ATENOLOL-RATIOPHARM 100MG

Toimeained: atenolool

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 100mg 30TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on ATENOLOL-RATIOPHARM 100MG ja milleks seda kasutatakse

MIS RAVIM ON ATENOLOL-RATIOPHARM 100 MG JA MILLEKS SEDA
KASUTATAKSE

Atenolool vähendab südame koormust, blokeerides beeta-adrenoretseptoreid.

Atenolol-ratiopharmi kasutatakse
- pigistustunde ja valu korral rinnus (stenokardia), mis esineb ainult pärast füüsilist koormust või
mis muutub, suureneb või isegi algab puhkehetkel ja millega kaasneb südamepekslemine ja kõrge
vererõhk,
- ebaregulaarse südamerütmi korral, kui arst diagnoosib teil südame kodadest või vatsakestest
tulenevad südamerütmihäired,
- kõrge vererõhu (arteriaalne hüpertensioon) alandamiseks,
- ägeda müokardiinfarkti järgsete tüsistuste profülaktikaks.

2. Mida on vaja teada enne ATENOLOL-RATIOPHARM 100MG võtmist

MIDA ON VAJA TEADA ENNE ATENOLOL-RATIOPHARM 100 MG
KASUTAMIST

Ärge kasutage Atenolol-ratiopharm'i, kui teil on
- ülitundlikkus atenolooli või teiste beeta-adrenoblokaatorite või ravimi teiste koostisainete suhtes
- südamepuudulikkus
- kardiogeenne šokk
- südame erutusjuhtehäired erutuse ülekandel kodadest vatsakestesse (2. või 3. astme AV-blokaad)
- siinussõlme nõrkuse sündroom („haige siinuse“ sündroom)
- erutusjuhtehäired siinussõlme ja südamekoja vahel (sinuatriaalne blokaad)
- rahulolekupulss vähem kui 50 lööki minutis enne ravi algust (bradükardia)
- tugevalt alanenud vererõhk (hüpotensioon; süstoolne alla 90 mmHg)
- vere liigne happesisaldus (metaboolne atsidoos)
- kalduvus bronhospasmideks (bronhiaalne hüperreaktiivsus nt. bronhiaalastma)
- perifeersete vereringehäirete hilisstaadiumid
- samaaegne MAO-inhibiitorite manustamine (v.a. MAO-B-inhibiitorid)


1
Atenolol-ratiopharmi ravi saavatele patsientidele on vastunäidustatud intravenoosne verapamiili- või
diltiaseemi tüüpi kaltsiumantagonistide või teiste antiarütmikumide (disopüramiid) manustamine
(erand: intensiivravi).

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Atenolol-ratiopharm, kui teil on
- kergemad südame erutusjuhtehäired erutuse ülekandel kodadest vatsakestesse (1. astme AV-
blokaad, sest atenolool omab negatiivset toimet ülejuhteajale)
- tugevalt kõikuva veresuhkru väärtusega suhkurtõbi (võimalike raskete hüpoglükeemiliste
seisundite tõttu)
- kestev range paastumine ja raske kehaline koormus (kuna on võimalus võimalike raskete
hüpoglükeemiliste seisundite tekkeks)
- hormoone produtseeriva neerupealise säsi kasvaja (feokromotsütoom) - vajalik samaaegne
teraapia alfablokaatoritega
- neerufunktsiooni häire
- soomussammaspool (psoriaas) isiklikus või perekondlikus anamneesis
- Prinzmetali stenokardia ja sagedased stenokardia episoodidid - stenokardia hood võivad sageneda.
- südameisheemiatõbi, siis ei tohi atenolooli kasutamist järsku lõpetada.

Beeta-blokaatorid võivad suurendada tundlikkust allergeenide suhtes ja allergiliste reaktsioonide
raskust.
Beetablokaatorid võivad süvendada perifeersete vereringehäirete sümptomeid.
Atenolool võib maskeerida märke kilpnäärme aktiivsuse suurenemisest.
Kui teie südame löögisagedus langeb liiga palju, võib arst annust vähendada.
Hingamisteede taksituse puhul tuleb Atenolol-ratiopharmi ära jätta ja alustada ravi
bronhodilataatoriga.
Atenoloolravi ajal peaksite jälgima oma nahka ja limaskesti ning informeerima koheselt oma arsti, kui
märkate täppverevalumeid.

Lapsed
Lapsi ei tohi ebapiisavate kogemuste tõttu ravida Atenolol-ratiopharmiga.

Vanurid
Arst võib atenolooli annuseid vanemaealiste patsientidel vähendada vastavalt neerufunktsiooni
seisundile.

Ravimi kuritarvitamine dopingu eesmärgil
Atenolol-ratiopharm'i kasutamine võib dopingutestis anda positiivse vastuse. Atenolol-ratiopharm'i
kasutamine dopingu vahendina võib põhjustada tõsiseid terviseprobleeme.

Kasutamine koos teiste ravimitegaPalun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Atenolol-ratiopharm'i samaaegsel kasutamisel teiste ravimitega on kirjeldatud järgmisi koostoimeid:

- Suukaudsed suhkurtõve ravimid, insuliin: Hüpoglükeemia ohusümptomid, eriti südame
löögisageduse tõus (tahhükardia) ja sõrmede värisemine (treemor) võivad olla maskeerunud või
kergekujulised.
- Perifeersed müorelaksandid (nt suksametoonhalogeniid, tubokurariin):
Lihaseid lõõgastava toime tugevnemine ja pikenemine Atenolol-ratiopharm'i toimel (anestesioloogi
tuleb informeerida Atenolol-ratiopharm'i ravist).
- Vererõhku langetavad ravimid, uriini eritust suurendavad ravimid (diureetikumid), veresooni
laiendavad ravimid (vasodilataatorid), tritsüklilised antidepressandid, barbituraadid, fenotiasiinid:
Atenolol-ratiopharm'i vererõhku langetava toime tugevnemine.

2
- Verapamiili- ja diltiaseemitüüpi kaltsiumantagonistid ja teised antiarütmikumid (nt
disopüramiid): tugevam vererõhu langus (hüpotensioon), südame löögisageduse langus (bradükardia)
või teised südamerütmihäired.
- Südame rütmihäireid vähendavad ravimid (antiarütmikumid): Atenolol-ratiopharm'i südame
jõudlust nõrgendava toime (kardiodepressiivne toime) tugevnemine
- Nifedipiinitüüpi kaltsiumantagonistid: tugevam vererõhu langus ja üksikjuhtudel võimalik
südamepuudulikkuse kujunemine.
- Anesteetikumid: tugevam vererõhu langus, südamelihase kontraktsioonide aeglustumine ja
nõrgenemine (negatiivne inotroopne toime; anestesioloogi tuleb informeerida Atenolol-ratiopharm
ravist).
- Ravimid, mis tõstavad vererõhku (adrenaliin, noradrenaliin) ning mis määratakse arsti poolt
hädaolukordades, vastavalt vajadusele: võimalik ülemäärane vererõhu tõus
- Põletikuvastased ravimid (ibuprofeen, indometatsiin: atenolooli vererõhku alandav toime võib
väheneda
- Südamepuudulikkuse raviks kasutatavad ravimid ja mõned vererõhuravimid (resepiin, α-
metüüldopa, guanfatsiin, klonidiin): südame löögisageduse langus, atrioventrikulaarse ülejuhteaja
pikenemine. Atenolooli ja klonidiini koosmanustamisel võib klonidiini manustamise järsk lõpetamine
põhjustada ülemäärast vererõhu tõusu. Klonidiini manustamine tuleb lõpetada alles mõni päev pärast
Atenolol-ratiopharm’i ravi lõpetamist. Seejärel lõpetada klonidiiniga ravi järk-järgult (palun küsige
oma arstilt). Te ei tohi alustada Atenolol-ratiopharm 'i ravi koheselt pärast klonidiinravi, vaid peate
mõned päevad vahet pidama.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.
Ravi võib toimuda ainult arsti järelvalvel.

Atenolool läbib platsentaarbarjääri ja jõuab umbes sama kontsentratsiooniga kui ema veres, läbi
nabaväädi, looteni. Puuduvad uuringud atenolooli kasutamisest esimesel trimestril; võimalike loote
kahjustusi, ei saa välistada. Atenolooli on kasutatud antihüpertensiivne ravina raseduse kolmandal
trimestril. Kerge kuni mõõduka hüpertensiooni ravi puhul seostati atenolooli loote emakasisese
kasvupeetusega.
Atenolooli ravi on seotud vastsündinul bradükardia tekke riskiga, hüpoglükeemia ja hingamise
depressiooni tekkega (vastsündinu asfüksia). Sel põhjusel, tuleks atenoloolravi lõpetada 24...48 tundi
enne sünnitust.
Atenolool eritub rinnapiima, kus selle kontsentratsioon ulatub mitu korda kõrgemale kui ema
seerumis. Imikutel, kelle emad saavad atenolooli imetamise ajal, võib olla hüpoglükeemia ja
bradükardia suurem risk.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Kõrvaltoimetena võivad tekkida pearinglus ja väsimus, mistõttu reaktsioonikiirus võib muutauda
sellisel määral, et autojuhtimise ja masinatega töötamise võime võivad langeda. See kehtib eriti ravi
alguses, kui annust suurendatakse või manustatakse koos alkoholiga.

3. Kuidas ATENOLOL-RATIOPHARM 100MG võtta

KUIDAS ATENOLOL-RATIOPHARM 100 MG KASUTADA
Kasutage Atenolol-ratiopharm 100 mg'i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole
milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annustamine:

Valu rinnus või südames (stenokardia)
½ - 1 tablett Atenolol-ratiopharm 100 mg (50 - 100 mg atenolooli) 1 kord ööpäevas.
Südamerütmihäired (supraventrikulaarsed ja ventrikulaarsed arütmiad)
½ tabletti (50 mg) 1 - 2 korda ööpäevas või 1 tablett ( 100 mg) 1 kord ööpäevas.

3
Kõrgvererõhktõbi
Ravi alguses ½ tabletti (50 mg) 1 kord ööpäevas. Juhul kui vajalik, võib ööpäevast annust 1 nädala
pärast suurendada 1 tabletini (100 mg).

Atenoloolravi tuleb lõpetada koheselt, kui südame löögisagedus alaneb ja/või vererõhk vajab ravi, või
kui ilmnevad muud tüsistused.

Ägeda müokardiinfarkti järgsete tüsistuste profülaktika
Annustamine on individuaalne. Tavaliselt manustatakse ½ - 1 tablett (50...100 mg) 1 kord ööpäevas,
kontrollides pulsisagedust ja vererõhku. Pikaajalise ravi lõpetamisel tuleb annust vähendada järk-
järgult 1...2 nädala jooksul, sest äkiline võõrutamine ravimist võib põhjustada südamepekslemist ja
provotseerida stenokardiahoogu

Neerufuntsioonihäiretega patsientidel
Atenolool eritub neerude kaudu, seetõttu tuleb neerufunktsioonihäirega patsientidel atenolooli annust
kohandada vastavalt kliirensile, mille määrab arst.

Annustamissoovitus:
Tõsiselt kahjustunud neerufuntsiooniga patsiendid

kreatiniini kliirensi korral 10...30 ml/min
Annust tuleb vähenda poole võrra
(kretiniinisisaldus seerumis 1,2...5 mg/dl)
Väga tõsiselt kahjustunud

kreatiniini kliirensi korral < 10 ml/min
Annust tuleb vähendada 1/4 võrra
(kretiniinisisaldus seerumis > 5 mg/dl)
Manustamine
Õhukese polümeerikattega tabletid tuleb neelata tervelt, koos piisava hulga vedelikuga, enne sööki.
Tablette ei tohi katki närida.

Ravi kestvus
Ravi kestvuse määrab arst.
Kui te tunnete, et määratud Atenolol-ratiopharm 100 mg annus on teie jaoks liiga tugev või nõrk,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Kui te kasutate Atenolol-ratiopharm'i rohkem kui vaja
Sõltuvalt üleannustamise raskusest on võimalikud järgmised sümptomid: nõrkus, pearinglus,
higistamine, nägemishäired, uimasus kuni teadvuskaoni, oksendamine, südame löögisageduse
aeglustumine kuni südame seiskumiseni, südamepuudulikkus ja kardiogeenne šokk, lisaks
hingamisraskused, aeg-ajalt ka generaliseerunud krambihood.
Üleannustamise tungiva kahtluse korral vajate te arstiabi!

Kui te olete unustanud Atenolol-ratiopharm’i kasutada
Järgmisel korral ärge manustage ravimi topeltkogust, vaid jätkake ravi ettenähtud annusega.

Kui lõpetate ravi Atenolol-ratiopharm'iga
Ravi katkestamine või annuse muutmine võib toimuda ainult arsti juhiste järgi. Kui pärast pikaajalist
kasutamist katkestatakse või lõpetatakse ravi Atenolol-ratiopharm'iga, tuleb seda teha aeglaselt ja
järk-järgult, kuna pärast ravi järsku lõpetamist võib tekkida südamelihase vereringe puudulikkus
(südameisheemia) stenokardia ägenemisega, südameinfarkt või hüpertensiooni ägenemine.
Kilpnäärme liigtalitlusega (hüpertüreoos) patsientidel võib pärast ravi järsku lõpetamist Atenolol-
ratiopharm'iga liigtalitlus ägeneda.

Kui teil tekib lisaküsimusi selle ravimi kohta, võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

4

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Atenolol-ratiopharm 100 mg'i põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid
ei teki.

Kõrvaltoimed on kategoriseeritud järgmiselt:
Väga sage
Rohkem kui 1-l patsiendil 10 -st
Sage
Vähem kui 1-l in 10, kuid rohkem kui 1 100-st ravitud patsiendist
Aeg-ajalt
Vähem kui 1-l 100-st, kuid rohkem kui 1 1000-st ravitud patsiendist
Harv
Vähem kui 1-l 1000-st, kuid rohkem kui 1 10 000 ravitud patsiendist
Väga harv
Vähem kui 1-l 10 000-st patsiendist
Teadmata
Sagedust ei saa hinnata olemasoleva info põhjal
Südame häired
Sage: bradükardia ja tunne külmatunne jäsemetes.
Harv: südamepuudulikkuse ägenemine, atrioventrikulaarsed ülejuhtehäired, vererõhu langus,
minestamine. On tähendatud perifeerse vereringe puudulikkust või Raynaud sündroomi sümtomite
halvenemist.
Väga harv: stenokardiaga patsientidel on tekkinud südameatakid.
Närvisüsteemi häired
Kesknärvisüsteemi häired võivad tekkida eriti ravi alguses.
Sage: pearinglus või higistamine.
Aeg-ajalt: suurenenud unenägude intensiivsus või unehäired.
Harv: hallutsinatsioonid, psühhoosid, segasus, peapööritus, paresteesia, peavalu, alanenud meeleolu
või luupainajad.

Seedetrakti häired
Sage: iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus ja kõhulahtisus.
Harv: suukuivus.

Maksa ja sapiteede häired
Aeg-ajalt: transaminaaside aktiivsuse tõus.
Harv: maksakahjustus, sealhulgas intrahepaatiline kolestaas.
Vere ja lümfisüsteemi häired
Harv: purpur ja trombotsütopeenia.

Nahk ja nahaaluskoe kahjustused
Harv: allergilised nahareaktsioonid (punetus, sügelus, nahalööve), juuste väljalangemine. Harvadel
juhtudel võivad psoriaasi sümptomid süveneda või tekkida psoriaasisarnane nahakahjustus.

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärmete häired
Harv: libiido- ja potentsihäireid.

Respiratoorsed ja rindkere häired
Harv: õhupuudus võib tekkida patsientidel, kes kalduvad bronhospastilistele reaktsioonidele (eriti
obstruktiivsed hingamisteede haigused) võimaliku hingamisteede toonuse tõusu tagajärjel.

Silma kahjustused
Harv: suukuivus, konjunktiviit või pisaravedeliku vähenemine (seda tuleb arvestada kontaktläätsede
kandmisel).


5
Lihasskeleti ja sidekoe kahjustused
Aeg-ajalt: lihasnõrkus või lihaskrambid.

Ainevahetus- ja toitumishäired
Atenoloolravi võib põhjustada rasvade ainevahetuse häireid. Enamasti normaalse üldkolesterooli
korral täheldati HDL-kolesterooli vähenemist ja triglütseriidide tõusu plasmas.

Endokriinsüsteemi häired
Hüpertüreoosiga patsientidel võib atenoloolravi varjata türeotoksikoosi kliinilisi sümptomeid
(tahhükardia, treemor).

Lisainformatsioon
Aeg-ajalt võivad eriti ravi alguses esineda kesknärvisüsteemi häired nagu väsimus, pearinglus,
peavalu, nägemishäired, higistamine, uimasus, segasuseisund, hallutsinatsioonid, psühhoosid,
luupainajalikud unenäod või unesränne, unehäired ja depressiivne meeleolu.
Olulised märkused
Raske neerufunktsiooni häiretega patsientidel on ravi ajal teiste beetablokaatoritega üksikjuhtudel
täheldatud neerufunktsiooni halvenemist, mistõttu tuleb atenolooli kasutamise ajal jälgida
neerufunktsiooni näitjajaid.
Kuna ravi ajal teiste beetablokaatoritega võib tekkida raske maksakahjustus, tuleb ravi ajal
atenolooliga kontrollida korrapäraste ajavahemike järel maksafunktsiooni näitajaid.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas ATENOLOL-RATIOPHARM 100MG säilitada

KUIDAS ATENOLOL-RATIOPHARM 100 MG SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage Atenolol-ratiopharm'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg
viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Atenolol-ratiopharm 100 mg sisaldab

Toimeaine: atenolool
Abiained: mikrokristalne tselluloos, raske magneesiumkarbonaat, maisitärklis,
naatriumdodetsüülsulfaat, magneesiumstearaat, želatiin, hüpromelloos, glütserool, titaandioksiid
(värvaine E171).
Kuidas Atenolol-ratiopharm 100 mg välja näeb ja pakendi sisu
Valge, ümar, kaksikkumer, õhukese polümeerikattega tablett, poolitusjoonega ühel pool.
Pakendis on 30, 50 või 100 õhukese polümeerikattega tabletti.

Müügiloa hoidja:
ratiopharm GmbH,

6
Graf-Arco-Str. 3,
89079 Ulm,
Saksamaa

Tootja:
Merckle GmbH,
Ludwig-Merckle-Str. 3,
89143 Blaubeuren,
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

ratiopharm
Akadeemia tee 19,
12 618, Tallinn,
Tel: +372 683 8006

Infoleht on viimati kooskõlastatud mais 2011.

7Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Atenolol-ratiopharm 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Atenolol-ratiopharm 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Atenolol-ratiopharm 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Atenolol-ratiopharm 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Üks kaetud tablett sisaldab 25 mg atenolooli.

Atenolol-ratiopharm 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Üks kaetud tablett sisaldab 50 mg atenolooli.

Atenolol-ratiopharm 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Üks kaetud tablett sisaldab 100 mg atenolooli.

INN. Atenololum

Abiained vt. punkt 6.1

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett

Valge, ümar, kaksikkumer, õhukese polümeerikattga tablett, poolitusjoonega ühel pool. Tabletti saab
jagada võrdseteks annusteks.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Krooniline stabiilne stenokardia või ebastabiilne stenokardia.Supraventrikulaarsed ja ventrikulaarsed rütmihäired.Arteriaalne hüpertensioon.
Ägeda müokardiinfarkti järgsete tüsistuste profülaktika.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Annustamine tuleb määrata individuaalselt, vastavalt ravivastusele.
Soovitatav annustamine:
Krooniline stabiilne stenokardia või ebastabiilne stenokardia (kui tahhükardia või hüpertensioon
samal ajal)

50-100 mg atenolooli ööpäevas (võrdub 1-2 Atenolol-ratiopharm 50 mg-iga või ½-1 Atenolol-
ratiopharm 100 mg-iga).
Hüpertensioon
Ravi peaks algama 50 mg atenolooliga ööpäevas (võrdne 1 Atenolol-ratiopharm 50 mg-ga või
½ Atenolol-ratiopharm 100 mg-ga). Kui vajalik, võib ööpäevast annust tõsta pärast ühenädalast ravi
100 mg-ni (võrdne 2 Atenolol-ratiopharm 50 mg-ga või 1 Atenolol-ratiopharm 100 mg-ga).

1

Supraventrikulaarne arütmia ja vatsakeste arütmia
50 mg atenolooli üks kuni kaks korda ööpäevas või 100 mg atenolooli üks kord ööpäevas (võrdne 1-2
Atenolol-ratiopharm 50 mg-ga, või ½ Atenolol-ratiopharm 100 mg üks kuni kaks korda ööpäevas,
või võrde 2 Atenolol-ratiopharm 50 mg üks kord ööpäevas, või 1 Atenolol-ratiopharm 100 mg’i üks
kord ööpäevas).

Ägeda müokardiinfarkti järgsete tüsistuste profülaktika
Annustamine on individuaalne. Tavaliselt manustatakse 50...100 mg 1 kord ööpäevas, kontrollides
pulsisagedust ja vererõhku. Pikaajalise ravi lõpetamisel tuleb annust vähendada järk-järgult 1...2
nädala jooksul, sest äkiline võõrutamine ravimist võib põhjustada südamepekslemist ja provotseerida
stenokardiahoogu.

Atenolooli ravi tuleb lõpetada koheselt, kui südame löögisagedus alaneb ja/või vererõhk vajab ravi või
kui ilmnevad muud tüsistused.

Neerufunktsioonihäiretega patsiendid
Atenolool eritub neerude kaudu, seetõttu tuleb neerufunktsioonihäirega patsientidel atenolooli annust
kohandada vastavalt kliirensile: kreatiniini kliirensi korral 10...30 ml/min (kretiniinisisaldus seerumis
1,2...5 mg/dl) tuleb annust vähendada poole võrra. Kretiniini kliirensi korral vähem kui 10 ml/min
(kreatiniinisisaldus seerumis >5mg/dl) tuleb annust vähendada ¼ tavalisest annusest.

Eakad
Eakatel patsientidel peab annus olla väiksem, eriti neerufunktsiooni häire korral.

Lapsed
Laste ravis kogemus puudub, seetõttu ei soovitata.

Õhukese polümeerikattega tabletid tuleb neelata tervena alla, koos piisava hulga vedelikuga, enne
sööki. Tablette ei tohi katki närida.

Atenolooli ravi katkestamine või lõpetamine pärast pikka kasutust tuleb alati läbi viia järk-järgult,
kuna ravi järsk katkestamine võib põhjustada südame isheemia tõve koos stenokardia ägenemisega,
mis võib viia südamelihase infarktini, või hüpertensiooni ägenemisele.

4.3. Vastunäidustused

- Ülitundlikkus atenolooli või teiste β-blokaatorite või ravimi teiste koostisainete suhtes
- manifestne südamepuudulikkus
- kardiogeenne šokk
- 2. või 3. astme AV-blokaad
- siinussõlme nõrkusesündroom
- sinuatriaalne blokaad
- bradükardia (rahulolekupulss <50 lööki minutis enne ravi algust)
- hüpotensioon (süstoolne <90 mmHg)
- metaboolne atsidoos
- bronhiaalne hüperreaktiivsus (nt bronhiaalastma)
- perifeersete vereringehäirete hilisstaadiumid
- samaaegne MAO-inhibiitorite manustamine (v.a. MAO-B-inhibiitorid)

Atenolol-ratiopharm ravi saavatele patsientidele on vastunäidustatud intravenoosne verapamiili- või
diltiaseemi tüüpi kaltsiumantagonistide või teiste antiarütmikumide (disopüramiid) manustamine
(erand: intensiivravi).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

2

Hoolikas arstlik järelvalve on vajalik järgnevatel juhtudel:
- I astme AV-blokaad, sest atenolool omab negatiivset toimet ülejuhteajale
- feokromotsütoomiga patsiendid (neerupealise säsi kasvaja; vajalik samaaegne teraapia alfa-
blokaatoritega)
- neerufunktsiooni häiretega patsiendid (vt lõik 4.2).
- tugevalt kõikuva veresuhkru väärtusega diabeetikud (võimalike raskete hüpoglükeemiliste
seisundite tõttu)
- kestev range paastumine ja raske kehaline koormus (kuna on võimalus raskete hüpoglükeemiliste
seisundite tekkeks)
Hüpoglükeemia ohusignaalid (eriti tahhükardia ja värisemine) võivad olla maskeerunud.

Psoriaasi esinemisel või perekondlikul eelsoodumusel võib patsiendile beetablokaatoreid määrata vaid
pärast põhjalikku riski-kasu suhte hindamist.

Prinzmetali stenokardia patsientidel ja sagedaste stenokardia episoodidega patsientidel võivad
sageneda stenokardia hood.

Beetablokaatorid võivad suurendada tundlikkust allergeenide suhtes ja allergiliste reaktsioonide
raskust. Seetõttu tuleb teadaoleva raske ülitundlikkusega või desensibiliseerivat ravi saavatel
patsientidel kasutada vaid selge näidustuse olemasolul (tuleb arvestada laialdase anafülaktilise
reaktsiooni tekkimise riskiga). Sellistel patsientidel ei pruugi aidata tavaline annus adrenaliini
(epinefriin), mida kasutatakse allergiliste reaktsioonide raviks.

Kerged perifeersed vereringehäired võivad ägeneda beeta-blokaatorite toimel.
Beetablokaatorid võivad varjata türeotoksikoosi sümptomeid.
Beetablokaatorid langetavad südame löögisageust. Harvadel juhtudel, kui patsiendil ilmneb kliinilist
sümptomaatikat madala löögisageduse tõttu, tuleb annust vähendada.

Beetablokaatorite kasutamist ei tohi järsult lõpetada, kui patsiendil on südame isheemiatõbi. Annust
tuleb vähendada järk-järgult 7...14 päeva jooksul.
Beetablokaatorite kasutamine võib suurendada hingamisteede resistentsust astmaga patsientidel.
Kasutamine ei ole neil patsientidel soovitatav, kui selleks puudub mõjuv põhjus. Hingamisteede
suurenenud resistentsuse korral tuleb atenolool ära jätta ja alustada ravi bronhodilataatoriga (nt
salbutamool).

Kui patsiendil on plaaniline operatsioon ja beetablokaatorravi on otsustatud lõpetada, tuleb seda teha
24 tundi enne operatsiooni. Riski/kasu suhet tuleb hinnata iga patsiendi puhul individuaalselt. Kui ravi
katkestatakse, tuleb valida väiksema inotroopse toimega anesteetikum, et vähendada müokardi
depressiooni ohtu. Vagaalsete reaktsioonide vältimiseks võib patsiendile manustada intravenoosselt
atropiini.

Atenolol-ratiopharm'i kasutamine võib dopingu testis anda positiivse vastuse. Atenolol-ratiopharm'i
kasutamine dopinguna võib põhjustada tõsiseid terviseprobleeme.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Atenolol-ratiopharm'i samaaegsel kasutamisel alltoodud ravimitega on kirjeldatud järgmisi
koostoimeid:
- Antihüpertensiivsed ravimid, diureetikumid, vasodilataatorid, tritsüklilised antidepressandid,
barbituraadid, fenotiasiinid: atenolooli vererõhku langetava toime tugevnemine. Beetablokaatorit
ega kaltsium-antagonisti ei tohi intravenoosselt manustada enne 48 tunni möödumist ühe või teise
ravi lõpetamisest.
- Antiarütmikumid: atenolooli kardiodepressiivse toime tugevnemine.
- Verapamiili- ja diltiaseemitüüpi kaltsiumantagonistid ja teised antiarütmikumid (nt disopüramiid):
hüpotensioon, bradükardia või teised südamerütmihäired (vajalik on patsiendi hoolikas järelvalve).

3
- Nifedipiinitüüpi kaltsiumantagonistid: tugevam vererõhu langus ja üksikjuhtudel võimalik
südamepuudulikkuse kujunemine.
- Südameglükosiidid, reserpiin, α-metüüldopa, guanfatsiin, klonidiin: bradükardia,
atrioventrikulaarse ülejuhteaja pikenemine.
- Klonidiini ja atenolooli kombineeritud ravi korral klonidiini järsul ärajätmisel võib vererõhk
kiiresti tõusta. Klonidiiniga ravi võib alles siis lõpetada, kui mõned päevad varem lõpetatakse
atenolooli manustamine. Järgnevalt tuleb ravi klonidiiniga lõpetada järk-järgult (vt klonidiini
erialast informatsiooni).
- Suukaudsed antidiabeetilised ravimid, insuliin: atenolool tugevdab nende ravimite veresuhkrut
alandavat toimet. Hüpoglükeemia ohusümptomid, eriti tahhükardia ja treemor on maskeerunud või
leebed. Seepärast on vajalik korrapärane veresuhkru kontroll.
- Norepinefriin, epinefriin: võimalik ülemäärane vererõhu tõus.
- Indometatsiin, ibuprofeen: atenolooli vererõhku alandav toime võib väheneda.
- Anesteetikumid: tugevam vererõhu langus, negatiivse inotroopse toime tugevnemine
(anestesioloogi informeerimine atenoloolravist: anesteetikum tuleb valida selline, mis on
võimalikult väikese inotroopse toimega. Beetabokaatorite ja anesteetikumide koosmanustamine
võib vähendada reflektoorset tahhükardiat ja suurendada hüpotensiooni riski. Tuleb vältida
südamele pärssivalt mõjuvaid anesteetikume).
- Perifeersed müorelaksandid (nt suksametoonhalogeniid, tubokurariin): müorelakseeriva toime
tugevnemine ja pikenemine atenolooli toimel (anestesioloogi informeerimine atenoloolravist).

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Rasedus
Atenolooli võib raseduse ajal kasutada ainult pärast kasu/riski suhte hoolikat kaalumist. Atenolool
läbib platsentaarbarjääri ja jõuab umbes sama kontsentratsiooniga kui ema veres läbi nabaväädi
looteni. Puuduvad uuringud atenolooli kasutamisest esimesel trimestril; võimalikke lootekahjustusi ei
saa välistada. Loomkatsed ei näita mingeid tõendeid, et atenolool omab teratogeenset toimet, kuigi
embrüotoksilisi toimeid on täheldatud (vt 5.3).

Atenolooli on kasutatud hoolika meditsiinilise järelvalve all antihüpertensiivne ravina raseduse
kolmandal trimestril kerge kuni mõõduka hüpertensiooni raviks, kus atenolooli seostati loote
emakasisese kasvupeetusega.

Atenoloolravi sünnitusele lähedasel ajal on seotud bradükardia riskiga, hüpoglükeemia ja hingamise
depressiooni (vastsündinu asfüksia) tekkeriskiga vastsündinul. Seetõttu tuleb atenoloolravi lõpetada
24...48 tundi enne sünnitust.

Imetamine
Atenolool kumuleerub rinnapiimas, kus selle kontsentratsioon on mitu korda kõrgem kui ema
seerumis. Vastsündinutel, kelle ema raviti atenolooliga raseduse ajal või imetamise ajal, võib olla
hüpoglükeemia ja bradükardia tekkerisk. Atenolooli tuleb raseduse ja imetamise ajal kasutada
ettevaatusega.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Kõrvaltoimetena võivad tekkida pearinglus ja väsimus, mistõttu reaktsioonikiirus võib muutuda
sellisel määral, et autojuhtimise ja masinate töötamise võime võib langeda. See kehtib eriti ravi
alguses, kui annust suurendatakse või ravi muudetakse ning koos alkoholiga manustamisel.

4.8. Kõrvaltoimed

Atenolooli kliinilistes uuringutes täheldatud kõrvaltoimed tulenevad peamiselt atenolooli
farmakoloogilisest toimest.


4
Kõrvaltoimed on kategoriseeritud järgmiselt: väga sage (> 1/10), sage (> 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt
(> 1/1000 kuni < 1/100), harv (> 1/10,000 kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10,000), sh esinemissagedus
teadmata (ei saa hinnata olemasolevat andmete alusel).

On teatatud järgmistest kõrvaltoimetest:
Südame häired
Sage: bradükardia ja külmatunne jäsemetes.
Harv: südamepuudulikkuse ägenemine, atrioventrikulaarsed ülejuhtehäired, hüpotensioon või
minestamine.
Väga harv: stenokardiaga patsientidel südameatakid. Harva on tähendatud perifeerse vereringe
puudulikkuse või Raynaud 'sündroomi halvenemist.
Närvisüsteemi häired
Kesknärvisüsteemi häired võivad tekkida eriti ravi alguses.
Sage: pearinglus või higistamine
Aeg-ajalt: Suurenenud unenägude intensiivsus või unehäired
Harv: hallutsinatsioonid, psühhoosid, segasus, peapööritus, paresteesia, peavalu, alanenud meeleolu
või luupainajad.

Seedetrakti häired
Sage: iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus ja kõhulahtisus.
Harv: suukuivus.

Maksa ja sapiteede häired
Aeg-ajalt: transaminaaside aktiivsuse tõus, maksakahjustus, sh intrahepaatiline kolestaas.
Vere ja lümfisüsteemi häired
Harv: purpur ja trombotsütopeenia.

Nahk ja nahaaluskoe kahjustused
Harv: allergilised nahareaktsioonid (punetus, sügelus, nahalööve) ja juuste väljalangemine.
Beetablokaatorid (nt atenolool) võivad psoriaasi sümptomeid halvendada või tekkida psoriasiform
exanthemas.

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired
Harv: libiido- ja potentsihäireid.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Harv: õhupuudus, võib tekkida patsientidel, kes kalduvad bronhospastilistele reaktsioonidele (eriti
obstruktiivsed hingamisteede haigused) võimaliku hingamisteede toonuse tõusu tagajärjel.

Silma kahjustused
Harv: võib esineda nägemishäireid, konjunktiviiti või pisaravedeliku vähenemist (seda tuleb arvestada
kontaktläätsede kandmisel).

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused
Lihasnõrkuse või lihaskrampide teke on ebatõenäoline.

Endokriinsüsteemi häired
Väga harv: latentne diabeet või olemasolev diabeet halveneb.
Pika ja range paastumise või tugeva füüsilise koormuse korral võib atenolool ravi põhjustada
hüpoglükeemilisi seisundeid.
Hüpoglükeemia ohusignaalid (eriti tahhükardia ja värisemine) võivad olla maskeerunud.

5
Atenoloolravi võib põhjustada rasvade ainevahetuse häireid. Üldkolesterool jääb enamasti
normaalseks, kuid on täheldatud HDL-kolesterooli vähenemist ja triglütseriidide tõusu plasmas.
Hüpertüreoosiga patsientidel võib atenoloolravi ajal türeotoksikoosi kliinilised sümptomid
(tahhükardia, treemor) maskeeruda.

Lisainformatsioon
Väsimus on tavaline kõrvaltoime. Väga harvadel juhtudel allergilised reaktsioonid, mis ei allu
tavalisele adrenaliinile, vaid selle annust tuleb tõsta.
Väga harva, on nähtud ANA tiitri tõusu, kuid selle kliiniline tähtsus ei ole teada.

Olulised märkused
Raske neerufunktsiooni häiretega patsientidel on ravi ajal teiste β-blokaatoritega üksikjuhtudel
täheldatud neerufunktsiooni halvenemist, mistõttu tuleb atenolooli kasutamise ajal jälgida
neerufunktsiooni.
Kuna ravi ajal teiste β-blokaatoritega võib tekkida raske maksakahjustus, tuleb ravi ajal atenolooliga
kontrollida regulaarselt maksafunktsiooni näitajaid.
Kuna ravi ajal teiste β-blokaatoritega võib avalduda trombotsütopeeniline või
mittetrombotsütopeeniline purpur, tuleb ravi ajal atenolooliga jälgida vastavaid sümptome.

4.9. Üleannustamine

Sümptomid
Üleannustamise kliinilist pilti iseloomustavad kardiovaskulaarsed ja kesknärvisüsteemi sümptomid
ning see sõltub intoksikatsiooni määrast.
Üledoseerimine võib viia raske hüpotensiooni, bradükardia,isegi südameseiskuse,
südamepuudulikkuse ja kardiogeense šokini. Lisaks võivad tekkida hingamisraskused, bronhospasm,
oksendamine, teadvushäired, võib esineda ka generaliseerunud krambihoogusid.
Terapeutilised abinõud üleannustamise korral
Üleannustamise või südame löögisageduse ja/või vererõhu eluohtliku languse korral tuleb ravi
atenolooliga koheselt lõpetada.
Intensiivravi tingimustes tuleb jälgida elulisi parameetreid ja neid vajadusel korrigeerida.
Vastumürgina võib kasutada:
Atropiin: 0,5...2,0 mg intravenoosselt boolussüstina.
Glükagoon: algul 1...10 mg intravenoosselt, järgnevalt 2...2,5 mg/tunnis pidevinfusioonina.
Sümpatomimeetikume tuleb manustada sõltuvalt kehakaalust ja toimest: dopamiin, dobutamiin,
isoprenaliin, ortsiprenaliin ja epinefriin. Dobutamiini, tänu oma positiivsele inotroopsele toimele, võib
kasutada nii hüpotensiooni kui südamepuudulikkuse korral (intravenoosne infusioon 2,5-10
µg/kg/min)
Ravile mittealluva bradükardia korral tuleb ajutiselt paigaldada südamestimulaator.
Bronhospasmi korral võib manustada β2-sümpatomimeetikume aerosoolina (ebapiisava toime korral
ka intravenoosselt) või aminofülliini intravenoosselt.
Generaliseerunud krambihoogude korral on soovitatav süstida aeglaselt intravenoosselt diasepaami.
Atenolool on dialüüsitav.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: beetablokaatorid; ATC-kood. C07AB03

Atenolool on β-retseptorite blokaator β1-selektiivsusega („kardioselektiivsus“), ilma seesmise
sümpatomimeetilise aktiivsuseta (ISA) ja ilma membraane stabiliseeriva toimeta. Selektiivsus väheneb
annuse suurenemisel.

6
Atenolool vähendab sõltuvalt sümpaatikuse toonusest südame löögisagedust ja kontraktsioonijõudu,
AV-erutusjuhtesüsteemi kiirust ja plasma-reniini aktiivsust. Atenolool võib tõsta silelihaste toonust β2-
retseptorite blokeerimise läbi.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Pärast suukaudset manustamist imendub seedetraktis atenoloolist umbes 50%. Kuna atenolool ei allu
esmasele metabolismile maksas, ulatub süsteemne biosaadavus samuti 50%-ni. Maksimaalne
plasmakontsentratsioon saavutatakse 2...4 tunni pärast. Plasmaproteiinidega seostub umbes 3%,
relatiivne jaotusruumala on 0,7 l/kg. Madala lipiidlahustuvuse tõttu läbib väga väike kogus atenolooli
hematoentsefaalbarjääri.
Atenolool metaboliseerub väga vähesel määral. Kliinilise tähtsusega aktiivseid metaboliite ei teki.
Umbes 90% süsteemselt omastatud atenoloolist elimineerub 48 tunni jooksul muutumatult neerude
kaudu. Atenolooli eliminatsiooni poolväärtusaeg on normaalse neerufunktsiooni korral 6...10
tundi.Terminaalse neerupuudulikkuse korral võib eliminatsiooni poolväärtusaeg pikeneda kuni 140
tunnini.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Äge toksilisus
Vt lõik 4.9

Krooniline toksilisus
Rottidel ja koertel, kes said erinevates annustes atenolooli pikemal perioodil (3...12 kuud) ei
täheldatud olulisi biokeemilisi, morfoloogilisi ja hematoloogilisi muutusi. Suurte annuste juures
täheldati südame ja põrna massi suurenemist.

Mutageenne ja kantserogeenne potentsiaal
Põjalikku mutageensustesti ei ole atenolooliga tehtud. In-vitro ja in-vivo testid on olnud negatiivsed.
Pikaajalised uuringud hiirtel ja rottidel näitavad, et atenoloolil ei ole kantserogeenset potentsiaali.

Reproduktiivne toksilisus
Atenolooli embrüotoksilist potentsiaali uuriti kahel loomaliigil (rottidel ja küülikutel). Embrüo
resorptsioon ilmnes annustes, mis olid alla toksilise taseme emal. Väärarenguid ei täheldatud.
Kahjulikku mõju viljakusele ei täheldatud.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Mikrokristalne tselluloos, raske magneesiumkarbonaat, maisitärklis, naatriumlaurüülsulfaat,
magneesiumstearaat, želatiin, hüpromelloos, glütserool 85%, titaandioksiid (värvaine E171).

6.2. Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

7
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

PVC-alumiinium blister mis sisaldab 30, 50 või 100 tabletti.


7. MÜÜGILOA HOIDJA

ratiopharm GmbH
Graf-Arco-Str. 3
89079 Ulm
Saksamaa


8. MÜÜGILOA NUMBRID

Atenolol-ratiopharm 25mg: 063194
Atenolol-ratiopharm 50mg: 063294
Atenolol-ratiopharm 100mg: 063394


9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
28.10.1999/21.04.2010

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Ravimiametis kinnitatud juunis 2011.

8