TOLTERODINE ACCORD 1 MG

Toimeained: tolterodiin

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 1mg 28TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on TOLTERODINE ACCORD 1 MG ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Tolterodine Accord ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine on tolterodiin. Tolterodine Accord kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse
antimuskariinseteks aineteks.

Tolterodine Accord’i kasutatakse üliaktiivse põie sündroomi sümptomite raviks. Kui teil on üliaktiivse
põie sündroom, on raske kontrollida urineerimist, kui tekib ootamatu urineerimistung ja/või teil on
vaja sageli tualetis käia.

2. Mida on vaja teada enne TOLTERODINE ACCORD 1 MG võtmist

Mida on vaja teada enne Tolterodine Accord'i võtmist

Ärge võtke Tolterodine Accord'i:
kui olete tolterodiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
- kui te ei saa urineerida (kusepeetus).
- kui teil on ravile allumatu kitsanurga glaukoom (silmasisese rõhu tõus).
- kui teil esineb
-
myasthenia gravis (tugev lihasnõrkus).
kui teil on raskekujuline haavandiline koliit (käärsoole haavandumine ja põletik).
- kui teil on toksiline megakoolon (käärsoole äge laienemine).
-

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
kui teil esineb raskendatud urineerimine ja/või nõrk uriinivool.
- kui teil on seedetrakti haigus, mis mõjutab toidu liikumist sooles ja/või seedimist.
- kui teil on probleeme neerudega (neerupuudulikus).
- kui te põete maksahaigust.
- kui teil esinevad närvisüsteemi häired, mis mõjutavad vererõhku, sooletegevust või
-
seksuaalfunktsiooni (igasugune autonoomse närvisüsteemi neuropaatia).
kui teil on söögitorulahi song (mao sopistumine rindkereõõnde).
- kui teil on kunagi esinenud sooletegevuse aeglustumist või esineb raskekujuline kõhukinnisus
-
(seedetrakti peristaltika nõrgenemine).
kui teil esinevad südame häired, nagu:
-
o muutused elektrokardiogrammis (EKG);

o aeglane südametegevus (bradükardia);
o teatud olemasolevad südamehaigused (kardiomüopaatia (südamelihase nõrkus),
müokardi isheemia (südamelihase vähenenud verevarustus), arütmia (südame
rütmihäired) ja südamepuudulikkus).
kui teie veres on liiga madal kaaliumi- (hüpokaleemia), kaltsiumi- (hüpokaltseemia) või
-
magneesiumisisaldus (hüpomagneseemia).
kui te võtate ükskõik milliseid ravimeid südame rütmihäirete (arütmia) raviks (vt „Muud ravimid
-
ja Tolterodine Accord“).

Kui te arvate, et midagi eespool loetletust võib kehtida ka teie kohta, pidage enne ravi alustamist nõu
oma arsti või apteekriga.

Muud ravimid ja Tolterodine Accord
Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud
ilma retseptita ostetud ravimeid.

Toimeainel tolterodiinil võib olla koostoimeid teiste ravimitega.

Tolterodiini ei soovitata kasutada koos järgmiste ravimitega:
mõned antibiootikumid (mis sisaldavad nt erütromütsiini, klaritromütsiini);
- seennakkuste vastased ravimid (mis sisaldavad nt ketokonasooli, itrakonasooli);
- HIV ravimid.
-

Tolterodiini tuleb ettevaatlikult kasutada koos järgmiste ravimitega:
ravimid, mis mõjutavad toidu liikumist sooles (mis sisaldavad nt metoklopramiidi, domperidooni
-
ja tsisapriidi);
südame rütmihäirete ravimid (mis sisaldavad nt amiodarooni, sotalooli, kinidiini, prokaiinamiidi)
-
(vt „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“);
teised antimuskariinse (tolterodiiniga sarnase toimemehhanismiga ravimid, nagu amantadiin,
-
mõned allergiavastased ravimid, fenotiasiin-antipsühhootikumid ja tritsüklilised antidepressandid)
või koliinergilise (ravimid, millel on tolterodiinile vastupidine toime) toimega ravimid.
Antimuskariinse toimega ainete poolt põhjustatud mao peristaltika aeglustumine võib mõjutada
teiste ravimite imendumist.

Tolterodine Accord koos toidu ja joogiga
Seda ravimit võib võtta enne või pärast sööki või söögi ajal.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Rasedus
Raseduse ajal ei tohi Tolterodine Accord'i kasutada. Teavitage oma arsti otsekohe sellest, kui te olete
rase, arvate, et võite olla rase või kavatsete rasestuda.

Imetamine
Ei ole teada, kas tolterodiin eritub rinnapiima. Tolterodiini manustamise ajal ei soovitata last rinnaga
toita.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Tolterodine Accord võib põhjustada pearinglust, väsimust või nägemishäireid, mis võib mõjutada teie
autojuhtimise või masinatega töötamise võimet.

3. Kuidas TOLTERODINE ACCORD 1 MG võtta

Kuidas Tolterodine Accord'i võtta

Annustamine

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus on üks 2 mg tablett kaks korda päevas, välja arvatud neeru- või maksakahjustuse või
kõrvaltoimetega patsientidel, kellel arst võib annust vähendada ühe 1 mg tabletini kaks korda päevas.

Tolterodine Accord’i ei soovitata kasutada lastel.

Tabletid on suukaudseks manustamiseks ja need tuleb tervelt alla neelata.

Ravi kestus
Arst ütleb teile, kui kaua kestab teie ravi Tolterodine Accord’iga. Ärge lõpetage ravi varakult, kui te ei
märka kohest toimet. Teie põis vajab aega kohanemiseks. Võtke lõpuni arsti poolt määratud tablettide
kuur. Kui selleks ajaks ei ole toimet ilmnenud, pidage nõu oma arstiga.

Ravitoimet hinnatakse uuesti 2 või 3 kuu möödudes.

Pidage alati nõu oma arstiga, kui kaalute ravi lõpetamist.

Kui te võtate Tolterodine Accord’i rohkem kui ette nähtud
Kui teie või keegi teine võtab liiga palju tablette, võtke otsekohe ühendust oma arsti või apteekriga.

Tolterodiini üleannustamise korral on kirjeldatud järgmisi sümptomeid:
Rasked tsentraalsed antikoliinergilised toimet (nt hallutsinatsioonid, tugev erutus).
- Krambid või väljendunud erutus.
- Hingamispuudulikkus.
- Tahhükardia (kiire südametegevus).
- Kusepeetus.
- Müdriaas (pupillide laienemine).
- QT-intervalli pikenemine.
-

Kui te unustate Tolterodine Accord’i võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Kui olete unustanud annuse
tavalisel ajal võtmata, siis võtke see niipea kui meelde tuleb, kui ei ole juba peaaegu käes järgmise
annuse võtmise aeg. Sellisel juhul järgige tavalist skeemi.

Kui te lõpetate Tolterodine Accord’i võtmise

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Te peate pöörduma koheselt arsti poole või minema erakorralise meditsiini osakonda, kui teil
tekivad angioödeemi sümptomid, nagu

näo, keele või neelu turse,
- neelamisraskused,
- nõgestõbi ja hingamisraskused.
-

Te peate pöörduma arsti poole ka siis, kui teil tekib ülitundlikkusreaktsioon (nt sügelus, nahalööve,
nõgestõbi, hingamisraskused). Seda juhtub aeg-ajalt (esineb vähem kui ühel patsiendil 100-st).


Rääkige otsekohe oma arstile või minge erakorralise meditsiini osakonda, kui te märkate mõnda
järgnevatest:
valu rinnus, hingamisraskused või kergesti väsimine (isegi puhkeolekus), hingamisraskused öösiti,
-
jalgade turse.
Need võivad olla südamepuudulikkuse sümptomid. Seda juhtub aeg-ajalt (esineb vähem kui ühel
patsiendil 100-st).

Järgmisi kõrvaltoimeid on täheldatud ravi ajal tolterodiiniga järgmiste esinemissagedustega.

Väga sageli (tekib rohkem kui ühel patsiendil 10-st) esinevad kõrvaltoimed on:
Suukuivus
Peavalu

-
-

Sageli (tekib vähem kui ühel patsiendil 10-st) esinevad kõrvaltoimed on:
Bronhiit
Pearinglus
Unisus
-
-
-
Silmade kuivus
Ähmane nägemine
Kõhuvalu
-
-
-
Pöörlemistunne
Südamepekslemine
Naha kuivus
-
-
-
Seedehäire (düspepsia)
Kõhukinnisus
Väsimus
-
-
-
Valulik või raskendatud urineerimine
Kehakaalu tõus
Valu rinnus
-
-
-
Oksendamine
Võimetus põit tühjendada
-
-
Kõhulahtisus

- Surisemistunne sõrmedes ja varvastes
- Ülemäärane kogus õhku või gaase maos või sooles
- Vedeliku kogunemine kehas, mis põhjustab tursete teket (nt pahkluude piirkonnas)
-

Aeg-ajalt (tekib vähem kui ühel patsiendil 100-st) esinevad kõrvaltoimed on:
Allergilised reaktsioonid
Närvilisus
Ebakorrapärane
-
-
- südametegevus
Südame löögisageduse kiirenemine
Südamepuudulikkus
Kõrvetised
-
-
-
Mäluhäired


-

Täiendavad reaktsioonid, mida on kirjeldatud turuletulekujärgselt, on rasked allergilised reaktsioonid,
segasus, hallutsinatsioonid (asjade nägemine, kuulmine, tundmine, maitsmine või haistmine, mida ei
ole tegelikult olemas), nahaõhetus, angioödeem ja desorientatsioon. Kirjeldatud on ka dementsuse
sümptomite halvenemist dementsuse ravi saavatel patsientidel.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas TOLTERODINE ACCORD 1 MG säilitada

Kuidas Tolterodine Accord'i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil/karbil. Kõlblikkusaeg viitab
selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Tolterodine Accord sisaldab
Toimeaine on tolterodiintartraat.
-
1 mg tablett sisaldab 1 mg tolterodiintartraati, mis vastab 0,68 mg tolterodiinile.

2 mg tablett sisaldab 2 mg tolterodiintartraati, mis vastab 1,37 mg tolterodiinile.
- Teised koostisosad on:
Tableti sisu: mikrokristalliline tselluloos; naatriumtärklisglükolaat (tüüp A); magneesiumstearaat;
kolloidne veevaba ränidioksiid.
Tableti kate: hüpromelloos (E464), titaandioksiid (E171), makrogool 8000, talk (E553b).

Kuidas Tolterodine Accord välja näeb ja pakendi sisu
Tolterodine Accord 1 mg on valge või tuhmvalge ümmargune kaksikkumer ligikaudu 6,35 mm
läbimõõduga õhukese polümeerikattega tablett, mille ühele küljele on pressitud „S16“ ja mille teine
külg on sile.
Tolterodine Accord 2 mg on valge või tuhmvalge ümmargune kaksikkumer ligikaudu 6,35 mm
läbimõõduga õhukese polümeerikattega tablett, mille ühele küljele on pressitud „S042“ ja mille teine
külg on sile.

Tabletid on saadaval järgmistes pakendi suurustes.
Blisterpakendid sisaldavad:
14 õhukese polümeerikattega tabletti (1 blister 14 tabletiga).
- 28 õhukese polümeerikattega tabletti (2 blistrit 14 tabletiga).
- 56 õhukese polümeerikattega tabletti (4 blistrit 14 tabletiga).
- 20 õhukese polümeerikattega tabletti (2 blistrit 10 tabletiga).
- 30 õhukese polümeerikattega tabletti (3 blistrit 10 tabletiga või 2 blistrit 15 tabletiga).
- 60 õhukese polümeerikattega tabletti (6 blistrit 10 tabletiga või 4 blistrit 15 tabletiga).
- 90 õhukese polümeerikattega tabletti (9 blistrit 10 tabletiga või 6 blistrit 15 tabletiga).
-

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja:
Accord Healthcare Limited,
Sage House, 319 Pinner Road,
North Harrow, Middlesex, HA1 4HF,
Ühendkuningriik

Tootjad:
Accord Healthcare Limited,
Sage House, 319 Pinner Road,
North Harrow, Middlesex, HA1 4HF,
Ühendkuningriik

või

Cemelog BRS Limited,
2040 Budaörs, Vasút u. 13.,
Ungari

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Tolterodine Accord 1 mg, õhukese polümeerikattega tabletid
Tolterodine Accord 2 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 mg: Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 1 mg tolterodiintartraati, mis vastab 0,68 mg
tolterodiinile.

2 mg: Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 2 mg tolterodiintartraati, mis vastab 1,37 mg
tolterodiinile.

INN. Tolterodinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett

1 mg: Valge või tuhmvalge ümmargune kaksikkumer, ligikaudu 6,35 mm läbimõõduga õhukese
polümeerikattega tablett, mille ühele küljele on pressitud „S16“ ja mille teine külg on sile.

2 mg: Valge või tuhmvalge ümmargune kaksikkumer, ligikaudu 6,35 mm läbimõõduga õhukese
polümeerikattega tablett, mille ühele küljele on pressitud „S042“ ja mille teine külg on sile.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Ärritusinkontinentsi ja/või suurenenud urineerimissageduse ja uriinipakitsuse sümptomaatiline ravi
üliaktiivse põie sündroomiga patsientidel.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud (kaasa arvatud eakad):
Soovitatav annus on 2 mg kaks korda ööpäevas, välja arvatud maksafunktsiooni häirega või raske
neerufunktsiooni häirega (glomerulaarfiltratsiooni kiirus [GFR] <30 ml/min) patsientidel, kelle puhul
on soovitatavaks annuseks 1 mg kaks korda ööpäevas (vt lõik 4.4). Probleemsete kõrvaltoimete puhul
võib annust vähendada 2 mg-lt 1 mg-ni kaks korda ööpäevas.

Pärast 2...3 kuud tuleb ravitoimet uuesti hinnata (vt lõik 5.1).

Lapsed:
Lastel ei ole Tolterodine Accord’i efektiivsust demonstreeritud (vt lõik 5.1). Seepärast pole
Tolterodine Accord lastele soovitatav.

4.3. Vastunäidustused

Tolterodiin on vastunäidustatud patsientidel, kellel esineb:
- kusepeetus,
- ravimata suletudnurga glaukoom,
- myasthenia gravis,
- ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes,
- raske haavandiline koliit,
- toksiline megakoolon.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Tolterodiini tuleb kasutada ettevaatlikult patsientidel, kellel esineb:
- märkimisväärne põie väljutustrakti obstruktsioon, mille korral tekib kusepeetuse oht,
- seedetrakti obstruktiivsed haigused, nt pylorus'e stenoos,
- neerukahjustus (vt lõik 4.2),
- maksahaigus (vt lõigud 4.2 ja 5.2),
- autonoomne neuropaatia,
- hiatus hernia,
- seedetrakti peristaltika vähenemise risk.

Toimeainet kiiresti vabastavate tolterodiini tablettide korduval suukaudsel manustamisel ööpäevastes
annustes 4 mg (terapeutiline) ja 8 mg (supraterapeutiline) ilmnes QTc intervalli pikenemine (vt lõik
5.1).

Nende leidude kliiniline tähtsus ei ole selge ning sõltub patsientide individuaalsetest riskiteguritest ja
olemasolevatest eelsoodumustest. Tolterodiini tuleb ettevaatusega kasutada QT-intervalli pikenemise
riskiteguritega patsientidel, sh:
- kaasasündinud või dokumenteeritud omandatud QT-intervalli pikenemine;
- elektrolüütide tasakaalu häired, nagu hüpokaleemia, hüpomagneseemia ja hüpokaltseemia;
- bradükardia;
- teatud olemasolevad südamehaigused (nt kardiomüopaatia, müokardi isheemia, arütmia, südame
paispuudulikkus);
- QT-intervalli teadaolevalt pikendavate ravimite samaaegne manustamine, sh IA klassi (nt kinidiin,
prokaiinamiid) ja III klassi (nt amiodaroon, sotalool) antiarütmikumid.

See kehtib eelkõige tugevate CYP3A4 inhibiitorite puhul (vt lõik 5.1). Vältida tuleb samaaegset ravi
tugevate CYP3A4 inhibiitoritega (vt lõik 4.5).

Nagu kõikide ebastabiilse põie raviviiside korral, tuleb enne ravi alustamist kaaluda kusepidamatuse ja
suurenenud urineerimissageduse orgaaniliste põhjuste võimalused.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Samaaegne süsteemne ravi tugevate CYP3A4 inhibiitoritega - nagu makroliidantibiootikumid (nt
erütromütsiin ja klaritromütsiin), seenevastased ained (nt ketokonasool ja itrakonasool) ning proteaasi
inhibiitorid - ei ole soovitatav tolterodiini kontsentratsiooni suurenemise tõttu seerumis aeglastel
CYP2D6 metaboliseerijatel koos (järgneva) üleannustamise riskiga (vt lõik 4.4).

Samaaegne ravi teiste ravimitega, millel on antimuskariinsed omadused (nagu amantadiin, mõned
antihistamiinikumid, fenotiasiin-antipsühhootikumid ja tritsüklilised antidepressandid), võib viia
tolterodiini terapeutilise toime tugevnemise ja kõrvaltoimete esinemissageduse suurenemiseni.
Vastupidiselt eelnevale võib tolterodiini terapeutiline toime nõrgeneda muskariinsete koliinergiliste
retseptorite agonistide samaaegsel manustamisel. Antimuskariinsete ainete poolt põhjustatud mao
motoorika vähenemine võib mõjutada teiste ravimite imendumist.

Prokineetiliste ravimite, nagu metoklopramiidi, domperidooni ja tsisapriidi toime võib tolterodiini
mõjul väheneda.

Samaaegne ravi fluoksetiiniga (tugev CYP2D6 inhibiitor) ei põhjusta kliiniliselt olulist koostoimet,
kuna tolterodiin ja tema CYP2D6-sõltuv metaboliit 5-hüdroksümetüültolterodiin on samasuguse
tugevusega.

Ravimite koostoimeuuringutes ei ole ilmnenud koostoimeid varfariini või kombineeritud suukaudsete
kontratseptiividega (etünüülöstradiool/levonorgestreel).

Kliiniline uuring on näidanud, et tolterodiin ei ole CYP2D6, 2C19, 2C9, 3A4 või 1A2 metaboolne
inhibiitor. Seetõttu ei ole manustamisel kombinatsioonis tolterodiiniga oodata nende isoensüümide
kaudu metaboliseeruvate ravimite plasmakontsentratsiooni suurenemist.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Tolterodiini kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid.
Loomkatsed on näidanud kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3). Võimalik risk inimesele ei
ole teada. Seetõttu ei soovitata Tolterodine Accord'i raseduse ajal kasutada.

Imetamine
Puuduvad andmed tolterodiini eritumise kohta inimese rinnapiima. Tolterodiini kasutamisest tuleb
imetamise ajal hoiduda.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Kuna see ravim võib põhjustada akommodatsioonihäireid ja mõjutada patsiendi reaktsioonikiirust,
võib halveneda autojuhtimise ja masinatega töötamise võime.

4.8. Kõrvaltoimed

Oma farmakoloogilise toime tõttu võib tolterodiin põhjustada kergeid kuni mõõdukaid
antimuskariinseid toimeid, nagu suukuivus, düspepsia ja silmade kuivus.

Järgnevas tabelis on toodud andmed, mis on saadud tolterodiini kliinilistes uuringutes ja
turuletulekujärgselt. Kõige sagedamini kirjeldatud kõrvaltoime oli suukuivus, mida esines 35%-l
tolterodiini õhukese polümeerikattega tablettidega ravitud patsientidest ja 10%-l platseebot saanud
patsientidest. Väga sageli täheldati ka peavalu, mida esines 10,1%-l tolterodiini õhukese
polümeerikattega tablettidega ravitud patsientidest ja 7,4%-l platseebot saanud patsientidest.


Väga sage
Sage
Aeg-ajalt
Teadmata (ei saa
(≥1/10)
(≥1/100 kuni <1/10)
(≥1/1000 kuni
hinnata
<1/100)
olemasolevate
andmete alusel)
Infektsioonid ja

Bronhiit


infestatsioonid
Immuunsüsteemi

Ülitundlikkus,
Anafülaktoidsed
häired
täpsustamata
reaktsioonid
Psühhiaatrilised


Närvilisus
Segasus,
häired
hallutsinatsioonid,
desorientatsioon
Närvisüsteemi
Peavalud
Pearinglus,
Mäluhäired

häired
somnolentsus,
paresteesia
Silma

Silmade kuivus,


kahjustused
nägemishäired, sh
akommodatsioonihäired
Kõrva ja

Vertiigo


labürindi
kahjustused
Südame häired

Südamepekslemine
Tahhükardia,

südamepuudulikkus,
arütmia
VaskulaarsedNahaõhetus
häired
Seedetrakti
Suukuivus Düspepsia,
Gastroösofageaalne

häired
kõhukinnisus, kõhuvalu, refluks
kõhupuhitus,
oksendamine,
kõhulahtisus
Naha ja

Naha kuivus

Angioödeem
nahaaluskoe
kahjustused
Neerude ja

Düsuuria, kusepeetus


kuseteede häired
Üldised häired ja
Väsimus, rindkerevalu,


manustamiskoha
perifeersed tursed
reaktsioonid
Uuringud

Kehakaalu tõusKui tolterodiinravi alustati patsientidel, kes võtsid dementsuse raviks koliinesteraasi inhibiitoreid,
täheldati dementsuse sümptomite (nt segasus, desorientatsioon, luulud) süvenemist.

Lapsed
Kahes 12 nädala jooksul läbi viidud III faasi randomiseeritud platseebokontrollitud topeltpimedas
uuringus, kuhu oli kaasatud kokku 710 last, oli kuseteede infektsioonide, kõhulahtisuse ja
käitumishäiretega patsientide osakaal suurem tolterodiinirühmas võrreldes platseeborühmaga
(kuseteede infektsioonid: tolterodiin 6,8%, platseebo 3,6%; kõhulahtisus: tolterodiin 3,3%, platseebo
0,9%; käitumishäired: tolterodiin 1,6%, platseebo 0,4%) (vt lõik 5.1).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Kõige suurem tolterodiini L-tartraadi annus, mida anti vabatahtlikele, oli 12,8 mg üksikannusena.
Kõige raskemateks esinenud kõrvaltoimeteks olid akommodatsioonihäired ja urineerimisraskused.

Tolterodiini üleannustamise korral tuleb patsiendile teha maoloputus ja manustada aktiivsütt.

Ravi on sümptomaatiline:

Rasked tsentraalsed antikoliinergilised toimed (st hallutsinatsioonid, tugev erutus): füsostigmiin.
- Krambid või väljendunud erutus: bensodiasepiinid.
- Hingamispuudulikkus: kunstlik hingamine.
- Tahhükardia: beetablokaatorid.
- Kusepeetus: kateteriseerimine.
- Müdriaas: pilokarpiini silmatilgad ja/või paigutada patsient pimedasse ruumi.
-

QT-intervalli pikenemist täheldati siis, kui tolterodiini kiiresti vabastavaid tablette manustati nelja
päeva jooksul ööpäevases koguannuses 8 mg (toimeainet kiiresti vabastavate tablettide kahekordne
soovitatav ööpäevane annus, mille puhul maksimaalne ekspositsioon toimeainele on samaväärne
kolmekordse maksimaalse ekspositsiooniga, mida täheldati toimeainet prolongeeritult vabastavate
kapslite puhul). Tolterodiini üleannustamise korral tuleb rakendada standardseid QT-intervalli
pikenemise raviks kasutatavaid toetavaid meetmeid.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Kuseteede spasmolüütikumid,
ATC-kood: G04BD07

Tolterodiin on spetsiifiline muskariinergiliste retseptorite konkureeriv antagonist, mille selektiivsus on
in vivo tugevam kusepõie kui süljenäärmete suhtes. Ühel tolterodiini metaboliitidest
(5-hüdroksümetüülderivaat) on tolterodiinile sarnased farmakoloogilised omadused. Kiiretel
metaboliseerijatel annab see metaboliit märkimisväärse osa preparaadi terapeutilisest toimest (vt lõik

5.2. Farmakokineetilised omadused

).

Ravitoimet võib oodata 4 nädala jooksul.

Ravitoime tolterodiini kasutamisel annuses 2 mg kaks korda ööpäevas pärast vastavalt 4 ja 12 nädalat
võrreldes platseeboga (kombineeritud andmed). Absoluutarvuline muutus ja protsentuaalne muutus
algväärtuse suhtes.
Muutuja
4-nädalased uuringud
12-nädalased uuringud

Tolterodiin Platseebo
Statistiline
Tolterodiin Platseebo
Statistiline
2 mg kaks
olulisus vs.
2 mg kaks
olulisus vs.
korda
platseebo
korda
platseebo
ööpäevas
ööpäevas
Urineerimiste
-1,6
-0,9
*
-2,3
-1,4
**
arv 24 tunni
(-14%)
(-8%)
(-20%)
(-12%)
kohta
n=392
n=189
n=354
n=176
Inkontinentsi
-1,3
-1
m.o.
-1,6
-1,1
*
episoodide arv
(-38%)
(-26%)
(-47%)
(-32%)
24 tunni kohta
n=288
n=151
n=299
n=145
Keskmine
25
12
***
35
10
***
uriinihulga
(+17%)
(+8%)
(+22%)
(+6%)
suurenemine
n=385
n=185
n=354
n=176
ühe
urineerimise
kohta (ml)
Patsientide
16%
7%
**
19%
15%
m.o.
arv, kellel ravi
n=394
n=190
n=356
n=177
järgselt ei
olnud
põieprobleeme
üldse või oli
neid vähe (%)
m.o.=mitteoluline; *=p<0,05; **= p<0,01; ***= p<0,001

Tolterodiini toimet hinnati patsientidel, kelle urodünaamikat uuriti enne ravi alustamist ja kes,
sõltuvalt urodünaamilise uuringu tulemustest, lülitati kas urodünaamiliselt positiivsesse (motoorne
urineerimistung) või urodünaamiliselt negatiivsesse (sensoorne urineerimistung) gruppi. Mõlemas
grupis said patsiendid randomiseeritult tolterodiinravi või platseebot. Uuring ei andnud veenvaid
tõendeid selle kohta, et tolterodiini toime ületab sensoorse urineerimistungiga patsientidel platseebo
toimet.

Tolterodiini kliinilist toimet QT-intervallile uuriti EKG-de põhjal, mis saadi rohkem kui
600 patsiendilt, kaasa arvatud eakatelt ja olemasoleva kardiovaskulaarse haigusega patsientidelt.
Platseebo- ja ravirühmade vahel ei täheldatud QT-intervalli muutuste osas olulisi erinevusi.

Tolterodiini toimet QT-intervalli pikenemisele uuriti 48 tervel meessoost ja naissoost vabatahtlikul
vanuses 18…55 aastat. Uuritavatele manustati toimeainet kiiresti vabastavaid tolterodiini tablette
annustes 2 mg kaks korda ööpäevas ja 4 mg kaks korda ööpäevas. Tolterodiini maksimaalse
kontsentratsiooni (1 tunni möödudes) juures täheldatud tulemused (Fridericia valemiga korrigeeritud)
näitasid, et keskmiselt pikeneb QTc intervall 5,0 msek ja 11,8 msek, kui tolterodiini manustatakse
vastavalt annustes 2 mg kaks korda ööpäevas ja 4 mg kaks korda ööpäevas, ning 19,3 msek
moksifloksatsiini puhul (400 mg), mida kasutati aktiivse sisemise kontrollina.
Farmakokineetilisel/farmakodünaamilisel mudelil põhineva hinnangu kohaselt on QTc intervalli
pikenemine aeglastel metaboliseerijatel (CYP2D6 puudulikkus), keda raviti tolterodiiniga annuses
2 mg kaks korda ööpäevas, võrreldav pikenemisega, mida täheldati 4 mg kaks korda ööpäevas saanud
kiiretel metaboliseerijatel. Kummagi tolterodiini annuse puhul ei ületanud ühelgi uuritaval (sõltumata
metaboolsest profiilist) absoluutne QTcF 500 msek ning ei esinenud üle 60 msek-ist muutust võrreldes
algtasemega, mida loetakse erilist tähelepanu väärivate juhtumite künniseks. 4 mg manustamisel kaks
korda ööpäevas on maksimaalne plasmakontsentratsioon (C
) kolm korda suurem tolterodiini SR
max
kapslite suurima terapeutilise annuse manustamisel saavutatavast.

Lapsed
Efektiivsust ei ole laste puhul demonstreeritud. Kahes 12 nädala jooksul läbi viidud III faasi
randomiseeritud platseebokontrollitud topeltpimedas laste uuringus kasutati tolterodiini toimeainet
prolongeeritult vabastavaid kapsleid. Kokku uuriti 710 last (486-le manustati tolterodiini ja 224-le
platseebot) vanuses 5...10 aastat, kes urineerisid sageli või kellel esines kusepidamatus. Kummaski
uuringus ei täheldatud kahe rühma vahel olulisi erinevusi ühe nädala jooksul täheldatud
kusepidamatuse episoodide esinemissageduse muutuse osas võrreldes algväärtusega (vt lõik 4.8).

5.2

Antud preparaadile iseloomulikud farmakokineetilised omadused:
Tolterodiin imendub kiiresti. Nii tolterodiin kui ka 5-hüdroksümetüülmetaboliit saavutavad
maksimaalse kontsentratsiooni seerumis 1...3 tunni jooksul pärast manustamist. Tabletina manustatud
tolterodiini poolväärtusaeg on 2...3 tundi kiiretel ja ligikaudu 10 tundi aeglastel metaboliseerijatel
(puudub CYP2D6). Tasakaalukontsentratsioonid saavutatakse 2 päeva jooksul pärast tablettide
manustamist. Toit ei mõjuta kiiretel metaboliseerijatel seondumata tolterodiini ja aktiivse
5-hüdroksümetüülmetaboliidi ekspositsiooni, kuigi tolterodiini kontsentratsioon suureneb toiduga
samaaegsel manustamisel. Kliiniliselt olulisi muutusi ei ole tõenäoliselt oodata ka aeglastel
metaboliseerijatel.

Imendumine:
Pärast suukaudset manustamist läbib tolterodiin CYP2D6 poolt katalüüsitud esmase maksapassaaži,
mille tulemusena moodustub 5-hüdroksümetüülmetaboliit, mis on põhiline farmakoloogiliselt
samaväärse toimega metaboliit.

Tolterodiini absoluutne biosaadavus on 17% kiiretel metaboliseerijatel (enamus patsientidest) ja 65%
aeglastel metaboliseerijatel (puudub CYP2D6).

Jaotumine:
Tolterodiin ja 5-hüdroksümetüülmetaboliit seonduvad eelkõige orosomukoidiga. Seondumata
fraktsioonid moodustavad vastavalt 3,7% ja 36%. Tolterodiini jaotusruumala on 113 l.

Eritumine:
Pärast suukaudset manustamist metaboliseerub tolterodiin ulatuslikult maksas. Primaarset metaboolset
teed vahendab polümorfne ensüüm CYP2D6 ja selle tulemusena tekib 5-hüdroksümetüülmetaboliit.
Edasine metabolism viib 5-karboksüülhappe ja N-dealküülitud 5-karboksüülhappe metaboliitide
tekkimiseni, mis moodustavad uriinis avastatud metaboliitidest vastavalt 51% ja 29%. Teatud osal
(ligikaudu 7%) populatsioonist puudub CYP2D6 aktiivsus. Nendel isikutel (aeglased metaboliseerijad)
on kindlakstehtud metabolismi teeks dealküülimine CYP3A4 kaudu N-dealküülitud tolterodiiniks, mis
ei mõjuta kliinilist toimet. Ülejäänud populatsiooni nimetatakse kiireteks metaboliseerijateks. Kiiretel
metaboliseerijatel on tolterodiini süsteemne kliirens ligikaudu 30 l/h. Aeglastel metaboliseerijatel viib
vähenenud kliirens tolterodiini oluliselt suuremate kontsentratsioonideni seerumis (ligikaudu 7 korda
suuremad), kuid 5-hüdroksümetüülmetaboliidi kontsentratsioonid on ebaolulised.

5-hüdroksümetüülmetaboliit on farmakoloogiliselt aktiivne ja tolterodiiniga samaväärse toimega.
Erinevuste tõttu tolterodiini ja 5-hüdroksümetüülmetaboliidi valkudega seonduvuses on aeglastel
metaboliseerijatel seondumata tolterodiini ekspositsioon (AUC) sarnane seondumata tolterodiini ja
5 hüdroksümetüülmetaboliidi kombineeritud ekspositsiooniga aktiivse CYP2D6-ga patsientidel, kui
ravimit manustatakse sama annustamisskeemi järgi. Ohutus, talutavus ja kliiniline ravivastus on
sarnased, sõltumata fenotüübist.

Radioaktiivsuse eritumine pärast [14C]-tolterodiini manustamist on ligikaudu 77% ulatuses uriiniga
ning 17% ulatuses roojaga. Alla 1% manustatud annusest eritub muutumatul kujul ning ligikaudu 4%
5-hüdroksümetüülmetaboliidina. Karboksüleeritud metaboliit ja vastav dealküülitud metaboliit
moodustavad ligikaudu 51% ja 29% uriinis leiduvatest metaboliitidest.

Terapeutilises annusevahemikus on farmakokineetika lineaarne.

Patsientide erirühmad:

Maksafunktsiooni häired:
Maksatsirroosiga patsientidel on täheldatud ligikaudu kaks korda suuremat seondumata tolterodiini ja
5-hüdroksümetüülmetaboliidi ekspositsiooni (vt lõigud 4.2 ja 4.4).

Neerufunktsiooni häired:
Raske neerukahjustusega (inuliini kliirens GFR ≤ 30 ml/min) patsientidel on seondumata tolterodiini
ja 5-hüdroksümetüülmetaboliidi keskmine ekspositsioon kahekordistunud. Nendel patsientidel olid
teiste metaboliitide plasmakontsentratsioonid märkimisväärselt (kuni 12-kordselt) tõusnud. Nende
metaboliitide ekspositsiooni suurenemise kliiniline tähtsus pole teada. Kerge kuni mõõduka
neerukahjustuse kohta andmed puuduvad (vt lõigud 4.2 ja 4.4).

Lapsed:
Ekspositsioon toimeainele (arvestuses mg annuse kohta) on täiskasvanutel ja noorukitel sarnane.
Võrreldes täiskasvanutega on lastel vanuses 5…10 aastat keskmine ekspositsioon toimeainele
(arvestuses mg annuse kohta) ligikaudu kaks korda suurem (vt lõigud 4.2 ja 5.1).

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Toksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse ja farmakoloogilise ohutuse uuringutes kliiniliselt
olulisi toimeid ei leitud, välja arvatud need, mis on seotud ravimi farmakoloogilise toimega.

Reproduktsiooniuuringud on läbi viidud hiirte ja küülikutega.

Hiirtel ei avaldanud tolterodiin mõju fertiilsusele ega reproduktiivsele funktsioonile. Tolterodiin
kutsus esile embrüo surma ja väärarengud plasmakontsentratsioonide juures (C
või AUC), mis olid
max
20 või 7 korda suuremad kui ravi saavatel inimestel.

Küülikutel väärarenguid ei esinenud, kuid uuringud viidi läbi 20 või 3 korda suuremate plasma
ekspositsiooni väärtuste juures (C
või AUC), kui on oodatav ravi saavatel inimestel.
max

Tolterodiin, nagu ka selle aktiivsed metaboliidid inimesel, pikendavad aktsioonipotentsiaali kestust
(90% repolarisatsioon) koera Purkinje kiududes (terapeutilistest tasemetest 14...75 korda suurem) ja
blokeerivad K+-voolu kloonitud inimese hERG-geeni kanalites (terapeutilistest tasemetest 0,5...26,1
korda suurem). Koertel on leitud QT-intervalli pikenemist pärast tolterodiini ja selle metaboliitide
manustamist (terapeutilistest tasemetest 3,1...61,0 korda suurem). Nende leidude kliiniline tähtsus ei
ole teada.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti sisu:
Mikrokristalliline tselluloos pH 102
Naatriumtärklisglükolaat (tüüp A)
Magneesiumstearaat
Kolloidne veevaba ränidioksiid

Tableti kate:
Hüpromelloos (E464)
Titaandioksiid (E171)
Makrogool 8000
Talk (E553b)

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

PVC/PVDC - Alu blister

Blisterpakendid sisaldavad:
14 õhukese polümeerikattega tabletti (1 blister 14 tabletiga)
- 28 õhukese polümeerikattega tabletti (2 blistrit 14 tabletiga)
- 56 õhukese polümeerikattega tabletti (4 blistrit 14 tabletiga)
- 20 õhukese polümeerikattega tabletti (2 blistrit 10 tabletiga).
- 30 õhukese polümeerikattega tabletti (3 blistrit 10 tabletiga või 2 blistrit 15 tabletiga).
- 60 õhukese polümeerikattega tabletti (6 blistrit 10 tabletiga või 4 blistrit 15 tabletiga).
- 90 õhukese polümeerikattega tabletti (9 blistrit 10 tabletiga või 6 blistrit 15 tabletiga).
-

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Accord Healthcare Limited
Sage House, 319 Pinner Road,
North Harrow, Middlesex, HA1 4HF,
Ühendkuningriik.

8. Müügiloa number

1 mg: 648309
2 mg: 648409

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 02.11.2009
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 27.06.2014

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud juunis 2014