CLARINASE

Toimeained: pseudoefedriin+loratadiin

Ravimi vorm: toimeainet prolongeeritult vabastav tablett

Ravimi tugevus: 240mg+10mg 7TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on CLARINASE ja milleks seda kasutatakse

Clarinase tabletid sisaldavad allergiavastase (antihistamiinse) ja turset alandava (dekongestiivse)
ravimi kombinatsiooni. Antihistamiinsed ained aitavad leevendada allergilisi ja üldisi
külmetushaiguste sümptome, pärssides organismi poolt toodetava aine, histamiini, toimet.
Dekongestiivsed ained aitavad leevendada nina limaskesta turset.

Näidustused:
Hooajalise allergilise riniidi sümptomaatiline ravi nina limaskestade turse korral.

Clarinase tabletid vähendavad allergilise riniidi (heinanohu) haigustunnuseid: aevastamine, vesine
nohu, nina ja silmade sügelemine, ninakinnisus.

2. Mida on vaja teada enne CLARINASE võtmist

Ärge võtke Clarinase't
- kui olete loratadiini, pseudoefedriini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6)
suhtes allergiline.
Pseudoefedriini sisalduse tõttu ärge võtke Clarinase't
- kui te kasutate südame- või vererõhuravimeid;
- kui teil on glaukoom, urineerimishäired, kuseteede sulgus, kõrge vererõhk, südame- või
veresoontehaigus, hüpertüreoos (kilpnäärme aktiivsuse tõus) või olnud insult;
- Informeerige oma arsti kui te kasutate mõnda monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitorite rühma
kuuluvat antidepressanti või olete lõpetanud selle ravimi kasutamise viimase 14 päeva jooksul.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Clarinase järgmiste seisundite korral, kuna sel juhul
olete te eriti tundlik ravimis sisalduva pseudoefedriini toimele
- kui te olete 60-aastane või vanem, sest vanemad inimesed võivad olla selle ravimi suhtes
tundlikumad;
- kui teil on silmahaigusi (nagu silmasisese rõhu tõus või glaukoom), suhkruhaigus, ahendav e
stenoseeriv haavandtõbi, kaksteistsõrmiksoole sulgus, põiekaela kitsenemine, kunagi olnud
bronhospasm, eesnäärme suurenemine või maksa, neerude või kusepõie häireid;
1

- kui teile planeeritakse teha kirurgilist protseduuri, kuna võib osutuda vajalikuks mõneks
päevaks Clarinase-ravi katkestada;
- kui te kasutate digitaalist - ravimit, mida kasutatakse mõnede südamehaiguste ravi korral, kuna
siis võib osutuda vajalikuks Clarinase annuse korrigeerimine;
kui te võtate vererõhu ravimeid α-metüüldopa, mekamüülamiin, reserpiin, veratrumi alkaloidid
- ja guanetidiin, kuna vajalikuks võib osutuda ravimi annuse korrigeerimine;
- kui te võtate nina limaskesta turset alandavaid ravimeid e dekongestante (suukaudseid või
ninasiseseid), söögiisu vähendajaid (dieedi ravimid) või amfetamiine, kuna need ravimid koos
Clarinase’ga võivad tõsta vererõhku;
- kui te võtate migreeni raviks ergotalkaloide (nt dihüdroegotamiin, ergotamiin või
metüülergometriin), kuna need ravimid koos Clarinase’ga võivad tõsta vererõhku;
- kui te võtate linesoliidi, bromokriptiini, kabergoliini, lisuriidi ja pergoliidi, kuna need ravimid
koos Clarinase’ga võivad tõsta vererõhku;
- kui te võtate antatsiide, kuna need võivad Clarinase toimet võimendada;
- kui te võtate kaoliini, kuna see võib Clarinase toimet vähendada.

Enne Clarinase võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Muud ravimid ja Clarinase
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid.

Laboratoorsed analüüsid
Kui teile on ette nähtud nahatestid allergeenidega, ärge kasutage Clarinase tablette kaks päeva enne
teste, kuna see ravim võib muuta testi tulemust.

Sportlastel võib Clarinase tablettide kasutamine anda positiivse dopingutesti tulemuse.

Clarinase koos toidu, joogi ja alkoholiga
Clarinase tablette võib võtta söögiaegadest sõltumatult.

Clarinase ei võimenda alkohoolsete jookide toimet.

Rasedus ja imetamine
Raseduse ajal ei tohi Clarinase tablette kasutada.
Clarinase kasutamine rinnaga toitmise ajal ei ole soovitatav.
Enne mis tahes ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Kui ravimit kasutatakse soovitatud annuses, ei tohiks see põhjustada unisust või tähelepanu langust.
Väga harva tunnevad mõned inimesed end siiski unisena ja sel juhul tuleks hoiduda liiklusvahendi
juhtimisest või mehhanismide käsitsemisest.

Clarinase sisaldab sahharoosi
Clarinase tabletid sisaldavad sahharoosi. Kui arst on teile öelnud, et teil esineb mõningate suhkrute
talumatus, konsulteerige enne selle ravimi kasutamist arstiga.

3. Kuidas CLARINASE võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Ärge võtke Clarinase tablette rohkem ega sagedamini kui pakendi infolehel soovitatud.

2

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed: võtke üks Clarinase tablett üks kord päevas koos klaasitäie
veega, kas koos toiduga või ilma. Tablett neelata tervelt, mitte purustada, närida ega imeda enne
neelamist.

Ärge kasutage seda ravimit kauem kui 10 päeva, kui arst ei ole teisiti määranud.

Ravi tuleb katkestada kõrge vererõhu, ebaregulaarse südame töö või südame löögisageduse tõusu,
iivelduse, peavalu või peavalu ägenemise korral.

Kui te võtate Clarinase’t rohkem kui ette nähtud
Üleannustamise korral informeerige sellest viivitamatult oma arsti või apteekrit.

Kui te unustate Clarinase’t kasutada
Kui unustasite ravimit võtta õigel ajal, tehke seda nii ruttu kui saate. Pärast seda pöörduge tagasi
tavapärase annustamise juurde. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Clarinase kasutamise
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimed, kuigi kõigil neid ei teki.
Konsulteerige arsti või apteekriga kui teil tekib Clarinase kasutamisel püsiv, häiriv või teie arvates
ohtlik reaktsioon.

Sagedased Clarinase 10 mg/240 mg toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide kasutamisel
esinevad kõrvaltoimed on närvilisus, isutus, unisus, unehäired, pearinglus, hüperaktiivsus, suukuivus
ja väsimus.

Harva esinevad kõrvaltoimed on südametegevuse kiirenemine või ebaregulaarne südametegevus,
ninaverejooksud, ninalimaskesta põletik, kõhukinnisus ja iiveldus.

Clarinase turustamise ajal on väga harva teatatud järgmistest kõrvaltoimetest: äge allergiline
reaktsioon, peapööritus, vererõhu tõus, köha, hingamisteede kitsenemine, probleemid maksaga,
urineerimisraskused ja juuste väljalangemine.
Ainult loratadiini kliinilistes uuringutes ja turustamise ajal on esinenud söögiisu suurenemist, löövet
ja seedehäireid.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas CLARINASE säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C. Mitte hoida sügavkülmas. Hoida originaalpakendis, valguse ja
niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab
selle kuu viimasele päevale.

Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate muutusi tablettide välimuses.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata
ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.
3


6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Clarinase sisaldab

- Toimeained on loratadiin 10 mg ja pseudoefedriinsulfaat 240 mg.
- Abiained on: tableti sisu - hüdroksüpropüülmetüültselluloos, etüültselluloos, kahealuseline
kaltsiumfosfaatdihüdraat, povidoon, ränidioksiid ja magneesiumstearaat; kilekate -makrogool 3350, hüdroksüpropüülmetüültselluloos 2910, OPASPRAY valge K-1-7000
(titaandioksiid E171, hüdroksüpropüültselluloos E463), sahharoos, makrogool 400, karnauba
vaha ja valge mesilasvaha.

Kuidas Clarinase välja näeb ja pakendi sisu

Clarinase tablett on valge kuni kreemikas, ovaalne, kaksikkumer, mõlemalt küljelt sile kaetud tablett.
Clarinase tabletid on pakendatud ühe annuse kaupa blisterpakendisse, 7 tabletti pakendis.

Müügiloa hoidja

Bayer UAB
Žirmunu 68A
LT-09124 Vilnius
Leedu

Tootjad: SP Labo NV, Industriepark 30, 2220 Heist-op-den-Berg, Belgia;
Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031BN Haarlem, Holland.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Bayer OÜ
Lõõtsa 2
11415 Tallinn
Tel: +372 655 8565

Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2014

4Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Clarinase, 10 mg/240 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 10 mg loratadiini ja 240 mg
pseudoefedriinsulfaati.

INN. Loratadinum, pseudoephedrinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett

Valge kuni kreemikas, ovaalne, kaksikkumer, mõlemalt küljelt sile kaetud tablett.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Hooajalise allergilise riniidi sümptomaatiline ravi nina limaskesta turse korral.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed:
Üks Clarinase toimeainet prolongeeritult vabastav tablett üks kord päevas, klaasitäie veega tervelt alla
neelata (mitte purustada, murda ega närida). Tablette võib võtta olenemata söögiaegadest.

Alla 12-aastastele lastele mitte manustada, kuna ravimi ohutus ja efektiivsus ei ole selles
vanuserühmas veel tõestatud.

Ravi kestvus peab olema nii lühike kui võimalik. Ravi ei tohiks pärast sümptomite taandumist jätkata.
Soovitatav on piirata ravimi kasutamist umbes 10 päevale, kuna pseudoefedriini aktiivsus pideval
manustamisel väheneb. Pärast ülemiste hingamisteede turse alanemist võib vajadusel jätkata ainult
antihistamiinset ravi.

Kombinatsioonravimit ei tohiks manustada üle 60-aastastele neeru- või maksafunktsiooni häirega
patsientidele (vt lõik 4.4).

4.3. Vastunäidustused

Clarinase toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid on vastunäidustatud patsientidele, kellel on
esinenud ülitundlikkust või idiosünkraasiat toimeainete, lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete või
adrenergiliste ainete suhtes.

Kuna Clarinase sisaldab pseudoefedriini, on ravim vastunäidustatud patsientidele, kes saavad
samaaegselt ravi monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitoritega või 2 nädala jooksul pärast sellise ravi
lõppu; samuti patsientidele, kellel on:
- kitsa nurgaga glaukoom,
- uriinipeetus,
- südame-veresoonkonna haigused, nagu südame isheemiatõbi, tahhüarütmia ja raske
hüpertensioon,
- hüpertüreoos,
- anamneesis hemorraagiline insult või riskifaktorid, mis suurendavad hemorraagilise insuldi ohtu
vasokonstriktori alfa-mimeetilise aktiivsuse tõttu; kombinatsioonis vasokonstriktoritega nagu
bromokriptiin, pergoliid, lisuriid, kabergliid, ergotamiin, dihüdroergotamiin või mõni muu
ninakinnisust vähendav preparaat, nii suu kaudu kui nasaalselt manustatav (fenüülpropanoolamiin,
fenüülefriin, efedriin...).

Clarinase toimeainet prolongeeritult vabastavaid kaetud tablette ei tohi kasutada raseduse ajal (vt lõik
4.6).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Soovitatavat annust ja ravi kestvust ei tohi ületada (vt lõik 4.2).

60-aastastel ja vanematel patsientidel põhjustavad sümpatomimeetikumid suurema tõenäosusega
kõrvaltoimeid. Kombinatsiooni ohutus ja efektiivsus selles vanuserühmas on välja selgitamata ja
annuse soovitamiseks on andmed ebapiisavad. Üle 60-aastased patsiendid ei tohiks
kombinatsioonravimit kasutada.

Maksa ja neeru funktsioonihäirete korral: kombinatsiooni ohutus ja efektiivsus maksa ja neeru
funktsioonihäiretega patsientidel on välja selgitamata ja annuse soovitamiseks on andmed ebapiisavad.
Maksa ja neeru funktsioonihäiretega patsiendid ei tohiks kombinatsioonravimit kasutada.

Patsiente tuleb informeerida, et nad katkestaksid ravi järgmiste seisundite tekke korral: hüpertensioon,
tahhükardia, palpitatsioonid või südame rütmihäired, iiveldus või mõni muu neuroloogiline sümptom
(nt peavalu või peavalu ägenemine).

Sümpatomimeetilised amiinid võivad esile kutsuda krampe või kardiovaskulaarset kollapsit kaasuva
hüpotensiooniga. Need toimed võivad tõenäolisemalt esineda lastel, vanuritel või üleannustamise
korral (vt lõik 4.9).

Ettevaatusega tuleb ravida patsiente, kes saavad ravi digitalise preparaatidega, kellel esineb südame
rütmihäireid, hüpertensiooni, anamneesis on müokardiinfarkt, suhkurtõbi, eesnäärme hüpertroofia,
põiekaela obstruktsioon või bronhospasm.

Ettevaatusega tuleb ravimit kasutada patsientidel, kellel on glaukoom, stenoseeriv peptiline haavand,
püloroduodenaalne obstruktsioon, eesnäärme hüpertroofia, kusepõiekaela obstruktsioon, südame-
veresoonkonna haigus ja silmasisese rõhu tõus.

Ravimit tuleb kasutada ettevaatusega patsientidel, kes kasutavad raviks teisi sümpatomimeetikume, sh
dekongestante, söögiisu vähendajaid või amfetamiini-tüüpi psühhostimulante, vererõhu alandajaid,
tritsüklilisi antidepressante ja teisi antihistamiinikume.

Ettevaatusega kasutada ravimit migreeni patsientidel, keda ravitakse ergotalkaloidsete
vasokonstriktoritega.

Nagu teised KNS-i stimuleerivad ained, on pseudoefedriinsulfaat potentsiaalselt kuritarvitatav. Suured
annused võivad olla toksilised. Pidev kasutamine võib tekitada tolerantsust, mis omakorda suurendab
üleannustamise ohtu. Ravi kiirel katkestamisel võib tekkida depressioon.

Kaudsete sümpatomimeetikumidega ravi ajal võib volatiilsete halogeniseeritud anesteetikumide
kasutamine kutsuda esile perioperatiivse ägeda hüpertensiooni. Seetõttu on soovitatav lõpetada ravi
24 tundi enne plaanilist anesteesiat.

Sportlasi tuleb informeerida, et ravi pseudoefedriiniga annab positiivse dopingutesti tulemuse.

Ravim sisaldab laktoosi ja sahharoosi. Seetõttu ei tohi seda ravimit kasutada patsiendid, kellel on
harvaesinev pärilik fruktoosi- või galaktoositalumatus, Lapp-laktaasi puudulikkus, glükoosi-galaktoosi
imendumishäired (malabsorptsioon) või sahharaasi-isomaltaasi puudus.

Clarinase manustamine tuleb katkestada umbes 48 tundi enne nahatestide läbiviimist, kuna
antihistamiinid võivad pärssida või vähendada võimalikke positiivseid reaktsioone dermaalsetele
reaktiivsusindikaatoritele.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Vastavalt psühhomotoorsete testide tulemustele ei potentseeri loratadiin samaaegsel manustamisel
alkoholi toimet.

Loratadiini laialdasele terapeutilisele kasutusele tuginedes ei ole kliiniliselt tähenduslikke koostoimeid
oodata ning neid ei ole täheldatud ka kliinilistes uuringutes (vt lõik 5.2).

Samaaegne monoamiini oksüdaasi inhibiitorite ja sümpatomimeetikumide kasutamine võib esile
kutsuda kriitilise vererõhu tõusu.

Sümpatomimeetilised ravimid vähendavad α-metüüldopa, mekamüülamiini, reserpiini, veratrumi
alkaloidide ja guanetidiini antihüpertensiivset toimet.

Kombinatsioonid järgmiste ravimitega ei ole soovitatavad:
Bromokriptiin, kabergoliin, lisuriid, pergoliid - vasokonstriktsiooni ja vererõhu tõusu oht.

Dihüdroergotamiin, ergotamiin, metüülergometriin (dopaminergilised vasokonstriktorid) -vasokonstriktsiooni ja vererõhu tõusu oht.

Linesoliid - vasokonstriktsiooni ja vererõhu tõusu oht.

Teised ninakinnisuse vähendamiseks kasutatavad vasokonstriktorid, nii suukaudsed kui nasaalselt
manustatavad (fenüülpropanoolamiin, fenüülefriin, efedriin...) - vasokonstriktsiooni oht.

Pseudoefedriinsulfaadi imendumist suurendavad antatsiidid ja vähendab kaoliin.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Loomkatsetes ei ole loratadiini teratogeenset toimet täheldatud. Andmed Clarinase ohutu kasutamise
kohta raseduse ajal puuduvad. Pseudoefedriini kasutamine vähendab emaka verevarustust. Clarinase
kasutamine raseduse ajal on vastunäidustatud.

Clarinase eritub rinnapiima ja seetõttu ei ole Clarinase kasutamine imetamise ajal soovitatav.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Kliinilistes uuringutes ei täheldatud loratadiini mõju autojuhtimise võimele. Siiski tuleb patsiente
informeerida, et väga harva on mõnedel inimestel esinenud uimasust, mis võib avaldada mõju
autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Pseudoefedriinsulfaadi mõju psühhomotoorsele aktiivsusele ei ole tõenäoline.

4.8. Kõrvaltoimed

Kliinilistes uuringutes esinenud kõrvaltoimed, mida esines platseeboga võrreldes sagedamini
10 mg/240 mg toimeainet prolongeeritult vabastava tableti puhul
väga sage (> 1/10); sage (> 1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (> 1/1000 kuni < 1/100);
harv (> 1/10 000 kuni < 1/1000); väga harv (< 1/10 000)
Psühhiaatrilised häired

Sage:
Anoreksia, närvilisus, unisus, unetus
(Perifeerse ja tsentraalse) närvisüsteemi häired

Sage:
Pearinglus, hüperkineesia
Südame häired

Aeg-ajalt:
Tahhükardia, palpitatsioonid
Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Aeg-ajalt:
Riniit, epistaksis
Seedetrakti häired

Sage:
Suukuivus
Aeg-ajalt:
Kõhukinnisus, iiveldus
Organism tervikuna - üldised häired

Sage:
Väsimus

Tesistest kõrvaltoimetest, mis on loetletud järgnevas tabelis, on ravimi turustamise ajal teatatud väga
harva.

Immuunsüsteemi häired


Ülitundlikkuse reaktsioonid (näiteks anafülaksia,
lööve, urtikaaria ja angioödeem)
Närvisüsteemi häired


Vertiigo
Vaskulaarsed häired


Hüpertensioon
Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired


Köha, bronhospasm
Maksa ja sapiteede häired


Maksafunktsiooni häired
Neerude ja kuseteede häired


Uriinipeetus
Naha ja nahaaluskoe kahjustused


Alopeetsia

Ainult loratadiiniga seostatavad kõrvaltoimed, mida on esinenud kliinilistes uuringutes ja ravimi
turustamise ajal, on söögiisu suurenemine, lööve ja gastriit.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamise sümptomid on enamasti sümpatomimeetilise olemusega, välja arvatud kerge
sedatsioon, mida võib põhjustada soovitatud annusest palju kordi kõrgem loratadiini annus.
Sümptomid võivad varieeruda KNS-i depressioonist (sedatsioon, apnoe, tähelepanuvõime langus,
tsüanoos, kooma, kardiovaskulaarne kollaps) kuni stimulatsiooni (unetus, hallutsinatsioonid, treemor
või krambid) ja surmani. Muude sümptomitena võivad esineda peavalu, rahutus, urineerimishäired,
lihasnõrkus ja -pinge, eufooria, erutus, tahhükardia, südamepekslemine, janu, higistamine, iiveldus,
oksendamine, prekordiaalne valu, pearinglus, kohin kõrvus, ataksia, nägemishäired ja hüper- või
hüpotensioon. KNS-i stimulatsioon tekib eriti tõenäoliselt lastel, väljendudes atropiini-mürgistuse
taoliste nähtudena (suukuivus, fikseerunud ja dilateerunud pupillid, õhetus, hüpertermia ja seedetrakti
häired).

Ravi: Üleannustamise puhul tuleb viivitamatult rakendada sümptomaatilist ja toetavat ravi, jätkates
seda nii kaua kui vajalik. Makku jäänud ravimit võib üritada adsorbeerida aktiivsöe vesi-suspensiooni
manustamisega. Tuleb teha maoloputus füsioloogilise soolalahusega, seda eriti lastel. Täiskasvanutel
võib kasutada kraanivett, kuid tuleb jälgida, et enne järgmist instillatsiooni oleks eemaldatud nii palju
vedelikku kui võimalik. Loratadiin ei ole hemodialüüsil eemaldatav; ei ole teada, kas loratadiin
elimineerub peritoneaaldialüüsil. Pärast esmaabi tuleb patsient jätta arstlikule jälgimisele.

Üleannustamise nähtude ja sümptomite ravi on sümptomaatiline ja toetav. Stimulantide
(analeptikumid) kasutamine ei ole lubatud. Hüpertensiooni saab kontrollida alfa-blokaatoritega ja
tahhükardiat beeta-blokaatoritega. Krampide raviks võib kasutada lühikese toimeajaga barbituraate,
diasepaami või paraldehüüdi. Hüperpüreksia ravi, eriti lastel, võib nõuda leige veekäsna või
hüpotermilise lina kasutamist. Apnoe ravis toetatakse hingamist.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: süsteemsed nina limaskesta tursevastased ained, ATC-kood: R01BA89.

Clarinase farmakodünaamika on otseselt seotud tema komponentide farmakodünaamikaga.

Loratadiin on tritsükliline antihistamiinne aine ja selektiivne perifeerne H -retseptorite antagonist.
1
Loratadiinil ei ole märkimisväärset aktiivsust H -retseptorite suhtes. Ta ei pärsi norepinefriini
2
tagasihaaret ja praktiliselt ei mõjuta kardiovaskulaarsüsteemi funktsioone või sisemise
südamestimulaatori aktiivsust.

Soovitatud annuses ei avalda loratadiin valdavale enamikule populatsioonis kliiniliselt tähenduslikku
sedatiivset ja antikoliinergilist toimet.

Pikaajalise kasutamise käigus ei tekkinud kliiniliselt olulisi muutusi elutähtsates funktsioonides,
laboratoorsete analüüside näitajates, füüsilises seisundis või EKG-s.

Psudoefedriinsulfaat (d-isoefedriinsulfaat) on sümpatomimeetiline aine, peamiselt α-mimeetilise
aktiivsusega võrdluses β-aktiivsusega. Pseudoefedriinsulfaat on suukaudselt manustades nasaalse
dekongestiivse (turset alandava) toimega tänu vasokonstriktiivsele toimemehhanismile. Tal on kaudne
sümpatomimeetiline toime tänu peamiselt adrenergiliste mediaatorite vabanemisele post-
ganglioossetest närvilõpmetest.

Pseudoefedriini suukaudne manustamine soovitatud annustes võib põhjustada ka teisi
sümpatomimeetilisi toimeid, nagu vererõhu tõus, tahhükardia või KNS-i ärritusnähud.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Loratadiin: Suukaudsel manustamisel imendub loratadiin kiiresti ja hästi ning metaboliseerub
ulatuslikult esimesel maksapassaažil, peamiselt CYP3A4 ja CYP2D6 vahendusel. Peamine metaboliit
desloratadiin on farmakoloogiliselt aktiivne ja vastutav suure osa kliinilise toime eest. Loratadiin ja
desloratadiin jõuavad maksimaalse plasmakontsentratsioonini vastavalt 1...1,5 ja 1,5...3,7 tundi pärast
manustamist.

Kontrollitud kliinilistes uuringutes on pärast samaaegset manustamist ketokonasooli, erütromütsiini ja
tsimetidiiniga esinenud loratadiini plasmakontsentratsiooni suurenemist, kuid kliinilist tähendust
omavate muutusteta (sh elektrokardiograafilised muutused).

Loratadiin seondub ulatuslikult plasmavalkudega (97…99 %). Aktiivne metaboliit seondub
plasmavalkudega vähem (73…76 %).

Tervetel inimestel on loratadiini ja tema aktiivse metaboliidi plasmas jaotumise poolväärtusaeg
vastavalt umbes 1 ja 2 tundi. Keskmine plasma eliminatsiooni poolväärtusaeg tervetel täiskasvanutel
oli loratadiinil 8,4 tundi (vahemikus 3...20 tundi) ja peamisel aktiivsel metaboliidil 28 tundi
(vahemikus 8,8...92 tundi).

10 päeva jooksul eritub peamiselt konjugeeritud metaboliitidena umbes 40 % annusest uriiniga ja
42 % roojaga. Esimese 24 tunni jooksul eritub uriiniga umbes 27 % annusest. Muutumatul kujul
aktiivse vormina, kas loratadiini või desloratadiinina, eritatakse toimeainest alla 1 %.

Loratadiini ja tema aktiivse metaboliidi biosaadavuse näitajad on annusest sõltuvad.

Loratadiini ja tema metaboliitide farmakokineetiline profiil on tervetel täiskasvanutel ja eakatel
inimestel sarnane.

Kroonilise neerupuudulikkusega patsientidel on nii loratadiini kui tema metaboliidi AUC ja
maksimaalne plasmakontsentratsioon (C
) suurenenud, võrreldes normaalse neerufunktsiooniga
max
patsientide samade näitajatega. Loratadiini ja tema metaboliidi keskmised eliminatsiooni
poolväärtusajad ei erine märkimisväärselt tervete inimeste näitajatest. Hemodialüüs ei avalda
kroonilise neerupuudulikkusega patsientidel loratadiini ja tema aktiivse metaboliidi
farmakokineetikale mõju.

Kroonilise alkohoolse maksakahjustusega patsientidel on loratadiini AUC ja maksimaalne
plasmakontsentratsioon (C
) kahekordistunud, samal ajal kui aktiivse metaboliidi farmakokineetiline
max
profiil ei ole võrreldes normaalse maksafunktsiooniga patsientidega eriti muutunud. Loratadiini ja
tema metaboliidi eliminatsiooni poolväärtusaeg on vastavalt 24 tundi ja 37 tundi ning suureneb
maksakahjustuse suurenedes.

Loratadiin ja tema aktiivne metaboliit erituvad imetava naise rinnapiima.

Pseudoefedriinsulfaat: Suukaudsel manustamisel imendub pseudoefedriinsulfaat kiiresti ja täielikult.
Toime algab 30 minuti jooksul ja 60 mg annuse dekongestiivne toime kestab 4...6 tundi.
Pseudoefedriinsulfaat metaboliseerub maksas mittetäielikult, muutudes N-demetüleerimise läbi
mitteaktiivseks metaboliidiks.

Pseudoefedriini plasma eliminatsiooni poolväärtusaeg on inimestel vahemikus 5...8 tundi kui uriini pH
tase on ligikaudu 6. Ravim ja tema metaboliit eritub uriiniga. Manustatud annusest 55...75 %
eritatakse muutmatul kujul. Happelises uriinis (pH 5) eritumine kiireneb ja toimeaeg lüheneb. Uriini
aluseliseks muutumisel toimub osaline resorptsioon.

Eeldatavalt läbib pseudoefedriin platsentaar- ja hematoentsefaalbarjääri.

Toimeaine eritub rinnapiima.

Toit võib suurendada loratadiini imendumist, kuid see ei mõjuta kliinilist toimet. Seda ei ole
täheldatud pseudoefedriini puhul.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Loratadiini farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse ja kartsinogeensuse
mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Kombinatsiooni toksilisus: Akuutsed, mitmeannuselised uuringud näitasid loratadiini ja
pseudoefedriinsulfaadi kombinatsiooni madalat toksilisust. Kombinatsioon ei olnud toksilisem kui
ravimi komponendid ühekaupa ning registreeritud nähud olid seotud peamiselt pseudoefedriiniga.

Reproduktsioonitoksilisuse uuringutes ei ole loratadiini teratogeenset toimet täheldatud. Rottidel on
siiski jälgitav pikenenud poegimisaeg ja järglaste vähenenud vitaalsus plasmakontsentratsiooni juures,
mis on 10 korda kõrgem kui on saavutatav kliiniliste annustega.

Loratadiin/pseudoefedriinsulfaadi kombinatsiooni reproduktsioonitoksilisuse uuringud ei ole näidanud
teratogeensust rottidel, manustatuna suukaudselt annustes kuni 150 mg/kg/päevas (30 korda üle
soovitatud kliinilise annuse) ja küülikutel annustes kuni 120 mg/kg/päevas (24 korda üle soovitatud
kliinilise annuse).

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Sisemus: hüdroksüpropüülmetüültselluloos, etüültselluloos, kahealuseline kaltsiumfosfaatdihüdraat,
povidoon, ränidioksiid, magneesiumstearaat.
Kilekate: makrogool 3350, hüdroksüpropüülmetüültselluloos 2910, OPASPRAY valge K-1-7000
(titaandioksiid E171, hüdroksüpropüültselluloos E463), sahharoos, makrogool 400, karnauba vaha,
valge mesilasevaha.

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 30 °C. Mitte hoida sügavkülmas.
Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

ACLAR/PE/PVC/alumiinium 22A kilest ja alumiiniumfooliumist blisterpakend, mis sisaldab
7 tabletti.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Bayer UAB
Žirmunu 68A
LT-09124 Vilnius
Leedu

8. Müügiloa number

()

224598


9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 30/10/1998
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 30.11.2012

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud detsembris 2014