CEFZIL

Toimeained: tsefprosiil

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 250mg 10TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on CEFZIL ja milleks seda kasutatakse

Cefzil on tsefalosporiinide rühma kuuluv antibiootikum. Uuringud on näidanud, et tsefalosporiinid
kahjustavad bakteri raku seina ja omavad seetõttu baktereid hävitavat toimet. Enne ravi alustamist ja
ravi ajal teeb arst vajadusel uuringud määramaks haigustekitajate tundlikkust ravimile.
Cefzil kasutatakse järgmiste ravimile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonide
raviks:

hingamisteede infektsioonid (põskkoopapõletik, keskkõrvapõletik, kroonilise bronhiidi
ägenemine ja kopsupõletik);

naha- ja pehmete kudede infektsioon;

kuseteede infektsioon.

2. Mida on vaja teada enne CEFZIL võtmist

Ärge kasutage Cefzil'i
kui te olete tsefprosiili või selle ravimi mistahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
kui te olete allergiline (ülitundlik) mõne teise tsefalosporiini suhtes.
Ülitundlikkuse ilmnedes tuleb selle ravimi kasutamine koheselt lõpetada.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Cefzil
kui te olete allergiline (ülitundlik) penitsilliinide suhtes;
kui teie neerutalitlus on nõrgenenud (raske neerupuudulikkuse korral määrab arst väiksema
annuse);
kui olete põdenud jämesoolepõletikku või teil tekib ravi ajal kõhulahtisus.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Cefzil koos toidu ja joogiga
Seda ravimit võite võtta kas koos söögiga või ilma.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Vähene kogus tsefprosiili eritub
rinnapiima. Pidage arstiga eelnevalt nõu, kui soovite ravi ajal imetamist jätkata.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Hoiduge sellest, kui autojuhtimise või masinate käsitsemise võime on häiritud.

Oluline teave mõningate Cefzil'i koostisainete suhtes
Cefzil suukaudne suspensioon sisaldab fenüülalaniini allikat aspartaami (vastab 5,6 mg/ml
fenüülalaniinile). Võib olla kahjulik fenüülketonuuriaga patsientidele.
Cefzil suukaudne suspensioon sisaldab 374 mg/ml sahharoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu
teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.
Cefzil suukaudne suspensioon sisaldab naatriumi alla 1mg/ml kohta, see tähendab põhimõtteliselt
«naatriumivaba».
Cefzil suukaudne suspensioon ja Cefzil 250 mg tabletid sisaldavad toiduvärvi E110, mis võib tundlikel
isikutel põhjustada allergilisi reaktsioone.

3. Kuidas CEFZIL võtta

Kasutage Cefzil'i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu
oma arsti või apteekriga. Cefzil'i manustatakse 1-2 korda päevas olenevalt nakkusest ja selle raskusest.

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed
Infektsioon
Annus (mg) Annustamissagedus
Kopsupõletik, bronhiit või keskkõrvapõletik 500
2 korda päevas
Põskkoopapõletik
250-500
2 korda päevas
Naha- ja pehmete kudede infektsioon
500
1 kord päevas või
250
2 korda päevas
Kuseteede tüsistumata infektsioon
500
1 kord päevas

Lapsed alates 6-elukuust kuni 12-aastani
Alla 12-aastastele lastele määrab arst annuse vastavalt kehakaalule sõltuvalt haigusest.
Infektsioon
Annus (mg/kg) Annustamissagedus
Keskkõrvapõletik
15
2 korda päevas
Põskkoopapõletik
7,5-15
2 korda päevas
Naha- ja pehmete kudede infektsioon
20
1 kord päevas
Laste suurim ööpäevane annus ei tohi ületada täiskasvanu suurimat annust.

Neerupuudulikkusega patsiendid
Nõrgenenud neerutalitlusega haigetele (kreatiniinikliirens ≤ 30 ml/min), määrab arst väiksema annuse.
Pärast esimest tavapärast annust tuleb järgnevaid vähendada poole võrra.

Suukaudse suspensiooni pulbri kasutamine
Raputage pudelit, et pulber muutuks kohevaks. Lisage umbes pool lahustamiseks vajalikust veest.
Loksutage pudelit ettevaatlikult ühtlase suspensiooni tekkimiseni ning lisage seejärel vett kuni pudelil
näidatud tähiseni. Kui suspensioon on valmistatud vastavalt kirjeldusele, sisaldab 5 ml suspensiooni
250 mg tsefprosiili. Enne kasutamist loksutage pudelit. Hoidke pudel tihedalt suletuna.

Kui te kasutate Cefzil'i rohkem kui ette nähtud
Üleannustamise korral võivad ilmneda seedetrakti vaevused ja nahalööbed. Kahtluse korral või kui
arvate, et laps on võtnud sisse teie ravimit pöörduge koheselt arsti poole.
Kui te unustate Cefzil'i võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Võtke teile määratud annus
kohe kui see tuli meelde, kuid mitte hiljem kui järgneva annuskorrani on jäänud 4 tundi. Sel juhul
võtke annus tavalisel ajal.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Seedetrakt: kõige sagedamini on kirjeldatud iiveldust, oksendamist ja kõhuvaevusi. Sellisel juhul on
soovitatav võtta ravimit söögi ajal.
Võtke võimalikult kiiresti ühendust oma arstiga kui teil tekib raske kõhulahtisus, mis kestab pikka
aega või sisaldab verd, koos kõhuvalu või palavikuga. Need sümptomid võivad viidata raskele
soolepõletikule. Seda võib antibiootikumide kasutamisel harva esineda.
Ülitundlikkus: aeg-ajalt on esinenud nahalööbeid või nõgestõbe, lastel ka lööbeid mähkmete
piirkonnas. Esinenud on ka raskeid allergilisi reaktioone, nagu anafülaksia või angioödeem.
Kui teil tekivad raske allergilise reaktsiooni sümptomid, lõpetage ravimi võtmine ja konsulteerige
koheselt oma arstiga või pöörduge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda:
äkilised hingamis-, rääkimis- ja neelamisraskused;
huulte, keele, näo ja kaela turse;
raske uimasus või minestamine;
raske või sügelev nahalööve, eriti kui tekivad villid ja esineb silmade, suu või suguorganite
valulikkust.
Teised kõrvaltoimed: palavik, pearinglus, peavalu, unisus, unetus, sügelus suguelundite piirkonnas ja
kandidoos, mööduvad muutused laboruuringutes (seerumi transaminaaside aktiivsuse tõus, bilirubiini
sisalduse suurenemine, eosinofiilia ja trombotsütopeenia). Turuletulekujärgselt on teatatud
maksakahjustusest.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas CEFZIL säilitada

Hoida temperatuuril kuni 30°C.
Manustamiskõlblikuks muudetud suspensioon säilib 14 päeva külmkapi temperatuuril (2...8°C).

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistritel või pudelil
pärast kõlblik kuni (EXP) kuupäeva. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Cefzil sisaldab
Toimeaine on tsefprosiil.
Teised koostisosad on:
Suukaudse suspensiooni pulber: aspartaam, tselluloos, sidrunhape, kolloidne ränidioksiid,
toiduvärv E110, looduslikud ja kunstlikud maitseained, glütsiin, polüsorbaat-80, simetikoon,
naatriumbensoaat, naatriumkarboksümetüültsellulloos, naatriumkloriid ja sahharoos.
Õhukese polümeerikattega tabletid: tselluloos, hüdroksüpropüülmetüültselluloos,
magneesiumstearaat, metüültselluloos, simetikoon, tärklise naatriumglükolaat,
polüetüleenglükool, polüsorbaat-80 ja sorbiinhape. Cefzil 250 mg tabletid sisaldavad ka toiduvärvi
E110, Cefzil 500 mg tabletid aga titaandioksiidi.

Kuidas Cefzil välja näeb ja pakendi sisu
Cefzil 250 mg 10 tabletti blisterpakendis.
Cefzil 500 mg 10 tabletti blisterpakendis.
Cefzil 250mg/5ml suukaudse suspensiooni pulber: 60 ml või 100 ml pudel.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja
PharmaSwiss Ceska republika s.r.o.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7
Tšehhi Vabariik

Tootja
PharmaSwiss d.o.o.
Brodišče 32
1236 Trzin
Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
PharmaSwiss Eesti OÜ
Tammsaare tee 47
11316 Tallinn
Tel: 6827 400

Infoleht on viimati kooskõlastatud märtsis 2015Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Cefzil 250 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Cefzil 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Cefzil 250 mg/5 ml suukaudse suspensiooni pulber

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Cefzil 250 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab tsefprosiilmonohüdraati koguses, mis vastab
250 mg tsefprosiilile. Sisaldab ka toiduvärvi E110.
Cefzil 500 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab tsefprosiilmonohüdraati koguses, mis vastab
500 mg tsefprosiilile.
Cefzil 250 mg/5 ml suukaudse suspensiooni pulber sisaldab tsefprosiilmonohüdraati koguses, mis
vastab 250 mg tsefprosiilile 5 ml valmis suspensioonis. Ravim sisaldab ka sahharoosi, toiduvärvi E110
ning fenüülalaniini allikat aspartaami.

Tsefprosiil
INN. Cefprozilum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Cefzil 250 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Piklik kaksikkumer kahvatuoranž õhukese polümeerikattega tablett, mille ühel poolel on sissepressitud
number 7720 ja teisel poolel number 250.

Cefzil 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Piklik kaksikkumer valge õhukese polümeerikattega tablett, mille ühel poolel on sissepressitud
number 7721 ja teisel poolel number 500.

Cefzil 250 mg/5 ml suukaudse suspensiooni pulber
Valkjas kuni kahvatukollane sõmer pulber.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Tsefprosiilile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonid: naha-ja pehmete kudede
infektsioon, otiit, sinusiit, kroonilise bronhiidi ägenemine, pneumoonia, kuseteede infektsioon.

Kliiniliselt oluline toimespekter:
Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella, Moraxella catarrhalis, Proteus mirabilis.

Antimikroobsete ravimite määramisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke kehtivaid juhiseid.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Suukaudne.

Vajadusel tuleb määrata haigustekitaja tundlikkus tsefprosiilile.

Cefzil'i võib manustada sõltumata toidukordadest, sest toit ei mõjuta imendumist olulisel määral.

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed
Ravimile tundlike bakterite poolt põhjustatud infektsiooni raviks manustatakse Cefzil'i suukaudselt
järgmistes annustes:
Infektsioon
Annus (mg)
Intervall tundides
Pneumoonia ja bronhiit
500
12
Otiit
500
12
Sinusiit
250…500
12
250
12 või
Naha- ja pehmete kudede infektsioon 500
24
Kuseteede tüsistumata infektsioon
500
24

Lapsed
Lastele alates 6. elukuust kuni 12. aastani manustatakse ravimile tundlike bakterite poolt põhjustatud
infektsiooni raviks Cefzil'i suukaudselt järgmistes annustes:
Infektsioon
Annus (mg/kg) Intervall tundides
Keskkõrvapõletik
15
12
Sinusiit
7,5...15
12
Naha ja pehmete kudede infektsioon 20
24

Lapse maksimaalne ööpäevane annus ei tohi ületada täiskasvanu maksimaalset ööpäevast annust.
Ravimi ohutust ja efektiivsust alla 6 kuu vanustel lastel ei ole uuritud.

Eakad patsiendid
Annuse kohaldamine ei ole vajalik (vt lõik 5.2).

Neerutalitluse häired
Tsefprosiili võib kasutada neerupuudulikkusega patsientidel. Patsientidel kreatiniini kliirensiga
> 30 ml/min ei ole annuse korrigeerimine vajalik. Patsientidel kreatiniini kliirensiga ≤ 30 ml/min tuleb
pärast esmast standardset annust vähendada järgnevaid annuseid 50% võrra, muutmata manustamise
intervalli. Tsefprosiil eemaldub hemodialüüsil osaliselt, mistõttu seda tuleb manustada pärast
hemodialüüsi (vt lõik 5.2).

Maksatalitluse häired
Annuse kohaldamine ei ole vajalik (vt lõik 5.2).

Manustamiskõlblikuks muutmine
Suukaudne suspensioon. Raputage pudelit, et pulber muutuks kohevaks. Lisage umbes pool
lahustamiseks vajalikust veest. Loksutage ettevaatlikult kuni tekib ühtlane suspensioon ning lisage siis
vett kuni pudelil oleva jooneni. Kui suspensioon on valmistatud nagu kirjeldatud, sisaldab 5 ml
suspensiooni 250 mg tsefprosiilmonohüdraati. Manustamiskõlblikuks muudetud ravim on
kahvatuoranž ühtlase konsistentsiga kerge puuvilja lõhnaga suspensioon. Hoidke pudel tihedalt
suletuna. Enne kasutamist loksutage.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes. Teadaolev allergia
tsefalosporiinidele.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Enne ravi alustamist Cefzil'iga tuleb selgitada, kas patsiendil on varem esinenud allergilisi reaktsioone
Cefzil'ile, tsefalosporiinidele, penitsilliinile või teistele ravimitele. Ravimi kasutamine penitsilliinile
allergilisel patsiendil nõuab ettevaatust, sest kuni 10% penitsilliinile allergilistest isikutest võib
ilmneda ristuv allergia teistele β laktaamantibiootikumidele. Allergilise reaktsiooni korral tuleb ravi
Cefzil'iga lõpetada. Tõsise allergilise reaktsiooni tekkimisel tuleb osutada vajalikku esmaabi.

Seoses peaaegu kõigi antibakteriaalsete ravimite, sh ka Cefzil'i kasutamisega on kirjeldatud
Clostridium difficile'st tingitud diarröad, mille raskus võib varieeruda kergest kõhulahtisusest kuni
eluohtliku koliidini. Clostridium difficile'st tingitud diarröa võimalusega tuleb arvestada kõigil
haigetel, kellel on seoses antibiootikumide kasutamisega tekkinud kõhulahtisus. Haigusandmete
kogumisel tuleb olla hoolikas sest Clostridium difficile'st tingitud diarröa tekkimist on kirjeldatud ka
enam kui kaks kuud pärast antibakteriaalse ravimi kasutamist. Kui kahtlustatakse Clostridium
difficile'st tingitud diarröad või see diagnoos leiab kinnitust, tuleb lõpetada antibiootikumide
kasutamine, mis ei ole määratatud Clostridium difficile raviks.

Raske neerupuudulikkusega (kreatiniini kliirens < 30 ml/min) patsientidel tuleb Cefzil'i annust
vähendada, sest antibiootikumi tavapärane annus võib põhjustada ravimi liiga kõrget ja/või
prolongeeritud kontsentratsiooni plasmas. Tsefalosporiine, sh Cefzil'i, tuleb kasutada ettevaatusega
patsientidel, kes saavad samaaegselt tugevaid diureetikume, kuna need aineid võivad vahel
nõrgendada neerufunktsiooni.

Pikaajaline Cefzil'i kasutamine võib põhjustada seente ning ravimile mittetundlike mikroorganismide
ülekasvu. Ravi käigus ilmnenud superinfektsioon vajab vastavat ravi. Ettevaatust nõuab Cefzil'i
määramine gastrointestinaalse infektsiooni, eriti koliidi anamneesiga patsientidele.

Ravi käigus tsefalosporiinidega on kirjeldatud otsese Coombsi testi muutumist positiivseks.

Fenüülketonuuria
Cefzil'i suukaudne suspensioon sisaldab 10 mg/ml aspartaami, mis vastab 5,6 mg/ml fenüülalaniinile
(28 mg/5 ml annuses).

Sahharoos
Cefzil'i suukaudne suspensioon sisaldab ligikaudu 374 mg/ml sahharoosi. Päriliku
fruktoositalumatuse, glükoos-galaktoos malabsorptsiooni või sukraas-isomaltaas puudulikkusega
patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

Naatrium
Cefzil'i suukaudne suspensioon sisaldab naatriumi alla 1 mg/ml.

Toiduvärv
Cefzil suukaudne suspensioon ja Cefzil 250 mg tabletid sisaldavad toiduvärvi E110, mis võib tundlikel
isikutel põhjustada allergilisi reaktsioone.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Aminoglükosiidide ja tsefalosporiinide koosmanustamise järgselt on kirjeldatud nefrotoksilisust.

Probenetsiidi samaaegne manustamine kahekordistas tsefprosiili AUC'd.

Tsefalosporiinravi ajal võib glükoosi määramine uriinist vase reduktsiooni testidega (Benedicti või
Fehlingi lahuse või Clinitest tabletid) anda valepositiivse vastuse, kuid glükoosoksüdaasil põhinevaid
meetodeid tsefalosporiinid ei mõjuta. Veresuhkru määramisel tsüanoferraat (III)-ga on kirjeldatud
valenegatiivseid tulemusi. Tsefprosiili juuresolek ei häiri kreatiniini määramist seerumis või uriinis
aluselise pikraadi meetodiga.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Reproduktiivsusuuringutes küülikutel, hiirtel ja rottidel 0,8; 8,5 ja 18,5 korda tsefprosiili inimese
maksimaalset päevaannust (1000 mg) ületava annusega arvestatuna mg/m2 ei ilmnenud ühtegi loodet
kahjustavat toimet. Rasedatel ei ole adekvaatseid ja kontrollitud uuringuid siiski läbi viidud. Kuna
loomuuringute tulemused ei kajasta alati täpset toimet inimesele, võib seda ravimit raseduse ajal
kasutada ainult äärmisel vajadusel.

Rinnapiimaga eritub alla 0,3% emale manustatud annusest. Cefzil'i määramine rinnaga toitvale emale
nõuab ettevaatust.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Uuringuid selgitamaks mõju autojuhtimise ja seadmete kasutamise võimele ei ole läbi viidud.

4.8. Kõrvaltoimed

Tsefprosiili kõrvaltoimed on sarnased teiste suukaudsete tsefalosporiinide poolt põhjustatutele.

Järgnevas tabelis on esitatud kõrvaltoimed vastavalt organsüsteemide ja MedDRA terminoloogiale
kasutades järgmisi sageduskategooriaid: väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt
(≥ 1/1000 kuni ≤ 1/100), harv (≥ 1/10000 kuni ≤ 1/1000), väga harv (≤ 1/10000) ja teadmata (ei saa
hinnata olemasolevate andmete alusel).
Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Organsüsteem
Sagedus MedDRA termin
Infektsioonid ja infestatsioonid
sage
superinfektsioon ja vaginaalinfektsioon
sage
eosinofiilia
aeg-ajalt leukotsüütide arvu vähenemine
Vere ja lümfisüsteemi häired
harv
trombotsütopeenia ja protrombiini aja pikenemine
Immuunsüsteemi häired
harv
angiödeem, anafülaktiline reaktsioon ja seerumtõbi
sage
pearinglus
Närvisüsteemi häired
segasusseisund, unetus, unisus, psühhomotoorne
aeg-ajalt hüperaktiivsus, närvilisus ja peavalu
sage
kõhuvalu, diarröa, iiveldus ja oksendamine
Seedetrakti häired
harv
koliit ja pseudomembranoosne koliit
teadmata hammaste värvuse muutus
aspartaataminotransferaasi ja alaniinaminotransferaasi
sage
aktiivsuse suurenemine
Maksa ja sapiteede häired
aeg-ajalt aluselise fosfataasi aktiivsuse suurenemine
kolestaatiline ikterus ja bilirubiini sisalduse
harv
suurenemine seerumis
sage
"mähkmete lööve" nahal
Naha ja nahaaluskoe
aeg-ajalt nahalööve ja urtikaaria
kahjustused
Stevens-Johnson'i sündroom, erythema multiforme ja
harv
sügelus genitaalide piirkonnas
uurea sisalduse suurenemine seerumis, kreatiniini
Neerude ja kuseteede häired
aeg-ajalt sisalduse suurenemine seerumis
Üldised häired ja
harv
palavik
manustamiskoha reaktsioonid

Ülitundlikkuse sümptomid ilmnevad tavaliselt mõni päev pärast ravi alustamist ja mööduvad pärast
ravi lõpetamist mõne päevaga. Selliseid reaktsioone on lastel kirjeldatud sagedamini kui
täiskasvanutel. Turustamisjärgselt on teatatud hepatotoksilisusest, sealhulgas hepatiidist.

4.9. Üleannustamine

Tsefprosiil elimineerub peamiselt neerude kaudu. Tõsise mürgistuse korral, eeskätt
neerupuudulikkusega patsientidel, on tsefprosiil organismist eemaldatav hemodialüüsiga.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: teise põlvkonna tsefalosporiinid, ATC-kood: J01DC10.

Toimemehhanism
Tsefprosiil toimib in vitro mitmetesse grampositiivsetesse ja gramnegatiivsetesse bakteritesse. In vitro
uuringud osutavad, et tsefalosporiinide bakteritsiidne toime on tingitud rakuseina sünteesi
inhibeerimisest aktiivselt jagunevates bakterirakkudes pärast seondumisest penitsilliini siduva
proteiiniga. Selle tagajärjel moodustunud rakusein on defektne ja osmoosi suhtes ebastabiilne.

PK/PD suhe
Tsefprosiili bakteritsiidne toime on sõltuv ajast.

Resistentsuse mehhanism
Tsefprosiili efektiivsuse eelduseks on jõudmine intaktsena penitsilliini siduva proteiinini ning
seondumine penitsilliini siduva proteiiniga. β-laktamaasi sünteesivate bakterite korral võib resistentsus
β-laktaamidesse olla tingitud β-laktaamringi ensümaatilisest hüdrolüüsist. β-laktamaasi kodeeriv geen
võib sisalduda bakteri kromosoomis või olla omandatud plasmiidi ülekandel, mida võib indutseerida
ekspositsioon β-laktamaamantibiootikumidele. β-laktaamresistentsuse teine mehhanism on seotud
muutustega penitsilliini seonduvas proteiinis, mistõttu selle afiinsus siduda β-laktaame on väiksem.
Selle tagajärjel on β-laktaamid vähem efektiivsed bakteri rakuseina sünteesi pärssimisel.

Tundlikkus
Euroopa Kliinilise Mikrobioloogia ja Infektsioonhaiguste Ühingu (ESCMID) juures tegutsev
Antimikroobse Tundlikkuse Testimise Euroopa Komitee (European Committee on Antimicrobial
Susceptibility Testing, EUCAST) ei ole määranud tsefprosiilile tundlikkuse harmoniseeritud
murdepunkti.
Konkreetse liigi omandatud resistentsuse sagedus võib ajaliselt varieeruda erinevates geograafilistes
piirkondades, mistõttu on soovitatav jälgida kohalikke resistentsusnäitajaid, eriti kui ravitakse tõsist
infektsiooni. Vajadusel, kui kohalikud resistentsusnäitajad osutavad, et vähemalt mõne infektsiooni
korral võib ravimi toime olla küsitav, tuleb paluda ekspertarvamus.

Tsefprosiil toimib in vitro järgmiste mikroorganismide enamikesse tüvedesse.

Aeroobsed, grampositiivsed
Stafülokokid, sh Staphylococcus aureus (ka penitsillinaasi produtseerivad tüved);
S. epidermidis; S. saprophyticus; S. warneri. MÄRKUS: tsefprosiil ei toimi metitsilliinresistentsetesse
stafülokokkidesse;
Streptokokid, ka Streptococcus pyogenes (A-grupi streptokokid); S. agalactiae; S. pneumoniae (sh
enamik mõõdukalt penitsilliinresistentseid tüvesid MIC-väärtusega penitsilliinile 0,1…1µg/ ml); C-,
D-, F-ja G-grupi streptokokid, Viridans-grupi streptokokid;
Listeria monocytogenes.

Aeroobsed, gramnegatiivsed
Moraxella catarrhalis (sh β-laktamaasi produtseerivad tüved);
Haemophilus influenzae (sh β-laktamaasi produtseerivad tüved);
Citrobacter diversus;
Escherichia coli;
Klebsiella peumoniae;
Proteus mirabilis;
Salmonella spp.;
Shigella spp.;
Vibrio spp.
MÄRKUS: tsefprosiil ei toimi enamikesse Acinetobacter spp., Enterobacter spp., Morganella
morganii, Proteus vulgaris, Providencia spp., Pseudomonas spp. ja Serratia spp. tüvedesse.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Cefzil imendub suukaudsel manustamisel hästi nii eelnevalt mitte-söönud kui ka söönud katsealustel.
Cefzil'i farmakokineetika ei muutunud, kui seda manustati pärast sööki või samaaegselt antatsiidiga.

Jaotumine
Absoluutne biosaadavus suukaudsel manustamisel on ligikaudu 90%. Järgnevas tabelis on esitatud
tsefprosiili keskmised plasmakontsentratsioonid pärast manustamist eelnevalt söömata katsealustele.
Umbes 60% manustatud annusest eritub uriiniga.

Annus
Tsefprosiili* keskmine plasmakontsentratsioon (µg/ml).
Eritumine uriiniga 8-tunni
(mg)
C
, (~1,5 h)
4 h
8 h
max
vältel (%).
250
6,1
1,7
0,2
60
500
10,5
3,2
0,4
62
1000
18,3
8,4
1,0
54
* Andmed põhinevad 12 terve vabatahtliku mehe keskmistel väärtustel kasutades tsefprosiili
kapsleid. Bioekvivalentsusuuringud on näidanud suukaudse lahuse, kapslite, tablettide ja
suspensiooni samaväärsust eelnevalt söömata katsealustel.

Kontsentratsioonide vahemikus 2…20 µg/ml on seondumine verevalkudega ligikaudu 36%. Tervetel
täiskasvanutel on keskmine poolväärtusaeg plasmas 1,3 tundi.

Tsefprosiili ühekordse 250 mg või 500 mg annuse manustamisel oli ravimi maksimaalne
kontsentratsioon vesivillivedelikus vastavalt 3,0 või 5,8 µg/ml. Poolväärtusaeg vesivillivedelikus
(2,3 tundi) on pikem kui plasmas.

Pärast ühekordse annuse 15 mg/kg või 20 mg/kg manustamist kroonilise keskkõrvapõletikuga
patsientidele ulatub tsefprosiili kontsentratsioon keskkõrvavedelikus 0,06…8,7 µg/ml. Tsefprosiili
kontsentratsioon üle tavaliste keskkõrvapõletikku põhjustava bakterite MIC-väärtuse püsis
keskkõrvavedelikus üle 6 tunni.

Eritumine
Esimese 4 tunni möödumisel pärast 250 mg, 500 mg ja 1 g annuse manustamist on kontsentratsioon
uriinis vastavalt 170 µg/ml, 450 µg/ml ja 600 µg/ml. Normaalse neerufunktsiooniga katsealustel ei
täheldatud kuni 1 g annuse manustamisel 8-tunnise intervalliga 10 päeva jooksul tsefprosiili
kumuleerumist plasmas.

Maksatalitluse häired
Võrreldes tervete katsealustega ei täheldatud maksatalituse häiretega patsientidel farmakokineetikas
statistiliselt olulisi erinevusi.

Neerutalitluse häired
Nõrgenenud neerufunktsiooniga patsientidel sõltub plasma poolväärtusaja pikenemine
neerupuudulikkuse astmest. Raske neerupuudulikkusega patsientidel ulatub tsefprosiili poolväärtusaeg
plasmas 5,9 tunnini. Hemodialüüsi saavatel haigetel lüheneb poolväärtusaeg 2,1 tunnini.
Eliminatsiooniteed märkimisväärse neerukahjustusega patsientidel ei ole teada(vt lõik 4.2).

Eakad patsiendid
Eakatel (üle 65-aastastel) vabatahtlikel, kellele manustati ühekordne annus 1 g tsefprosiili oli AUC-aja
kõver 35...60% kõrgem kui noorematel täiskasvanutel. Vanusega seotud tsefprosiili farmakokineetika
varieeruvuse ulatus ei nõua annuse kohaldamist.

Lapsed
Tsefprosiili farmakokineetika lastel (6 kuu kuni 12 aasta vanused) oli võrreldav farmakokineetikaga
täiskasvanutel. Annuse 7,5...30 mg/kg manustamisel lastele saavutatud plasmakontsentratsioon oli
võrreldav täiskasvanutel 250...1000 mg annuse suukaudsel manustamisel saavutatuga, maksimaalne
plasmakontsentratsioon saavutati 1...2 tundi pärast annustamist ning eliminatsiooni poolväärtusaeg oli
1,5 tundi.

Pärast ühekordse annuse 7,5 või 20 mg/kg manustamist lastele saavutatud tsefprosiili kontsentratsioon
mandlikoes oli 0,5...4,3 µg/g ning adenoidkoes 0,4...4,9 µg/g. Kontsentratsioon mandli- ja
adenoidkoes 3,2 tundi pärast annustamimst ületas tavaliste farüngiiti või tonsilliiti põhjustavate
patogeenide minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni.

Soolised erinevused
Keskmine AUC-aja kõver naistel oli 15...20% kõrgem kui meesel. Eaga seotud tsefprosiili
farmakokineetika varieeruvuse ulatus ei nõua annuse kohaldamist.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Tsefprosiiliga teostatud asjakohastes in vitro ja in vivo uuringutes prokarüootsetel ja eukarüootsetel
rakkudel ei täheldatud mutageenset toimet. Pikaajalisi in vivo uuringuid kantserogeensuse hindamiseks
teostatud ei ole. Toksikoloogilistes uuringutes katseloomadel ei täheldatud tõsiseid või letaalseid
toimeid kuni 5000 mg/kg ühekordse annuse manustamisel. Loomadel teostatud
reproduktiivsusuuringutes ei täheldatud fertiilsuse kahjustumist.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Cefzil 250 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Tableti sisu
Mikrokristalne tselluloos,
tärklise naatriumglükolaat,
magneesiumstearaat.
Tableti kate
Simetikoon,
metüültselluloos,
hüdroksüpropüülmetüültselluloos,
magneesiumstearaat,
polüetüleenglükool,
polüsorbaat-80,
sorbiinhape,
E110.

Cefzil 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Tableti sisu
Mikrokristalne tselluloos,
tärklise naatriumglükolaat,
magneesiumstearaat.
Tableti kate
Simetikoon,
metüültselluloos,
hüdroksüpropüülmetüültselluloos,
magneesiumstearaat,
polüetüleenglükool,
polüsorbaat-80,
sorbiinhape,
titaandioksiid.

Cefzil 250 mg/5 ml suukaudse suspensiooni pulber
Aspartaam,
tselluloos,
sidrunhape,
kolloidne ränidioksiid,
E110,
looduslikud ja kunstlikud maitseaineid,
glütsiin,
polüsorbaat-80,
simetikoon,
naatriumbensoaat,
naatriumkarboksümetüültselluloos,
naatriumkloriid,
sahharoos.

6.2. Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

Cefzil õhukese polümeerikattega tabletid: 3 aastat.
Cefzil suukaudse suspensiooni pulber: 3 aastat.

Manustamiskõlblikuks muudetud suspensioon säilib 14 päeva külmkapi temperatuuril (2...8°C).

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Manustamiskõlblikuks muudetud ravimpreparaadi säilitamistingimusi vt lõik 6.3.
Hoidke pudel tihedalt suletuna. Enne tarvitamist loksutada.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Cefzil 250 mg õhukese polümeerikattega tabletid, 10 tabletti PVC/PVDC blisterpakendis.
Cefzil 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid, 10 tabletti PVC/PVDC blisterpakendis.
Cefzil 250 mg/5ml suukaudse suspensiooni pulber on 60 ml ja 100 ml HDPE pudelis, mis on suletud
plastikkorgiga ning pakendatud koos mõõtelusikaga kartongkarpi.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

7. Müügiloa hoidja

PharmaSwiss Ceska republika s.r.o.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7
TÅ¡ehhi Vabariik

8. Müügiloa number

Cefzil 250 mg õhukese polümeerikattega tabletid: 189098
Cefzil 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid: 189198
Cefzil 250 mg/5 ml suukaudse suspensiooni pulber: 188898

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 27.02.1998
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28.03.2013


10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud aprillis 2014