BUDIAIR

Toimeained: budesoniid

Ravimi vorm: inhalatsiooniaerosool, lahus

Ravimi tugevus: 200mcg 1annust 200annust 1TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on BUDIAIR ja milleks seda kasutatakse

Budiair on rõhu all olev inhaleeritav lahus, sisaldades läbi suu sissehingatavat toimeainet, mis satub
otse teie kopsudesse. Toimeaine budesoniid kuulub kortikosteroidideks nimetatavate ravimite
gruppi, ehk tavaliselt öeldakse steroidid, neil on põletikuvastane toime, vähendades kopsudes
olevate väikeste veresoonte turset ja ärritust.

Budiair'i nimetatakse ärahoidvaks ravimiks: seda kasutatakse põletiku ravis ja astma sümptomite
tekke ära hoidmiseks. Ravim ei mõju astmahoo ajal, kui see on juba alanud. Nende sümptomite
leevendamiseks peate te kasutama kiiretoimelist „leevendavat“ inhalaatorit, mida te peate kogu aeg
kaasas kandma.

Budiair’i kasutatakse
Kerge, mõõduka ja raske püsiva bronhiaalastma raviks.

2. Mida on vaja teada enne BUDIAIR võtmist

Ärge kasutage Budiair'i
- kui te olete budesoniidi või selle ravimi mistahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline.

Nõuande saamiseks pöörduge arsti poole.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Budiair'i kasutamist rääkige oma arsti või apteekriga.
- kui teil on raske maksahaigus;
- kui teil on seedetrakti haavand;
- kui teil ravitakse või on kunagi ravitud tuberkuloosi või muid hingamisteede infektsioone;
- kui te olete rase või planeerite rasedust või toidate last rinnaga.

Juhul kui teil ilmneb ravi ajal suuõõne kandidaas, rääkige sellest oma arstile, kuna vajalik võib olla
seenevastane ravi või ravi katkestamine. Suuõõne kandidaasi ja hääle käheduse tekkeriski
vähendamiseks vt lõik 3 "Kuidas Budiair'i kasutada". Juhul kui tekib paradoksaalne bronhospasm
koos vahetult suureneva vilistava hingamisega pärast annustamist, tuleb ravi otsekohe katkestada.

Lapsed ja noorukid
Laste puhul, kes saavad pikaajalist ravi, tuleb jälgida nende pikkuskasvu ning informeerida sellest
arsti.

Muud ravimid ja Budiair
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mistahes muid
ravimeid.

Väga oluline on öelda oma arstile, kui te võtate:
- kortikosteroide sisaldavaid ravimeid,
- seenhaiguste vastaseid ravimeid, nt ketokonasool või itrakonasool,
- disulfiraami või metronidasooli sisaldavaid ravimeid (vt lõik"Budiair sisaldab etanooli"),
- HIV proteaasi inhibiitoreid või teisi tugevatoimelisi CYP3A4 inhibiitoreid,
- östrogeeni või kontratseptiivseid steroide.

Kui te mõnda ülalnimetatud ravimit võtate, võib arst määrata teile mõne teise ravimi või muuta kas
Budiair’i või nende ravimite annust.

Kui teile teostatakse AKTH stimulatsiooni test ajuripatsi puudulikkuse diagnoosimiseks, võib see
anda valetulemusi (madalad väärtused).

Arst võib olla määranud teie hingamisteede haiguste korral ka muid ravimeid. Väga oluline on
jätkata nende ravimite regulaarset kasutamist. ÄRGE KATKESTAGE nende ravimite kasutamist
ega muutke nende annuseid kui te hakkate Budiair’i kasutama.

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase või imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne
Budiair'i kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Kui te peaksite rasestuma ravi ajal Budiair’iga,
võtke otsekohe arstiga ühendust. Ülemaailmne kogemus inhaleeritava budesoniidiga näitab, et
kasutamine raseduse ajal ei põhjusta kõrvaltoimeid loote/vastsündinu tervisele. Budesoniidi võib
imetamise ajal kasutada.


Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Budiair ei mõjuta autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimet.

Budiair sisaldab vähestes kogustes glütserooli ja etanooli
Etanool võib põhjustada probleeme, seda eriti tundlikel patsientidel, keda ravitakse disulfiraami-või metronidasooli sisaldavate ravimitega.

3. Kuidas BUDIAIR võtta

Kuidas
Budiar'i
kasutada


Budiair on sissehingatav ravim.

Kasutage Budiair'i alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Teie arst kontrollib teid regulaarselt, veendumaks, et te kasutate Budiair'i õiget raviannust. Arst
püüab kohaldada teie ravi väikseima annuseni (säilitusannuseni), mis hoiab teie haiguse sümptomid
kõige paremini kontrolli all.
Mitte mingil juhul ei tohi te ise annust muuta, ilma arstiga nõu pidamata.

Oluline on kasutada Budiair’i kogu selle perioodi vältel, mis arst on teile määranud.
Ravimi toime avaldumine võtab mõned päevad aega. Väga oluline on, et te kasutate seda
regulaarselt.

Täiskasvanud ja noorukid
Soovitatav annus on 200 mikrogrammi (1 vajutus) 2…4 korda ööpäevas. Säilitusannus on tavaliselt
200 mikrogrammi (1 vajutus) ööpäevas.
Ööpäevane maksimaalne annus on 1600 mikrogrammi.

Kasutamine lastel
6…12-aastased lapsed
Soovitatav annus on 200 mikrogrammi (1 vajutus) ööpäevas. Maksimaalne ööpäevane annus on
400 mikrogrammi.

Kui Budiair’i kasutab laps, peate te olema veendunud, et ta kasutab seda korrektselt. Lapse
inhaleerimist peab jälgima täiskasvanu. Lapse ninasõõrmed on soovitatav inhaleerimise ajaks kinni
pigistada.

Ravi kortikosteroididega
Kui olete just alustanud Budiair’i võtmist steroidtablettide asemel või kui te kasutate inhaleeritavate
kortikoidide suuri annuseid pika aja jooksul, võite te stressisituatsioonis vajada steroidide
ekstraannuseid. Stressisituatsioonide hulka kuuluvad näiteks õnnetuse järgselt haiglasse sattumine,
raske trauma või operatsioonieelne seisund. Sellisel juhul võib teid raviv arst otsustada, kas te
peaksite oma steroidi annust suurendama ning võib teile määrata ka mõne teise steroidi või selle
süstelahuse.

Kuidas Budiair’i kasutada
Vt selle infolehe lõpus olevat lõiku „Teie inhalaatori kasutusõpetus“.
Suuõõne kandidoosi tekkeriski vähendamiseks on soovitatav iga kord pärast aerosooli annuse
manustamist suud hoolikalt veega loputada ja seejärel vesi välja sülitada.

Kui teil on tunne, et Budiair’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Kui te kasutate Budiair’i rohkem kui ette nähtud
On oluline, et te võtaksite ravimit annuses nagu see on märgitud apteekri poolt pakendile või
vastavalt arsti soovitusele. Te ei tohi ilma arstiga nõu pidamata oma annust suurendada ega
vähendada. Kui võtate ravimit juhuslikult liiga palju, rääkige sellest arstile niipea kui võimalik.

Kui te unustate Budiair’i kasutada
Kui te kogemata unustasite ravimit kasutada, tehke seda järgmine kord õigel ajal. Ärge kasutage
kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral kasutamata.

Kui te lõpetate Budiair’i kasutamise
Ärge lõpetage ravi isegi siis, kui tunnete end paremini, kui arst ei ole teile seda öelnud.
Ravi järsul katkestamisel võib teie astma ägeneda.

Kui astma ägeneb
Kui teie astma sümptomid ägenevad või neid on raske kontrollida (nt kui te kasutate kiiretoimelisi
„leevendavaid“ inhalaatoreid sagedamini) või kui kiiretoimeline „leevendaja„ ei leevenda teie
haiguse sümptomeid, võtke koheselt arstiga ühendust. Teie astma võib süveneda ning arst peab
muutma Budiair’i annust või määrama teise ravi.

Kui lähete steroidtablettidelt üle inhaleeritavale ravimile, võite leida, et isegi kui teie seisund
paraneb, tunnete end veidi halvasti. Rääkige sellest arstile, kuid ÄRGE PEATAGE ravi, kui arst
seda ei ütle.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui mõni kõrvaltoimetest tekib, on see kerge ja ajutine. Kuid mõned kõrvaltoimed võivad olla
rasked ja vajada meditsiinilist sekkumist.

on loetletud allpool:

Sage (võib mõjutada kuni 10 inimest 100-st)
Häälemuutused (kähe hääl), köha, kurguärritus, suuõõne seeninfektsioon (orofarüngeaalne
kandidoos), neelamisraskused.

Harv (võib mõjutada vähem kui 1 inimest 1000-st)
Kergesti tekkivad „sinikad“, naha õhenemine, lööve või nõgestõbi, nahapõletik (dermatiit), kihelus
(pruuritus), ebatavaline nahapunetus (erüteem), anafülaktiline reaktsioon, angioödeem, kortisooli
liiga väike või liiga suur sisaldus veres (hüperkortitsism või hüpokortitsism), hingamisteede
ahenemine (bronhospasm).
Depressioon, rahutus, närvilisus, ärrituvus, vaimsed häired (psühhoosid) ja muutused käitumises.
Need toimed võivad ilmneda eelkõige lastel.

Väga harv (võib mõjutada vähem kui 1 inimest 10000s-t)
Ebatavaline või häirunud maitsetundlikkus (düsgeusia), iiveldus, keelevalu (glossodüünia), suu
limaskestapõletik (stomatiit), suukuivus, seljavalu.

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)
Unehäired, agressiivsus, ärevus, suurenenud motoorne (liigutuslik) aktiivsus (eelkõige lastel). Silma
siserõhu suurenemine (glaukoom) ja katarakt.

Harvaesinevad rasked allergilised reaktsioonid
Kui vahetult pärast annuse manustamist tekib sügelus, allergiline reaktsioon koos naha punetuse,
näoturse, väga madala vererõhu ja ebaregulaarse südamerütmiga (anafülaktiline reaktsioon), näo,
silmade, huulte, keele, kõri turse ja neelamisraskused (angioödeem), vahetud ja hilis-allergilised
reaktsioonid:
- lõpetage Budiair’i kasutamine,
- kutsuge
kohe
kiirabi.

Hingeldus vahetult pärast annuse manustamist
Harvadel juhtudel võib vahetult pärast annuse manustamist tekkida vilistav hingamine ja hingeldus
(bronhospasm). Kui see tekib:
- lõpetage koheselt Budiair’i kasutamine,
- kasutage vilistava hingamise ja hingelduse sümptomite leevendamiseks koheselt oma
kiiretoimelist „leevendavat“ inhalaatorit,
- võtke kohe ühendust oma arstiga.

Inhaleeritavate kortikosteroidide pikaajaline kasutamine suurtes annustes võib põhjustada
süsteemseid kõrvaltoimeid: harva kasvupeetust lastel ja noorukitel ja häireid neerupealiste
funktsioonis (adrenosupressioon), väga harva luu mineraalse tiheduse vähenemist (luude
õhenemine), silma siserõhu suurenemist (glaukoom) ja katarakti.
Unehäired, ilmnevad tõenäolisemalt lastel, kuid sagedus on teadmata.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib
olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas BUDIAIR säilitada

Kuidas
Budiair'i
säilitada

• Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
• Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil.
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.
• Hoida temperatuuril kuni 25o C.
• Aerosooliballoon on rõhu all. Mitte läbi torgata, kaitsta kuumuse, külmumise ja otsese
päikesevalguse eest, isegi tühjalt.
• Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt,
kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Budiair sisaldab

- Toimeaine on budesoniid. Iga väljutatav annus sisaldab 200 mikrogrammi budesoniidi.
- Abiained on 1,1,1,2-tetrafluoroetaan (HFA 134a), veevaba etanool, glütserool.

Kuidas Budiair välja näeb ja pakendi sisu

Budiair on standardse aplikaatoriga alumiiniumballoonis rõhu all olev inhalatsioonilahus.
Iga pakend sisaldab 1 inhaaleri, mis väljastab 200 annust.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:
Chiesi Pharmaceuticals GmbH.
Gonzagagasse 16/16
1010 Vienna
Austria

Tootja:
Chiesi Farmaceutici S.p.A
Via Palermo 26/A
43100 Parma
Itaalia
Või

All-Gen Pharmaceuticals &Generics BV
Rouboslaan 32
2252 TR Voorschoten
Holland

Või
Chiesi Pharmaceuticals GmbH
Gonzagagasse 16/16
1010 Vienna
Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja
poole.

UAB Norameda Eesti
Akadeemia tee 21 G
12618 Tallinn
5142118


Infoleht on viimati kooskõlastatud juulis 2012

TEIE INHAALERI KASUTUSÕPETUS

Budiair’i on kerge kasutada. Kõigepealt lugege see õpetus läbi: siin on kirjas, mida te peate tegema
ja mida tähele panema.

Ravi edukus sõltub inhaaleri korrektsest kasutusest.
Inhalaatori töötamise kontrollimine: enne inhalaatori esmakordset kasutamist või kui seda ei ole
kasutatud kolm või enam päeva tuleb eemaldada huulikult kaitsekate, pigistades õrnalt selle külgi,
siis tuleb väljutada inhalaatori töö kontrollimiseks üks annus õhku.

Pakendi avamine
Kui te pakendi avate, on aplikaator huuliku kattega suletud.

Annuse manustamine Budiair’ist
Joonis 1-2
Hoidke inhaalerit pöidla ja nimetissõrme vahel, huulik allpool.
Eemaldage huuliku kate.
Joonised 3 a-b
Hingake normaalselt välja (3a), seejärel asetada huulik kindlalt huulte
vahele (3b).
Joonised 4 a-b-c
Hingake suu kaudu läbi huuliku aeglaselt ja sügavalt sisse, vajutades
samal ajal inhalaatori põhjale (4a). Pärast inhaleerimist hoidke hinge
kinni niikaua kui võimalik (4b). Pärast arsti määratud
inhaleerimiskordade lõpetamist katke huulik kaitsekattega (4c).

Kui ravimit kasutab laps, on inhaleerimise ajal kasulik sulgeda lapse ninasõõrmed.

1-2
3a
3b
4a
4b

4c


Puhastamine
Huulik tuleb alati hoida puhtana. Puhastamiseks eemaldada aerosooliballoon ja loputada huulikut
leige veega. Lasta täielikult kuivada soojas kohas. Vältida liigset kuumust.

Pakendi infoleht: teave kasutajale
Budiair 200 mikrogrammi inhalatsiooniaerosool, lahus
nebulisaatoriga
Budesoniid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet..
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile
kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime
võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Infolehe sisukord
1.
Mis ravim on Budiair ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Budiair’i kasutamist
3.
Kuidas Budiair’i kasutada
4. Võimalikud
kõrvaltoimed
Kuidas Budiair’i säilitada
6.
Pakendi sisu ja muu teave


1.
Mis ravim on Budiair ja milleks seda kasutatakse

Budiair on rõhu all olev inhaleeritav lahus, sisaldades läbi suu sissehingatavat toimeainet, mis satub
otse teie kopsudesse. Toimeaine budesoniid kuulub kortikosteroidideks nimetatavate ravimite
gruppi, ehk tavaliselt öeldakse steroidid, neil on põletikuvastane toime, vähendades kopsudes
olevate väikeste veresoonte turset ja ärritust.

Budiair’i nimetatakse ärahoidvaks ravimiks: seda kasutatakse põletiku ravis ja astma sümptomite
tekke ära hoidmiseks. Ravim ei mõju astmahoo ajal, kui see on juba alanud. Nende sümptomite
leevendamiseks peate te kasutama kiiretoimelist „leevendavat“ inhalaatorit, mida te peate kogu aeg
kaasas kandma.

Budiair’i kasutatakse
Kerge, mõõduka ja raske püsiva bronhiaalastma raviks.


2.
Mida on vaja teada enne Budiair'i kasutamist

Ärge kasutage Budiair’i
- kui te olete budesoniidi või selle ravimi mistahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline.

Nõuande saamiseks pöörduge arsti poole.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Budiair'i kasutamist rääkige oma arsti või apteekriga.

- kui teil on raske maksahaigus;
- kui teil on seedetrakti haavand;
- kui teil ravitakse või on kunagi ravitud tuberkuloosi või muid hingamisteede infektsioone;
- kui te olete rase või planeerite rasedust või toidate last rinnaga.

Juhul kui teil ilmneb ravi ajal suuõõne kandidaas, rääkige sellest oma arstile, kuna vajalik võib olla
seenevastane ravi või ravi katkestamine. Suuõõne kandidaasi ja hääle käheduse tekkeriski
vähendamiseks vt lõik 3 „Kuidas Budiair'i kasutada“. Juhul kui tekib paradoksaalne bronhospasm
koos vahetult suureneva vilistava hingamisega pärast annustamist, tuleb ravi otsekohe katkestada.

Lapsed ja noorukid
Laste puhul, kes saavad pikaajalist ravi, tuleb jälgida nende pikkuskasvu ning informeerida sellest
arsti.

Muud ravimid ja Budiair
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mistahes muid
ravimeid.

Väga oluline on öelda oma arstile, kui te võtate:
- kortikosteroide sisaldavaid ravimeid,
- seenhaiguste vastaseid ravimeid, nt ketokonasool või itrakonasool,
- disulfiraami või metronidasooli sisaldavaid ravimeid (vt lõik “Budiair sisaldab etanooli“),
- HIV proteaasi inhibiitoreid või teisi tugevatoimelisi CYP3A4 inhibiitoreid,
- östrogeeni või kontratseptiivseid steroide.

Kui te mõnda ülalnimetatud ravimit võtate, võib arst määrata teile mõne teise ravimi või muuta kas
Budiair’i või nende ravimite annust.

Kui teile teostatakse AKTH stimulatsiooni test ajuripatsi puudulikkuse diagnoosimiseks, võib see
anda valetulemusi (madalad väärtused).

Arst võib olla määranud teie hingamisteede haiguste korral ka muid ravimeid. Väga oluline on
jätkata nende ravimite regulaarset kasutamist. ÄRGE KATKESTAGE nende ravimite kasutamist
ega muutke nende annuseid kui te hakkate Budiair’i kasutama.

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase või imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne
Budiair'i kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Kui te peaksite rasestuma ravi ajal Budiair’iga,
võtke otsekohe arstiga ühendust. Ülemaailmne kogemus inhaleeritava budesoniidiga näitab, et
kasutamine raseduse ajal ei põhjusta kõrvaltoimeid loote/vastsündinu tervisele. Budesoniidi võib
imetamise ajal kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Budiair ei mõjuta autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimet.

Budiair sisaldab vähestes kogustes glütserooli ja etanooli
Etanool võib põhjustada probleeme, seda eriti tundlikel patsientidel, keda ravitakse disulfiraami-või metronidasooli sisaldavate ravimitega .


3. Kuidas
Budiair'i
kasutada

Budiair on sissehingatav ravim.

Kasutage Budiair’i alati täpselt nii nagu, arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Teie arst kontrollib teid regulaarselt, veendumaks, et te kasutate Budiair’i õiget raviannust. Arst
püüab kohaldada teie ravi väikseima annuseni (säilitusannuseni), mis hoiab teie haiguse sümptomid
kõige paremini kontrolli all.
Mitte mingil juhul ei tohi te ise annust muuta, ilma arstiga nõu pidamata.

Oluline on kasutada Budiair’i kogu selle perioodi vältel, mis arst on teile määranud.
Ravimi toime avaldumine võtab mõned päevad aega. Väga oluline on, et te kasutate seda
regulaarselt.

Täiskasvanud ja noorukid
Soovitatav annus on 200 mikrogrammi (1 vajutus) 2…4 korda ööpäevas. Säilitusannus on tavaliselt
200 mikrogrammi (1 vajutus) ööpäevas.
Ööpäevane maksimaalne annus on 1600 mikrogrammi.

Kasutamine lastel
6…12-aastased lapsed
Soovitatav annus on 200 mikrogrammi (1 vajutus) ööpäevas. Maksimaalne ööpäevane annus on
400 mikrogrammi.
Kui Budiair’i kasutab laps, peate te olema veendunud, et ta kasutab seda korrektselt. Lapse
inhaleerimist peab jälgima täiskasvanu.

Ravi kortikosteroididega
Kui olete just alustanud Budiair’i võtmist steroidtablettide asemel või kui te kasutate inhaleeritavate
kortikoidide suuri annuseid pika aja jooksul, võite te stressisituatsioonis vajada steroidide
ekstraannuseid. Stressisituatsioonide hulka kuuluvad näiteks õnnetuse järgselt haiglasse sattumine,
raske trauma või operatsioonieelne seisund. Sellisel juhul võib teid raviv arst otsustada, kas te
peaksite oma steroidi annust suurendama ning võib teile määrata ka mõne teise steroidi või selle
süstelahuse.

Kuidas Budiair’i kasutada
Vt selle infolehe lõpus olevat lõiku „Teie inhalaatori kasutusõpetus“.
Suuõõne kandidoosi tekkeriski vähendamiseks on soovitatav iga kord pärast aerosooli annuse
manustamist suud hoolikalt veega loputada ja seejärel vesi välja sülitada.

Kui teil on tunne, et Budiair’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Kui te kasutate Budiair’i rohkem kui ette nähtud
On oluline, et te võtaksite ravimit annuses nagu see on märgitud apteekri poolt pakendile või
vastavalt arsti soovitusele. Te ei tohi ilma arstiga nõu pidamata oma annust suurendada ega
vähendada. Kui võtate ravimit juhuslikult liiga palju, rääkige sellest arstile niipea kui võimalik.

Kui te unustate Budiair’i kasutada
Kui te kogemata unustasite ravimit kasutada, tehke seda järgmine kord õigel ajal. Ärge kasutage
kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral kasutamata.

Kui te lõpetate Budiair’i kasutamise
Ärge lõpetage ravi isegi siis, kui tunnete end paremini, kui arst ei ole teile seda öelnud.
Ravi järsul katkestamisel võib teie astma ägeneda.

Kui astma ägeneb
Kui teie astma sümptomid ägenevad või neid on raske kontrollida (nt kui te kasutate kiiretoimelisi
„leevendavaid“ inhalaatoreid sagedamini) või kui kiiretoimeline „leevendaja„ ei leevenda teie
haiguse sümptomeid, võtke koheselt arstiga ühendust. Teie astma võib süveneda ning arst peab
muutma Budiair’i annust või määrama teise ravi.

Kui lähete steroidtablettidelt üle inhaleeritavale ravimile, võite leida, et isegi kui teie seisund
paraneb, tunnete end veidi halvasti. Rääkige sellest arstile, kuid ÄRGE PEATAGE ravi, kui arst
seda ei ütle.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. Võimalikud
kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui mõni kõrvaltoimetest tekib, on see kerge ja ajutine. Kuid mõned kõrvaltoimed võivad olla
rasked ja vajada meditsiinilist sekkumist.

Võimalikud kõrvaltoimed on loetletud allpool:

Sage (võib mõjutada vähem kui 1 inimest 10-st)
Häälemuutused (kähe hääl), köha, kurgu ärritus, suuõõne seeninfektsioon (orofarüngeaalne
kandidoos), neelamisraskused.

Harv (võib mõjutada vähem kui 1 inimest 1000-st)
Kergesti tekkivad „sinikad“, naha õhenemine, lööve või nõgestõbi, nahapõletik (dermatiit), kihelus
(pruuritus), ebatavaline nahapunetus (erüteem), anafülaktiline reaktsioon, angioödeem, kortisooli
liiga väike või liiga suur sisaldus veres (hüperkortitsism või hüpokortitsism), hingamisteede
ahenemine (bronhospasm).
Depressioon, rahutus, närvilisus, ärrituvus, vaimsed häired (psühhoosid) ja muutused käitumises.
Need toimed võivad ilmneda eelkõige lastel.

Väga harv (võib mõjutada vähem kui 1 inimest 10000-st)
Ebatavaline või häirunud maitsetundlikkus (düsgeusia), iiveldus, keelevalu (glossodüünia), suu
limaskestapõletik (stomatiit), suukuivus, seljavalu.

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)
Unehäired, agressiivsus, ärevus, suurenenud motoorne (liigutuslik) aktiivsus (eelkõige lastel). Silma
siserõhu suurenemine (glaukoom) ja katarakt.

Harvaesinevad rasked allergilised reaktsioonid
Kui vahetult pärast annuse manustamist tekib sügelus, allergiline reaktsioon koos nahapunetuse,
näoturse, väga madala vererõhu ja ebaregulaarse südamerütmiga (anafülaktiline reaktsioon), näo,
silmade, huulte, keele, kõri turse ja neelamisraskused (angioödeem), vahetud ja hilis-allergilised
reaktsioonid:
- lõpetage Budiair’i kasutamine,
- kutsuge
kohe
kiirabi.

Hingeldus vahetult pärast annuse manustamist
Harvadel juhtudel võib vahetult pärast annuse manustamist tekkida vilistav hingamine ja hingeldus
(bronhospasm). Kui see tekib:
- lõpetage koheselt Budiair’i kasutamine,
- kasutage vilistava hingamise ja hingelduse sümptomite leevendamiseks koheselt oma
kiiretoimelist „leevendavat“ inhalaatorit,
- võtke kohe ühendust oma arstiga.

Inhaleeritavate kortikosteroidide pikaajaline kasutamine suurtes annustes võib põhjustada
süsteemseid kõrvaltoimeid: harva kasvupeetust lastel ja noorukitel ja häireid neerupealiste
funktsioonis (adrenosupressioon), väga harva luu mineraalse tiheduse vähenemist (luude
õhenemine), silma siserõhu suurenemist (glaukoom), katarakti.
Unehäired, ilmnevad tõenäolisemalt lastel, kuid sagedus on teadmata.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib
olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


5. Kuidas
Budiair'i
säilitada

• Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
• Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil.
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.
• Hoida temperatuuril kuni 25o C.
• Aerosooliballoon on rõhu all. Mitte läbi torgata, kaitsta kuumuse, külmumise ja otsese
päikesevalguse eest, isegi tühjalt.
• Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt,
kuidas visata ära ravimeid, mida te enam kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


6.
Pakendi sisu ja muu teave

Mida Budiair sisaldab

- Toimeaine on budesoniid. Iga väljutatav annus sisaldab 200 mikrogrammi budesoniidi.
- Abiained on 1,1,1,2-tetrafluoroetaan (HFA 134a), veevaba etanool, glütserool.

Kuidas Budiair välja näeb ja pakendi sisu

Budiair on rõhu all olev inhalatsioonilahus nebulisaatoriga alumiiniumballoonis.
Iga pakend sisaldab 1 inhaaleri, mis väljastab 200 annust.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:
Chiesi Pharmaceuticals GmbH.
Gonzagagasse 16/16
1010 Vienna
Austria

Tootja:
Chiesi Farmaceutici S.p.A
Via Palermo 26/A
43100 Parma
Itaalia
Või

All-Gen Pharmaceuticals &Generics BV
Rouboslaan 32
2252 TR Voorschoten
Holland

Või

Chiesi Pharmaceuticals GmbH
Gonzagagasse 16/16
1010 Vienna
Austria


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja
poole.

UAB Norameda Eesti
Akadeemia tee 21 G
12618 Tallinn
5142118


Infoleht on viimati kooskõlastatud juulis 2012
TEIE INHAALERI KASUTUSÕPETUS

Budiair’i on kerge kasutada. Kõigepealt lugege see õpetus läbi: siin on kirjas, mida te peate tegema
ja mida tähele panema.

Pakendi avamine
Joonis 1
Kui te pakendi avate, on nebulisaator huuliku kattega suletud.

Annuse manustamine Budiair’ist
Joonis 2
Eemaldage huuliku kate nebulisaatorilt ja hoidke seda nagu joonisel näidatud.
Joonised 3 a-b Hingake sügavalt välja (3a) ja võtke huuliku ümbert huultega tugevasti kinni (3b).
Joonis 4
Vajutage mahutit nimetissõrmega ja hingake sügavalt, mõne sekundi vältel sisse
(nebulisaatori abil on võimalik inhaleerida rohkem kui üks kord).
joonised 5 a-b Pärast inhaleerimist hoidke hinge niikaua kinni kui võimalik (5a), siis sulgege
nebulisaator taas huuliku kattega (5b).

Puhastamine
Joonis 6
Hoidke nebulisaator alati puhtana. Puhastamiseks eemaldada aerosooliballoon ja
loputada huulikut leige veega. Lasta täielikult kuivada soojas kohas. Vältida liigset
kuumust.


1
2
3a
3b

4
5a
5b
6
Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Budiair, 200 mikrogrammi/annuses inhalatsiooniaerosool, lahus.

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Iga pihustatud annus sisaldab 200 mikrogrammi budesoniidi.
INN. Budesonidum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Inhaleeritav aerosool, lahus.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Kerge, mõõduka ja raske püsiva astma ravi.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Annustamine peab olema kohandatud vastavalt patsiendi individuaalsetele vajadustele ja sõltub astma
raskusastmest ning ravifaasist.
Patsiendi üleviimisel teistelt inhalatsioonivahenditelt Budiair’ile peab ravi kohandama vastavalt
patsiendi individuaalsetele vajadustele. Arvesse tuleb võtta varem kasutatud toimeainet,
annustamisskeemi ja manustamisviisi.

Täiskasvanud ja noorukid
Raske astma korral on ravi alustamisel inhaleeritavate kortikosteroididega, suukaudse kortikosteroidi
annuse vähendamisel või suukaudse ravi katkestamisel soovitatavaks annuseks 200 mikrogrammi (1
vajutus) 2…4 korda ööpäevas. Raske astma perioodidel võib ööpäevast annust suurendada kuni
maksimaalse annuseni 1600 mikrogrammi. Säilitusannus on individuaalne ja see peab olema väikseim
astmasümptomeid mahasuruv annus: tavaliselt piisab 200 mikrogrammist (1 vajutus) päevas.

612-aastased lapsed
Tavaliselt 200 mikrogrammi (1 vajutus) ööpäevas. Vajadusel võib annust suurendada kuni
400 mikrogrammini ööpäevas. Vanusepiirang sõltub suutlikkusest inhalaatorit õigesti kasutada.
Annust tuleb järk-järgult vähendada astma üle kontrolli säilitamiseks vajatava väikseima annuseni.

Patsiendid, keda ei ole ravitud kortikosteroididega
Budesoniidi terapeutiline toime saabub tavaliselt 10 päeva jooksul pärast ravi alustamist, kuid
bronhide intensiivse limasekretsiooniga patsientidele soovitatakse samaaegselt manustada lühiajaliselt
(ligikaudu 2 nädalat) suukaudseid kortikosteroide, sest intensiivne limaeritus takistab toimeaine
imendumist läbi limaskesta. Ravi tuleb alustada täisannusega ja vähendada annust järk-järgult
senikaua, kuni saadakse Budiair’i säilitusannus. Bakteriaalsest infektsioonist põhjustatud astma
ägenemist tuleb ravida antibiootikumidega, suurendades samal ajal ka Budiair’i annust.

Patsiendid, keda on ravitud kortikosteroididega
Üleminek suukaudselt kortikosteroidravilt Budiair-ravile nõuab erilist tähelepanu, sest
hüpotalaamilised funktsioonid, mis on pikaajalise kortikosteroidravi tulemusena häirunud, taastuvad
aeglaselt. Üleminekut Budiair-ravile tuleb alustada siis, kui patsiendi seisund on suhteliselt stabiilne.
Budiair’i tuleb koos suukaudsete kortikosteroididega manustada ligikaudu 10 päeva, seejärel tuleb
suukaudset annust järk-järgult vähendada kuni minimaalse annuseni, mis kombinatsioonis Budiair’iga
tagab stabiilse vastuse. Paljudel juhtudel on võimalik suukaudne ravi täielikult ära jätta, samal ajal
mõnedel patsientidel on vaja jätkata suukaudset ravi kortikosteroidi minimaalse annusega. Vaatamata
sellele võib mõningatel juhtudel suukaudselt kortikosteroidravilt Budiair-ravile üleminekul nõrgeneda
süsteemne steroidne toime, mille tõttu võib tekkida nohu, ekseem, peavalu, lihas- ja liigesvalu ning
harva ka iiveldus ja oksendamine. Kui sellised nähud tekivad, peab arst kaaluma võimalust jätta
patsient inhalatsioonravile. Looduslike kortikosteroidide füsioloogilise produktsiooni taastumine võib
võtta kaua aega ja mõningates olukordades (nagu rasketest infektsioonidest, traumadest või
operatsioonidest põhjustatud füüsiline stress) võib osutuda vajalikuks kombineerida Budiair’i
suukaudse kortikosteroidraviga, samuti võib lühiajaline suukaudne steroidravi olla vajalik astma
ägenemise korral, eriti kui sellega kaasneb sekreedi viskoossuse suurenemine ja limakorkide
moodustumine. On äärmiselt tähtis, et patsient järgib arsti juhiseid.


Kasutamiseks järgige allpool toodud juhendeid.

Standardse aplikaatoriga pakend
Eduka ravi eelduseks on inhalaatori õige kasutamine. Inhalaatori töötamise kontrollimine: enne
inhalaatori esmakordset kasutamist või kui seda ei ole kasutatud kolm või enam päeva tuleb
eemaldada huulikult kaitsekate, pigistades õrnalt selle külgi, siis tuleb väljutada inhalaatori töö
kontrollimiseks üks annus õhku.
Kasutamisel järgida hoolikalt allpool toodud juhiseid:
1. hoida inhalaatorit pöidla ja nimetissõrme vahel, huulik suunaga allapoole;
2. eemaldada huulikult kaitsekate;
3. hingata normaalselt välja, seejärel asetada huulik kindlalt huulte vahele;
4. hingata läbi huuliku aeglaselt ja sügavalt sisse, vajutades samal ajal inhalaatori põhjale. Pärast
inhaleerimist hoida hinge kinni võimalikult kaua.
Pärast arsti määratud inhaleerimiskordade lõpetamist katta huulik kaitsekattega.
Huulikut tuleb alati hoida puhtana. Puhastamiseks eemaldada aerosooliballoon ja loputada huulikut
leige veega. Lasta täielikult kuivada soojas kohas. Vältida liigset kuumust.
Inhaleerimist lastel peab jälgima täiskasvanud inimene. Lastel on inhaleerimise ajal kasulik sulgeda
ninasõõrmed.

Nebulisaatori ja vahemahutiga pakend
Kasutamiseks toimida järgmiselt:
1. nebulisaator on suletud;
2. eemaldada huulikult kaitsekate ja hoida seda ümberpööratult, balloon ülespoole,
3. hingata normaalselt välja, seejärel asetada huulik kindlalt huulte vahele;
4. vajutada nimetissõrmega ballooni põhjale ja hingata sügavalt mõne sekundi jooksul sisse
(nebulisaatori abil on võimalik inhaleerida rohkem kui üks kord);
5. pärast inhaleerimist hoida hinge kinni võimalikult kaua ja sulgeda nebulisaatori huulik
kaitsekattega;
6. nebulisaatorit tuleb alati hoida puhtana. Puhastamiseks eemaldada aerosooliballoon ja loputada
huulikut leige veega. Lasta täielikult kuivada soojas kohas. Vältida liigset kuumus.

Suuõõne kandidaasi tekkeriski vähendamiseks, peab patsient pärast inhalatsiooni suud veega loputama
(vt ka lõik 4.4).

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või ravimi mistahes abiaine suhtes, mis on loetletud lõigus 6.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Budiair ei ole näidustatud ägedate astmahoogude kiireks leevendamiseks, kuna sel juhul on vajalik
lühitoimeliste bronhodilataatorite inhalatsioon. Patsiente tuleb õpetada inhalaatorit õigesti kasutama.
Budiair on ette nähtud astmaatiliste haiguste profülaktiliseks raviks, seetõttu tuleb seda manustada
regulaarselt määratud annustes niikaua, kui arst on soovitanud ja ravi ei tohi lõpetada äkki. Seedetrakti
haavandi korral on soovitatav range meditsiiniline järelevalve kogu ravi vältel.

Suukaudsete kortikosteroididega ravitavate patsientide üleviimine inhaleeritavatele kortikosteroididele
ja nende edaspidine ravi nõuab erilist hoolt. Patsiendid peavad olema suhteliselt stabiilses seisundis,
enne kui lisaks nende tavalisele süsteemse kortikosteroidi säilitusannusele alustatakse ravi suure
annuse inhaleeritava kortikosteroidiga (vt ka lõik 4.2). Kümne päeva pärast alustatakse süsteemse
kortikosteroidi ärajätmist, vähendades päevaannust järk-järgult kuni väikseima võimaliku annuseni.
Suukaudselt manustatavaid kortikosteroide on võimalik täielikult asendada inhaleeritavate
kortikosteroididega. Inhaleeritavale kortikosteroidile üleviidud neerupealise koore puudulikkusega
patsiendid võivad stressiperioodidel vajada lisaravi süsteemse kortikosteroidiga.
Üleminekul suukaudselt ravilt inhaleeritavale budesoniidile võivad avalduda varem süsteemse
kortikosteroidravi poolt mahasurutud sümptomid, nagu nohu, ekseem, peavalu, lihase- ja liigesevalu
ning harva iiveldus ja oksendamine. Nende sümptomite kõrvaldamiseks tuleb kasutada samaaegselt
vastavat ravi.
Mõnedel patsientidel võib süsteemse kortikosteroidravi lõpetamisel tekkida halb enesetunne vaatamata
kopsufunktsiooni säilumisele või isegi paranemisele. Neid patsiente tuleb julgustada jätkama ravi
inhaleeritava budesoniidiga ja lõpetama suukaudsete kortikosteroidide võtmise, kui just kliinilised
sümptomid ei näita muud, näiteks sümptomid, mis viitavad neerupealise koore puudulikkusele.

Patsientidel, kes vajavad kortikosteroidravi kõrgestes annustes või inhaleeritavaid kortikosteroide
maksimaalsetes soovituslikes annustes pika perioodi jooksul, võib olla suurenenud risk neerupealise
koore funktsiooni kahjustuse tekkeks. Stressiperioodil võivad nendel patsientidel ilmneda neerupealise
koore puudulikkusele viitavad sümptomid ja nähud. Stressiperioodil või operatsiooni korral võib olla
vajalik lisaravi süsteemsete kortikosteroididega.

Nagu kõigi inhaleeritavate ravimite kasutamisel, võib ka antud juhul vahetult pärast annuse
manustamist tekkida paradoksaalne bronhospasm koos sellega kaasneva vilistava hingamisega. Kui
see ilmneb, tuleb ravi otsekohe katkestada, patsienti hinnata ja vajadusel minna üle alternatiivsele
ravile.

Kui vaatamata hästi jälgitud ravile tekib äge düspnoe episood, tuleb manustada kiiretoimelist
inhaleeritavat bronhodilataatorit ja kaaluda muu ravimi kasutamist. Kui vaatamata inhaleeritava
kortikosteroidi maksimaalse annuse kasutamisele ei saavutata piisavat kontrolli astmasümptomite üle,
võib patsient vajada lühiajalist ravi süsteemsete kortikosteroididega.

Inhaleeritavate kortikosteroidide kasutamisel võivad ilmneda süsteemsed kõrvaltoimed, eriti
pikaajalise ravi korral kõrgetes annustes. Võrreldes suukaudselt manustatavate kortikosteroididega on
inhaleeritavate puhul nende esinemine vähem tõenäoline. Võimalikud süsteemsed kõrvaltoimed on:
Cushingi sündroom, Cushingi-le iseloomulikud sümptomid, adrenaalne supressioon, kasvupeetus
lastel ja noorukitel, luu mineraalse tiheduse vähenemine, katarakt ja glaukoom ning harvem mitmed
psühholoogilised või käitumuslikud häired sh psühhomotoorne hüperaktiivsus, unehäired, ärevus,
depression või agression (eriti lastel).
Seetõttu on oluline, et patsienti jälgitaks regulaarselt ning inhaleeritava kortikosteroidi annust
vähendataks minimaalse efektiivse annuseni, mis on vajalik astma kontrolli saavutamiseks.

Väga harva on noortel patsientidel, kes said pikka aega (mitu kuud või aastat) suuremaid annuseid kui
soovitatud (ligikaudu 1000 mikrogrammi ööpäevas), esinenud ägedat neerupealiste puudulikkust.
Neerupealiste puudulikkuse sümptomid on esialgu mittespetsiifilised ja hõlmavad anoreksiat,
kõhuvalu, kehakaalu langust, väsimust, peavalu, iiveldust, oksendamist; inhaleeritavate
kortikosteroidide kasutamisel esinevad spetsiifilised sümptomid hõlmavad lisaks hüpoglükeemiat koos
teadvusehäire ja/või krampidega. Olukordadeks, mis võivad põhjustada neerupealiste puudulikkust, on
traumad, operatsioonid, infektsioonid ja annuse kiire vähendamine. Suuri annuseid saavaid patsiente
tuleb rangelt jälgida ja nende annust vähendada järk-järgult. Vajalikuks võib osutuda ka neerupealiste
funktsiooni taastumise jälgimine.

On soovitatav, et pikaajalist ravi inhaleeritavate kortikosteroididega saavatel lastel kontrollitaks
regulaarselt pikkust. Kasvupeetuse puhul tuleb kaaluda glükokortikoidi annuse vähendamist väikseima
võimaliku annuseni, millega on veel võimalik säilitada kontroll astma üle. Peale selle tuleks kaaluda
patsiendi suunamist laste hingamisspetsialisti konsultatsioonile.
Patsientidel, kes varem on sõltunud suukaudsetest kortikosteroididest, võib pikaajalise süsteemse
kortikosteroidravi tulemusena tekkida neerupealise koore puudulikkus. Neerupealiste funktsiooni
taastumine võib pärast suukaudse kortikosteroidravi lõpetamist võtta küllaltki palju aega ja seega võib
suukaudsetest steroididest sõltuvatel patsientidel, kes on üle viidud budesoniidile, neerupealise koore
puudulikkuse tekkerisk püsida veel kaua. Sellistel juhtudel tuleb regulaarselt jälgida hüpotalamuse-
hüpofüüsi-neerupealise (HPA) telje funktsiooni.

Ravi ajal inhaleeritavate kortikosteroididega võib ilmneda suuõõne kandidaas. See infektsioon võib
vajada ravi sobivate seenevastaste ravimitega ning mõnedel patsientidel võib olla vajalik ravi
katkestada (vt ka lõik 4.2)
Suukandidoosi ja hääle kähisemise riski vähendamiseks tuleb patsientidel soovitada iga kord pärast
inhaleeritava kortikosteroidi manustamist loputada korrapäraselt suud või pesta hambaid.
Astma kliiniliste sümptomite ägenemine võib olla tingitud ägedast hingamisteede bakteriaalsest
nakkusest ja see võib vajada sobivat antibiootikumravi. Sellistel patsientidel võib osutuda vajalikuks
inhaleeritava budesoniidi annust suurendada ja manustada lühiajaliselt suukaudseid kortikosteroide.
Ägeda astma sümptomite leevendamiseks tuleb kasutada “päästva” ravimina kiiretoimelist
inhaleeritavat bronhodilataatorit.

Eriline ettevaatus on vajalik aktiivse või latentse kopsutuberkuloosiga patsientide puhul, samuti seen,-viirus- või muude hingamisteede infektsioonidega patsientide korral.

Patsientidele, kellel esineb ülemäärane limane sekreet hingamisteedes, võib osutuda vajalikuks
manustada lühiajaliselt suukaudseid kortikosteroide.

Vähenenud maksafunktsioon mõjutab kortikosteroidide eliminatsiooni, põhjustades aeglasemat
eritumist ning seega ka kõrgemat kontsentratsiooni plasmas. Peab teadma võimalikke süsteemseid
kõrvaltoimeid. Nendel patsientidel tuleb jälgida regulaarsete intervallidega HPA-telje funktsiooni.
Samaaegset ravi ketokonasooli, itrakonasooli ja HIV-proteaasi inhibiitoritega või teiste tugevate
CYP3A4 inhibiitoritega tuleb vältida. Kui see ei ole võimalik, peab periood ravimite vahel olema nii
pikk kui võimalik (vt lõik 4.5).
See preparaat sisaldab väikeses koguses etanooli (vähem kui 10 mg annuse kohta) ja glütserooli. Need
kogused on ebaolulised ja ei ole tavalistes terapeutilistes annustes patsiendile ohtlikud.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Suukaudset kortikosteroidravi saavatel patsientidel peab üleminek ainult inhaleeritavale Budiair-ravile
olema järk-järguline. Pärast patsiendi seisundi stabiliseerumist kombineeritakse raviga Budiair’i ja
suukaudse kortikosteroidi annust vähendatakse järk-järgult, kontrollides samal ajal regulaarselt
patsiendi üldist seisundit. See on vajalik kortikosteroidide pikaajalisest kasutamisest kahjustatud
neerupealiste funktsiooni aeglase taastumise tõttu (vt lõik 4.2).

Budesoniidi metaboliseeritakse peamiselt CYP3A4 vahendusel. Seetõttu võivad selle ensüümi
inhibiitorid nt ketokonasool ja itrakonasool suurendada budesoniidi süsteemset ekspositsiooni
mitmekordselt (vt lõik 4.4). Kuna puuduvad andmed soovitatavate annuste kohta, tuleks nende
ravimite kombinatsiooni vältida. Kui see ei ole võimalik, peab periood ravimite manustamise vahel
olema nii pikk kui võimalik, samuti võib kaaluda budesoniidi annuse vähendamist.
Piiratud andmed koostoime kohta inhaleeritavate kortikosteroidide suurte annustega näitavad, et kui
itrakonasooli annuses 200 mg päevas manustada koos inhaleeritava budesoniididga (üksikannus 1000
mikrogrammi), võib nende tase plasmas märkimisväärselt suureneda.
Samuti on täheldatud plasmakontsentratsioonide suurenemist ja kortikosteroidide toime tugevnemist
naistel, kes saavad ravi östrogeenide ja kontratseptiivsete steroididega, samas ei ole seda toimet
täheldatud budesoniidi koosmanustamisel suukaudsete väikese-annuseliste kontratseptiividega.

Kuna neerupealise koore funktsioon võib langeda, võib AKTH stimulatsiooni test ajuripatsi
puudulikkuse diagnoosimiseks anda valetulemusi (madalad väärtused).

Preparaat sisaldab väikeses koguses etanooli. On teoreetiline võimalus koostoimeks disulfiraami või
metronidasooliga eriti tundlikel patsientidel, keda on ravitud nende preparaatidega.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine


Rasedus
Suurest prospektiivsest epidemioloogilisest uuringust saadud andmed, samuti ülemaailmsed
turuletulekujärgsed kasutamiskogemused näitavad, et inhaleeritava budesoniidi kasutamine raseduse
ajal ei põhjusta kõrvaltoimeid loote/vastsündinu tervisele.
Nagu teistegi ravimite puhul, tuleb ka budesoniidi kasutamisel raseduse ajal kaaluda ravimist emale
saadava kasu ning lootele põhjustava kahju riski suhet.
Loomuuringutes on näidatud, et glükokortikosteroidid põhjustavad väärarenguid. Soovitatavate
annuste kasutamisel ei kehti see tõenäoliselt inimeste kohta.

Tuleks kasutada astma üle kontrolli saavutamiseks vajalikku budesoniidi väikseimat efektiivset
annust.

Imetamine
Budesoniid eritub inimese rinnapiima. Siiski budesoniid terapeutilistes annustes ei põhjusta ilmselt
kõrvaltoimeid rinnapiima saavale lapsele. Budesoniidi võib imetamise ajal kasutada. Säilitusravi
inhaleeritava budesoniidiga (200…400 mikrogrammi 2 korda päevas) astmat põdeval imetaval emal,
põhjustab rinnapiima saaval imikul ebaolulist budesoniidi süsteemset imendumist.
Farmakokineetilises uuringus oli mõlema annuse kasutamise korral, eeldatav päevane annuse lapsele
0,3% emale manustatavast annusest ja keskmine plasmakontsentratsioon imikutel oli 1/600 ema
plasmas olevast kontsentratsioonist, mis viitab imikul täielikule suukaudsele biosaadavusele.
Budesoniidi kontsentratsioonid imiku vereanalüüsides olid alla tuvastamise taseme piiri. Põhinedes
inhaleeritava budesoniidi andmetele ning asjaolule, et budesoniidi farmakokineetilised omadused
terapeutilise annuse piires on lineaarsed pärast budesoniidi nasaalse, inhaleeritava, suukaudse ja
rektaalse manustamise terapeutilistes annustes, on toime rinnapiimatoidul olevale imikule eeldatavalt
madal.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Budiair ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele..

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimete loetelu tabel.

Kõrvaltoimed on allpool loetletud organsüsteemide klasside ja esinemissageduse järgi.
Esinemissagedused on defineeritud järgmiselt: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt
(≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10 000 kuni <1/1000) või väga harv (<1/10 000), teadmata (sagedust
ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Organsüsteemi klass
Kõrvaltoime
Sagedus
Infektsioonid ja infestatsioonid
Orofarüngeaalne kandidoos
Sage
Immuunsüsteemi häired
Varajast tüüpi ja hilist tüüpi
Harv
ülitundlikkusereaktsioonid sh
lööve, kontaktdermatiit,
urtikaaria, angioödeem,
anafülaktiline reaktsioon
Endokriinsüsteemi häired:
Kortikosteroidide süsteemsetele
Harv
toimetele viitavad sümptomid ja
nähud, sealhulgas neerupealise
koore supressioon ja
kasvupeetus*
Psühhiaatrilised häired
Psühhootilised häired, rahutus,
Harv
närvilisus, depressioon ja
muutused käitumises (eriti
lastel),
Unehäired, ärevus,
Teadmata
psühhomotoorne
hüperaktiivsus, agressiivsus
Närvisüsteemi häired
Maitsetundlikkuse muutused
Väga harv
Silma kahjustused
Glaukoom, katarakt
Teadmata
Respiratoorsed, rindkere ja
Köha, hääle kähedus,
Teadmata
mediastiinumi häired
kurguärritus
Bronhospasm Sage
Seedetrakti häired
Düsfaagia Sage
Iiveldus, keelevalu, stomatiit,
Väga harv
suukuivus
Naha ja nahaaluskoe
Naha atroofia, kihelus, erüteem, Harv
kahjustused
verevalumid
Lihas-skeleti ja sidekoe
Seljavalu Väga
harv
kahjustused
Üldised häired ja
Ärrituvus Harv
manustamiskoha reaktsioonid
Uuringud
Luu mineraalse tiheduse
Väga harv
vähenemine

*Vt Lapsed allpool.

Patsientidel, kellel on hiljuti diagnoositud krooniline obstruktiivne kopsuhaigus, on inhaleeritavate
kortikosteroidide kasutamisel suurenenud risk kopsupõletiku tekkeks. Samas, kaalutud hinnang 8
kliinilise uuringu põhjal, kus osales 4643 kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsienti, kes said
ravi budesoniidiga ning 3643 patsienti, kes said mitteinhaleeritavaid kortikosteroide, ei näidanud
suurenenud kopsupõletiku tekkeriski. Nendest 8-st uuringust seitse on avaldatud metaanalüüsina.

Lapsed
Kasvupeetuse riski tõttu lastel, tuleks kasvu jälgida vastavalt nagu on kirjeldatud lõigus 4.4.

4.9. Üleannustamine

Budesoniidi äge üleannustamine, isegi väga kõrgetes annustes, ei ole eeldatavalt kliiniline probleem.
Üleannustamise sümptomid
Budesoniidi akuutne toksilisus on väike. Liiga suurte annuste pikaajaline kasutamine võib põhjustada
kortikosteroidide süsteemset toimet, nagu suurenenud vastuvõtlikkus nakkustele, hüperkortitsism ja
adrenokortikaalne supressioon. Võib esineda neerupealise koore atroofiat ja stressiga kohanemise
võime võib olla halvenenud.
Üleannustamise ravi
Ägeda üleannustamise korral ei ole spetsiaalsete hädaabimeetmete kasutamine vajalik. Ravi
inhaleeritava budesoniidiga astma kontrollimiseks tuleb jätkata soovitatud annuses. HPA-telje
funktsioon taastub mõne päevaga.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: teised inhaleeritavad hingamisteede obstruktiivsete haiguste raviks
kasutatavad ained, glükokortikoidid.
ATC-kood: R03BA02.

Budiair’i toimeaine budesoniid on sünteetiline mittehalogeenitud kortikosteroid, mida kasutatakse
ainult paikseks inhalatsiooniks. Sellel on tugev põletikuvastane toime ja soovitatud annustes ei avalda
süsteemset ega neerupealiste funktsiooni supresseerivat toimet.
Kontrolli paranemine astma üle pärast budesoniidi inhaleerimist võib saabuda 24 tunni jooksul pärast
ravi algust, ent maksimaalne toime saabub pideva ravi korral mõne nädalaga.
Kortikosteroidide täpne toimemehhanism astmast tingitud põletikule ei ole teada. On näidatud, et
budesoniid avaldab inhibeerivat toimet väga mitmesugustele hingamisteede allergiliste ja
mitteallergiliste põletikega seotud rakutüüpidele (nt eosinofiilid, makrofaagid, nuumrakud,
lümfotsüüdid ja neutrofiilid) ning mediaatoritele (nt tsütokiinid, leukotrieenid, eikosanoidid ja
histamiin). Need budesoniidi toimed võivad suurendada tema tõhusust astma ravis, vähendades
hüpersekretsiooni, hüperreaktiivsust ja takistades bronhospasmi tekkimist.
Hüperreaktiivsetel patsientidel vähendab budesoniidi manustamine pärast stimulatsiooni histamiini või
metakoliiniga hingamisteede reaktiivsust.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Budesoniidi turustatakse kahe epimeeri (22R ja 22S) seguna. Glükokortikoidiretseptorite afiinsuse
uuringutes on 22R-vorm kaks korda aktiivsem kui 22S-epimeer. Need kaks budesoniidi vormi ei lähe
üksteiseks üle.

Imendumine ja jaotumine
Budesoniid on mõõdukalt lipofiilne ravim, millel on suur afiinsus glükokortikoidiretseptorite suhtes ja
mis kiiresti imendub hingamisteede limaskestades.
Ligikaudu 20 minutit pärast budesoniidi manustamist inhaleerimisel moodustuvad estrid
intratsellulaarsete rasvhapetega pöörduva konjugatsiooni teel, mistõttu pikeneb paikne põletikuvastane
toime kopsudes.
Vereringesse minev kogus, osaliselt kopsude kaudu ja osaliselt suu kaudu alla neelatuna, varieerub
vahemikus 10…30% ja see metaboliseeritakse kiiresti ning ulatuslikult maksas vähese aktiivsusega
metaboliitideks. Seondumine plasmavalkudega on 88% ja jaotusruumala on suur.

Biotransformatsioon
Budesoniid elimineerub peamiselt metaboliitidena. Budesoniid metaboliseeritakse kiiresti ja
ulatuslikult maksas tsütokroom P4503A4 vahendusel kaheks peamiseks metaboliidiks. Nende
metaboliitide glükokortikoidne aktiivsus in vitro moodustab lähteravimi omast vähem kui 1%. Inimese
kopsu- ja seerumipreparaatides on täheldatud ebaolulist metaboolset inaktivatsiooni.

Eliminatsioon
Budesoniid eritub uriini ja väljaheitega konjugeeritud ja mittekonjugeeritud metaboliitidena.
Eliminatsiooni poolväärtusaeg pärast inhalatsiooni on ligikaudu 3 tundi.

Patsientide erirühmad
Budesoniidi toime võib tugevneda maksahaigusega patsientidel. Lastel on eliminatsiooni
poolväärtusaeg plasmas märkimisväärselt väiksem kui täiskasvanutel.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Toksilisus, mida täheldati budesoniidiga läbi viidud loomuuringutes, oli seotud liiga tugeva
farmakoloogilise toimega.
Konventsionaalsetes genotoksilisuse uuringutes ei leitud budesoniidil genotoksilist toimet.
Reproduktsiooniuuringutes loomadel on näidatud, et kortikosteroidid, nagu budesoniid, põhjustavad
väärarengute teket (suulaelõhe, luustiku väärarengud). Oletatakse, et inimestel ei esine tõenäoliselt
selliseid toimeid, kui kasutatakse terapeutilisi annuseid.
Spetsiifilise talutavuse uuringud näitasid budesoniidipreparaatide, milles propellendiks oli HFA 134a,
head paikset talutavust.
Manustatuna kuni kaks aastat iga päev nebuliseerimise teel erinevatele loomaliikidele ei avaldanud
propellent HFA 134a toksilist toimet isegi kontsentratsioonides, mis on palju suuremad kui need, mida
soovitatakse inimestele.
Loomuuringutes propellendi HFA 134a toimete reproduktiivsele funktsioonile ja embrüo/loote
arengule ei õnnestunud tuvastada mingeid kliiniliselt olulisi kõrvaltoimeid. Seega ei ole tõenäoline, et
sellised kõrvaltoimed võiksid inimestel esineda.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

1,1,1,2-tetrafluoroetaan (HFA 134a),
Etanool, veevaba,
Glütserool.

6.2. Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

18 kuud.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Aerosooliballoon on rõhu all. Mitte läbi torgata, kaitsta kuumuse, külmumise ja otsese päikesevalguse
eest isegi tühjalt. Hoida temperatuuril kuni 25 ºC.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Sisepakend: monoplokist alumiiniumballoon, mis on survestatud tagasipööratava mõõteklapi abil,
varustatud kas standardse aplikaatori ja huuliku kaitsekattega või polüpropüleenist nebulisaatori,
vahemahuti ning huuliku kaitsekattega.

Vahemahutiga nebulisaatori parameetrid
Uuriti nebulisaatorit, et parandada annustatud inhalaatori tõhusust ja soodustada patsientide (eriti
eakate patsientide ja laste) nõustumist raviga perekondades, kus inhaleerimistehnika ei ole hästi
omandatav, sest selle seadme puhul ei pea vajutused ühtima sissehingamisega. Nebulisaator vähendab
suuõõnde ja neelu sadestuva toimeaine kogust, tagades hea paikse talutavuse.
Nebulisaatori ravimireservuaar tagab oma erilise kuju tõttu õhukeerise moodustumise, milles
väljutatud osakesed jäävad suspensiooni niikauaks, kui nad on vabanenud oma kineetilisest energiast
ja propellent on osaliselt aurustunud. Seetõttu toimub osakeste kokkupõrge peamiselt pigem seadmes
kui suuõõnes ja neelus, samal ajal kui tilgakeste suuruse vähenemine enne nende sisenemist
hingamisteedesse soodustab nende paremat tungimist alumistesse hingamisteedesse.

Välispakend: õhukesest papist karp.
Tootetutvustus: aerosooliballoon sisaldab 200 inhalatsiooni.
Pakendid:
- aerosooliballoon standardse aplikaatoriga, väljastab 200 inhalatsiooni;
- aerosooliballoon nebulisaatori ja vahemahutiga, väljastab 200 inhalatsiooni.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Pakend sisaldab aerosooliballooni, mis on varustatud standardse aplikaatori või nebulisaatori ja
vahemahutiga.
Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

7. Müügiloa hoidja

Chiesi Pharmaceuticals GmbH
Gonzagagasse 16/16
1010 Vienna
Austria

8. Müügiloa number

490505

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

26.08.2005/22.05.2009

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud juulis 2012