi all-trans-retiinhappega
(A-vitamiini happeline vorm) ja flukonasooliga, tekkis aju pseudotuumor, mis kadus pärast
flukonasooli manustamise lõpetamist. A-vitamiini ja flukonasooli võib korraga kasutada, ent tuleb
arvestada kesknärvisüsteemiga seotud kõrvaltoimete tekkevõimalusega.

Vorikonasool (CYP2C9 ja CYP3A4 inhibiitor): Suukaudse vorikonasooli (400 mg iga 12 tunni kohta
1. päeval, seejärel 200 mg iga 12 tunni kohta 2,5 päeva jooksul) ja suukaudse flukonasooli (400 mg
1. päeval, seejärel 200 mg iga 24 tunni kohta 4 päeva jooksul) koosmanustamisel 8-le tervele mehele
põhjustas vorikonasooli C
-i ja AUC suurenemist keskmiselt vastavalt 57% (90% usaldusvahemik:
max
20% ja 107%) ja 79% (90% usaldusvahemik: 40% ja 128%). Vorikonasooli ja flukonasooli
vähendatud annust ja/või sagedust, mis kõrvaldaksid selle toime, ei ole kindlaks tehtud.
Vorikonasooliga seotud kõrvalnähtude jälgimine on soovitatav, kui vorikonasooli kasutatakse
järjestikku pärast flukonasooli kasutamist (vt lõik 4.5).

Zidovudiin: Flukonasool vähendab suukaudselt manustatud zidovudiini kliirensit ligikaudu 45% võrra,
suurendades ziduvudiini C
84% ja AUC 74% võrra. Zidovudiini poolväärtusaeg pikenes pärast
max
samaaegset manustamist flukonasooliga samamoodi ligikaudu 128% võrra. Patsiente, kes saavad
samal ajal ravi flukonasooli ja zidovudiiniga, tuleb jälgida zidovudiiniga seotud kõrvaltoimete suhtes.
Vajalik võib olla zidovudiini annuse vähendamine.
10


Asitromütsiin: 18 tervel vabatahtlikul läbiviidud avatud, randomiseeritud, kolme grupiga ristuvas
uuringus hinnati asitromütsiini 1200 mg suukaudse ühekordse annuse mõju flukonasooli 800 mg
suukaudse ühekordse annuse farmakokineetikale ning flukonasooli toimeid asitromütsiini
farmakokineetikale. Olulisi farmakokineetilisi koostoimeid flukonasooli ja asitromütsiini vahel ei
täheldatud.

Suukaudsed kontratseptiivid: Kombineeritud suukaudsete rasestumisvastaste preparaatide ja
flukonasooli korduva manustamise koostoime kohta on tehtud kaks farmakokineetilist uuringut. 50 mg
flukonasooli annusega läbiviidud uuringus ei leitud mingit toimet hormoonisisaldusele, samas kui
200 mg flukonasooli ööpäevase annuse korral suurenesid etünüülöstradiooli ja levonorgestreeli
AUC-d vastavalt 40% ja 24% võrra. Flukonasooli terapeutiliste annuste korduv manustamine ei
mõjuta tõenäoliselt kombineeritud suukaudse kontratseptiivi efektiivsust.

Ivakaftoor: Flukonasooli kooskasutamine ivakaftooriga (tsüstilise fibroosi transmembraanse juhtivuse
regulaatori (TFTR) potentseerija) suurendas ivakaftoori kontsentratsiooni 3-kordselt ja
hüdroksümetüül-ivakaftoori (M1) kontsentratsiooni 1,9-kordselt. Patsientidel, kes võtavad samaaegselt
mõõdukaid CYP3A inhibiitoreid, nagu flukonasool ja erütromütsiin, tuleb ivakaftoori annust
vähendada 150 mg-ni üks kord ööpäevas.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Mitmesajal rasedal naisel, kes on raseduse esimesel trimestril kasutanud flukonasooli ühekordsetes või
korduvates standardannustes (< 200 mg ööpäevas), ei ole kahjulikke toimeid lootele täheldatud.

Lastel, kelle emasid on koktsidioidmükoosi tõttu ravitud flukonasooli suurte annustega (400…800 mg
ööpäevas) 3 kuud või kauem, on täheldatud erinevaid kaasasündinud hälbeid (sh brahhütsefaalia,
kõrvade düsplaasia, suur eesmine lõge, reieluu kaardumine ja kodarluu-õlavarreluu sünostoos). Seos
nende juhtumite ja flukonasoolravi vahel on ebaselge.

Loomkatsed on näidanud reproduktiivtoksilisust (vt lõik 5.3).

Flukonasooli standardannuseid ja ka lühiajalist ravi ei tohi raseduse ajal ilma tungiva vajaduseta
rakendada.

Flukonasooli suuri annuseid ja/või pikaajalisi raviskeeme ei tohi raseduse ajal kasutada, v.a juhul, kui
on tegemist potentsiaalselt eluohtlike infektsioonidega.

Imetamine
Flukonasool eritub rinnapiima, kuid kontsentratsioon rinnapiimas on väiksem kui plasmas. Imetamist
tohib jätkata pärast flukonasooli 200 mg tavaannuse või väiksema annuse ühekordset manustamist.
Pärast flukonasooli korduvat või suures annuses manustamist ei ole rinnaga toitmine soovitatav.

Fertiilsus
Flukonasool ei mõjutanud isaste ega emaste rottide viljakust (vt lõik 5.3).

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Uuringuid Diflucani toime kohta autojuhtimise või masinate käsitlemise võimele ei ole läbi viidud.
Patsiente tuleb hoiatada, et Diflucani võtmine võib põhjustada pearinglust või krampe (vt lõik 4.8) ja
neil tuleb soovitada nimetatud sümptomite ilmnemisel autojuhtimisest ning masinate käsitlemisest
hoiduda.

4.8. Kõrvaltoimed

11

Kõige sagedamini (> 1/10) täheldatud kõrvaltoimed on peavalu, kõhuvalu, kõhulahtisus, iiveldus,
oksendamine, alaniinaminotransferaasi aktiivsuse tõus, aspartaataminotransferaasi aktiivsuse tõus,
vere leeliselise fosfataasi aktiivsuse tõus ja nahalööve.

Diflucani kasutamisel täheldatud alljärgnevatest kõrvaltoimetest on teatatud järgmise
esinemissagedusega: väga sage (> 1/10); sage (> 1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (> 1/1000 kuni
< 1/100), harv (> 1/10 000 kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10 000), teadmata (esinemissagedust ei saa
hinnata olemasolevate andmete alusel).

Organsüsteemi
Sage
Aeg-ajalt
Harv
klass
Vere ja

Aneemia
Agranulotsütoos,
lümfisüsteemi
leukopeenia,
häired
trombotsütopeenia,
neutropeenia
Immuunsüsteemi


Anafülaksia
häired
Ainevahetus- ja

Söögiisu vähenemine Hüperkolesteroleemia,
toitumishäired
hüpertriglütserideemia,
Hüpokaleemia
Psühhiaatrilised

Somnolentsus,

häired
unetus
Närvisüsteemi
Peavalu
Krambid,
Treemor
häired
paresteesia,
pearinglus,
maitsetundlikkuse
häired
Kõrva ja labürindi

Peapööritus

kahjustused
Südame häired


Torsade de pointes (vt
lõik 4.4), QT-intervalli
pikenemine (vt lõik 4.4)
Seedetrakti häired
Kõhuvalu, oksendamine, Kõhukinnisus,

kõhulahtisus, iiveldus
düspepsia,
kõhupuhitus,
suukuivus
Maksa ja sapiteede
Alaniinaminotransferaasi Kolestaas (vt lõik
Maksapuudulikkus (vt
häired
aktiivsuse tõus (vt lõik
4.4), kollatõbi (vt
lõik 4.4),
4.4), aspartaatamino-
lõik 4.4),
hepatotsellulaarne
transferaasi aktiivsuse
bilirubiinisisalduse
nekroos (vt lõik 4.4),
tõus (vt lõik 4.4), vere
suurenemine (vt lõik
hepatiit (vt lõik 4.4),
leeliselise fosfataasi
4.4)
hepatotsellulaarne
aktiivsuse tõus (vt lõik
kahjustus (vt lõik 4.4)
4.4)
Naha ja
Lööve (vt lõik 4.4)
Ravimlööve (vt lõik
Epidermise toksiline
nahaaluskoe
4.4), urtikaaria (vt
nekrolüüs (vt lõik 4.4),
kahjustused
lõik 4.4),
Stevensi-Johnsoni
nahasügelus,
sündroom (vt lõik 4.4),
suurenenud
äge generaliseerunud
higistamine
eksantemaatiline
pustuloos (vt lõik 4.4),
eksfoliatiivne dermatiit,
angioödeem,
näopiirkonna turse,
alopeetsia
Lihas-skeleti ja

Müalgia

sidekoe
12

Organsüsteemi
Sage
Aeg-ajalt
Harv
klass
kahjustused
Üldised häired ja

Väsimus, halb

manustamiskoha
enesetunne, asteenia,
reaktsioonid
palavik

Lapsed
Pediaatriliste kliiniliste uuringute käigus leitud kõrvaltoimete ja laboratoorsete hälvete muster ning
esinemissagedus on võrreldav täiskasvanute omaga.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Diflucani üleannustamise korral on täheldatud hallutsinatsioone ja paranoilist käitumist.
Üleannustamise puhul piisab sümptomaatilisest ravist (vajaduse korral võib kasutada toetavat ravi ja
maoloputust).
Flukonasool eritub suures ulatuses uriiniga. Diureesi forsseerimine suurendab tõenäoliselt
eliminatsiooni. Kolmetunnine hemodialüüs vähendab ravimi kontsentratsiooni plasmas ligikaudu 50%
võrra.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: seenevastased ained süsteemseks kasutamiseks, triasooli derivaadid;
ATC-kood: J02AC01.

Toimemehhanism
Flukonasool kuulub triasoolsete seenevastaste ravimite klassi. Selle peamiseks toimemehhanismiks on
seeneraku tsütokroom P450 poolt vahendatud 14-alfa-lanosterooli demetüleerimise pärssimine, mis on
tähtis etapp seeneraku ergosterooli biosünteesis. 14-alfa-metüülsteroolide kumuleerumine korreleerub
sellele järgneva ergosterooli kadumisega seeneraku membraanist ja võib olla vastutav flukonasooli
seenevastase toime eest. On näidatud, et flukonasool toimib suurema spetsiifilisusega seente
tsütokroom P450 ensüümsüsteemidesse kui erinevatesse imetajate tsütokroom P450
ensüümsüsteemidesse.

Manustatuna 50 mg ööpäevas kuni 28 päeva vältel, ei mõjuta flukonasool testosterooni
kontsentratsiooni plasmas meestel ega steroidide kontsentratsioone fertiilses eas naistel. Flukonasooli
annused 200…400 mg ööpäevas ei omanud kliiniliselt märkimisväärset toimet endogeensete
steroidide tasemele ega adrenokortikotroopsest hormoonist stimuleeritud vastusele tervetel meessoost
vabatahtlikel. Koostoimeuuringud antipüriiniga on näidanud, et flukonasooli 50 mg ühekordsed või
korduvannused ei mõjuta selle metabolismi.

Tundlikkus in vitro
In vitro tingimustes on näidatud, et flukonasoolil on seenevastane toime enamike kliiniliselt esinevate
Candida liikide suhtes (sh C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis). C. glabrata on flukonasooli
suhtes tundlik, samas kui C. krusei on selle suhtes resistentne.

In vitro tingimustes on näidatud, et flukonasool toimib ka sellistesse mikroorganismidesse nagu
Cryptococcus neoformans ja Cr. gattii ning samuti endeemilistesse hallitusseentesse, nagu
13

Blastomyces dermatiditis, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum ja Paracoccidioides
brasiliensis.

Farmakokineetiliste/farmakodünaamiliste omaduste suhe
Loomkatsetes leiti korrelatsioon MIK väärtuste ja tõhususe vahel Candida spp. põhjustatud
eksperimentaalsete mükooside vastu. Kliinilistes uuringutes täheldati peaaegu 1:1 lineaarset suhet
AUC ja flukonasooli annuse vahel. On olemas ka otsene, kuid puudulik seos AUC või annuse ja selle
vahel kui edukas ravivastus saavutatakse suuõõne kandidiaasi ja vähemal määral kandideemia ravis.
Samamoodi on paranemine vähem tõenäoline infektsioonide puhul, mille on põhjustanud flukonasooli
kõrgema MIK-ga tüved.

Resistentsusmehhanismid
Candida spp on omandanud mitmeid resistentsuse mehhanisme asoolsete seenevastaste ravimite
suhtes. On teada, et seenetüvedel, mis on omandanud ühe või mitu sellistest resistentsuse
mehhanismidest, on flukonasooli suhtes kõrge minimaalne inhibeeriv kontsentratsioon (MIK), mis
avaldab tõhususele ebasoodsat mõju in vivo tingimustes ja kliiniliselt.

On registreeritud superinfektsioonide juhtumeid mõnede teiste Candida liikidega kui C. albicans, mis
sageli ei ole flukonasoolile tundlikud (nt Candida krusei). Sellistel juhtudel võib osutuda vajalikuks
mõni alternatiivne seenevastane ravi.

Kriitilised kontsentratsioonid (EUCAST-i kriteeriumite kohaselt)
Farmakokineetiliste/farmakodünaamiliste (FK/FD) andmete analüüside ja in vitro tundlikkuse ning
kliinilise vastuse alusel on EUCAST-AFST (European Committee on Antimicrobial susceptibility
Testing-subcommittee on Antifungal Susceptibility Testing, Euroopa antimikrobiaalse tundlikkuse
kontrolli komitee ja seenevastase tundlikkuse kontrolli alamkomitee) kindlaks määranud flukonasooli
piirväärtused Candida liikide jaoks (EUCAST-i flukonasooli käsitleva dokumendi versioon 2, 2007)
Need on jagatud liikidega mitteseotud piirväärtusteks, mis on kindlaks määratud peamiselt FK/FD
andmete alusel ja on sõltumatud MIK jaotusest konkreetsetes liikides, ning liigispetsiifilisteks
piirväärtusteks nende liikide jaoks, mida kõige sagedamini seostatakse infektsioonidega inimestel.
Need piirväärtused on toodud allolevas tabelis.

Liikidega
Seenevastane
mitteseotud
Liigispetsiiflised piirväärtused (S </R>)
ravim
piirväärtusedA
S </R>

Candida
Candida
Candida
Candida
Candida

albicans
glabrata
krusei
parapsilo
tropicalis
sis
Flukonasool
2/4
IE
-- 2/4
2/4
2/4
S= tundlik, R= resistentne
A= liikidega mitteseotud piirväärtused on kindlaks määratud peamiselt FK/FD andmete alusel ega
sõltu konkreetsete liikide MIK jaotusest. Need on mõeldud kasutamiseks ainult organismide puhul,
millel puuduvad konkreetsed piirväärtused.
--= Tundlikkuse kontroll ei ole soovitatav, sest liik on halb sihtmärk selle ravimiga ravimisel.
IE= Ei ole piisavalt tõendeid, et kõnealune liik on sellele ravimile heaks sihtmärgiks.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Flukonasooli farmakokineetika on ühesugune nii intravenoossel kui suukaudsel manustamisel.

Imendumine
Suukaudsel manustamisel imendub flukonasool hästi ja plasmasisaldus (ning süsteemne biosaadavus)
on rohkem kui 90% sisaldusest, mis saavutatakse intravenoossel manustamisel. Toidu samaaegne
tarvitamine ei mõjuta suukaudset imendumist. Maksimaalne kontsentratsioon plasmas saabub 0,5…1,5
tundi pärast tühja kõhuga manustamist. Plasma kontsentratsioonid on proportsionaalsed annustega.
90% tasakaalukontsentratsioonist saabub 4…5 päevaga, kui iga päev manustatakse üks annus.
14

Löökannuse manustamine (esimesel päeval 2-kordne ööpäevane annus) võimaldab saavutada
ligikaudu 90% tasakaalukontsentratsioonist kahe päevaga.

Jaotumine
Hinnanguline jaotusruumala on ligikaudu võrdne kogu keha vedeliku hulgaga. Plasmavalkudega
seonduvus on madal (11…12%).

Flukonasool tungib hästi kõigisse kehavedelikesse. Flukonasooli tase süljes ja rögas on samasugune
nagu plasmas. Seentest põhjustatud meningiidiga patsiendil on flukonasooli sisaldus
tserebrospinaalvedelikus ligikaudu 80% plasmakontsentratsioonist.

Naha sarvkihis, marrask- ja pärisnahas ning ekriinses higis saavutatakse kõrged flukonasooli tasemed,
mis ületavad seerumi kontsentratsioonid. Flukonasool kumuleerub sarvkihis. Manustades ööpäevas
50 mg ravimit, oli 12 päeva pärast flukonasooli kontsentratsioon sarvkihis 73 mikrogrammi/g ja 7
päeva pärast ravi lõppu oli kontsentratsioon ikka veel 5,8 mikrogrammi/g. Pärast 150 mg manustamist
1 kord nädalas oli 7 päeva pärast flukonasooli kontsentratsioon naha sarvkihis 23,4 mikrogrammi/g ja
7 päeva pärast teist annust 7,1 mikrogrammi/g.

Pärast 4-kuulist ravikuuri flukonasooliga annuses 150 mg üks kord nädalas oli flukonasooli
kontsentratsioon 4,05 mikrogrammi/g tervetes ja 1,8 mikrogrammi/g haigetes küüntes ja veel 6 kuud
pärast ravi lõppu leidus flukonasooli küüntes märkimisväärses kontsentratsioonis.

Biotransformatsioon
Flukonasool metaboliseerub ainult vähesel määral. Radioaktiivse märgisega annusest eritus muutunud
kujul uriiniga ainult 11%. Flukonasool on isoensüümide CYP2C9 ja CYP3A4 selektiivne inhibiitor (vt
lõik 4.5). Flukonasool on ka isoensüüm CYP2C19 inhibiitor.

Eritumine
Flukonasooli plasma eliminatsiooni poolväärtusaeg on ligikaudu 30 tundi. Ravim eritub peamiselt
neerude kaudu ja ligikaudu 80% manustatud annusest eritub uriiniga muutumatul kujul. Flukonasooli
kliirens on proportsionaalne kreatiniini kliirensiga. Tsirkuleerivaid metaboliite ei ole täheldatud.

Pikk poolväärtusaeg võimaldab vaginaalkandidiaase ravida ühekordse annusega ning teiste näidustuste
korral kasutada annuseid 1 kord ööpäevas või 1 kord nädalas.

Farmakokineetika neerukahjustuse korral
Raske neerupuudulikkusega patsientidel (glomerulaarfiltratsiooni kiirus < 20 ml/min) pikenes
poolväärtusaeg 30 tunnist 98 tunnini. Seetõttu on vaja annust vähendada. Flukonasooli saab
organismist eemaldada hemodialüüsi teel ja vähemal määral peritoneaaldialüüsi teel. Pärast
kolmetunnist hemodialüüsi oli verest eemaldatud ligikaudu 50% flukonasoolist.

Farmakokineetika lastel
Farmakokineetilisi andmeid hinnati 113-l lapsel viies uuringus: kaks üksikannuse uuringut, kaks
mitme annusega uuringut ja uuring enneaegsetel vastsündinutel. Ühe uuringu andmed ei olnud
tõlgendatavad muutuste tõttu ravimi koostises uuringu käigus. Lisaandmed olid saadaval
compassionate use uuringust.

Pärast 2…8 mg/kg flukonasooli manustamist lastele vanuses 9 kuud kuni 15 aastat, leiti AUC 38
mikrogrammi h/ml annuse 1 mg/kg kohta. Keskmine flukonasooli plasma eliminatsiooni
poolväärtusaeg oli 15 kuni 18 tundi ja jaotusruumala ligikaudu 880 ml/kg pärast korduvaid annuseid.
Flukonasooli plasma eliminatsiooni pikem poolväärtusaeg, ligikaudu 24 tundi, leiti pärast ühekordset
annust. See on võrreldav flukonasooli plasma eliminatsiooni poolväärtusajaga pärast ühekordset
3 mg/kg intravenoossest manustamist lastele vanuses 11 päeva kuni 11 kuud. Jaotusruumala selles
vanuserühmas oli ligikaudu 950 ml/kg.

Kogemus flukonasooliga vastsündinutel on piiratud farmakokineetiliste uuringutega enneaegsetel
vastsündinutel. Keskmiselt 28-nädalase gestatsiooniajaga 12 enneaegse vastsündinu keskmine vanus
15

esimese annuse juures oli 24 tundi (vahemik 9…36 tundi) ja keskmine sünnikaal oli 0,9 kg (vahemik
0,75 kuni 1,10 kg). Seitse patsienti lõpetasid protokolli; maksimaalselt viis intravenoosset
flukonasooli-infusiooni 6 mg/kg manustati iga 72 tunni järel. Keskmine poolväärtusaeg (tundides) oli
1. päeval 74 (vahemik 44…185), mis ajaga vähenes kuni keskmiselt 53-ni (vahemik 30…131) 7.
päeval ja 47-ni (vahemik 27…68) 13. päeval. Kontsentratsiooniaja kõvera alune pindala
(mikrogrammi h/ml) oli 271 (vahemik 173…385) 1. päeval ja see suurenes keskmiselt 490-ni
(vahemik 292…734) 7. päeval ja vähenes keskmiselt 360-ni (vahemik 167…566) 13. päeval.
Jaotusruumala (ml/kg) oli 1183 (vahemik 1070…1470) 1. päeval ja see suurenes ajaga keskmiselt
1184-ni (vahemik 510…2130) 7. päeval ja 1328-ni (vahemik 1040…1680) 13. päeval.

Farmakokineetika eakatel patsientidel
Kahekümne kahel ≥ 65-aastasel patsiendil viidi ühekordse suukaudse flukonasooli annusega 50 mg
läbi farmakokineetiline uuring. Kümme patsienti said kaasuvalt ravi diureetikumidega. Suurim
plasmakontsentratsioon C
(1,54 mikrogrammi/ml) saabus 1,3 tundi pärast manustamist. Keskmine
max
AUC oli 76,4 ± 20,3 mikrogrammi h/ml ja keskmine terminaalne poolväärtusaeg 46,2 tundi.
Nimetatud farmakokineetilised parameetrid on kõrgemad, kui on täheldatud tervetel noortel meessoost
vabatahtlikel. Samaaegne diureetikumide manustamine ei mõjutanud olulisel määral AUC või C

max
väärtusi. Ka kreatiniini kliirens (74 ml/min), muutumatul kujul uriiniga eritatud ravimi osakaal (0...24
tundi, 22%) ja flukonasooli hinnanguline renaalne kliirens (0,124 ml/min/kg) olid eakatel patsientidel
kõrgemad kui noortel vabatahtlikel. Seega näib flukonasooli jaotumise muutus eakatel patsientidel
olevat seotud vanemate patsientide populatsioonile iseloomuliku neerufunktsiooni langusega.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Mittekliinilistes uuringutes täheldati toimeid ainult selliste annuste korral, mis on palju suuremad
inimesele manustatavast annusest, mis viitab sellele, et need toimed ei ole kliinilisel kasutamisel
olulised.

Kantserogeensus
Flukonasooliga ei ilmnenud kantserogeenset toimet ei hiirtel ega rottidel, kellele manustati 24 kuu
vältel suukaudseid annuseid 2,5; 5 või 10 mg/kg/ööpäevas (ligikaudu 2…7-kordne soovituslik annus
inimesel). Isastel rottidel, kes said annuseid 5 ja 10 mg/kg/ööpäevas, tõusis hepatotsellulaarsete
adenoomide esinemissagedus.

Reproduktiivtoksilisus
Flukonasool ei mõjutanud ei isaste ega emaste rottide viljakust, keda raviti suukaudsete annustega 5,
10 või 20 mg/kg ööpäevas või parenteraalsete annustega 5, 25 või 75 mg/kg.

Annused 5 või 10 mg/kg ei avaldanud loodetele mingit toimet; 25 ja 50 mg/kg ning suuremate annuste
puhul täheldati loodete anatoomiliste häirete (liigsed roided, neeruvaagna laienemine)
esinemissageduse suurenemist ja hilinenud luustumist. Annuste puhul, mis jäid vahemikku
80…320 mg/kg, suurenes rottide hulgas embrüote suremus ja loodetel esinevate häirete, sh laineliste
roiete, suulaelõhe ja ebahariliku kraniofatsiaalse luustumise esinemissagedus.
Suukaudse annuse 20 mg/kg korral hilines veidi poegimine ja samas täheldati mõnedel emasloomadel
intavenoossete annuste 20 mg/kg ja 40 mg/kg korral düstookiat ja sünnitegevuse pikenemist.
Kõrvalekalded sünnitegevuses kajastusid surnult sündide väheses sagenemises ja sünnitusjärgse
elulemuse languses nende annuste korral. Mõju rottide sünnitegevusele seletub liigispetsiifilise
omadusega, mis seisneb östrogeenide taseme languses flukonasooli kõrgete annuste toimel. Sellist
hormoonide tasakaalu muutust ei ole täheldatud flukonasooliga ravitud naistel (vt lõik 5.1).

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Naatriumkloriid
Süstevesi
16

Naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks)

6.2. Sobimatus

Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega, välja arvatud nendega, mis on loetletud lõigus
6.6.

6.3. Kõlblikkusaeg

Klaasviaalid: 5 aastat.
Plastik-PVC kotid: 12 kuud.

Avatud viaal tuleb kohe ära kasutada. Kasutamata infusioonilahus tuleb ära visata.

Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb lahus kohe ära kasutada. Kui seda ei kasutata kohe, on
kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel ega tohiks tavaliselt ületada 24 tundi
temperatuuril 2 °C…8 °C, välja arvatud juhul, kui lahustamine on toimunud kontrollitud ja
valideeritud aseptilistes tingimustes.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Klaasviaalid: mitte lasta külmuda.
Plastik-PVC kotid: hoida temperatuuril kuni 30 °C. Mitte lasta külmuda.

(Vt lõik 6.3.)

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Läbipaistev I tüüpi klaasist viaal, mis on õhukindlalt suletud kummikorgi ja alumiiniumist kattega.
Plastik-PVC kott.

Pakendi suurused:
1 viaal sisaldab 25 ml infusioonilahust
1 viaal sisaldab 50 ml infusioonilahust
1 viaal sisaldab 100 ml infusioonilahust
1 viaal sisaldab 200 ml infusioonilahust

Plastik-PVC kotid sisaldavad 100 ml infusioonilahust, pakendis 1, 5, 10, 20 kotti
Plastik-PVC kotid sisaldavad 200 ml infusioonilahust, pakendis 1, 5, 10, 20 kotti

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Flukonasooli intravenoosset infusioonilahust võib manustada järgmiste lahustega:
a) 5% ja 20% glükoosilahus
b) Ringeri lahus
c) Hartmanni lahus
d) Kaaliumkloriidi glükoosilahus
e) 4,2% ja 5% naatriumvesinikkarbonaadilahus
f) 3,5% Aminosyn
g) 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidilahus
h) Dialaflex (6,36% peritoneaaldialüüsi lahus)

Flukonasooli tohib infundeerida läbi olemasoleva veeniühenduse koos eelpool nimetatud vedelikega.
Ehkki ei ole täheldatud mingit spetsiifilist sobimatust, ei soovitata flukonasooli segada ühegi teise
ravimiga enne infusiooni.
17


Infusioonilahus on ainult ühekordseks kasutamiseks.
Lahus tuleb valmistada aseptilistes tingimustes. Enne kasutamist tuleb lahust visuaalselt kontrollida
aineosakeste või värvimuutuse suhtes. Lahust tohib kasutada vaid juhul, kui see on selge ja ilma
nähtavate osakesteta.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

Pfizer Europe MA EEIG
Ramsgate Road, Sandwich
Kent CT13 9NJ
Ühendkuningriik

8. Müügiloa number

109995

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 21.06.1995
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28.03.2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud veebruaris 2015
18