BEPANTHEN

Toimeained: dekspantenool

Ravimi vorm: kreem

Ravimi tugevus: 50mg 1g 30g 1TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on BEPANTHEN ja milleks seda kasutatakse

MIS RAVIM ON BEPANTHEN KREEM JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Bepanthen kreemi aktiivne koostisaine dekspantenool muundub rakkudes pantoteenhappeks ja toimib
seega B5 vitamiinina. Dekspantenooli eeliseks on tema parem imendumine paiksel manustamisel.
Pantoteenhappel on keskne osa raku ainevahetuses. Pantoteenhape on inimorganismile vajalik naha ja
limaskestade regeneratsiooniks.

Näidustus
Kerged nahakahjustused.

2. Mida on vaja teada enne BEPANTHEN võtmist

MIDA ON VAJA TEADA ENNE BEPANTHEN KREEMI KASUTAMIST

Ärge kasutage Bepanthen kreemi
- kui te olete ülitundlik (allergiline) dekspantenooli või Bepanthen kreemi mõne koostisosa suhtes.

Rasedus ja imetamine
Bepanthen kreemi kasutamine pole vastunäidustatud raseduse ajal ega rinnaga toitmise perioodil.
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

3. Kuidas BEPANTHEN võtta

KUIDAS BEPANTHEN KREEMI KASUTADA

• Imiku naha hoolduseks määritakse nahale mähkmete vahetamise ajal.
• Imetamise ajal võib määrida rinnanibudele iga toitmiskorra järel.
• Pindmiste haavade, nahamarrastuste ja -lõhede raviks manustatakse nahale üks või vajadusel rohkem
kordi päevas.
• Paranemise ja epitelisatsiooni soodustamiseks, regulaarseks nahahoolduseks kantakse nahale üks või
vajadusel rohkem kordi päevas.

Kasutage Bepanthen kreemi alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Kui teil on tunne, et Bepanthen kreemi toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Bepanthen kreemi, mis on väga õrna (vesilahuselise) ning kiiresti imenduva koostisega, on soovitatav
eelistada katmata kehaosade (käed, küünarnukid ja nägu) ravimisel ja karvkattega piirkonnas.

Bepanthen kreem sobib hästi ka päikesepõletuste ning kergemate põletuste raviks.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Bepanthen kreem põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Ülitundlikkus Bepanthen kreemi mistahes koostisosa suhtes.

Eriti harvadel juhtudel on esinenud allergilisi nahareaktsioone. Sellisel juhul pöörduge oma arsti poole.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles
infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas BEPANTHEN säilitada

KUIDAS BEPANTHEN KREEMI SÄILITADA

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage Bepanthen kreemi pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast märget Kõlblik
kuni:. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt,
kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Bepanthen kreem sisaldab
- Toimeaine on dekspantenool. 1 g kreemi sialdab 0,05 g dekspantenooli.
- Abiained on DL-pantolaktoon, fenoksüetanool, Amphisol K (heksadetsüülkaaliumvesinikfosfaat),

tsetüülalkohol, stearüülalkohol, lanoliin, isopropüülmüristaat, propüleenglükool, puhastatud vesi.

Kuidas Bepanthen kreem välja näeb ja pakendi sisu
Bepanthen kreem on polüpropüleenkorgiga alumiiniumtuubis.
Pakendis on 3,5 g (näidispakend) või 30 g kreemi.

Müügiloa hoidja
UAB Bayer
Žirmunu 68a
LT 09124 Vilnius
Leedu

Tootja
GP Grenzach Productions GmbH
Emil-Barell-Strasse 1, D-79639 Grenzach-Wyhlen
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Bayer OÜ
Lõõtsa 2, Tallinn
Tel.: +372 655 8565


Infoleht on viimati kooskõlastatud: veebruaris 2010
Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Bepanthen 50 mg/g kreem

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 g kreemi sisaldab 50 mg dekspantenooli.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Kreem.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Kerged nahakahjustused.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

• Väikeste vigastuste paranemise ja epitelisatsiooni soodustamine; kuiva, kareda ja ketendava
naha hooldus: kasutada vastavalt vajadusele üks või enam korda päevas.
• Imetamisaegne rindade hooldus ja lõhenenud rinnanibude ravi: kasutada kreemi iga kord pärast
rinnaga toitmist.
• Imiku hooldus: kasutada pärast igakordset mähkmete vahetust.

Pehme koostisega Bepanthen kreemi on kerge nahale kanda ja ta imendub kiiresti. Sobib
eksudatiivsete haavade, karvadega nahapindade ja katmata kehaosade (näiteks nägu) raviks.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Pole kohaldatav.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Pole teada.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Puuduvad tõestusmaterjalid, mis viitaksid raseduse- või imetamiseaegse kasutamisega seotud
riskidele. Võimalus loote arengule kahjulike toimete tekkeks on väike.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Pole asjakohane.

4.8. Kõrvaltoimed

Väga harva on kirjeldatud allergiliste nahareaktsioonide teket.

4.9. Üleannustamine

Pantoteenhape on väga hästi talutav ka kõrgete annuste juures ega oma teaduskirjanduse põhjal
toksilist toimet. Hüpervitaminoosi teket pole kirjeldatud.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: armistumist soodustavad ained, ATC-kood: D03AX03.
Dekspantenool konverteeritakse rakkudes kiiresti pantoteenhappeks ja ta omab seetõttu nimetatud
vitamiiniga sarnaseid toimeid. Dekspantenooli eeliseks on aga tema kiirem imendumine paiksel
manustamisel.

Pantoteenhape kuulub koensüüm A koostisesse. Atsetüülkoensüüm A vormis on koensüümil A keskne
roll raku ainevahetuses. Pantoteenhape on organismile asendamatult vajalik naha ja limaskesta tekkeks
ja regeneratsiooniks.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Dekspantenool imendub naha sisse kiiresti. Dekspantenool konverteeritakse koheselt
pantoteenhappeks, mis suurendab vitamiini endogeenseid varusid.

Jaotumine
Pantoteenhape seondub palsmavalkudega (β-globuliinid ja albumiinid). Tervetel täiskasvanutel on
toimeaine kontsentratsioon täisveres 500...1000 μg/l ja seerumis 100 μg/l.

Eritumine
Pantoteenhape ei metaboliseeru organismis ja eritub seega muutumatul kujul. Suu kaudu võetud
annusest väljutatakse 60…70% uriiniga ja ülejäänu väljaheitega. Täiskasvanul eritub uriiniga 2...7 mg
ja lastel 2...3 mg toimeainet ööpäevas.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Äge toksilisus
Suukaudselt manustatud dekspantenooli LD50 hiirtel on 15 g/kg. Kahes uuringus ei põhjustanud
dekspantenooli annuse 10 g/kg suukaudne manustamine ühtegi surmajuhtu ning annus 20 g/kg
põhjustas kõikide loomade surma.

Alaäge toksilisus
Kolme kuu jooksul rottidele dekspantenooli suukaudsete annuste 20 mg ja koertele 500 mg ööpäevas
manustamine ei põhjustanud kahjulikke toimeid ega histopatoloogilisi muutusi.

24 rotile manustati 6 kuu jooksul suukaudselt 2 mg dekspantenooli. Histopatoloogilisi muutusi ei
registreeritud.

Kuue kuu jooksul koertele 50 mg/kg ja ahvidele 1 g kaltsiumpantotenaadi ööpäevas manustamine ei
kutsunud esile toksilisi sümptomeid ega histopatoloogilisi muutusi.


6. FARMATSEUTILISED
ANDMED

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

DL-pantolaktoon, fenoksüetanool, Amphisol K (heksadetsüülkaaliumvesinikfosfaat), tsetüülalkohol,
stearüülalkohol, lanoliin, isopropüülmüristaat, propüleenglükool, puhastatud vesi.

6.2. Sobimatus


Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Polüpropüleenkorgiga alumiiniumtuubid, mis sisaldavad 3,5 g (näidispakend) ja 30 g kreemi.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

UAB Bayer
Žirmunu 68a
LT 09124 Vilnius
Leedu

8. Müügiloa number

077994

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

25.02.2000/22.10.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud oktoobris 2010