MOVALIS

Toimeained: meloksikaam

Ravimi vorm: tablett

Ravimi tugevus: 7,5mg 50TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on MOVALIS ja milleks seda kasutatakse

MOVALIS sisaldab toimeainena meloksikaami. Meloksikaam kuulub ravimirühma, mida
nimetatakse mittesteroidseteks põletikuvastasteks aineteks (MSPVA-deks), mida kasutatakse
põletiku ja valu leevendamiseks liigestes ja lihastes.

MOVALIS on näidustatud reumaatiliste haiguste sümptomaatiliseks raviks, nagu
- osteoartroos (degeneratiivne liigeshaigus)
- reumatoidartriit
- anküloseeriv spondüliit (Bechterew'i tõbi)

2. Mida on vaja teada enne MOVALIS võtmist

Mida on vaja teada enne MOVALIS'e kasutamist

ÄRGE võtke MOVALIS't:
- kolme viimase raseduskuu jooksul;
- alla 16 aasta vanused lapsed ja noorukid;
- kui teil esineb allergia (ülitundlikkus) meloksikaami suhtes;
- kui teil esineb allergia (ülitundlikkus) aspiriini või teiste põletikuvastaste ainete (MSPVA-
de) suhtes;
- kui te olete allergiline (ülitundlik) selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6)
suhtes;
- kui teil on esinenud pärast aspiriini või teiste MSPVA-de võtmist mõni järgmistest
sümptomitest:
- kähisev hingamine, pinguloleku tunne rinnas, õhupuudus (astma)
- ninakinnisus, mis on tingitud nina limaskesta tursetest (nina polüübid)
- nahalööbed/nõgestõbi (urtikaaria)
- ootamatu naha või limaskestade turse, nt silmaümbruste, näo, huulte, suu limaskesta
või kõri turse, mis võib hingamist raskendada (angioneurootiline turse);
- pärast MSPVA-ravi, millega on kaasnenud
- mao või soolte verejooks


- mao või soolte mulgustumine (perforatsioon);
- kui teil on esinenud mao või soolte haavand või verejooks;
- kui teil on hiljuti või kunagi varem esinenud mao peptilised haavandid või verejooks
(haavandid või verejooks on esinenud vähemalt kaks korda);
- kui teil on raske maksafunktsiooni kahjustus;
- kui teil on raske neerupuudulikkus ilma dialüüsravita;
- kui teil on hiljuti esinenud peaaju verejooks (tserebrovaskulaarne verejooks);
- kui teil esineb ükskõik milline veritsushäire;
- kui teil esineb raske südamepuudulikkus;
- kui te ei talu teatud suhkruid, kuna see ravim sisaldab laktoosi (vt lõik „MOVALIS sisaldab
piimasuhkrut (laktoosi)“).

Kui te ei ole kindel kas mõni ülalmainitust kehtib teie kohta, pidage nõu oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Hoiatused
Ravimid nagu MOVALIS võivad olla seotud südamelihase infarkti või insuldi veidi
kõrgenenud riskiga. Igasugune risk on tõenäolisem suurte annuste võtmisel ja pika-ajalisel
kasutamisel. Ärge ületage ravimi soovitatavat annust. Ärge kasutage MOVALIS’t kauem, kui
teile on määratud (vt lõik 3 “Kuidas MOVALIS't kasutada”).

Kui teil on probleeme südamega, kui teil on olnud hiljuti insult või kui te arvate, et teil esineb
risk selliste seisundite tekkimiseks, siis peate enne meloksikaami kasutamist arutama seda oma
raviarsti või apteekriga. Näiteks:
- kui teil on kõrge vererõhk (hüpertensioon);
- kui teil on kõrge veresuhkru tase (suhkurtõbi);
- kui teil on kõrge kolesterooli tase veres (hüperkolesteroleemia);
- kui te suitsetate.

Kui teil hakkavad arenema rasked allergilised reaktsioonid, siis peate MOVALIS’e kasutamise
lõpetama ja oma arstiga konsulteerima nahalööbe, pehmete kudede (limaskestade) kahjustuste
või igasuguse muu allergiasümptomi esmasel ilmnemisel.
Lõpetage MOVALIS-ravi otsekohe, kui märkate endal seedetrakti veritsust (põhjustab
tõrvavärvi väljaheidet) või haavandumist (põhjustab kõhuvalu).

MOVALIS'e kasutamisel on esinenud eluohtlikke nahareaktsioone (Stevensi-Johnsoni
sündroom, toksiline epidermise nekrolüüs), mis algselt tekivad punakate täppide või ümarate
laikudena kehatüvel, sageli võivad keskosas olla villid. Lisaks võivad esineda suu, neelu, nina,
genitaalide ja silma (punased ja turses silmad) limaskestadel haavandid. Sellise eluohtliku
nahalööbega võivad sageli kaasneda gripile sarnased sümptomid. Lööve võib progresseeruda,
põhjustades laialdaselt villide tekke või naha irdumist. Raskekujuliste nahareaktsioonide
kõrgeim tekkerisk on ravi esimestel nädalatel. Kui teil on tekkinud MOVALIS’e kasutamisel
Stevensi-Johnsoni sündroom või toksiline epidermise nekrolüüs, ei tohi te MOVALIS’ega ravi
uuesti alustada.
Kui teil tekib lööve või eelnimetatud sümptomid nahal, lõpetage MOVALIS'e võtmine ja võtke
kohe ühendust arstiga ja andke talle teada, et võtate seda ravimit.

Ägedast valust kiireks vabanemiseks MOVALIS ei sobi.

MOVALIS võib varjata infektsioonhaiguse sümptomeid (nt palavikku). Kui te arvate, et teil
võib olla infektsioon, siis peate konsulteerima oma arstiga.Ettevaatusabinõud kasutamisel
Kuna võib ilmneda vajadus ravi kohandamiseks, on oluline, et enne MOVALIS’e võtmist
konsulteeriksite arstiga:
- kui teil on esinenud söögitorupõletik (ösofagiit), mao limaskesta põletik (gastriit) või mõni
muu seedetrakti haigus nagu Crohni tõbi või haavandiline jämesoole põletik;.
- kui teil on kõrge vererõhk (hüpertensioon);
- kui olete vanemas eas;
- kui te põete südame-, maksa- või neeruhaigust;
- kui teil on kõrge veresuhkru tase (suhkurtõbi);
- kui teil on vähenenud vereruumala (hüpovoleemia), mis võib esineda pärast rasket
verekaotust, põletust, kirurgilist operatsiooni või vähest vedeliku manustamist;
- kui arst on teil diagnoosinud mõne suhkru talumatuse, kuna see ravim sisaldab laktoosi;
- kui arst on teil diagnoosinud kaaliumi kõrge taseme veres.

Arst peab teie ravi kulgu jälgima.

Muud ravimid ja MOVALIS
Kuna MOVALIS võib mõjustada teiste ravimite toimeid ja teised ravimid võivad mõjustada
MOVALIS’e toimeid, siis teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti
kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Eriti tähtis on teavitada oma arsti või apteekrit, kui olete võtnud/võtate või kasutate mõnda
järgmistest ravimitest:
• teised MSPVA-d;
• vere hüübimist takistavad ravimid;
• verekämpe lahustavad ravimid (trombolüütikumid);
• südame- ja neeruhaiguste ravimid;
• neerupealise koore hormoonid (kasutatakse põletiku ja allergiliste reaktsioonide raviks);
• tsüklosporiin - kasutatakse pärast elundite siirdamisi või raskete nahahaiguste,
reumatoidartriidi või nefrootilise sündroomi raviks;
• ükskõik milline diureetikum (vett väljutav tablett)
Kui te võtate diureetikume, võib arst teie neerufunktsiooni jälgida;
• kõrge vererõhu ravim (nt beetablokaator);
• liitium - kasutatakse meeleolu häirete raviks;
• selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSTI-d) - kasutatakse depressiooni
raviks;
• metotreksaat - kasutatakse kasvajate, raskete ravile allumatute nahahaiguste ja aktiivse
reumatoidartriidi raviks;
• kolestüramiin - kasutatakse kolesterooli taseme langetamiseks;
• kui te olete naine, kes kasutab emakasisest rasestumisvastast vahendit, mida nimetatakse
spiraalideks.

Kui te pole milleski kindel, siis konsulteerige arsti või apteekriga.

MOVALIS'e võtmine koos toidu ja joogiga
Tabletid tuleb söögi ajal vähese vedelikukogusega tervelt alla neelata.

Fertiilsus
MOVALIS võib takistada rasestumist. Kui te plaanite rasestuda või teil on probleeme
rasestumisega, siis teavitage sellest oma arsti.

Rasedus
Kui rasedus tuvastatakse MOVALIS’e kasutamise ajal, tuleb sellest arsti teavitada.
Esimesel kuuel raseduskuul võib arst vajadusel seda ravimit teile määrata.Ärge võtke seda ravimit raseduse viimasel kolmel kuul, kuna MOVALIS võib avaldada raskeid
toimeid teie lapsele, eriti südamele ja kopsudele ning neerudele - isegi ainult ühekordsel
manustamisel.

Imetamine
Seda ravimit ei soovitata imetamise ajal kasutada.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Selle ravimi kasutamise ajal võivad tekkida nägemishäired (sh hägune nägemine), pearinglus,
unisus, peapööritus või muud kesknärvisüsteemi häired. Kui see puudutab teid, siis ärge juhtige
autot ega käsitsege masinaid.

MOVALIS sisaldavab piimasuhkrut (laktoosi)
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate enne ravimi kasutamist
konsulteerima oma arstiga.

3. Kuidas MOVALIS võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on:

Osteoartroos:
7,5 mg üks kord ööpäevas. Annust võib suurendada kuni 15 mg-ni üks kord ööpäevas.

Reumatoidartriit:
15 mg üks kord ööpäevas. Annust võib vähendada kuni 7,5 mg-ni üks kord ööpäevas.

Anküloseeriv spondüliit:
15 mg üks kord ööpäevas. Annust võib vähendada kuni 7,5 mg-ni üks kord ööpäevas.

Tabletid tuleb alla neelata vee või mõne muu joogiga söögi ajal.

Movalis 7,5 mg tablettide poolitusjoon on mõeldud ainult tableti murdmiseks, et hõlbustada
selle allaneelamist, juhuks kui terve tableti neelamine valmistab raskusi.

Movalis 15 mg tablette on võimalik poolitada kaheks võrdseks annuseks.

Ärge ületage soovitatavat maksimaalset ööpäevast annust 15 mg ööpäevas.

Kui mõni pealkirja “Hoiatused ja ettevaatusabinõud” all esitatud olukordadest käib teie
kohta, võib arst piirata teie annust kuni 7,5 mg-ni ööpäevas.

MOVALIS’t ei tohi anda lastele ega alla 16 aasta vanustele noorukitele.

Kui teil on tunne, et MOVALIS tablettide toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma
arsti või apteekriga.

Kui te võtate MOVALIS't rohkem kui ette nähtudKui olete võtnud liiga palju tablette või kahtlustate üleannustamist, pöörduge otsekohe
arsti poole või minge lähimasse haiglasse.

MSPVA üleannustamise sümptomiteks on tavaliselt:
- energiapuudus (letargia);
- unisus;
- iiveldus ja oksendamine;
- valu kõhu piirkonnas (epigastraalvalu).
Tavaliselt kaovad need sümptomid kui lõpetate MOVALIS ravi. Võib esineda mao või soolte
(seedetrakti) verejooks.

Raske mürgistus võib põhjustada tõsise reaktsiooni ravimile (vt lõik 4):
- vererõhu tõusu (hüpertensiooni);
- ägeda neerupuudulikkuse;
- maksafunktsiooni kahjustumise;
- hingamise aeglustumise või seiskumise (respiratoorne depressioon);
- teadvusekaotuse (kooma);
- krambid;
- vereringe (kardiovaskulaarse) kollapsi;
- südameseiskumise;
- kiired allergilised (ülitundlikkus) reaktsioonid, sh:
- minestus
- raskendatud hingamine
- nahareaktsioonid

Kui te unustate MOVALIS't võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Võtke järgmine annus
ettenähtud ajal.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kasutamise kohta pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage otsekohe MOVALIS tablettide kasutamine ja konsulteerige arstiga või minge
lähimasse haiglasse, kui teil esineb:

mõni allergiline (ülitundlikkus) reaktsioon, mille sümptomiteks võivad olla:
- nahareaktsioonid nagu sügelus (pruritus), naha villid või mahakoordumine, mis võib olla
raskekujuline (Stevensi-Johnsoni sündroom ja toksiline epidermaalne nekrolüüs), pehmete
kudede (limaskestade) kahjustused või multiformne erüteem. Esinenud on eluohtlik
nahalööve (Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermise nekrolüüs) (vtlõik 2).
Multiformne erüteem on raske allergiline nahareaktsioon, mis põhjustab laike, punaseid
vermeid või punakaslillasid või villilisi piirkondi. See võib kahjustada ka suud, silmi ja
muid niiskeid kehapindu.
- naha või limaskestade, nt silmaümbruste, näo, huulte, suu limaskesta või kõri turse, millega
võib kaasneda raskendatud hingamine, pahkluude või säärte turse (alajäsemete turse)
- õhupuudus või astmahoog
- maksapõletik (hepatiit). Selle sümptomiteks võivad olla:
- naha või silmavalgete kollasus (kollatõbi)
- kõhuvalu
- isutusMõni seedetrakti kõrvaltoime, eriti:
- verejooks (põhjustab tõrvavärvi väljaheidet)
- seedetrakti haavandid (põhjustab kõhuvalu)

Seedetrakti (mao ja soolestiku) verejooks, seedetrakti haavandumine või mulgustumine
(perforatsioon) võib vahel olla tõsine ja potentsiaalselt surmaga lõppev, eriti eakatel
patsientidel.

Kui teil on kunagi esinenud mingeid seedetrakti sümptomeid seoses MSPVA-de pikaajalise
kasutamisega, konsulteerige ostsekohe arstiga, eriti, kui olete eakas. Arst võib ravi ajal teid
jälgida.

Kui teil esinevad nägemishäired, siis ärge juhtige autot ega töötage masinatega.

Mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA-de) üldised Mõnede mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA-de) kasutamisega võib kaasneda
arterite topistuste (arteriaalsete trombooside), nt südameataki (südamelihase infarkiti) või
insuldi riski väike suurenemine, eriti suurte annuste ja pikaajalise ravi korral.

Seoses MSPVA-raviga on esinenud vedeliku peetust (turseid), kõrget vererõhku
(hüpertensiooni) ja südamepuudulikkust.

Kõige sagedamini täheldatud kõrvaltoimed mõjustavad seedetrakti (mao ja soolestiku
kõrvaltoimed):
- mao ja peensoole ülemise osa haavandid (peptilised/kaksteistsõrmiksoole haavandid)
- soole seina mulgustumine (perforatsioon) või seedetrakti verejooks (vahel surmaga lõppev,
eriti eakatel)

Pärast MSPVA-de manustamist on täheldatud järgmisi kõrvaltoimeid:
- iiveldus ja oksendamine
- kõhulahtisus
- kõhupuhitus
- kõhukinnisus
- seedehäired (düspepsia)
- kõhuvalu
- tõrvavärvi iste, mis on tingitud seedetrakti verejooksust (meleena)
- veriokse (hematemees)
- haavandiline suu limaskesta põletik (aftoosne stomatiit)
- seedetrakti põletiku halvenemine (nt jämesoolepõletiku või Crohni tõve ägenemine).

Harvemini on täheldatud mao limaskesta põletikku (gastriiti).

Meloksikaami (MOVALIS’e toimeaine) kõrvaltoimed

Väga sage: esineb rohkem kui 1 patsiendil igast 10-st ravitust
- üldised seedetrakti kõrvaltoimed (k.a. seedehäired (düspepsia)
- iiveldus ja oksendamine
- kõhuvalu
- kõhukinnisus
- kõhupuhitus
- kõhulahtisus (diarröa)

Sage: esineb 1...10-l patsiendil igast 100-st ravitust
- peavaluAeg-ajalt: esineb 1...10-l patsiendil igast 1 000-st ravitust
- pearinglus
- peapööritus (vertiigo)
- unisus
- aneemia (vere punase pigmendi hemoglobiini kontsentratsiooni vähenemine)
- vererõhu tõus (hüpertensioon)
- nahaõhetus (näo ja kaela ajutine punetus)
- naatriumi ja vee peetus
- kaaliumi kontsentratsiooni tõus veres (hüperkaleemia). See võib põhjustada järgmisi
sümptomeid:
- südamerütmi häired
- südamapekslemine (tunnete rohkem oma südamalööke)
- lihasnõrkus
- röhitsused
- mao limaskesta põletik (gastriit)
- seedetrakti verejooks
- suu limaskesta põletik (stomatiit)
- kiiret tüüpi allergiline (ülitundlikkus) reaktsioon
- sügelus (pruritus)
- nahalööve
- vedeliku peetusest tingitud tursed (ödeem), sh turses pahkluupiirkonnad/jalasääred
(alajäsemete ödeem)
- ootamatu naha või limaskestade turse, nt silmaümbruste, näo, huulte, suu limaskesta või
kõri turse, mis võib raskendada hingamist (angioneurootiline ödeem)
- kiiresti mööduv maksafunktsiooni testide kõrvalekalle (nt maksaensüümide nagu
transaminaaside aktiivsuse tõus või sapipigmendi bilirubiini kontsentratsiooni tõus). Teie
arst saab neid vereanalüüside abil tuvastada.
- laboratoorsete neerufunktsiooni testide kõrvalekalle (nt kreatiniini või uurea
kontsentratsiooni tõus).

Harv: esineb 1...10-l patsiendil igast 10 000-st ravitust
- meeleolu häired
- luupainajad
- vere vormelementide arvu kõrvalekalle, sh:
- ebanormaalne vere vormelementide arv
- vere valgeliblede arvu vähenemine (leukopeenia)
- vereliistakute arvu vähenemine (trombotsütopeenia)
Need kõrvaltoimed võivad põhjustada infektsiooniriski suurenemist ja selliseid
sümptomeid nagu verevalumid ja ninaverejooksud.
- helin kõrvus (tinnitus)
- oma südamelöökide tajumine (südamepekslemine)
- mao või peensoole ülemise osa haavandid (peptilised või kaksteistsõrmiksoole haavandid)
- söögitorupõletik (ösofagiit)
- astmahoogude tekkimine (on täheldatud aspiriini või teiste MSPVA-de suhtes allergilistel
inimestel)
- naha tõsine villistumine või mahakoordumine (Stevensi-Johnsoni sündroom ja toksiline
epidermaalne nekrolüüs)
- nõgestõbi (urtikaaria)
- nägemishäired, sh:
- hägune nägemine
- silma sidekesta põletik
- jämesoolepõletik (koliit)

Väga harv: esineb vähem kui 1-l patsiendil 10 000-st ravitust
- naha villilised (bulloossed) reaktsioonid ja multiformne erüteem.


Multiformne erüteem on raske allergiline nahareaktsioon, mis põhjustab laike, punaseid
vermeid või punakaslillasid või villilisi piirkondi. See võib kahjustada ka suud, silmi ja
muid niiskeid kehapindu.
- maksapõletik (hepatiit). See võib põhjustada järgmisi sümptomeid:
- naha või silmavalgete kollasus (kollatõbi)
- kõhuvalu
- isutus
- äge neerupuudulikkus, eriti riskifaktorite nagu südamehaiguse, suhkurtõve või
neeruhaigusega patsientidel.
- soole seina mulgustumine (perforatsioon).

Teadmata: olemasolevate andmete põhjal ei saa esinemissagedust hinnata
- segasusseisund
- desorientatsioon
- õhupuudus ja päikesevalgusest tingitud (fotosensibilisatsiooni) nahareaktsioonid
(anafülaktilised/anafülaktoidsed reaktsioonid)
- seoses MSPVA-raviga on täheldatud südamepuudulikkust
- teatavate spetsiifilist tüüpi vere valgeliblede täielik kadumine (agranulotsütoos), eriti
patsientidel, kes kasutavad MOVALIS’t koos ravimitega, mis võivad luuüdi funktsiooni
pärssida või takistada (müelotoksilised ravimid). Selle tulemuseks võib olla:
- järsk palaviku tõus
- kurguvalu
- infektsioonid

Kõrvaltoimed, mida põhjustavad mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA-d),
kuid mida ei ole veel täheldatud pärast MOVALIS’e kasutamist
Neerustruktuuri muutused, mille tagajärjeks on äge neerupuudulikkus:
- väga harvad neerupõletiku (interstitsiaalse nefriidi) juhtumid
- mõnede neerurakkude surm (äge tubulaarne või papillinekroos)
- valk uriinis (proteinuuriaga nefrootiline sündroom)

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime
võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise
teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi
ohutusest.

5. Kuidas MOVALIS säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab
kuu viimasele päevale.

Säilitada temperatuuril kuni 25˚C.
Niiskuse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis.Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas
visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.
6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida MOVALIS sisaldab

Toimeaine on:
- meloksikaam
- üks tablett sisaldab 7,5 mg või 15 mg meloksikaami.

Abiained on:
- naatriumtsitraat
- laktoos
- mikrokristalne tselluloos
- polüvidoon
- veevaba kolloidsilikaat
- krospolüvidoon
- magneesiumstearaat (vt ka lõik 2 viimane osa).

Kuidas MOVALIS välja näeb ja pakendi sisu

Movalis 7,5 mg on helekollane ümmargune tablett, mille ühele küljele on trükitud firma logo ja
teisele küljele „59D/59D“. Igal tabletil on poolitusjoon. Poolitusjoon on mõeldud ainult tableti
murdmiseks, et hõlbustada selle allaneelamist, mitte tableti võrdseteks annusteks jagamiseks.

Movalis 15 mg on helekollane ümmargune tablett, mille ühele küljele on trükitud firma logo ja
teisele küljele „77C/77C“ ning. Kõik tabletid on varustatud poolitusjoonega ning neid on
võimalik poolitada kaheks võrdseks osaks.

Pakendis on 20 või 50 tabletti.

Müügiloa hoidja
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Str. 173
Ingelheim am Rhein
Saksamaa

Tootja
Boehringer Ingelheim Ellas A.E.
5th km Paiania-Markopoulo
19400 Koropi, Attica
Kreeka

või

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Binger Strasse 173
55216 Ingelheim/Rhein
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Eesti filiaal
Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Tel: + 372 6 128 000Infoleht on viimati kooskõlastatud juulis 2013.Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Movalis, 7,5 mg tabletid
Movalis, 15 mg tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks tablett sisaldab 7,5 mg või 15 mg meloksikaami.
INN. Meloxicamum

Abiaine(d):
7, 5 mg tabletid - 22,3 mg laktoosi
15 mg tabletid - 19,0 mg laktoosi

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Tablett.

Movalis 7,5 mg on helekollane ümmargune tablett, mille ühele küljele on trükitud firma logo ja teisele
küljele „59D/59D“ ning poolitusjoon. Poolitusjoon on mõeldud ainult tableti murdmiseks, et
hõlbustada selle allaneelamist, mitte tableti võrdseteks annusteks jagamiseks.

Movalis 15 mg on helekollane ümmargune poolitusjoonega tablett, mille ühele küljele on trükitud
firma logo ja teisele küljele "77C/77C" ning poolitusjoon. Tablette on võimalik poolitada kaheks
võrdseks annuseks.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Osteoartroosi ägenemiste lühiajaline sümptomaatiline ravi.
Reumatoidartriidi või anküloseeriva spondüliidi pikaajaline sümptomaatiline ravi.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Suukaudne.

Kogu päevane annus tuleb manustada ühe korraga söögi ajal, koos vee või mõne muu vedelikuga.
Kõrvaltoimeid saab vähendada, kasutades minimaalset efektiivset annust võimalikult lühikese ajooksul, mis sümptomite kontrollimiseks vajalik (vt lõik 4.4). Vajadust patsiendi sümptomite
leevendamiseks ja ravivastust tuleb perioodiliselt hinnata, eriti osteoartroosiga patsientidel.

- Osteoartroosi ägenemised: 7,5 mg ööpäevas.
Vajadusel, kui seisund ei parane, võib annust suurendada kuni 15 mg-ni ööpäevas.

- Reumatoidartriit, anküloseeriv spondüliit: 15 mg ööpäevas.
(vt ka lõik Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel)
Olenevalt ravivastusest, võib annust vähendada 7,5 mg-ni ööpäevas.

MITTE ÜLETADA ANNUST 15 MG/ÖÖPÄEVAS.

Patsientide erigrupid

Eakad patsiendid ja kõrvaltoimetest enim ohustatud patsiendid (vt lõik 5.2)
Soovitatav annus reumatoidartriidi ja anküloseeriva spondüliidi pikaajaliseks raviks eakatel
patsientidel on 7,5 mg ööpäevas. Kõrvaltoimetest enim ohustatud patsiendid peavad alustama ravi
annusega 7,5 mg-ga ööpäevas (vt lõik 4.4).

Neerukahjustus (vt lõik 5.2)
Raske neerupuudulikkusega dialüüsravil patsientidel ei tohi ööpäevane annus ületada 7,5 mg.
Kerge või keskmise raskusega neerukahjustusega patsientidel (kelle kreatiniini kliirens on üle
25 ml/min) ei ole annuse vähendamine vajalik. (Raske neerupuudulikkusega mittedialüüsipatsiendid,
vt lõik 4.3).

Maksakahjustus (vt lõik 5.2)
Kerge ja mõõduka maksakahjustusega patsientidel ei ole annuse vähendamine vajalik. (Raske
maksafunktsiooni kahjustusega patsientide kohta vt lõik 4.3).

Lapsed ja noorukid
Movalis tabletid on vastunäidustatud lastele ja alla 16. aastastele noorukitele (vt lõik 4.3).

Ravimit on saadaval ka teiste annustena, mis võivad olla sobivamad.

4.3. Vastunäidustused

See ravimpreparaat on vastunäidustatud järgmistes olukordades:

- raseduse kolmas trimester (vt lõik 4.6);
- lapsed ja alla 16 aasta vanused noorukid;
- ülitundlikkus meloksikaami või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete või sarnase toimega
ravimite nagu MSPVA-de või aspiriini suhtes. Meloksikaami ei tohi kasutada haigetel, kellel
atsetüülsalitsüülhape ja teised mittesteroidsed põletikuvastased ravimid põhjustavad astma
sümptomeid, nina polüpoosi, angioödeemi või urtikaariat;
- anamneesis varasema MSPVA-raviga seotud seedetrakti verejooks või perforatsioon;
- aktiivne või anamneesis korduv peptiline haavand/verejooks (kaks või enam diagnoositud
haavandumise või veritsuse selgekujulist episoodi);
- raske maksafunktsiooni kahjustus;
- mittedialüüsitav raske neerupuudulikkus;
- seedetrakti veritsus, anamneesis tserebrovaskulaarne verejooks või teised veritsushäired;
- raske südamepuudulikkus.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Kõrvaltoimeid saab vähendada, kasutades minimaalset efektiivset annust võimalikult lühikese aja
jooksul, mis on vajalik sümptomite kontrolli alla saamiseks (vt lõik 4.2. ja allpool Seedetrakti riskid ja
Kardiovaskulaarsed riskid).

Ebapiisava ravitoime puhul ei tohi ületada maksimaalset soovituslikku ööpäevast annust ning ravile ei
tohi lisada ka täiendavat MSPVA-d, kuna see võib suurendada toksilisust, samas kui terapeutiline
kasu ei ole tõestatud. Tuleb vältida meloksikaami kasutamist koos MSPVA-dega, sh selektiivsete
tsüklooksügenaas-2 inhibiitoritega.

Meloksikaam ei sobi ägeda valu leevendamiseks.

Kui seisund mitme päeva jooksul ei parane, tuleb ravi kliinilist kasu uuesti hinnata.

Enne meloksikaamravi alustamist tuleks veenduda, kas anamneesis esinenud ösofagiit, gastriit ja/või
peptiline haavand on täielikult välja ravitud. Meloksikaamravi saavate ja seda tüüpi anamneesiga
patsientide puhul tuleb rutiinselt tähelepanu pöörata võimaliku retsidiivi tekkele.

Seedetrakti riskid
Seedetrakti verejooksu, haavandumist või perforatsiooni, mis võivad olla letaalse lõppega, on teatatud
kõikide MVPVA-de kasutamisega ravi mistahes ajahetkel kas hoiatavate sümptomitega või ilma ning
tõsiste seedetrakti sümptomite anamneesiga või ilma.

Seedetrakti verejooksu, haavandumise ja perforatsiooni risk on kõrgem MSPVA-de annuse
suurendamisega, haavandi anamneesiga patsientidel, eriti kui haavand on komplitseerunud verejooksu
või perforatsiooniga (vt lõik 4.3) ning vanuritel. Nendel patsientidel peab ravi alustama väikseima
saadaoleva annusega. Sellistel patsientidel, samuti neil, kes kasutavad väikses annuses aspiriini või
teisi seedetrakti kahjustuste riski suurendavaid ravimeid (vt allpool ja lõik 4.5) tuleb kaaluda
kombinatsioonravi protektiivsete ainetega (nt misoprostool või prootonpumba inhibiitorid).

Seedetrakti toksilisuse anamneesiga patsiendid, eriti eakad, peavad teatama mistahes ebatavalisest
seedetrakti sümptomist (eriti seedetrakti verejooksust), eriti kui need ilmnevad ravi algul.

Ettevaatus on vajalik patsientide puhul, kes kasutavad samaaegselt seedetrakti haavandi ja verejooksu
riski suurendavaid ravimeid, nagu hepariin-ravi või profülaktilisi geriaatrilisi annuseid, antikoagulante
nagu varfariin või teisi mittesteroidseid põletikuvastaseid aineid, sh atsetüülsalitsüülhapet
põletikuvastastes annustes (≥ 1 g üksikannusena või ≥3 g ööpäevase koguannusena) (vt lõik 4.5).

Kui meloksikaami saaval patsiendil tekib seedetrakti verejooks või haavandumine, tuleb ravi lõpetada.

MSPVA-sid tuleb ettevaatusega kasutada seedetrakti haiguse anamneesiga (haavandiline koliit,
Crohni tõbi) patsientidel, kuna need haigused võivad ägeneda (vt lõik 4.8).

Kardiovaskulaarsed ja tserebrovaskulaarsed riskid
Hoolikas jälgimine ja nõustamine on vajalikud patsientide puhul, kellel on anamneesis MSPVA-de
kasutamisega seotud hüpertensioon ja/või kerge kuni mõõdukas südame paispuudulikkus vedeliku
retentsiooni ja tursetega.
Riskipatsientide puhul soovitatakse vererõhu kliinilist jälgimist enne ravi ja eriti meloksikaamravi
alustamisel.

Kliinilised uuringud ja epidemioloogilised andmed lubavad oletada, et mõnede MSPVA-de, sh
meloksikaami kasutamine (eriti suurtes annustes ja pika-ajaliselt) võib olla seotud arteriaalse
tromboosi juhtude (nt müokardiinfarkt ja insult) vähese kõrgenenud riskiga. Puuduvad piisavad
andmed, et seda riski ka meloksikaami puhul välistada.

Mitteravitud hüpertensiooni, südame paispuudulikkuse, südame isheemiatõve, perifeersete arterite
haiguse ja/või tserebrovaskulaarse haigusega patsientidel tohib meloksikaami kasutada ainult pärast
põhjalikku kaalutlust. Kardiovaskulaarsete haiguste riskifaktoritega (sh hüpertensioon,
hüperlipideemia, suhkurtõbi, suitsetamine) patsientidel tohib pika-ajalist ravi alustada pärast
põhjalikku kaalutlust.

Nahareaktsioonid
MSPVA-de kasutamisel on väga harva tekkinud tõsised nahakahjustused, milledest mõned võivad
lõppeda letaalselt, sh eksfoliatiivne dermatiit, Stevensi-Johnsoni sündroom ja toksiline epidermaalne
nekrolüüs (vt lõik 4.8). Suurim risk nahareaktsioonide tekkeks on varases ravijärgus: enamusel
juhtudest tekib reaktsioon ravi esimesel kuul. Meloksikaami manustamine tuleb katkestada kohe, kui
ilmneb nahalööve, limaskestad kahjustused või mõni muu ülitundlikkuse sümptom.

Meloksikaami kasutamisel on täheldatud eluohtlike nahareaktsioonide (Stevensi-Johnsoni
sündroom (SJS) ja epidermise toksilise nekrolüüsi (TEN) teket. Patsiente tuleb teavitada tunnustest ja
sümptomitest ning nahareaktsioonide suhtes hoolikalt jälgida. SJS või TEN kõrgeim tekkerisk on ravi
esimestel nädalatel. SJS või TEN sümptomite või nähtude (nt progresseeruv nahalööve, sageli koos
villide ja limaskesta kahjustusega) tekkimisel tuleb ravi meloksikaamiga katkestada. SJS ja TEN
parimad ravitulemused saadakse varajasel diagnoosimisel ning ravi kohesel katkestamisel. Parem
prognoos on seotud ravi varajase katkestamisega. Kui patsiendil tekkis meloksikaami kasutamisel SJS
või TEN, ei tohi sellel patsiendil ravi meloksikaamiga taasalustada.

Maksa- ja neerufunktsiooni parameetrid
Sarnaselt teiste MSPVA-de kasutamisele on aeg-ajalt registreeritud transaminaaside aktiivsuse,
seerumi bilirubiini või teiste maksafunktsiooni parameetrite tõuse nagu ka seerumi kreatiniini ning
vereuurea lämmastiku tõuse ja muid laboratoorseid kõrvalekaldeid. Neist juhtudest enamus olid
mööduvad ja kergekujulised. Kui mõni sellistest hälvetest peaks osutuma oluliseks või püsivaks, tuleb
meloksikaamravi lõpetada ning teostada vastavad uuringud.

Funktsionaalne neerupuudulikkus
Kuna MSPVA-d inhibeerivad renaalsete prostaglandiinide vasodilateerivat toimet, võivad nad
glomerulaarfiltratsiooni vähendamise kaudu esile kutsuda funktsionaalset neerupuudulikkust. See
kõrvaltoime oleneb annuse suurusest. Ravi alguses või pärast annuse suurendamist soovitatakse
järgmiste riskifaktoritega patsientidel diureesi ja neerufunktsiooni hoolikalt jälgida:

- eakad;
- kaasuv ravi nt AKE inhibiitorite, angiotensiin-II antagonistidega, sartaanidega,
diureetikumidega (vt lõik 4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed);
- hüpovoleemia (hoolimata põhjusest);
- südame paispuudulikkus;
- neerupuudulikkus;
- nefrootiline sündroom;
- luupus-nefropaatia;
- raske maksafunktsiooni häire (seerumi albumiin <25 g/l või Child-Pugh’ skoor ≥10).

Harva võivad MSPVA-d põhjustada interstitsiaalset nefriiti, glomerulonefriiti, papillaarset nekroosi ja
nefrootilist sündroomi.

Hemodialüüsravi saavatel lõppstaadiumis neerupuudulikkusega patsientidel ei tohi meloksikaami annus
ületada 7,5 mg. Kerge ja mõõduka neerupuudulikkusega patsientidel (kreatiniini kliirens suurem kui 25
ml/min) ei ole annuse vähendamine vajalik.

Naatriumi, kaaliumi ja vee retentsioon
MSPVA-de kasutamisel on võimalikud naatriumi, kaaliumi ja vee retentsioon ning diureetikumide
natriureetilise toime häirumine. Lisaks võib väheneda antihüpertensiivsete ravimite antihüpertensiivne
toime (vt lõik 4.5). Selle tulemusena võivad tundlikel patsientidel esile kerkida või ägeneda tursed,
südamepuudulikkus või hüpertensioon. Riskirühma patsiente on soovitatav kliiniliselt jälgida (vt
lõigud 4.2 ja 4.3).

Hüperkaleemia
Hüperkaleemiat võivad soodustada suhkurtõbi või mõni kaasuv ravi, mis teadaolevalt võib suurendada
vere kaaliumisisaldust (vt lõik 4.5). Sellistel juhtudel tuleb kaaliumi taset regulaarselt jälgida.

Muud hoiatused ja ettevaatusabinõud
Kõrvaltoimeid taluvad sageli halvemini eakad, kurnatud või nõrgestatud inimesed, kes vajavad
seetõttu hoolikat jälgimist. Nagu ka teiste MSPVA-dega, on eriline ettevaatus vajalik seoses
vanuritega, kel esineb sageli neeru-, maksa- või südamefunktsiooni kahjustus. Vanuritel esineb
sagedamini ebasoodsaid reaktsioone MSPVA-dele - eriti seedetrakti verejooksu või perforatsiooni,
mis võivad olla letaalsed (vt lõik 4.2).

Meloksikaami, nii nagu teistegi MSPVA-de toimel võivad kaasuva infektsioonhaiguse sümptomid
muutuda.

Meloksikaami kasutamine võib kahjustada naiste viljakust, mistõttu seda ravimit ei soovitata kasutada
naistel, kes soovivad rasestuda. Seega naistel, kel esineb häireid seoses rasestumisega või kel
teostatakse viljatuse uuringuid, tuleb arvestada meloksikaamravi lõpetamise vajadusega (vt lõik 4.6).

Movalis tabletid sisaldavad laktoosi. Harvaesinevate pärilike häirete Lapp-laktaasi puudulikkuse,
galaktoosi talumatuse või glükoosi-galaktoosi imendumishäirega patsiendid ei tohi seda ravimit
kasutada.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeuuringud on läbi viidud ainult täiskasvanutega.

Farmakodünaamilised
Teised mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA-d) ja atsetüülsalitsüülhape ≥ 3 g/ööpäevas:
kombinatsiooni (vt lõik 4.4) teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ainetega, sh
atsetüülsalitsüülhappega põletikuvastastes annustes (≥ 1 g üksikannusena või ≥ 3 g ööpäevase
koguannusena), ei soovitata.

Kortikosteroidid (st glükokortikoidid):
samaaegne kasutamine kortikosteroididega nõuab ettevaatust, kuna esineb veritsuste ja seedetrakti
haavandumiste suurenenud risk.

Antikoagulant või hepariin geriaatrilistes profülaktilistes või raviannustes:
tunduvalt kõrgem veritsusrisk trombotsüütide funktsiooni pärssimise ja gastroduodenaalse limaskesta
kahjustuse kaudu. MSPVA-d võivad toetada antikoagulantide nagu varfariini toimeid (vt lõik 4.4).
MSPVA-sid ei soovitata kasutada samaaegselt antikoagulantidega või hepariini geriaatriliste
profülaktiliste või raviannustega (vt lõik 4.4).
Hepariini ülejäänud kasutusjuhtudel tuleb olla ettevaatlik, kuna esineb suurenenud veritsusrisk.
Kui sellise kombinatsiooni kasutamine osutub vältimatuks, tuleb INR-i hoolikalt jälgida.

Trombolüütikumid ja antiagregandid:
suurenenud veritsusrisk trombotsüütide funktsiooni pärssimise ja gastroduodenaalse limaskesta
kahjustuse kaudu.

Selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSTI-d):
seedetrakti verejooksu riski suurenemine.

Diureetikumid, AKE inhibiitorid ja angiotensiin-II antagonistid:
MSPVA-d võivad vähendada diureetikumide ja teiste antihüpertensiivsete ravimite toimet. Mõnel
pärsitud neerufunktsiooniga patsiendil (nt dehüdreeritud patsientidel või pärsitud neerufunktsiooniga
vanuritel) võib AKE inhibiitori või angiotensiin-II antagonisti manustamine samaaegselt
tsüklooksügenaasi inhibiitoritega põhjustada neerufunktsiooni täiendavat halvenemist, sh võimalikku
ägedat neerupuudulikkust, mis on tavaliselt mööduv. Seega tuleb sellist kombinatsiooni kasutada
ettevaatusega, eriti vanuritel. Neid patsiente tuleb piisavalt hüdreerida ning peab arvestama
neerufunktsiooni jälgimise vajadusega pärast kaasuva ravi alustamist ning seejärel perioodiliselt (vt
ka lõik 4.4).

Teised antihüpertensiivsed ravimid (nt β-blokaatorid):
nii nagu eelmiste puhul, võib esineda ka β-blokaatorite antihüpertensiivse toime vähenemine
(vasodilatoorse toimega prostaglandiinide pärssimise tõttu).

Kaltsineuriini inhibiitorid (nt tsüklosporiin, takroliimus):
MSPVA-d võivad renaalse prostaglandiini poolt vahendatud toimete kaudu soodustada kaltsineuriini
inhibiitorite nefrotoksilisust. Kombineeritud ravi ajal tuleb neerufunktsiooni mõõta. Neerufunktsiooni
soovitatakse hoolikalt jälgida, eriti vanuritel.

Emakasisesed vahendid:
on täheldatud, et MSPVA-d vähendavad emakasiseste vahendite efektiivsust.
Emakasiseste vahendite efektiivsuse vähendamist MSPVA-de poolt on varem täheldatud, kuid see
vajab täiendavat kinnitamist.

Farmakokineetilised koostoimed: meloksikaami toime teiste ravimite farmakokineetikale

Liitium:
on täheldatud, et MSPVA-d tõstavad liitiumi taset seerumis (kuna liitiumi renaalne eritumine
väheneb), mis võib saavutada toksilised väärtused. Liitiumit ei soovitata koos MSPVA-dega kasutada.
Kui selline kombinatsioon osutub siiski vajalikuks, tuleb liitiumi plasmakontsentratsiooni hoolikalt
jälgida meloksikaamravi alguses, annuse muutmisel ja lõpetamisel.

Metotreksaat:
MSPVA võivad vähendada metotreksaadi tubulaarset sekretsiooni ning seeläbi tõsta metotreksaadi
kontsentratsiooni plasmas. Seega metotreksaadi suuri annuseid (üle 15 mg/nädalas) kasutavatel
patsientidel ei ole samaaegne MSPVA-de kasutamine soovitatav (vt lõik 4.4).
Samuti tuleb arvestada MSPVA ja metotreksaadi koostoime võimalust metotreksaadi väikseid
annuseid kasutavatel patsientidel, eriti kaasneva neerupuudulikkuse korral. Juhul kui kombineeritud
ravi on möödapääsmatu, tuleb kontrollida verepilti ja neerufunktsiooni. Kui 3 päeva jooksul
kasutatakse nii MSPVA kui metotreksaati, tuleb olla eriti tähelepanelik, sest metotreksaadi tase
plasmas võib tõusta ning põhjustada toksilisuse suurenemist.
Ehkki samaaegne meloksikaamravi ei mõjustanud oluliselt metotreksaadi (15 mg/nädalas)
farmakokineetikat, tuleb arvestada sellega, et MSPVA-d võivad potentseerida metotreksaadi
hematoloogilist toksilisust (vt eespool). (Vt lõik 4.8)

Farmakokineetilised koostoimed: teiste ravimite toime meloksikaami farmakokineetikale

Kolestüramiin:
kolestüramiin kiirendab meloksikaami eliminatsiooni, kuna katkestab enterohepaatilise ringe nii, et
meloksikaami kliirens kiireneb 50% võrra ja poolväärtusaeg väheneb 13±3 tunnile. See koostoime
omab kliinilist tähtsust.

Kliiniliselt olulisi farmakokineetilisi ravimkoostoimeid ei avastatud antatsiidide, tsimetidiini ja
digoksiini samaaegsel manustamisel.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Fertiilsus

Meloksikaami, nagu ka kõigi teiste teadaolevalt tsüklooksügenaasi/prostaglandiinide sünteesi
inhibeerivate ravimite kasutamine, võib kahjustada naiste viljakust ja seda ei soovitata kasutada
rasestuda püüdvatel naistel. Naistel, kel esineb rasestumisprobleeme või kel teostatakse
viljatusuuringuid, tuleb kaalutleda meloksikaami ärajätmist.

Rasedus

Prostaglandiinide sünteesi pärssimine võib rasedust ja/või loote arengut kahjustada.
Epidemioloogiliste uuringute andmed näitavad, et prostaglandiini sünteesi inhibiitori kasutamisega
raseduse varajases faasis kaasneb raseduse katkemiste ja südame väärarengute ning gastroskiisi
suurenenud oht. Kardiovaskulaarsete väärarengute absoluutne risk suurenes vähem kui 1%-lt
ligikaudu 1,5%-ni. See risk kasvab tõenäoliselt proportsionaalselt annuse suuruse ja ravi kestusega.
Loomadel on tõestatud, et prostaglandiinide sünteesi inhibiitori manustamine põhjustab
implantatsioonieelse ja -järgse tiinuse katkemise sagenemist ja lootesuremuse suurenemist. Lisaks on
teateid, et prostaglandiinide sünteesi inhibiitorite manustamine loomadele organogeneesi perioodil on
seotud erinevate väärarengute - sh kardiovaskulaarsete - esinemissageduse suurenemisega.

Meloksikaami ei tohi raseduse esimesel ja teisel trimestril manustada ilma tungiva vajaduseta. Kui
meloksikaami kasutatakse rasestuda püüdval naisel või raseduse esimesel või teisel trimestril, peab
annus olema võimalikult väike ja ravi kestus võimalikult lühike.

*Manustatuna raseduse kolmandal trimestril, võivad kõik prostaglandiinide sünteesi inhibiitorid lootel
põhjustada:
- kardiopulmonaalset toksilisust (arterioosjuha enneaegse sulgumise ja pulmonaal-
hüpertensiooniga)
- neerufunktsiooni häiret, mis võib progresseeruda neerupuudulikkuseks, millega võib kaasneda
lootevee vähesus;

*Manustatuna raseduse lõpul, võib emal ja vastsündinul tekkida:
- võimalik veritsusaja pikenemine - agregatsioonivastane toime, mis võib esineda ka väga
väikeste annuste korral;
- emaka kokkutõmmete pärssimine, mille tagajärjeks on hiline või pikenenud sünnitustegevus.

Seetõttu on meloksikaam raseduse kolmandal trimestril vastunäidustatud.

Imetamine

Samas kui meloksikaami kohta spetsiifilised andmed puuduvad, on teada, et MSPVA-d imenduvad
rinnapiima, mistõttu nende ravimite manustamine imetamisperioodil ei ole lubatud.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Spetsiifilisi uuringuid autojuhtimist ja masinate käsitsemist mõjutavate toimete kohta ei ole läbi
viidud. Siiski farmakodünaamilisel profiilil ja registreeritud kõrvaltoimetel põhinevalt meloksikaam
tõenäoliselt ei mõjuta või mõjutab ainult tühisel määral neid võimeid. Nägemishäirete- sh hägusa
nägemise -, pearingluse, unisuse, peapöörituse või muude kesknärvisüsteemi häirete esinemisel on
soovitatav autojuhtimisest ja masinate käsitsemisest hoiduda.

4.8. Kõrvaltoimed

a) Üldine kirjeldus

Kliinilised uuringud ja epidemioloogilised andmed lubavad oletada, et mõnede MSVPA-de
kasutamine (eriti suurtes annustes ja pika-ajalisel kasutamisel) võib olla seotud arteriaalse tromboosi
juhtude (nt müokardiinfarkt või insult) kõrgenenud riskiga (vt lõik 4.4).

MSPVA-de kasutamisega seoses on registreeritud turseid, hüpertensiooni ja südamepuudulikkust.

Kõige sagedamini täheldatud kõrvaltoimed on gastro-intestinaalse olemusega. Võivad esineda
peptilised haavandid, perforatsioon või seedetrakti verejooks, eriti vanuritel, vahel letaalse lõppega (vt
lõik 4.4). Manustamisjärgselt on täheldatud iiveldust, oksendamist, kõhulahtisust, meteorismi,
kõhukinnisust, düspepsiat, kõhuvalu, verirooja, veriokset, aftoosset stomatiiti ning koliidi ja Crohni
tõve ägenemist (vt lõik 4.4 - Hoiatused ja etevaatusabinõud kasutamisel). Harvemini on täheldatud
gastriiti.

Täheldatud on raskekujulisi kõrvaltoimeid nahal nt Stevens -Johnsoni (SJS) sündroom ja toksiline
epidermise nekrolüüs (TEN) (vt lõik 4.4).

Allpool esitatud kõrvaltoimete esinemissagedused põhinevad vastavatel esinemissagedustel, mida
registreeriti 27 kliinilises uuringus ravi kestusega vähemalt 14 päeva. Informatsioon põhineb
kliinilistel uuringutel, kuhu oli kaasatud 15 197 patsienti, keda oli ravitud meloksikaami tablettide või
kapslite 7,5 või 15 mg ööpäevaste suukaudsete annustega kuni üheaastase perioodi jooksul.
Kaasa on arvatud need kõrvaltoimed, mis on selgunud teadetest pärast ravimi müügile laskmist.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on väljendatud järgmiselt: väga sage (>1/10), sage (>1/100, <1/10),
aeg-ajalt (>1/1000, <1/100), harv (>1/10000, <1/1000), väga harv (<1/10000)), teadmata (ei saa
hinnata olemasolevate andmete alusel).

b) Kõrvaltoimete loetelu

Vere ja lümfisüsteemi häired
Aeg-ajalt:
aneemia
Harv:
ebanormaalne vere vormelementide (sh erinevate valgeliblede) arv, leukopeenia,
trombotsütopeenia

On registreeritud väga harvu agranulotsütoosi juhtumeid (vt lõik c).

Immuunsüsteemi häired
Aeg-ajalt:
allergilised reaktsioonid peale anafülaktiliste ja anafülaktoidsete reaktsioonide
Teadmata:
anafülaktiline reaktsioon, anafülaktoidne reaktsioon

Psühhiaatrilised häired
Harv:
meeleolu häired, luupainajad
Teadmata:
segasusseisund, desoriantatsioon

Närvisüsteemi häired
Sage:
peavalu
Aeg-ajalt:
pearinglus, unisus

Silma kahjustused
Harv:
nägemishäired, sh hägune nägemine; konjunktiviit

Kõrva ja labürindi kahjustused
Aeg-ajalt:
vertiigo
Harv:
tinnitus

Südame häired
Harv:
südamepekslemine

Seoses MSPVA raviga on registreeritud südamepuudulikkust.

Vaskulaarsed häired
Aeg-ajalt:
vererõhu tõus (vt lõik 4.4), nahaõhetus

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Harv:
astmahoogude tekkimine aspiriini või teiste MSPVA-de suhtes allergilistel
patsientidel

Seedetrakti häired
Väga sage:
üldised seedetrakti kõrvaltoimed (k.a düspepsia, iiveldus, oksendamine, kõhuvalu,
kõhukinnisus, meteorism, kõhulahtisus)
Aeg-ajalt:
latentne või makroskoopiline seedetrakti verejooks, stomatiit, gastriit, röhitised
Harv:
koliit, mao-sooletrakti verejooks, ösofagiit
Väga harv:
seedetrakti perforatsioon

Seedetrakti verejooks, haavandumine või perforatsioon võib vahel olla raskekujuline ja potentsiaalselt
letaalne, eriti vanuritel (vt lõik 4.4).

Maksa ja sapiteede häired
Aeg-ajalt:
maksafunktsiooni häired (nt transaminaaside aktiivsuse ja bilirubiini sisalduse
suurenemine seerumis)
Väga harv:
hepatiit

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Aeg-ajalt:
angioödeem, sügelus, lööve
Harv:
Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs, urtikaaria
Väga harv:
bulloosne dermatiit, multiformne erüteem
Teadmata:
fotosensibilisatsioon

Neerude ja kuseteede häired
Aeg-ajalt:
naatriumi ja vee retentsioon, hüperkaleemia (vt lõik 4.4 Hoiatused ja
ettevaatusabinõud kasutamisel ja lõik 4.5), ebanormaalsed neerufunktsiooni näitajad
(kreatiniini ja/või uurea sisalduse tõus seerumis)
Väga harv:
äge neerupuudulikkus, eriti riskifaktoritega patsientidel (vt lõik 4.4)

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Aeg-ajalt:
tursed, sh alajäsemete tursed.
c) Üksikuid raskeid ja/või sageli esinevaid kõrvaltoimeid iseloomustav informatsioon

Meloksikaami ja teiste potentsiaalselt müelotoksiliste ravimitega ravitud patsientidel on registreeritud
väga harvu agranulütsütoosi juhte (vt lõik 4.5).

d) Kõrvaltoimed, mida ei ole veel täheldatud seoses selle ravimiga, kuid mida üldiselt omistatakse
teistele selle rühma ühenditele

Orgaaniline neerukahjustus, mille tõenäoliseks tulemuseks on äge neerupuudulikkus: väga harvadel
juhtudel on täheldatud interstitsiaalset nefriiti, ägedat tubulaarnekroosi, nefrootilist sündroomi ja
papillinekroosi (vt lõik 4.4).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

MSPVA ägedale üleannustamisele järgnevad sümptomid piirduvad tavaliselt letargia, unisuse,
iivelduse, oksendamise ja epigastraalvaluga, mis mööduvad üldiselt toetusraviga. Võib esineda
seedetrakti verejooks. Raske mürgistuse tulemuseks võib olla hüpertensioon, äge neerupuudulikkus,
maksafunktsiooni häire, respiratoorne depressioon, kooma, krambid, kardiovaskulaarne kollaps ja
südameseiskus. MSPVA-de terapeutiliste annuste manustamise puhul on registreeritud
anafülaktoidseid reaktsioone ning need võivad esineda ka pärast üleannustamist.

Pärast MSPVA-de üleannustamist tuleb patsiente ravida sümptomaatiliste ja toetavate ravimeetmete
abil. Kliinilises uuringus tõestati meloksikaami kiirendatud eemaldamist kolestüramiini 4 g
suukaudsete annustega, mida anti kolm korda ööpäevas.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: mittesteroidsed põletikuvastased ained, oksikaamid
ATC-kood: M01AC06

Meloksikaam on oksikaamide perekonna mittesteroidne põletikuvastane aine (MSPVA), millel on
põletikuvastane, valuvaigistav ja palavikku alandav toime.

Meloksikaami põletikuvastane toime on tõestatud klassikaliste põletikumudelitega. Nagu ka teiste
MSPVA-de puhul, ei ole tema täpne toimemehhanism teada. Siiski on vähemalt üks ühine
toimimisviis, mis on omane kõigile MSPVA-dele (sh meloksikaamile): põletikumediaatoritena tuntud
prostaglandiinide biosünteesi inhibeerimine.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Meloksikaam imendub seedetraktist hästi, mida näitab suur absoluutne biosaadavus ligikaudu 90%
pärast suukaudset manustamist (kapsel). On näidatud, et tabletid, suukaudne suspensioon ja kapslid
on bioekvivalentsed. Pärast meloksikaami ühekordse annuse manustamist saabub mediaanne
maksimaalne kontsentratsioon plasmas suspensiooni puhul 2 tunni jooksul ning tahkete suukaudsete
ravimvormide (kapslite ja tablettide) puhul 5...6 tunni jooksul.
Korduva manustamise puhul saabub tasakaalukontsentratsioon 3...5 päeva jooksul. Annustamisega
üks kord ööpäevas kaasneb suhteliselt väike ravimi keskmiste kontsentratsioonide kõikumine
vereplasmas vahemikus 0,4...1,0 µg/m 7,5 mg annuste korral ja 0,8...2,0 µg/ml 15 mg annuste korral
(vastavalt Cmin ja Cmax tasakaalukontsentratsioonidel).

Meloksikaami keskmised maksimaalsed plasmakontsentratsioonid tasakaalukontsentratsioonidel
saavutatakse tablettide ja kapslite puhul viie tunni jooksul ning suspensiooni puhul kuue tunni
jooksul. Meloksikaami imendumise ulatust pärast suukaudset manustamist ei muuda samaaegne
söömine ega anorgaaniliste antatsiidide kasutamine

Jaotumine
Meloksikaam seondub väga tugevasti plasmavalkude, eriti albumiiniga (99%). Meloksikaam tungib
sünoviaalvedelikku, kus tema kontsentratsioon on ligikaudu pool plasmakontsentratsioonist.
Jaotusruumala on väike, ligikaudu 11 l pärast lihasesisest või veenisisest manustamist ning erineb
indiviiditi 7...20% ulatuses. Jaotusruumala pärast meloksikaami korduvate suukaudsete annuste
(7,5...15 mg) manustamist on umbes 16 l, kusjuures erinevuskoefitsiendid on vahemikus 11...32%.

Biotransformatsioon
Meloksikaam teeb läbi ulatusliku biotransformatsiooni maksas.
Uriinis on kindlaks tehtud neli erinevat meloksikaami metaboliiti, mis on farmakoloogilise toimeta.
Peamine metaboliit 5’-karboksümeloksikaam (60% annusest) moodustub oksüdatsiooni teel
vahemetaboliidist 5’-hüdroksümetüülmeloksikaamist, mis samuti vähesel määral eritub (9%
annusest). In vitro uuringud on näidanud, et CYP2C9 omab sellel metabolismiteel olulist tähtsust,
kuid isoensüüm CYP3A4 toetab seda vähesel määral. Kahe ülejäänud metaboliidi, mille proportsioon
manustatud annusest on vastavalt 16% ja 4%, eritumine on seotud arvatavasti patsiendi peroksidaasi
aktiivsusega.

Eliminatsioon
Meloksikaam eritub eeskätt metaboliitidena, mida leidub võrdses koguses nii uriinis kui väljaheites.
Alla 5% ööpäevasest annusest eritub muutumatult väljaheitega, kuid uriinis on tuvastatud ainult
algühendi jälgi.
Keskmine eliminatsiooni poolväärtusaeg pärast suukaudset, lihasesisest ja veenisisest manustamist on
vahemikus 13...25 tundi. Totaalne plasmakliirens on pärast ühekordseid suukaudseid, veenisiseseid
või pärasoolekaudseid annuseid umbes 7...12 ml/min.

Lineaarsus/mittelineaarsus
Pärast suukaudset või lihasesisest meloksikaami terapeutiliste annuste 7,5...15 mg manustamist on
aine farmakokineetika lineaarne.

Patsientide erigrupid

Maksa/neerupuudulikkusega patsiendid
Meloksikaami farmakokineetikat ei mõjusta oluliselt ei maksa- ega kerge või mõõdukas
neerupuudulikkus. Mõõduka neerukahjustusega inimestel esines tunduvalt kiirem ravimi totaalne
kliirens. Lõppstaadiumi neerupuudulikkusega patsientidel täheldati vähenenud valguseonduvust.
Lõppstaadiumi neerupuudulikkuse korral võib jaotusruumala suurenemine põhjustada sidumata
meloksikaami kontsentratsiooni tõusu, mistõttu ööpäevast annust 7,5 mg ei tohi ületada (vt lõik 4.2).

Eakad patsiendid
Eakatel meestel täheldati samasuguseid keskmisi farmakokineetilisi parameetreid nagu noorematel
meestel. Eakatel naispatsientidel täheldati suuremaid AUC väärtusi ja pikemaid eliminatsiooni
poolväärtusaegu kui mõlemast soost noorematel inimestel. Eakatel inimestel on keskmine plasma
kliirens tasakaalukontsentratsiooni korral veidi aeglasem kui noorematel täiskasvanutel.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Prekliinilistes uuringutes leiti, et meloksikaami toksikoloogiline profiil on identne teistel MSPVA-del
täheldatuga: seedetrakti haavandid ja erosioonid, renaalne papillinekroos kahel loomaliigil suurte
annuste kroonilise manustamise korral.

Rottidega läbiviidud suukaudsed reproduktsiooniuuringud näitasid ovulatsioonide vähenemist,
implantatsioonide pärssimist ja embrüotoksilisi toimeid (resorptsioonide suurenemist) emale toksiliste
annuste, vähemalt 1 mg/kg korral. Toksilisuse reproduktiivsusuuringutes rottide ja jänestega ei
ilmnenud teratogeensust suukaudsete annuste korral kuni 4 mg/kg rottidel ja 80 mg/kg jänestel.

Kahjustavad annused ületasid kliinilise annuse (7,5...15 mg) 5- kuni 10-kordselt, kui arvestada mg/kg
alusel (75 kg inimene). Samuti on kirjeldatud fetotoksilisi toimeid tiinuse lõpus nii nagu kõigi
prostaglandiini sünteesi inhibiitorite korral. In vitro ega in vivo ei ole leitud mingeid tõendeid ühegi
mutageense toime kohta. Hiirtel ega rottidel ei ole palju suuremate kui kliiniliste annuste korral leitud
mingit kartsinogeensusriski.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Naatriumtsitraat
Laktoos
Mikrokristalne tselluloos
Polüvidoon K25
Veevaba kolloidsilikaat
Krospolüvidoon
Magneesiumstearaat

6.2. Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Säilitada temperatuuril kuni 25 C.
Niiskuse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

20 tabletti.
50 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimi käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Str. 173
D-55216 Ingelheim am Rhein
Saksamaa

8. Müügiloa number

7,5 mg tablett: 193098
15 mg tablett: 193198

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

30.04.1998/27.01.2014

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud jaanuaris 2014