NEBILET

Toimeained: nebivolool

Ravimi vorm: tablett

Ravimi tugevus: 5mg 28TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on NEBILET ja milleks seda kasutatakse

Nebilet sisaldab nebivolooli - kardiovaskulaarne ravim, mis kuulub selektiivsete
beetablokaatorite hulka (s.t. selektiivse toimega südame-veresoonkonda). See ravim vähendab
südame löögisagedust ja mõjutab südame löögitugevust. Toimib veresooni laiendavalt, mis
viib vererõhu alanemisele.
Nebilet on ravim, mida kasutatakse kõrgenenud vererõhu korral (hüpertensioon).
Nebilet'i kasutatakse ka 70 aastastel ja vanematel patsientidel kroonilise südamepuudulikkuse
raviks.


2. Mida on vaja teada enne NEBILET võtmist

Ärge kasutage NEBILET'i

kui olete nebivolooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes

allergiline.

kui teil esineb üks või enam all-loetletud häiretest:

-
madal vererõhk, vereringehäire kätes või jalgades,

-
väga aeglane pulss (vähem kui 60 lööki minutis)

-
või teatud kindlad südamerütmiga seotud probleemid (N: 2 ja 3 astme atrioventrikulaarne

blokaad, südame ülejuhte häired);
-
hiljuti ilmnenud südamepuudulikkus või selle seisund halvenenud, saate veeni kaudu ravi

(intravenoosne tilkinfusioon) parandamaks teie südame tööd;
-
astma või vilistav hingamine (praegu või minevikus);

-
neerupealise kasvaja;

-
maksafunktsiooni häire;

-
metaboolne häire (metaboolne atsidoos) näiteks: diabeetiline ketoatsidoos.


Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Informeerige oma arsti, kui teil on ilmnenud mõni allloetletud probleemidest:
ebanormaalselt aeglane pulss;
- spontaanselt tekkiva südamelihasekrambi tagajärjel teatud tüüpi valu rinnus, Prinzmetal'i
- stenokardia
1 astme blokaad (so kerge südame ülejuhte häire, mis mõjutab südame rütmi)
- vereringe häired kätes või jalgades, N: Raynaud's haigus või sündroom, krambitaoline
- valu kõndimisel;
püsivad hingamishäired;
- suhkurtõbi: Nebilet ei mõjuta veresuhkru taset, aga võib varjata madalast veresuhkrust
- tingitud sümptomeid nagu südame pekslemine kiire pulss.
hüpertüreoidism: Nebilet võib varjata ka selle seisundi tõttu tekkivat kiiret pulssi;
- allergia: tugevneda võib reaktsioon õietolmule ja ka teistele ärritajatele, mille suhtes te
- allergiline olete;
kui teil on psoriaas või on olnud seda minevikus (nahahaigus - kestendavad roosakad
- laigud);
juhul kui teil on tulemas kirurgiline operatsioon, informeerige anestesioloogi Nebilet-
- ravist enne anesteesiat.

Kui teil on tõsiseid probleeme neerudega, ärge võtke seda ravimit südamepuudulikkuse
näidustusel ja informeerige oma arsti.
Ravi alguses jälgib teid kogenud kroonilise südamepuudulikkuse arst (vt lõik 3). Seda ravi ei
tohi katkestada järsku, kui teie arst ei ole nii öelnud (vt lõik 3)

Lapsed ja noorukid
Nebilet'i kasutamise kohta lastel ja noorukitel pole piisavalt informatsiooni; seega pole selles
eagrupis kasutamine soovitatav.

Muud ravimid ja Nebilet
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete
kasutada mis tahes muid ravimeid.
Teatud kindlaid ravimeid ei saa samaaegselt kasutada, kuna seetõttu võib tekkida vajadus
muuta näiteks annustamist.

Informeerige oma arsti alati kui kasutate või hakkate kasutama koos Nebilet'iga mõnda
järgmistest ravimitest:
-
kõrge vererõhu või teiste südameprobleemide raviks: nagu amiodaroon, amlodipiin,

tsibesoliin, klonidiin, digoksiin, diltiaseem, disopüramiid, felodipiin, flekainiid,
guanfasiin, hüdrokinidiin, latsidipiin, lidokaiin, metüüldopa, meksiletiin,
moksonidiin, nikardipiin, nifedipiin, nimodipiin, nitrendipiin, propafenoon, kinidiin,
rilmenidiin, verapamiil.
-
rahustid ja psühhoosi ravimid (N:vaimuhaigus): barbituraadid (ka epilepsia korral

kasutatavad), fenotiasiin (ka oksendamise ja iivelduse korral) ja tioridasiin.
-
depressiooni ravimid: amitriptülliin, paroksetiin, fluoksetiin,

-
astmaravimid, kinnise nina ja teatud silmahaiguse nagu glaukoomi (silmasise rõhu

tõus) või pupilli laienemise korral.
-
anesteesia ravimid operatsiooni ajal

-
baklofeen (antispastiline aine); amifostiin (kaitsev aine, mida kasutatakse vähi ravis)

Kõik need ravimid nagu ka nebivolool võivad mõjutada vererõhku ja südame funktsiooni

-
ravimid ülihappesuse korral: tsimetidiin - sel juhul tuleb Nebilet võtta söögi ajal ja

antatsiid söögikordade vahel.

Nebilet koos toidu ja joogiga
Nebilet'i tuleks võtta koos veega, kas koos toiduga või tühja kõhuga.

Rasedus ja imetamine
Raseduse ajal ei tohi Nebilet'i hädavajaduseta kasutada
Imetamise perioodil pole soovitatav Nebilet'i kasutada.
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Võib tekitada väsimust. Sellisel juhul ÄRGE sõitke autoga ega käsitlege masinaid.

Nebilet sisaldab laktoosi
Ravim sisaldab abiainena laktoosi. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid,
peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas NEBILET võtta

KUIDAS NEBILET-i KASUTADA

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Nebilet'i võib võtta söögikordade ajal, peale sööki või sõõgikorrast sõltumata. Võimalusel
võtke koos veega.

Kõrge vererõhu ravi (hüpertensioon)
Tavaline annus on 1 tablett ööpäevas. Annus tuleks võimalusel võtta iga päev samal ajal.
- Neerutalitluse häirega ja eakatele patsientidele soovitatav algannus on ½ tabletti
- ööpäevas.
Ravimi toime vererõhule ilmneb tavaliselt 1 - 2 nädalat pärast ravi alustamist. Ravimi
- täieliku toime saavutamiseks võib kuluda kuni 4 nädalat.

Krooniline südamepuudulikkus.
Teie ravi alustab ja jälgib kogenud spetsialist.
- Teie arst alustab ravi ¼ tabletiga (1,25 mg) ööpäevas. Annust võib suurendada 1...2
- nädala möödudes ½ tabletini (2,5 mg) ööpäevas, seejärel 1 tabletini (5 mg) ning siis kuni
2 tabletini (10 mg) ööpäevas, kuni on leitud teile sobiv annus. Teie arst määrab teile
sobiva annuse, järgige arstilt saadud juhiseid hoolikalt.
Maksimaalne soovitatav annus on 2 tabletti (10mg) ööpäevas.
- Pärast ravi alustamist või annuse suurendamist on vajalik, et kogenud raviarst jälgiks teie
- ravi kulgu 2 tunni jooksul.
Vajadusel võib teie arst annust ka vähendada.
- Ravimi kasutamist ei tohi järsku katkestada, see võib südamepuudulikkuse seisundit
- halvendada.
Patsiendid, kellel esineb tõsiseid probleeme neerudega ei tohi seda ravimit kasutada.
- Määratud päevane annus on soovitav võtta korraga, eelistatult iga päev samal kellaajal.
-

Kui Teie arst on soovitanud võtta annuse ½ või ¼ tabletist, jälgige palun alltoodud
instruktsioone kuidas ristpoolitusjoonega tabletti poolitada.

Asetage tablett lamedale kõvale pinnale (näiteks lauale) nii, et ristpoolitusjoon jääb

ülespoole.

Asetage nimetisõrmed kummalegi poole poolitusjoont ning vajutage tabletile (joonis 1 ja

2).

Tableti saab poolitada neljaks toimides sarnaselt juba poolitatud tabletiga (joonis 3 ja 4).joonis 1 ja 2. Poolitamine kaheksJoonis 3 ja 4. Poolitamine neljaks.

Teie arst võib otsustada ravitulemuse parandamiseks erinevaid ravimeid kombineerida.
- Mitte kasutada lastel ja noorukitel.
-
Kui te kasutate Nebilet-i rohkem kui ette nähtud
Kui teie või keegi teine on võtnud tablette rohkem kui arsti poolt määratud, konsulteerige
koheselt oma arstiga. Kõige sagedasemad Nebilet'i üleannustamise sümptomid on liiga
aeglane pulss (bradükardia), madal vererõhk (hüpotensioon) -minestamine, õhupuudus nagu
astma korral (bronhospasm), ja äge südamepuudulikkus. Te võite võtta aktiivsütt (saadaval
apteegis) kuni arsti saabumiseni.

Kui te unustate Nebilet-i võtta
Kui Te unustate ravimi võtmata, kuid see meenub teile veidi aja möödudes, võtke oma annus nagu
tavaliselt. Kui aga tavaline annustamise aeg on ammu möödas (N: mitmeid tunde) nii, et järgmine
annustamise aeg läheneb, siis jätke see annus vahele ja jätkake järgmisel päeval samal ajal tavalise
annusega. Ärge võtke kahekordset annust. Korduvat annuse vahelejätmist tuleb vältida.

Kui te lõpetate Nebilet-i kasutamise
Te peate konsulteerima arstiga enne, kui lõpetate Nebilet'i kasutamise, sõltumata sellest, kas
te võtatae Nebilet'i kõrgvererõhu või kroonilise südamepuudulikkuse raviks. Te ei tohi
lõpetada ravi järsku kuna siis võib teie südamepuudulikkuse seisund ajutiselt halveneda. Kui
kõrgvererõhu või kroonilise südamepuudulikkuse ravi Nebilet'iga tuleb lõpetada on vajalik
vähendada annust järk-järgult, vähendades annust poole võrra nädalaste intervallide järel.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Kui Nebilet'i kasutatakse kõrgenenud vererõhu raviks, on võimalikud järgmised:

Sageli (esinemissagedus vähem kui 1 kasutanu 10-st, mitte rohkem kui 1 kasutanul 100-st):
peavalu
- pearinglus
- väsimus
- sügelus või torkimistunne (paresteesia)
- kõhulahtisus
- kõhukinnisus
- iiveldus
- õhupuudus
- tursed kätel või jalgadel.
-
Järgnevaid kõrvaltoimeid esineb aeg-ajalt (oodatav esinemissagedus vähem kui 1 kasutanul
100-st, mitte rohkem kui 1 kasutanul 1000-st):
pulsi aeglustumine või teised südamega seotud kaebused
- liiga madal vererõhk
- krambitaoline jalavalu kõndimisel
- nägemishäired
- impotentsus
- depressioon
- - seedehäired (düspepsia), kõhupuhitus, oksendamine
nahapunetus, sügelus
- õhupuudus - sarnane kui astma korral, mis on tingitud äkilistest hingamislihaste
- kokkutõmmetest (bronhospasm).
hirmuunenäod
-
Väga harva esinevad kõrvaltoimed (vähem kui ühel kasutanul 10 000-st)
minestus
- psoriaasi halvenemine (naha haigus - kestendavad roosakad laigud).
-
Järgnevaid kõrvaltoimeid on Nebilet-ravi ajal kirjeldatud üksikjuhtudel:
Kogu keha hõlmavad allergilised reaktsioonid generaliseerunud nahanähtudega
(ülitundlikkus);
Kiire algusega suu ja silmade ümbruse või keele turse, mis tekitab kohese hingamisraskuse
(angioödeemi).

Kroonilise südamepuudulikkuse kliinilises uuringus esinesid järgmised kõrvaltoimed:
Väga sageli (rohkem kui ühel kasutanul 10-st)
aeglane pulsisagedus
- pearinglus
-
Sageli (esinemissagedus vähem kui 1 kasutanu 10-st, mitte rohkem kui 1 kasutanul 100-st):
südamepuudulikkuse seisundi halvenemine
- madal vererõhk (minestustunne kiirel püsti tõusmisel)
- ravimi talumatus
- ebaregulaarne südamerütm (1 astme atrioventrikulaarne blokaad)
- tursed (pahkluude piirkonnas).
-
Ravimi kasutamisest oodatav kasu on tavaliselt suurem kui risk mistahes kahjuliku
kõrvaltoime esinemisele.
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda
kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või
apteekrile.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime
võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise
teavitada riikliku teavitussüsteemi www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem
infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas NEBILET säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast
märget "Kõlblik kuni" või "EXP". Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
Nebilet'i ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Nebilet sisaldab
-
Toimeaine on nebivolool. Üks tablett sisaldab 5 mg nebivolooli

(nebivoloolhüdrokloriidina): 2,5mg d-nebivolooli ja 2,5mg l-nebivolooli.
- Teised abiained on polüsorbaat 80 (E433), hüpromelloos (E464), laktoosmonohüdraat,
maisitärklis, kroskarmelloosnaatrium (E468), mikrokristalne tselluloos (E460), kolloidne
veevaba ränidioksiid (E551) ja magneesiumstearaat (E572).

Kuidas Nebilet välja näeb ja pakendi sisu
Tabletid on valged, ümarad ja ristpoolitusjoonega. Tabletid on pakitud PVC/alumiinium
blistritesse. Nebilet'i tabletid on saadaval 7, 14, 28, 30, 50, 56, 90 või 100 tabletti pakendis.

Kõik pakendisuurused ei pruugi olla saadaval.

Müügiloa hoidja:
Menarini International Operations Luxembourg S.A.
1, Avenue de la Gare,
L-1611 Luxembourg
Luksemburg

Tootjad:
BERLIN-CHEMIE AG
(MENARINI GROUP)
Glienicker Weg 125
12489 Berliin, Saksamaa

Menarini - Von Heyden GmbH
Leipziger Str. 7-13
01097 Dresden
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku
esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindus Eestis
OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti
Paldiski mnt. 27/29
10612 Tallinn
Eesti
Tel: 667 5001

Infoleht on viimati kooskõlastatud: juulis 2014
Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

NEBILET, 5 mg tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 tablett sisaldab 5 mg nebivolooli (nebivoloolvesinikkloriidina): 2,5mg SRRR nebivolooli (või d-
nebivolool) ja 2,5mg RSSS nebivolooli (või l- nebivolool).
INN Nebivololum

Abiained: iga tablett sisaldab 141.75 mg laktoosmonohüdraati (vt. lõik 4.4 ja 6.1)
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Tablett.
Valged, ümarad, ristpoolitusjoonega tabletid
Tablette saab jagada neljaks võrdseks osaks.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Essentsiaalne hüpertensioon.
Stabiilse kerge ja mõõduka kroonilise südamepuudulikkuse ravi lisaks standardravile 70 aastastel ja
vanematel patsientidel.

4.2. Annustamine ja manustamisviis


Essentsiaalne hüpertensioon.
Täiskasvanud
Üks tablett (5 mg) ööpäevas, eelistatult alati samal kellaajal.
Tablette võib manustada söögi ajal.
Vererõhku alandav toime ilmneb 1...2 nädalat pärast ravi alustamist. Mõnikord saavutatakse optimaalne
toime alles nelja nädala pärast.

Kombinatsioon teiste vererõhku alandavate ravimitega.
Beeta-adrenoblokaatoreid võib kasutada eraldi või kombinatsioonis teiste antihüpertensiivsete ravimitega.
Seni on vererõhku alandava toime suurenemist täheldatud vaid Nebilet’i kombineerimisel 12,5...25 mg
hüdroklorotiasiidiga.

Neerupuudulikkusega patsiendid.
Neerupuudulikkusega patsientidele soovitatav algannus on 2,5 mg ööpäevas. Vajadusel võib ööpäevast
annust suurendada 5 mg-ni.

Maksapuudulikkusega patsiendid.
Maksapuudulikkusega või maksfunktsiooni häirega patsientide kohta piisavad andmed puuduvad. Seetõttu
on Nebilet tabletid neile patsientidele vastunäidustatud.

Eakad patsiendid.
Üle 65-aastastele patsientidele soovitatav algannus on 2,5 mg ööpäevas. Vajadusel võib ööpäevast annust
suurendada 5 mg-ni. Kuna üle 75-aastaste patsientide kohta piisavad andmed puuduvad, tuleb neile
patsientidele ravimit manustada ettevaatusega ja hoolikal jälgimisel.

Lapsed ja noorukid.
Laste ja noorukitega ei ole uuringuid läbi viidud. Seetõttu ei soovitata ravimit kasutada lastel ja noorukitel.

Krooniline südamepuudulikkus (KSP)
Stabiilse kroonilise südamepuudulikkuse ravi tuleb alustada annuse järk-järgulise suurendamisega
individuaalse optimaalse säilitusannuse saavutamiseni.
Eelneva kuue nädala jooksul peab patsiendi krooniline südamepuudulikkus olema stabiilne ilma ägeda
südamepuudulikkuse episoodideta.
On soovitatav, et raviarst omaks kogemusi kroonilise südamepuudulikkuse ravis.

Patsiendid, kes saavad kardiovaskulaarsüsteemi toimivaid ravimeid, kaasaarvatud diureetikume ja/või
digoksiini ja/või AKE inhibiitoreid ja/või angiotensiin II antagoniste, tuleb enne ravi alustamist
Nebilet'iga nende ravimite annused kahe nädala jooksul stabiliseerida.

Annuste järk-järgulist suurendamist tuleb alustada 1 kuni 2 nädalase intervalliga vastavalt patsiendi
taluvusele:
1,25 mg nebivolooli annust suurendatakse 2,5mg-ni kord päevas, järgnevalt 5 mg kord päevas ja seejärel
10 mg-ni kord päevas.
Maksimaalne soovitatav annus on 10 mg nebivolooli kord päevas.

Esimese annuse ja iga järgneva suurendatud annuse manustamise järgselt peab patsient olema kogenud
raviarsti järelvalve all vähemalt kahe tunni jooksul, et veenduda seisundi stabiilsuses (eriti mis puudutab
vererõhku, südame löögisagedust, ülejuhtehäireid, südamepuudulikkuse süvenemise märke).

Kõrvaltoimete esinemine võib takistada kõigil patsiendidel maksimaalse soovitatud annuse kasutamist.
Vajadusel võib annust järk-järgult vähendada ja vajadusel alustada taas annuse suurendamist.

Kui annuse tiitrimise faasis südamepuudulikkuse süveneb või pole ravim talutav, on soovitatav
nebivolooli annust vähendada või vajadusel kasutamine koheselt lõpetada (kui esineb raske hüpotensioon,
südamepuudulikkuse süvenemine koos ägeda kopsuödeemiga, kardiogenne šokk, sümptomaatiline
bradükardia, või AV-blokaad).

Stabiilse kroonilise südamepuudulikkuse ravi on üldjuhul pikaajaline. Ravi nebivolooliga ei tohi
katkestada järsku, sest see võib viia mööduva südamepuudulikkuse süvenemiseni. Kui ravi katkestamine
on siiski vajalik, tuleb annust vähendada järk-järgult: 1-nädalaste intervallidega võib annust vähendada
poole võrra eelnevast doosist.

Tabletti võib võtta koos toiduga.

Neerupuudulikkusega patsiendid
Kerge ja mõõduka neerupuudulikkusega patsientidel pole annust vaja kohandada, sest maksimaalne
talutav annus kohandatakse individuaalselt. Raske neerupuudulikkusega patsientide (seerumi kreatiniin
>250µmol/L) kohta andmed puuduvad. Seetõttu pole nebivolooli kasutamine nendel patsientidel
soovitatav.

Maksapuudulikkusega patsiendid
Kogemused maksapuudulikkusega patsientidel on piiratud. Seetõttu on Nebilet'i kasutamine nimetatud
patsientidel vastnäidustatud.

Eakad patsiendid
Annust ei ole vajalik kohandada, sest maksimaalne talutav annus kohandatakse individuaalselt.

Lapsed ja noorukid
Lastel ja noorukitel ei ole ravimiga uuringuid läbi viidud. Seetõttu ei ole Nebileti kasutamine lastel ning
noorukitel soovitatav.

4.3. Vastunäidustused

• Ülitundlikkus toimeaine nebivolooli või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.
• Maksapuudulikkus või maksatalitluse häire.
• Äge
südamepuudulikkus,
kardiogeenne
šokk
või
südamepuudulikkuse
dekompensatsiooniepisoodid, mis vajavad i.v. inotroopset ravi.

Nagu ka teiste β-adrenoblokaatorite kasutamine on Nebileti kasutamine vastunäidustatud kui esineb:

• siinussõlme nõrkuse sündroom (ka sinuatriaalne-blokaad),
• 2. ja 3. astme atrio-ventrikulaarne blokaad (ilma südamestimulaatorita),
• varem esinenud bronhospasmid ja bronhiaalastma,
• ravimata feokromotsütoom,
• metaboolne atsidoos,
• bradükardia (südamefrekvents vähem kui 60 lööki minutis enne ravi algust),
• hüpotensioon (süstoolne vererõhk <90mmHg),
• rasked perifeerse verevarustuse häired.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

(vt ka lõik 4.8 Kõrvaltoimed)
Järgmised hoiatused ja ettevaatusabinõud kehtivad üldiselt β-adrenoblokaatorite kohta.
Anesteesia. β -blokaator-ravi foonil väheneb rütmihäirete tekke oht üldasnesteesia sissejuhatamisel ning
intubatsioonil. Kui β-blokaad operatsiooni ettevalmistamisel katkestatakse, peab β-adrenoblokaatori
manustamise lõpetama vähemalt 24 tundi enne operatsiooni. Ettevaatus on vajalik selliste anesteetikumide
kasutamisel, mis põhjustavad müokardi depressiooni nagu tsüklopropaan, eeter ja triklooretüleen. Vagaalse
(N. vaguse) reaktsiooni eest saab patsienti kaitsta atropiini intravenoosse manustamisega.
Süda ja veresooned. Üldiselt ei või β-adrenoblokaatoreid mitteravitud südamepuudulikkusega haigetele
manustada enne, kui seisund on stabiliseerunud.
Südame isheemiatõvega haigetel peab β-adrenoblokaatoritega ravi lõpetama järk-järgult st 1…2 nädala
vältel. Vajadusel tuleb samal ajal alustada asendusraviga, et vältida stenokardia raskenemist.
β-adrenoblokaatorid võivad vallandada bradükardia. Kui pulss rahuolekus on vähem kui 50…55 lööki
minutis ja/või patsiendil tekivad bradükardia sümptomid, tuleb annust vähendada.
β-adrenoblokaatoreid peab ettevaatlikult manustama järgmistel juhtudel:
- patsientidele, kellel on perifeerse verevarustuse häired (Raynaud tõbi või Raynaud sündroom,
claudicatio intermittens), sest nende haiguste sümptomaatika võib süveneda;
- patsientidele, kellel on 1. astme AV-blokaad, sest β-adrenoblokaatorid pikendavad ülejuhteaega,
- patsientidele, kellel on α-retseptorite vahendatud takistamatu koronaararterite vasokonstriktsioonist
Prinzmetali stenokardia: β-adrenoblokaatorid võivad stenokardiahoogu muuta sagedasemaks ja
kestvamaks.
Nebivolool kombinatsioonis verapamiili ning diltiaseemi tüüpi kaltsiumikanalite blokaatoritega, I klassi
antiarütmikumide või tsentraalselt toimivate hüpertensioonivastaste ravimitega pole üldjuhul soovitatav
(vt lõik 4.5).
Ainevahetuse- ja endokriinsüsteem. NEBILET tabletid ei mõjuta diabeetikutel veresuhkru taset. Sellest
hoolimata peab diabeedi korral olema ettevaatlik, sest nebivolool võib maskeerida hüpoglükeemia
mõningaid sümptomeid (tahhükardia, südamekloppimine).
β-adrenoblokaatorid võivad kilpnäärme hüperfunktsiooni korral varjata tahhükardiat. Ravi järsk
katkestamine võib neid sümptomeid tugevdada.
Hingamisteed. Kroonilise obstruktiivse hingamisteede haigusega patsientidele peab β-adrenoblokaatoreid
manustama ettevaatlikult, sest bronhospasmid võivad tugevneda.
Muud. Patsientidele, kellel on olnud psoriaas, peab β-blokaatoreid andma hoolikalt kaalutledes. β-
adrenoblokaatorid võivad suurendada tundlikkust allergeenide suhtes ja muuta anafülaktilisi reaktsioone
raskemaks.

Kroonilise südamepuudulikkuse ravi alustamine nebivolooliga vajab regulaarset järelevalvet. Annustamise
ja manustamisviis (vt lõik 4.2). Ravi katkestamine ei peaks toimuma järsku, kui see pole erakorraliselt nii
näidustatud. Edasise informatsiooni saamiseks vt lõik 4.2.

See ravimpreparaat sisaldab laktoosi. Patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik galaktoositalumatus,
Lapp-laktaasi defitsiit või glükoosi-galaktoosi imendumise häire ei tohi seda ravimit kasutada.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Farmakodünaamilised Järgmised koostoimed on β-adrenoblokaatoritele ühised.

Kombinatsioonid mida ei soovitata:

Klass I antiarütmikumid (kinidiin, hüdrokinidiin, tsibensoliin, flekainiid, disopüramiid, lidokaiin,
meksiletiin, propafenoon): toime AV ülejuhteajale võib potentseeruda ja negatiivne inotroopne toime
tugevneda (vt lõik 4.4).

Verapamiili/diltiaseemi tüüpi kaltsiumikanalite blokaatorid: negatiivne mõju kontraktiilsusele ja AV
ülejuhtele. Verapamiili intravenoosne manustamine patsientidele, kes samaaegselt saavad ravi β-
adrenoblokaatoritega võib viia tõsise hüpotensioonini ja AV blokaadini (vt lõik 4.4)

Tsentraalselt toimivad antihüpertensiivsed ained (klonidiin, guanfatsiin, moksonidiin, metüüldopa,
rilmenidiin): samaaegne kasutamine koos tsentraalselt toimivate hüpertensiooni ravimitega võib
tsentraalset sümpaatilist toonust vähendades halvendada südamepuudulikkuse seisundit (südame
löögisageduse ja südame minutimahu langus, vasodilatatsioon) (vt lõik 4.4). Kui ravimi kasutamine järsku
lõpetada, suureneb nn tagasilöögi efektina vererõhu kõrgenemise oht.

Kombinatsioonid, mida tuleb kasutada ettevaatusega:

Klass III antiarütmikumid (amiodaroon): toime AV ülejuhteajale võib potentseeruda.

Anesteetikumid (inhaleeritavad): β-adrenoblokaatorite ja anesteetikumide samaaegne kasutamine võib
pärssida reflekstahhükardiat ja sellega suurendada hüpotoonia tekkimise ohtu. (vt lõik 4.4). Üldjuhul tuleb
vältida β-adrenoblokaatorite ravi järsku lõpetamist. Kui kasutatakse NEBILET tablette, tuleb sellest
anestesioloogile teatada.

Insuliin ja suukaudsed antidiabeetikumid. NEBILET tabletid ei mõjuta glükoosi sisaldust veres, kuid see
ravim võib maskeerida hüpoglükeemia mõningaid sümptome (südamekloppimine, tahhükardia).

Baklofeen (antispastiline aine) ja amifostiin (antineospastiline aine) samaaegne kasutamine
antihüpertensiivsete ravimitega suurendab tõenäoliselt vererõhu langust, seega tuleb antihüpertensiivsete
ainete annust vastavalt kohandada.

Kombinatsioonid, mille kasutamisel tuleb olla tähelepanelik:
Südameglükosiidid. Südameglükosiidid võivad koos β-adrenoblokaatoritega pikendada AV ülejuhteaega.
Nebivolooliga tehtud kliinilistel uurimistel siiski niisugust koostoimet ei täheldatud. Nebivolool ei mõjuta
digoksiini kineetikat.

Dihüdropüridiini tüüpi kaltsiumikanalite blokaatorid (amlodipiin, felodipiin, latsidipiin, nifedipiin,
nikardipiin, nimodipiin, nitrendipiin): samaaegne kasutamine võib suurendada hüpotensiooni ohtu ja
südamepuudulikkusega patsientide puhul ei saa välistada vatsakese pumba funktsiooni edasist
halvenemist.

Antipsühhootikumid, antidepressandid: (tritsüklilised, barbituraadid ja fenotiasiinid): samaaegne
kasutamine võib tugevdada β-adrenoblokaatorite hüpotensiivset toimet.

MSPVA-mittesteroidsed põletikuvastased ained: ei mõjuta nebivolooli vererõhku langetavat toimet.

Sümpaatomimeetilised ained: Samaaegne kasutamine võib toimida vastupidiselt β-adrenoblokaatorite
toimele. β-adrenergilised ained võivad viia takistamatu α-adrenergilise aktiivsuse korral nii
sümpaatomimeetiliste ainete α- kui ka β-adrenergiliste toimeteni (hüpertensiooni risk, raske
bradükardia ja südame blokaadi oht).

Farmakokineetilised koostoimed:

Kuna CYP2D6 isoensüüm osaleb nebivolooli ainevahetuses, võib samaaegne manustamine koos
ainetega mis inhibeerivad seda ensüümi, eriti paroksetiin, fluoksetiin, tioridasiin ja kinidiin, viia
nebivolooli suurenenud plasmasisaldusele, põhjustades rasket bradükardiat ja kõrvaltoimeid.
Koosmanustamine tsimetidiiniga suurendab nebivolooli sisaldust plasmas, kuid ei mõjuta selle kliinilist
toimet.
Ranitidiini samaaegne kasutamine ei mõjuta nebivolooli farmakokineetikat. Kuna NEBILET tablette
võetakse söögi ajal ja antatsiide söögiaegade vahel, võib mõlemaid ravimeid koos kasutada.
Kombineerides nebivolooli nikardipiiniga suureneb veidi mõlema aine sisaldus plasmas, ilma et kliiniline
toime muutuks. Alkoholi, furosemiidi või hüdroklorotiasiidi samaaegne manustamine ei mõjuta
nebivolooli farmakokineetikat. Nebivolool ei mõjuta varfariini farmakokineetikat ja farmakodünaamikat.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine.
Rasedus
Nebivoloolil on farmakoloogilisi toimeid, mis võivad mõjuda rasedusele ja/või lootele/vastsündinule
ebasoodsalt.

β-adrenoblokaatorid vähendavad platsenta verevarustust, mis võib põhjustada loote kasvu pidurdumist,
surma, nurisünnitust ja enneaegset sünnitust. Lisaks võivad lootel ja vastsündinul ilmneda ebasoovitavad
toimed (hüpoglükeemia ja bradükardia). Kui ravi β-adrenoblokaatoritega on vajalik, tuleks eelistada β1-
selektiivseid adrenoblokaatoreid. Nebivolooli ei tohi raseduse ajal kasutada, kui see pole hädavajalik. Kui
ravi nebivolooliga on vajalik, tuleb jälgida platsentaarset vereringet ja loote kasvu. Ebasoovitavate toimete
ilmnemisel tuleb kaaluda alternatiivseid ravivõimalusi. Vastsündinut tuleb hoolega jälgida. Esimese kolme
päeva jooksul võivad ilmneda bradükardia ja hüpoglükeemia.

Imetamine
Loomkatsed on näidanud, et nebivolool eritub rinnapiima. Ei ole teada, kas inimesel eritub nebivolool
rinnapiima. Enamus β-adrenoblokaatoritest, eriti lipofiilsed ained nagu nebivolool ja tema aktiivsed
metaboliidid, erituvad erinevas hulgas emapiima., mille tõttu ei ole NEBILETi kasutamine imetamise ajal
soovitatav.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Nebivolooli toime kohta sõidukite juhtimisesse puuduvad andmed. Farmakodünaamilised uurimised
näitasid, et nebivolool ei mõjuta psühhomotoorset talitlust. Sõidukite juhtimisel ja masinate käitamisel
peab arvestama, et mõnikord võib tekkida pearinglus ja väsimus.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed, mis tekivad hüpertensiooni ja KSP-d põdevatel patsientidel, on tulenevalt põhihaiguste
erinevusest esitatud eraldi.

Hüpertensioon
Kõrvaltoimete hindamisel võetakse aluseks järgmised esinemissagedused:
Väga sage:

(≥ 1/10)
Sage:

(≥ 1/100 kuni < 1/10)
Aeg-ajalt:

(≥ 1/1000 kuni < 1/100)
Harv:

(≥ 1/1000 kuni < 1/1000)
Väga harv:

(< 1/10000)
Teadmata:

(esinemissagedust ei saa olemasolevate andmete põhjal hinnata)

Immuunsüsteemi häired
Teadmata: Angioneurootiline ödeem, ülitundlikkus.
Psühhiaatrilised häired
Aeg-ajalt: Hirmuunenäod, depressioon

Närvisüsteemi häired
Sage: Peavalu, pearinglus, paresteesiad
Väga harv: Minestus

Silma kahjustused
Aeg-ajalt: Nägemishäired

Südame häired
Aeg-ajalt: Bradükardia, südame puudulikkus, aeglustunud AV-ülejuhtivus / AV blokaad

Vaskulaarsed häired
Aeg-ajalt: Hüpotensioon, claudicatio intermittens’i raskenemine.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Sage: Düspnoe
Aeg-ajalt: Bronhospasm

Seedetrakti häired
Sage: Kõhulahtisus, kõhukinnisus, iiveldus
Aeg-ajalt: Düspepsia, meteorism, oksendamine

Naha ja nahaalsukoe kahjustused
Aeg-ajalt: Pruuritus, erütematoosne naha punetus
Väga harv: Psoriaasi süvenemine

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired
Aeg-ajalt: Impotentsus

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Sage: Väsimus, tursed

Lisaks on mõnel β-adrenoblokaatoril kirjeldatud järgmisi kõrvaltoimeid: hallutsinatsioonid, psühhoosid,
segasusseisundid, külmad ja tsüanootilised jäsemed, Raynaud’ sündroom, kuivad silmad ja
praktolooltüüpi okulo-mukokutaanne toksilisus.

Krooniline südamepuudulikkus
Andmed kõrvaltoimete kohta südamepuudulikkusega patsientidel põhinevad ühe platseebokontrolliga
uuringu tulemustel, milles osales 1067 nebivolooli saanud patsienti ja 1061 platseebot saanud patsienti.
Nimetatud uuringus esines vähemalt võimaliku põhjusliku seosega kõrvaltoimeid 449-l (42,1%)
nebivolooli kasutanud patsiendil ning 334-l (31,5%) platseebot kasutanud patsiendil. Nebivolooli
kasutanud patsientidel esinenud sagedasemad kõrvaltoimed olid bradükardia ja pearinglus, mõlemad
esinesid ligikaudu 11%-l patsientidest. Vastavad esinemissagedused platseebogrupis olid 2% ja 7%.
Alljärgnevalt on toodud kõik sellised kõrvaltoimed, mis olid vähemalt võimalikus põhjuslikus seoses
nebivolooli kasutamisega ja mis on olulised kroonilise südamepuudulikkuse ravis:
- Südamepuudulikkuse süvenemine 5,8% nebivolooli saanud patsientidest võrreldes 5,2% platseebot
saanud patsientidega.
- Posturaalsest hüpotensioonist teatati 2,1% nebivolooli saanud patsientidest võrreldes 1,0% platseebot
saanud patsientidega.
- Ravimi talumatust esines 1,6% nebivolooli patsientidest võrreldes 0,8% platseebot saanud
patsientidega.
- Esimese astme AV blokaad esines 1,4% nebivolooli saanud patsientidest võrreldes 0,9% platseebot
kasutanud patsientidega.
- Alajäseme tursest teatati 1,0% nebivolooli saanud patsientidest võrreldes 0,2% platseebot kasutanud
patsientidega.

4.9. Üleannustamine

NEBILET tablettide üleannustamise kohta andmed puuduvad.

Sümptomid
β-adrenoblokaatorite üleannustamise sümptomid on bradükardia, hüpotensioon, bronhospasmid ja äge
südamepuudulikkus.

Ravi
Üleannustamise või ülitundlikkusreaktsiooni korral peab haiget pidevalt jälgima ja rakendama intensiivravi.
Tuleb kontrollida veresuhkru taset. Seedetraktis oleva toimeaine imendumist tuleb takistada maoloputuse
ning aktiivsöe ja lahtistite andmisega. Vajaduse korral rakendada kunstlikku hingamist. Bradükardia või
kõrgenenud vagotoonia ravimiseks tuleb manustada atropiini või metüülatropiini.
Hüpotoonia ja shoki ravimiseks manustada plasmat/plasmaasendajaid ning vajaduse korral
katehhoolamiine.
β-adrenoblokaatorite toimet saab nõrgendada, süstides aeglaselt veeni isoprenaliini, alates annusest umbes 5
µg/min või dobutamiini, alates annusest 2,5 µg/min, kuni on saavutatud soovitud efekt. Refraktaarsetel
juhtudel tuleb kasutada isoprenaliini koos dopamiiniga. Kui need meetmed ei anna soovitud tulemusi, peab
manustama intravenoosselt glükagooni 50…100 µg/kg. Vajaduse korral võib süstimist tunni möödumisel
korrata ja kui vaja, järgnevalt teha glükagooni infusioon annuses 70 µg/kg/tunnis. Ekstreemsetel juhtudel
raviresistentse bradükardia korral tuleb haigele paigaldada südame tehisrütmur.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: selektiivne beeta-adrenoblokaator. ATC-kood: C07AB12.

Nebivolool on kahe enantiomeeri, SRRR-nebivolooli (ehk d-nebivolooli) ja RSSS-nebivolooli (ehk l-
nebivolooli) ratseemiline segu. Ravimil on kaks farmakoloogilist toimet:
• nebivolool on konkureeriv ja selektiivne beeta-retseptori antagonist: see toime omistatakse SRRR-
enantiomeerile (d-enantiomeerile),
• nebivoloolil
on
nõrk
veresooni
laiendav
toime,
arvatavasti
koostoime
tõttu
L-
arginiini/lämmastikoksiidi ainevahetusega.
Nebivolooli ühekordsel ja korduval manustamisel väheneb südame löögisagedus ja alaneb vererõhk
puhkeolekus ja füüsilise koormuse korral, seda nii normaalse kui ka kõrgenenud vererõhuga patsientidel.
Antihüpertensiivne toime säilib ka pikaajalise ravi korral.
Nebivoloolil puudub terapeutilises annuses alfa-adrenergiline antagonism. Hüpertensiivsete patsientide
lühiajalisel või kauakestval ravil nebivolooliga süsteemne vaskulaarne resistentsus väheneb.
Vaatamata südame löögisageduse vähenemisele ei vähene südame minutimaht oluliselt ei rahuolekus ega
füüsilisel koormusel tänu samaaegsele löögimahu suurenemisele. Selliste hemodünaamiliste erinevuste
kliiniline olulisus võrreldes β-1 retseptorite antagonistidega, pole veel täielikult selge.
Nebivolool suurendab hüpertensiivsetel patsientidel NO-vahendatud vaskulaarset vastust atsetüülkoliinile,
mis on endoteeli düsfunktsiooniga patsientidel vähenenud.
2128 stabiilse kroonilise südamepuudulikkusega (normipärase või häiritud vasaku vatsakese
väljutusfraktsiooniga - keskmine LVEF: 36± 12.3%, jaotunud järgmiselt: LVEF vähem kui 35% 56%-st
patsientidest, LVEF vahemikus 35% ja 45% 25%-st patsientidest, ning LVEF suurem kui 45% 19%-l
patsientidest) patsientidega ≥70 eluaasta (keskmine vanus 75,2 aastat) läbiviidud suremuse-haigestumuse
platseebokontrolliga uuringus, kus patsiendid said lisaks standardravile 20 kuu jooksul nebivolooli,
pikendas nebivolool standardraviga võrreldes oluliselt surmlõppe tekkimise ja kardiovaskulaarsetel
põhjustel hospitaliseerimise aega (efektiivsuse esmane tulemusnäitaja) ning vähendas suhtelist riski 14%
võrra võrreldes platseeboga (absoluutne vähenemine: 4,2%).

Nimetatud riski vähenemine saavutati 6 kuud kestnud ravi järel ja kestis kogu ravi vältel (keskmine kestus
18 kuud). Nebivolooli toime ei sõltunud uuritud populatsioonis ei vanusest, soost ega vasaku vatsakese
väljutusfraktsioonist. Üldsuremus ei olnud statistiliselt erinev võrreldes platseeboga (absoluutne
vähenemine: 2,3%).
Nebivolooliga ravitud patsientidel täheldati ka äkksurmade vähenemist (4,1% vs. 6,6%, suhteline
vähenemine 38%).

In vitro ja in vivo loomkatsete põhjal ei ole nebivoloolil sisemist sümpatomimeetilist aktiivsust.
In vitro ja in vivo loomkatsete põhjal ei ole nebivolooli farmakoloogilistel annustel membraane
stabiliseerivat toimet.
Tervetel vabatahtlikel ei mõjutanud nebivolool märkimisväärselt maksimaalset koormustaluvust ega
vastupidavust.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Suu kaudu manustades imenduvad mõlemad nebivolooli enantiomeerid kiiresti. Toit ei mõjuta nebivolooli
imendumist. Nebivolooli võib võtta ka söögi ajal.
Nebivolool metaboliseerub täielikult, osaliselt tekib aktiivseid hüdroksümetaboliite. Metaboliseerub
alitsüklilise ja aromaatse hüdroksüleerimise, N-dealküleerimise ja glükuronideerimise kaudu. Lisaks
moodustuvad hüdroksümetaboliitide glükuroniidid. Nebivolooli metabolism hüdroksüleerimise teel on
CYP2D6-sõltuva geneetilise oksüdatiivse polümorfismi aluseks. Suu kaudu antava nebivolooli
biosaadavus on nendel kiiresti metaboliseerivatel isikutel keskmiselt 12% ja aeglaselt metaboliseerivatel
inimestel peaaegu täielik. Püsikontsentratsiooni tingimustes ja sama annuse korral on muutumatu
nebivolooli maksimaalne kontsentratsioon plasmas aeglaselt metaboliseerijatel umbes 23 korda kõrgem
kui kiiresti metaboliseerijatel. Võrreldes muutumatu aine ja aktiivsete metaboliitide summaarset hulka, on
maksimaalsete plasmakontsentratsioonide erinevus 1,3…1,4-kordne. Metaboliseerimise kiiruse erinevuse
tõttu peab NEBILET tablette annustama alati vastavalt haige individuaalsele vajadusele. Aeglaselt
metaboliseerijad võivad vajada väiksemaid annuseid. Kiiresti metaboliseerijatel on nebivolool-
enantiomeeride eliminatsiooni poolväärtusaeg keskmiselt 10 tundi. Aeglaselt metaboliseerijatel on see
3…5 korda pikem. Kiiresti metaboliseerijatel on plasmas RSSS-enantiomeeri sisaldus veidi kõrgem kui
SRRR-enantiomeeril. Aeglaselt metaboliseerijatel on see erinevus suurem. Kiiresti metaboliseerijatel on
mõlema enantiomeeri hüdroksümetaboliitide elimineerimise poolväärtusaeg keskmiselt 24 tundi ja
aeglaselt metaboliseerijatel umbes kaks korda pikem.
Nebivolooli püsikontsnetratsioon plasmas saabub enamusel patsientidest (kiiresti metaboliseerijatel) 24
tunni jooksul, hüdroksümetaboliitidel mitme päeva pärast. 1…30 mg nebivolooli annuste puhul on
plasmakontsentratsioon lineaarses sõltuvuses annusest. Vanus ei mõjuta nebivolooli farmakokineetikat.
Mõlemad enantiomeerid on plasmas seotud peamiselt albumiinidega. Plasmavalkudega on seotud 98,1%
SRRR-nebivoloolist ja 97,9% RSSS-nebivoloolist. Nädal pärast manustamist on annusest 38% eritunud
neerude kaudu ja 48% väljaheitega. Neerude kaudu eritub muutumatult vähem kui 0,5% annusest.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Prekliinilised konventsionaalsed genotoksilisuse ja kartsinogeensuse uuringud ei ole näidanud kahjulikku
toimet inimesele.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Polüsorbaat 80, hüpromelloos, laktoosmonohüdraat, maisitärklis, kroskarmelloosnaatrium, mikrokristalne
tselluloos, kõrgdispersne ränidioksiid, magneesiumstearaat.

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Säilitamise eritingimused puuduvad.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

5 mg tabletid on 7 tk, 14 tk, 28tk, 30tk, 50tk, 56tk, 90tk või 100tk pakendis
Tabletid on pakendatud PVC/alumiinium blistritesse.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Menarini International Operations Luxembourg S.A.
1, Avenue de la Gare,
L-1611 Luxembourg
Luksemburg


8. Müügiloa number

258699

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 14.06.1999
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 27.06.2014

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud juulis 2014