SOLUTIO VIRIDIS NITENTIS SPIRITUOSA

Toimeained: briljantroheline

Ravimi vorm: nahalahus

Ravimi tugevus: 10mg 1ml 10ml 1TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on SOLUTIO VIRIDIS NITENTIS SPIRITUOSA ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on briljantroheline ja milleks seda kasutatakse

Briljantrohelisel on antiseptilised omadused. Kasutatakse naha desinfektsiooniks.
Kui pärast 5-7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate
võtma ühendust arstiga.

2. Mida on vaja teada enne SOLUTIO VIRIDIS NITENTIS SPIRITUOSA võtmist

Mida on vaja teada enne briljantrohelise kasutamist

Ärge kasutage briljantrohelist
kui te olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes
-
allergiline
kui teil on ekseem
-
kui kasutate samaaegselt teisi välispidiselt kasutatavaid ravimeid või kosmeetikat
-

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Vältige preparaadi sattumist silma, suhu ja limaskestale. Silma sattumisel, loputage ohtra veega.
Ei ole soovitatav kasutada suurte verejooksude korral.
Seerum, mäda ja teised valgud võivad briljantrohelise toimet vähendada.
Võib määrida riideid
Allergiliste reaktsioonide tekkimisel pöörduge koheselt arsti poole.
Briljantroheline sisaldab etüülalkoholi.

Muud ravimid ja briljantroheline
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid.
Briljantroheline ei sobi kokku anioonsete, oksüdeerivate, redutseeruvate ainete ja betoniidiga, seetõttu
ei ole soovitatav kasutada briljantrohelist muude välispidiselt kasutatavate ravimite või kosmeetikaga.

Briljantroheline koos toidu ja joogiga
Ei mõjuta briljantrohelise lahuse toimet.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.
Raseduse ja imetamise ajal kasutamine on lubatud.
Andmed toimest viljastumisvõimele puuduvad.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:
Briljantroheline ei mõjuta autojuhtimist ja masinate käsitsemise võimet.

Briljantroheline sisaldab.
Briljantroheline sisaldab 96% etanooli.

3. Kuidas SOLUTIO VIRIDIS NITENTIS SPIRITUOSA võtta

Kuidas briljantrohelist kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Soovitav annus on individuaalne, vastavalt vajadusele.
Ravimit kasutatakse välispidiselt kriimustuste, marrastuste jt kergete nahavigastuste korral.
Niisutada aplikaator briljantrohelise lahusega ja kanda nahavigastustele või lahtistele haavaservadele.
Kui teil on tunne, et briljantrohelise toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või
apteekrile.

Kasutamine lastel ja noorukitel
Piirangud puuduvad.

Kui te kasutate briljantrohelist rohkem kui ette nähtud:
Briljantrohelise paiksel kasutamisel ei ole üleannustamine tõenäoline.
Allergilise lööbe tekkimisel lõpetada ravimi kasutamine.
Sissevõtmisel pöörduge kohe arsti poole.

Kui te unustate briljantrohelist kasutada:
Kasutage ununenud annus niipea kui see teile meenub ning jätkake oma tavapärase raviskeemiga.

Kui te lõpetate briljantrohelise kasutamise
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, või apteekri või
meditsiiniõega.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Ekseemi korral võib tekkida allergiline reaktsioon. Harva võib põhjustada naha kärbumist.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.Kõrvaltoimetest võite ka ise
teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas SOLUTIO VIRIDIS NITENTIS SPIRITUOSA säilitada

Kuidas briljantrohelist säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25ºC.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Solutio Viridis Nitentis Spirituosa sisaldab:
Toimeaine on briljantroheline - Viride nitens (1 ml nahalahust sisaldab 10 mg briljantrohelist)
-
Teised koostisosa abiained on 96% etanool, puhastatud vesi.
-

Kuidas Solutio Viridis nitentis spirituosa välja näeb ja pakendi sisu
Läbipaistev, erkroheline, alkoholilõhnaline lahus.
10 ml lahust on merevaigukollases klaaspudelis, millel on polüetüleenist tilguti ja plastikust
ohutuskork.
Iga klaaspudel on märgistatud ning paigutatud koos infolehega pappkarpi.

Müügiloa hoidja ja tootja
JSC "Riga Pharmaceutical Plant", Duntes 16/22, Riia, LV-1005, Läti Vabariik.
Tel. +371 67355550, +371 67355551
Fax +371 67355551
e-post: inara@rff.lv


Infoleht on viimati uuendatud augustis 2013Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Solutio Viridis Nitentis Spirituosa, 1% nahalahus.

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 ml nahalahust sisaldab 10 mg briljantrohelist

Teadaolevat toimet omav abiaine:
Etanool
Sisaldab 96% etanooli

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Nahalahus.
Läbipaistev erkroheline alkoholilõhnaline lahus.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Naha desinfektsioon

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Soovitav annus on individuaalne, vastavalt vajadusele

Lapsed
Piirangud puuduvad

Kutaanne.
Niisutada aplikaator briljantrohelise lahusega ja kanda nahavigastustele või lahtistele haavaservadele.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine(te) suhtes.
Ei ole soovitav kasutada ekseemide korral.
Ei ole soovitatav kasutada samaaegselt teiste välispidiselt kasutatavate ravimite või kosmeetikaga.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Sisaldab etüülalkoholi. Vältida preparaadi sattumist silma, suhu ja limaskestale.
Ei ole soovitatav kasutada suurte verejooksude korral.
Seerum, mäda ja teised valgud võivad briljantrohelise toimet vähendada.
Võib määrida riideid.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Briljantroheline ei sobi kokku anioonsete, oksüdeerivate, redutseeruvate ainete ja betoniidiga, seetõttu ei
ole soovitatav kasutada briljantrohelist muude välispidiselt kasutatavate ravimite või kosmeetikaga.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Raseduse ja imetamise ajal kasutamine on lubatud.
Andmed fertiilsuse kohta puuduvad.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

EI ole asjakohane.

4.8. Kõrvaltoimed

Järgnevat klassifikatsiooni kasutatakse kõrvaltoimete esinemissageduse hindamiseks.
Igas esinemissageduse vahemikus on soovimatud kõrvalmõjud toodud esinemissageduse tõsiduse
vähenemise järjekorras.

Väga sage (<1/10)
Sage (1/100 kuni <1/10)
Aeg ajalt (1/1,000 kuni <1/100)
Harv (1/10,000 kuni <1/1,000)
Väga harv (<1/10,000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Harv: allergilised reaktsioonid.
Väga harv: nekrootilist nahareaktsiooni

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Paiksel kasutamisel ei ole üleannustamine tõenäoline.
Juhuslikul preparaadi allaneelamisel on täheldatud söögitoru, mao ja soolestiku ärritust ja põletavat valu.
Ravi on sümptomaatiline: maoloputus, aktiivsöe tarvitamine.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: antiseptikumid ja desinfektandid; ATC-kood: D08AX83

Toimemehhanism
Briljantroheline on orgaaniline värvaine antiseptiliste omadustega trifenüülmetaani derivaat.
Andmed bakteritsiidse toimemehhanismi kohta puuduvad.

Farmakodünaamilised toimed
Briljantroheline on desinfektant, mis on tõhus grampositiivsete bakterite vegetatiivsete vormide vastu,
kuid vähemefektiivne gramnegatiivsete organismide vastu ja ebaefektiivne happekindlate bakterite ja
bakterispooride vastu. Valgud (vereseerum ja mäda) vähendavad selle toimet oluliselt.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Briljantrohelise farmakokineetika kohta puuduvad andmed.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Olemasolevate andmete põhjal puudub kutaansel kasutamisel ohtlikkus inimesele.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

96% Etanool, puhastatud vesi.

6.2. Sobimatus


Briliantroheline on vastuolus anioonsete, oksüdeeruvate, redutseeruvate ainetega ja bentoniidiga.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C
Hoida lastele kättesaamatus kohas.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Nahalahus, 10 ml pruunis klaaspudelis, millel on polüetüleenist tilguti ja plastikust ohutuskork.
Iga klaaspudel on märgistatud ning paigutatud koos infolehega pappkarpi.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded hävitamiseks puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

JSC "Riga Pharmaceutical Plant"
Duntes 16/22, Riia, LV-1005, Läti Vabariik.
Tel. +371 67355550, +371 67355551
Fax. +371 67355551
e-mail: inara@rff.lv

8. Müügiloa number

317100

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

14.06.2000/5.02.2013

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud augustis 2013