DIFFERIN

Toimeained: adapaleen

Ravimi vorm: geel

Ravimi tugevus: 1mg 1g 30g 1TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on DIFFERIN ja milleks seda kasutatakse

Differin geel on A-vitamiini derivaadil põhinev geel, mida kasutatakse akne paikseks raviks.

2. Mida on vaja teada enne DIFFERIN võtmist

Ärge kasutage Differin'i:
- kui olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Differin'i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- kui teil tekib allergiline reaktsioon või väljendunud nahaärritus. Sel juhul tuleb geeli kasutamine
ajutiselt või lõplikult katkestada.
- kui geel satub kogemata limaskestadele (suhu, silma või ninna), tuleb see rohke veega maha
loputada.
- ravimil on kerge nahka ärritav toime, seega tuleb hoiduda kootava toimega nahapuhastusvahendite
ning nahka kuivatavate ja ärritavate, lõhnastatud või alkoholi sisaldavate nahahooldustoodete samaaegsest
kasutamisest.
- kui te viibite päikese käes või käite solaariumis, kuna see põhjustab nahaärritust. Seetõttu tuleb ravi
ajal kokkupuudet päikesekiirgusega võimaluse piires vältida.
Nahaärrituse kujunemisel võib ravi jätkata juhul, kui vähendada ravimi manustamise sagedust ning viia
kontakt päikesekiirgusega miinimumini, kasutatades kaitsvat peakatet ja päikesekaitsekreemi.
Kui on tekkinud päikesepõletus, oodatakse ravi alustamisega kuni nahapõletiku täieliku taandumiseni.

Muud ravimid ja Differin
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis
tahes muid ravimeid.

Teisi retinoide või sarnase toimemehhanismiga aineid ei tohi adapaleeniga samal ajal kasutada.

Adapaleeni võib kasutada üheaegselt 4% erütromütsiini või 1% klindamütsiini sisaldava lahusega või kuni
10% bensüülperoksiidi vesilahusel põhineva geeliga, kui neid manustada hommikul, adapaleeni aga õhtul.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.
Differin’i ei kasutata raseduse ajal. Kui te rasestute Differin’i kasutamise ajal, tuleb ravi katkestada ja
informeerida arsti niipea kui võimalik.

Differin’i võib kasutada rinnaga toitmise ajal. Vältimaks imiku otsest kontakti ravimiga, ei tohi Differin’i
rinnaga toitmise ajal rindadele kanda.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Differin i kasutamine ei mõjuta reaktsioonikiirust.

Differin sisaldab metüülparahüdroksübensoaati (E218) ja propüleenglükooli
Differin geel sisaldab metüülparahüdroksübensoaati (E218), mis võib tekitada allergilisi reaktsioone (ka
hilistüüpi) ja propüleenglükooli, mis võib tekitada nahaärritust.

3. Kuidas DIFFERIN võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Tavaliselt kantakse geel õhtul enne magamaminekut ühtlase kihina kuivale ja puhtale aknest kahjustatud
nahale. Toime ilmneb 4...8 nädalat pärast ravi alustamist; märgatav paranemine saavutatakse 3 kuuga.
Nahaärrituse korral tuleb ravimi manustamise sagedust vähendada või ravi katkestada. Kui ärritusnähud
kaovad, võib ravimi manustamist endises sageduses taas jätkata.
Ravimi suuremate koguste kasutamisel toime ei parane, vaid võivad tekkida kõrvaltoimed (naha punetus,
ketendus ja ebamugavustunne).

Differin on ette nähtud kasutamiseks täiskasvanutele ja üle 12-aastastele noorukitele.

Kui te unustate Differin'i kasutada
Määrige geel nahale järgmisel õhtul ja jätkake siis geeli tavapärast manustamist.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Differin võib põhjustada manustamiskohal järgmisi kõrvaltoimeid:

Sage (esineb vähem kui 1 kasutajal 10-st):
• Naha kuivus,
• naha ärritus,
• naha põletustunne,
• naha punetus (erüteem).

Aeg-ajalt (esineb vähem kui 1 kasutajal 100-st):
• Paikne naha reaktsioon (kontaktdermatiit),
• naha ebamugavustunne,
• päikesepõletus,
• naha sügelus,
• naha ketendus,
• akne ägenemine.

Teised kõrvaltoimed on allergiline reaktsioon, naha valu ja paistetus ja silmalaugude ärritus, punetus või
sügelemine.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka
selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee
kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas DIFFERIN säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Mitte hoida sügavkülmas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile ja tuubile. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Differin geel sisaldab:
- Toimeaine on adapaleen. 1 g geeli sisaldab toimeainena 1 mg adapaleeni.
- Teised abiained on karbomeer 940, propüleenglükool, poloksameer 182, dinaatriumedetaat,
metüülparahüdroksübensoaat, fenoksüetanool, naatriumhüdroksiid ja puhastatud vesi.

Kuidas Differin välja näeb ja pakendi sisu
Sile, valge homogeenne geel.
Differin geel on pakendatud 5 g või 30 g polüetüleentuubi, mis on suletud keeratava
polüpropüleenkorgiga.

Müügiloa hoidja ja tootja
Galderma International
Tour Europlaza - La Défense 4
20, Avenue André Prothin
92927 LA DEFENSE Cedex
Prantsusmaa

Tootja
Laboratoires Galderma
Zone Industrielle - Montdésir, 74540 Alby-sur-Chéran
Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

H.Abbe Pharma GmbH
Pirita tee 20T
10127 Tallinn
Tel. 646 0980

Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Differin, 1 mg/g geel

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1g geeli sisaldab 1 mg adapaleeni.
INN. Adapalenum.

Teadaolevat toimet omavad abiained: metüülhüdroksübensoaat (E218) ja propüleenglükool.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Sile, valge homogeenne geel.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Mõõduka raskusega akne, eriti komedoonakne.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Geel kantakse õhtul enne magamaminekut ühtlase kihina kuivale ja puhtale aknest kahjustatud nahale.
Vältida geeli sattumist suu ja silmade ümbrusse. Kliiniline toime ilmneb 4...8 nädalat pärast ravi
alustamist; märgatav paranemine saavutatakse 3 kuuga. Paranemise ulatust on soovitav hinnata 3 kuud
pärast ravi algust.
Nahaärrituse korral tuleb ravimi manustamise sagedust vähendada või ravi katkestada. Kui ärritusnähud
kaovad, võib ravimi manustamist endises sageduses taas jätkata.
Ravimi suuremate koguste kasutamisel toime ei parane, vaid võivad tekkida kõrvaltoimed (naha punetus,
ketendus ja ebamugavustunne).

Lapsed
Differin geeli ohutus ja efektiivsus alla 12-aastastel lastel ei ole tõestatud.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Kui tekib allergiline reaktsioon või väljendunud nahaärritus, tuleks geeli kasutamine ajutiselt või lõplikult
katkestada.
Kui geel satub kogemata limaskestadele (suhu, silma või ninna), tuleb see rohke veega maha loputada.
Kuna geelil on kerge nahka ärritav toime, tuleks hoiduda kootava toimega nahapuhastusvahendite ning
nahka kuivatavate ja ärritavate, lõhnastatud või alkoholi sisaldavate nahahooldustoodete samaaegsest
kasutamisest.
Päikese käes viibimine ja solaariumis käimine põhjustab nahaärritust. Seetõttu tuleb ravi ajal kokkupuudet
päikesekiirgusega võimaluse piires vältida.
Nahaärrituse kujunemisel võib ravi jätkata juhul, kui vähendada ravimi manustamise sagedust ning viia
kontakt päikesekiirgusega miinimumini, kasutatades kaitsvat peakatet ja päikesekaitsekreemi.
Kui on tekkinud päikesepõletus, oodatakse ravi alustamisega kuni nahapõletiku täieliku taandumiseni.

Differin geel sisaldab metüülparahüdroksübensoaati (E218), mis võib tekitada allergilisi reaktsioone (ka
hilistüüpi) ja propüleenglükooli, mis võib tekitada nahaärritust.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Adapaleen on keemiliselt stabiilne ning hapniku ja valguse suhtes püsiv aine. Teisi retinoide või sarnase
toimemehhanismiga aineid ei tohi adapaleeniga samal ajal kasutada.
Kasutamisest koos paiksete antibiootikumide või bensoüülperoksiidiga vt lõik 4.4.
Kuna adapaleeni süsteemne imendumine nahalt on vähene, ei ole süsteemsete kõrvaltoimete avaldumine
tõenäoline.
Adapaleeni võib kasutada üheaegselt 4% erütromütsiini või 1% klindamütsiini sisaldava lahuse või kuni
10% bensüülperoksiidi vesilahusel põhineva geeliga, kui neid manustada hommikul, adapaleeni aga õhtul.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Suurte süsteemsete annuste suukaudsel manustamisel loomkatsetes on ilmnenud toksilisus
reproduktiivsusele (vt lõik 5.3).
Kliiniline kogemus adapaleeni paiksel manustamisel raseduse ajal on piiratud, vähesed andmed ei näita
kahjulikku toimet rasedusele ega loote tervisele raseduse varajases staadiumis.
Andmete piiratuse ja adapaleeni võimaliku süsteemse toime tõttu, ei tohi Differini raseduse ajal kasutada.
Rasestumise korral tuleb ravi katkestada.

Imetamine
Adapaleeni eritumise kohta rinnapiima Differin’i paiksel manustamisel ei ole loomadel ja inimestel
uuringuid läbi viidud.
Kuna Differin’i süsteemne toime imetaval emal on ebaoluline, siis pole imikule toimet oodata. Differin'i
võib rinnaga toitmise ajal kasutada. Vältimaks imiku otsest kontakti ravimiga, ei tohi Differin'i rinnaga
toitmise ajal rindadele kanda.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Tuginedes farmakoloogilisetele omadustele ja kliinilistele kogemustele ei mõjuta adapaleen
reaktsioonikiirust masinate käsitsemisel ja autojuhtimisel.

4.8. Kõrvaltoimed

Differin võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid:

Organsüsteem (MeDRA)
Sagedus
Kõrvaltoime
Naha ja nahaaluskoe kahjustused
sage (≥1/100
Naha kuivus, naha ärritus, naha
kuni <1/10)
põletustunne, erüteem

Aeg-ajalt (≥
Kontaktdermatiit, naha
1/1,000 < 1/100) ebamugavustunne,
päikesepõletus, sügelus, naha
ketendus, akne

Teadmata*
Allergiline kontaktdermatiit,
naha valu, naha turse, silmalau
ärritus, silmalau erüteem,
silmalau sügelus, silmalau turse

* Turule tuleku järgsed andmed

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Differin geel′i ühekordne toksiline suukaudne annus hiirtel ületab 10 g/kg. Kuigi ravimi juhusliku
allaneelamisega olulist riski ei kaasne, tuleb siiski kaaluda maoloputuse läbiviimist.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Aknevastased ained paikseks kasutamiseks, retinoidid akne paikseks raviks
ATC-kood: D10AD03

Adapaleen on keemiliselt stabiilne retinoidi derivaat, millel on ühtlasi põletikuvastane toime. Sarnaselt
tretinoiiniga seondub adapaleen spetsiifiliste rakutuuma retseptoritega, mitte aga retseptorvalguga.
Hiirte mudelil omab adapaleen ka komedolüütilist aktiivsust, mõjutades ühtlasi epidermise rakkude
häirunud keratinisatsiooni ja diferentseerumise protsessi, millega on tegemist ka akne korral. Adapaleeni
toime põhineb folliikulite epiteelirakkude kohesiivsuse vähenemisel, mis omakorda vähendab
mikrokomedoonide teket.
Standardtestidega on näidatud, et adapaleenil on nii in vivo kui in vitro põletikuvastane toime. See põhineb
inimese polümorfonukleaarsete rakkude kemotaktiliste ja kemokineetiliste reaktsioonide ja
arahhidoonhappe lipoksüdatsiooni pärssimisel vastusena põletikutekitajatele. Kirjeldatud
farmakoloogilistest omadustest nähtub, et adapaleen võib mõjutada ka akne korral esinevat põletikku.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Adapaleeni imendumine naha kaudu on väike (umbes 4% manustatud annusest).

Biotransformatsioon
Adapaleen metaboliseeritakse peamiselt O-demetüleerimise, hüdroksüülimise ja konjugatsiooni teel.

Eritumine
Ravim eritub sapiga.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Loomkatsetes oli adapaleen nahale manustamisel hästi talutav küülikutel kuni kuue kuu jooksul ja hiirtel
kuni kahe aasta jooksul. Kõigil loomaliikidel esinesid suukaudsel manustamisel samad toksilisuse
sümptomid, milleks olid peamiselt vitamiin A hüpervitaminoosi sündroomiga seotud tunnused, sealhulgas
luude pehmenemine, suurenenud aluselise fosfataasi tase ning kerge aneemia. Adapaleeni suured
suukaudsed annused ei põhjustanud loomadel neuroloogilisi, kardiovaskulaarseid ega respiratoorseid
kõrvaltoimeid. Adapaleen ei ole mutageenne. Eluaegsed uuringud adapaleeniga on teostatud hiirtel
annustega 0,6, 2 ja 6mg/kg/päevas manustamisel nahale ja rottidel annustega 0,15, 0,5 ja 1,5
mg/kg/päevas suukaudsel manustamisel. Ainus märkimisväärne leid oli statistiliselt oluline adrenaalse säsi
healoomulise feokromotsütoomi esinemise sagenemine isastel rottidel, kes said adapaleeni 1,5
mg/kg/päevas. Need muutused ei ole tõenäoliselt olulised adapaleeni manustamisel nahale.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Karbomeer 940, propüleenglükoool, poloksameer 182, dinaatriumedetaat, metüülparahüdroksübensoaat,
fenoksüetanool, naatriumhüdroksiid, , puhastatud vesi.

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Mitte hoida sügavkülmas.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Differin geel on pakendatud 5 g või 30 g polüetüleentuubi, mis on suletud keeratava
polüpropüleenkorgiga.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded hävitamiseks puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Galderma International
Tour Europlaza - La Défense 4
20, Avenue André Prothin
92927 LA DEFENSE Cedex
Prantsusmaa

8. Müügiloa number

350301

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

08.06.2001/10.06.2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud detsembris 2014