BERBERIS HOMACCORD

Toimeained: homöopaatilised preparaadid

Ravimi vorm: suukaudsed tilgad, lahus

Ravimi tugevus: 30ml 1TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on BERBERIS HOMACCORD ja milleks seda kasutatakse

MIS RAVIM ON BERBERIS-HOMACCORD JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE
Berberis-Homaccord on homöopaatiline preparaat.

2. Mida on vaja teada enne BERBERIS HOMACCORD võtmist

MIDA ON VAJA TEADA ENNE BERBERIS-HOMACCORDI KASUTAMIST
Ärge võtke Berberis-Homaccordi, kui te olete allergiline või ülitundlik Berberis-Homaccord'i
toimeainete või mõne koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Berberis-Homaccord, kuna
antud preparaat sisaldab etanooli. Seetõttu, Berberis-Homaccord ei ole soovitatav rasedatele, rinnaga
toitvatele naistele, lastele ning kõrge riskigrupiga patsientidele, nt maksahaigused või epilepsia.
Mitte kasutada alkoholismi probleemidega isikutele.

Ravim sisaldab 35 mahu % alkoholi, mis annab kuni 150,2mg alkoholi annuse kohta (10 tilka). See on
võrdne 3 ml õlut kangusega 5%, 1,27 ml veini kangusega 12%, või 49,73 ml õunamahla. Ei ole soovitatav
alkoholi sõltuvusega inimestele, samuti maksahaigustega ja epilepsia patsientidele. Raseduse ja
imetamise ajal ning lastele manustamisel peab arvestama nimetatud alkoholi sisaldusega.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Koostoimest teiste ravimitega ei ole teada.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine
Enne preparaadi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Negatiivset kogemust ei ole täheldatud. Raseduse ajal manustamisel peab arvestama alkoholi sisaldusega
(vt lõik "Eriline ettevatus on vajalik:..").

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Berberis-Homaccordi mõju autojuhtimisele või mehhanismidega ja masinatega töötamisele ei ole
täheldatud, ning seda ei ole oodata hömöopaatiliste lahjenduste tõttu.

3. Kuidas BERBERIS HOMACCORD võtta

KUIDAS BERBERIS - HOMACCORD'i KASUTADA
Võtke Berberis-Homaccord 'i alati täpselt nii, nagu infolehes on kirjutatud.
Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja lapsed alates 12 aasta vanusest: võtta 10 tilka 3 korda päevas.
Ägedatel juhtudel 10 tilka iga 30 minuti järel kuni 12 korda päevas.
Lastele manustamisel võib tilkade annuse lahustada väikeses koguses vees.

Pikemaajaline kasutamine (üle kuu aega ja rohkem) nõuab arsti järelvalvet.

Kui teil on tunne, et Berberis-Homaccord’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga. Kui teil on lisaküsimusi selle preparaadi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Kui te võtate Berberis-Homaccord’i rohkem kui peab
Üleannustamisest ei ole teavitatud, ning seda ei ole oodata homöopaatiliste lahjenduste tõttu.

Kui te unustasite Berberis-Homaccord’i võtta
Ärge võtke järgmisel korral kahekordset annust, kui unustasite võtmata.

Kui te katkestate Berberis-Homaccord’i kasutamist
Konsulteerige arstiga kõikides ravimi kasutamisega seotud küsimustes.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Berberis-Homaccord põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Kõrvaltoimed ei ole teada.
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles
infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas BERBERIS HOMACCORD säilitada

KUIDAS BERBERIS-HOMACCORD'i SÄILITADA

Berberis-Homaccord ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage Berberis-Homaccord'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil.
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt,
kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida BERBERIS-HOMACCORD sisaldab

100 g sisaldab:
Toimeained:

Berberis vulgaris
D 2
0,4 g
Berberis vulgaris
D 10
0,4 g
Berberis vulgaris
D 30
0,4 g
Berberis vulgaris
D 200
0,4 g
Citrullus colocynthis
D 2
0,3 g
Citrullus colocynthis
D 10
0,3 g
Citrullus colocynthis
D 30
0,3 g
Citrullus colocynthis
D 200
0,3 g
Veratrum album
D 3
0,3 g
Veratrum album
D 10
0,3 g
Veratrum album
D 30
0,3 g
Veratrum album
D 200
0,3 g


Abiained:
100 g sisaldab:
Etanool (96 %) 28,5 g
Destilleeritud vesi 67,5 g
Ravim sisaldab 35 mahu % alkoholi.


Kuidas Berberis-Homaccord välja näeb ja pakendi sisu
Berberis-Homaccord on selge, kergelt kollakas-roheline lahus.
Klaaspudel pappkarbis. Pudelis on 30 või 100 ml lahust.

Müügiloa hoidja ja tootja
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
DE-76532 Baden-Baden
Saksamaa
Tel. +49 7221 501-00
Faks. +49 7221 501 485
E-mail: info@heel.de

Lisaküsimuste tekkimisel palun pöörduge müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Aconit AS
Võru tn 11
13612 Tallinn
Eesti
Tel. +372 - 6328 830
e-mail:info@aconit.ee


Infoleht on viimati kooskõlastatud: juunis 2012Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Berberis-Homaccord, suukaudsed tilgad, lahus


2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

100 g sisaldab:
Toimeained:

Berberis vulgaris
D 2
0,4 g
Berberis vulgaris
D 10
0,4 g
Berberis vulgaris
D 30
0,4 g
Berberis vulgaris
D 200
0,4 g
Citrullus colocynthis
D 2
0,3 g
Citrullus colocynthis
D 10
0,3 g
Citrullus colocynthis
D 30
0,3 g
Citrullus colocynthis
D 200
0,3 g
Veratrum album
D 3
0,3 g
Veratrum album
D 10
0,3 g
Veratrum album
D 30
0,3 g
Veratrum album
D 200
0,3 g

Abiained vaata lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Suukaudsed tilgad, lahus
Berberis-Homaccord on selge, kergelt kollakas-roheline lahus.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Näidustus:

Homöopaatiline preparaat.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud ja lapsed alates 12 aasta vanusest: võtta 10 tilka 3 korda päevas. Ägedatel juhtudel 10
tilka iga 30 minuti järel kuni 12 korda päevas.
Berberis - Homaccordi ohutust ja efektiivsust alla 12-aastasel lastet ei ole uuritud. Andmed puuduvad.
Pikemaajaline kasutamine (üle kuu aja ja rohkem) nõuab arsti järelvalvet.

4.3. Vastunäidustused

Teadaolev allergia või ülitundlikkus Berberis - Homaccordi toimeainete või mõne abiaine suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ravim sisaldab 35 mahu % alkoholi, mis annab kuni 150,2 mg alkoholi ühe annuse kohta (10 tilka).
See on võrdne 3 ml õlut kangusega 5%, 1,27 ml veini kangusega 12%, või 49,73 ml õunamahla. Ei
ole soovitatav alkoholi sõltuvusega inimestele, samuti maksahaigustega ja epilepsia patsientidele.
Raseduse ja imetamise ajal ning lastele manustamisel peab arvestama nimetatud alkoholi sisaldusega.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimed teiste ravimitega ja teised
Koostoimest teiste ravimitega ei ole teavitatud, ning seda ei ole oodata homöopaatiliste lahjenduste
tõttu.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Berberis-Homaccordi mõju raseduse ja imetamise ajal ei ole kliiniliselt uuritud. Negatiivsetest
mõjudest ei ole teavitatud.
Raseduse ajal manustamisel peab arvestama alkoholi sisaldusega (vt lõik 4.4).

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Berberis-Homaccordi mõju autojuhtimisele või mehhanismidega ja masinatega töötamisele ei ole
täheldatud, ning seda ei ole oodata hömöopaatiliste lahjenduste tõttu.

4.8. Kõrvaltoimed

Ei ole teada

4.9. Üleannustamine

Üleannustamise juhtudest ei ole teavitatud, ning seda ei ole oodata hömöopaatiliste lahjenduste tõttu.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: homöopaatiline ravim.
Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Abiained

100 g sisaldab:
Etanool


(96 %)
28,5 g
Destilleeritud vesi


67,5 g

Ravim sisaldab 35 mahu % alkoholi.

6.2. Sobimatus

Ei ole teada.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Berberis-Homaccord ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Klaaspudel pappkarbis. Pudelis on 30 või 100 ml lahust.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamis- ja käsitlemisjuhend

Erilisi nõudeid ei ole.

7. Müügiloa hoidja

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
DE-76532 Baden-Baden
Saksamaa
Tel. +49 7221 501-00
Faks. +49 7221 501 485
E-mail: info@heel.de

8. Müügiloa number

448904

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

28.04.2004/4.05.2012

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud juunis 2012