ZINNAT

Toimeained: tsefuroksiim

Ravimi vorm: suukaudse suspensiooni graanulid

Ravimi tugevus: 25mg 1ml 100ml 1TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on ZINNAT ja milleks seda kasutatakse

Zinnat on antibiootikum, mida kasutatakse täiskasvanutel ja lastel. See tapab infektsioone põhjustavad
bakterid. Zinnat kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse tsefalosporiinideks.

Zinnat'it kasutatakse järgmiste haiguste raviks:
- neelupõletik
- ninakõrvalkoobaste põletik
- keskkõrvapõletik
- kopsu- või hingamisteede põletik
- kuseteede põletikud
- naha ja pehmete kudede põletikud.

Zinnat'it kasutatakse ka:
- puukborrelioosi raviks (see on puukide poolt levitatav nakkus).

2. Mida on vaja teada enne ZINNAT võtmist

Ärge võtke Zinnat'it:
- kui olete allergiline (ülitundlik) mõne tsefalosporiinantibiootikumi või Zinnat’i mõne
koostisosa suhtes.
- kui teil on kunagi tekkinud raske allergiline (ülitundlikkus-) reaktsioon mõnda muud tüüpi
beetalaktaamantibiootikumi (penitsilliinid, monobaktaamid ja karbapeneemid) suhtes.

Kui arvate, et see kehtib teie kohta, siis ärge võtke Zinnat’it enne, kui olete nõu pidanud oma
arstiga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Zinnat
Zinnat’it ei ole soovitatav kasutada alla 3 kuu vanustel lastel, sest selles vanuserühmas on ravimi
ohutus ja tõhusus teadmata.

Zinnat’i võtmise ajal peate tähelepanu pöörama teatud sümptomitele, nagu allergilised reaktsioonid,
seennakkused (nt Candida) ja tõsine kõhulahtisus (pseudomembranoosne koliit). See vähendab
võimalike probleemide riski. Vt „Seisundid, millele tuleb tähelepanu pöörata“ lõigus 4.

Kui te vajate vereanalüüsi
Zinnat võib mõjutada veresuhkru mõõtmise tulemusi ja Coombsi testiks nimetatud analüüsi. Kui
vajate vereanalüüsi:

Teavitage vereproovi võtvat isikut sellest, et saate ravi Zinnat’iga.

Muud ravimid ja Zinnat
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate mis tahes muid ravimeid, olete hiljuti alustanud või
alustate uute ravimite võtmist. See kehtib ka ilma retseptita ostetud ravimite kohta.

Zinnat’i toimet võivad mõjutada ravimid, mida kasutatakse maohappesuse vähendamiseks (nt
antatsiidid, mida kasutatakse kõrvetiste raviks).
Probenetsiid
Suukaudsed antikoagulandid

Kui te võtate mõnda sellist ravimit, rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Rasestumisvastased tabletid
Zinnat võib vähendada rasestumisvastaste tablettide tõhusust. Kui te kasutate Zinnat’i võtmise ajal
rasestumisvastaseid tablette, peate lisaks kasutama rasestumisvastast barjäärimeetodit (nt
kondoomi). Pidage nõu oma arstiga.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Enne Zinnat’i võtmist tuleb arsti teavitada sellest:
- kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda
- kui te toidate last rinnaga.

Arst kaalub Zinnat-ravist saadavat kasu teile ja võimalikke riske teie lapsele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Zinnat võib põhjustada pearinglust ja muid tähelepanuvõimet vähendavaid kõrvaltoimeid.

Ärge juhtige autot ega töötage masinatega, kui te ei tunne ennast hästi.

Zinnat 25 mg/ ml suukaudse suspensiooni graanulid sisaldavad sahharoosi
Zinnat’i suspensioon sisaldab suhkrut (sahharoos). Sellega tuleb arvestada juhul, kui olete diabeetik.
Zinnat’i suspensioon sisaldab ka aspartaami, mis on fenüülalaniini allikas. Kui teil on aspartaami
talumatus või fenüülketonuuriaks nimetatud haigus:

Küsige nõu oma arstilt, kas Zinnat on teile sobiv ravim.

3. Kuidas ZINNAT võtta

Kuidas Zinnat'it võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole
milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võtke Zinnat'it pärast sööki. See aitab muuta ravi tõhusamaks.

Zinnat 250 mg, 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Neelake Zinnat’i tabletid tervelt koos väikese koguse veega.

Tablette ei tohi närida, purustada ega poolitada - see võib vähendada ravimi toimet.

Zinnat 25 mg/ ml suukaudse suspensiooni graanulid
Enne kasutamist loksutage pudelit.

Zinnat’i suspensiooni võib lahjendada külma mahlajoogi või piimajoogiga. Pärast lahjendamist tuleb
ravim sisse võtta kohe.

Ärge segage Zinnat’it kuuma joogiga.

Zinnat’i suspensiooni valmistamise samm-sammulised juhised: vt „Ravimi manustamiskõlblikuks
muutmise juhised“ infolehe lõpus.

Tavaline annus

Täiskasvanud
Zinnat’i tavaline annus on 250...500 mg kaks korda ööpäevas sõltuvalt infektsiooni raskusest ja
tüübist.

Lapsed
Zinnat’i tavaline annus on 10 mg/kg (maksimaalselt 125 mg) kuni 15 mg/kg (maksimaalselt 250 mg)
kaks korda ööpäevas sõltuvalt:
- infektsiooni raskusest ja tüübist.

Zinnat’i suukaudse suspensiooni puhul ka:
- lapse kehakaalust ja vanusest, kuni maksimaalselt 500 mg ööpäevas.

Zinnat’it ei soovitata kasutada alla 3 kuu vanustel lastel, sest selles vanuserühmas on ravimi
ohutus ja tõhusus teadmata.

Sõltuvalt haigusest või teie või teie lapse reageerimisest ravile, võidakse algannust muuta, samuti võib
vajalikuks osutuda rohkem kui üks ravikuur.

Neeruprobleemidega patsiendid
Kui teil on probleeme neerudega, võib arst muuta ravimi annust.

Rääkige oma arstiga, kui see kehtib teie kohta.

Kui te võtate liiga palju Zinnat’it
Kui te võtate liiga palju Zinnat’it, võivad tekkida närvisüsteemi häired, eriti võib suureneda
tõenäosus krampide tekkeks.

Ärge viivitage. Võtke otsekohe ühendust oma arstiga või pöörduge lähima haigla
erakorralise meditsiini osakonda. Võimalusel näidake neile Zinnat'i pakendit.

Kui te unustate Zinnat'it võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Võtke lihtsalt järgmine
annus tavalisel ajal.

Ärge lõpetage Zinnat'i võtmist, kui arst ei ole seda soovitanud.

Tähtis on Zinnat'i ravikuur lõpuni võtta. Ärge lõpetage ravi, kui arst ei ole seda soovitanud - isegi
kui te ennast paremini tunnete. Kui te ei võta ravikuuri lõpuni, võib infektsioon tagasi tulla.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Seisundid, millele tuleb tähelepanu pöörata
Väikesel arvul Zinnat'it võtvatel patsientidel tekib allergiline reaktsioon või potentsiaalselt
raskekujuline nahareaktsioon. Nende reaktsioonide sümptomid on järgmised:
- raske allergiline reaktsioon. Nähtudeks on ümbritsevast nahapinnast kõrgem sügelev
lööve, turse, mõnikord näo või suu turse, mis põhjustab hingamisraskust.
- nahalööve, mis võib olla villiline ja näeb välja nagu väikesed märklauad (keskel tume täpp,
mida ümbritseb kahvatum ala, mida omakorda ümbritseb piki äärt tume ring).
- laialdane lööve villide ja naha irdumisega (need võivad olla Stevensi-Johnsoni sündroomi või
toksilise epidermaalnekrolüüsi nähud).
- seennakkused. Ravimid nagu Zinnat võivad põhjustada pärmseente (Candida) vohamist
organismis, mis võib viia seennakkuste (nt soori) avaldumiseni. See kõrvaltoime tekib suurema
tõenäosusega Zinnat’i pikaajalisel kasutamisel.
- raskekujuline kõhulahtisus (pseudomembranoosne koliit). Ravimid nagu Zinnat võivad
põhjustada jämesoolepõletikku, mille nähtudeks on raskekujuline kõhulahtisus, tavaliselt koos
vere- ja limaeritusega, kõhuvalu, palavik.
- Jarisch-Herxheimeri reaktsioon. Zinnat’i puukborrelioosi raviks kasutamise ajal võivad
mõnel patsiendil tekkida palavik, külmavärinad, peavalu, lihasvalu ja nahalööve. Seda
nimetatakse Jarich-Herxheimeri reaktsiooniks. Sümptomid kestavad tavaliselt mõnest tunnist
ühe päevani.

Kui teil tekib mõni nendest sümptomitest, võtke otsekohe ühendust oma arsti või
meditsiiniõega.

Sageli esinevad Need võivad tekkida kuni ühel inimesel kümnest:
- seennakkused (nt Candida)
- peavalu
- pearinglus
- kõhulahtisus
- iiveldus
- kõhuvalu.

Sageli esinevad kõrvaltoimed, mis võivad ilmneda vereanalüüsides:
- teatud tüüpi valgete vereliblede arvu suurenemine (eosinofiilia)
- maksaensüümide aktiivsuse suurenemine.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed
Need võivad tekkida kuni ühel inimesel sajast:
- oksendamine
- nahalööbed.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed, mis võivad ilmneda vereanalüüsides:
- vereliistakute (need on rakud, mis aitavad verel hüübida) arvu langus
- valgete vereliblede arvu langus
- positiivne Coombsi test.

Muud kõrvaltoimed
Muud kõrvaltoimed on tekkinud väga väikesel arvul inimestel, kuid nende täpne esinemissagedus on
teadmata:
- raskekujuline kõhulahtisus (pseudomembranoosne koliit)
- allergilised reaktsioonid
- nahareaktsioonid (sh raskekujulised)
- palavik
- naha või silmavalgete kollasus
- maksapõletik (hepatiit).

Kõrvaltoimed, mis võivad ilmneda vereanalüüsides:
- punaste vereliblede liiga kiire lagunemine (hemolüütiline aneemia).

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime

pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes
ei ole nimetatud.

5. Kuidas ZINNAT säilitada

Kuidas Zinnat'it säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast "Kõlblik kuni"
(EXP). Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Zinnat, 250 mg ja 500 mg tabletid
Ärge kasutage Zinnat tablette, kui need on vigastatud või neil esineb muid nähtavaid riknemise märke.

Zinnat,suukaudse suspensiooni graanulid
Graanulitest valmistatud suspensiooni tuleb hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda. Võib säilitada
külmkapis kuni 10 päeva.
Ärge kasutage Zinnat suspensiooni kui sellel on näha riknemise märke.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Zinnat sisaldab
-
Toimeaine on tsefuroksiim.
Üks tablett sisaldab 250 mg või 500 mg tsefuroksiimi (tsefuroksiimaksetiilina).
Suspensioon sisaldab 25 mg/ ml tsefuroksiimi (tsefuroksiimaksetiilina).
-
Abiained on
Zinnat 250 mg, 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid:
mikrokristalliline tselluloos, naatriumkroskarmelloos tüüp A, naatriumlaurüülsulfaat, hüdrogeenitud
taimeõli, kolloidne veevaba ränidioksiid, metüülhüdroksüpropüültselluloos, propüleenglükool,
metüülparahüdroksübensoaat, propüüparalhüdroksübensoaat ja OpaSpray White M-1-7120J (sisaldab
hüpromelloosi, titaandioksiidi (E171) ja naatriumbensoaati (E211), tööstuslikku metüleeritud alkoholi
ja puhastatud vett).].
Zinnat 25 mg/ml suukaudse suspensiooni graanulid:
aspartaam (E951), ksantaankummi, kaalium-atsesulfaam, povidoon (K30), steariinhape, sahharoos,
puuviljamaitseaine
t mõnede Zinnat suspensiooni koostisosade kohta vt lõigust 2.

Kuidas Zinnat välja näeb ja pakendi sisu
Zinnat 250 mg ja 500 mg tabletid on valged õhukese polümeerikattega kapslikujulised tabletid, mille
üks külg on sile ja teisele küljele on pressitud „GXES7“ (250 mg) või „GXEG2“ (500 mg).

Zinnat 250 mg õhukese polümeerikattega tabletid: 10 tk blisterpakendis.
Zinnat 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid: 10 tk ja 14 tk blisterpakendis.

Zinnat 25 mg/ml suukaudse suspensiooni graanulid on valged või kergelt kollakat värvi. Valmis
suspensioon on valge või kergelt kollakas.

Zinnat 25 mg/ml suukaudse suspensiooni graanulid on saadaval 50 ml või 100 ml klaasist pudelis.
Pakendile on juurde lisatud mõõtekork (37 ml) ja mõõtelusikas (5 ml).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
Glaxo Group Ltd.
980 Great West Road
Brentford
Middlesex TW8 9GS
Ühendkuningriik

Tootjad
Glaxo Operations UK Ltd.
Harmire Road
Barnard Castle Co.
DL 128 DT Durham
Ühendkuningriik

või

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
Grunwaldzka Str. 189
60-322 Poznan
Poola

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:

250 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Austria, Belgia, Bulgaaria, Küpros, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa,
Ungari, Island, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Holland, Poola, Rumeenia,
Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Ühendkuningriik - Zinnat
Saksamaa - Elobact
Kreeka - Zinadol
Itaalia - Zoref
Itaalia - Oraxim
Portugal - Zipos
Portugal - Zoref
Hispaania - Cefuroxima Allen
Hispaania - Cefuroxima Solasma

500 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Austria, Belgia, Bulgaaria, Küpros, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa, Ungari,
Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Holland, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia,
Hispaania, Ühendkuningriik - Zinnat
Saksamaa - Elobact
Kreeka - Zinadol
Itaalia - Zoref
Itaalia - Oraxim
Portugal- Zipos
Portugal - Zoref
Hispaania - Cefuroxima Allen
Hispaania - Cefuroxima Solasma

25 mg/ml suukaudse suspensiooni graanulid
Austria, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa, Ungari, Island, Iirimaa,
Itaalia, Läti, Leedu, Malta, Holland, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi,
Ühendkuningriik - Zinnat
Saksamaa - Elobact
Itaalia - Zoref
Itaalia - Oraxim
Portugal - Zipos
Portugal - Zoref

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zinnat, 25 mg/ml suukaudse suspensiooni graanulid

Ravimi manustamiskõlblikuks muutmise juhised

Suspensiooni valmistamise juhised
1.
Loksutage pudelit, et graanulid üksteise küljest lahti tuleksid ning eemaldage kork.
2.
Lisage pudelisse sildil või topsil (kui see kuulub pakendisse) näidatud kogus vett ning sulgege
kork.
3.
Pöörake pudel tagurpidi ja loksutage tugevalt vähemalt 15 sekundit.
4.
Pöörake pudel õiget pidi ja loksutage korralikult.
5.
Zinnat’i suspensiooni tuleb hoida külmkapis temperatuuril 2°C...8°C.
6.
Annustamissüstla kasutamisel tuleb enne esimese annuse manustamist lasta valmis
suspensioonil vähemalt tund aega seista.
Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Loksutada pudelit, et graanulid üksteise küljest lahti tuleksid. Eemaldada kork ja hermeetiline
kile. Kui viimane on kahjustatud või puudub, tuleb ravim tagastada apteeki.

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Lisada pudelisse sildil või topsil (kui see kuulub pakendisse) näidatud kogus vett. Sulgeda kork.

3. Ravimvorm

Pöörata pudel ümber ja tugevalt loksutada (vähemalt 15 sekundit).

4. Kliinilised andmed

5. Farmakoloogilised andmed

6. Farmatseutilised andmed