SINUPRET

Toimeained: emajuurejuur+nurmenukuõis+hapu oblikas+leedriõis+raudürdiürt

Ravimi vorm: suukaudsed tilgad, lahus

Ravimi tugevus: 2mg+6mg+6mg+6mg+6mg 1g 100ml 1TK

Käsimüügiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on SINUPRET ja milleks seda kasutatakse

Sinupret on taimne ravim, mida kasutatakse täiendava ravina sekreedi vedeldamiseks ninakõrvalurgete
(sinusiit) ägeda põletiku ja kroonilise põletiku ägenemise korral.

2. Mida on vaja teada enne SINUPRET võtmist

MIDA ON VAJA TEADA ENNE SINUPRET TILKADE KASUTAMIST

Ärge kasutage Sinupret tilku
- kui te olete ülitundlik (allergiline) toimeainete või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.
- alla 2 aastastel lastel.

Eriline ettevaatus Sinupret tilkade kasutamisel
alkoholismi või maksahaiguste all kannatavad patsiendid peaksid meeles pidama, et Sinupret
suukaudsed tilgad sisaldavad 19% alkoholi (etanooli). Alkoholi kogus täiskasvanu annuse kohta on
0,45 g, mis on ligikaudu võrdne ühe lusikatäie veiniga.kui sümptomid püsivad 7 päeva, süvenevad või
taastekivad uuesti, on vajalik arsti konsultatsioon.
Kasutamine koos teiste ravimitega
Koostoimed teiste ravimitega ei ole teada.
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid teisi
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.
Nagu kõiki ravimeid, võib Sinupret suukaudseid tilku kasutada raseduse ja imetamise ajal ainult arsti
ettekirjutusel kui see on hädavajalik.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravim sisaldab 19% etanooli. Normaalse ainevahetuse ja kehakaaluga inimene kataboliseerib
üksikannusest imendunud etanooli koguse mõne minuti jooksul.
Ravim ei halvenda eeldatavasti autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet

Oluline informatsioon Sinupret tilkade mõnede koostisosade kohta

Alkoholismi või maksahaiguste all kannatavad patsiendid peaksid meeles pidama, et Sinupret lahus
sisaldab 19% alkoholi (etanooli). Seetõttu vajalik enne ravimi võtmist konsulteerida oma arstiga.

3. Kuidas SINUPRET võtta

KUIDAS SINUPRET TILKU KASUTADA

Kasutage Sinupret tilku alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja noorukid alates 12. eluaastast : 50 tilka 3 korda päevas.
Lapsed vanuses 6…11 aastat: 25 tilka 3 korda päevas.
Lapsed vanuses 2 …5 aastat: 15 tilka 3 korda päevas.


Kui teil on tunne, et Sinupreti toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Sinupret tilku rohkem kui ette nähtud
Ravimi suuremate koguste võtmine võib, eriti väikelastel, viia alkoholimürgistuseni. Selline seisund
võib olla eluohtlik ja viivitamatult tuleks konsulteerida arstiga.

Pudelitäie (100 ml) ravimi võtmisel manustatakse 16 g alkoholi.

Kui te unustate Sinupret tilku võtta
Ärge võtke kahekordset annust kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Jätkake ravimi võtmist vastavalt
instruktsioonile.

Kui te lõpetate Sinupret tilkade võtmise
Sinupret tilkade võtmise lõpetamine ei põhjusta probleeme.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Sinupret põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
.
Kõrvaltoimeid hinnatakse järgmiselt:
Väga sage (>1/10)
Sage (>1/100 kuni <1/10)
Aeg-ajalt (>1/1000 kuni <1/100)
Harv (>1/10000) kuni <1/1000)
Väga harv (<1/10000, kaasa arvatud üksikjuhud).

Aeg-ajalt võivad esineda seedetrakti häired (iiveldus, maovalu) ja harva ülitundlikkusreaktsioonid
(nahalööve, punetus, näoturse, düspnoe, sügelev angiödeem).

Kui mõni nimetatud kõrvaltoimetest ilmneb, siis tuleb lõpetada Sinupret tilkade manustamine ja
konsulteerida arstiga.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas SINUPRET säilitada

KUIDAS SINUPRET TILKU SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Säilitada temperatuuril kuni 25ºC.

Ärge kasutage Sinupret tilku pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab
kuu viimasele päevale. Kõlblikkusaeg pärast esmast avamist 6 kuud.
Teatud tingimustes võib tekkida kerge hägu või sade, mis siiski ei mõjuta ravimi toimet.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Sinupret lahus sisaldab

1 g lahust sisaldab 290 mg järgmiste taimede ekstrakti (droogi/ekstrakti suhe 1:11):

emajuurejuur

nurmenukuõis

hapu oblikas

leedriõis
raudürdiürt

suhtes 1:3:3:3:3, ekstraheeritud 59% etanooliga.
Abiained: puhastatud vesi, etanool

1 ml (0,98 g)lahust vastab 17 tilgale.

Kuidas Sinupret lahus välja näeb ja pakendi sisu
Kollakas-pruun, selge kuni kergelt hägune emajuure ja nurmenuku lõhnaga vedelik.
Sinupret suukaudsed tilgad on saadaval tilgapudelites, mis on pakendatud pappkarpi.
Pakendi suurused: 100 ml, 200 ml ja 300 ml.
.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Bionorica SE
Kerschensteinerstrasse 11-15
D-92318 Neumarkt
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
Miecys-Pharm OÜ
Vitamiini 4
Tartu 51014
Eesti
Tel.: +372 738 0676.

Infoleht on viimati kooskõlastatud oktoobris 2011Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Sinupret, suukaudsed tilgad, lahus

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 g lahust sisaldab 290 mg järgmiste taimede ekstrakti (droogi/ekstrakti suhe 1:11):

emajuurejuur

nurmenukuõis

hapu oblikas

leedriõis
raudürdiürt
suhtes 1:3:3:3:3, ekstraheeritud 59% etanooliga.

1 ml (0,98 g)lahust vastab 17 tilgale.


3. Ravimvorm

Suukaudsed tilgad, lahus
Kollakas-pruun, selge kuni kergelt hägune emajuure ja nurmenuku lõhnaga vedelik.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Sekreedi vedeldamine ägeda sinusiidi ja kroonilise sinusiidi ägenemise korral täiendava ravina.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud ja noorukid alates 12. eluaastast : 50 tilka 3 korda päevas.
Lapsed vanuses 6-11 aastat: 25 tilka 3 korda päevas.
Lapsed vanuses 2 kuni 5 aastat: 15 tilka 3 korda päevas.

Soovitatava ravikuuri pikkus on 7 kuni 14 päeva.
Kui sümptomid püsivad kauem kui 7 päeva, süvenevad või korduvad perioodiliselt, tuleb
konsulteerida arstiga.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.
Alla 2-aastased lapsed.
Etanoolisisalduse tõttu (19%) tuleb alkoholismi ja maksahaiguste all kannatavatele patsientidele
manustada ravimit alles pärast arstiga konsulteerimist.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Alkoholismi või maksahaiguste all kannatavad patsiendid peaksid meeles pidama, et Sinupret tilgad
sisaldavad 19% alkoholi (etanooli). Alkoholi kogus täiskasvanu annuse kohta on 0,45 g, mis on
ligikaudu võrdne ühe lusikatäie veiniga.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole teada.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Uuringute tulemused ei näidanud mingit riski Sinupreti kasutamisel raseduse ajal. Siiski võib raseduse
ja imetamise ajal Sinupret tilku kasutada ainult arsti ettekirjutusel kui see on hädavajalik.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ravim sisaldab 19% etanooli. Normaalse ainevahetuse ja kehakaaluga inimene kataboliseerib
üksikannusest imendunud etanooli koguse mõne minuti jooksul.
Ravim ei halvenda eeldatavasti autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

4.8. Kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid võivad ka Sinupret tilgad põhjustada kõrvaltoimeid.
Kõrvaltoimeid hinnatakse järgmiselt
Väga sage (>1/10)
Sage (>1/100 kuni <1/10)
Aeg-ajalt (>1/1000 kuni <1/100)
Harv (>1/10000) kuni <1/1000)
Väga harv (<1/10000, kaasa arvatud üksikjuhud).

Aeg-ajalt võivad esineda seedetrakti häired (iiveldus, maovalu) ja harva ülitundlikkusreaktsioonid
(nahalööve, punetus, näoturse, düspnoe, sügelev angiödeem).
Kui mõni nimetatud kõrvaltoimetest ilmneb, siis tuleb lõpetada Sinupret tilkade manustamine ja
konsulteerida arstiga.

4.9. Üleannustamine

Ravimi suuremate koguste võtmine võib, eriti väikelastel, viia alkoholimürgistuseni. Selline seisund
võib olla eluohtlik ja viivitamatult tuleks konsulteerida arstiga.

Pudelitäie (100 ml) ravimi võtmisel manustatakse 16 g alkoholi.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: teised kombineeritud preparaadid külmetuse leevendamiseks
ATC-kood: R05XA80

Loomkatsetes ilmnes Sinupreti sekretolüütiline kui ka põletikuvastane toime.
In vitro katses ilmnes Sinupreti otsene inhibeeriv toime A-gripi, paragripi ja RS viiruste levikule.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Farmakokineetilised uuringud puuduvad.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Sinupreti või selle üksikkomponentide toksilise toime kohta andmed puuduvad. Toksikoloogilistes
uuringutes, mis kestsid 13 nädalat, kasutati inimestele mõeldud annustest 5 kuni 100 korda suuremaid
annuseid. Sinupretil ei leitud genotoksilisi, teratogeenseid või fertiilsusele mõjuvaid toksilisi toimeid.

50 tilka Sinupret lahust sisaldab mitte vähem kui 0,018 mg hüdroksuantratseenderivaate (nimetatakse
emodiiniks), mis sisalduvad hapu oblikas.
Sinupret sisaldab nurmenuku õisi, mille primiini sisaldus on väiksem kui määramispiir 1,25 ppm
(arvestatuna droogile).

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Puhastatud vesi, etanool 96%

6.2. Sobimatus

Füüsikalised ja keemilised sobimatused ei ole teada.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast esmast avamist on 6 kuud.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Säilitada temperatuuril kuni +25°C.
Teatud tingimustes võib tekkida kerge hägu või sade, mis siiski ei mõjuta ravimi toimet.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Sinupret suukaudsed tilgad on saadaval tilgapudelites, mis on pakendatud pappkarpi.
Pakendisuurused: 100 ml, 200 ml ja 300 ml.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded
hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Bionorica SE
Kerschensteinerstrasse 11-15
D-92318 Neumarkt
Saksamaa

8. Müügiloa number

415503

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

06.06.2003/10.06.2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud oktoobris 2011