TERBINAFINE SANDOZ 250 MG TABLETT

Toimeained: terbinafiin

Ravimi vorm: tablett

Ravimi tugevus: 250mg

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on TERBINAFINE SANDOZ 250 MG TABLETT ja milleks seda kasutatakse

MIS RAVIM ON TERBINAFINE SANDOZ JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Üks Terbinafine Sandoz 250 mg tablett sisaldab terbinafiinvesinikkloriidi koguses, mis vastab 250 mg
terbinafiinile.
Terbinafine Sandoz 250 mg tablett on ümar valge tablett, mille ühele küljele on pressitud T 250 ja teisel
küljel on poolitusjoon.

Pakend:
PVC-PVDC/Al blisterpakend või keeratava LDPE-st korgiga HDPE-mahuti.
7, 10, 14, 28, 30, 42, 50, 56, 98 või 112 tabletti ühes pakendis. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Terbinafiin kuulub antimükootiliste ehk seentevastaste ravimite rühma. Seda kasutatakse dermatofüütide
(teatud seente) poolt põhjustatud naha ja küünte seenhaiguste raviks.

Milleks Terbinafine Sandoz tablette kasutatakse:

- Peanaha seenhaiguste (tinea capitis) raviks
- Kogu keha nahaseenhaiguste (tinea corporis), kubeme ja reite piirkonna nahaseenhaiguste (tinea
cruris
) ning jalgade nahaseenhaiguste (tinea pedis) raviks, kui haiguse raskusaste ja ulatus õigustavad
suukaudset ravi tablettidega
- Küünte seenhaiguste (onühhomükooside) raviks

2. Mida on vaja teada enne TERBINAFINE SANDOZ 250 MG TABLETT võtmist

MIDA ON VAJA TEADA ENNE TERBINAFINE SANDOZ TABLETTIDE VÕTMIST

Ärge võtke Terbinafine Sandoz tablette:

- kui te olete ülitundlik (allergiline) terbinafiini või Terbinafine Sandoz tablettide mõne koostisosa
suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Terbinafine Sandoz:

- Kui teil esineb maksapuudulikkuse nähte või sümptomeid. Kui teil esineb iiveldus, isutus, väsimus,
nahakollasus, teie uriin on tavalisest tumedam ja väljaheide heledam, tuleb arstil teie maksafunktsiooni
näitajaid kontrollida ning terbinafiini kasutamine lõpetada.
- Kui teil on halvenenud neerufunktsioon. Patsiendid, kelle kreatiniini kliirens on alla 50 ml/min või
kelle kreatiniinisisaldus vereseerumis on üle 300 µmol/l, peaksid terbinafiini saama poole võrra
vähendatud annuses.
- Kui teil on psoriaas (väga harvadel juhtudel on teatatud psoriaasi ägenemisest).
- Kui te olete vanemaealine. Eakad patsiendid võivad Terbinafine Sandoz tablette küll võtta, kuid
olemasoleva neeru- või maksahaiguse korral tuleb neil ravimi annust vastavalt vähendada.

Palun informeerige oma arsti, kui midagi ülaltoodust kehtib teie kohta.

Rasedus:

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.
Andmeid terbinafiini kasutamise kohta rasedatel on ebapiisavalt. Raseduse ajal võib Terbinafine Sandoz
tablette kasutada ainult äärmisel vajadusel. Rasedad ei tohiks Terbinafine Sandoz tablette võtta.

Imetamine:

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.
Terbinafiin eritub rinnapiima, mistõttu imetavad emad ei tohi Terbinafine Sandoz tablette võtta.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Ei ole teada, et terbinafiin mõjutaks autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet.

Võtmine koos teiste ravimitega:

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Terbinafiin pärsib ensüümsüsteemi CYP2D6 aktiivsust ning võib seetõttu mõjutada teatud ravimite, näiteks
tritsükliliste antidepressantide, β-blokaatorite, selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite (SSRI-de) ja
B-tüüpi monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitorite lammutumist organismis. Terbinafiini ja
rasestumisvastaste tablettide samaaegne kasutamine võib põhjustada menstruaaltsükli häireid ning
läbimurdeveritsust. Samaaegse ravi korral flukonasooli ja terbinafiiniga tuleks terbinafiini annust vähendada.

3. Kuidas TERBINAFINE SANDOZ 250 MG TABLETT võtta

KUIDAS TERBINAFINE SANDOZ TABLETTE VÕTTA

Võtke Terbinafine Sandoz tablette alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu arsti või apteekriga. Ärge muutke oma annuseid või lõpetage ravi ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata.

Täiskasvanud:

Täiskasvanutel on tavaliseks annuseks 250 mg terbinafiini (üks Terbinafine Sandoz 250 mg tablett)
ööpäevas.

Eakatel patsientidel tuleks kontrollida maksa- ja neerufunktsiooni näitajaid ning annuseid vastavalt
kohandada.

Teie arst ütleb teile, kui kaua ravi kestab. Ravi kestus sõltub seennakkuse tüübist ja raskusest ning
haiguspiirkonna paiknemisest kehal.

Jalgade nahaseenhaiguste (tinea pedis) ravi kestab tavaliselt 2…6 nädalat. Kubeme ja säärte ning teiste
kehapiirkondade nahaseenhaiguste (tinea corporis, tinea cruris) ravi kestab 2…4 nädalat.

Juuste ja peanaha seenhaiguste (tinea capitis) ravi kestab tavaliselt 4 nädalat.

Küünte seenhaiguste (onühhomükooside) ravi kestab tavaliselt 6…12 nädalat. Sõrmeküünte nakkuse korral
piisab enamikel juhtudel 6-nädalasest ravist Terbinafine Sandoz tablettidega. Varbaküünte nakkuse ravi
kestab tavaliselt 12 nädalat. Aeglase küünekasvuga patsiendid peavad Terbinafine Sandoz tablette võtma
kauem (6 kuud või enam).

Kui teil on tunne, et Terbinafine Sandoz tablettide toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile
või apteekrile. Ravi tulemuslikkus on naha seenhaiguste korral näha pärast mõnenädalast ja küünte
seenhaiguste korral pärast mõnekuulist ravi.

Kui te võtate Terbinafine Sandoz tablette rohkem kui ette nähtud:

Kui te olete võtnud suurema annuse Terbinafine Sandoz tablette kui ette nähtud, konsulteerige otsekohe oma
arsti või apteekriga. Terbinafine Sandoz tablettide üleannustamine võib põhjustada peavalu, oksendamist,
kõhuvalu ja pearinglust.

Kui te unustate Terbinafine Sandoz tablette võtta:

Kui te olete unustanud Terbinafine Sandoz tabletti õigel ajal võtta, võtke see niipea, kui see teile meenub.
Kui on juba peaaegu käes järgmise annuse võtmise aeg, võtkegi järgmine Terbinafine Sandoz tablett tavalisel
ettenähtud ajal.
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Terbinafine Sandoz põhjustada kõrvaltoimeid. Kõige sagedasemad kõrvaltoimed
on seedehäired pärast sööki, täiskõhutunne, söögiisu langus, iiveldus, kerge kõhuvalu, kõhulahtisus, peavalu
ja nahalööve.
Harva võib tekkida maitsetundlikkuse häireid ja kadumist, kuid tavaliselt taastub see aeglaselt pärast ravi
lõppu.

Pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise abi osakonda, kui te täheldate endal
järgmisi sümptomeid:
- Püsiv iiveldus, söögiisu langus, väsimus, silmavalgete ja naha kollasus, tume uriin ja hele väljaheide.
Terbinafine Sandoz tablettide manustamine põhjustab harva maksafunktsiooni häireid. Ravimi
manustamine tuleb lõpetada ning pöörduda otsekohe arsti poole.
- Palavik, halb enesetunne, haavandid suus, seedekulglas või tupes, verevalumite ja ebaharilike veritsuste
teke. Väga harva võib terbinafiini manustamine kutsuda esile muutusi verepildis, näiteks vere
valgeliblede vähesust (neutropeenia, agranulotsütoos) ja vereliistakute vähesust (trombotsütopeenia).
- Palavik, lihas- ja liigesvalu, peavalu, tilkuv nina ja köha. Harva põhjustab terbinafiin raskeid
nahareaktsioone, mis algselt avalduvad gripitaoliste sümptomitena, kuid hiljem kujuneb välja raske
nahareaktsioon (epidermise toksiline nekrolüüs, Stevens-Johnson’i sündroom).

Kõik ülaltoodud kõrvaltoimed on harvad, kuid tõsised ning nende ilmnemisel on vaja erakorralist
meditsiinilist abi.

Kui täheldate endal mõnda järgmistest kõrvaltoimetest, lõpetage koheselt Terbinafine Sandoz tablettide
võtmine ning informeerige oma arsti või pöörduge otsekohe lähima haigla erakorralise abi osakonda:
- Käte, jalgade, pahkluupiirkonna, näo, huulte, suu või kõri turse, mis võivad põhjustada neelamis- või
hingamisraskusi.
Need on väga rasked, kuid harvad kõrvaltoimed. Nende tekkimine tähendab, et teil on tekkinud terbinafiini
suhtes väga raske allergiline reaktsioon ning teil on vaja erakorralist meditsiinilist abi.

Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest oma
arsti või apteekrit.

5. Kuidas TERBINAFINE SANDOZ 250 MG TABLETT säilitada

TERBINAFINE SANDOZ TABLETTIDE SÄILITAMINE

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida originaalpakendis.
Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

K-Büroo Marketing OÜ
Kalevi 112/2
50104 Tartu
Tel. +372 733 8080

Infoleht on viimati kaasajastatud: aprill 2005

Infoleht on viimati kooskõlastatud: august 2005

Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Terbinafine Sandoz 250 mg tablett

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks tablett sisaldab terbinafiinvesinikkloriidi koguses, mis vastab 250 mg terbinafiinile.
INN. Terbinafinum

Abiained vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Tablett.

Terbinafine Sandoz 250 mg tablett on ümar valge tablett, mille ühele küljele on pressitud T 250 ja
teisel küljel on poolitusjoon.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Järgmiste seeninfektsioonide ravi:
Tinea capitis.
Tinea corporis, Tinea cruris ja Tinea pedis'ega kaasnevad naha seeninfektsioonid, kui
infektsioonikolde, raskusaste või ulatus õigustavad suukaudse ravi kasutamist.
• Dermatofüütide poolt põhjustatud onühhomükoos.

Mikroobide resistentsuse ja seentevastaste ainete kasutamisel ja määramisel tuleb arvestada ametlike
rahvuslike juhistega.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

2-aastased ja vanemad lapsed:

Kehakaaluga 15...20 kg
62,5 mg ööpäevas
Kehakaaluga 20...40 kg
125 mg ööpäevas
Kehakaaluga >40 kg

250 mg ööpäevas

Andmeid alla 2-aastaste laste ravi kohta on piiratult.

Täiskasvanud:

250 mg üks kord ööpäevas.

Ravi kestus on erinev, sõltudes näidustusest ja infektsiooni raskusest.

Nahainfektsioonid:

Tõenäoliselt on ravikuuride kestused järgmised:
Tinea pedis (interdigitaalne, plantaarne/mokassiinne vorm): 2...6 nädalat.
Tinea corporis või Tinea cruris: 2...4 nädalat.
Infektsiooni nähud ja sümptomid võivad täielikult kaduda alles mitu nädalat pärast mükoloogilist ravi.

Juuste ja peanaha infektsioonid:

Tõenäoliselt on ravikuuri kestus järgmine:
Tinea capitis: 4 nädalat.

Tinea capitis esineb peamiselt lastel.

Onühhomükoos:

Tõenäoline ravi kestus on 6…12 nädalat.

Sõrmeküünte onühhomükoos:

Sõrmeküünte onühhomükoosi korral piisab enamikel juhtudel 6-nädalasest ravist.

Varbaküünte onühhomükoos:

Varbaküünte onühhomükoosi korral piisab enamikel juhtudel 12-nädalasest ravist. Mõned aeglase
küünekasvuga patsiendid võivad vajada pikemat ravi (kuni 6 kuud või enam).
Küünte seeninfektsioonide optimaalne kliiniline ravitulemus võib ilmneda alles mitu kuud pärast
mükoloogilist ravi ja ravi lõpetamist.
See sõltub terve küüne kasvukiirusest.

Eakad:

Puuduvad andmed selle kohta, et eakad patsiendid vajavad teistsugust annustamist võrreldes
nooremate patsientidega. Siiski tuleb sellel vanusegrupil arvestada võimaliku olemasoleva maksa- või
neerufunktsiooni kahjustusega (vt lõik 4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel).

Maksakahjustus:
Terbinafiini ei ole soovitatav kasutada raske maksakahjustuse korral (vt 4.4 Hoiatused ettevaatusabinõud kasutamisel).

Neerukahjustus:
Halvenenud neerufunktsiooniga patsientidele (kreatiniini kliirens alla 50 ml/min või kreatiniini tase
vereseerumis üle 300 µmol/L) tuleb manustada pool terbinafiini tavalisest annusest.

4.3. Vastunäidustused

Teadaolev ülitundlikkus terbinafiini või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Maksapuudulikkusele viitavate nähtude või sümptomite, näiteks ebaselge põhjusega kestva iivelduse,
isutuse, väsimuse, ikteruse, tumeda uriini või heleda väljaheite ilmnemisel tuleb kontrollida, kas need
sümptomid on saanud alguse maksast ja terbinafiinravi lõpetada (vt lõik 4.8 Kõrvaltoimed).
Ühekordse annuse farmakokineetilised uuringud olemasoleva maksahaigusega patsientidel näitasid, et
terbinafiini kliirens võib neil ligikaudu 50% vähenenud olla. Terbinafiini kasutamist ägeda või
kroonilise maksahaigusega patsientidel ei ole prospektiivsetes kliinilistes uuringutes uuritud; seetõttu
ei saa neil terbinafiinravi soovitada. Neerufunktsiooniga häirega (kreatiniini kliirens <50 ml/min või
seerumi kreatiniinisisaldus >300 mmol/L) patsientidel tuleb tavalist annust poole võrra vähendada.

Kui tekib mõni allpool loetletud sümptomitest, peab patsient ravi otsekohe katkestama ja võtma
ühendust oma arstiga: kõrge palavik või kurguvalu, pruritus, dissemineerunud nahanähud või sellised
nahanähud, mis haaravad ka limaskesti (vt 4.8 Kõrvaltoimed).

Terbinafiini tuleb kasutada ettevaatlikult psoriaasipatsientidel, kuna väga harvadel juhtudel on teatatud
psoriaasi ägenemise juhtumitest (vt 4.8 Kõrvaltoimed).

Suukaudsel manustamisel ei ole terbinafiin efektiivne pityriasis versicolor'i vastu.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

In vitro katsed ja uuringud tervetel vabatahtlikel on näidanud, et terbinafiin mõjutab antipüriini
metabolismi ebaolulisel määral. Antipüriin on aine, mida kasutatakse indikaatorina tsütokroom
CYP450 3A4 kaudu metaboliseeruvate ravimite (nt tsüklosporiin, terfenadiin, triasolaam, tolbutamiid
ja peroraalsed kontratseptiivsed preparaadid) metabolismi iseloomustamiseks.
In vitro uuringud on näidanud, et terbinafiin inhibeerib siiski CYP2D6 vahendatud metabolismi. See
võib kliinilises praktikas omada tähtsust selliste kitsa terapeutilise indeksiga ravimite korral, mis
metaboliseeruvad valdavalt nimetatud isoensüümi vahendusel, näiteks tritsüklilised antidepressandid
(TTA), β-blokaatorid, selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSRI) ja B-tüüpi monoamiini
oksüdaasi (MAO) inhibiitorid (vt lõik 4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel).

Üksikjuhtudel on naistel, kes on samaaegselt võtnud terbinafiini ja peroraalseid rasestumisvastaseid
ravimeid, täheldatud menstruaaltsükli häired ja läbimurdeveritsust. Selle võimaliku koostoime
mehhanism ei ole veel teada. Tsütokroom P450 indutseerivad ravimid (nt rifampitsiin) võivad
kiirendada ning tsütokroom P450 inhibeerivad ravimid (nt tsimetidiin) aeglustada terbinafiini
elimineerumist vereplasmast.
Tervetel vabatahtlikel läbiviidud uuring näitas, et 100 mg flukonasooli (tsütokroom P450 inhibiitori)
ühekordse annuse samaaegsel manustamisel suurenes terbinafiini Cmax ja AUC ligikaudu 50% ja 70%
võrra. Kui mõlema ravimi koosmanustamine on siiski näidustatud, võib olla vajalik vastav terbinafiini
annuste korrigeerimine.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Rasedus
Andmeid terbinafiini kasutamise kohta rasedatel on ebapiisavalt. Seetõttu tohib terbinafiini kasutada
raseduse ajal ainult selge näidustuse olemasolul.

Imetamine
Terbinafiin eritub rinnapiima ning seetõttu ei tohi rinnaga toitmise ajal terbinafiini tablette võtta.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Toimeid autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole põhjust eeldada.

4.8. Kõrvaltoimed

Seedetrakti häired:

Sage (>1/100, <1/10)
Düspepsia, täiskõhutunne, isutus, iiveldus, nõrk kõhuvalu, kõhulahtisus.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused:

Sage (>1/100, <1/10)
Allergilised nahareaktsioonid (lööve, urtikaaria).

Harv (>1/10 000, <1/1000)
Rasked nahareaktsioonid (nt Stevens-Johnsoni sündroom, epidermise toksiline nekrolüüs,
valgustundlikkus ja angioneurootiline turse). Progresseeruva nahalööbe tekkimisel tuleb terbinafiini
kasutamine lõpetada.

Väga harv (<1/10 000), sealhulgas üksikjuhud
Psoriaasi ägenemine.

Närvisüsteemi häired:

Sage (>1/100, <1/10)
Peavalu.

Harv (>1/10 000, <1/1000)
Paresteesia, hüpesteesia, pearinglus, haigustunne ja väsimus.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused:

Aeg-ajalt (>1/1000, <1/100)
Artralgia ja müalgia. Need kõrvaltoimed võivad esineda koos allergiliste nahareaktsioonidega ühe
osana ülitundlikkusreaktsioonist.

Meeleorganite häired:

Aeg-ajalt (>1/1000, <1/100)
Umbes 0,6% terbinafiinravi saanud patsientidest on täheldatud maitsetundlikkuse häireid ja
maitsetundlikkuse kadumist. Need kõrvaltoimed kaovad tavaliselt mõne aja jooksul pärast ravi lõppu.

Maksa ja sapiteede häired:

Harv (>1/10 000, <1/1000)
Rasked maksatalitluse häired, sh ikterus, kolestaas ja hepatiit. Maksatalitluse häirete ilmnemisel tuleb
Terbinafine Sandoz tablettide kasutamine lõpetada (vt ka lõik 4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud
kasutamisel).

Vere ja lümfisüsteemi häired:

Väga harv (<1/10 000), sealhulgas üksikjuhud
Hematoloogilised häired, näiteks neutropeenia, trombotsütopeenia ja agranulotsütoos.

Psühhiaatrilised häired:

Väga harv (<1/10 000), sealhulgas üksikjuhud
Psühhiaatrilised häired, nt depressioon ja ärevus.

Immuunsüsteemi häired:
Väga harv (<1/10 000), sealhulgas üksikjuhud
Teatatud on erütematoosse luupuse kutaansete ja süsteemsete vormide manifesteerumisest ja
süvenemisest.

4.9. Üleannustamine

Sümptomid:
Üksikuid üleannustamisjuhtusid on esinenud. Pärast kuni 5 g terbinafiini manustamist tekkis peavalu,
oksendamine, kõhuvalu ja pearinglus. Paranemine oli täielik.

Üleannustamise ravi:
Ravimi imendumist võib vältida aktiivsöe (absorbendi) ja naatriumsulfaadi (lahtisti) manustamisega.
Vajadusel rakendada sümptomaatilist toetavat ravi.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: seentevastased ained süsteemseks kasutamiseks,
ATC-kood: D01BA02.

Terbinafiin on allüülamiin, millel on lai seenevastane toimespekter. Dermatofüütidesse ja teatud
dimorfsetesse seentesse toimib terbinafiin fungitsiidselt juba madalates kontsentratsioonides.
Pärmseentesse toimib ta sõltuvalt seeneliigist fungitsiidselt või fungistaatiliselt.
Alljärgnevas tabelis on esitatud minimaalsed inhibeerivad kontsentratsioonid (MIC) dermatofüütide
vastu:

RÜHM
MIC90 (µg/ml) RÜHM
MIC90 (µg/ml)
TUNDLIK
SeenedA. flavus
0,000125...2,7
A. glaucus
0,4
A. janus
0,8
A. niger
0,5...8,7
A. terreus
0,03...0,8
A. ustus
0,5
A.versicolor
Acremonium sp.
0,031...8,0
Alternaria sp.
0,13
Aspergillus fumigatus
0,00005...1,6
Aspergillus sp.
0,03
Bipolaris sp.
0,13
Chrysosporium sp.
0,03...0,13
Cladosporium sp.
0,03...3,4
Curvularia sp.
0,06...0,13
Epidermophyton
0,000001...0,03
floccosum
Exophiala sp.
0,03...0,13
Exserohilum sp.
0,5
Fusarium sp.
0,0005...>128
Geotrichum sp.
1,0
Microsporum canis
0,000006...0,03
Microsporum gypseum 0,015...0,016
Paecilomyces sp
0,01...64,
Penicillum sp.
0,03...0,06
Phialophora sp.
0,06
Pseudallescheria
0,5
boydii
Rhizopus sp.
0,0005...>100,0
Scedosporium sp.
<0,032...16,0
Sporothrix sp.
0,03...0,13
Syncephalastrum sp.
0,13
Trichophyton
<0,001...0,016
Trichophyton rubrum <0,0001...0,25
mentagrophytes
Trichophyton tonsurans

0,001...2.0
Wangiella sp.
0,03
PärmseenedC. guilliermondii
0,25...2,0
C. lusitaniae
0,13...1,0
C. parapsilosis
0,03...>16,0
C. tropicalis
0,06...16,0
Candida albicans
0,13...>16,0
Candida glabrata
2.0...16,0
Cryptococcus
0,06...>16,0
Trichosporon beigelii
0,13...1.0
neoformans

RESISTENTSED
SeenedAspergillus fumigatus
>16,0
Mucor sp. 16,0...>128,0
Scedosporium
>32,0
Scedosporium
16...32,0
apiospermum
prolificans
PärmseenedC. kefyr
>16,0
Terbinafiin mõjutab spetsiifiliselt seene sterooli biosünteesi varases staadiumis. See viib ergosterooli
puudusele ja skvaleeni kumuleerumisele raku sees, mille tulemusena seenerakk hävib. Terbinafiini
toime seisneb skvaleenepoksüdaasi inhibeerimises seeneraku membraanis.

Ensüüm skvaleenepoksüdaas ei ole seotud tsütokroom P450 süsteemiga. Terbinafiin ei mõjuta
hormoonide ega teiste ravimite metabolismi.

Suukaudsel manustamisel kontsentreerub ravim nahka, juustesse ja küüntesse koguses, mis on vajalik
fungitsiidse toime saavutamiseks. Ravimit leidub nendes veel 15...20 päeva pärast ravi lõpetamist.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Pärast terbinafiini 250 mg annuse peroraalset manustamist saabub maksimaalne kontsentratsioon
vereplasmas (0,97 µg/ml) kahe tunni jooksul. Manustamine koos toiduga suurendab terbinafiini
biosaadavust, kuid mitte sellisel määral, et vajalik oleks annuste kohandamine.
Terbinafiin seondub suures ulatuses (99%) vereplasma valkudega. Ravim tungib kiiresti nahka ja
kontsentreerub selle lipofiilsesse sarvkihti. Terbinafiin eritub ka rasusse, mistõttu on ravimi
kontsentratsioon juuksefolliikulites, juustes ja rasuses nahas kõrge.
On tõestatud, et ravi esimeste nädalate jooksul jaotub terbinafiin ka küüntesse.
In vitro uuringud on näidanud, et terbinafiin võib metaboliseeruda vähemalt seitsme CYP isoensüümi,
peamiselt CYP2C9, CYP1A2, CYP3A4, CYP2C8 ja CYP2C19 kaudu. In vivo metaboliseerub
terbinafiin kiiresti ja ulatuslikult metaboliitideks, millel puudub seentevastane toime. Terbinafiin ja
selle metaboliidid erituvad peamiselt uriiniga. Eliminatsiooni poolväärtusaeg on 17 tundi. Terbinafiini
kumuleerumist vereplasmasse ei ole täheldatud.
Plasma tasakaalukontsentratsiooni juures ei ole täheldatud patsiendi vanusest tingitud terbinafiini
farmakokineetika muutusi. Kahjustunud neeru- või maksafunktsiooniga patsientidel võib ravimi
eliminatsioonikiirus siiski vähenenud olla, mille tulemuseks on terbinafiini plasmataseme tõus.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Pikaajalistes uuringutes (kuni 1 aasta) ei täheldatud rottidel ja koertel terbinafiini peroraalsete annuste
100 mg/kg ööpäevas kasutamisel märkimisväärseid toksilisi toimeid. Suurte peroraalsete annuste
kasutamisel olid toksilise toime sihtmärkorganiteks maks ja võib-olla ka neerud.

2 aastat kestvas hiirtel läbiviidud peroraalse manustamise kartsinogeensusuuringus ei esinenud
neoplastilisi ega teisi ravimi kasutamisega seostatavaid ebatavalisi leide. Selle uuringu käigus
manustati hiirtele ravimit annustes kuni 130 mg/kg (isastele) ja 156 mg/kg (emastele) ööpäevas. 2
aastat kestvas rottidel läbiviidud peroraalse manustamise kartsinogeensusuuringus täheldati isastel
rottidel maksakasvajate esinemissageduse tõusu suurima annuse (69 mg/kg ööpäevas) grupis. Need
muutused, mis võivad olla seotud peroksüsoomi proliferatsiooniga, on loetud liigispetsiifilisteks, kuna
neid ei täheldatud hiirtel, koertel ja ahvidel läbiviidud kartsinogeensusuuringus.

Ahvidel suurte annustega läbiviidud uuringutes täheldati suurimate annuste kasutamisel refraktiilseid
muutusi võrkkestas (mittetoksilise toime piiriks on 50 mg/kg). Neid muutusi on seostatud terbinafiini
metaboliidi tungimisega silmakoesse ja need kadusid ravimi kasutamise lõpetamisel. Neid nähte ei
seostatud histoloogiliste muutustega.

Standardsed in vitro ja in vivo genotoksilisuse uuringud ei näidanud ravimil mutageenset ega
klastogeenset toimet.

Rottidel ja jänestel läbiviidud uuringutes ei täheldatud toimet fertiilsusele ega teistele reproduktiivsuse
parameetritele.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Magneesiumstearaat (E572)
Kolloidne veevaba räni (E551)
Kroskarmelloosnaatrium
Hüpromelloos (E464)
Mikrokristalne tselluloos (E460)

6.2. Sobimatus


Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

24 kuud

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
PVC-PVDC/Al blisterpakend: Hoida välispakendis.
Keeratava LDPE-st korgiga HDPE-mahuti: Hoida originaalpakendis.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

PVC-PVDC/Al blisterpakend või keeratava LDPE-st korgiga HDPE-mahuti: Hoida originaalpakendis.

Pakendi suurused: 7, 10, 14, 28, 30, 42, 50, 56, 98, 112 tabletti pakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamis- ja käsitsemisjuhend

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
A-6250 Kundl
Austria

8. Müügiloa number

488105

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

26.08.2005

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

19. aprill 2005