TIMONIL 300 RETARD

Toimeained: karbamasepiin

Ravimi vorm: toimeainet prolongeeritult vabastav tablett

Ravimi tugevus: 300mg 100TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on TIMONIL 300 RETARD ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Timonil retard ja milleks seda kasutatakse

Timonil retard'i kasutatakse epilepsia, kolmiknärvi neuralgia, glossofarüngeaalneuralgia, diabeetilise
neuropaatia ja alkoholi võõrutussündroomiga seotud krampide vältivaks raviks.
Hoiatus: Timonil retard’i võib alkoholi võõrutussündroomi ravis kasutada ainult haigla tingimustes.

2. Mida on vaja teada enne TIMONIL 300 RETARD võtmist

Mida on vaja teada enne Timonil retard'i võtmist

Ärge võtke Timonil retard'i
- kui olete karbamasepiini, tritsükliliste antidepressantide või selle ravimi mis tahes koostisosade
(loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
- kui teil on luuüdi kahjustus või kui teil on see haigusseisund varem esinenud;
- kui teil on südame ülejuhtehäired (nt atrioventrikulaarne blokaad);
- kui teil on vere punase pigmendi ebaharilik ainevahetushäire (maksaporfüüria, nt äge
intermiteeruv porfüüria, tähniline porfüüria, nahahilisporfüüria);
- kui teil esinevad absaansi-tüüpi krambid või müokloonilised krambid;
- kui te kasutate MAO inhibiitoreid (depressiooni või Parkinsoni tõve ravim) või olete kasutanud
seda ravimit viimase 14 päeva jooksul.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Timonil retard’i võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega,
- kui teil on verehaigus;
- kui teil on naatriumi ainevahetuse häired;
- kui teil on südame, maksa või neerude talitluse rasked häired;
- kui teil esinevad absaansid (teatud tüüpi krambid, mis avalduvad lühiaegse teadvusekaotusena)
või segatüüpi krambid, sest karbamasepiin võib põhjustada absaanse ja suurendada segatüüpi
krampidega patsientidel generaliseerunud krampide riski;
- kui teil on glaukoom (silma siserõhu tõus);

2
- kui teil ilmnevad või on ilmnenud ebahariliku tundlikkuse nähud (nt nahalööve) okskarbasepiini,
fenütoiini, fenobarbitaali või lamotrigiini suhtes (epilepsiaravimid)), sest teil võib olla
suurenenud risk ebahariliku tundlikkuse tekkeks ka karbamasepiini suhtes. Kui te olete/olite
allergiline karbamasepiini suhtes, on 25…30% tõenäosus, et teil tekib allergiline reaktsioon ka
okskarbasepiinile;
- alla 6-aastaste laste ravimisel.

Palun võtke kohe ühendust oma arstiga, kui teil tekivad ravi ajal Timonil retard’iga sellised
sümptomid nagu palavik, kurguvalu, nahalööve või lümfisõlmede suurenemine ja/või gripilaadsed
nähud, nahale väikesed täppverevalumid (petehhia, purpur) või maksapõletiku sümptomid, nagu
näiteks jõuetus, isutus, iiveldus või naha ja silmavalgete kollasus.

Karbamasepiini kasutamisel on täheldatud potentsiaalselt eluohtlikke nahalööbeid (Stevensi-Johnsoni
sündroomi ja epidermise toksilist nekrolüüsi), mis ilmnevad esialgu kehatüvel tekkivate punakate
märklauataoliste täppide või ringjate laikudena, mille keskel esineb sageli ville.
Tähelepanu väärivate lisanähtude hulka kuuluvad haavandid suus, kõris, ninas, suguelunditel ja silma
sidekestal (punased ja turses silmad).
Potentsiaalselt eluohtlike nahalöövetega kaasnevad sageli ka gripitaolised sümptomid. Lööve võib
progresseeruda laialdaselt levivateks villideks või naha koorumiseks.
Tõsiste nahareaktsioonide tekkeoht on kõige suurem esimestel ravinädalatel.
Kui teil on karbamasepiini kasutamise ajal tekkinud Stevensi-Johnsoni sündroom või epidermise
toksiline nekrolüüs, ei tohi te karbamasepiini mingil juhul uuesti kasutama hakata.
Need nahareaktsioonid võivad olla sagedamad mõnedest Aasia riikidest pärinevatel patsientidel. Seda
riski saab Hiina hanidel või Tai päritolu patsientidel ennustada vereproovi abil. Teie arst oskab teile
öelda, kas teil on vaja enne karbamasepiini võtmist vereproov teha või mitte.
Kui teil tekib lööve või nimetatud nahasümptomid, pöörduge kohe arsti poole ja öelge talle, et te
kasutate seda ravimit.

Ravi ajal Timonil retard’iga peab teie arst tegema regulaarselt vereanalüüse ning jälgima maksa- ja
neerutalitlust. On tähtis, et te käiksite sellistel kontrollvisiitidel.

Alkoholi võõrutussündroomi korral võivad karbamasepiini võtmisel ilmneda kõrvaltoimed, mis on
sarnased alkoholi võõrutusnähtudega ja võivad seetõttu jääda märkamata.

Märkus:
Ravi ajal Timonil retard’iga võivad harva esineda tõsised nahareaktsioonid. Hiina ja Tai päritolu
inimestel saab seda riski määrata vereproovi kaudu. Kui te olete pärit sellest regioonist, pidage enne
ravi alustamist Timonil retard’iga nõu oma arstiga.

Väiksel hulgal inimestest, keda on ravitud antiepileptikumidega, nagu karbamasepiin, on esinenud
enda vigastamise või enesetapumõtteid. Kui teil tekkivad sellised mõtted, siis võtke viivitamatult
ühendust oma arstiga.

Palun pidage nõu oma arstiga, isegi kui need sümptomid esinesid teil kunagi minevikus.

Muud ravimid ja Timonil retard
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid.
Teised ravimid võivad karbamasepiini kontsentratsiooni veres suurendada või vähendada.
Karbamasepiini kontsentratsiooni suurenemine veres võib põhjustada kõrvaltoimeid (nt pearinglust,
unisust, liigutuste koordinatsiooni häireid, kahelinägemist). Karbamasepiini plasmataseme langus
võib põhjustada haiguse süvenemist, nt epileptiliste krampide taastekkimist või krampe hulgiskleroosi
korral või valutunnet näo, suu või kõri piirkonnas.

Seetõttu informeerige oma arsti, kui te võtate või olete võtnud järgmisi ravimeid, sest neil võib olla
koostoime Timonil retard’iga:

3

• monoamiini oksüdaasi inhibiitorid (kasutatakse depressiooni või Parkinsoni tõve raviks).
Ravi monoamiini oksüdaasi inhibiitoritega tuleb lõpetada vähemalt kaks nädalat enne
ravi alustamist karbamasepiiniga;
• teised epilepsiaravimid (näiteks klonasepaam, etosuktsimiid, fenobarbitaal, primidoon,
fenütoiin, lamotrigiin, valproehape, okskarbasepiin, zonisamiid, levetiratsetaam,
eslikarbasepiin);
• alprasolaam, klobasaam (uinutid ja rahustid);
• neuroleptikumid (kasutatakse teatud psühhiaatriliste seisundite raviks; näiteks haloperidool,
klosapiin, olansapiin, risperidoon, kvetiapiin, aripiprasool);
• liitium (kasutatakse maniakaal-depressiivsete seisundite raviks);
• depressiooniravimid (näiteks imipramiin, desipramiin, viloksasiin, fluoksetiin, paroksetiin,
trasodoon);
• naistepuna (Hypericum perforatum) sisaldavad ravimid (taimne ravim, mida kasutatakse
depressiooni korral);
• teatud antibiootikumid (näiteks isoniasiid, tetratsükliinid, nagu näiteks doksütsükliin,
makroliidantibiootikumid, nagu näiteks erütromütsiin ja josamütsiin);
• sakvinaviir (HIV infektsioonide raviks kasutatav ravim);
• seeninfektsioonide korral kasutatavad ravimid (näiteks itrakonasool, ketokonasool,
flukonasool);
• kortikosteroidid (nagu näiteks „kortisoon“, mida kasutatakse põletike raviks, nt prednisoloon,
deksametasoon);
• metadoon (kasutatakse opiaadisõltuvuse raviks ja valuvaigistina);
• teofülliin (astmaravim);
• digoksiin (südameravim);
• kaltsiumikanali antagonistid (kasutatakse kõrgvererõhutõve ja muude südamehaiguste raviks;
näiteks felodipiin, verapamiil või diltiaseem);
• tsüklosporiin, takroliimus (kasutatakse organite siirdamise järel);
• verd vedeldavad ravimid (näiteks varfariin, fenindioon, nikumaloon);
• teatud vähiravimid (imatiniib, lapatiniib);
• danasool (kasutatakse hormonaalsete häirete raviks naistel);
• diureetikumid ehk vett väljutavad ravimid (näiteks atsetasolamiid, hüdroklorotiasiid,
furosemiid);
• teatud valuvaigistid (dekstropropoksüfeen/propoksüfeen, tramadool, fentanüül);
• nikotiinamiid (B -vitamiin);
3

• tsimetidiin (kõrvetiste ja haavandtõve ravim);
• metoklopramiid (iivelduse ja oksendamise vastane ravim);
• lihasrelaksandid (kasutatakse üldanesteesia korral; näiteks pankuroonium);
• isotretioniin (akneravim);
• kilpnäärme hormoonid (kasutatakse kilpnäärme talitlushäirete korral);
• naissuguhormoonid (östrogeenid, progesterooni derivaadid) ja rasedusevastased preparaadid
ehk „pillid“. Karbamasepiini kasutamise ajal tuleb kaaluda mittehormonaalsete
rasestumisvastaste meetodite kasutamist.

Timonil retard koos alkoholiga
Timonil retard’iga ravi ajal tuleb vältida alkoholi tarvitamist, sest alkohol võib ettearvamatul kombel
muuta või tugevdada Timonil retard’i toimet.

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus
Raseduse ajal, või kui rasestute ravi ajal, tuleb manustada väikseimat toimivat Timonil retard’i annust,
seda eriti raseduse 20ndast kuni 40nda päevani. Ööpäevane koguannus tuleb manustada mitmeks

4
väikeseks annuseks jagatuna, seda eriti kriitilisel perioodil (soovitatav on määrata ravimi
plasmakontsentratsiooni).
Nagu teiste epilepsiavastaste ravimite puhul, on ka karbamasepiini manustamisel teatatud erinevat
tüüpi väärarengutest, nagu näo, kolju või kardiovaskulaarsüsteemi väärarengud, küünte alaareng,
samuti teiste elundite väärarengud (teatud ka kui fetaalne antikonvulsandi sündroom) ning
arenguhäired. Erinevad uuringud on näidanud, et risk lülisamba lõhestumuse (spina bifida) tekkeks on
suurenenud 1% võrra. Ei ole veel kindlaks tehtud, mil määral vastutab väärarengute eest ravi
karbamasepiiniga, sest ei saa välistada seost kaasnevate haiguste või pärilike teguritega. Loote või
embrüo võimalike kahjustuste varaseks tuvastamiseks on soovitatav võtta diagnostilised meetmed,
nagu ultraheli ja alfafetoproteiini testid.
Kuna karbamasepiin indutseerib ensüüme, võib osutuda kasulikuks foolhappe täiendav manustamine
enne rasestumist ja raseduse ajal. Soovitatav on ka vitamiin K manustamine emale raseduse
viimastel nädalatel ja vastsündinule vahetult pärast sündi.
On vajalik, et rasedust planeerides konsulteeriksite raviarstiga.

Imetamine
Timonil retard’i toimeaine eritub rinnapiima väikestes kogustes. Karbamasepiini võtvad emad võivad
imikuid rinnaga toita, kuid imikut tuleb hoolikalt võimalike kõrvaltoimete (nt väike kaaluiive,
suurenenud unisus, allergilised nahareaktsioonid) tekkimise suhtes jälgida. Kui tekib ükskõik milline
ülaltoodud sümptomitest, tuleb rinnaga toitmine lõpetada. Igal juhul pidage enne imetamise alustamist
nõu oma arstiga..

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ravi algul või suurte annuste manustamisel ja/või kombinatsioonravi korral teiste kesknärvisüsteemi
mõjustavate ravimitega ning kesknärvisüsteemiga seotud ravimi kõrvaltoimed (nt pearinglus, uimasus,
väsimus) võivad reaktsioonikiirust mõjustada sellisel määral, et autojuhtimine, masinate käsitlemine
või nendega ohutu töötamine on häiritud, seda isegi juhul, kui Timonil retard’i manustatakse õigetes
annustes.
Eriti ohtlik on ravim kasutamisel koos alkoholiga. Sellistel juhtudel ei ole te enam võimeline kiiresti
reageerima, seda eriti ootamatute ja kiirete sündmuste korral. Ärge juhtige autot või käsitlege
masinaid! Ärge käsitlege elektrilisi aparaate või masinaid! Ärge töötage ilma turvaseadmeteta! Pidage
meeles, et alkohol võib oluliselt halvendada selliste tegevuste läbiviimist.

3. Kuidas TIMONIL 300 RETARD võtta

Kuidas Timonil retard'i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Ravi Timonil retard'iga alustatakse järk-järgult väikese algannusega, olenevalt haiguse raskusest ja
individuaalselt patsiendist; seejärel suurendatakse annust aeglaselt rahuldava ravitulemuse saamiseni.
Ööpäevane koguannus võetakse üldjuhul 1...2 annusena.
Tavaliselt on ööpäevase annuse piirid 300 ja 1200 mg vahel. Reeglina ei tohi ületada ööpäevast
koguannust 1600 mg ja enam, sest kõrvaltoimed tekivad suurte annuste kasutamisel sagedamini.
Üksikjuhtudel võib vajaminev annus erineda tunduvalt soovitatud alg- ja säilitusannusest (nt ravimi
kiire lammutamine maksaensüümide indutseerimise korral või ravimite koostoimete tõttu
kombinatsioonravi korral).

Epilepsia
Tavaline algannus täiskasvanutel on 150…300 mg ööpäevas, mida suurendatakse järk-järgult kuni
säilitusannuseni 600…1200 mg ööpäevas. Tavaline säilitusannus lastel on 10…20 mg/kg ööpäevas.
Soovitatakse järgmist annustamisskeemi:


TIMONIL RETARD’I
TIMONIL RETARD’I
algannus (mg ööpäevas) ühe
säilitusannus (mg ööpäevas)
annusena
1…2 annusena

5
Täiskasvanud
150…300 mg
600…1200 mg
Lapsed*


1…6-aastased*
150 mg
150…400 mg
6…10-aastased
150 mg
300…600 mg
10…15-aastased
150 mg
600…1000 mg

* Märkus. Alla 6-aastastel lastel soovitatakse teaduslike andmete puudumise tõttu kasutada nii ravi
alustamisel kui ka säilitusraviks kiire vabanemisega ravimvorme. Toimeainet prolongeeritult
vabastavate tablettide kasutamist lastel ei saa soovitada teaduslike andmete puudumise tõttu.

Paroksüsmaalne näovalu (kolmiknärvi neuralgia), teadmata põhjusel valu kõri piirkonnas (genuiinne
glosso-farüngeaalne neuralgia)
Algannusena manustatakse 150...450 mg Timonil retard’i ööpäevas (milleks on olemas väiksema
sisaldusega tabletid), mida suurendatakse kuni valu kadumiseni - tavaliselt 300...900 mg Timonil
retard’i ööpäevas, 1...2 osaks jagatuna. Mõnel juhul osutub võimalikus jätkata ravi väiksema annusega
300…450 mg Timonil retard’i (karbamasepiini) ööpäevas.
Vanematel ning tundlikel patsientidel on piisav algannusena 150 mg karbamasepiini (üks Timonil 150
retard’i tablett) üks kord päevas hommikul või õhtul.

Valuhood, mis on seotud perifeersete närvide kahjustusega suhkurtõve korral (diabeetiline
neuropaatia)
Keskmine annus on 600 mg Timonil retard’i ööpäevas, erandjuhtudel 1200 mg Timonil retard’i
(karbamasepiini) ööpäevas, kaheks osaks jaotatuna.

Krampide vältimine alkoholi võõrutussündroomi korral
Keskmine ööpäevane annus on 600 mg Timonil retard’i manustatuna kahe korraga - hommikul ja
õhtul. Rasketel juhtudel võib esimesel päeval annust suurendada kuni 1200 mg Timonil retardini
ööpäevas.

Toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette saab jagada võrdseteks annusteks, neid tuleks võtta
söögi ajal või pärast sööki koos vähese vedelikuga (nt klaas vett), või juua suspensioonina pärast
lahustamist vees.

Ravi kestus oleneb haigusest ja teie individuaalsest reaktsioonist ning on määratud teie arsti poolt.
Mitte mingil juhul ei tohi te ravi Timonil retard’iga omavoliliselt katkestada.

Kui te võtsite Timonil retard’i rohkem kui ette nähtud
Informeerige sellest oma raviarsti niipea kui võimalik!
Üleannustamise korral Timonil retard’iga võivad tekkida sümptomid, mis on loetletud lõigus
“Kõrvaltoimed”, kuid väljenduda tugevamalt.
Lisaks tekivad järgmised sümptomid: värisemine (treemor), erutus, krambid (toonilis-kloonilised
krambid), hingamise ja südame-veresoonkonna häired koos madala vererõhuga (kuid vererõhk võib
olla ka kõrge), südame löögisageduse suurenemine (tahhükardia) ja südame ülejuhtehäired
(atrioventrikulaarne blokaad, muutused EKG-s), teadvuse hägunemine, mao tühjenemise hilinemine
ning isegi hingamise ja südame seiskus.
Tänaseks ei ole Timonil retard’ile spetsiifilist antidooti leitud. Üleannustamise ravi sõltub
konkreetsetest tekkivatest sümptomitest ning tavaliselt on vajalik haiglaravi.

Kui te unustasite Timonil retard'i võtmata
Palun jätkake ravimi võtmist nagu on ettekirjutatud. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi
eelmisel korral võtmata.

Toimed, mis tekivad pärast Timonil retard'i kasutamise lõpetamist
Palun teatage oma arstile, kui teil tekivad kõrvaltoimed või muutub haiguse iseloom. Mitte mingil
juhul ei tohi ravi omavoliliselt katkestada - see võib viia haiguse halvenemisele.

6

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Palun võtke kohe ühendust oma arstiga, kui teil tekivad ravi ajal Timonil retard’iga sellised
sümptomid nagu palavik, kurguvalu, nahalööve või lümfisõlmede suurenemine ja/või gripilaadsed
nähud või maksapõletiku sümptomid, nagu näiteks jõuetus, isutus, iiveldus või naha ja silmavalgete
kollasus.

Ainult karbamasepiini manustamisel (monoteraapia) on kõrvaltoimeid täheldatud harvem kui mitme
krambivastase ravimi koosmanustamisel (kombineeritud ravi).
Järgmised kõrvaltoimed on annusest sõltuvad ning võivad tekkida eriti ravi alustamisel.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (mõjutavad rohkem kui 1 patsienti 10-st):
• vere valgeliblede arvu vähenemine (leukopeenia);
• pearinglus, uimasus, väsimus, liigutuste koordinatsioonihäire (ataksia);
• halb enesetunne või oksendamine;
• teatud maksaensüümi (gamma-GT) sisalduse suurenemine, mis ei ole tavaliselt oluline;
• allergilised nahareaktsioonid koos palavikuga või ilma ja nõgeslööve (urtikaaria), mis võib
olla raske).

Sageli esinevad kõrvaltoimed (mõjutavad 1 kuni 10 patsienti 100-st):
• segasus- ja rahutusseisundid (ärritatus), eelkõige eakatel patsientidel, peavalud;
• unisus, sedatsioon, nahasügelus;
• verepildi muutused vere valgeliblede arvu suurenemise näol (leukotsütoos, eosinofiilia) või
trombotsüütide arvu vähenemine (trombotsütopeenia);
• käte, jalalabade ja jalgade tursed (ödeem), vedelikupeetus, kehakaalu suurenemine;
• vere naatriumisisalduse vähenemine, millega kaasneb peavalu, letargia ja oksendamine ning
üksikjuhtudel ka segasusseisundid ja teised vaimsed häired;
• nägemishäired (nt hägune nägemine, kahelinägemine);
• suukuivus;
• teatud maksas ja luudes leiduva ensüümi sisalduse suurenemine (aluseline fosfataas).

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (mõjutavad 1 kuni 10 patsienti 1000-st):
• tahtmatud liigutused, nagu tikid, värin, käte värisemine, tahtmatud silmaliigutused (nüstagm)
või teised liigutuste häired (düstoonia);
• allergilised nahareaktsioonid koos palavikuga või ilma, nagu näiteks nahapunetus ja
nahaketendus (eksfoliatiivne dermatiit, erütrodermia), nahapunetus koos nahaturse ja
sõlmekeste tekkimisega nahas (multiformne eksudatiivne erüteem, nodoosne erüteem);
• Täheldatud on potentsiaalselt eluohtlikke nahalööbeid (Stevensi-Johnsoni sündroomi ja
epidermise toksilist nekrolüüsi) (vt lõik 2).
• naha suurenenud valgustundlikkus (fotosensitiivsus), naha täppverevalumid (purpura),
süsteemne erütematoosne luupus (immuunsüsteemi häire, mis põhjustab liigesevalu,
nahalöövet ja palavikku);
• juuste väljalangemine, ülemäärane higistamine, veresoonte põletik (vaskuliit);
• söögiisu kadumine, kõhulahtisus, kõhukinnisus;
• teatud maksaensüümi (transaminaasi) sisalduse suurenemine.

Harva esinevad kõrvaltoimed (mõjutavad 1 kuni 10 patsienti 10 000-st):
• meeleolu langus, agressiivne käitumine, hallutsinatsioonid (visuaalsed või akustilised), isutus,
foobiad;
• düskineesiad, nagu suu ja näo piirkonna tahtmatud liigutused (orofatsiaalsed düskineesiad),
grimassid või väänlevad liigutused (koreoatetoosid), eelkõige eakatel patsientidel;

7
• kõnehäired (segane või halvasti artikuleeritud kõne), silmade liigutuste häired, naha
tundlikkus, nagu kõrvetus-, torkimis-, sügelus- või surinatunne, millel ei ole nähtavat füüsilist
põhjust (paresteesia, perifeerne neuropaatia), paralüüs (parees);
• maksapõletik (hepatiit), probleemid sapivoolusega, mis põhjustab maksas sapijuhade
hävimist/kadumist, naha ja silmavalgete kollasus (ikterus);
• neerufunktsiooni kahjustus, mis võib avalduda uriini valgusisalduse suurenemisena
(proteinuuria), vere ilmumisena uriini (hematuuria) või uriini hulga vähenemisena (oliguuria);
• südame löögisageduse aeglustumine (bradükardia), ebaregulaarne südame löögisagedus,
südame isheemiatõve süvenemine, eriti eakatel ja varasemate südameprobleemidega
patsientidel;
• südame erutusjuhtesüsteemi teatud tüüpi häire (nt atrioventrikulaarne blokaad), millega võib
kaasneda minestamine ja vererõhu tõus, eelkõige suurte annuste kasutamisel: madal
vererõhk);
• hilist tüüpi ülitundlikkus (allergilised) reaktsioonid, millega kaasneb palavik, nahalööve,
veresoonte põletik, lümfisõlmede suurenemine, liigesevalu, vere valgeliblede arvu
vähenemine või suurenemine, maksa ja põrna suurenemine või maksafunktsiooni häire,
probleemid sapivoolusega, mis võib põhjustada maksas sapijuhade hävimist/kadumist. Need
toimed võivad ilmneda iga kombinatsiooni korral ja võivad mõjutada teisi organeid, nagu
kopsud, neerud, pankreas, käärsool ja süda;
• lümfisõlmede suurenemine;
• foolhappe defitsiit;
• kõhuvalu;
• lihasnõrkus.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (mõjutavad vähem kui 1 patsienti 10 000-st):
• laktatsiooni reguleerimises osaleva hormooni (prolaktiini) sisalduse suurenemine, mis võib
viia rinnanäärmete suurenemiseni meestel (günekomastia) ja ebakohase rinnapiima
sekretsioonini (galaktorröa);
• potentsiaalselt eluohtlikud muutused verepildis, nagu vere punaliblede arvu vähenemine
(aplastiline, hemolüütiline või megaloblastiline aneemia), kõigi vererakkude arvu vähenemine
(pantsütopeenia), vere punaliblede arenguhäired (aplaasia) või teatud vere valgeliblede tõsine
puudus (agranulotsütoos);
• ebaküpsete vere punaliblede arvu suurenemine (retikulotsütoos);
• vere punase pigmendi ebaharilik ainevahetushäire (äge intermiteeruv porfüüria,
nahahilisporfüüria, tähniline porfüüria);
• ägedad generaliseerunud allergilised reaktsioonid, mitteinfektsioosne ajakelmepõletik
(aseptiline meningiit), millega kaasnevad lihastõmblused või lihaskontraktsioonid
(müokloonus) ning muutused vere valgeliblede arvus (perifeerne eosinofiilia), näo,
suupiirkonna, keele või teiste kehapiirkondade turse, mis võib põhjustada hingamisprobleeme
(angioödeem);
• kilpnäärmetalitluse muutused (eriti samaaegsel kasutamisel koos teiste epilepsiaravimitega);
• kaltsiumi ainevahetuse häired, mis võivad põhjustada luude pehmenemist (osteomalaatsia)
• On olnud teateid luude kahjustustest, sealhulgas osteopeeniast, osteoporoosist (luude
hõrenemine) ja luumurdudest. Pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui te saate pikaajalist
epilepsiavastast ravi, teil on esinenud osteoporoosi või te tarvitate steroide.
• kolesteroolisisalduse suurenemine (sh HDL-kolesterool, triglütseriidid, vaba kolesterool);
• varjatud (latentsete) psühhooside aktiveerumine;
• maitsetundlikkuse häired;
• häire, mida kutsutakse maliigseks neuroleptiliseks sündroomiks, mida iseloomustavad
sümptomid, nagu värisemine koos kõrge palaviku, ülemäärase higistamise, südame
löögisageduse ja hingamissageduse kiirenemise ning ärksuse ja teadvuseloleku vähenemisega;
• silmapõletik (konjunktiviit), katarakt (läätse tuhmumine), silma siserõhu tõus;
• kuulmishäired, nt kõrvade kumisemine (tinnitus), ebaharilik helide tajumine, kuulmislangus,
helikõrguse tajumise häired;

8
• vereringe kollaps, südamepuudulikkus, veenipõletik (tromboflebiit), ebaharilik verehüüvete
teke (trombembolism, nt kopsuemboolia);
• kopsude allergiline reaktsioon, millega kaasnevad palavik, hingamisraskus ja kopsupõletik
(pneumoniit), pneumoonia;
• keele ja suupiirkonna põletik (stomatiit, glossiit), kõhunäärmepõletik;
• teatud tüüpi maksapõletik (granulomatoosne hepatiit), maksapuudulikkus;
• naha pigmentatsiooni muutused, akne, naistel ülemäärane karvakasv näol ja kehal;
• pöörduv lihas- või liigesevalu (müalgia ja artralgia), lihaskrambid;
• neerupõletik (interstitsiaalne nefriit);
• neerupuudulikkus või teised kuseteedega seotud sümptomid (liiga sage urineerimine,
uriinipeetus), vere uurealämmastiku sisalduse suurenemine (asoteemia);
• seksuaalfunktsiooni häired, nagu impotentsus, spermatosoidide arvu või liikuvuse
vähenemine;
• hüpogammaglobulineemia (antikehade vähene hulk veres).

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):
• mõtlemisprotsessi häired, ükskõiksus, tundehäired, närvipõletik (perifeerne neuriit);
• põrna suurenemine;
• igemepõletik (gingiviit);
• kopsufibroos (kopsude armistumine ja tihenemine), teatud tüüpi kopsupõletik (alveoliit);
• valu urineerimisel, libiido vähenemine;
• veenide ummistus (tromboos);
• pigmendi kadumine teatud nahapiirkondadest (vitiliigo);
• sündroom, millega kaasneb ravimlööve, lümfisõlmede suurenemine, palavik ja võimalik teiste
organite haaratus (DRESS’i sündroom);
• allergilised ristreaktsioonid teiste epilepsiavastaste ravimitega;
• vähenenud vitamiin B-12 tase ja homotsüsteiini suurenenud tase plasmas
• nagu teistegi epilepsiaravimite puhul, võib Timonil retard suurendada krambihoogude
esinemissagedust; eriti võivad tekkida või süveneda absentsepilepsiahood (lühiajalised
krambihood, mis ei allu ravile).

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise
teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas TIMONIL 300 RETARD säilitada

Kuidas Timonil retard'i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 οC.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle
kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata
ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Timonil retard sisaldab


9
- Toimeaine on karbamasepiin. Üks Timonil retard'i toimeainet prolongeeritult vabastav tablett
sisaldab vastavalt 150 mg, 300 mg või 600 mg karbamasepiini.
- Abiained on mikrokristalne tselluloos, magneesiumstearaat, metakrüülhappe kopolümeer,
naatriumglükolaattärklis, ränidioksiid, talk.

Kuidas Timonil retard välja näeb ja pakendi sisu

Timonil 150 retard: valged ümarad lamedad tabletid, mille ühel poolel on tableti neljaks veerandiks
jagavad poolitusjooned ja teisel poolel sissetrükk „T 150“.
Timonil 300 retard: valged ümarad lamedad tabletid, mille ühel poolel on tableti neljaks veerandiks
jagavad poolitusjooned ja teisel poolel sissetrükk „T“.
Timonil 600 retard: valged piklikud tabletid, mille ühel poolel on poolitusjoon ja teisel poolel
sissetrükk „T“.

Pakendi suurused:
Timonil 150 retard: 50 ja 100 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti.
Timonil 300 retard: 50 ja 100 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti.
Timonil 600 retard: 50 ja 100 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja

Desitin Arzneimittel GmbH
Weg beim Jäger 214
D-22335 Hamburg, Saksamaa


Müügiloa hoidja esindaja Eestis:
Niina Neglason, Oru 4, 41531 Jõhvi

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Infoleht on viimati uuendatud juulis 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

TIMONIL 150 RETARD, 150 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid
TIMONIL 300 RETARD, 300 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid
TIMONIL 600 RETARD, 600 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

TIMONIL 150 RETARD: 1 toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 150 mg
karbamasepiini.
TIMONIL 300 RETARD: 1 toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 300 mg
karbamasepiini.
TIMONIL 600 RETARD: 1 toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 600 mg
karbamasepiini.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1

3. Ravimvorm

Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett.

TIMONIL 150 RETARD: valged ümarad lamedad tabletid, mille ühel poolel on tableti neljaks
veerandiks jagavad poolitusjooned ja teisel poolel sissetrükk „T 150“.
TIMONIL 300 RETARD: valged ümarad lamedad tabletid, mille ühel poolel on tableti neljaks
veerandiks jagavad poolitusjooned ja teisel poolel sissetrükk „T“.
TIMONIL 600 RETARD: valged piklikud tabletid, mille ühel poolel on poolitusjoon ja teisel poolel
sissetrükk "T".

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Epilepsia. Kolmiknärvi neuralgia ja glossofarüngeaalneuralgia. Diabeetiline neuropaatia. Alkoholi
võõrutussündroom.

Hoiatus. TIMONIL RETARD’i võib alkoholi võõrutussündroomiga seotud krampide vältimiseks
kasutada ainult haiglatingimustes.

4.2. Annustamine ja manustamisviis


Ravi TIMONIL RETARD'i toimeainet aeglaselt vabastavate tablettidega tuleb alustada annust järk-
järgult suurendades. Algannus tuleb valida sõltuvalt haiguse kliinilisest pildist võimalikult väike.
Annust suurendatakse järk-järgult kuni efektiivseima säilitusannuseni.
Üldjuhul on ööpäevane karbamasepiini annuste vahemik 300…1200 mg. Reeglina ei tohi ületada

ööpäevast koguannust 1600 mg, sest suuremate annuste kasutamisel tekib rohkem kõrvaltoimeid.
Raviannus, eriti kombineeritud ravi korral, tuleb määrata vastavalt ravimi plasmakontsentratsioonile.
Kogemuste põhjal on karbamasepiini terapeutiline tase 4…12 µg/ml.
Vajalik annus võib teatud juhtudel erineda soovitatavatest alg- ja säilitusannustest (nt ensüümi
induktsioonist metabolismi kiirenemise tõttu või koostoimete tõttu kombineeritud ravi korral).

TIMONIL RETARD’i toimeainet aeglaselt vabastavaid tablette tuleks eelistatult kasutada
monoteraapiana. Ravikulgu peab jälgima vastava eriala spetsialist (neuroloog, neuropediaater). Kui
patsient viiakse TIMONIL RETARD’iga ravile üle teistelt antiepileptikumidelt, peab eelmise
antiepileptikumi annust vähendama astmeliselt.

Epilepsia.
Üldjuhul on algannus täiskasvanul 150…300 mg ööpäevas, mida tuleb suurendada järk-järgult kuni
säilitusannuseni 600...1200 mg ööpäevas. Tavaline säilitusannus lapsele on 10...20 mg/kg ööpäevas.
Soovitatav on järgmine annustamisskeem:


TIMONIL RETARD’i algannus
TIMONIL RETARD’i sälitusannus
ööpäevas ühe annusena
ööpäevas (1…2 annuseks jagatuna)
Täiskasvanud
150…300 mg
600…1200 mg
Lapsed*


1...6 aastat*
150 mg
150…400 mg
6...10 aastat
150 mg
300…600 mg
10...15 aastat
150 mg
600…1000 mg

* Märkus: Alla 6-aastastele lastele on ravi alustamiseks ja säilitusraviks saadaval toimeainet
konventsionaalselt vabastavad ravimvormid. Toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide
kasutamist lastel ei saa soovitada teaduslike andmete puudumise tõttu.

Kolmiknärvi neuralgia, glossofarüngeaalneuralgia.
Algannust 150…450 mg ööpäevas suurendatakse keskmiselt 300…900 mg-ni kuni valu kadumiseni.
Mõnedel juhtudel on võimalik seejärel jätkata ravi väiksemate säilitusannustega 300…450 mg
ööpäevas (jagatuna 2 üksikannuseks). Eakatel ja tundlikel patsientidel on adekvaatseks algannuseks
150 mg ööpäevas.

Diabeetiline neuropaatia.
Keskmine annus on 600 mg ööpäevas, jagatuna 2 üksikannuseks. Erandjuhtudel vajatakse annuseid
kuni 1200 mg ööpäevas.

Krampide vältimiseks alkoholi võõrutusnähtudega hospitaliseeritud patsiendil.
Keskmine annus on 600 mg karbamasepiini ööpäevas, jagatuna 2 üksikannuseks. Rasketel juhtudel
võib ravi esimestel päevadel algannust suurendada, maksimaalselt kuni 1200 mg ööpäevas.
Karbamasepiini tablette ei ole soovitatav kombineerida sedatiivse-hüpnootilise ravimiga. Olenevalt
kliinilisest seisundist võib vajadusel karbamasepiini tablette siiski kombineerida alkoholi
abstinentsisündroomi ravis kasutatavate teiste ravimitega.
Regulaarselt tuleb kontrollida karbamasepiini plasmakontsentratsiooni. Kesknärvisüsteemi vegetatiivse süsteemi võimalike kõrvaltoimete tõttu (vt lõik 4.8) on vajalik haige pidev jälgimine.

Patsientide erirühmad
Maksakahjustus/Neerukahjustus
Andmed puuduvad karbamasepiini farmakokineetika kohta neeru- või maksakahjustusega patsientidel.

Eakad
Eakatel patsientidel tuleb ravi alustada ettevaatlikult; algannus peab olema väike (vt lõik 4.4).


MÄRKUS:
Enne ravi alustamist tuleb hanid (Hiina Hani dünastia järeltulijad) ja Tai päritolu patsiendid
võimalusel skriinida HLA-B*1502 suhtes, kuna see alleel viitab ägeda karbamasepiiniga seotud SJS
(Stevens-Johnsoni sündroom) tekke riskile (vt lõik 4.4 - teave geneetilise testimise ja
nahareaktsioonide kohta).

TIMONIL RETARD’i toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette võib poolitada ning neelata
tervelt söögi ajal või pärast sööki koos vähese vedelikuga. Tablette võib ka vajadusel lahustada
(suspendeerida) väheses koguses vees, ilma et prolongeerivalt toimeainet vabastavad omadused
kaoksid.
Toimeainet prolongeerivalt vabastavate tablettide ööpäevane annus manustatakse tavaliselt 1…2
üksikannusena.
Mõnel juhul on osutunud eriti efektiivseks ööpäevase koguannuse jagamine 4…5 üksikannuseks
(selleks sobivad toimeainet konventsionaalselt vabastavad ravimvormid).

Ravi kestus
Ravi kestus sõltub näidustusest ja patsiendi individuaalsest reaktsioonist ravile. Patsient ei tohi kunagi
ravi iseseisvalt katkestada. Krambivastane ravi on põhiolemuselt pika-ajaline. Karbamasepiiniga ravi
alustamise, jätkamise ja lõpetamise üle otsustab spetsialist (neuroloog või neuropediaater). Üldjuhul
ei tohi alustada ravimi annuse vähendamist enne ravi lõpetamist juhul, kui patsiendil ei ole krampe
esinenud üle 2 aasta. Ravi tuleb lõpetada järk-järgult, vähendades annust 1 või 2 aasta jooksul. Laste
puhul võib annuse vähendamise asemel lasta neil nö “annusest välja kasvada”, kuid seejuures ei tohi
EEG näitajad halveneda.

Sama kehtib ravi kestuse kohta diabeetilise neuropaatia puhul esineva valu korral.
Alkoholi võõrutussündroomi ravi korral võib TIMONIL REATRD'iga ravi lõpetada astmeliselt
annust vähendades pärast 7…10 päeva.
Neuralgia ravi korral on valu vaigistamiseks osutunud efektiivseks säilitusannuse manustamine ainult
mõne nädala jooksul. Seejärel tuleb annust ettevaatlikult vähendada, et teha kindlaks, kas vahepeal on
tekkinud spontaanne remissioon. Kui valu ilmneb uuesti, tuleb ravi jätkata algse säilitusannusega.

4.3. Vastunäidustused

Karbamasepiini ei tohi manustada järgmiste seisunditega patsientidele:
- ülitundlikkus toimeaine või tritsükliliste antidepressantide või lõigus 6.1 loetletud mis tahes
abiainete suhtes;
- luuüdi kahjustus (sh anamneesis);
- AV blokaad jt ülejuhtehäireid;
- maksaporfüüria, ka anamneesis (nt äge intermiteeruv porfüüria, tähniline porfüüria,
nahahilisporfüüria).
Karbamasepiini ei tohi manustada samaaegselt MAO-inhibiitoritega või 14 ööpäeva pärast viimastega
ravi lõpetamist.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Kuna karbamasepiin ei toimi absansside korral ning võib neid põhjustada või ägestada, on ta selle
seisundi korral vastunäidustatud.
Müokloonuse korral ei ole karbamasepiin valikravimiks.
Segatüüpi krambihoogude korral tuleb karbamasepiini kasutada ettevaatusega, sest võib suureneda
generaliseerunud krampide tekkeoht. Seisundi halvenemisel tuleb ravi TIMONIL RETARD’iga
katkestada.


Karbamasepiini võib alles pärast hoolikat kasu/ohu suhte kaalumist manustada ettevaatusega
patsientidele kellel on vereloomehäired, naatriumi ainevahetuse häired, raske südamehaigus, maksa-või neerutalitluse häire (vt lõigud 4.8 ja 4.2).

Alla 6-aastastele lastele võib TIMONIL RETARD’i kasutada ainult äärmisel vajadusel, pärast
kasu/riski suhte kaalumist.

Kui karbamasepiinravi ajal tekivad palavik, kurguvalu, allergilised nahareaktsioonid, nt lööve koos
lümfisõlmede suurenemisega ja/või gripisarnased nähud, peab patsient koheselt konsulteerima arstiga
ja kontrollima verepilti.

Karbamasepiinravi tuleb kohe katkestada järgmistel juhtudel: raske allergilise reaktsiooni, petehhiate
või purpuri tekkimine, erütrotsüütide vähenemine alla 3,5 milj./mm3, hematokriti langemine alla 32%,
hemoglobiini sisalduse vähenemine alla 11 g%, leukotsüütide arvu vähenemine alla 2000/mm3 või
granulotsüütide arvu vähenemine alla 1000/mm3 või trombotsüütide arvu vähenemine alla
80000/mm3.
Patsiendile peab selgitama, et hepatiidi sümptomite tekkimisel, nagu roidumus, isutus, iiveldus, naha
kollasus või maksa suurenemine, peab koheselt võtma ühendust arstiga.

Arvestades eelnimetatud kõrvaltoimete ja ülitundlikkusreaktsioonide võimalust on eriti pika-ajalise
ravi korral oluline kontrollida regulaarselt verepilti ja maksa- ning neerufunktsiooni näitajaid.

Nahareaktsioonid
Karbamasepiini kasutamisel on täheldatud eluohtlikke nahareaktsioone, Stevensi-Johnsoni sündroomi
(SJS) ja epidermise toksilist nekrolüüsi (TEN).
Patsiente tuleb nähtude ja sümptomite osas nõustada ja nahareaktsioonide suhtes hoolikalt jälgida.
Stevensi-Johnsoni sündroomi ja epidermise toksilise nekrolüüsi tekkeoht on kõige suurem esimestel
ravinädalatel.
Kui ilmnevad Stevensi-Johnsoni sündroomi või epidermise toksilise nekrolüüsi nähud või sümptomid
(nt progressiivne nahalööve, mis esineb tihti koos villidega või kolletega limaskestas), tuleb
karbamasepiini kasutamine lõpetada.
Stevensi-Johnsoni sündroomi ja epidermise toksilise nekrolüüsi ravi on kõige tulemuslikum varajase
diagnoosimise ning kahtlustäratavate ravimite kasutamise kohesel lõpetamisel. Kasutamise varajast
lõpetamist seostatakse parema prognoosiga.
Kui patsiendil on karbamasepiini kasutamise ajal tekkinud Stevensi-Johnsoni sündroom või
epidermise toksiline nekrolüüs, ei tohi see patsient hakata karbamasepiini mingil juhul uuesti
kasutama.

Valdavalt Kaukaasia rassi kuuluva elanikkonnaga riikides on tõsiste ja mõnikord surmaga lõppeda
võivate nahareaktsioonide, näiteks toksilise epidermise nekrolüüsi (TEN) ja Stevensi-Johnsoni
sündroomi (SJS) esinemissagedus hinnanguliselt 1…6 juhtu 10 000 uue karbamasepiini kasutaja
kohta, samas on see risk mõnedes Aasia riikides hinnanguliselt umbes kümme korda suurem.

Üha rohkem andmeid näitab, et patsientide eelsoodumuses immuunvahendatud kõrvaltoimete tekkeks
etendavad oma osa erinevad HLA alleelid (vt lõik 4.2).

HLA-B*1502 alleel - Hiina hanidel, Tai päritolu patsientidel ja teistes Aasia populatsioonides
Karbamasepiinravi saavate hanide (Hiina Hani dünastia järeltulijad) ja Tai päritolu patsientide ning
neil esineva HLA-B*1502 vahel on täheldatud tugevat seost ägedate nahareaktsioonide tekke riskiga
nagu Stevens-Johnsoni südroom (SJS). HLA-B*1502 alleeli kandluse levimus Hiina hanidel ja Tai
päritolu patsientidel on umbes 10%. Enne karbamasepiinravi alustamist peavad alleeli esinemise riski-
gruppi kuuluvad patsientidel olema skriinitud (vt lõik 4.2). Karbamasepiinravi ei tohi alustada
patsientidel, kellel esineb alleel, va juhul, kui teised ravivõimalused puuduvad. Patsientidel, kellel ei
leitud HLA-B*1502, esineb madal SJS tekke risk, kuid vaatamata sellele võivad reaktsioonid siiski

väga harva tekkida.

Osad tõendid viitavad suurenenud riskile karbamasepiiniga seostatud tõsise TEN/SJS tekkeks teiste
Aasia rahvuste seas. HLA-B*1502 alleeli esindatuse tõttu teiste Aasia rahvuste seas (nt üle 15%
filipiinlaste ja malaisialaste seas) tuleks riskipopulatsiooni hulgas mõelda geneetilisele testimisele
HLA-B*1502 alleeli suhtes.

HLA-B*1502 alleeli levimus on testitud Euroopa päritolu, Aafrika ja Hispaania päritolu
populatsioonides ning jaapanlaste ja korealaste hulgas on väike (< 1%).

HLA-A*3101 alleel - Euroopa päritolu ja Jaapani populatsioonid
On mõningaid andmeid, mis seostavad HLA-A*3101 alleeli karbamasepiinist põhjustatud tõsiste
nahareaktsioonidega, nagu SJS, TEN ja ravimlööve koos eosinofiiliaga (DRESS), või vähemtõsiste
nahareaktsioonidega, nagu äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos (AGEP) ja
makulopapuloosne lööve (vt lõik 4.8) eurooplastel ning jaapanlastel.
HLA-A*3101 alleeli esinemissagedus on erinevates etnilistes populatsioonides väga erinev. Nii
näiteks on HLA-A*3101 alleeli levimus Euroopa populatsioonides vahemikus 2…5% ja Jaapani
populatsioonis umbes 10%.
HLA-A*3101 alleeli esinemine võib suurendada karbamasepiinist põhjustatud nahareaktsioonide
tekkeriski (enamasti vähemtõsised reaktsioonid) 5,0%-lt üldpopulatsioonis 26,0%-ni Euroopa päritolu
patsientidel, samas kui selle puudumine võib langetada antud riski 5,0%-lt 3,8%-ni.
Ei ole veel piisavalt andmeid, et soovitada HLA-A*3101 alleeli skriinimist patsientidel enne ravi
alustamist karbamasepiiniga.
Kui Euroopa või Jaapani päritolu patsientidel on teada HLA-A*3101 alleeli esinemine, siis võib
karbamasepiini kasutada üksnes juhul, kui sellest oodatav kasulikkus kaalub üles võimalikud riskid.

Kergemad nahamuutused (nt isoleeritud makulaarne või makulopapulaarne eksanteem) võivad samuti
ilmneda, mis on tavalislet ohutud ning mööduvad spontaanselt päevade või nädalate jooskul kas ravi
jätkamisel või pärast annuse vähendamist. Kuna nahareaktsiooni varaste sümptomite järgi on raske
teha vahet kergemal ja raskemal astmel, tuleb patsienti tähelepanelikult jälgida ravi kohese
katkestamise arvestusega juhul, kui reaktsioon ravi jätkudes halveneb.
Kinnitust ei ole leidnud HLA-B*1502 alleeli esinemise seos teiste karbamasepiini poolt põhjustatud
vähemtõsiste nahareaktsioonide (antikonvulsantide suhtes ülitundlikkuse sündroom või kerge
laigulissõlmeline lööve) tekke riskiga.
Karbamasepiin võib esile kutsuda ülitundlikkusreaktsioone, sealhulgas multiorganülitundlikkust, mis
võib mõjutada nahka, maksa, vereloomeorganeid ja lümfisüsteemi või teisi organeid, kas üksikult või
mitme organi kaupa, põhjustatuna süsteemsest reaktsioonist (vt lõik 4.8).

Ristuv allergia
Patsientidele, kelle anamneesis esineb ülitundlikkust okskarbasepiini, fenütoiini, fenobabitaali või
lamotrigiini suhtes, tohib TIMONIL RETARD’i manustada ainult pärast võimalike riskide ja
eeldatavate kasulike toimete hoolikat hindamist, sest neil on suurenenud risk ülitundlikkuse tekkeks
ka karbamasepiini suhtes.
Karbamasepiini ja okskarbamasepiini puhul võib esineda ristuvat allergiat keskmiselt 25…30%
patsientidest.
Ristuva allergia risk karbamasepiini ja fenobarbitaali või fenütoiini vahel on umbes 75%.
Ravi tuleb otsekohe lõpetada, kui ilmnevad ülitundlikkuse sümptomid.

Suitsiidimõtted ja suitsidaalne käitumine
Suitsiidimõtteid ja suitsiidaalset käitumist on esinenud erinevatel näidustustel antiepileptikume
saavatel patsientidel. Randomiseeritud platseebokontrolliga uuringute meta-analüüs näitas, et
antiepileptikume kasutavate patsientide hulgas on suitsiidimõtete tekkimise ja suitsidaalse käitumise
risk suurenenud. Suitsiidimõtete ja suitsidaalse käitumise tekkemehhanism karbamasepiini saavatel
patsientidel ei ole teada, kuid olemasolevate andmete põhjal ei saa seda riski ka välistada.


Seega peaks patsiente suitsiidimõtete tekkimise ja suitsidaalse käitumise osas jälgima ja vajadusel
rakendama vastavat ravi. Patsiente (ja nende hooldajaid) tuleb teavitada, et suitsiidimõtete või
suitsidaalse käitumise tekke korral peavad nad pöörduma arsti poole.

Muud hoiatused
Regulaarselt tuleb määrata karbamasepiini plasmakontsentratsiooni ja kombineeritud ravi korral ka
teiste krambivastaste ravimite plasmakontsentratsiooni ning vajadusel vähendada annuseid.
Enne karbamasepiinravi alustamist ja seejärel ravi esimesel kuul 1-nädalaste intervallidega ning
seejärel kord kuus on soovitatav kontrollida verepilti ning maksafunktsiooni näitajaid. Pärast 6-
kuulist ravi on adekvaatne teha 2…4 kontrolli aastas.
Glaukoomiga haigetel tuleb regulaarselt kontrollida silmasisest rõhku.
Kui vajalikuks osutub karbamasepiinravi asendamine teise krambivastase raviga, ei tohi üleminek olla
järsk vaid astmeline. Karbamasepiin tuleb ära jätta astmeliselt ning teise ravimi manustamist alustada
aeglaselt.
Alkoholi abstinentsisündroomi korral võivad karbamasepiini kõrvaltoimed olla sarnased ning neid
võib segamini ajada ärajätunähtudega. Regulaarselt tuleb kontrollida karbamasepiini
plasmakontsentratsiooni.
Kui karbamasepiini kasutatakse erandjuhul koos liitiumiga maniakaal-depressiivsete perioodide raviks
juhul kui liitiumi monoteraapia ei ole andnud tulemusi, tuleb silmas pidada koostoimete vältimiseks
(vt lõik 4.5), et ei ületataks karbamasepiini teatud plasmakontsentratsiooni (8 µg/ml), et liitiumi
kontsentratsioon oleks madalaimal terapeutilisel tasemel (0,3…0,8 mval/l) ja et ravi
neuroleptikumidega oleks lõpetatud vähemalt 8 nädalat varem ning et seda ei alustataks uuesti.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Igasugune ravi MAO-inhibiitoritega tuleb lõpetada vähemalt 2 nädalat enne karbamasepiini
kasutamise alustamist.

Karbamasepiini toime teiste ravimite sisaldusele plasmas.
Karbamasepiin võib suurendada teatud maksaensüümide aktiivsust ning sellega vähendada ravimite sisaldust plasmas. Karbamasepiiniga sarnaselt metaboliseeruvate ravimite samaaegsel
manustamisel võib nende toime väheneda või kaduda. Järgmiste ravimite annuseid tuleb vastavalt
kliinilisele vajadusele kohandada samaaegse ravi korral karbamasepiiniga:
- muud antiepileptikumid (klonasepaam, etosuksimiid, primidoon, valproehape, lamotrigiin,
okskarbasepiin, zonisamiid;
- bensodiasepiinid: alprasolaam, klobasaam;
- kortikosteroidid (nt prednisoloon, deksametasoon);
- tsüklosporiin;
- takroliimus;
- digoksiin;
- tetratsükliinid (nt doksütsükliin);
- sakvinaviir;
- felodipiin;
- tüüpilised antipsühhootikumid (nt haloperidool);
- atüüpilised antipsühhootikumid (nt klosapiin, olansapiin, risperidoon, kvetiapiin, aripiprasool);
- imipramiin;
- fentanüül;
- tramadool;
- metadoon;
- teofülliin;
- antikoagulandid (nt varfariin, nikoumaloon, fenindioon);
- antineoplastilised ained: imatiniib, lapatiniib;

- östrogeenid, progesterooni derivaadid, hormonaalsed kontratseptiivid.
Hormonaalseid kontratseptiive võtvatel naistel võib tekkida tsükliväline veritsus, sest karbamasepiin
vähendab hormonaalse kontratseptiivi toimet. Seetõttu tuleks kaaluda teiste mitte-hormonaalsete
rasestumisvastaste vahendite kasutamist.
Fenütoiini sisaldus võib karbamasepiini toimel väheneda või suureneda, mis võib harvadel juhtudel
viia segasusseisundi või isegi koomani.

Karbamasepiini kontsentratsiooni vähenemine plasmas.
Karbamasepiini taseme langust plasmas võivad põhjustada fenobarbitaal, fenütoiin, primidoon,
valproehape ja teofülliin. Samas võivad valproaat ja primidoon suurendada karbamasepiini
farmakoloogiliselt aktiivse metaboliidi karbamasepiin-10,11-epoksiidi kontsentratsiooni plasmas.
Mainitud vastastikuste koostoimete tõttu, eriti juhtudel, kui samaaegselt manustatakse erinevaid
krambivastaseid aineid, soovitatakse jälgida karbamasepiini taset plasmas ning vajadusel korrigeerida
annust. Karbamasepiini plasmataseme langus võib põhjustada haiguse süvenemist, nt epileptiliste
krampide taastekkimist, krampe hulgiskleroosi korral või valutunnet näo, suu või kõri piirkonnas.
Karbamasepiini kontsentratsiooni seerumis võib vähendada, kui kasutada samaaegselt naistepuna
(Hypericum perforatum).

Karbamasepiini kontsentratsiooni suurenemine plasmas.
Karbamasepiini plasmakontsentratsiooni võivad suurendada
- makroliid-antibiootikumid (nt erütromütsiin, josamütsiin);
- isoniasiid;
- kaltsiumi antagonistid (nt verapamiil, diltiaseem);
- atsetasoolamiid;
- dekstropropoksüfeen/propoksüfeen;
- viloksasiin;
- paroksetiin;
- trasodoon;
- danasool;
- asooli tüüpi antimükootikumid (nt itrakonasool, ketokonasool või flukonasool);
- nikotiinamiid (täiskasvanutel suurtes annustes);
- võimalik, et ka tsimetidiin ja desipramiin.
Karbamasepiini taseme tõus plasmas võib põhjustada lõigus 4.8 mainitud sümptomeid (pearinglus,
väsimus, ebakindel kõnnak, kahekordne nägemine). Kui taolised sümptomid tekivad, tuleb kontrollida
karbamasepiini taset plasmas ning vajadusel annust vähendada.

Teised koostoimed.
Karbamasepiini ja neuroleptikumide või metoklopramiidi samaaegne kasutamine võib põhjustada
neuroloogilisi kõrvaltoimeid. Neuroleptikumidega ravitavate patsientide puhul tuleb meeles pidada, et
karbamasepiin võib vähendada neuroleptikumi sisaldust plasmas ja sellega halvendada kliinilist
seisundit. Vajalikuks võib osutuda neuroleptikumi annuse kohandamine.
Peab märkima, et liitiumi ja karbamasepiini samaaegne kasutamine võib potentseerida mõlema ravimi
neurotoksilisust. Seetõttu on vajalik hoolikalt määrata mõlema ravimi sisaldust plasmas. Patsienti
tuleb jälgida järgmiste neurotoksilisuse sümptomite suhtes: ebakindel kõnnak, ataksia, horisontaalne
nüstagm, hüperrefleksia, lihastreemor (fastsikulatsioonid).
Isoniasiidi hepatotoksilisus võib karbamasepiini toimel tugevneda.
Karbamasepiini ja mõnede diureetikumide (hüdroklorotiasiid, furosemiid) kooskasutamine võib
vähendada naatriumi sisaldust plasmas (hüponatreemia).
Lihasrelaksantide (nt pankuroonium) toime võib karbamasepiini toimel väheneda ning
neuromuskulaarse blokaadi aeg lüheneda. Lihasrelaksante saavaid patsiente tuleb jälgida ning
vajadusel nende ravimite annuseid suurendada.
Samaaegse isotretinoiini (akne ravis kasutatav ravim) kasutamise korral tuleb määrata karbamasepiini
sisaldust plasmas.
Karbamasepiin kiirendab kilpnäärme hormoonide eliminatsiooni, mistõttu kilpnäärme funktsiooni

häiretega patsientidel võib nende hormoonide vajadus suureneda. Kilpnäärme hormoonidega
asendusravi saavatel patsientidel tuleb kilpnäärme funktsiooni kontrollida karbamasepiiniga ravi
alustamisel ja lõpetamisel. Vajalikuks võib osutuda kilpnäärme hormooni annuse kohandamine.
Serotoniini tagasihaaret pärssivate antidepressantide (nt fluoksetiin) samaaegsel manustamisel võib
tekkida toksiline serotoniini sündroom.
Karbamasepiini
ja
okskarbasepiini
samaaegne
manustamine
vähendas
karbamasepiini
plasmakontsentratsiooni 0…22% võrra, samas kui karbamasepiinepoksiidi plasmakontsentratsioon
suurenes 30% võrra.

Levetiratsetaami samaaegne manustamine võib suurendada karbamasepiini toksilisust.
Karbamasepiini ja eslikarbasepiinatsetaadi samaaegsel manustamisel on täheldatud diploopiat,
koordinatsioonihäireid ja pearinglust sagedamini kui eslikarbasepiinatsetaadi kombineerimisel teiste
krambivastaste
ravimitega.
Karbamasepiini
samaaegne
manustamine
võib
suurendada
eslikarbasepiinatsetaadi toksilisust.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Raseduse ajal võib karbamasepiini manustada ainult pärast hoolikalt kasu/ohu suhte kaalumist.
Fertiilses eas naistele tuleks selgitada raseduse planeerimise ja juhusliku rasestumise vältimise
vajadust.
Rasedus
Kui karbamasepiini võttev naine rasestub või kui karbamasepiinravi alustamise vajadus tekib raseduse
ajal, tuleb hoolikalt kaaluda ravi võimalikku kasulikkust ja riske, eriti raseduse esimesel trimestril.
Raseduse ajal või rasestumise korral tuleb karbamasepiini annus hoida võimalikult madalal tasemel,
seda eriti raseduse 20nda ja 40nda paeva vahel.
Väärarengud tekivad kõige tõenäolisemalt kõrgete plasmakontsentratsioonide tõttu. Toimeainet
aeglaselt vabastavate tablettide kasutamisel tuleb ööpäevane annus manustada mitme väikse annusena
jaotatult üle kogu päeva. Soovitatav on eriti kriitilistel perioodidel määrata plasmasisaldust.
Karbamasepiinisisaldus plasmas peab jääma väikseimasse terapeutilisse vahemikku (4...12 µg/ml).
Võimalusel tuleb hoiduda teiste krambivastaste ainete ja ravimite samaaegsest kasutamist koos
karbamasepiiniga, kuna väärarengute risk suureneb koos teiste krambivastaste ravimite kasutamisega.
Raseduse ajal ei tohi efektiivset epilepsiavastast ravi katkestada, sest haiguse ägenemine on kahjulik
nii emale kui ka lootele.

Karbamasepiini kasutamise kogemused esimese kolme raseduskuu jooksul on saadud rohkem kui 500
rasedusest. On teada, et epileptikust ema järglastel on suurem soodumus arenguhäirete tekkeks,
sealhulgas väärarenguteks. On teatatud võimalusest, et karbamasepiin nagu kõik teised peamised
antiepileptilised ravimid suurendab riski, kuigi veenvad tõendid karbamasepiini monoteraapia
kontrollitud uuringutest puuduvad. Kuid on teateid, et karbamasepiiniga seoses on teatatud
arenguhäiretest ja väärarengutest, sealhulgas spina bifida’st ja teistest kaasasündinud kõrvalekalletest,
nagu näokolju defektid, kardiovaskulaarne väärareng, sõrmeküünte hüpoplaasia ja erinevaid
kehasüsteeme hõlmavad anomaaliad (teatud ka kui fetaalne antikonvulsandi sündroom).
Epidemioloogilised uuringud viitavad, et spina bifida risk on suurenenud 1% võrra, s.t umbes kümme
korda suurem kui normaalne esinemismäär.
Ei ole veel kindlaks tehtud, mil määral vastutab väärarengute eest ravi karbamasepiiniga, sest ei saa
välistada seost kaasnevate haiguste või pärilike teguritega. Patsiente tuleb teavitada suurenenud
väärarengute riski väljavaatest ja anda neile võimalus sünnieelseks sõeluuringuks.

Kuna karbamasepiin põhjustab ensüümide induktsiooni, võib olla põhjendatud foolhappe kasutamine
enne rasestumist ja raseduse ajal. Samuti on soovitatav K-vitamiini manustamine raseduse viimastel
nädalatel ja vastsündinule, et ennetada järglasel veritsushäireid.

On olnud mõned vastsündinu krambi- ja/või respiratoorse depressiooni juhud, mida on seostatud ema
karbamasepiini või teiste epilepsiavastaste ravimite kasutamisega. Ema karbamasepiini kasutamisega

seoses on teatatud ka mõnest vastsündinu oksendamise, kõhulahtisuse ja/või vähenenud söömise
juhust. Need reaktsioonid võivad vastsündinul tähendada ärajäämanähte.

Imetamine
Karbamasepiin imendub rinnapiima (umbes 25…60% plasmakontsentratsioonist). Imetamise
kasulikkust tuleb kaaluda imikul tekkida võivate kõrvaltoimete suhtes. Karbamasepiini võtvad emad
võivad imikuid rinnaga toita tingimusel, et last jälgitakse võimalike kõrvaltoimete (nt väike kaaluiive,
suurenenud unisus, allergilised nahareaktsioonid) tekkimise suhtes. Kõrvaltoime tekkimisel tuleb
imetamine lõpetada.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ravi alustamisel ja annuste suurendamisel või teiste kesknärvisüsteemi mõjustavate ravimite
samaaegsel võtmisel võivad tekkida kesknärvisüsteemi kõrvaltoimed nagu pearinglus, somnolentsus
ja väsimus, mistõttu karbamasepiin võib ka nõuetekohasel võtmisel ja sõltumata haigusest mõjustada
reaktsioonikiirust nii, et autojuhtimine ja ohtlike mehhanismidega töötamine on häiritud. See kehtib
eriti alkoholi samaaegse võtmise kohta.

4.8. Kõrvaltoimed

Karbamasepiini kombineerimisel teiste ravimitega suureneb kõrvaltoimete esinemissagedus võrreldes
karbamasepiini monoteraapiaga. Mõned kõrvaltoimed, nagu kesknärvisüsteemi häired (pearinglus,
peavalu, ataksia, somnolentsus, sedatsioon, diploopia), seedekulgla häired (iiveldus, oksendamine) või
allergilised nahareaktsioonid, tekivad annusest sõltuvalt sageli või väga sageli eelkõige ravi alguses,
liiga suure algannuse puhul või eakatel. Annusest sõltuvad kõrvaltoimed taanduvad tavaliselt esimeste
ravipäevade jooksul või annuse ajutisel vähendamisel. Kesknärvisüsteemiga seotud kõrvaltoimed
võivad viidata suhtelisele üleannustamisele või märkimisväärsele plasmakontsentratsiooni
kõikumisele. Sellisel juhul soovitatakse määrata plasmakontsentratsioon.

Esinemissagedused on määratletud järgmiselt:
väga sage (≥ 1/10)
sage (≥ 1/100 kuni < 1/10)
aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100)
harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000)
väga harv (< 1/10 000)
teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Vere ja lümfisüsteemi häired
Väga sage: leukopeenia. Kirjanduse andmetel on kõige sagedasem kõrvaltoime mittetõsine
leukopeenia, mis on mööduv 10%-l juhtudest ja püsiv 2%-l juhtudest.
Sage: trombotsütopeenia, eosinofiilia, leukotsütoos.
Harv: lümfadenopaatia, foolhappe defitsiit.
Väga harv: agranulotsütoos, aneemia (nt aplastiline, hemolüütiline või megaloblastiline aneemia),
punaste vererakkude pantsütopeenia või aplaasia (mõnikord eluohtlik), retikulotsütoos, äge
intermiteeruv porfüüria, tähniline porfüüria, nahahilisporfüüria.
Teadmata: splenomegaalia.

Karbamasepiini manustamine tuleb lõpetada, kui tekivad leukopeenia (üldjuhul neutropeenia,
trombotsütopeenia) ja/või allergiline lööve ja palavik (vt lõik 4.4).

Immuunsüsteemi häired
Harv: hilinenud multiorganülitundlikkus koos palaviku, nahalöövete, vaskuliidi, lümfadenopaatia,
pseudolümfoomi, artralgia, leukopeenia, eosinofiilia ning hepatosplenomegaaliaga, häiretega
maksafunktsiooni testide tulemustes ja sapijuhasid hävitava sündroomiga (progressiivne kolestaatiline

hepatopaatia koos maksasiseste sapijuhade hävimise ja kadumisega). Need toimed võivad ilmneda iga
kombinatsiooni korral ja võivad mõjutada teisi organeid, nagu kopsud, neerud, pankreas, südamelihas
ja käärsool.
Väga harv: meningiit koos müokloonuse ja perifeerse eosinofiiliaga, anafülaktiline reaktsioon,
angioödeem.
Teadmata: allergilised ristreaktsioonid teiste epilepsiavastaste ravimitega.

Endokriinsüsteemi häired
Sage: turse, vedelike peetus, kehakaalu suurenemine, hüponatreemia ja vähenenud osmolaalsus
karbamasepiini ADH-ga samalaadse toime tõttu, mis võib harva põhjustada veemürgistust koos
letargia, oksendamise, peavalu, segasuse ja teiste neuroloogiliste häiretega.
Väga harv: prolaktiinisisalduse suurenemine kliiniliste ilmingutega või ilma, nt galaktorröa,
günekomastia, häired kilpnäärmetalitluse testide tulemustes (eelkõige kombinatsioonravi korral teiste
epilepsiavastaste ravimitega): vähenenud L-türoksiini sisaldus (vaba türoksiin, türoksiin,
trijoodtüroniin) ja suurenenud kilpnääret stimuleeriva hormooni sisaldus, tavaliselt kliiniliste
sümptomiteta, luu ainevahetushäired (vähenenud kaltsiumi ja 25-OH-kolekaltsiferooli sisaldus
seerumis), mis põhjustavad osteomalaatsiat ja osteoporoosi (vt ka Lihas-skeleti ja sidekoe
kahjustused), suurenenud kolesteroolisisaldus, sh HDL-kolesterool ja triglütseriidid.
Teadmata: on viiteid vitamiin B-12 vähenenud tasemest ja homotsüsteiini suurenenud tasemest
plasmas.

Psühhiaatrilised häired
Sage: erutatus ja segasus (eelkõige eakatel patsientidel).
Harv: hallutsinatsioonid (visuaalsed või akustilised), depressioon, isutus, foobiad, agressiivsus.
Väga harv: latentsete psühhooside aktiveerumine.
Teadmata: mõtlemisprotsesside aeglustumine, ükskõiksus.

Närvisüsteemi häired
Väga sage: pearinglus, ataksia, uimasus, väsimus.
Sage: peavalu, diploopia, akommodatsioonihäired (nt nägemise hägustumine) ja teised nägemishäired,
sedatsioon, uimasus.
Aeg-ajalt: soovimatud liigutused, nagu värinad, asteriksid, düstoonia, tikid või nüstagmid.
Harv: düskineetilised häired, nagu orofatsiaalne düskineesia või koreoatetoos (eelkõige eakatel
patsientidel), kõnehäired (nt düsartria, segane kõne), silmade liigutuse häired, paresteesia, perifeerne
neuropaatia, parees.
Väga harv: maitsetundlikkuse häired, maliigne neuroleptiline sündroom.
Teadmata: tundlikkushäired, perifeerne neuriit. Nagu teistegi antiepilektikumide puhul, võib
karbamasepiini kasutamisel krampide esinemine sageneda. Eriti võivad süveneda või tekkida
absentsepilepsiahood.

Enamik nendest kõrvaltoimetest mööduvad iseenesest, üldiselt 8…14 päeva möödudes või pärast
annuse ajutist vähendamist. Seetõttu tuleb annust võimalusel järk-järgult suurendada.

Silma kahjustused
Väga harv: läätse tuhmumine (katarakt), konjunktiviit, silma siserõhu tõus.

Kõrva ja labürindi kahjustused
Väga harv: kuulmishäired, nt tinnitus, hüperakuusia, hüpoakuusia või helikõrguse tajumise häired.

Südame häired
Harv: bradükardia, arütmia või olemasoleva südamepärgarteritõve süvenemine (eelkõige eakatel
patsientidel või teadaoleva südametalitluse häirega patsientidel), atrioventrikulaarne blokaad,
võimalik, et koos minestamisega, hüpertensioon, hüpotensioon (eelkõige suurte annuste
manustamisel), südame juhtehäired.

Väga harv: vereringe kollaps, südamepuudulikkus, tromboflebiit, tromboemboolne haigus (nt
kopsuemboolia).
Teadmata: tromboos.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Väga harv: kopsude ülitundlikkus, millega kaasneb palavik, düspnoe ja interstitsiaalne pneumoniit või
pneumoonia.
Teadmata: alveoliit, kopsufibroos.

Seedetrakti häired
Väga sage: iiveldus, oksendamine.
Sage: suukuivus.
Aeg-ajalt: kõhulahtisus, kõhukinnisus, isutus.
Harv: kõhuvalu.
Väga harv: glossiit, stomatiit, pankreatiit.
Teadmata: gingiviit.

Nimetatud seedekulgla kõrvaltoimed mööduvad tihti iseenesest 8…14 päeva möödudes või pärast
annuse ajutist vähendamist.

Maksa ja sapiteede häired
Väga sage: γ-GT sisalduse suurenemine (maksaensüümide indutseerimise tõttu), mis ei ole tavaliselt
kliiniliselt oluline.
Sage: aluselise fosfataasi sisalduse suurenemine.
Aeg-ajalt: maksa transaminaaside sisalduse suurenemine.
Harv: erinevad hepatiidi vormid (kolestaatiline, hepatotsellulaarne või segavorm), sapijuhasid hävitav
sündroom, ikterus.
Väga harv: granulomatoosne hepatiit, maksapuudulikkus.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Üha rohkem tõendeid viitab seosele geneetiliste markerite ja nahareaktsioonide (nt SJS, TEN,
DRESS, AGEP ja makulopapuloosne lööve) tekke vahel. Jaapanlaste ja eurooplaste seas on neid
reaktsioone seostatud karbamasepiini kasutamise ning HLA-A*3101 alleeli esinemisega. Teise
geneetiline markeri HLA-B*1502 alleeli korral on leitud tugev seos SJS-i ja TEN-i esinemisega Hiina
hanidel, Tai päritolu patsientidel ning mõnedel teistel Aasia päritolu patsientidel (vt lisateavet
lõikudest 4.2 ja 4.4).

Väga sage: allergilised nahareaktsioonid urtikaaria (võimalik, et raske) ja palavikuga või ilma.
Sage: sügelus.
Aeg-ajalt: süsteemne erütematoosne luupus, eksfoliatiivne dermatiit, erütrodermia, valgustundlikkus,
eksudatiivne multiformne ja nodoosne erüteem, purpur, hüperhüdroos, juustekaotus, vaskuliit.
Tõsised nahareaktsioonid: täheldatud on Stevensi-Johnsoni sündroomi ja epidermise toksilist
nekrolüüsi (vt lõik 4.4).
Väga harv: naha pigmentatsiooni muutused, akne, hirsutism.
Teadmata: vitiliigo, ravimlööve koos eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS-i sündroom).

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused
Harv: lihasnõrkus,
Väga harv: liigesevalu, lihasvalu ja lihasspasmid (mööduvad ravi lõpetamisel).
Teadmata: On teatatud luutiheduse vähenemisest, osteopeeniast, osteoporoosist ja luumurdudest
nendel patsientidel, kes saavad karbamasepiiniga pikaajalist ravi. Karbamasepiini toimemehhanism
luukoe ainevahetusele ei ole teada.

Neerude ja kuseteede häired

Harv: neerutalitluse häired (nt albuminuuria, hematuuria, oliguuria), mida mõnikord seostatakse
karbamasepiini antidiureetilise toimega.
Väga harv: interstitsiaalne nefriit, neerupuudulikkus, pollakisuuria, uriinipeetus, vere
uurealämmastiku sisalduse suurenemine / asoteemia.
Teadmata: düsuuria.

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired
Väga harv: seksuaalfunktsiooni häired, impotentsus, spermatogeneesi häired (spermatosoidide arvu
ja/või liikuvuse vähenemine).
Teadmata: libiido vähenemine.

Uuringud
Väga harv: hüpogammaglobulineemia.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Esmaabivõtted, sümptomid ja antidoodid
Mürgistuse korral tuleb arvestada, et manustatud on mitut ravimit nt enesetapu eesmärgil.
Karbamasepiini mürgistus ilmneb tavaliselt väga suurte annuste korral (4…20 g), kus
plasmakontsentratsioon on alati üle 20 µg/ml.
On kirjeldatud surmavat mürgistust (pärast karbamasepiini võtmist enesetapu eesmärgil). Juhusliku
või tahtliku üleannustamise korral on patsiendid jäänud ellu juhul, kui plasmakontsentratsioon on
olnud 38 µg/ml.

Üleannustamise sümptomid
Karbamasepiini üleannustamise korral võivad kõrvaltoimed (vt lõik 4.8) avalduda tugevamalt:
vertiigo, ataksia, uimasus, stuupor, iiveldus, oksendamine, rahutus, segasusseisund, tahtmatud
liigutused, müdriaas, nüstagm, nahapunetus, uriinipeetus, tsüanoos, opistotoonus, reflekside
kiirenemine või aeglustumine.
Lisaks võivad tekkida järgmised sümptomid: treemor, erutus, toonilis-kloonilised krambid,
respiratoorsed ja kardiovaskulaarsed häired üldise madala vererõhuga (mõnikord võib esineda
hüpertensioon), tahhükardia ja AV blokaad, teadvuse hägustumine kuni hingamise ja südame
seiskumiseni, mao tühjenemise hilinemine.
Võivad tekkida EEG- ja EKG-muutused (rütmihäired, ülejuhte häired). Üksikjuhtudel on tekkinud
laboratoorsete näitajate muutused: leukotsütoos, leukopeenia, neutropeenia, glükosuuria ja
atsetonuuria.

Üleannustamise ravi
Karbamasepiini ägeda üleannustamise raviks puudub spetsiifiline antidoot. Seetõttu on mürgistuse
ravi sümptomaatiline, nt ravimi eemaldamine organismist oksendamise indutseerimise või
maoloputuse teel ja imendumise vähendamine varase aktiivsöe või kõhulahtisti manustamise teel.
Mao hilinenud tühjenemine võib viia imendumise edasilükkumiseni. Seetõttu võib patsiendi seisund
mürgistusest taastumisel uuesti halveneda. Haiglatingimustes tuleb jälgida elulisi funktsioone:
plasmakontsentratsiooni määramine, südamefunktsiooni jälgmine, vajadusel elektrolüütide tasakaalu
häire korrigeerimine.
Krampide tekkimisel tuleb manustada sobivaid antikonvulsante. Kirjanduse andmetel ei ole soovitatav
manustada barbituraate, sest need võivad põhjustada hingamise pärssimist, seda eriti lastel.
Forsseeritud diureesist ja hemo- või peritoneaaldialüüsist on vähe kasu, sest karbamasepiin seondub

suurel määral plasmavalkudega.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: epilepsiavastased ained, karboksamiidi derivaadid, ATC-kood: N03AF01

Karbamasepiin on dibensoasepiini derivaat. Mõnedelt keemilistelt omadustelt on ravim sarnane
fenütoiiniga. Toimemehhanism ei ole lõplikult selge. Ravimi oletatava toime võib jagada kaheks
põhimehhanismiks:

a) karbamasepiini toime neuronaalsetele naatriumikanalitele, et pärssida kestvat kõrge sagedusega
korduvat aktsioonipotentsiaalide teket
Karbamasepiini toime peamine moodus on muuta neuronite võimet kiireteks aktsioonipotentsiaalideks
naatriumikanalite inaktivatsiooni suurendamise kaudu.
Karbamasepiin seondub naatriumikanalite inaktiivse vormiga, põhjustab kasutamisest ja voltaazhist
sõltuvat naatriumkanalite blokaadi ning pärsib kestvaid kõrge sagedusega naatrium-sõltuvaid
aktsioonipotentsiaale. Seega on karbamasepiin enam efektiivne krambilaengute generaliseerumise
pärssimisel kui neuronid on depolariseeritud, sest enamus kanaleid on inaktiivses staadiumis.

b) karbamasepiini toime sünaptilisele ülekandele
Lisaks neuronaalse erutuvuse mõjustamisele, muudab karbamasepiin sarnaselt fenütoiinile sünaptilist
ülekannet, mõjustades presünaptilisi naatriumikanaleid. Karbamasepiin blokeerib presünaptilised
naatriumikanalid ja aktsioonipotentsiaali edastamise vähendades sellega voltaazhist sõltuvat kaltsiumi
sisenemist ja sünaptilist ülekannet.
Suurte annuste korral modifitseerib karbamasepiin GABA metabolismi ja võimalik, et ka
katehhoolamiinergilist ülekannet. Need toimed võivad seletada ravimi psühhotroopseid ja
maaniavastaseid omadusi.
Valu vähenemine kolmiknärvi neuralgia korral on tõenäoliselt põhjustatud ülekande pärssimisest
kolmiknärvi tuumas.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine, plasmakontsentratsioonid
Olenevalt ravimvormist imendub karbamasepiin suhteliselt aeglaselt kuid peaaegu täielikult pärast
suukaudset manustamist. Samaaegne toidu võtmine ei mõjusta märkimisväärselt TIMONIL
RETARD'i imendumise ulatust ja kiirust.
Imendumise poolväärtusaeg on keskmiselt 8,5 tundi, kuid esinevad suured intra- ja interindividuaalsed
erinevused (umbes 1.7…12 tundi).
Pärast ühekordse annuse manustamist saabub maksimaalne kontsentratsioon plasmas (olenevalt
ravimvormist) täiskasvanutel 4…16 tunni pärast (väga harva kuni 35 tunni pärast) ja lastel 4…6 tunni
pärast. Plasmatase ei ole lineaarses sõltuvuses annusest ning suuremate annuste puhul on
kontsentratsiooni kõver lamedam. Maksimaalne plasmakontsentratsioon saabub kiiremini
suspensiooni manustamisel kui tavaliste tablettide või toimeainet prolongeeritult vabastavate
tablettide manustamisel. Plasmakontsentratsioon pärast toimeainet prolongeeritult vabastavate
tablettide manustamist on madalam kui tavaliste tablettide manustamise järgselt.
Püsikontsentratsioon saabub 2…8 päevaga. Karbamasepiini annuse ja püsikontsentratsiooni vahel
puudub kindel seos. 8- või 12-tunnise manustamisintervalli korral on karbamasepiini või tema
metaboliidi karbamasepiin-10,11-epoksiidi plasmakontsentratsiooni kõikumine püsikontsentratsiooni
tingimustes vähene.
Kirjanduse andmetel on terapeutilise ja toksilise plasmakontsentratsiooni põhjal krambivaba seisund
saavutatav plasmatasemega 4…12 µg/ml. Kui plasmakontsentratsioon ületab 20 µg/ml, võib patsiendi

seisund halveneda. Kolmiknärvi neuralgia puhune valu nõrgeneb, kui ravimi kontsentratsioon plasmas
on 5...18 µg/ml.
Kõrvaltoimed tekivad, kui ravimi kontsentratsioon plasmas ületab 8...9 µg/ml.

Jaotumine, seondumine plasmavalkudega
Jaotusruumala inimestel on 0,8±1,9 l/kg. Karbamasepiin seondub plasmavalkudega umbes 70…80%.
Vaba karbamasepiini hulk on konstantne kuni plasmakontsentratsioonini 50 µg/ml. Farmakoloogiliselt
aktiivne metaboliit karbamasepiin-10,11-epoksiid seondub plasmavalkudega 48…53% ulatuses.
Karbamasepiini kontsentratsioon seljaaju vedelikus on umbes 33% plasmakontsentratsioonist.
Karbamasepiini sisaldus süljes vastab vaba karbamasepiini hulgale. Kuna see korreleerub hästi
plasmakontsentratsiooniga (umbes 20…30%) kui korrutada 4-ga, saab süljekontsentratsiooni kasutada
plasmakontsentratsiooni määramiseks.
Karbamasepiin läbib platsentaarbarjääri ja eritub rinnapiima (umbes 58% plasmakontsentratsioonist).
Rinnaga toidetavate imikute plasmakontsentratsioon vastab ema rinnapiima kontsentratsioonile.

Metabolism
Karbamasepiin läbib oksüdatsiooni, deaminatsiooni, hüdroksüleerumise ja esterifitseerumise
glükuroonhappega maksas.
Tänaseks on inimeste uriinist leitud karbamasepiini 7 metaboliiti. Kõige rohkem tekib trans-10,11-
dihüdroksükarbamasepiini, mis oma toimelt on inaktiivne. 0,1…2% tekib metaboliit karbamasepiin-
10,11-epoksiidi, mis omab krambivastast toimet.

Eliminatsioon, poolväärtusajad, eritumine
Karbamasepiini üksikannuse eliminatsiooni poolväärtusaeg on umbes 36 tundi (18…65). Ravimi
kestval kasutamisel väheneb ensüümide induktsiooni tõttu poolväärtusaeg 50% võrra 10…20 tunnini.
Poolväärtusaeg väheneb ka ravimi manustamisel koos teiste krambivastaste ainetega (keskmiselt
6…10 tundi) võrreldes monoteraapiaga (11…13 tundi). Lapsel on poolväärtusaeg lühem kui
täiskasvanul, kuid vastsündinutel on poolväärtusaeg pikem kui lastel.
Plasmakliirens tervetel isikutel on umbes 19,8±2,7 ml/h/kg, monoteraapiat saavatel patsientidel umbes
54,6±6,7ml/h/kg ja kombineeritud ravi korral umbes 113±33,4 ml/h/kg.
Umbes 72% ühekordsest annusest eritub metaboliitidena uriiniga, 2…3% eritub uriiniga muutumatul
kujul. Järelejäänud 28% eritub väljaheitega, teatud osa muutumatu karbamasepiinina.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Äge toksilisus
Inimestel: vt lõik 4.9 Üleannustamine.

Krooniline toksilisus
Pärast karbamasepiini suukaudset manustamist rottidele annustes 50, 100 ja 200 mg/kg ööpäevas 24
nädalat, ei ilmnenud mingeid organite degeneratiivseid muutusi. Suukaudsel manustamisel koertele
annustes 100 mg/kg 52 nädala jooksul ei ilmnenud mingeid toksilisi toimeid.

Mutageenne ja kartsinogeenne potentsiaal
Karbamasepiiniga in vitro uuringutes ja testides tervete loomadega ei ilmnenud mutageenset või
kartsinogeenset potentsiaali.
Hepatoomide esinemissagedus suurenes rottidel nende eluea lõpul, kui karbamasepiini oli manustatud
2 aastat. Siiski ei ole mingeid andmeid, et need ilmingud oleksid relevantsed ravimi terapeutilise
kasutamisega inimestel.

Reproduktsiooni toksilisus
1963.a. alates tehtud kõigi teratoloogiliste uuringute analüüs ei näidanud karbamasepiini teratogeenset
toimet laboriloomadel. Uuemad uuringud on näidanud, et karbamasepiin, erinevalt mõnest teisest

antiepileptikumist, ei oma teratogeenset toimet hiirtel - so liigil, mis eriti tundlikult reageerib
karbamasepiinile. Emasloomale ja embrüole toksiliste annuste manustamisel ilmnes väärarengute
madal esinemissagedus (nt suulaelõhed). Rottidel ei mõjustanud ka karbamasepiini suured annused
fertiilsust, implantatsiooni või embrüo, loote või vastsündinu elujõulisust.
Saadaval on andmed karbamasepiini kasutamisest üle 500-l rasedal naisel. Sarnaselt teistele
antikonvulsantidele on ka karbamasepiini kasutamisel kirjeldatud erinevaid väärarenguid.
Karbamasepiini osa nende väärarengute tekkes ei ole veel selge, sest haiguse ja/või geneetiliste
faktorite mõju ei saa välistada. Mitme epidemioloogilise uuringu põhjal on spina bifida
esinemissagedus umbes 1%.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Abiained

Mikrokristalne tselluloos
Magneesiumstearaat
Metakrüülhappe kopolümeer (tüüp B ja C)
Polü(o-karboksümetüül)tärklis-naatrium
Ränidioksiid
Talk

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Säilitada temperatuuril alla 25 °C

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

150 mg, 300 mg, 600 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid, 50 tk või 100 tk
blisterpakendis.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erijuhised puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

DESITIN ARZNEIMITTEL GmbH
Weg beim Jäger 214
D-22335 Hamburg
Saksamaa

8. Müügiloa number


150 mg tablett: 058494
300 mg tablett: 225698
600 mg tablett: 058594

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

150 mg tablett: 30.10.1998/ 27.06.2014
300 mg tablett: 26.11.1998/27.06.2014
600 mg tablett: 30.10.1998/27.06.2014

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

TEKSTI LÄBIVAATAMISE AEG

Ravimiametis kinnitatud: juulis 2014