MILGAMMA 100

Toimeained: benfotiamiin+püridoksiin

Ravimi vorm: kaetud tablett

Ravimi tugevus: 100mg+100mg 30TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on MILGAMMA 100 ja milleks seda kasutatakse

Milgamma 100 on vitamiine B1 ja B6 sisaldav suu kaudu manustatav ravim. Vitamiin B1 reguleerib
süsivesikute lagundamist ja osaleb närvikoe ainevahetuses. Vitamiin B6 reguleerib valkude, rasvade ja
süsivesikute lagundamist.
Milgamma 100 kasutatakse vitamiin B ja B kestvast puudusest tingitud neuroloogiliste sümptomite
1
6
raviks.

2. Mida on vaja teada enne MILGAMMA 100 võtmist

Ärge võtke Milgamma 100
- kui olete tiamiini, benfotiamiini, püridoksiinvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes
koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
- kui te olete rase või toidate last rinnaga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Milgamma 100 võib pikema kui kuus kuud kestva kasutamise korral põhjustada neuropaatiaid.

Puudub info Milgamma 100 kasutamise kohta lastel ja eakatel.

Muud ravimid ja Milgamma 100
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Tiamiin inaktiveerub 5-fluorouratsiili toimel (kemoteraapias kasutatav aine).

Samaaegne püridoksiini antagonistide manustamine (nt hüdralasiin, isoniasiid, tsükloseriin, D-
penitsillamiin), alkoholi tarvitamine ja pikaaegne östrogeeni sisaldavate rasestumisvastaste
suukaudsete rasestumisvastaste ravimite kasutamine või suurendada B6 vitamiini vajadust.

Milgamma 100 võib L-dopa toimet vähendada.

Pange tähele, et see info kehtib ka, kui te olete neid ravimeid võtnud hiljuti.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Raseduse ajal on vitamiin B1 soovitatav ööpäevane annus 1,4...1,6 mg ja B6 vitamiinil 2,4...2,6 mg.
Puuduvad andmed soovitatavast ööpäevasest kogusest suuremate annuse manustamise ohutuse kohta.
Seetõttu ei tohi Milgamma 100 raseduse ajal võtta.

Vitamiinid B1 ja B6 erituvad rinnapiima. Vitamiin B6 suured annused võivad pärssida rinnapiima
teket. Seetõttu ei tohi Milgamma 100 raseduse ajal võtta.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Erilised ettevaatusabinõud ei ole vajalikud.

Milgamma 100 sisaldab sahharoosi
Kui te teate, et te ei talu teatud suhkruid, peaksite enne milgamma 100 võtmist konsulteerima oma
arstiga.

3. Kuidas MILGAMMA 100 võtta

Kui ei ole teisiti määratud, manustatakse 1 kaetud tablett 3 korda päevas.
Kaetud tabletid võetakse sisse piisava koguse vedelikuga.
Tablette võib võtta igal ajal.
4-nädalase ravi järel peab arst otsustama, kas edasine ravi on vajalik.

Pärast kuni 4-nädalast ravikuuri otsustab raviarst, kas ravi jätkamine B1 ja B6 vitamiinidega annuses
(1 tablett 3 korda ööpäevas) on näidustatud.
Vajadusel võib Milgamma't manustada 1 tablett üks kord ööpäevas, vältimaks vitamiin B6
manustamisega seotud neuropaatiate tekkeriski.

Kui teil on tunne, et Milgamma 100 toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Kui te võtate Milgamma 100 rohkem kui ette nähtud
Lühiajaline B6 vitamiini kõrgete annuste kasutamine (rohkem kui 1 g ööpäevas) võib viia
neurotoksiliste toimete tekkeni.

Tegutsemine üleannustamise korral:
Vitamiin B1 on suur terapeutiline laius ja üleannustamise sümptomid pärast suukaudset manustamist
ei ole teada. Samuti peetakse püridoksiini suhteliselt mittetoksiliseks. Ainult pikaajalise (so 2 kuud või
rohkem) megaannuste (ööpäevas 2 g või rohkem) kasutamine võib põhjustada sensoorset neuropaatiat
või neuropaatilist sündroomi, mis väljendub suunataju halvenemisena, jäsemete distaalsete osade
värinana ja järk-järguliselt progresseeruva sensoorse ataksiana. Kui te täheldate ülal kirjeldatud
sümptomeid, lõpetage milgamma 100 võtmine. Tavaliselt kaovad sümptomid järk-järgult.

Süsteemsete ülitundlikkusreaktsioonide korral tuleb kasutusele võtta esmaabimeetmed.
Kõrvaltoimete tekkimisel konsulteerige oma arstiga.

Kui te unustate Milgamma 100 võtta
Jätkake Milgamma 100 võtmist tavalisel ajal ja proovige võtmist rohkem mitte unustada.

Kui te lõpetate Milgamma 100 võtmise
Kui te lõpetate Milgamma 100 võtmise, siis ei pruugi ravi olla tulemuslik! Kui te peaksite kogema
ebameeldivaid kõrvaltoimeid, konsulteerige oma arstiga ravi jätkamise suhtes.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Milgamma 100 põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete sageduse hindamisel on kasutusel järgnevad terminid:

Väga sage:
rohkem kui ühel 10-st patsiendist
Sage:
vähem kui ühel 10-st, kuid rohkem kui ühel 100-st patsiendist

Aeg-ajalt:
vähem kui ühel 100-st, kuid rohkem kui ühel 1000-st patsiendist

Harv:
vähem kui ühel 1000-st, kuid rohkem kui ühel 10000-st patsiendist

Väga harv:
vähem kui ühel 10000-st patsiendist, sh üksikjuhud

Immuunsüsteemi häired:
Väga harv: üksikjuhtudel võivad esineda allergilised naha ülitundlikkusreaktsioonid (nõgestõbi,
eksanteem) või šokiseisund.
Tõsiste ülitundlikkusreaktsioonide korral (nt anafülaktiline šokk) tuleb kasutusele võtta
esmaabimeetmed ja kiiresti pöörduda arsti poole.

Närvisüsteemi häired:
Kui milgamma 100 kasutatakse rohkem kui 6 kuu vältel, võib see põhjustada neuropaatiaid.
Neuropaatia on perifeersete närvide haigus, mille puhul tundlikkuse, lihaste või veresoontega seotud
närvikiud võivad olla kahjustatud ning mis väljendub lihasnõrkuse, valu ja tuimusena.

Seedetrakti häired:
Väga harv: üksikjuhtudel tekkisid kliinilistes uuringutes seedetrakti häireid, nagu näiteks iiveldus ja
teised vaevused..

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime
võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.Kõrvaltoimetest võite ka ise
teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


5. Kuidas MILGAMMA 100 säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25°C, valguse ja niiskuse eest kaitstult.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab
selle kuu viimasele päevale.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Milgamma 100 sisaldab

1 kaetud tablett sisaldab 100 mg benfotiamiini (vitamiin B1 rasvlahustuv derivaat) ja 100 mg
püridoksiinvesinikkloriidi (vitamiin B6)

Abiained: kõrgdispersne ränidioksiid, mikrokristalne tselluloos, naatriumkroskarmelloos, polüvidoon,
talk, pika ahelaga osalised glütseriidid, šellak, sahharoos, kaltsiumkarbonaat, kummiaraabik,
maisitärklis, titaandioksiid (E171), makrogool 6000, glütserool (85%), polüsorbaat 80, värvaine E171,
montaanglükoolvaha.

Gluteenivaba, ei sisalda laktoosi.

Pakendis on 30, 60 või 100 kaetud tabletti

Müügiloa hoidja ja tootjad

Müügiloa hoidja:
Wörwag Pharma GmbH&Co.KG
Calwer Str. 7
D-71034 Böblingen
Saksamaa

Tootjad:
Mauermann Arzneimittel
Franz Mauermann OHG
Heinrich-Knote-Strasse 2
D-82343 Pöcking
Saksamaa

ja

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH
Göllstraße 1
84529 Tittmoning
Saksamaa


Infoleht on viimati uuendatud septembris 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Milgamma 100, 100 mg/100 mg kaetud tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 kaetud tablett sisaldab:
benfotiamiini (rasvlahustuv B1 vitamiini derivaat) 100 mg,
püridoksiinvesinikkloriidi (vitamiin B6)100 mg
INN. Pyridoxinum, benfothiaminum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Kaetud tablett.

4. Kliinilised andmed

5. Farmakoloogilised andmed

6. Farmatseutilised andmed