VEPICOMBIN NOVUM 1 000 000 RÜ

Toimeained: fenoksümetüülpenitsilliin

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 1000000RÜ 20TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on VEPICOMBIN NOVUM 1 000 000 RÜ ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Vepicombin Novum 1 000 000 RÜ ja milleks seda kasutatakse

Ravimgrupp
Fenoksümetüülpenitsilliin on baktereid hävitava toimega antibiootikum, mis kuulub beetalaktamaasi (mõnede
bakterite poolt toodetav kaitsev ensüüm beetalaktaam-tuuma sisaldavate antibiootikumide eest) suhtes tundlike
penitsilliinide ravimgruppi. Penitsilliinid pidurdavad baktereid ümbritsevat kaitsvat seina tugevdava koostisosa -peptidoglükaani - tootmist, mistõttu bakterid ei suuda enam paljuneda, neid ümbritsev sein muutub nõrgaks,
bakterid tursuvad ja lõpuks hukkuvad. Penitsilliinid hävitavad ainult kasvavaid baktereid. Penitsilliinid ei tungi
inimese keha rakkudesse ja seega ei hävita keharakkudesse tunginud baktereid.

Näidustused
Fenoksümetüülpenitsilliinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonid: kurgumandlite ja neelu
põletik (tonsillofarüngiit), nina-kõrvalkoobaste põletik (sinusiit), keskkõrvapõletik (otiit) (v.a. alla 4-aastased
lapsed), naha ja pehmete kudede infektsioon, hambajuurepõletik (periodontaalinfektsioon).

2. Mida on vaja teada enne VEPICOMBIN NOVUM 1 000 000 RÜ võtmist

Mida on vaja teada enne Vepicombin Novum 1 000 000 RÜ tablettide kasutamist

Ärge kasutage Vepicombin Novum 1 000 000 RÜ tablette:
- kui olete penitsilliinide või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
- kui teil on esinenud ülitundlikkust teiste penitsilliinide või tsfelosporiinide suhtes,
- kui teil on eelsoodumus allergiaks,
- kui teil on bronhiaalastma,
- kui teil on mao-seedetrakti haigusi nagu tsöliaakia, põletikuline soolehaigus,
- fenoksümetüülpenitsilliini manustamisel infektsioosse mononukleoosi korral esineb suurenenud risk lööbe
tekkimiseks.


2
Enne Vepicombin Novum 1 000 000 RÜ tablettide võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Muud ravimid ja Vepicombin Novum 1 000 000 RÜ
Vepicombin Novum 1 000 000 RÜ tabletid vähendavad suukaudsete rasestumisvastaste preparaatide efektiivsust,
mistõttu ravi ajal peaks hoiduma sugulisest vahekorrast või kasutama lisaks kondoomi.
Kolestüramiin ja kolestipool (kolesteroolisisaldust langetavad ravimid) vähendavad suukaudselt manustatud
penitsilliini imendumist.
Probenetsiid (podagra ravis kasutatav preparaat) vähendab fenoksümetüülpenitsilliini eritumist organismist.
Penitsilliin võib vähendada metotreksaadi renaalset kliirensit, suurendades sellega riski metotreksaadi toksiliste
toimete tekkeks.
Penitsilliin inaktiveerib aminoglükosiide (antibiootikum) ja nende toime väheneb.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes
muid ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist
nõu oma arsti või apteekriga.
Seda ravimit võib raseduse ajal kasutada.
Vähene hulk fenoksümetüülpenitsilliini eritub rinnapiima ja on oht, et lapsel võib tekkida kõhulahtisus,
seenhaigus või ülitundlikkus penitsilliini suhtes. Üldiselt on imetamise ajal soovitatav fenoksümetüülpenitsilliini
kasutada ettevaatusega.3. Kuidas VEPICOMBIN NOVUM 1 000 000 RÜ võtta

Kuidas Vepicombin Novum 1 000 000 RÜ tablette kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma
arsti või apteekriga.

Tavaline annus täiskasvanutele on 1 000 000 RÜ 2...4 korda ööpäevas suu kaudu manustatuna. Täiskasvanutel
on ilma tüsistusteta kasutatud ka ööpäevast annust kuni 6 000 000 RÜ.

Tavaline annus lastele on 50 000...100 000 RÜ/kg kohta ööpäevas jagatuna 3...4 üksikannuseks suu kaudu
manustatuna. Näiteks 25 kg kaaluvale lapsele 1 tablett korraga 2 korda ööpäevas. Maksimaalne ööpäevane annus
on kuni 6 000 000 RÜ.

Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti
võrdseteks annusteks jagamiseks.
Väiksemate annuste kui 1 000 000 RÜ manustamiseks on lastel soovitatav kasutada väiksema tugevusega
tablette või muid fenoksümetüülpenitsilliini ravimvorme.

Tabletid tuleb neelata tervelt koos piisava koguse vedelikuga vähemalt üks tund enne sööki.

Kui te unustate Vepicombin Novum 1 000 000 RÜ kasutada
Juhul kui unustasite ravimi õigel ajal võtmata, siis tehke seda niipea kui võimalik. Kui aga olete ajaliselt lähedal juba
uue annuse võtmisele, siis jätke ununenud annus vahele. Ärge võtke kahekordset annust!
Tähtis on, et jätkaksite ravimi kasutamist nii kaua, kui on arsti poolt määratud, olgugi, et Teie laps või Teie
ise võite ennast juba mõne päeva pärast paranenuna tunda. Vastasel juhul on oht nakkuse taaspuhkemiseks.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või medistiiniõega.
3

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuid kõigil neid ei teki.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (rohkem kui 1-l inimesel 100-st):
mööduv iiveldus ja kõhulahtisus (püsiva kõhulahtisuse tekkimisel pöörduda arsti poole); allergilised lööbed.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (rohkem kui 1-l inimesel 1000-st):
oksendamine.

Harva esinevad kõrvaltoimed (vähem kui 1-l inimesel 1000-st):
kontaktdermatiit.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (vähem kui 1-l inimesel 10 000-st):
tõsine allergiline šokk koos vererõhu langusega, ajukelme põletik, muutused vere koostises, söögitoru
haavandumine ja suupõletik, pöörduv maksakahjustus, liigesvalud, liiga madal kehatemperatuur.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime
võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas VEPICOMBIN NOVUM 1 000 000 RÜ säilitada

Kuidas Vepicombin Novum 1 000 000 RÜ tablette säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida valguse ja niiskuse eest kaitsult.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu
viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid,
mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Vepicombin Novum 1 000 000 RÜ sisaldab
- Toimeaine on fenoksümetüülpenitsilliin. Üks tablett sisaldab 654 mg fenoksümetüülpenitsilliinkaaliumi, mis
vastab 1 000 000 RÜ-le fenoksümetüülpenitsilliinile (V-penitsilliin).
- Teised abiained on makrogool 6000 (E 1521), magneesiumstearaat (E 470b), maltodekstriin,
hüdroksüpropüülmetüültselluloos (E 464), piparmündiõli, povidoon K 25 (E 1201), sahhariinnaatrium (E
954), talk (E 553b).
- Värvaine on titaandioksiid (E 171).

Kuidas Vepicombin Novum 1 000 000 RÜ välja näeb ja pakendi sisu
Piklik valge poolitusjoonega tablett. Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi
allaneelamist, mitte tableti võrdseteks annusteks jagamiseks.
10, 20, 30 või 100 tabletti blisterpakendis ja karbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.


4

Müügiloa hoidja
Takeda Pharma AS
Jaama 55B, 63308 Põlva, Eesti
Telefon: +372 79 98 100

Tootja
Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
A-6250 Kundl
Austria


Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2013

Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Vepicombin Novum 1 000 000 RÜ, õhukese polümeerikattega tabletid.

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 654 mg fenoksümetüülpenitsilliinkaaliumi, mis
vastab 1 000 000 RÜ-le fenoksümetüülpenitsilliinile.
INN. Phenoxymethylpenicillinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett.
Piklik, valge, poolitusjoonega tablett.

Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte
tableti võrdseteks annusteks jagamiseks.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Fenoksümetüülpenitsilliinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonid:
- tonsillofarüngiit,
- sinusiit,
- otiit (v.a. alla 4-aastased. lapsed),
- naha ja pehmete kudede infektsioon,
- periodontaalinfektsioon.
Märkus. Antimikroobsete ravimite määramisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke kehtivaid
juhiseid.

Fenoksümetüülpenitsilliini toimespekter on sarnane bensüülpenitsilliini omale: Streptococcus
spp
(v.a penitsilliinresistentne S. pneumoniae), Porphyromonas spp (esineb resistentseid
tüvesid), Prevotella spp (esineb resistentseid tüvesid), A, C, G, H, L ja M-grupi Streptokokk,
Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeriae, Corynebacteria, Bacillus anthracis, actinomycetes,
streptobacilli
, Pasteurella multocida, Spirillum minus ja spiroheedi liigid (nt. Leptospira,
Treponema, Borrelia
ja teised spiroheedid), paljud anaeroobsed mikroorganismid (nt.
Peptococci, Peptostreptococci, Fusobacteria, Clostridia jne.) on samuti tundlikud.
Enterokokk'i tüvedest (grupp D streptokokk) on ainult mõned tundlikud.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Üldised juhised
Suukaudset fenoksümetüülpenitsilliini kasutatakse peamiselt kergete ja keskmise raskusega
infektsioonide ravis ja see pole esmavalikuks raskete ja süvainfektsioonide puhul. Raskete
infektsioonide puhul, näiteks nagu empüeem, sepsis, perikardiit, meningiit, artriit osteomüeliit, peaks penitsilliinravi olema ägedas faasis parenteraalne bensüülpenitsilliiniga ja
kui on saadud rahuldav kliiniline vastus ravile, võib jätkata fenoksümetüülpenitsilliiniga.
Vältimaks komplikatsioonide teket, peaks ravi jätkuma 3 päeva pärast sümptomite kadumist ja
on väga tähtis hoida püsivat minimaalset inhibeerivat bakteritsiidset kontsentratsiooni (MIK)
veres, annustades penitsilliini 2...4 korda ööpäevas tagamaks ravimi optimaalset toimet. Et ära
hoida hiliskomplikatsioone (reumaatiline palavik) tuleb β-hemolüütiliste streptokokkide poolt
põhjustatud infektsioone ravida vähemalt 10 päeva vältel
Täiskasvanud
Tavaline suukaudne fenoksümetüülpenitsilliini annus on 1 000 000 RÜ 2...4 korda ööpäevas.
Täiskasvanutel on ilma tüsistusteta kasutatud ka ööpäevast annust kuni 6 000 000 RÜ.

Maksakahjustusega patsiendid
Fenoksümetüülpenitsilliini madala toksilisuse tõttu ei ole annuse vähendamine tavaliselt vajalik
maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel. Annuse vähendamine võib olla vajalik patsientidel,
kellel lisaks maksakahjustusele esineb ka neerukahjustus, kuna sellises olukorras on maks
peamine eritumise tee.

Neerukahjustusega patsiendid
Annuse vähendamine ei ole tavaliselt vajalik, kuid annuse kohandamine võib olla vajalik
patsientidel, kellel lisaks neerukahjustusele esineb ka maksakahjustus.
Anuurilistel patsientidel tuleks annuse taset vähendada, alternatiivselt võib ka annuste intervalle
pikendada (vt. Lõik 5.2).

Lapsed
Väiksemate annuste kui 1 000 000 RÜ manustamiseks lastel soovitatav kasutada väiksema
tugevusega tablette või muid fenoksümetüülpenitsilliini ravimvorme.
Tavaline ööpäevane suukaudne annus on 50 000...100 000 RÜ/kg kohta jagatuna 3...4
üksikannuseks. Maksimaalne ööpäevane annus on kuni 6 000 000 RÜ. Näidustused on samad
mis täiskasvanutel.

Eakad
Normaalse neeru- või maksafunktsiooni korral ei ole annuse vähendamine vajalik.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus penitsilliinide või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ettevaatus on vajalik patsientidel, kellel on eelsoodumus allergiaks ja bronhiaalastma korral..
Suukaudsed penitsilliinid ei ole näidustatud patsientidele, kellel esineb mao-seedetrakti haigus,
mis põhjustab püsivat kõhulahtisust või oksendamist (nt tsöliaakia, põletikuline soolehaigus).
Sel juhul võib olla imendumine vähenenud (imendub vähem kui 50% tavapärasest).
Pikemaaegse raske kõhulahtisuse esinemisel võib eeldada võimalikku pseudomembranoosset
koliiti (veretriipudega, limane vesine köhulahtisus, tuim või koolikuline kõhuvalu, palavik ja
aegajalt esinevad tenesmid). Kuna see seisund võib olla eluohtlik, tuleb ravi
fenoksümetüülpenitsilliiniga koheselt katkestada ja ravi tuleb alustada vastavalt
bakterioloogilisele leiule.
Nagu ka teised antibiootikumid, võib fenoksümetüülpenitsilliin vähendada suukaudsete
kontratseptiivide toimet või tugevdada tsütostaatikumide (nt metotreksaat) toimet (vt lõik 4.5).
Fenoksümetüülpenitsilliinravi ajal võivad anda mitte-ensümaatilised uriini glükoositestid ja
urobilinogeeni testid valepositiivseid tulemusi. Uriini aminohappe kogus koos ninhüdriiniga
võib samuti olla valepositiivne.
Patsientidel, kes saavad ravi penitsilliiniga, tuleks enne plaanilist operatsiooni või kirurgilist
manipulatsiooni (tonsillektoomia, hamba väljatõmbamine) annust operatsioonieelse
profülaktikana kahekordistada.
Fenoksümetüülpenitsilliini manustamisel infektsioosse mononukleoosi korral esineb
suurenenud risk lööbe tekkimiseks.
Enamik penitsilliinide kõrvaltoimetest on tingitud ülitundlikkusest. Fenoksümetüülpenitsilliini
manustamisel tuleks olla ettevaatlik, kui varem on esinenud ülitundlikkust teiste penitsilliinide
või tsefalosporiinide suhtes (võimalus rist-allergiaks).
Pikaajalist ravi saavatel patsientidel tuleks jälgida verepilti ja maksa- ning neerufunktsiooni.
Samuti tuleks neil tähelepanu pöörata võimalikule resistentsete mikroobide ja seente ülekasvule.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Bakteritsiidse toimega penitsilliini ei tohi kombineerida bakteriostaatiliste antibiootikumidega.
Probenetsiid vähendab fenoksümetüülpenitsilliini eritumist organismist.
Kolestüramiin ja kolestipool vähendavad suukaudselt manustatud penitsilliini imendumist.
Stimuleerides östrogeenide metabolismi ja vähendades nende enterohepaatilist tsirkulatsiooni,
vähendavad penitsilliinid suukaudsete kontratseptiivide toimet.
Penitsilliin võib häirida metotreksaadi renaalset tubulaarset sekretsiooni, sest penitsilliin on
struktuurilt sarnane metotreksaadiga. See võib vähendada metotreksaadi renaalset kliirensit,
suurendades sellega riski metotreksaadi toksiliste toimete tekkeks. Kui penitsilliini ja
metotreksaadi koos manustamine on vältimatu, tuleks vähendada metotreksaadi annust ja
jälgida seerumi metotreksaadi kontsentratsiooni.
Penitsilliin inaktiveerib aminoglükosiide ja nende toime väheneb. Seetõttu tuleb penitsilliini ja
aminoglükosiidide koos manustamisel jälgida aminoglükosiidide toimet.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Arvukate rasedusaegsete (esimene, teine ja kolmas trimester) uuringute käigus ei ole leitud
suurenenud teratoogeenset riski lapsele või kõrvaltoimeid rasedusele.
Fenoksümetüülpenitsilliini võib raseduse ajal kasutada.
Vähene hulk fenoksümetüülpenitsilliini eritub rinnapiima ja on oht, et lapsel võib tekkida
kõhulahtisus, seenhaigus või ülitundlikkus penitsilliini suhtes. Üldiselt on imetamise ajal
soovitatav fenoksümetüülpenitsilliini kasutada ettevaatusega .

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Vepicombin Novum 1 000 000 RÜ ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise
võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Tavaliselt esinevad mööduv iiveldus, diarröa ja lööbed.

Väga sage (>1/10); Sage (>1/100 kuni <1/10); Aeg-ajalt (>1/1000 kuni <1/100); Harv (>1/10
000 kuni <1/1000); Väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete
alusel).
Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud raskusastme vähenemise järjekorras.

Närvisüsteemi häired:
Väga harv: aju pseudotuumor (healoomuline intrakraniaalne hüpertensioon või tõusnud
intrakraniaalne rõhk); annusest sõltuv neuromuskulaarne blokaad (ei ilmne tavapäraste
kliinilises praktikas kasutatavate annuste juures).

Vere- ja lümfisüsteemi häired:
Väga harv: muutused vere koostises, nt eosinofiilia, hemolüütiline aneemia (Coombsi test
positiivne), leukopeenia, trombotsütopeenia ja agranulotsütoos.

Immuunsüsteemi häired:
Väga harv: anafülaktiline šokk.

Endokriinsüsteemi häired:
Väga harv: hüpotermia.

Närvisüsteemi häired:
Väga harv: meningiit.

Seedetrakti häired:
Sage: mööduv iiveldus ja kõhulahtisus (püsiva diarröa korral kahtlustada pseudomembranoosset
koliiti (vt lõik 4.4).
Aeg-ajalt: oksendamine.
Väga harv: söögitoru haavandumine, stomatiit.

Maksa ja sapiteede häired:
Väga harv: hepatotoksilisus koos maksaensüümide aktiivsuse tõusuga (möödub penitsilliinravi
katkestamisel).

Naha ja nahaaluskoe kahjustused:
Sage: allergilised lööbed.
Harv: kontaktdermatiit.
Väga harv: eksfoliatiivne dermatiit ja eksudatiivne multiformne erüteem (lööbeelemendid
võivad olla tugevalt väljendunud ja ebatüüpilise lokalisatsiooniga ning võib kujuneda Stevensi-
Johnsoni sündroom).

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused:
Väga harv: artralgia.

4.9. Üleannustamine

Sümptomiteks on kesknärvisüsteemi ärritus krampide ja koomaga ning lõpuks tekkiva
neuromuskulaarse blokaadiga.
Üleannustamise korral tuleb fenoksümetüülpenitsilliini manustamine koheselt lõpetada, ravi on
sümptomaatiline. Spetsiifiline antidoot puudub. Fenoksümetüülpenitsilliin on hemodialüüsitav.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Beeta-laktamaas tundlikud penitsilliinid, ATC-kood: J01CE02

Fenoksümetüülpenitsilliin (V-penitsilliin) on tugeva toimega antibakteriaalne suukaudne
penitsilliin, mida kasutatakse penitsilliinile tundlike mikroorganismide infektsioonide puhul. Ta
omab bakteritsiidset toimet, inhibeerides bakterite võimet sünteesida peptidoglükaani, mis on
Gram positiivsete bakterite rakuseina üks olulisemaid komponente. Kasvufaasis bakterite
rakusein muutub seetõttu üha nõrgemaks, mistõttu bakterid kaotavad paljunemisvõime,
tursuvad ja lõpuks hukkuvad. Penitsilliinid ei tungi peremeesorganismi rakkudesse, mistõttu
neil puudub toime keharakkudesse tunginud bakteritesse. Samuti ei avalda penitsilliinid toimet
mittekasvufaasis olevatesse bakteritesse. Fenoksümetüülpenitsilliini toimespekter on sarnane
bensüülpenitsilliini omaga.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Fenoksümetüülpenitsilliin ei lagune mao tavalise pH juures ja 25-60% suukaudsest annusest
imendub kaksteistsõrmiksooles ja peensooles. Ravimi maksimaalne kontsentratsioon
vereplasmas ja kudedes saabub 30...60 minutiga. Ravimi poolväärtusaeg on umbes 30...60 min,
mis võib pikeneda kuni 4 tunnini raske neerukahjustuse korral. Ühekordse manustamise järgselt
säilib terapeutiline kontsentratsioon vereplasmas umbes 4 tunni vältel. Farmakokineetika sõltub
ka söögiajast: fenoksümetüülpenitsilliini võtmine koos toiduga vähendab maksimaalset
plasmakontsentratsiooni, kuid ei oma toimet kogu imendumisele. Seonduvus plasmavalkudega
on 60...80%. Fenoksümetüülpenitsilliin metaboliseeritakse peamiselt maksas. 20-40%
eritatakse muutumatul kujul neerude kaudu, peamiselt tubulaarsekretsiooni teel. Ligikaudu 32%
eritatakse väljaheitega.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Puuduvad andmed kliiniliselt olulistest loomkatsetest.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Magneesiumstearaat, makrogool 6 000, maltodekstriin, povidoon K 25, talk, sahhariinnaatrium,
piparmündiõli, titaandioksiid (E171), hüdroksüpropüülmetüültselluloos.

6.2. Sobimatus


Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

4 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25ºC. Hoida niiskuse ja valguse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

10, 20, 30 või 100 tabletti blisterpakendis ja väliskarbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.
Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

Takeda Pharma AS
Jaama 55B
63308 Põlva
Eesti

8. Müügiloa number

387902

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE
KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 7. juuni 2002
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 25.05.2012

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2013