PROINDAP

Toimeained: indapamiid

Ravimi vorm: kõvakapsel

Ravimi tugevus: 2,5mg 30TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on PROINDAP ja milleks seda kasutatakse

Indapamiid on antihüpertensiivse toimega diureetikum (vedeliku väljutaja).


Näidustused.
Essentsiaalne hüpertensioon (kõrgvererõhutõbi).

2. Mida on vaja teada enne PROINDAP võtmist

Ärge võtke Proindap'i
- kui te olete ülitundlik indapamiidi, teiste sulfoonamiidide või ravimi ükskõik millise abiaine
suhtes.
-kui teil on raskekujuline maksa- või neerupuudulikkus.
- kui te põete rasket maksahaigust või maksa entsefalopaatiat.
- kui teil on hüpokaleemia (kaaliumi vaegus veres).

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Proindap
- kui ravi jooksul ilmneb valgustundlikkusreaktsioon, on soovitatav ravi lõpetada. Kui
peetakse vajalikuks diureetikumi uuesti manustada, on soovitatav kaitsta päikesevalgusele või A
tüüpi kunstlikule ultraviolettkiirgusele (UVA) eksponeeritud nahapiirkondi.
- kui teie ravist oodatav toime ei ole küllaldane, tuleks arstil raviskeemile lisada teine
antihüpertensiivne ravim, kuid teiste diureetikumide kasutamine pole soovitatav .
- ravi ajal tuleb hoolikalt jälgida elektrolüütide (naatriumi, kaaliumi ja kaltsiumi) sisaldust
vereplasmas, eriti kui teid ravitakse samaaegselt südameglükosiidide, südame rütmihäirete
vastaste ravimite või liitiumisooladega.
- kui te olete suhkruhaige, eriti hüpokaleemiale kalduvuse korral, tuleb regulaarselt kontrollida
vere suhkrusisaldust.
- kui te olete podagrahaige, esineb teil oht podagrahoo tekkeks. Teil tuleb ravimi annust
kohandada vastavalt plasma kusihappe sisaldusele.

Dopingukontroll
Indapamiidi avastamine uriinis dopingukontrollil toob kaasa sportlase diskvalifitseerimise.

Võtmine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid
muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Proindap tugevdab teiste diureetikumide toimet.
Kui indapamiidiga samaaegselt manustatakse lahtisteid, glükokortikoidhormoone või
südameglükosiide, võivad need ravimid suurendada kaaliumi taseme langust.
Võimalusel vältida veel järgmisi koosmanustamisi: liitium, amfoteritsiin, AKE-inhibiitorid,
vinkamiin, metformiin, proarütmilise toimega antiarütmikumid, teised hüpokaleemilised ained,
suukaudsed suhkrutõve ravimid, kaaliumi säästvad diureetikumid, neuroleptikumid.
AKE inhibiitorite kasutamine võib põhjustada äkilist vereõhu langust ja neerupuudulikkuse
kujunemist, seda eriti ravi alguses ja neeruarteri ahenemisega patsientidel.

Proindap’i võtmine koos toidu ja joogiga
Kapsel neelatakse alla tervelt, puruks närimata, soovitatavalt hommikuti, juues peale vedelikku.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Kui te olete rase või planeerite rasestuda või toidate rinnaga last, informeerige sellest oma arsti.
Rasedatele ei ole diureetikumide manustamine õigustatud, sest see võib tõsiselt kahjustada loodet.
Indapamiid eritub rinnapiima, mistõttu tuleb rinnaga toitmisest ravi ajal loobuda.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Enamasti Proindap ei mõjuta tähelepanuvõimet, harva ja eriti ravi algul või teise
antihüpertensiivse ravimi lisamisel raviskeemi võivad seoses vererõhu langusega avalduda
erinevad reaktsioonid, mille tulemusena võib autojuhtimise või masinate käsitlemise võime
häiruda.

Oluline teave Proindap'i mõningate koostisainete suhtes
Ravim sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne
ravimi võtmist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas PROINDAP võtta

Võtke Proindap'i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus täiskasvanutele on 2,5 mg (üks kapsel) päevas, soovitatavalt hommikuti. Kapsel
neelatakse alla tervelt, puruks närimata, juues peale vedelikku.
Proindapi võib kombineerida teiste antihüpertensiivsete ravimitega, kuid teiste diureetikumide
kasutamine pole soovitatav. Kui vererõhuravi tulemused eelnimetatud annustega ei ole
rahuldavad, tuleb indapamiidile lisada mõni teine antihüpertensiivne ravim, mitte suurendada
Proindapi annust.

Neerupuudulikkus
Raske neerupuudulikkuse korral (kreatiniini kliirens alla 30 ml/min) on ravi vastunäidustatud.
Tiasiidid ja sarnased diureetikumid toimivad täielikult ainult siis, kui neerufunktsioon on
normaalne või vaid minimaalselt kahjustatud.

Eakad
Eakatel tuleb kreatiniini sisaldus plasmas kohandada vastavalt eale, kehakaalule ja soole. Eakaid
patsiente võib ravida indapamiidiga, kui neerufunktsioon on normaalne või vaid minimaalselt
kahjustatud.

Maksakahjustus
Raske maksakahjustuse korral on ravi vastunäidustatud.

Kasutamine lastel
Proindap’i ei soovitata kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel ohutuse ja efektiivsuse
andmete puudumise tõttu.

Kui teil on tunne, et Proindap’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Kui te võtate Proindap’i rohkem kui ette nähtud
Kui te kasutate Proindap’i rohkem kui arst on teile määranud, võtke koheselt ühendust arstiga.
Ägeda mürgistuse sümptomiteks on organismi vedeliku-, kaaliumi- ja naatriumivaeguse teke,
iiveldus, oksendamine, pearinglus, unisus, segasus, liigne urineerimine või uriini vähesus,
võimalik ka kuseerituse puudumine (tingituna vedeliku vaegusest), krambid.
Esmane abinõu üleannustamise korral on takistada manustatud ravimi imendumist maoloputuse ja
aktiveeritud söe manustamise teel. Sümptomaatilist ravi teostatakse haiglas ning see seisneb
plasmaasendajate manustamises ning elektrolüütide tasakaalu korrigeerimises.

Kui te unustate Proindap’i võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui kapsel jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Proindap’i võtmise
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Proindap põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgmistest kõrvaltoimetest on teatatud näidatud ligikaudsete esinemissagedustega:

Sage (puudutab vähem kui ühte isikut 10-st, kuid rohkem kui ühte isikut 100-st):
- makulopapuloossed lööbed (allergiline reaktsioon nahal, mille korral tekivad laialdased
punetavad alad väikeste muhkudega).

Aeg-ajalt (puudutab vähem kui ühte isikut 100-st, kuid rohkem kui ühte isikut 1000-st):
- oksendamine
- allergilised reaktsioonid, peamiselt inimestel, kellel on kalduvus allergiliste ja astmaatiliste
reaktsioonide tekkeks, mis tekivad enamasti nahal, põhjustades purpurit (punased täpid
nahal).

Harv (puudutab vähem kui ühte isikut 1000-st, kuid rohkem kui ühte isikut 10 000-st)
- peapööritus (pearinglustunne)
- väsimus
- peavalu
- paresteesia (torkimistunne)
- iiveldus
- kõhukinnisus
- suukuivus.

Väga harv (puudutab vähem kui ühte isikut 10 000-st):
- kaltsiumi taseme suurenemine veres
- ebaregulaarne südame löögisagedus
- madal vererõhk
- vereliistakute arvu vähenemine, mis võib suurendada riski verejooksu või verevalumite
tekkeks
- valgevereliblede arvu vähenemine, mis võib suurendada infektsioonide tõenäosust
- luuüdi puudulikkus (põhjustab igat tüüpi vererakkude arvu vähenemist) või aneemia
(punavereliblede arvu vähenemine)
- kõhunäärme põletik või infektsioon
- neerupuudulikkus
- allergilised reaktsioonid, nt angioödeem ja/või nõgestõbi, rasked nahanähud. Angioödeemi
iseloomustavad naha turse jäsemetel või näol, huulte või keele turse, kurgu või
hingamisteede limaskestade turse, mis põhjustab hingeldust või neelamisraskust. Kui see
tekib, pöörduge otsekohe oma arsti poole.
- rasked allergilised reaktsioonid, nt toksiline epidermaalne nekrolüüs ja Stevens-Johnsoni
sündroom, mis võib põhjustada gripilaadseid sümptomeid ja villide teket nahal või naha
ketendamist. Kui see tekib, pöörduge otsekohe oma arsti poole.
- ägeda dissemineerunud erütematoosse luupusega (harvaesinev põletikuline haigus)
patsientide seisund võib selle ravimi võtmisel halveneda.
- maksaprobleemid või maksa entsefalopaatia nime all tuntud seisundi halvenemine
maksaprobleemidega patsientidel, mis võivad põhjustada aju ja närvide kahjustust.

On teatatud muudest kõrvaltoimetest, mille hulka kuuluvad:
- kaaliumitaseme langus veres, mis võib põhjustada lihasnõrkust
- naatriumitaseme langus veres ja veremahu vähenemine, mis võib põhjustada
dehüdratsiooni või pearinglust ja joobnud tunnet püsti tõusmisel madala vererõhu tõttu
- kusihappetaseme suurenemine veres, mis võib põhjustada või raskendada podagra juhte
(seisund, mis põhjustab valu, põletikku ja turset ühes või mitmes liigeses)
- veresuhkrutaseme suurenemine suhkurtõvega patsientidel
- valgustundlikkusreaktsioonid (naha välimuse muutus) pärast kokkupuudet päikesevalguse
või kunstliku ultraviolett A (UVA) valgusega.
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas PROINDAP säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage Proindap'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile. Kõlblikkusaeg viitab
kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Proindap sisaldab

- Toimeaine on indapamiid. Üks kapsel sisaldab 2,5 mg indapamiidi.
- Abiained on mikrokristalne tselluloos, laktoosmonohüdraat, maisitärklis,
magneesiumstearaat, kolloidne ränidioksiid, indigokarmiin, titaandioksiid, želatiin.

Kuidas Proindap välja näeb ja pakendi sisu
Kapsel.
Želatiinkapslid: kapsli keha valge, kapsli kaas sinine.
Pakendi suurus: 30 kapslit blisterpakendis.

Müügiloa hoidja ja tootja
PRO.MED.CS Praha a.s.
Telčská 1
140 00 Praha 4
Tšehhi Vabariik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja
poole:

PRO.MED.CS Baltic, UAB, Liimi 1, 10621 Tallinn, Tel: +372 6 597008

Infoleht on viimati kooskõlastatud: aprillis 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Proindap, 2,5 mg kõvakapslid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks kapsel sisaldab 2,5 mg indapamiidi.
INN. Indapamidum

Abiaine: sisaldab laktoosmonohüdraati.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Kapsel.
Želatiinkapslid: kapsli keha valge, kapsli kaas sinine.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Essentsiaalne hüpertensioon.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Annustamine ja manustamine

Tavaline annus täiskasvanutele on 2,5 mg (üks kapsel) päevas, soovitatavalt hommikuti. Kapsel
neelatakse alla tervelt, puruks närimata, juues peale vedelikku.
Proindapi võib kombineerida teiste antihüpertensiivsete ravimitega, kuid teiste diureetikumide
kasutamine pole soovitatav. Kui vererõhuravi tulemused eelnimetatud annustega ei ole
rahuldavad, tuleb indapamiidile lisada mõni teine antihüpertensiivne ravim, mitte suurendada
Proindapi annust.

Neerupuudulikkus (vt lõigud

4.3. Vastunäidustused

ja 4.4)
Raske neerupuudulikkuse korral (kreatiniini kliirens alla 30 ml/min) on ravi vastunäidustatud.
Tiasiid ja sarnased diureetikumid toimivad täielikult ainult siis, kui neerufunktsioon on
normaalne või vaid minimaalselt kahjustatud.

Eakad (vt lõik 4.4)
Eakatel tuleb kreatiniini sisaldus plasmas kohandada vastavalt eale, kehakaalule ja soole. Eakaid
patsiente võib ravida indapamiidiga, kui neerufunktsioon on normaalne või vaid minimaalselt
kahjustatud.

Maksakahjustus (vt lõigud 4.3 ja 4.4)
Raske maksakahjustuse korral on ravi vastunäidustatud.

Lapsed ja noorukid (alla 18-aastased)
Indapamiidi ei soovitata kasutada lastel ja noorukitel ohutuse ja efektiivsuse andmete
puudumise tõttu.

4.3

Ülitundlikkus indapamiidi, teiste sulfoonamiidide või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.
Raskekujuline maksa- või neerupuudulikkus.
Hepaatiline entsefalopaatia või raske maksafunktsiooni häire.
Hüpokaleemia.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Tiasiiddiureetikumid võivad maksapuudulikkusega patsientidel põhjustada hepaatilise
entsefalopaatia kujunemise. Sellisel juhul tuleb ravi indapamiidiga koheselt katkestada.
Valgustundlikkus:
Tiasiidide ja tiasiidisarnaste diureetikumidega seoses on teatatud valgustundlikkusreaktsioonide
juhtudest (vt lõik 4.8). Kui ravi jooksul ilmneb valgustundlikkusreaktsioon, on soovitatav ravi
lõpetada. Kui peetakse vajalikuks diureetikumi uuesti manustada, on soovitatav kaitsta
päikesevalgusele või A tüüpi kunstlikule ultraviolettkiirgusele (UVA) eksponeeritud
nahapiirkondi.

Plasma naatriumisisaldus
Plasma naatriumisisaldus tuleb määrata enne ravi algust ning ravi ajal seda hüponatreemia ohu
tõttu regulaarselt jälgida, eriti eakate ja maksatsirroosiga patsientide puhul.

Plasma kaaliumisisaldus
Tiasiidide ja sellesarnaste diureetikumide pikaajaline manustamine võib põhjustada
hüpokaleemiat. Hüpokaleemiat tuleb eriti vältida vanurite, imendumishäiretega patsientide ja
nende puhul, kes tarvitavad korraga rohkem kui ühte ravimit, tsirroosihaigetel, tursete ja astsiidi
korral, samuti koronaarhaiguste ja südamepuudulikkuse korral, sest nendel patsientidel esineb
oht südame rütmihäirete tekkeks. Ohustatud on ka kaasasündinud või ravimitest tingitud
pikenenud QT-intervalliga patsiendid.
Nii hüpokaleemia kui bradükardia on eelsoodumuseks tõsise arütmia tekkele, peamiselt
eluohtliku “torsade de pointes” tekkeks.

Plasma kaltsiumisisaldus
Tiasiidid ja sellesarnased diureetikumid võivad vähendada kaltsiumi ekskretsiooni uriiniga,
põhjustades seega mõõduka plasma kaltsiumisisalduse tõusu. Hüperkaltseemia võib olla
põhjustatud ka latentsest hüperparatüreoidismist. Hüperkaltseemia tekkimisel on vajalik ravi
katkestamine ja kõrvalkilpnäärme funktsiooni kontrollimine.

Vere suhkrusisaldus
Diabetes mellitus’e patsientidel, eriti hüpokaleemia kalduvuse korral tuleb regulaarselt
kontrollida vere suhkrusisaldust.

Kusihappe plasmatase
Suurenenud plasma kusihappe sisaldusega patsientidel esineb oht podagrahoo tekkeks.
Nimetatud patsientidel tuleb ravimi annust kohandada vastavalt plasma kusihappe sisaldusele.

Neerufunktsiooni häire
Diureetikumid avaldavad täielikku toimet ainult normaalse või minimaalselt halvenenud
neerufunktsiooni korral (plasma kreatiniinisisaldus alla 220 μmol/l). Diureetikumide
kasutamisest tekkinud vee- ja naatriumikadu vähendab glomerulaarfiltratsiooni kiirust ning võib
põhjustada uurea ja kreatiniini plasmasisalduse tõusu. Taoline mööduv funktsionaalne
neerupuudulikkus ei tekita normaalse neerufunktsiooniga patsiendile mingeid negatiivseid
tagajärgi, kuid võib süvendada olemasolevat neerupuudulikkust.

Dopingukontroll
Indapamiidi avastamine uriinis dopingukontrollil toob kaasa sportlase diskvalifitseerimise.

Abiained:
Ravim sisaldab laktoosmonohüdraati. Patsiendid, kellel on tegemist selliste harvaesinevate
pärilike haigustega nagu galaktoosi talumatus, laktaasi defitsiit või glükoosi-galaktoosi
malabsorptsioon, ei tohi antud ravimit kasutada.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ebasobivad kombinatsioonid:
Samaaegne manustamine liitiumiga võib põhjustada viimase plasmakontsentratsiooni
suurenemist ja mürgistusnähtude kujunemist (väheneb liitiumi renaalne ekskretsioon). Liitiumi
ja diureetikumide samaaegsel manustamisel tuleb hoolikalt jälgida liitiumi
plasmakontsentratsiooni ja kohandada vajadusel annust.
Mõnede ravimite (astemisool, erütromütsiin, terfenadiin, vinkamiin) samaegne manustamine
indapamiidiga võib viia “torsade de pointes”-tüüpi arütmia tekkele, eriti hüpokaleemilistel,
bradükardilistel ja olemasaoleva pikenenud QT-intervalliga patsientidel.

Suuremat ettevaatust nõudvad kombinatsioonid:
Mittesteroidsed põletikuvastased ravimid võivad vähendada indapamiidi antihüpertensiivset
toimet.
Amfoteritsiin B (intravenoosselt), glükokortikoidid, mineralokortikoidid (süsteemselt) ning
stimuleerivad lahtistid suurendavad hüpokaleemia ohtu (sünergistlik toime).
Baklofeen suurendab indapamiidi antihüpertensiivset toimet. Hüpokaleemia suurendab
digitaalise glükosiidide toksilisi toimeid. Tuleb jälgida kaaliumi sisaldust vereplasmas ja EKG-d
ning vajadusel korrigeerida raviskeemi.
AKE inhibiitorite kasutamine võib põhjustada äkilist hüpotensiooni ja neerupuudulikkuse
kujunemist, seda eriti ravi alguses ja neeruarteri stenoosiga patsientidel. Ravi diureetikumidega
tuleb katkestada 3 päeva enne AKE inhibiitorite kasutuselevõttu.
Kroonilise südamepuudulikkuse puhul, kui indapamiidi kasutatakse koos AKE inhibiitoritega,
on soovitatav mõlemaid nimetatud ravimeid kasutada väikestes annustes. Patsiendi
neerufunktsiooni (kreatiniini plasmataset) tuleb jälgida AKE inhibiitorravi esimeste nädalate
jooksul.
Koosmanustamine Ia klassi (kinidiin, disopüramiid) ja III klassi antiarütmikumidega
(amiodaroon, bretüülium, sotalool) võib põhjustada “torsade de pointes”-tüüpi rütmihäiret
(predisponeerivad faktorid on hüpokaleemia, bradükardia, olemasolev pikenenud QT-intervall).
Samaaegne manustamine metformiiniga suurendab laktatsidoosi riski, mille põhjuseks on
diureetikumidega (eriti lingudiureetikumidega) seostatavad neerufunktsiooni muutused.
Metformiini ei soovitata kasutada juhul, kui plasma kreatiniinisisaldus ületab meestel 15 mg/l
(135 μmol/l) ja naistel 12 mg/l (110 μmol/l).
Suukaudsete antidiabeetiliste ravimite toime võib väheneda koosmanustamisel indapamiidiga.
Samaaegne manustamine suurtes annustes jodeeritud kontrastainetega - diureetikumide poolt
tekitatud dehüdratatsioon suurendab ägeda neerupuudulikkuse tekke riski.
Imipramiin (tritsüklilised antidepressandid) ja neuroleptikumid suurendavad indapamiidi
antihüpertensiivset toimet ja ortostaatilise hüpotensiooni riski.
Kaltsiumi manustamist peab hoolikalt kaaluma kaltsiumi renaalse ekskretsiooni vähenemisest
tekkiva hüperkaltseemia tõttu.
Tsüklosporiin kujutab endast ohtu plasma kreatiniinitaseme suurenemise suhtes.
Glükokortikoidid võivad vähendada diureetikumide antihüpertensiivset toimet vee- ja
naatriumipeetuse tõttu.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Diureetikume ei ole soovitatav manustada raseduse ajal, kuna need võivad tekitada platsentaarse
verevarustuse häireid, mis ohustab loote arengut.
Indapamiid eritub rinnapiima, mistõttu tuleb rinnaga toitmisest ravi ajal loobuda.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Enamasti ei mõjuta Proindap tähelepanuvõimet. Harva, eriti ravi alguses või koosmanustamisel
teiste antihüpertensiivsete ravimitega, võib tekkida tähelepanuhäireid ning seega raskusi
autojuhtimisel ja masinate käsitsemisel.

4.8. Kõrvaltoimed

Enamik kliinilistest või laboratoorseid analüüse mõjutavatest kõrvaltoimetest on annusest
sõltuvad.
Tiasiidisarnased diureetikumid, sh indapamiid võivad põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid, mis on
järjestatud vastavalt järgmistele esinemissagedustele:
Väga sage (≥1/10); sage (≥1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100); harv (≥1/10 000
kuni <1/1000), väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Vere ja lümfisüsteemi häired
Väga harv: trombotsütopeenia, leukopeenia, agranulotsütoos, aplastiline aneemia, hemolüütiline
aneemia.

Närvisüsteemi häired
Harv: peapööritus, väsimus, peavalu, paresteesia.

Südame häired
Väga harv: arütmia, hüpotensioon.

Seedetrakti häired
Aeg-ajalt: oksendamine.

Harv: iiveldus, kõhukinnisus, suukuivus.

Väga harv: pankreatiit.

Maksa- ja sapiteede häired
Väga harv: maksafunktsiooni kõrvalekalded.

Teadmata: hepaatilise entsefalopaatia avaldumise võimalus maksapuudulikkuse korral (vt
lõigud 4.3 ja 4.4).

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Ülitundlikkusreaktsioonid, peamiselt dermatoloogilised, sagedamini allergiliste ja astmaatiliste
reaktsioonide soodumusega isikutel.

Sage: makulopapuloossed lööbed.

Aeg-ajalt: purpur.

Väga harv: angioneurootiline turse ja/või urtikaaria, toksiline epidermaalne nekrolüüs, Stevens-
Johnsoni sündroom.

Teadmata: olemasoleva ägeda dissemineerunud erütematoosse luupuse võimalik halvenemine.

On teatatud valgustundlikkusreaktsioonidest (vt lõik 4.4).

Neerude ja kuseteede häired
Väga harv: neerupuudulikkus.

Uuringud
Kliiniliste uuringute käigus täheldati hüpokaleemiat (kaaliumi sisaldus plasmas <3,4 mmol/l)
10% patsientidest ja 4% patsientidest oli 4…6 nädalat kestnud ravi järel kaaliumisisaldus
<3,2 mmol/l. Pärast 12 nädalat kestnud ravi oli kaaliumisisalduse keskmine langus 0,23 mmol/l.

Väga harv: hüperkaltseemia.

Teadmata:
Kaaliumipuudus koos hüpokaleemiaga, eriti tõsine teatud kõrge riskiga patsientide
populatsioonis (vt lõik 4.4).

Hüponatreemia koos hüpovoleemiaga, mis on vastutav dehüdratsiooni ja ortostaatilise
hüpotensiooni tekke eest. Samaaegne kloriidioonide kadu võib põhjustada sekundaarset
kompensatoorset metaboolset alkaloosi: selle toime esinemissagedus ja raskusaste on
tagasihoidlikud.

Kusihappe sisalduse suurenemine plasmas ja glükoosi sisalduse suurenemine veres ravi jooksul:
nende diureetikumide sobilikkust podagra või diabeediga patsientidel tuleb väga hoolikalt
kaaluda.

4.9. Üleannustamine

Indapamiidi üleannustamisel ei ole toksilisi toimeid täheldatud kuni annuseni 40 mg (mis ületab
27 korda terapeutilist annust).
Ägeda mürgistuse sümptomiteks on hüpovoleemia, hüponatreemia, hüpokaleemia, iiveldus,
oksendamine, vertiigo, unisus, segasus, polüuuria või oliguuria, võimalik ka anuuria
(hüpovoleemiast), krambid.
Esmane abinõu üleannustamise korral on takistada manustatud ravimi imendumist maoloputuse
ja aktiveeritud söe manustamise teel. Sümptomaatilise ravina manustada plasmaasendajaid ning
korrigeerida elektrolüütide tasakaalu.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: Diureetikumid, sulfoonamiidid
ATC-kood. C03BA11

Indapamiid on indoolringiga sulfoonamiidi derivaat, farmakoloogiliselt sarnane
tiasiiddiureetikumidele. Ravim inhibeerib naatriumi reabsorptsiooni Henle lingu
lahjendussegmentides, suurendades naatriumi ja kloriidide renaalset ekskretsiooni, vähesemal
määral ka kaaliumi ja magneesiumi eritumist ning suurendades erituva uriini hulka. Toodud
mehhanismil põhineb ilmselt indapamiidi antihüpertensiivne toime.
Antihüpertensiivset toimet on täheldatud ka neerupuudulikkusega hüpertensiivsetel patsientidel.
Antihüpertensiivse toime vaskulaarne mehhanism seisneb (sarnaselt teistele diureetikumidele)
veresooneseina silelihaskiudude kontraktiilsuse vähendamises seoses ioonide transmembraanse
vahetuse muutustega (peamiselt kaltsium) ja prostaglandiin E2 ja prostatsükliini (PGI2) sünteesi
stimuleerimises.
Indapamiid vähendab pikaajalisel kasutamisel vasaku vatsakese hüpertroofiat.
Kui manustatud annus ületab teatud läve, ei suurene tiasiidide ja sellesarnaste diureetikumide
terapeutiline toime, kuid sagenevad kõrvaltoimed. Mitterahuldava raviefekti puhul ei ole annuse
suurendamisest kasu.
Indapamiid ei mõjuta lipiidide (triglütseriidid, LDL-kolesterool, HDL-kolesterool) ega
süsivesikute metabolismi (ka mitte diabeetikutest hüpertensioonihaigetel).

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Indapamiidi biosaadavus on kõrge (93%). Plasmakontsentratsiooni maksimum (Tmax) kujuneb
umbes 1…2 tundi pärast 2,5 mg indapamiidi manustamist.
Jaotumine
Üle 75% indapamiidist seondub plasmavalkudega. Ravimi poolväärtusaeg plasmas on 14…24
tundi (keskmiselt 18 tundi). Indapamiidi korduvmanustamine suurendab ravimi
tasakaalukontsentratsiooni plasmas võrreldes ühekordse manustamisega. Indapamiidi
kumuleerumist organismi pole täheldatud.
Metabolism
60…80% manustatud indapamiidiannusest eritub neerude kaudu peamiselt metaboliitidena, vaid
5% ulatuses muutumatult. Neerupuudulikkuse korral ravimi farmakokineetika oluliselt ei
muutu.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Akuutse toksilisuse sümptomid on loomuuringutes ilmnenud vaid ülisuurte annuste
manustamisel. Letaalne annus rottidel oli umbes 300…1000 mg/kg, subakuutne toksilisus
kolmekuulise suukaudse manustamise järgselt rottidele algas annusest 1000 mg. Kroonilise
toksilisuse sümptomiks pärast 30 mg pikaajalist manustamist oli hüpokaleemia.
Fertiilsust kahjustavat, mutageenset või kantserogeenset toimet ei ole indapamiidil leitud.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Mikrokristalne tselluloos
Laktoosmonohüdraat
Maisitärklis
Magneesiumstearaat
Kolloidne ränidioksiid
Indigokarmiin
Titaandioksiid
Želatiin

6.2. Sobimatus

Pole teada.

6.3. Kõlblikkusaeg

:


5 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Säilitamise eritingimised

Hoida temperatuuril kuni 25 oC. Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

30 kapslit blisterpakendis.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamisjuhend

Erijuhised puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

PRO.MED.CS Praha a.s.
Telčská 1
140 00 Praha 4
TÅ¡ehhi Vabariik

8. Müügiloa number

346901

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/ MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

30.03.2001/3.05.2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud veebruaris 2013