STREPSILS HONEY & LEMON

Toimeained: amüülmetakresool+diklorobensüülalkohol

Ravimi vorm: loseng

Ravimi tugevus: 0,6mg+1,2mg 24TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on STREPSILS HONEY & LEMON ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Strepsils Honey & Lemon ja milleks seda kasutatakse

Strepsils Honey & Lemon imemistabletid sisaldavad kahe antiseptilise toimeaine kombinatsiooni,
mis toimib suu-ja neelupõletikke tekitavatele bakteritele. Strepsils Honey & Lemon
imemistablette kasutatakse desinfitseeriva vahendina suu-ja neelupõletike korral.

2. Mida on vaja teada enne STREPSILS HONEY & LEMON võtmist

Mida on vaja teada enne Strepsils Honey & Lemon'i kasutamist

Ärge kasutage Strepsils Honey & Lemon'it:>
- kui olete toimeaine(te) või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6)
suhtes allergiline.

Rasedus ja imetamine:
Ohutus raseduse ja imetamise ajal ei ole tõestatud, kuid tõenäoliselt oht puudub.

3. Kuidas STREPSILS HONEY & LEMON võtta

Kuidas Strepsils Honey & Lemon'it kasutada

Täiskasvanud ja üle 6-aastasedlapsed: 1 imemistablett lasta suus aeglaselt sulada iga 2 kuni 3
tunni järel, kuid mitte üle 8 tableti ööpäevas. Eakatel pole vaja annust vähendada. Ärge ületage
lubatud annust.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võivad ka Strepsils Honey & Lemon imemistabletid põhjustada
kõrvaltoimeid. Aeg-ajalt võivad tekkida ülitundlikkuse reaktsioonid.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib
olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas STREPSILS HONEY & LEMON säilitada

Kuidas Strepsils Honey & Lemon'it säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas
visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Strepsils Honey & Lemon sisaldab
Toimeained on amüülmetakresool ja 2,4-diklorobensüülalkohol. Üks imemistablett sisaldab 0,6
mg amüülmetakresooli ja 1,2 mg 2,4-diklorobensüülalkoholi.
Abiained on mesi, kinoliinkollane, viinhape, piparmündi õli, sidruni õli,veeldatud suhkur,
veeldatud glükoos, puhastatud vesi.

Kuidas Strepsils Honey & Lemon välja näeb ja pakendi sisu
Losengid on pakitud blisterpakendisse, mis on tehtud läbipaistvast 250 mikroni paksusest
polüvinüülkloriidist (PVC), kaetud 40 gsm polüvinüülideenkloriidiga (PVDC); kuumtihendatud
20 mikroni paksuse alumiiniumkattega ning kaetud 7 gsm lakiga.

või

Losengid on pakitud blisterpakendisse, mis on tehtud läbipaistvast 250 mikroni paksusest
polüvinüülkloriidist (PVC), kaetud 90 gsm polüvinüülideenkloriidiga (PVDC); kuumtihendatud
20 mikroni paksuse alumiiniumkattega ning kaetud 7 gsm lakiga.
Blisterpakendis on 12 tabletti. Kaks blistrit on pakitud pappkarpi.
Loseng (imemistablett) on kollane ja ringikujuline (läbimõõt 1,8 cm)

Müügiloa hoidja:

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
Ul.Okunin 1
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki
Poola

Tootjad:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd
Nottingham site
Thane Road
Nottingham NG90 2DB
Ühendkuningriik

SIA ELVIM
Kurzemes prospekts 3-513
RIGA LV-1067
LÄTI

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja
poole:

Kärberi 34-32
Tallinn 13919
Tel: 5151555

Infoleht on viimati kooskõlastatud novembris 2013Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Strepsils Honey & Lemon, losengid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Loseng (imemistablett) sisaldab 0,6 mg amüülmetakresooli ja 1,2 mg 2,4-diklorobensüülakloholi.

3. Ravimvorm

Loseng.
Kirjeldus: kollane ringikujuline imemistablett (läbimõõt 1,8 cm).

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Desinfitseeriv vahend suu- ja neelupõletike korral.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud ja üle 6-aastased lapsed: üks imemistablett lasta aeglaselt suus sulada iga 2...3 tunni
järel, kuid mitte üle 8 losengi ööpäevas
Eakatel pole vaja annust vähendada.

Orofarüngeaalne

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine(te) või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine(te) suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Haigusnähtude püsimisel peab patsient konsulteerima arstiga.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kliinilise tähtsusega koostoimeid ei ole teada.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Ohutus raseduse ja imetamise ajal ei ole tõestatud, kuid tõenäoliselt oht puudub.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Strepsils Honey & Lemon'il ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise
võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Aeg-ajalt võivad tekkida ülitundlikkusreaktsioonid.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamisel võivad tekkida seedetrakti vaevused. Ravi sümptomaatiline.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Kurguhaiguste raviks kasutatavad preparaadid, antiseptikumid, ATC-
kood: R02AA94.

Amüülmetakresoolil ja 2,4-diklorobensüülalkoholil on antiseptilised omadused.

5.2. Farmakokineetilised omadused

.

Süsteemse toime kohta andmed puuduvad.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

.

Ei ole kohaldatav.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

.

Mesi, kinoliinkollane (E104), viinhape, piparmündiõli, sidruniõli, maltitooli lahus, veeldatud glükoos,
puhastatud vesi.

6.2. Sobimatus

.

Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25 ºC. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Losengid on pakitud blisterpakendisse, mis on tehtud läbipaistvast 250 mikroni paksusest
polüvinüülkloriidist (PVC), kaetud 40 gsm polüvinüülideenkloriidiga (PVDC); kuumtihendatud 20
mikroni paksuse alumiiniumkattega ning kaetud 7 gsm lakiga.

või

Losengid on pakitud blisterpakendisse, mis on tehtud läbipaistvast 250 mikroni paksusest
polüvinüülkloriidist (PVC), kaetud 90 gsm polüvinüülideenkloriidiga (PVDC); kuumtihendatud 20
mikroni paksuse alumiiniumkattega ning kaetud 7 gsm lakiga.
Blisterpakendis on 12 tabletti. Kaks blistrit on pakitud pappkarpi.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
Ul.Okunin 1
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki
Poola

8. Müügiloa number

420703

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

ESIMESE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE

3.10.2003/28.10.2013

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

INFO KOOSTAMISE/LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud novembris 2013