PENTILIN

Toimeained: pentoksüfülliin

Ravimi vorm: toimeainet prolongeeritult vabastav tablett

Ravimi tugevus: 400mg 20TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on PENTILIN ja milleks seda kasutatakse

Tavaliselt on arterites esinevad haigusprotsessid põhjustatud aterosklerootilistest ehk arterite
lubjastumuslikest muutustest suure ja keskmise läbimõõduga arterite seintes. Aterosklerootilised
muutused kujunevad aeglaselt; paksenenud sooneseinaga arterites suureneb järk-järgult takistus voolavale
verele. Lõppstaadiumis võib toimuda lubjastunud veresoone täielik sulgumine.
Ateroskleroosi arenemist on võimalik aeglustada üldiste meetmetega (regulaarne füüsiline koormus,
suitsetamise lõpetamine) ja kõrgenenud vererõhu, suurenenud vere rasvasisalduse või suhkurdiabeedi
ravimisega. Kui need meetmed jäävad aga ebapiisavaks, tuleb kasutada spetsiaalseid verevoolu
parandavaid ravimeid.
Pentoksüfülliin vähendab vere paksust (viskoossust) ning mõningate vereosiste kokkukleepumisvõimet.
Ravim suurendab erütrotsüütide (vere punaliblede) deformeerumisvõimet. Kõik see parandab haiguse
tõttu halvenenud verevooluga kudede varustatust vere ja hapnikuga.
Ravimit kasutatakse nende patsientide ravimiseks, kellel esineb ateroskleroosist, suhkurtõvest või
põletikust tingitud perifeerse arteriaalse vereringe häired või väikeste veresoonte vereringehäired
(mikrotsirkulatsiooni häireid) - näiteks vahelduv lonkamine, diabeetiline mikro- ja makroangiopaatia
(teatud suhkrutõvega kaasnevad veresoonte haigused), oblitereeriv endangiit (ummistavveresoone
sisekesta põletik).
Tablettidena manustatuna saabub ravimi toimemaksimum 2…4-nädalase ravi järel.

2. Mida on vaja teada enne PENTILIN võtmist

Enne ravi alustamist teavitage arsti kõigist haigustest, mida Te olete põdenud või mida põete.

Ärge võtke Pentilin'i
• kui olete pentoksüfülliini või selle ravimi mis tahes koostisosa suhtes allergiline
• kui Te olete ülitundlik mõne teise sarnase ravimi (teofülliini, kofeiini, koliinteofüllinaadi,
aminofülliini või teobromiini) suhtes.
• kui Teil esineb äge südameinfarkt,
• kui Teil esineb massiivne verejooks,
• kui Teil esineb suurenenud veritsusriskiga seotud haigused või porfüüria (teatud
ainevahetushaigus).
• kui Teil esineb silma võrkkesta massiivse verejooks (oht verejooksu ägenemisele).

Kui ravi käigus tekivad ülitundlikkusreaktsioonid, süvenevad või avalduvad teised haigused, tuleb ravimi
kasutamine katkestada ning konsulteerida viivitamatult oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
- kui teil on raskekujuline südame rütmihäire, sest rütmihäirete oht suureneb;
- kui teil on südamepuudulikkus, kuna suureneb rütmihäirete ja vererõhu languse oht;
- kui teil on kõrge või madal vererõhk, kuna on olemas vererõhu edasise languse oht;
- kui teil on raske neerupuudulikkus, kuna pentoksüfülliini sisaldus organismis võib suureneda, mis
suurendab kõrvaltoimete ohtu;
- kui teil on raske maksapuudulikkus, kuna pentoksüfülliini sisaldus organismis võib suureneda, mis
omakorda suurendab kõrvaltoimete ohtu;
- kui teil on kalduvus verejooksudele (nt antikoagulantravi või hüübimishäirete korral), sest suureneb
verejooksude oht;
- kui teil on suhkurtõbi.

Muud ravimid ja Pentilin
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid
ravimeid.

Eelkõige puudutab see järgmisi ravimeid:
• H2-retseptorite antagonistid (seedetrakti haavandite puhul kasutatavad ravimid);
• teofülliin (astma jt kopsuhaiguste ravim);
• varfariin (trombivastane ravim);
• magneesium
• atsetüülsalitsüülhape (aspiriin, “verevedeldaja”)
• kõrge vererõhu ravimid
• suhkurtõve ravimid

Kasutamine koos toidu ja joogiga
Toidu tarvitamine ei mõjuta ravimi toimivust.

Rasedus ja imetamine
Enne mistahes ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Pentoksüfülliini kasutamine rasedatel ei ole soovitav, välja
arvatud juhul, kui arst peab seda möödapääsmatuks.
Teie arst otsustab, kas osutub vajalikuks katkestada rinnaga toitmine või ravimi kasutamine.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ärge juhtige autot ega kasutage tööriistu või masinaid, kuni te ei tea, millist mõju ravim teile avaldab.
Mõnedel patsientidel võib ravim põhjustada pearinglust ja läbi selle vähendada autojuhtimise ja masinate
käsitlemise toimet.

3. Kuidas PENTILIN võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu
oma arsti või apteekriga.

Ravimi täpse annuse ja ravi kestuse määrab alati arst.
Ravimit võivad kasutada ainult täiskasvanud. Pentoksüfülliini ei tohi manustada lastele, kuna ravimi
efektiivsust ja ohutust alla 18-aastastel patsientidel ei ole tõestatud.
Tabletid tuleb alla neelata tervelt, pärast sööki. Ravimit tuleb manustada regulaarselt ning iga päev ühel ja
samal kellaajal.
Soovitatav algannus on üks 400 mg pentoksüfülliini tablett 3 korda päevas. Seisundi paranemisel võite Te
pärast arstiga konsulteerimist ööpäevast annust vähendada kuni kahe 400 mg tabletini. Kergematel
juhtudel võib ka ravi alustamisel olla küllalt kahest 400 mg tabletist ööpäevas.
Kuigi ravitulemused ilmnevad juba 2...4 nädala pärast, peab ravi efektiivsuse õigeks hindamiseks kestma
see vähemalt 8 nädalat.
Annusest sõltuvate seedetrakti- või kesknärvisüsteemi kõrvaltoimete tekkimisel tuleb esmalt vähendada
pentoksüfülliini ööpäevast annust. Kui sellest hoolimata kestavad kõrvaltoimed edasi, tuleb
pentoksfülliinravi katkestada.
Annustamine neerupuudulikkuse korral. Neerupuudulikkusega patsientidel kohandab arst annuse vastavalt
patsiendi neerufunktsioonile.
Hemodialüüsipatsientide korral alustatakse ravi 400 mg pentoksüfülliiniga ööpäevas, seejärel
suurendatakse seda järk-järgult vähemalt 4-päevaste intervallidega, kuni jõutakse tavalise soovitatud
annuseni.

Kasutamine lastel
Pentoksüfülliini ei tohi manustada ravimi ohutus ja efektiivsusandmete puudumise tõttu alla 18-aastastele
lastele.

Kui te võtate Pentilin'i rohkem kui ette nähtud
Liiga suure hulga tablettide manustamise korral kontakteeruge viivitamatult oma arstiga, kes siis hoolitseb
edasise ravi eest.
Üleannustamise esmasümptomiteks on iiveldus, peapööritus, südame löögisageduse kiirenemine ja
vererõhu alanemine. Mürgistuse sümptomiteks on veretulv näkku, teadvusetus, oksendamine, reflekside
kadumine või toonilis-kloonilised krambid.

Kui te unustate Pentilin'i võtta
Kui Teil jääb mõni annus manustamata, võtke see sisse niipea kui võimalik, kuid mitte juhul, kui käes on
juba peaaegu järgmise annuse manustamise aeg. Kui järgmise annuseni jääb ainult mõni tund, jätke
manustamata jäänud annus vahele ja minge edasi vastavalt tavapärasele annustamisskeemile.
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Pentilin'i võtmise
Võtke Pentilin'i senikaua kuni arst lubab teil ravimi võtmine lõpetada. Ärge katkestage ravi Pentilin'iga
ilma oma arstiga nõu pidamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed on klassifitseeritud vastavalt sagedusele järgnevatesse gruppidesse:
Väga sage
Mõjutab rohkem kui 1 kasutajat 10-st
Sage:
Mõjutab 1 kuni 10 kasutajat 100-st
Aeg-ajalt:
Mõjutab 1 kuni 10 kasutajat 1000-st
Harv:
Mõjutab 1 kuni 10 kasutajat 10000-st
Väga harv:
Mõjutab vähem kui 1 kasutajat 10000-st
Teadmata:
Sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Enne ravi alustamist peate Te oma arstile rääkima, kas Te olete varem sarnaseid (samast ravimrühmast)
ravimeid tarvitanud ja kas Teil on nende kasutamisel esinenud kõrvaltoimeid. Kui ravi ajal tekib mõni
kõrvaltoime, konsulteerige arstiga ravimi edasise manustamise või annuse kohandamise suhtes.

Võivad tekkida järgnevad kõrvaltoimed:
• seedetraktihäired (valu ülakõhus, iiveldus, oksendamine, gaasid, luksumine, röhitused, isutus,
suukuivus, maitsmishäired, süljeerituse suurenemine, janu).
• veretulv näkku,
• peavalu, pearinglus,
• jäsemete või pea värisemine,
• valu rinnaku taga,
• südame rütmihäired või südamepekslemine,
• sapipõiepõletik

Väga harva esinevad:
• vererõhu langus,
• tursed,
• unetus,
• nahakollasus, maksapõletik,
• ärevusseisund,
• äkiline nõrkus ja higistamine (veresuhkru taseme languse tõttu),
• silma võrkkesta verejooks,
• seedetrakti verejooks,
• ähmane nägemine,
• ninaverejooks ja ninalimaskestade turse,
• kurguvalu,
• hingeldus,
• aneemia (kehvveresus), leukopeenia (leukotsüütide ehk valgeliblede vähesus veres),
trombotsütopeenia (trombotsüütide ehk vereliistakute vähesus veres) ja pantsütopeenia (kõikide
vererakkude vähesus veres),
• aseptiline meningiit (ajukelmepõletik),
• käte värisemine,
• segasusseisund,
• nahalööve, sügelus, nõgestõbi, sõrmeküünte murdumine.
• anafülaktiline reaktsioon (raske üldsümptomitega allergiline reaktsioon), angioödeem (lokaalne
turse).

Pikaajalise ravi korral võib arst lasta Teil sagedamini määrata veresuhkru taset, protrombiini aega ning
leukotsüütide ja trombotsüütide arvu.
Suurem osa kõrvaltoimetest on annusest sõltuvad ning neid on võimalik vähendada või kõrvaldada
manustatavate annuste vähendamisega. Ravi katkestamine on vajalik ainult harva.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka
selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas PENTILIN säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle
kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Pentilin sisaldab

- Toimeaine on: pentoksüfülliin. Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 400 mg
pentoksüfülliini.
- Abiained tableti sisus on hüpromelloos, makrogool 6000, magneesiumstearaat, kolloidne veevaba
ränidioksiid, titaandioksiid. Õhukeses polümeerikattes hüpromelloos, makrogool 6000,
titaandioksiid (E171), talk.

Kuidas Pentilin välja näeb ja pakendi sisu

Tabletid on valged, kaksikumerad, õhukese polümeerikattega.

Blisterpakendid 20 või 100 tabletti karbis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal
Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Tel. +372 6671658


Infoleht on viimati uuendatud mais 2012.
Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Pentilin, 400 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 400 mg pentoksüfülliini.

INN. Pentoxifyllinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1

3. Ravimvorm

Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett.
Tabletid on valged, kaksikkumerad, õhukese polümeerikattega.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Perifeersed arteriaalse vereringe häired.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Annus sõltub haiguse raskusest, vereringehäirete tüübist ja individuaalsest ravimitaluvusest.
Pentoksüfülliini suukaudne algannus on üks 400 mg tablett kolm korda ööpäevas. 1200 mg ületavad
ööpäevased annused ei paranda terapeutilist toimet.
Kuigi ravitoime saabub juba 2...4 nädala pärast, peab ravi efektiivsuse hindamiseks kestma vähemalt 8
nädalat. Seisundi paranedes võib ööpäevast annust vähendada kahe 400 mg tabletini ööpäevas. Kergemate
haigusvormide puhul võib piisavaks ööpäevaseks annuseks olla kaks 400 mg tabletti juba alates ravi
algusest. Annusest sõltuvate seedetrakti ja kesknärvisüsteemi kõrvaltoimete tekkimisel tuleb
pentoksüfülliini ööpäevast annust vähendada. Kui kõrvaltoimed pärast annuse vähendamist ei kao, tuleb
ravi pentoksüfülliiniga lõpetada.

Annustamine neerupuudulikkuse korral
Kroonilise neerupuudulikkusega patsientidel on täheldatud pentoksüfülliini kontsentratsiooni olulist
suurenemist plasmas. Kuigi muutumatul kujul pentoksüfülliini eritub uriiniga ainult väga väikeses
koguses, tuleb neerupuudulikkusega patsientidel annust vastavalt nende neerufunktsioonile siiski
kohandada, kuna suurem osa metaboliitidest (95%) eritub uriiniga. Patsientidele, kellel kreatiniini kliirens
on alla 10 ml/min (0,16 ml/s), manustatakse 50...70% tavalisest annusest.

Annustamine maksakahjustuse korral
Maksatsirroosiga patsientidel on pentoksüfülliini ja tema metaboliitide biosaadavus ja kontsentratsioon
vereplasmas suurenenud. Pentoksüfülliini poolväärtusaeg pikeneb oluliselt ja tema plasmakliirens
väheneb. Raskekujulise maksatalitluse häirega patsientidel on vajalik annust vähendada sõltuvalt
individuaalsest taluvusest.

Annustamine eakatel
Eakatel ei ole annuste kohandamine vajalik.

Annustamine hemodialüüsiga patsientidel
Hemodialüüsi saavatel patsientidel alustatakse ravi 400 mg ööpäevase annusega, annust suurendatakse
järk-järgult vähemalt 4-päevaste intervallidega kuni tavalise soovitatud annuseni.

Annustamine madala või labiilse vererõhuga patsientidel
Madala või labiilse vererõhuga patsientidel ning patsientidel, kes on eriti ohustatud vererõhu langusel (nt
südame pärgarterite haigestumise või ajuarterite väljendunud skleroosi puhul), peab ravi alustama väikeste
annustega ja annust peab suurendama järk-järgult.

Pediaatriline populatsioon
Pentoksüfülliini ei tohi manustada ravimi ohutuse ja efektiivsuse andmete puudumise tõttu alla 18-
aastastel lastele.

4.3. Vastunäidustused

- Ülitundlikkus ravimi mistahes koostisosa suhtes;
- anamneesis allergilised reaktsioonid pentoksüfülliini või teiste ksantiini derivaatide (teofülliin,
kofeiin, koliinteofüllinaat, aminofülliin või teobromiin) suhtes;
- äge müokardiinfarkt;
- porfüüria;
- massiivne verejooks;
- olukorrad, kus esineb suur verejooksu tekkerisk;
- silma võrkkesta massiivne verejooks (oht verejooksu ägenemisele).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hüpotensiooni ja ebastabiilse vererõhuga patsientidel tuleb annust vähendada.

Ettevaatlik tuleb olla ravimi manustamisel südame paispuudulikkusega ja halvenenud maksa- või
neerufunktsiooniga patsientidele.

Senini ei ole noorematel kui 18-aastastel patsientidel uuringuid pentoksüfülliini efektiivsuse ja ohutuse
kohta tehtud.

Eriti hoolikat jälgimist ravi jooksul vajavad:
- raskete südame rütmihäiretega patsiendid;
- ägeda müokardiinfarktiga patsiendid;
- südamepuudulikkusega patsiendid;
- hüpotensiivsed patsiendid;
- neerupuudulikkusega patsiendid (kreatiniini kliirens alla 30 ml/min);
- raskekujulise maksatalitluse häirega patsiendid;
- patsiendid kalduvusega veritsustele nt antikoagulantravi või verehüübivushäirete tõttu (vt lõik 4.3);
- suhkurtõvega patsiendid.

Pediaatriline populatsioon
Pentoksüfülliini ei tohi manustada ravimi ohutuse ja efektiivsuse andmete puudumise tõttu alla 18-
aastastel lastele.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Toidu tarvitamine aeglustab pentoksüfülliini imendumist, kuid ei mõjuta imenduvat kogust (maksimaalne
kontsentratsioon plasmas on madalam). Kui ravimit manustatakse koos toiduga, esineb kõrvaltoimeid
harvem.

H2-retseptorite antagonistid: 400 mg pentoksüfülliini (iga 8 tunni järel) ja 300 mg tsimetidiini (iga 6 tunni
järel) samaaegsel kasutamisel esines statistiliselt oluline ajast sõltuv pentoksüfülliini plasmataseme tõus
(+27%) ja AUC väärtuse tõus (+26%). Pentoksüfülliini plasmakliirens vähenes tsimetidiini samaaegsel
kasutamisel 21,5% võrra. Kõige tõenäolisemalt on see ravimi maksas toimuva metabolismi vähenemise
tulemus.
Samuti on võimalik, et, suurendades pH-d, suurendavad H2-retseptorite antagonistid (tsimetidiin,
famotidiin, nisatidiin ja ranitidiin) ka pentoksüfülliini imendumist.
Teofülliin: pentoksüfülliini ja teofülliini samaaegsel kasutamisel esines teofülliini plasmakontsentratsiooni
oluline suurenemine (keskmiselt 30%). Patsiente, kellel on teatud teofülliini annuse manustamisel
saavutatud püsiseisundi kontsentratsioonid ja kellel teofülliini kontsentratsioon vereseerumis on lähedal
terapeutilise kontsentratsiooni ülemisele piirile, tuleb pentoksüfülliinravi alustamisel teofülliini
kontsentratsiooni vereseerumis hoolikalt jälgida, kuna võib esineda selle suurenemist ja isegi toksiliste
toimete avaldumist. Patsientidel, kes kasutavad pentoksüfülliini äärmuslikult suuri annuseid (mille
tulemusena ületavad kontsentratsioonid plasmas väärtust 2000 ng/ml) samaaegselt teofülliiniga, võib
teofülliini seerumikontsentratsiooni määramiseks kasutatavates EMIT laboratoorsetes testides esineda vale
vastusena oluliselt suurenenud teofülliini kontsentratsioon. Pentoksüfülliini tavalised annused (400 mg iga
8 tunni järel) annavad tavaliselt oluliselt madalama kontsentratsiooni vereplasmas (vahemikus 100 ja 200
ng/ml).
Varfariin: samaaegselt varfariini ja pentoksüfülliini kasutavatel patsientidel tuleb sageli jälgida
koagulatsioonitestide tulemusi, näiteks protrombiini aega.
Magneesium: 10 minutit pärast rohkem kui 2 tundi kestnud pentoksüfülliini intravenoosset infusiooni
esines magneesiumi vereseerumi taseme oluline vähenemine.
Atsetüülsalitsüülhape: pentoksüfülliini ja atsetüülsalitsüülhappe samaaegsel kasutamisel on mõningail
juhtudel teatatud hemorraagia esinemisest.
Antihüpertensiivsed ravimid: pentoksüfülliin võib mõnikord tugevdada antihüpertensiivsete ravimite
toimet. Sellisel juhul on vajalik annuse kohandamine.
Antidiabeetilised ravimid: on teateid, et pentoksüfülliini suurte annuste parenteraalne manustamine võib
suurendada insuliini ja suukaudsete antidiabeetikumide hüpoglükeemilist toimet. Seetõttu tuleb annuseid
vähendada ning antidiabeetilist ravi saavaid patsiente hoolikalt jälgida.

Pediaatriline populatsioon
Koostoimete uuringud on läbi viidud ainult täiskasvanutel.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus. Võimalike kaasasündinud väärarengute kohta lastel, kelle emad on raseduse ajal kasutanud
pentoksüfülliini, epidemioloogilised uuringud puuduvad. Kuna puuduvad ka kontrollitud
teratogeensusuuringud inimestel, ei soovitata pentoksüfülliini raseduse ajal kasutada, välja arvatud juhul,
kui arsti hinnangul on kasutamine möödapääsmatu.
Imetamine. Pentoksüfülliin eritub rinnapiima, kus tema kontsentratsioon on veidi madalam kui tase ema
vereseerumis (suhe rinnapiim/vereplasma on 0,87). Vastsündinu organismi jõuab ühekordsest suukaudsest
annusest 0,5%.
Pikaajalise imetamisaegse ravi korral esinevaid kõrvaltoimeid ei ole teada. Arvestades ravimi terapeutilist
tähtsust imetavale emale, tuleb langetada otsus, kas lõpetada rinnaga toitmine või ravimi kasutamine.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Pentilin ei oma või omab kerget toimet autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimete sagedus on esitatud järgmiselt:
- Väga sage (> 1/10),
- Sage (> 1/100 kuni < 1/10),
- Aeg-ajalt (> 1/1000 kuni < 1/100),
- Harv (> 1/10 000 kuni < 1/1000),
- Väga harv (< 1/10 000)
- Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Väga
Sage Aeg-ajalt
Harv
Väga
harv
Teadmata
sage
Vere ja


aplastiline trombotsütopeenia
lümfisüsteemi
aneemia,
ja pantsütopeenia
häired
leukopeenia
Immuunsüsteemi


anafülaktiline
häired
reaktsioon,
angioödeem
Ainevahetus- ja

janu
hüpoglükeemia.

toitumishäired
Närvisüsteemi

peavalu, aseptiline
häired
pearinglus
meningiit, käte
treemor, unetus,
segasusseisund,
ärevusseisund
Silma

ähmane verejooks

kahjustused
nägemine,
võrkkestast
nägemisvälja
ajutine
vähenemine;
Südame häired


südame
angina pectoris düspnoe

rütmihäired
(tahhükardia);
Vaskulaarsed
näoõhetus

veritsus
(nahal,

häired
limaskestadel),
hüpotensioon,
turse
Respiratoorsed,

ninaverejooks,


rindkere ja
kurguvalu, nina
mediastiinumi
limaskestade
häired
turse
Seedetrakti
düspeptilised
anoreksia,
seedetrakti

häired
häired,
kõhukinnisus,
verejooks
iiveldus,
suukuivus,
oksendamine, maitsmishäired,
meteorism,
süljeerituse
luksumine,
suurenemine
kõhupuhitus,
röhitised
Maksa ja

koletsüstiit hepatiit,
ikterus,

sapiteede häired
maksaensüümide
aktiivsuse
suurenemine
Naha ja
nahalööve,

nahaaluskoe
sügelus,
kahjustused
nõgestõbi,
sõrmeküünte
murdumine
Üldised häired ja

gripilaadsed
manustamiskoha
sümptomid ja
reaktsioonid
kaela
lümfisõlmede
suurenemine

4.9. Üleannustamine

Sümptomid
Üleannustamise esmasteks sümptomiteks on iiveldus, vertiigo, tahhükardia ja/või hüpotensioon.
Mürgistussümptomid on: veretulv näkku, oksendamine, somnolentsus, teadvusetus, palavik, rahutus,
arefleksia ja krambid.

Ravi
Spetsiifiline antidoot puudub. Ravi on sümptomaatiline, seisnedes maoloputuses, vererõhu säilitamises,
hingamise säilitamises ja krampide ravis.
Kirjanduses on olemas teade ühest tahtlikust üleannustamisjuhust. 4...6 g ravimi manustamise järel
tekkinud sümptomitest olid olulisemad raske bradükardia koos esimese, hiljem teise astme AV
blokaadiga. AV blokaad reageeris atropiinravile, kuid esimese astme AV blokaad jäi püsima veel 16
tunniks. Toimeid kesknärvisüsteemile või metaboolsetele protsessidele ei täheldatud.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: perifeersed vasodilataatorid, ATC kood: C04AD03

Pentoksüfülliini toime vere reoloogilistele omadustele on ennekõike tingitud kogu täisvere viskoossuse ja
plasma viskoossuse vähendamisest (selle aluseks on kas fibrinolüütilise aktiivsuse suurenemisest või
fibrinogeeni sünteesi vähenemisest tingitud fibrinogeeni kontsentratsiooni vähendamine), trombotsüütide
agregatsiooni pärssimisest ja erütrotsüütide deformeerumisvõime suurenemisest. Pentoksüfülliini vere
reoloogilisi omadusi parandava toime mehhanism hõlmab erütrotsüütides leiduva ATP, cAMP ja teiste
tsükliliste nukleotiidide kontsentratsiooni suurenemist.
Pentoksüfülliinravi parandab perifeerse vereringe perfusiooni. Parenteraalne ravi suurendas perifeersete
arterite oklusiivsete haigustega (II ja III staadium) patsientidel lihaskudede verevoolutust, peroraalsel
manustamisel sellist toimet ei esinenud. Kui parenteraalsele ravile järgnes 3...6 kuuline peroraalne ravi,
paranes verevarustus raskelt kahjustatud jäsemetes märkimisväärselt. Pentoksüfülliini peroraalne
kasutamine ei mõjuta reeglina süsteemset vererõhku ega südame löögisagedust, kuna tema vasodilatoorne
toime on nõrk ja ainult kaudne. Mõningate uuringute andmetel põhjustas pentoksüfülliini intravenoosne
manustamine katseloomadel veresoonte toonuse vähenemise tagajärjel hüpotensiooni.
Pentoksüfülliini peroraalse ja intravenoosse manustamise järgselt suurenes klaudikatsiooni põdevatel
patsientidel hapniku osarõhk jalalihastes. Hapnikuvarustatuse paranemine oli annusest sõltuv.
Peroraalne ja intravenoosne pentoksüfülliinravi ei põhjustanud ei tervetel inimestel, perifeersete arterite
oklusiivsete haigustega patsientidel ega diabeediga patsientidel muutusi veresuhkru, vereseerumi insuliini
ja vabade rasvhapete kontsentratsioonis.
Intravenoossel manustamisel ei põhjustanud pentoksüfülliin ei tervetel inimestel ega diabeediga
patsientidel muutusi TSH, kortisooli või testosterooni tasemes, kuid ta pärssis mõningaid insuliini
sekretsiooni mõjutavate seedetrakti hormoone.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Suukaudsel manustamisel imendub pentoksüfülliin seedetraktist kiiresti ja täielikult ning allub esmasel
maksapassaažil ulatuslikule metabolismile.
Pentoksüfülliini toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide biosaadavus on 20%.
Kui pentoksüfülliini manustatakse kapslitena või toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettidena,
saabub maksimaalne kontsentratsioon vereplasmas 2...4 tunniga. 400 mg suukaudse annuse ühekordsel
manustamisel oli ravimi kontsentratsioon vereplasmas 30 minuti möödumisel 947 ng/ml ja 1 tunni pärast
490 ng/ml. Toidu tarvitamine aeglustab imendumist ja pikendab imendumisperioodi, kuid imenduv kogus
ei vähene. Kui pentoksüfülliini manustatakse koos toiduga, on ravimi maksimaalne kontsentratsioon
plasmas madalam.
Jaotumine toimub väga kiiresti. Jaotusruumala varieerub 168±82,3 l-st kuni 376±135 l-ni. Pentoksüfülliin
seondub erütrotsüüdi membraanile ja metaboliseerub kiiresti.
Pentoksüfülliin eritub kiiresti rinnapiima, kus ravimit ja tema metaboliite on võimalik määrata juba 2 tundi
pärast ravimi manustamist.
Pentoksüfülliin metaboliseerub kiiresti ja tema metaboliite on plasmas ja uriinis võimalik määrata juba
varakult pärast imendumist. Pentoksüfülliini plasmakliirens on kõrge, jäädes vahemikku 3000...6000
ml/min. Pentoksüfülliin metaboliseerub peamiselt maksas, vähemal määral ka erütrotsüütides. Ravim
metaboliseerub ulatuslikult esmasel maksapassaažil. Peamiselt metaboliseerub ta reduktsiooni teel (α-
keto-reduktaasi abil) farmakoloogiliselt aktiivseks metaboliidiks 1 (1-(5- hüdroksüheksüül)-3,7-
dimetüülksantiiniks) ja oksüdatsiooni teel mitmeteks teisteks metaboliitideks, eriti metaboliitideks 4 ja 5:
(1-(3-karboksüpropüül)-3,7-dimetüülksantiinideks), millel esineb samuti mõningane farmakoloogiline
toime.
Tervetel inimestel oli pentoksüfülliini poolväärtusaeg 0,4...1,0 (0,84 tundi), kui neile manustati
peroraalselt 400 mg kapslitena ja 3,43 tundi, kui ravimit manustati toimeainet prolongeeritult vabastavate
tablettidena. Metaboliitide 1, 4 ja 5 poolväärtusajad olid praktiliselt samaväärsed toimeaine
poolväärtusajaga. 200 mg pentoksüfülliini intravenoossel manustamisel on tema poolväärtusaeg 1,0...1,6
tundi.
Pentoksüfülliin elimineerub peamiselt neerude kaudu (umbes 95%) uriiniga. Eritumine toimub kiiresti.
Peamiselt eritub ravim uriiniga metaboliit 5 kujul ja mingil määral ka metaboliit 4 kujul, seejuures
muundumata toimeainet ja metaboliit 1 ei ole uriinis leitud isegi jälgedena. Ligikaudu 4% manustatud
annusest eritub väljaheitega.
Uuringutes erineva raskusastmega neerupuudulikkusega patsientidel leiti, et paralleelselt kreatiniini
kliirensi langusega langes ka pentoksüfülliini plasmakliirens.
Ravimi kumuleerumise vältimiseks tuleks halvenenud neerufunktsiooniga patsientidel annuseid
vähendada.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Mutageensus
Kontsentratsioonides 4,0...5000 mg/L andis pentoksüfülliin Ames’i testis negatiivse tulemuse. Seega on
mutageense toime esinemine ebatõenäoline.

Kartsinogeensus
Kauem kui 18 kuud väldanud uuringutes rottidel ja hiirtel, kus kasutati peroraalseid annuseid, mis ületasid
inimeste maksimaalseid ööpäevaseid annuseid umbes 24 korda, kartsinogeenset toimet ei täheldatud.
Emastel rottidel on pentoksüfülliini suurte annuste manustamisel esinenud tumorogeenset toimet
(rinnanäärme pahaloomulise fibroadenoomi tekkesageduse tõus).

Teratogeensus
Rottidel ja küülikutel, kellele manustati inimese maksimaalseid soovitatud ööpäevaseid annuseid vastavalt
25 ja 10 korda ületavaid peroraalseid annuseid, ei esinenud teratogeenset toimet ega ebasoodsat toimet
viljakusele.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti sisu: hüpromelloos, makrogool 6000, magneesiumstearaat, kolloidne veevaba ränidioksiid.
Õhuke polümeerikate: hüpromelloos, makrogool 6000, titaandioksiid (E171), talk.

6.2. Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Säilitamise
Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Al/PVC fooliumist blisterpakend, 400 mg tabletid - 20 või 100 tabletti pakendis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Sloveenia

8. Müügiloa number

148596

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

01.04.2002/25.05.2012

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud mais 2012.