VERTIGOHEEL

Toimeained: homöopaatilised preparaadid

Ravimi vorm: tablett

Ravimi tugevus: 50TK

Käsimüügiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on VERTIGOHEEL ja milleks seda kasutatakse

Vertigoheel on homöopaatiline preparaat.

2. Mida on vaja teada enne VERTIGOHEEL võtmist

Ärge võtke Vertigoheeli, kui olete allergiline või ülitundlik Vertigoheel'i mis tahes koostisosade suhtes,
mis on loetletud lõigus 6.

Muud ravimid ja Vertigoheel
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis
tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Negatiivset kogemust ei ole täheldatud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Vertigoheeli kasutamine ei ohusta autojuhtimist või mehhanismide ja masinatega töötamist.

Vertigoheel sisaldab laktoosi.
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne Vertigoheeli kasutamist konsulteerima
arstiga.

3. Kuidas VERTIGOHEEL võtta

Võtke Vertigoheel'i alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud.
Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on:
Tavaline annus on 3 tabletti 3 korda päevas keele alla kuni lahustumiseni. Sporaadilise oksendamise ja
iivelduse korral võtta 1 tablett iga 15 minuti järel 2 tunni jooksul.

Kui teil on tunne, et Vertigoheel'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kasutamine lastel
Vertigoheel tablette ei tohi kasutada alla 6-aastastel lastel.

Kui te võtate Vertigoheeli rohkem kui ette nähtud
Üleannustamisest ei ole teavitatud

Kui te unustate Vertigoheeli võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui ühekordne annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Vertigoheeli võtmise
Kui teil on lisaküsimusi selle preparaadi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Vertigoheel põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga harva (esinevad vähem kui 1 patsiendil 10000-st ) võib esineda allergilisi (ülitundlikkuse)
reaktsioone.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka
selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee
kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas VERTIGOHEEL säilitada

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Vertigoheel'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle
kuu viimasele päevale.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Vertigoheel sisaldab

Toimeained: 1 tablett sisaldab:
1. Anamirta cocculus

D4
210 mg
2. Conium maculatum

D3
30 mg
3. Ambra grisea
D6
30 mg
4. Petroleum rectificatum
D8
30 mg

Abiained:
1. Magneesiumstearaat 1,5 mg
2. Laktoosmonohüdraat 300mg

Kuidas Vertigoheel välja näeb ja pakendi sisu
Pappkarp, milles plastpurk 50 või 250 tabletiga.
Tableti kirjeldus: ümar, valge või kollakasvalge, siledapinnaline tablett kaldservaga. Tabletid on
3,30 - 3,90 mm paksused, diameetriga 9,0 - 9,1 mm.

Müügiloa hoidja ja tootja
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
DE-76532 Baden-Baden
Saksamaa
Tel. +49 7221 501-135
Faks. +49 7221 501 440
E-mail: info@heel.de

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Aconit AS
Võru tn 11
13612 Tallinn
Eesti
Tel. +372 - 6328 830
e-mail: info@aconit.ee


Infoleht on viimati uuendatud septembris 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Vertigoheel, tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Toimeained: 1 tablett sisaldab:

Anamirta cocculus

D4
210mg
Conium maculatum

D3
30mg
Ambra grisea

D6
30mg
Petroleum rectificatum
D8
30mg

Teadaolevat toimet omav abiaine:
Laktoosmonohüdraat

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Tablett
Ümar, valge või kollakasvalge, siledapinnaline tablett kaldservaga. Tabletid on 3,30 - 3,90 mm
paksused, diameetriga 9,0 - 9,1 mm.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Homöopaatiline preparaat

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Tavaline annus on 3 tabletti keele alla kuni lahustumiseni 3 korda päevas.
Sporaadilise oksendamise ja iivelduse korral võtta 1 tablett iga 15 minuti järel 2 tunni jooksul.

Kasutamine lastel
Vertigoheel tablette ei tohi kasutada alla 6-aastastel lastel.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Antud preparaat sisaldab laktoosi. Seda ei tohi manustada patsiendile, kellel on harvaesinev pärilik
galaktoositalumatus, laktaasidefitsiit või glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimed teiste ravimitega ja muud
Ei ole täheldatud.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Negatiivset mõju ei ole täheldatud

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Vertigoheelil ei ole toimet autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimele.
Preparaadil ei ole alkohooliga sobimatust ja ei esine sedatiivset mõju.

4.8. Kõrvaltoimed

Väga harva (esinevad vähem kui 1 patsiendil 10000-st ) võib esineda allergilisi (ülitundlikkuse)
reaktsioone.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamise juhtumitest ei ole teavitatud

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele

5.2. Farmakokineetilised omadused

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Magneesiumstearaat 1,5 mg.
Laktoosmonohüdraat 300 mg

6.2. Sobimatus

Ei ole teada

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Plastpurk kartongkarbis. Pakendis on 50 või 250 tabletti.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamis- ja käsitlemisjuhend

Erinõudeid puuduvad

7. Müügiloa hoidja

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
D - 76532 Baden-Baden
Saksamaa

8. Müügiloa number

449404

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 28.04.2004
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 15.09.2014

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud septembris 2014