RENNIE

Toimeained: kaltsiumkarbonaat+magneesiumkarbonaat

Ravimi vorm: närimistablett

Ravimi tugevus: 680mg+80mg 24TK

Käsimüügiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on RENNIE ja milleks seda kasutatakse

Rennie on näidustatud mao- või kaksteistsõrmiksoole haavandite, ning mao ülihappesuse ja kõrvetiste
sümptomaatiliseks raviks.
Rennie sisaldab kahte antatsiidi - kaltsiumkarbonaati ja magneesiumkarbonaati, millel on kiire ja
pikaajaline liigset maohapet neutraliseeriv toime.

2. Mida on vaja teada enne RENNIE võtmist

Ärge kasutage Rennie närimistablette:
- kui teil on raske neeruhaigus või teil on neerukivid;
- kui teil on kõrge kaltsiumi või madal fosfaatide sisaldus veres;
- kui olete kaltsiumkarbonaadi, magneesiumkarbonaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade
(loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Sarnaselt teistele antatsiididele võib nende tablettide võtmine peita teiste, tõsisemate haigusseisundite
sümptomeid. Kui sümptomid 7 päeva jooksul ei möödu, pidage nõu oma arstiga.
Kui teil on probleeme neerudega, pidage enne Rennie tablettide võtmise alustamist nõu oma arsti või
apteekriga.

Muud ravimid ja Rennie
Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid
ravimeid.
• Kui te võtate antibiootikume (tetratsükliinid, kinoloonid), südameglükosiide (digoksiin),
levotüroksiini (kilpnäärme hormoon), eltrombopagi (trombotsüütide arvu suurendav ravim) või
teisi retseptiravimeid (nt fluoriidid, fosfaadid, rauda sisaldavad preparaadid), siis konsulteerige
enne Rennie võtmist oma arstiga, sest Rennie võib mõjutada nende ravimite toimet.
• Kui te võtate tiasiid-diureetikume, mida kasutatakse uriinierituse suurendamiseks, siis öelge
seda oma arstile enne, kui te hakkate Rennie tablette võtma, sest arst võib soovida jälgida teie
vere kaltsiumisisaldust.
Selleks, et kõigist kasutatavatest ravimitest saadav kasu oleks maksimaalne, võtke Rennie tablette 1
kuni 2 tundi pärast ükskõik millise teise ravimi võtmist.

Rennie koos toidu ja joogiga
Sarnaselt teistele kaltsiumit sisaldavatele antatsiididele tuleb hoiduda manustamisest koos suure
koguse piima või piimatoodetega.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Raseduse ja imetamise ajal võib Rennie närimistablette kasutada, kuid vältida tuleb pikaajalist suurte
annuste manustamist. Rasedad ei tohi ületada maksimaalset lubatud ööpäevast annust (vt lõik 3 „Kuidas
Rennie närimistablette kasutada“).

Rennie sisaldab sahharoosi
Rennie üks tablett sisaldab 475 mg sahharoosi. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud
suhkruid või te põete suhkurhaigust, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas RENNIE võtta

Kuidas Rennie närimistablette kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed: 1…2 närimistabletti ühekordse annusena, eelistatult üks
tund pärast sööki ja enne magamaminekut, samuti kõrvetiste puhul valu ajal. Ärge võtke 24 tunni
jooksul rohkem kui 11 tabletti.
Kui kaebused püsivad pärast 7 päeva möödumist, konsulteerige oma arstiga, et välistada mõne tõsisema
haiguse esinemine. Vältida tuleb ravimi pikaajalist kasutamist.
Mitte anda alla 12-aastastele lastele.

Kui te võtate Rennie tablette rohkem kui ette nähtud
Ärge rohkem tablette võtke, jooge palju vett ja pidage nõu oma arsti või apteekriga. Üleannustamise
sümptomid võivad olla iiveldus ja oksendamine, kõhukinnisus, väsimus, uriinierituse suurenemine,
janu, vedelikupuudus ja ebatavaline lihasnõrkus.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te unustate Rennie närimistablette võtta
Unustatud annuse korvamiseks ärge võtke kahekordset annust.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Soovitatud annustel on kõrvaltoimete esinemine ebatõenäoline.

Väga harva on teatatud allergilistest reaktsioonidest ravimi koostisosade suhtes nagu nt lööbed,
sügelus, hingamisraskused ja näo-, suu- või neeluturse ja anafülaktiline šokk. Kui teil tekivad need
reaktsioonid, lõpetage otsekohe ravi ja pöörduge arsti poole.

Pikaajaline suurte annuste manustamine võib tõsta vere kaltsiumi- ja magneesiumisisaldust, seda eriti
neeruhaigusega patsientidel. See võib põhjustada iiveldust ja oksendamist, seedehäireid, kõhulahtisust,
väsimust, lihasnõrkust, segasusseisundit, uriinierituse suurenemist, janu ja vedelikupuudust.

Kui võtta pikema aja vältel Rennie tablette koos piima või piimatoodetega, võib tekkida piima-
leelisesündroom, mis võib põhjustada kõrget kaltsiumitaset veres. Piima-leelisesündroomi
sümptomiteks võivad olla maitsetundlikkuse muutused, peavalu, neeruprobleemid, väsimus ja naha
alla tekkivad kühmud/muhud.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas RENNIE säilitada

Kuidas ravimit Rennie säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast märget "Kõlblik
kuni:" ja blistril pärast märget "EXP". Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Rennie sisaldab
- Toimeained on kaltsiumkarbonaat ja magneesiumkarbonaat. Üks närimistablett sisaldab 680 mg
kaltsiumkarbonaati (milles on 272 mg kaltsiumi) ja 80 mg magneesiumkarbonaati.
- Abiained on sahharoos, talk, modifitseeritud maisitärklis, kartulitärklis, magneesiumstearaat,
vedel parafiin, piparmündi kuivekstrakt (20%) ja sidruni maitselisand.

Kuidas Rennie välja näeb ja pakendi sisu
Valged närimistabletid, 24 kaupa PVC/alumiiniumblisterpakendis.


Müügiloa hoidja
UAB Bayer
Žirmunu 68a
LT 09124 Vilnius
Leedu

Tootja
Delpharm Gaillard
33, Rue de l'Industrie
F-74240 Gaillard
Prantsusmaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Bayer OÜ
Lõõtsa 2, Tallinn
Tel: +372 655 8565


Infoleht on viimati kooskõlastatud novembris 2012Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Rennie, 680 mg/80 mg närimistablett

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks närimistablett sisaldab 680 mg kaltsiumkarbonaati (milles on 272 mg kaltsiumi) ja 80 mg
magneesiumkarbonaati.
INN. Calcii carbonas, magnesii carbonas

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

Teadaolevat toimet omav abiaine:
Üks närimistablett sisaldab 475 mg sahharoosi.

3. Ravimvorm

Närimistablett.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Mao ja kaksteistsõrmiksoole haavandid.
Mao ülihappesuse ja kõrvetiste sümptomaatiline ravi.

4.2. Annustamine ja manustamisviis


Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed: 1…2 närimistabletti ühekordse annusena eelistatavalt üks
tund pärast sööki ja enne magamaminekut, samuti kõrvetiste puhul valu ajal. Maksimaalselt ööpäevast
annust 8 g kaltsiumkarbonaati (11 tabletti) ei tohi ületada.

Ravimit ei soovitata kasutada alla 12-aastastel lastel.

Kui hoolimata ravist sümptomid püsivad, on soovitatav kõigi antatsiidide puhul rakendada
diagnostilisi meetmeid, et välistada tõsisem haigus.


Suukaudne.
Tabletid tuleb imeda või närida. Koos veega manustamine pole vajalik.

4.3. Vastunäidustused

Kaltsiumkarbonaati kombinatsioonis magneesiumkarbonaadiga ei tohi manustada järgmiste seisundite
korral:
- ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes;
- hüperkaltseemia ja/või haigusseisundid, mis põhjustavad hüperkaltseemiat;
- neerukivitõbi, kui tegemist on kaltsiumit sisaldavate kividega;
- raske neerupuudulikkus;
- hüpofosfateemia.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Pikaajalist kasutamist tuleb vältida. Soovitatavat annust ei tohi ületada. Kui kaebused püsivad või
taanduvad ainult osaliselt, on vajalikud edasised meditsiinilised uuringud.

Neerufunktsiooni kahjustusega patsientide puhul tuleb üldiselt olla ettevaatlik. Nendel patsientidel tuleb
kaltsium- ja magneesiumkarbonaadi kasutamisel regulaarselt kontrollida plasma kaltsiumi-, fosfaadi- ja
magneesiumisisaldust. Rennie tablette ei tohi kasutada hüperkaltsiuuria korral.

Pikaajaline suurte annuste manustamine võib põhjustada kõrvaltoimeid nagu hüperkaltseemia,
hüpermagneseemia ja piima-leelisesündroom, seda eriti neerupuudulikkusega patsientidel. Ravimit ei
tohi võtta koos suure koguse piima või piimatoodetega. Nende toodete pikaajaline kasutamine
suurendab neerukivide tekkeriski.

Päriliku fruktoositalumatuse, glükoos-galaktoos malabsorbtsiooni või sukraas-isomaltaasi
puudulikkusega patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Antatsiidide manustamisel tekkivad mao happesuse muutused võivad mõjutada mõnede samaaegselt
võetavate ravimite imendumise kiirust ja ulatust.

Uuringud on näidanud, et kaltsiumi ja magneesiumi sisaldavad antatsiidid võivad moodustada
komplekse teatud ainete, nt antibiootikumide (tetratsükliin, kinoloonid) ja südameglükosiididega (nt
digoksiin, levotüroksiin ja eltrombopag), vähendades seeläbi nende imendumist.
Kaltsiumi soolad vähendavad fluoriidide ja rauda sisaldavate preparaatide imendumist, kaltsiumi ja
magneesiumi soolad võivad takistada fosfaatide imendumist.
Tiasiid-diureetikumid vähendavad kaltsiumi eritumist uriiniga. Samaaegsel tiasiid-diureetikumide
kasutamisel tuleb regulaarselt jälgida seerumi kaltsiumisisaldust, sest suureneb hüperkaltseemia oht.

Seetõttu on soovitatav manustada antatsiide teistest ravimitest eraldi, jättes manustamise vahele 1 kuni
2 tundi.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Kasutatuna raseduse ajal ei ole täheldatud kaasasündinud haiguste tekkeriski suurenemist. Kui Rennie
tablette manustada vastavalt juhendile, võib seda raseduse ja imetamise ajal kasutada, kuid vältida
tuleb pikaajalist suurte annuste manustamist.
Rasedad ei tohi ületada maksimaalset lubatud ööpäevast annust (vt lõik 4.2).

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Rennie'l ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Loetletud kõrvaltoimed põhinevad spontaansetel kõrvaltoime teatistel, mistõttu jaotus CIOMS III
esinemissageduste kategooriate alusel ei ole asjakohane.

Immuunsüsteemi häired
Väga harva on teatatud ülitundlikkusreaktsioonide tekkest, mille kliinilised sümptomid võivad olla
lööve, nõgestõbi, angioödeem ja anafülaksia.

Ainevahetus ja toitumishäired
Suurte annuste pikaajaline kasutamine, eriti neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel, võib viia
hüpermagneseemia (magneesiumi sisaldavate antatsiidide puhul) või hüperkaltseemia ja alkaloosi
tekkeni, mis võivad põhjustada seedetrakti sümptomeid ja lihasnõrkust (vt allpool).

Seedetrakti häired
Esined võib iiveldust, oksendamist, ebamugavustunnet kõhus ja kõhulahtisust.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused
Esineda võib lihasnõrkust.

Piima-leelisesündroomiga seotud kõrvaltoimed
Seedetrakti häired: ageusia.
Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid: kaltsinoos ja asteenia.
Närvisüsteemi häired: peavalu.
Neerude ja kuseteede häired: asoteemia.

4.9. Üleannustamine

Kaltsiumkarbonaadi ja magneesiumkarbonaadi suurte annuste pikaajaline kasutamine võib eriti
neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel põhjustada neerupuudulikkust, hüpermagneseemiat,
hüperkaltseemiat ja alkaloosi, mis võivad omakorda esile kutsuda seedetrakti sümptomeid (iiveldust,
oksendamist, kõhukinnisust) ja lihasnõrkust. Sellistel juhtudel tuleb ravimi manustamine lõpetada ja
tagada küllaldane vedeliku tarbimine. Üleannustamise rasketel juhtudel (nt piima-leelisesündroomi
korral) tuleb konsulteerida tervishoiutöötajaga, kuna vajalikuks võib osutuda teiste rehüdratatsiooni
meetmete rakendamine (nt infusioonid).

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: antatsiidid, alumiiniumi-, kaltsiumi- ja magneesiumiühendite
kombinatsioonid ja kompleksühendid, ATC-kood: A02AD83

Rennie sisaldab kahte antatsiidi - kaltsiumkarbonaati ja magneesiumkarbonaati. Kaltsium- ja
magneesiumkarbonaadil on lokaalne toimemehhanism, mis põhineb maohappe neutraliseermisel, mis
ei sõltu süsteemsest imendumisest. Kaltsiumkarbonaadil on kiire, pikaajaline ja tugev neutraliseeriv
toime. Seda efekti suurendab magneesiumkarbonaat, millel on samuti tugev neutraliseeriv toime. In
vitro
on Rennie neutraliseerimisvõime 16 mEq H+ (tiitrimisel pH-ni 2,5).

5.2. Farmakokineetilised omadused

Maos reageerivad kaltsiumkarbonaat ja magneesiumkarbonaat maomahlas sisalduva happega,
moodustades lahustuvaid soolasid ja vett.
CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2
MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + H2O + CO2
Kaltsium ja magneesium võivad nendest lahustuvatest sooladest imenduda. Imendumise ulatus sõltub
patsiendist ja manustatud annusest. Imendub vähem kui 10% kaltsiumist ja 15...20% magneesiumist.
Tervetel inimestel erituvad imendunud väikesed kaltsiumi ja magneesiumi kogused tavaliselt kiiresti
neerude kaudu. Neerufunktsiooni kahjustuse korral võivad kaltsiumi ja magneesiumi
kontsentratsioonid seerumis suureneda.

Sooletraktis muudavad mitmed mitte mao päritolu seedemahlad lahustuvad soolad lahustumatuteks,
misjärel need väljutatakse roojaga.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Täiendavaid olulisi ohutusalaseid andmeid lisaks juba teistes lõikudes toodud informatsioonile ei ole
teada.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

sahharoos
talk
modifitseeritud maisitärklis
kartulitärklis
magneesiumstearaat
vedel parafiin
piparmündi kuivekstrakt (20%)
sidruni maitselisand

6.2. Sobimatus


Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Rennie on saadaval 24 närimistableti kaupa PVC/alumiinium blisterpakendis.


7. MÜÜGILOA
HOIDJA

UAB Bayer
Žirmunu 68a
LT 09124 Vilnius
Leedu


8.
MÜÜGILOA NUMBER

088194


9.
ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 25.02.2000
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 22.10.2010


10.
TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud aprillis 2012