URSOSAN

Toimeained: ursodeoksükoolhape

Ravimi vorm: kõvakapsel

Ravimi tugevus: 250mg 50TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on URSOSAN ja milleks seda kasutatakse

Sapipaisuga (kolestaasiga) kulgevate krooniliste maksahaiguste (nt primaarse biliaartsirroosi - see on
sapivoolu häiretega kulgev haigus, mis võib lõppeda maksatsiroosiga) ravi eeldusel, et puudub
dekompenseeritud maksatsiroos.
Kolesteroolsapikivide lahustamine sapipõies.
Tsüstilise fibroosiga seotud maksa ja sapiteede häired 6…18-aastastel lastel.

2. Mida on vaja teada enne URSOSAN võtmist

Ärge võtke Ursosan'i
- kui te olete ursodeoksükoolhappe või Ursosan’i mõne koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline
- kui teil on sapipõie ja sapiteede ägedad põletikulised haigused
- kui teil on sapijuha sulgus
- kui teil esineb sageli krambitaolist ülakõhuvalu (sapikoolikud)
- kui arst on öelnud, et teil on lubjastunud sapikivid
- kui teil esinevad sapipõie kokkutõmbumise häired

Lapsed ja noorukid
Ebaõnnestunud kirurgiline protseduur maksasiseste sapijuhade ühendamiseks peensoolde või sapijuhade
ahenemine ilma hea sapivoolu tagamiseta.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Ursosan’i võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
Ursosan’i tuleb kasutada püsiva meditsiinilise kontrolli all.
Maksanäitajaid tuleb kontrollida kogu ravi jooksul 4-nädalaste intervallidega esimese kolme kuu jooksul,
hiljem iga kolme kuu järel.
Et hinnata ravi ja kontrollida võimalikku varajast konkrementide kaltsifikatsiooni, tuleb 6…10 kuu möödudes
(vastavalt konkrementide suurusele) läbi viia sapipõie uuring (suukaudne koletsüstograafia) ja sulguse
avastamiseks ultraheliuuring nii seisvas kui ka lamavas asendis.

Palun teavitage oma arsti otsekohe sellest, kui teil tekib kõhulahtisus, sest see võib vajada annuse
vähendamist või Ursosaniga ravi katkestamist.

Muud ravimid ja Ursosan
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid
ravimeid.
- Kolestüramiini ja kolestipooli tüüpi antilipideemilised ained (vähendavad rasvade sisaldust veres) ja
alumiiniumvesinikoksiidi sisaldavad antatsiidid (maohapet siduvad ained) ning smektiit (savimineraal)
võivad vähendada ursodeoksükoolhappe imendumist ja seega vähendada Ursosan’i toimet. Kui ühte
nimetatud toimeainet sisaldava preparaadi manustamine peaks olema vajalik, tuleb jälgida, et Ursosan'i
manustamine toimuks intervalliga vähemalt 2 tundi enne või pärast seda.
- Ravim võib suurendada tsüklosporiini imendumist seedekulglast ja seetõttu on soovitatav jälgida
tsüklosporiini taset patsientidel, keda ravitakse samaaegselt ka Ursosan’iga ning võimalusel annust
kohaldada.
- Ursosan võib vähendada tsiprofloksatsiini, dapsooni (antibiootikumid) ja nitrendipiini (kasutatakse
kõrgvererõhutõve ravis) imendumist - nende toime võib väheneda. Teie arst võib pidada vajalikukse muuta
nende ravimite annuseid.
- Ei ole soovitatav manustada ravimit patsientidele, kes kasutavad hüpolipideemilisi aineid, nt klofibraat,
bezafibraat või probukool. Need ravimid suurendavad kolesterooli sekretsiooni sappi ja järelikult vähendavad
ravimi toimet.
- Suukaudsed rasestumisvastased ravimid, östrogeenid või vähese kiudaine ja rohke kolesteroolisisaldusega
toitumine halvendavad eduka ravi tõenäosust.

Ursosan koos toidu, joogi ja alkoholiga
Annus tuleb võtta ühekordse manustamisena enne magamaminekut. Kapslid tuleb ilma närimata ja piisava
koguse vedelikuga tervena alla neelata. Ravimit tuleb võtta regulaarselt.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.
Raseduse ajal ei tohiks Ursosan’i kapsleid kasutada, väljaarvatud juhul, kui teie arst peab seda
hädavajalikuks. Isegi kui te ei ole rase, peaksite te rasestumise võimalust siiski oma arstiga arutama, kuna
viljastumisvõimelises eas naised võivad saada seda ravi vaid juhul, kui nad kasutavad usaldusväärseid
rasestumisvastaseid vahendeid. Soovitatakse kasutada mittehormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid või
madala östrogeenisisaldusega suukaudseid rasestumisvastaseid ravimeid. Ent kui te võtate Ursosan’i kapsleid
sapikivide lahustamiseks, peate kasutama üksnes mittehormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid, kuna
hormonaalsed suukaudsed rasestumisvastaseid ravimid võivad soodustada sapikivide teket.
Enne ravi alustamist kontrollib teie arst, et te ei oleks rase.

Imetamise ajal ei tohi seda ravimit kasutada. Ei ole teada, kas Ursosan'i toimeaine imendub rinnapiima. Ravi
vajadusel tuleb rinnaga toitmine lõpetada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Toime puudub.

3. Kuidas URSOSAN võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Primaarne biliaartsirroos
Ursodeoksükoolhappe ööpäevane annus on 10...15 mg/kg kehakaalu kohta jagatud 2 ... 3 annuseks.Teile
sobiva täpse annuse arvutab arst.
Primaarse biliaarse tsirroosiga patsientidel võib harvadel juhtudel ravi algul esineda kliinilise sümptomaatika
halvenemine, nt nahakiheluse tugevnemine. Niisugusel juhul jätkata ravi 1 kapsliga ööpäevas ning
suurendada annust järk-järgult (päevase annuse suurendamine nädalas 1 kapsli võrra), kuni jõutakse
ettenähtud annuseni.

Kolesteroolsapikivide lahustamine sapipõies
Kogu päevane annus tuleb võtta ühekordse manustamisena enne magamaminekut. Kapslid tuleb ilma
närimata ja piisava koguse vedelikuga tervena alla neelata. Ravimit tuleb võtta regulaarselt.
Sapikivide lahustamiseks täiskasvanutel on soovitatav annus vastavalt patsiendi kehakaalule 10
mg/kg/päevas.
Ravi kestvus ja efektiivsus sõltuvad sapikivide suurusest - ravi võib kesta poolest aastast kuni 2 aastani.

Kasutamine lastel ja noorukitel
Kolesteroolsapikive esineb lastel harva. Üldiselt on soovitatav annustada 10…20 mg/kg ööpäevas. Lapsele
vajaliku annuse arvutab arst.

Tsüstilise fibroosiga seotud hepatobiliaarsete häiretega 6…18-aastased lapsed: 20 mg/kg/ööpäevas jagatuna
2…3 annuseks, mida võib vajadusel edaspidi suurendada kuni 30 mg/kg/ööpäevas.

Kui teil on tunne, et Ursosan’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Ursosan’i rohkem kui ette nähtud
Üleannustamise tulemusena võib tekkida kõhulahtisus. Palun informeerige kohe oma arsti, kui teil on püsiv
kõhulahtisus. Kõhulahtisuse korral jooge piisavalt, et taastada kaotatud vedelik ja elektrolüüdid.
Üleannustamise kahtlusel või kui ravimit on ekslikult võtnud laps, kutsuge arstiabi.
Pärast suurema koguse kapslite allaneelamist, on soovitatav teha maoloputus, vajadusel rakendada
sümptomaatilist ravi.

Kui te unustate Ursosan’i võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Jätkake ravi määratud annusega.

Kui te lõpetate Ursosan’i võtmise
Ravi kestvus ja efektiivsus sõltuvad sapikivide suurusest ja patsiendipoolsest koostööst - ravi võib kesta
poolest aastast kuni 2 aastani. Kui konkrementide vähenemist ei ole aasta jooksul saavutatud, ei ole
soovitatav ravi jätkata.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sagedased kõrvaltoimed (ilmnevad harvem kui 1-l patsiendil 10-st, kuid sagedamini kui 1-l patsiendil 100-
st):
- pehme, vedel väljaheide või kõhulahtisus
Väga harvad kõrvaltoimed (esinevad harvem kui 1-l patsiendil 10 000-st patsiendist):
- primaarse biliaarse tsirroosi ravi ajal: tugev valu paremal ülakõhus, maksatsirroosi süvenemine
(dekompensatsioon), mis osaliselt taandub pärast ravi lõppu
- sapikivide lubjastumine (kaltsifitseerumine)
- - nõgestõbi (urtikaaria)

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka
selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee
kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas URSOSAN säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25 oC originaalsisepakendis. Hoida valguse ja niiskuse eest kaitstult.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile. Kõlblikkusaeg viitab kuu
viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni <ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.
.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Ursosan sisaldab
- Toimeaine on ursodeoksükoolhape. 1 kõvakapsel sisaldab 250 mg ursodeoksükoolhapet.
- Abiained on maisitärklis, pre-želatiniseeritud masitärklis, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesium
stearaat,
titaandioksiid, želatiin.

Kuidas Ursosan välja näeb ja pakendi sisu

Valged, graanuleid sisaldavad želatiinist kõvakapslid
Al/PVC blister, pakendi infoleht, pappkarp
Pakendi suurus: 50 või 10 kapslit


Müügiloa hoidja ja tootja
PRO.MED.CS Praha a.s.
Telčská 1
140 00 Praha 4
Tšehhi Vabariik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja
poole:
PRO.MED.CS Baltic, UAB,
Liimi 1,
10621 Tallinn,
Tel: +372 6597008


Infoleht on viimati uuendatud juulis 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

URSOSAN, 250 mg kõvakapslid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 kõvakapsel sisaldab 250 mg ursodeoksükoolhapet.
INN. Acidum ursodeoxycholicum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Kõvakapsel.
Ravimi kirjeldus: valged, graanuleid sisaldavad želatiinist kõvakapslid.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Kolestaasiga kulgevad kroonilised maksahaigused (nt primaarne biliaarne tsirroos) eeldusel, et puudub
dekompenseeritud maksatsirroos.
Kolesteroolsapikivide lahustamine sapipõies.

Lapsed
Tsüstilise fibroosiga seotud hepatobiliaarsed häired 6…18-aastastel lastel.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Primaarne biliaarne tsirroos
Ursodeoksükoolhappe ööpäevane annus on 10...15 mg/kg kehakaalu kohta jagatud 2...3 annuseks.
Soovitatakse järgmist manustamist:
Kehakaal
Ööpäevane annus hommikul lõunal õhtul
34 ... 50 kg
2 kapslit

-
51 ... 65 kg
3 kapslit

1
66 ... 85 kg
4 kapslit

1
86 ... 110 kg 5 kapslit

2
üle 110 kg
6 kapslit

2

Primaarse biliaarse tsirroosiga patsientidel võib harvadel juhtudel ravi algul esineda kliinilise sümptomaatika
halvenemine, nt nahakiheluse tugevnemine. Niisugusel juhul jätkata ravi 1 kapsliga ööpäevas ning
suurendada annust järk-järgult (päevase annuse suurendamine nädalas 1 kapsli võrra), kuni jõutakse jälle
annustamisskeemis ette nähtud annuseni.

Kolesteroolsapikivide lahustamine sapipõies.
Sapikivide lahustamiseks täiskasvanutel on soovitatav annus vastavalt patsiendi kehakaalule 10
mg/kg/päevas.
Kogu päevane annus tuleb võtta ühekordse manustamisena enne magamaminekut. Kapslid tuleb ilma
närimata ja piisava koguse vedelikuga tervena alla neelata. Ravimit tuleb võtta regulaarselt.

Kehakaal Ursodeoksükoolhape Kapslite arv
kuni 60 kg
500 mg

kuni 80 kg
750 mg

kuni 100 kg
1000 mg

üle 100 kg
1250 mg

Ravi kestvus ja efektiivsus sõltuvad sapikivide suurusest ja patsiendipoolsest koostööst - ravi võib kesta
poolest aastast kuni 2 aastani. Kui sapikivide vähenemist ei ole aasta jooksul saavutatud, ei ole soovitatav
ravi jätkata. Ravi esimese kolme kuu jooksul on vajalik kontrollida patsiendi seerumi aminotransferaase
regulaarselt iga 4 nädala järel. Kui peaks ilmnema mingeid patoloogilisi leide, on soovitatav Ursosan’i annust
kuni näitude möödumiseni vähendada. Lahustumise käiku tuleb jälgida ultrasonograafiga vähemalt 6-kuuliste
intervallidega. Parema raviefekti saavutamiseks jätkata ravi Ursosan’iga pärast sapikivide lahustumist 3 kuu
vältel tagamaks, et lahustumine on kindel.

Lapsed
Kolesteroolsapikive esineb lastel harva. Üldiselt on soovitatav annustada 10…20 mg/kg ööpäevas. Suurem
annus peaks kompenseerima väiksemat imendumist sooltest.
Tsüstilise fibroosiga seotud hepatobiliaarsete häiretega 6…18-aastased lapsed: 20 mg/kg/ööpäevas jagatuna
2…3 annuseks, mida võib vajadusel edaspidi suurendada kuni 30 mg/kg/ööpäevas.

Manustamisviis
Suukaudne

4.3. Vastunäidustused

Ursosan'i ei tohi kasutada järgmistel juhtudel:
- ülitundlikkus sapphapete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.
- sapipõie ja sapiteede äge põletik,
- röntgenkontrastsed kaltsifitseerunud sapikivid,
- sagedased sapikoolikute episoodid,
- sapipõie kontraktiilsuse häired,
- sapiteede sulgus (ühissapijuha või sapipõiejuha oklusioon).

Lapsed
Ebaõnnestunud portoenterostoomia või ilma hea sapivoolu taastumiseta biliaaratreesiaga lapsed.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ravimit tohib kasutada ainult meditsiinilise järelevalve tingimustes.

Maksaensüümide (AST (SGOT), ALT (SGPT) and γ-GT) aktiivsust tuleb kontrollida kogu ravi jooksul 4-
nädalaste intervallidega esimese kolme kuu jooksul, hiljem iga kolme kuu järel. Peale selle, et jälgimine
võimaldab kindaks teha ravile reageerivaid ja mitte reageerivaid primaarse biliaarse tsirroosiga patsiente,
aitab see varakult avastada ka võimalikku maksafunktsiooni langust, eriti kaugelearenenud staadiumis
primaarse biliaarse tsirroosiga patsientidel.
Ursodeoksükoolhapet ei tohi kasutada, kui sapipõis ei ole röntgenülesvõttel visualiseeritav, samuti
kaltsifitseerunud sapikivide, sapipõie häirunud kontraktiilsuse või sagedaste sapikoolikute korral.

Kasutamisel kolesteroolsapikivide lahustamiseks: Et hinnata ravi ja kontrollida võimalikku varajast
konkrementide kaltsifikatsiooni, tuleb 6…10 kuu möödudes (vastavalt konkrementide suurusele) läbi viia
sapipõie uuring (suukaudne koletsüstograafia) ja oklusioonide avastamiseks ultraheliuuring seisvas ja selili
asendis.

Kasutamisel kaugelearenenud staadiumis primaarse biliaarse tsirroosi raviks: väga harvadel juhtudel on
täheldatud maksatsirroosi dekompensatsiooni, mis ravi katkestamise järgselt osaliselt taandus.

Kõhulahtisuse tekkimisel tuleb annust vähendada ja kõhulahtisuse püsimisel ravi lõpetada.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kolestüramiini ja kolestipooli tüüpi antilipideemilised ained ja alumiiniumvesinikoksiidi ja/või smektiiti
(savimineraali) sisaldavad antatsiidid võivad vähendada ursodeoksükoolhappe imendumist ja seega
vähendada Ursosan’i toimet.
Kui ühte nimetatud toimeainet sisaldava preparaadi manustamine peaks olema vajalik, tuleb jälgida, et
manustamine toimuks intervalliga vähemalt 2 tundi enne või pärast seda.

Ravim võib suurendada tsüklosporiini imendumist seedekulglast ja seetõttu on soovitatav jälgida
tsüklosporiini taset patsientidel, keda ravitakse samaaegselt ka Ursosan’iga ning vajadusel annust kohaldada.

Ursodeoksükoolhape vähendab kaltsiumikanalite blokaatori nitrendipiini maksimaalset kontsentratsiooni
plasmas (C
) ja kontsentratsioonikõvera-alust pindala (AUC).
max
Kirjeldatud on ka koostoimet dapsooni terapeutilise toime vähenemisega. Need tähelepanekud koos in vitro
leidudega võivad viidata sellele, et ursodeoksükoolhape võib indutseerida tsütokroom P450 3A ensüüme.
Kontrollitud kliinilised uuringud on aga näidanud, et ursodeoksükoolhappel puudub oluline tsütokroom P450
3A ensüüme indutseeriv toime.

Üksikjuhtudel võib Ursosan vähendada tsiprofloksatsiini imendumist.

Östrogeenhormoonid ja vere kolesteroolisisaldust langetavad ained nagu klofibraat, võivad suurendada
sapikivitõve tekkeriski vastupidiselt ursodeoksükoolhappele, mida kasutatakse sapikivide lahustamiseks.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Adekvaatsed andmed ravimi kasutamisest rasedatel puuduvad. Loomkatsetes on ilmnenud teratogeenne toime
ursodeoksükoolhappe kasutamisel varases tiinusperioodis (vt lõik 5.3). Ursosan’i ei tohi raseduse ajal
kasutada, välja arvatud juhul, kui see on hädavajalik. Fertiilseid naisi tohib ursodeoksükoolhappega ravida
ainult juhul, kui kasutatakse adekvaatseid rasestumisvastaseid vahendeid: soovitatakse kasutada
mittehormonaalseid või madala östrogeenisisaldusega suukaudseid rasestumisvastaseid ravimeid. Kuid
patsientidel, kes võtavad Ursosani’i sapikivide lahustamiseks, tuleb kasutada tõhusaid
mittehormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid, sest hormonaalsete suukaudsete rasestumisvastaste
ravimite toimel võib suureneda sapikivitõve tekkerisk.
Enne ravi alustamist tuleb rasedus välistada..

Imetamine
Ei ole teada, kas ursodeoksükoolhape eritub rinnapiima ja seetõttu ei tohi imetamise ajal ravimit kasutada.
Ravi vajadusel tuleks imik rinnast võõrutada.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Toimet autojuhtimisele ja masinate käsitsemisele ei ole täheldatud.

4.8. Kõrvaltoimed

Allpool loeteltud kõrvaltoimed on esitatud MedDRA-esinemissageduse konventsiooni alusel
Väga sage (>1/10)
Sage (>1/100 kuni <1/10
Aeg-ajalt (>1/1000 kuni <1/100)
Harv (>1/10 000 kuni <1/1000)
Väga harv (<1/10 000),
Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Seedetrakti häired
Kliinilistes uuringutes on seoses ursodeoksükoolhappe-raviga sageli teatatud puderjast roojast või
kõhulahtisusest.
Väga harva on primaarse biliaarse tsirroosi ravi ajal tekkinud tugev valu paremal ülakõhus.

Maksa-sapiteede häired
Ravi ursodeoksükoolhappega võib harva tekitada sapikivide kaltsifitseerumist.
Kaugelearenenud primaarse biliaarse tsirroosi ravi ajal on väga harva täheldatud maksatsirroosi
dekompenseerumist, mis osaliselt pärast ravi lõpetamist taandub.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused:
Väga harva on esinenud urtikaariat.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamisel tekib kõhulahtisus. Üldiselt ei ole teisi sümptomeid oodata, sest ursodeoksükoolhape
imendub annuse suurenedes üha halvemini ning eritub seega ühe suuremas koguses roojaga.

Spetsiifilisi vastumeetmeid ei ole vaja rakendada; kõhulahtisuse raviks kasutatakse sümptomaatilisi
meetmeid, vedelike ülekannet ja elektrolüütide reguleerimist.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: ravimid sapijuhade ja maksahaiguste raviks, sapphappeid sisaldavad ravimid;
ATC-kood: A05AA02

Ursodeoksükoolhape (UDCA) on kenodeoksükoolhappe 7-beeta epimeer, mis on hüdrofiilne sapphape
(esineb ka inimese sapis). Võrreldes teiste sapphapetega on ta peaaegu mitte-toksiline.
Kolesteroolsapikivide lahustamise mehhanism ei ole täiesti selge. On ilmne, et UDCA vähendab kolesterooli
kogust ja saturatsiooni sapis. See vähendamine on tingitud kolesterooli vähenenud sekretsioonist sappi.
Lisaks sellele vähendab UDCA tõenäoliselt ka kolesterooli sünteesi maksas. Võib väheneda ka kolesterooli
imendumine soolest. Kaks viimast mehhanismi ei ole inimestel veel tõestatud. UDCA peamine toime võib
olla kolesterooli transpordi vähenemises hepatotsüütide sappi.
UDCA parandab nii kolestaasi kliinilisi kui laboratoorseid näitajaid, olenemata kolestaasi etioloogiast.
Paljud autorid oletavad, et UDCA võib primaarse biliaartsirroosi korral lükata edasi komplikatsioone
ja maksapuudulikkuse teket ja seega võimaldada maksatransplantatsiooni lõpliku ravilahendusena.
UDCA biokeemilised ja füsioloogilised toimemehhanismid on siiani ebaselged.

Lapsed
Tsüstiline fibroos
On saadaval kliinilised aruanded UDCA pikaajalisest kasutamiskogemusest 10 ja enama aasta jooksul
hepatobiliaarsete häiretega seotud tsüstilise fibroosiga (CFAHD) lastel.
On tõenduspõhiseid andmeid, et UDCA-ravi alustamine CFAHD varajases staadiumis võib vähendada
sapijuha proliferatsiooni, peatada histoloogilise kahjustuse progresseerumist ja isegi taandada
hepatobiliaarseid muutusi. Ravi efektiivsuse tagamiseks tuleb alustada ravi UDCA-ga niipea kui
hepatobiliaarsete häiretega seotud tsüstilise fibroosi diagnoos kinnitub.

5.2. Farmakokineetilised omadused

UDCA imendub kiiresti pärast suukaudset manustamist, peamiselt peensoolest; eritub ulatuslikult maksa
iileuse proksimaalses osas, seondub glütsiini ja tauriiniga ning eritub maksast sapiga. Maksimaalne
kontsentratsioon plasmas saabub manustamise järgselt 30...60 minuti pärast. Kui kenodeoksükoolhappe
manustamise järgselt moodustab aine 70...90% sapphapete koguhulgast, siis UDCA manustamisel moodustab
aine ainult 50% sapphapete koguhulgast.
Peensooles de-konjugeeritakse ja de-hüdroksüleeritakse UDCA litokoolhappeks. See aine transporditakse
maksa enterohepaatilise triskulatsiooni teel ning maksas re-transformeeritakse jälle kenodeoksükoolhappeks
ja UDCA’ks. Eelnimetatud transformatsiooni arvestades tundub litokoolhappel olevat oluline roll UDCA’ga
ravis. Litokoolhape imendub osaliselt ja seondub sulfaataniooniga, konjugeerub glütsiini ja tauriiniga ning
eritub sapiga. Peensooles imenduvad need derivaadid ainult väikeses koguses; eritumine toimub roojaga ning
on see efektiivseks mehhanismiks toksiliste sapphapete elimineerimisel.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Äge toksilisus:
DL50 keskmine väärtus rottidel on >5 g/kg, hiirtel >10 g/kg ja koertel > 10 g/kg.

Ala-äge toksilisus:
Esimeses osas manustati rottidele suukaudselt annuseid vahemikus 0,5 g/kg kuni 4 g/kg 5 nädala jooksul.
Märkimisväärseid patoloogilisi või histopatoloogilisi annusest sõltuvaid muutusi ei täheldatud. Teises osas
manustati parenteraalselt annuseid 62,5 mg/kg, 125 mg/kg, 250 mg/kg ja 500 mg/kg. Histopatoloogilisi
muutusi (maksanekroos, kolangiit, raku proliferatsioon, sidekudede ja väikeste sapijuhade proliferatsioon,
neeruabstsess) täheldati annustes 125 mg/kg ja enam.

Mutageensus:
Mutageenseid omadusi uuriti järgmiste testidega: pöörduv mutatsioon, mikronukleuse test, kromosomaalne
aberratsioon, hiire lümfoomi mutatsioon.
Ursosan’il ei ole tõestatud mutageenset toimet.

Kantserogeensus:
Hiirtele manustati 2-aastase uuringu käigus annuseid 25, 150 ja 1000 mg/kg/päevas.
Kuni annusteni 150 mg/kg/päevas ei täheldatud kasvajate esinemissageduse muutusi.

Reproduktsiooni toksilisus
Loomkatsetes rottidega ilmnesid saba kaasasündinud väärarengud pärast annuse 2000 mg/kg kehakaalu kohta
manustamist. Küülikutel ei täheldatud teratogeenset toimet, kuigi esines embrüotoksilisi toimeid (alates
annusest 100 mg/kg kehakaalu kohta). Ursodeoksükoolhape ei mõjutanud rottide viljakust ega kahjustanud
järeltulijate peri- ja postnataalset arengut.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

maisitärklis
prezelateniseeritud maisi tärklis
kolloidne veevaba ränidioksiid
magneesium stearaat
titaandioksiid
želatiin

6.2. Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

4 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°oC originaalsisepakendis. Hoida valguse ja niiskuse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Al/PVC blister, pakendi infoleht, kartongkarp
Pakendi suurus: 50 või 10 kapslit
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

PRO.MED.CS Praha a.s.
Telčská 1
140 00 Praha 4
TÅ¡ehhi Vabariik

8. Müügiloa number

369601

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 07.12.2001
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 31.01.2012
/

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud juulis 2014