TRIFAS 200 MG

Toimeained: torasemiid

Ravimi vorm: tablett

Ravimi tugevus: 200mg 30TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on TRIFAS 200 MG ja milleks seda kasutatakse

Trifas 200 mg sisaldab toimeainena torasemiidi ja kuulub niinimetatud lingudiureetikumide hulka.

Trifas 200 mg tablette tohib kasutada üle 12-aastastel lastel ja täiskasvanutel.

Torasemiid soodustab uriini eritumist ja samuti langetab see vererõhku.

Ravi Trifasiga sobib ainult raskete neerutalitlushäiretega patsientidele (kreatiniini kliirens vähem kui
20 ml minutis ja/või seerumi kreatiniini kontsentratsioon üle 6 mg/dl). Veretestide abil saab teie arst
määrata, kui raske teie neerutalitlushäire on.
Trifas tekitab piisava (jääk)uriini eritumise raske neerutalitlushäire korral. Ravim on tõhus siis, kui
saate korrapäraselt dialüüsi. Siiski peab neil juhtudel (jääk)uriini erituma 200 ml 24 tunni kohta.

Trifasi kasutatakse järgmistel juhtudel:
• vedeliku kogunemine kudedesse (tursed),
• vedeliku kogunemine kehaõõntesse,
• liiga kõrge vererõhk.

Märkus
Trifasi tohib kasutada ainult siis, kui esineb raske neerutalitlushäire. See ei sobi kasutamiseks, kui
neerutalitlus on normaalne.


2. Mida on vaja teada enne TRIFAS 200 MG võtmist


Ärge võtke Trifasi

kui olete torasemiidi või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline;

kui olete torasemiidiga sarnase keemilise struktuuriga ainete (sulfonüüluuread) suhtes
allergiline;

kui teil on neerupuudulikkus koos uriinierituse puudumisega (anuuria);

kui teil on maksatalitluse raske häire koos teadvuse hägustumisega (maksakooma või
prekooma);

kui teil on madal vererõhk (hüpotensioon);

kui teil on veremahu vähenemine (hüpovoleemia);

kui teil on väike naatriumi- või kaaliumisisaldus veres (hüponatreemia, hüpokaleemia);

kui teil on tõsised urineerimishäired (nt eesnäärme suurenemise tõttu);

kui te imetate;

kui teil on normaalne või mõõdukalt vähenenud neerufunktsioon (kreatiniini kliirens üle
30 ml minutis ja/või kreatiniini kontsentratsioon seerumis alla 3,5 mg/dl). Sellisel juhul esineb
ülemäärase vee ja elektrolüütide kaotuse risk. Teie arst uurib seoses selle seisundiga teie verd.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Järgmistes olukordades puudub praegu piisav ravikogemus Trifasiga. Seetõttu ei tohi Trifas 200 mg
võtta järgmistel juhtudel:

podagra;

rasked südame rütmihäired, eriti kui südame löögisagedus on ebanormaalselt aeglane
(südame kõrgema astme erutustekke ja -juhtehäired, näiteks SA-blokaad, teise või kolmanda astme
atrioventrikulaarne blokaad);

organismi happe-aluse tasakaalu ebanormaalsed muutused;

samaaegne ravi liitiumiga (ravim, mida kasutatakse meeleolu kõikumiste ja teatud tüüpi
depressiooni raviks);

samaaegne ravi teatud antibiootikumidega (aminoglükosiidid, tsefalosporiinid), mida
kasutatakse nakkuste raviks;

vere koostise ebanormaalsed muutused (nt hüübimist soodustavate vereliistakute vähesus
või punavereliblede vähesus neerutalitlushäireteta patsientidel);

neerutalitlushäired, mille põhjuseks on kokkupuude neere kahjustavate ainetega,

mõõdukas kuni raske neerutalitlushäire (kreatiniini kliirens vahemikus 20 kuni 30 ml
minutis ja/või kreatiniini kontsentratsioon seerumis 3,5 kuni 6 mg/dl).


Alla 12-aastased lapsed
Et piisav ravikogemus alla 12-aastastel lastel puudub, ei tohi alla 12-aastased lapsed Trifasi võtta.

Mõju dopingutestidele ja väärkasutamine dopingu eesmärgil
Trifasi kasutamine võib põhjustada positiivseid dopingutestide tulemusi.
Ei ole võimalik ennustada toimeid tervisele, kui Trifasi väärkasutatakse dopingu eesmärkidel,
välistada ei saa tervisekahjustusi.

Muud ravimid ja Trifas 200 mg
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes
muid ravimeid.

Trifas võib mõjutada järgmiste ravimite toimet

Vererõhku alandavad ravimid, eriti AKE inhibiitorid: kui te võtate AKE inhibiitoreid
lisaks ravile Trifasiga või kohe pärast seda, võib tekkida liiga suur vererõhu langus. Kui te pole kindel,
kas võtate või olete võtnud AKE inhibiitorit, küsige oma arstilt või apteekrilt.

Teofülliin (astmaravim): Trifas võib tugevdada selle ravimi toimet.

Ravimid, mis on keemiliselt sarnased kuraarega: lihaseid lõõgastava toime
tugevnemine.

Diabeediravimid (suhkurtõve ravimid): Trifas võib nõrgendada nende ravimite toimet.

Valu- ja reumaravimid: ravi korral salitsülaatide rühma kuuluvate valu- ja
reumaravimite suurte annustega võib tugevneda nende toime kesknärvisüsteemile.

Vereringehäirete ja šoki raviks kasutatavad ravimid (nt adrenaliin ja noradrenaliin):
nende ravimite toime võib nõrgeneda Trifasi mõjul.

Trifasi toimet mõjutavad järgmised ravimid

Probenetsiid (podagra ravim): probenetsiid võib vähendada Trifasi uriinieritust
suurendavat ja vererõhku langetavat toimet.

Teatud põletikuvastased ravimid (nt indometatsiin, atsetüülsalitsüülhape): need
ravimid võivad vähendada Trifasi uriinieritust suurendavat ja vererõhku langetavat toimet.

Kolestüramiin (vere rasvade sisaldust vähendav ravim): selle ravimi võtmine samal
ajal võib mõjutada Trifasi imendumist seedetraktist. Seetõttu võib nõrgeneda Trifasi toime.

Ravi korral suurte annustega (vt lõik 3) võib Trifas põhjustada järgmiste kõrvaltoimete
süvenemist:

kuulmise ja neerude kahjustus, kui kasutate niinimetatud aminoglükosiidseid
antibiootikume (nt kanamütsiin, gentamütsiin, tobramütsiin), mis on mõeldud nakkuste raviks;

kuulmise ja neerude kahjustus, kui kasutate ravimeid, mis sisaldavad tsisplatiini
(vähiravi toimeaine);

neerude kahjustus, kui kasutate niinimetatud tsefalosporiine (antibiootikumide rühma
kuuluvad ravimid), mis on mõeldud nakkuste raviks.

Muud koostoimed, kui Trifasi kasutatakse koos teiste ravimitega

Trifasi põhjustatud kaaliumipuudus võib suurendada samal ajal võetavate
digitaalisepreparaatide (ravimid nõrga südame ravimiseks) kõrvaltoimete sagedust ja raskust;

kaaliumipuuduse süvenemine kooskasutamisel kõhulahtistitega;

kaaliumipuuduse süvenemine neerupealise hormoonide (niinimetatud
mineralokortikoidid ja glükokortikoidid, näiteks kortisoon) samaaegsel kasutamisel.

liitiumi südant ja neere kahjustava toime tugevnemine (ravim, mida kasutatakse
meeleolu kõikumiste ja teatud tüüpi depressiooni raviks). Trifasi ja liitiumi samaaegne tarvitamine
võib suurendada liitiumisisaldust veres.

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus
Kui te olete rase, tohib Trifasi võtta ainult pärast nõu pidamist oma arstiga. Kasutada võib ainult
väikseimat annust. Ei ole teada, milline on Trifasi toime sündimata lapsele.

Imetamine
Ei ole teada, kas Trifasi toimeaine eritub rinnapiima. Seetõttu ei tohi te võtta Trifasi imetamise ajal.
Kui peate siiski saama ravi Trifasiga imetamise ajal, tuleb imetamine lõpetada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Trifas võib muuta teie reaktsioone. Trifas võib pärssida teie võimet osaleda aktiivselt liikluses, töötada
masinatega või töötada ilma kindla jalgealuseta.
See kehtib peamiselt:
• ravi alguses,
• annuse suurendamisel,
• ravimi vahetamisel,
• lisaravi alustamisel muude ravimitega.

Alkohol võib seda toimet tugevdada. Seetõttu ei tohi te ravi ajal Trifasiga alkoholi tarvitada.

Trifas 200 mg sisaldab laktoosi
Trifas sisaldab laktoosi. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu mõningaid suhkruid, pidage enne
ravimi võtmist nõu oma arstiga.

3. Kuidas TRIFAS 200 MG võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.
Palun pidage kinni kasutusjuhistest, sest vastasel korral ei toimi Trifas korralikult.

Annustamine


Annus peab vastama neerutalitlushäire raskusastmele.

Kui arst ei ole määranud teisiti, tuleb ravi alustada 1/4 Trifasi tabletiga (vastab 50 mg torasemiidile)
päevas.
Ebapiisava uriinierituse korral võib annust suurendada kuni 1/2 Trifasi tabletini (vastab 100 mg
torasemiidile) ööpäevas.
Maksimaalne annus on 1 Trifasi tablett (vastab 200 mg torasemiidile) päevas.

Ravi ajal Trifasiga peab arst teid tähelepanelikult jälgima.

Märkus tablettide jagamise kohta
Tablette saab kergesti jagada kaheks või neljaks osaks tänu ristikujulisele poolitusjoonele tableti
mõlemal küljel. Sel moel on võimalik kohandada annust teie vajadustele.


Jaotamiseks asetage tablett kõvale alusele (nt lauale või tööpinnale), ristikujuline poolitusjoon
ülespoole.

Vajutage mõlema käe nimetissõrmedega tabletile ühest murdejoonest vasakul ja paremal
poolel, nii et tablett murdub pooleks (joonised 1 ja 2).

Tabletiveerandite saamiseks murdke poolikud tabletid samal moel kaheks (joonised 3 ja 4).

Joonised 1 ja 2: Ristikujulise murdejoonega tableti lihtne poolitamine

Joonised 3 ja 4: Ristikujulise murdejoonega tableti lihtne veeranditeks murdmine

Maksatalitluse kahjustusega patsiendid
Kui teie maksatalitlus on kahjustatud, tuleb ravi läbi viia ettevaatlikult. Torasemiidi kogus teie veres
võib suureneda.

Eakad patsiendid
Eakatel patsientidel ei ole annuse kohandamine vajalik.

Manustamisviis
Neelake tabletid alla hommikul koos vähese koguse vedelikuga. Ärge närige tablette. Annuse võib
võtta sõltumata söögikordadest.

Manustamise kestus
Ravi kestuse Trifas 200 mg tablettidega määrab teie arst.

Kui teil on tunne, et Trifasi toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Trifasi rohkem kui ette nähtud
Kui te võtate liiga palju Trifasi, võivad esineda järgmised kaebused:
• ülemäärane, potentsiaalselt ohtlikult suurenenud soola- ja vee-eritus,
• teadvushäired,
• segasus,
• vererõhu langus,
• vereringe kollaps,
• seedetrakti häired.
Sel juhul pöörduge kohe arsti poole. Arst võtab kasutusele vajalikud meetmed.

Kui te unustate Trifasi võtta
Kui võtate liiga väikese annuse, nõrgendab see ravimi toimet. Kui olete unustanud Trifasi võtta,
nõrgendab see samuti ravimi toimet. See võib väljenduda järgmiste kaebustena:
• kehakaalu tõus,
• liigse vedeliku kogunemine kudedesse (tursed).
Võtke unustatud annus niipea kui võimalik. Kui järgmise annuse võtmise aeg on juba peaaegu
saabunud, jätke vahelejäänud annus võtmata. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel
korral võtmata.

Kui te lõpetate Trifasi võtmise
Ravi katkestamine või enneaegne lõpetamine võib teie kaebusi süvendada. Seetõttu ei tohi mingil
juhul katkestada või enneaegu lõpetada Trifasi võtmist ilma oma arstiga konsulteerimata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sagedased kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 inimesel 10-st):

• happe/aluse tasakaalu muutused organismis (niinimetatud metaboolne alkaloos);
• lihaskrambid (eriti ravi alguses);
• kusihappe, glükoosi ja vererasvade (triglütseriidid, kolesterool) sisalduse suurenemine veres;
• kaaliumipuudus (hüpokaleemia) samaaegse vähese kaaliumisisaldusega dieedi, oksendamise,
kõhulahtisuse, lahtistite ülemäärase kasutamise, kroonilise maksatalitlushäire korral;
• olenevalt annusest ja ravi kestusest võivad tekkida soola- ja veetasakaalu häired, näiteks
vedelikukaotus (hüpovoleemia), kaaliumi ja/või naatriumi puudus (hüpokaleemia ja/või
hüponatreemia);
• eriti ravi alguses võivad tekkida seedetrakti häired, näiteks isutus, kõhuvalu, iiveldus ja
oksendamine, kõhulahtisus, kõhukinnisus;
• teatud maksaensüümide (gamma-GT) sisalduse suurenemine veres;
• eriti ravi alguses võivad tekkida peavalu, peapööritus, väsimus, nõrkus.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 inimesel 100-st):

• uurea ja kreatiniini (lihasvalk) sisalduse suurenemine veres;
• patsientidel, kellel urineerimine on raskendatud (nt eesnäärme suurenemise tõttu), võib
esineda uriinipeetus. Sellisel juhul on urineerimine oluliselt raskendatud või ei ole enam üldse
võimalik;
• suukuivus;
• jäsemete tuimus ja külmatunne (paresteesiad).

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 inimesel 10 000-st):

• punaste ja valgete vereliblede (erütrotsüütide ja leukotsüütide) arvu vähenemine ning
hüübimist soodustavate vereliistakute (trombotsüütide) arvu vähenemine;
• allergilised reaktsioonid, näiteks sügelus, nahalööve (eksanteem), valgustundlikkus, rasked
nahareaktsioonid;
• pärast intravenoosset manustamist ei saa välistada võimalikku ägedat ja potentsiaalselt
eluohtlikku allergilist reaktsiooni;
• verehüüvete tekkimine veresoontes (trombemboolilised tüsistused);
• segasusseisundid;
• madal vererõhk (hüpotensioon);
• vereringehäired südamelihases ja ajus, mis võivad põhjustada järgmisi seisundeid: südame
rütmihäired (arütmiad), pigistustunne rinnapiirkonnas (stenokardia), äge südameinfarkt,
äkiline teadvusekaotus (sünkoop);
• kõhunäärme põletik (pankreatiit);
• nägemishäired;
• kohin kõrvus (tinnitus);
• kuulmiskaotus

Kui te märkate, et teil esineb mõni loetletud kõrvaltoimetest, siis teavitage oma arsti sellest niipea kui
võimalik. Arst otsustab kõrvaltoime raskuse üle ja määrab edasise raviskeemi.
Kui kõrvaltoime tekib äkki või on väga väljendunud, rääkige sellest kohe oma arstile. See on tähtis,
sest teatud kõrvaltoimed võivad potentsiaalselt muutuda eluohtlikeks. Arst otsustab, milliseid
meetmeid võtta ja kas ravi saab jätkata.
Ülitundlikkusreaktsiooni (nt raske nahareaktsiooni) esimeste nähtude tekkimisel ei tohi Trifas 'i enam
võtta.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas TRIFAS 200 MG säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Ärge kasutage Trifasi pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud volditaval karbil ja blistril.
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata
ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Trifas 200 mg sisaldab
Toimeaine on torasemiid (stabiilses I modifikatsioonis).
Üks tablett sisaldab 200 mg torasemiidi.

Teised abiained on: laktoosmonohüdraat, mikrokristalne tselluloos, povidoon K 25, krospovidoon,
magneesiumstearaat (Ph. Eur.) [taimne].

Kuidas Trifas 200 mg välja näeb ja pakendi sisu
Valged, ümmargused, veidi kumerad ja kaldus servadega tabletid, mille mõlemal küljel on
ristpoolitusjoon.
Trifas on müügil pakendites, mis sisaldavad 30, 50 ja 100 tabletti.

Müügiloa hoidja:
Menarini International Operations Luxembourg S.A.
1, Avenue de la Gare
1611 Luxembourg
Luksemburg


Tootja:
Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125
12489 Berliin
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti
Paldiski mnt. 27/29
10612 Tallinn
Eesti
Tel: 667 5001

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2015Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Trifas 200 mg tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks tablett sisaldab 200 mg torasemiidi.

INN. Torasemidum

Torasemiid on ravimpreparaadis stabiilse 1. tüüpi modifikatsioonina.

Teadaolevat toimet omav(ad) abiaine(d)
97 mg laktoosmonohüdraati (vt lõigud 4.4 ja 6.1).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Tabletid.
Valged, ümmargused, veidi kumerad ja kaldus servadega tabletid, mille mõlemal küljel on
ristpoolitusjoon.
Tableti saab jagada võrdseteks annusteks või veeranditeks.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Residuaalse diureesi säilitamiseks raske neerupuudulikkuse korral - ka dialüüsi puhul, kui esineb
arvestatav residuaalne diurees (rohkem kui 200 ml 24 tunni jooksul) - kui esinevad tursed, efusioonid
ja/või hüpertensioon.

Trifas 200 mg on näidustatud vaid patsientidel, kelle neerufunktsioon on oluliselt vähenenud
(kreatiniini kliirens on väiksem kui 20 ml/min ja/või kreatiniini kontsentratsioon seerumis on suurem
kui 6 mg/dl).

Märkus.
Trifas 200 mg tohib kasutada ainult äärmiselt raske neerukahjustuse korral ja mitte normaalse
neerufunktsiooni puhul (vt lõik 4.3).

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Märkus.
Ravi ajal Trifas 200 mg tablettidega peab arst patsienti tähelepanelikult jälgima.

Individuaalne annus oleneb neerufunktsiooni kahjustuse raskusastmest.Ravi tuleb alustada neljandikuga Trifas 200 mg tabletist (vastab 50 mg torasemiidile) päevas mg.
Ebapiisava uriinierituse korral võib annust suurendada 1/2 Trifas 200mg tabletini (vastab 100 mg
torasemiidile) kuni maksimaalselt 1 Trifas 200mg tabletini (vastab 200 mg torasemiidile) päevas .

Lapsed
Torasemiidi kasutamise kohta alla 12-aastastel lastel puudub kogemus. Seetõttu ei tohi torasemiidi
lastel kasutada (vt lõik 4.4).


Maksapuudulikkusega patsiendid
Maksapuudulikkusega patsientidel tuleb ravi läbi viia ettevaatusega, sest torasemiidi
plasmakontsentratsioon võib suureneda (vt lõik 5.2).

Eakad patsiendid
Eakatel patsientidel ei ole annuse kohandamine vajalik. Siiski ei ole piisavalt võrdlusuuringuid eakate
ja nooremate patsientide vahel läbi viidud.


Tabletid tuleb alla neelata hommikul tervelt koos vähese koguse vedelikuga. Torasemiidi biosaadavus
ei sõltu toidu tarbimisest.

Tablette saab ristikujulisele poolitusjoone tõttu kergesti jagada kaheks või neljaks osaks . Jaotamiseks
asetatakse tablett kõvale alusele (nt lauale või tööpinnale) ristikujulise poolitusjoonega ülespoole.
Tabletile vajutatakse mõlema käe nimetissõrmedega ühest murdejoonest vasakul ja paremal poolel, nii
et tablett murdub pooleks. Tabletiveerandite saamiseks murtakse poolikud tabletid samal viisil kaheks.

4.3. Vastunäidustused

Trifas 200 mg tablette ei tohi kasutada, kui esineb:

ülitundlikkus torasemiidi, sulfonüüluureate või lõigus 6.1 loetletud mis tahes
- abiaine(te) suhtes; mg,
anuuriaga neerupuudulikkus,
- maksakooma või prekooma,
- hüpotensioon,
- hüpovoleemia,
- hüponatreemia, hüpokaleemia,
- tõsine urineerimishäire (nt tingituna prostata hüpertroofiast),
- imetamine (vt lõik 4.6),
- normaalne või mõõdukalt vähenenud neerufunktsioon (kreatiniini kliirens üle 30 ml
- minutis ja/või kreatiniini kontsentratsioon seerumis alla 3,5 mg/dl) ülemäärase vee ja elektrolüütide
kaotuse ohu tõttu.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Et seni puudub piisav terapeutiline kogemus, siis ei tohi torasemiidi kasutada, kui esineb:

podagra;
- südame rütmihäire (nt SA blokaad, teise või kolmanda astme atrioventrikulaarne
- blokaad),
patoloogilised muutused happe-aluse tasakaalus,
- samaaegne ravi liitiumi, aminoglükosiidide või tsefaloporiinidega,
- Lehekülg 2/9

patoloogilised muutused vereanalüüsis (nt trombotsütopeenia või aneemia
- neerupuudulikkuseta patsientidel),
nefrotoksilistest ainetest tingitud neerupuudulikkus,
- alla 12-aastased lapsed
- kreatiniini kliirens vahemikus 20 kuni 30 ml minutis ja/või kreatiniini kontsentratsioon
- seerumis 3,5 kuni 6 mg/dl.

Trifas 200 mg tablettide kasutamine võib põhjustada positiivseid dopingutestide tulemusi.
Ei ole võimalik ennustada toimeid tervisele, kui Trifas 200 mg tablette väärkasutatakse dopingu
eesmärkidel, välistada ei saa tervisekahjustusi.

Trifas 200 mg tabletid sisaldavad laktoosi. Patsiendid, kellel on tegemist selliste harvaesinevate
pärilike haigustega nagu galaktoosi talumatus, laktaasi defitsiit või glükoosi-galaktoosi
malabsorptsioon, ei tohi antud ravimit kasutada.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Torasemiid suurendab teiste vererõhku langetavate ravimite, eriti AKE inhibiitorite toimet. Kui AKE
inhibiitoreid manustatakse samal ajal või vahetult pärast torasemiidi, võib tekkida ülemäärane
vererõhu langus.

Torasemiidi põhjustatud kaaliumidefitsiit võib põhjustada samal ajal manustatavate
digitaalisepreparaatide sagedasemaid ja raskemaid kõrvaltoimeid.

Torasemiid võib vähendada diabeedivastaste ravimite toimet.

Probenetsiid ja mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (nt indometatsiin, atsetüülsalitsüülhape)
võivad nõrgendada torasemiidi diureetilist ja vererõhku langetavat toimet.

Kui kasutatakse salitsülaatide suuri annuseid, võib torasemiid suurendada nende toksilist toimet
kesknärvisüsteemile.

Torasemiid võib eriti ravi korral suurte annustega raskendada järgmisi kõrvaltoimeid:
aminoglükosiidantibiootikumide (nt kanamütsiin, gentamütsiin, tobramütsiin), tsütostaatiliselt
aktiivsete plaatina derivaatide oto- ja nefrotoksilised toimed, samuti tsefalosporiinide nefrotoksilised
toimed.

Torasemiid võib tugevdada teofülliini toimeid ja kuraaretaoliste ravimite lihaseid lõõgastavat toimet.

Lahtistid ning mineralo- ja glükokortikoidid võivad suurendada torasemiidist tingitud kaaliumikaotust.

Torasemiidi ja liitiumi samaaegsel kasutamisel võib suureneda liitiumi kontsentratsioon seerumis ja
seeläbi tema toime ja kõrvaltoimed.

Torasemiid võib vähendada katehhoolamiinide (nt adrenaliin ja noradrenaliin) vasokonstriktoorset
toimet.

Samaaegne ravi kolestüramiiniga võib vähendada suukaudse torasemiidi imendumist ja seega ka
toimet.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Lehekülg 3/9

Piisav kliiniline kogemus torasemiidi toime kohta rasedatel on piiratud või puudub. Loomkatsetes on
ilmnenud kahjulik toime reproduktiivsusele. Loomkatsed on näidanud, et torasemiid läbib
platsentaarbarjääri. (vt lõik 5.3). Seetõttu ei ole Trifas 200 mg kasutamine raseduse ajal soovitatav.
Kuni ei ole saadaval edasisi andmeid, võib torasemiidi manustada raseduse ajal ainult siis, kui see on
hädavajalik. Kasutada võib ainult väikseimat efektiivset annust.

Diureetikumid ei ole rasedatel hüpertensiooni või tursete raviks sobivad, sest need võivad kahjustada
platsenta perfusiooni ja seega loote emakasisest kasvu. Kui siiski tuleb südame- või
neerupuudulikkusega rasedatele torasemiidi manustada, peab täpselt jälgima elektrolüütide ja
hematokriti väärtusi ning loote kasvu.

Imetamine

Andmed torasemiidi eritumise kohta rinnapiima inimestel või loomadel puuduvad. Riski
vastsündinule/imikule ei saa välistada. Seetõttu on torasemiidi kasutamine imetamise ajal
vastunäidustatud (vt lõik 4.3). Kui kasutamine imetamise ajal on vältimatu, tuleb imetamine lõpetada
(vt lõik 4.3).

Fertiilsus
Puuduvad uuringud torasemiidi toimest inimese fertiilsusele. Loomkatsetes ei täheldatud torasemiidil
toimet fertiilsusele.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Isegi terapeutiliste annuste kasutamisel võib torasemiid muuta reaktsioonikiirust sellisel määral, et
võib kahjustada võimet osaleda aktiivselt liikluses, töötada masinatega või töötada ilma kindla
jalgealuseta. See kehtib eriti ravi alustamisel, annuse suurendamisel, ravimpreparaadi vahetamisel, uue
ravimi lisamisel raviskeemi või seoses alkoholi tarvitamisega.

4.8. Kõrvaltoimed

Alltoodud kõrvaltoimed võivad esineda ravi ajal Trifas 200 mg tablettidega.
Kõrvaltoimete hindamisel võetakse aluseks järgmised esinemissagedused:

Väga sage:
> 1/10
Sage:

> 1/100 kuni < 1/10
Aeg-ajalt:

> 1/1000 kuni < 1/100
Harv:

> 1/10 000 kuni < 1/1000
Väga harv:

< 1/10 000
Teadmata (esinemissagedust ei saa olemasolevate andmete põhjal hinnata)

Vere ja lümfisüsteemi häired
Väga harv: trombotsüütide, erütrotsüütide ja/või leukotsüütide arvu vähenemine.

Immuunsüsteemi häired
Väga harv: allergilised reaktsioonid (nt sügelus, eksanteemid, valgustundlikkus), rasked
nahareaktsioonid.

Ainevahetus- ja toitumishäired
Sage: metaboolse alkaloosi süvenemine, lihaskrambid (eriti ravi alguses), kusihappe, glükoosi,
lipiidide (triglütseriidid, kolesterool) sisalduse suurenemine veres, hüpokaleemia (samaaegse vähese
kaaliumisisaldusega dieedi, oksendamise, kõhulahtisuse, lahtistite ülemäärase kasutamise korral,
samuti ka kroonilise maksatalitluse häirega patsientidel).
Lehekülg 4/9


Olenevalt annusest ja ravi kestusest võivad tekkida vee ja elektrolüütide tasakaalu häired, eriti näiteks
hüpovoleemia, hüpokaleemia ja/või hüponatreemia.

Vaskulaarsed häired
Väga harv: hemokontsentratsiooni tõttu võivad tekkida trombemboolilised tüsistused,
segasusseisundid, hüpotensioon, samuti südame ja tsentraalse vereringe häired (sealhulgas südame- ja
ajuisheemia). Need võivad põhjustada näiteks südame rütmihäireid, stenokardiat, ägedat
müokardiinfarkti ja minestamist.

Seedetrakti häired
Sage: seedetrakti häired (nt isutus, kõhuvalu, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhukinnisus), eriti
ravi alguses.
Väga harv: pankreatiit.

Maksa ja sapiteede häired
Sage: teatud maksaensüümide (gamma-GT) sisalduse suurenemine veres.

Neerude ja kuseteede häired
Aeg-ajalt: kreatiniini- ja uureasisalduse suurenemine veres.

Patsientidel, kellel urineerimine on raskendatud (nt eesnäärme suurenemise tõttu), võib suurenenud
diurees põhjustada uriinipeetust ja põie ülevenitust.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Sage: peavalu, peapööritus, väsimus, nõrkus (eriti ravi alguses).
Aeg-ajalt: suukuivus, paresteesiad.
Väga harv: nägemishäired, tinnitus, kuulmiskaotus.

Märkused

Pikaajalise ravi korral torasemiidiga tuleb regulaarselt jälgida elektrolüütide tasakaalu, eriti seerumi
kaaliumisisaldust.

Regulaarsete intervallidega tuleb kontrollida ka glükoosi-, kusihappe-, kreatiniini- ja lipiididesisaldust
veres.

Latentse või manifesteerunud diabeedi korral tuleb jälgida ka süsivesikute ainevahetust, sest vere
suhkrutase võib tõusta.

Samuti tuleb regulaarselt kontrollida vereanalüüsi (erütrotsüüdid, leukotsüüdid, trombotsüüdid).

Eriti ravi alguses ja eakatel patsientidel tuleb tähelepanu pöörata elektrolüütide kaotuse ja
hemokontsentratsiooni nähtudele.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Intoksikatsiooni sümptomid

Lehekülg 5/9

Tüüpiline mürgistuse pilt ei ole teada. Üleannustamise puhul võib tekkida tugev diurees koos vedeliku
ja elektrolüütide kaoga, võivad esineda somnolentsus, segasussündroom, sümptomaatiline
hüpotensioon, tsirkulatoorne kollaps ja seedetrakti sümptomid.

Intoksikatsiooni ravi

Spetsiifilist antidooti ei ole teada. Üldjuhul mürgistusnähud kaovad, kui annust vähendada või ravimi
manustamine lõpetada ning asendada kaotatud vedeliku ja elektrolüütide hulk (vajalik kontroll!).

Torasemiid ei ole dialüüsitav, seega ei aita hemodialüüs selle eritumist kiirendada.

Ravi hüpovoleemia korral: vedelikumahu asendamine.

Ravi hüpokaleemia korral: kaaliumi asendamine.

Ravi tsirkulatoorse kollapsi korral: asend šoki ilmnemisel, vajadusel šoki ravi.

Kohesed meetmed anafülaktilise šoki korral:

Esimeste sümptomite (nt nahareaktsioonide. nagu urtikaaria või punetus, rahutus, peavalu, liigne
higistamine, iiveldus, tsüanoos) ilmnemisel:

- luua veenitee;

- lisaks teistele standardsetele esmaabivõtetele asetada patsient selili, jalad ülespoole, hoida
hingamisteed vabad, manustada hapnikku;

- vajaduse korral tuleb kasutada ka teisi intensiivravi meetmeid (sealhulgas adrenaliini,
vedelikumahu asendajate, glükokortikoidide manustamine).

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: lingudiureetikumid; ATC-kood: C03CA04.

Toimemehhanism

Torasemiidil on salureetiline toime, mis seisneb neerude Henle lingu ülenevas osas naatriumi ja kloori
tagasiimendumise inhibeerimises.

Farmakodünaamilised toimed

Inimestel saavutab diurees maksimumi esimese tunni jooksul pärast ravimi intravenoosset ja 2...3
tundi pärast suukaudset manustamist ning püsib kuni 12 tundi. Annuste 5...100 mg manustamisel
tervetele isikutele täheldati diureesi suurenemist proportsionaalselt annuse logaritmiga
(lingudiureetiline aktiivsus). Diurees võib suureneda ka juhul, kui teiste diureetikumide (nt distaalse
toimega tiasiidid) toime on olnud ebapiisav, näiteks neerufunktsiooni häirega patsientidel.

Patsientidel, kellel on raske või terminaalne neerupuudulikkus, põhjustab torasemiid tursete
vähenemist ja kõrgenenud arteriaalse vererõhu alanemist.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Lehekülg 6/9

Imendumine ja jaotumine

Pärast suukaudset manustamist imendub torasemiid kiiresti ja peaaegu täielikult, maksimaalne
kontsentratsioon seerumis saabub 1...2 tunni jooksul.

Ravimi biosaadavus on 80...90% täieliku imendumise korral, metabolism esmasel maksapassaažil on
maksimaalselt 10...20%.

Kahest uuringust saadud samasuguste andmete põhjal väheneb koos toiduga manustamisel torasemiidi
(ajast sõltuv) imendumiskiirus (madalam C
ja kõrgem t
), kuid torasemiidi üldist imendumist
max
max
koos toiduga manustamine ei mõjuta.

Torasemiidi seonduvus plasmavalkudega on üle 99%, tema metaboliitide M1, M3 ja M5 seonduvus on
vastavalt 86%, 95% ja 97%. Jaotusruumala (V ) on 16 liitrit.
z

Biotransformatsioon

Inimesel moodustub torasemiidi ainevahetuse käigus kolm metaboliiti: M1, M3 ja M5. Teiste
metaboliitide esinemise kohta puuduvad tõendid. Metaboliidid M1 ja M5 tekivad fenüülringi
metüülrühma astmelisel oksüdeerimisel karboksüülhappeks, metaboliit M3 aga fenüülringi
hüdroksüleerimisel.

Loomkatsetes leitud metaboliite M2 ja M4 ei ole inimesel kindlaks tehtud.

Eritumine

Tervetel inimestel on torasemiidi ja tema metaboliitide terminaalne poolväärtusaeg (t ) 3...4 tundi.
1/2
Torasemiidi kogukliirens on 40 ml/min, renaalne kliirens ligikaudu 10 ml/min.

Uriiniga eritub ligikaudu 80% manustatud annusest, millest on torasemiidi keskmiselt 24%,
metaboliiti M1 ligikaudu 12%, metaboliiti M3 ligikaudu 3% ja metaboliiti M5 ligikaudu 41%.
Põhimetaboliidil M5 ei ole diureetilist toimet; ligikaudu 10% farmakokineetilisest toimest on
omistatav metaboliitidele M1 ja M3 koos.

Neerupuudulikkuse korral jäävad torasemiidi kogukliirens ja eritumise poolväärtusaeg muutumatuks,
M3 ja M5 poolväärtusajad on aga pikenenud. Farmakodünaamiline profiil jääb muutumatuks,
neerupuudulikkuse raskusaste toime kestust ei mõjuta. Torasemiid ja tema metaboliidid hemodialüüsil
või hemofiltratsioonil oluliselt ei eritu.

Maksafunktsiooni häirega või südamepuudulikkusega patsientidel on torasemiidi ja metaboliidi M5
eritumise poolväärtusaeg veidi pikenenud, uriiniga erituvate ainete kogused vastavad suures osas
tervete inimeste omadele.

Seetõttu ei ole torasemiidi ja tema metaboliitide kumuleerumine oodatav.

Lineaarsus

Torasemiidi ja tema metaboliite iseloomustab lineaarne kineetika, st maksimaalne kontsentratsioon
seerumis ja kontsentratsioonikõvera alune pindala (AUC) suurenevad võrdeliselt annuse
suurenemisega.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Lehekülg 7/9

Farmakoloogilised, kroonilise toksilisuse, mutageensuse ja kartsinogeensuse uuringud loomadel ei ole
näidanud tõendeid suurenenud kasutamise ohtlikkusest inimesel.

Ehkki reproduktsioonitoksilisuse uuringud ei näidanud rottidel teratogeenset toimet, täheldati suurte
annuste kasutamisel toksilisust lootele ja emasloomale tiinetel küülikutel ja rottidel. Oli võimalik
näidata, et rottidel läbib torasemiid platsentat. Toimet viljakusele ei leitud.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Laktoosmonohüdraat,
mikrokristalne tselluloos,
povidoon K25,
krospovidoon,
magneesiumstearaat (Ph Eur.) (taimne).

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Läbipaistvast PVCst blister, kaetud alumiiniumfooliumiga.
Pakendis 30, 50 ja 100 tabletti.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitsemiseks

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

Menarini International Operations Luxembourg S.A.
1, Avenue de la Gare
L-1611 Luxembourg
Luksemburg

8. Müügiloa number

313600

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Lehekülg 8/9

14.06.2000/28.01.2015

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2015
Lehekülg 9/9