MALARONE

Toimeained: proguaniil+atovakvoon

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 100mg+250mg 12TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on MALARONE ja milleks seda kasutatakse

Malarone kuulub malaariavastaste ravimite rühma. Seda kasutatakse parasiidi Plasmodium
falciparum’i poolt põhjustatud malaaria profülaktikaks täiskasvanutel ja lastel kehakaaluga
üle 40 kg ja Plasmodium falciparum’i poolt põhjustatud ägeda tüsistumata malaaria raviks
täiskasvanutel ja lastel kehakaaluga üle 11 kg.

Malarone sisaldab kahte toimeainet, mis hävitavad malaariaparasiidid teie organismis, et
ravida või ennetada malaariat.

2. Mida on vaja teada enne MALARONE võtmist

Ärge võtke Malarone'i:
- kui te olete ülitundlik (allergiline) atovakvooni, proguaniilvesinikkloriidi või Malarone’i
mõne koostisosa suhtes;
- kui teil on raske neerupuudulikkus.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Malarone’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Malarone
- kui te kasutate samaaegselt rifampitsiini, rifabutiini, tetratsükliini või metoklopramiidi
sisaldavat ravimit;
- kui te kasutate efavirensi või teatud proteaasi inhibiitoreid (viirustevastased ained);
- kui te kasutate etoposiidi (taimsed alkaloidid);
- kui te kasutate varfariini või teisi kumariintüüpi ravimeid, mis takistavad vere hüübimist
(antikoagulandid);
- kui te olete rase, planeerite rasedust või toidate last rinnaga.

Muud ravimid ja Malarone:
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid
muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Proguaniil võib suurendada varfariini ja teiste vere hüübimist takistavate ravimite
(antikoagulantide) toimet. Sellepärast on püsivat antikoagulantravi saavatel patsientidel
vajalik Malarone’t manustada ettevaatusega.
Malarone’i toimet võivad mõjutada järgmised ravimid: metoklopramiid (kasutatakse iivelduse
ja oksendamise raviks), tetratsükliin ja rifampitsiin või rifabutiin (antibiootikumid).
Malarone’i ja nende ravimite koosmanustamine võib viia toimeaine atovakvooni taseme
märkimisväärse languseni plasmas.
Samuti ei soovitata samaaegselt kasutada etoposiidi (kasutatakse vähiravis), kuna atovakvoon
võib suurendada etoposiidi ja selle metaboliitide sisaldust.

Rasedus ja imetamine
Puuduvad andmed Malarone’i kasutamise kohta raseduse ajal.
Loomkatsetes ei ole ilmnenud lootele kahjulikku toimet (teratogeenset toimet).
Üksikkomponentide toimet sünnitusele, sünnieelsele ning sünnijärgsele arengule ei teata.
Teratogeensusuuringus täheldati tiinetel küülikutel emaslooma mürgistust.
Malarone’i kasutamist raseduse ajal tuleb kaaluda vaid juhul, kui oodatav kasu emale ületab
võimaliku ohu lootele.
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Malarone’is sisalduva proguaniilkomponendi toime seisneb parasiidi foolhappe ainevahetuses
osaleva ensüümi (dihüdrofolaatreduktaasi) pärssimises. Puuduvad kliinilised andmed, mis
näitaksid, et foolhappe kasutamine vähendab ravimi efektiivsust. Viljakas eas naised, kes
kasutavad raseduse ajal foolhappe preparaate, võivad Malarone-ravi ajal nende preparaatide
kasutamist jätkata.

Imetamise ajal ei ole soovitatav Malarone'i tablette kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:
Malarone võib põhjustada pearinglust, mis võib mõjutada autojuhtimise ja masinatega
töötamise võimet.

3. Kuidas MALARONE võtta

Võtke Malarone'i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu arsti või apteekriga.

Malarone'i kasutatakse kahel eesmärgil: malaaria profülaktikaks (ennetamiseks) ja raviks.

Järgnev tähtis informatsioon kehtib Malarone’i tablettide kasutamisel nii malaaria
profülaktikaks kui raviks:

• Malarone’i tablette peab võtma koos söögi või piimaga, nii imendub ja toimib ravim
paremini.
• Tablette tuleb võtta iga päev ühel ja samal kellaajal kuni ravikuuri lõpuni.
• Kui te oksendate 1 tunni jooksul pärast ravimi võtmist, võtke lisaannus ja seejärel jätkake
nagu enne. Kõhulahtisuse korral võtke tablette nagu tavaliselt.
Nagu ka teiste malaariavastaste ravimite puhul, soovitatakse kõhulahtisuse või
oksendamise korral jätkuvalt kasutada kaitsevahendeid (putukatõrjevahendid,
kaitsevõrgud).
• Kui teil tekib ühe kuu jooksul pärast tablettide kasutamist uuesti palavik, pöörduge
otsekohe arsti poole.
• Eakatele patsientidele ei ole eriannuseid ette nähtud.

Malaaria profülaktika
Täiskasvanud:
• Tavaline annus täiskasvanutele on 1 tablett päevas.
• Alustage tablettide võtmist 1...2 päeva enne malaariaohtlikusse piirkonda jõudmist.
• Jätkake tablettide igapäevast võtmist malaariaohtlikus piirkonnas viibides.
• Jätkake tablettide võtmist veel 7 päeva jooksul pärast tagasitulekut.

Neid juhiseid tuleb järgida, kui arst ei ole teisiti määranud.
Lapsed:
> 40 kg kaaluvad lapsed 1 tablett päevas. Lapsed kehakaaluga < 40 kg peavad kasutama
Malarone Paediatric tablette.

Infolehe lõpust leiate informatsiooni selle kohta, kuidas ennast lisaks Malarone’i kasutamisele
malaaria eest kaitsta.

Malaaria ravi
Tavaline annus täiskasvanutele on 4 Malarone’i tabletti üks kord päevas 3 päeva jooksul.

Laste annus sõltub kehakaalust:
11...20 kg

- Üks Malarone’i tablett päevas 3 päeva jooksul.
21...30 kg

- Kaks Malarone’i tabletti päevas 3 päeva jooksul.
31...40 kg

- Kolm Malarone’i tabletti päevas 3 päeva jooksul.
>40 kg

- Täiskasvanu annus.
Lastel kehakaaluga 5...11 kg kasutatakse Malarone Paediatric tablette.
Kui te kasutate Malarone’i malaaria raviks ja teil tekib kõhulahtisus või oksendamine,
informeerige sellest oma arsti. Sellisel juhul võib osutuda vajalikuks kontrollida ravimite
efektiivsust. Vajadusel tuleb ravimit vahetada.
Paar päeva pärast ravikuuri lõppu tuleb teil oma arsti juurde järelkontrollile minna, et arst
saaks kontrollida, kas te olete malaariast täielikult tervenenud.

Malarone ei ole efektiivne, kui malaaria on põhjustatud teiste parasiitide (P. vivax või P.
ovale) poolt. Sellisel juhul on vajalik täiendav ravi sellise ravimiga, millel on toime nende
parasiitide (hüpnosoiitide) vastu.

Kui te võtate Malarone’i rohkem kui ette nähtud:
Kui te võtate liiga palju Malarone’i tablette või võtab keegi teine kogemata teie ravimit,
teavitage sellest otsekohe arsti või pöörduge lähimasse haiglasse.

Kui te unustate Malarone’i võtta:
Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Kui te unustate annuse
manustamata, võtke see sisse niipea kui meelde tuleb. Järgmine annus võtke selleks
ettenähtud ajal.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Malarone põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Järgnevaid kõrvaltoimeid on kirjeldatud Malarone'i kasutanud inimestel. Enamik
kõrvaltoimeid on olnud kerged ja lühiajalised.

• Isutus, iiveldus/oksendamine, kõhuvalu, kõhulahtisus
• Suupõletik (turse, punetus, valu) ja suuõõne haavandid
• Peavalu
• Unehäired (unetus)
• Köha
• Palavik
• Allergilised reaktsioonid, sealhulgas lööve, sügelus, turse, nõgestõbi ja üksikutel juhtudel
anafülaksia (kiiresti arenevate üldnähtudega allergiline reaktsioon)
• Juuste väljalangemine
• Väsimus ja tugev unisus
• Pearinglus
• Maksapõletik
• Sapipais

Mõnel patsiendil on ravi järgselt tekkinud nihkeid vereanalüüsides (vererakkude arvu
muutused: aneemia, neutropeenia ning pantsütopeenia raske neerupuudulikkusega
patsientidel; vere elektrolüütide sisalduse muutus: naatriumi vaegus; maksaensüümide
aktiivsuse tõus; pankrease ensüümi amülaasi aktiivsuse tõus).
Kui teile tehakse vereproov, siis teavitage arsti Malarone’i kasutamisest.
Harvadel juhtudel võib ravim põhjustada ägedate allergiliste reaktsioonide teket, esinenud on
naha või silmavalgete kollasust (ikterus). Võib ilmneda nahalööve, millega võib kaasneda
villide teke ja mis näeb välja nagu väikesed märklauad (tume täpp keskel, mida ümbritseb
heledam ala ja selle ümber on tume ring [multiformne erüteem]). Mõndadel inimestel on
ravim põhjustanud ka laialdast löövet, millega kaasneb villide teke ja nahaketendus, eriti suu,
nina, silmade ja suguelundite ümbruses (Stevensi-Johnsoni sündroom). Harvadel juhtudel on
ravim põhjustanud inimestel hallutsinatsioone (inimene näeb ja kuuleb asju, mida tegelikult
pole). Kui teil tekib vilistav hingamine, hingamisraskused, surumistunne rinnus/kurgus,
silmalaugude, näo, huulte, keele või mõne muu kehaosa turse või ulatuslik lööve, veresoonte
põletik (vaskuliit), mis võib avalduda punetava või punakaslilla ümbritsevast nahapinnast
kõrgema lööbena nahal, kuid võib kahjustada ka teisi kehaosi, lõpetage koheselt ravimi
manustamine ja kontakteeruge oma arstiga.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.
Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada
rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas MALARONE säilitada

See ravimpreparaat ei vaja säilitamise eritingimusi.

Hoidke sead ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab
selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Malarone sisaldab:
Toimeained on atovakvoon ja proguaniilvesinikkloriid. Üks õhukese polümeerikattega tablett
sisaldab 250 mg atovakvooni ja 100 mg proguaniilvesinikkloriidi.
Abiained on poloksameer 188, mikrokristalne tselluloos, hüdroksüpropüültselluloos,
povidoon K30, naatriumglükolaattärklis, magneesiumstearaat,
metüülhüdroksüpropüültselluloos, titaandioksiid (E171), punane raudoksiid (E172),
makrogool 400 ja polüetüleenglükool 8000.

Kuidas Malarone välja näeb ja pakendi sisu

Malarone tabletid on ümmargused roosad kaetud tabletid.
Pakend:
Blister- ehk ribapakendis on 12 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja: Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8
9GS, Ühendkuningriik.

Partii vabastamise eest vastutavad tootjad: Aspen Bad Oldesloe GmbH, Industriestrasse 32-
36, Bad Oldesloe, Saksamaa
ja/või
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan, Poola
ja/või
Glaxo Wellcome S.A., Avenida de Extremadura, 3, 09400 Aranda de Duero, Burgos,
Hispaania.

Kuidas ennast lisaks Malarone’i võtmisele malaaria eest kaitsta

Mõned inimesed võivad vajalike ettevaatusabinõude rakendamisest hoolimata malaariasse
nakatuda.
Esialgsed haigusnähud võivad olla kerged ja sageli gripitaolised (palavik koos nõrkusega või
ilma, külmavärinad, liigesvalu, peavalud, kõhulahtisus, oksendamine). Kui teil tekivad
haigusnähud aasta, eriti 3 kuu jooksul pärast malaariaohtlikust piirkonnast naasmist,
tuleb otsekohe ühendust võtta oma arstiga.

Vältige sääsehammustusi
• Kandke heledavärvilisi riideid, mis katavad suurema osa kehast, eriti pärast
päikeseloojangut. Ärge unustage katta käsi ja jalgu.
• Kasutage putukatõrjevahendit katmata nahapindadel.
• Magage akna- ja uksevõrguga toas või putukatõrjevahendiga immutatud sääsevõrgu all.
Kui akna- või uksevõrku ei ole, sulgege aknad-uksed päikeseloojangu eel.
• Kaaluge putukatõrjevahendi kasutamist, et enne magamaminekut ruumis olevad putukad
hävitada või vältida sääskede ruumi sisenemist.

Te võite uuesti haigestuda malaariasse, kuigi olete seda haigust varem põdenud ja ravinud.
Kui pärast ravi Malarone’iga te haigestute uuesti malaariasse või osutub tehtud malaaria
profülaktika ebaefektiivseks, tuleb teid ravida erineva (skisontitsiidse) malaariavastase
preparaadiga.

Haigusnähtude tekkimisel pöörduge kohe arsti poole.


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku
esindaja poole.

GlaxoSmithKline Eesti OÜ,
Lõõtsa 8a,
11415 Tallinn.
Tel: +372 6676 900

Infoleht on viimati uuendatud: jaanuaris 2015Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Malarone, 250 mg/100 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Malarone tablett sisaldab 250 mg atovakvooni ja 100 mg proguaniilvesinikkloriidi.
INN. Atovaquonum, proguanilum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tabletid.

Ümmargused kaksikkumerad roosad tabletid.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Plasmodium falciparum'i poolt põhjustatud malaaria profülaktika täiskasvanutel ja lastel kehakaaluga
üle 40 kg.

Plasmodium falciparum’i poolt põhjustatud ägeda tüsistumata malaaria ravi täiskasvanutel ja lastel
kehakaaluga üle 11 kg.

Märkus. Kuna Malarone on efektiivne nii ravimtundliku kui ravimresistentse Plasmodium
falciparum’i vastu, soovitatakse seda eriti Plasmodium falciparum’i poolt põhjustatud malaaria
profülaktikaks ja raviks piirkondades, kus patogeen võib olla resistentne teiste malaariavastaste
ravimite suhtes.

Arvesse tuleb võtta ametlikke juhiseid ja kohalikku informatsiooni resistentsuse esinemise kohta
malaariavastaste ravimite suhtes. Ametlikud juhised hõlmavad tavaliselt Maailma
Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) ja riiklike tervishoiuametkondade juhiseid.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Profülaktika.

Profülaktikaga tuleb:

• alustada 24 või 48 tundi enne malaaria-endeemilisse piirkonda jõudmist;
• jätkata vastavas piirkonnas viibimise perioodil;
• jätkata kuni 7 päeva jooksul pärast piirkonnast lahkumist.

Malarone’i ohutus ja efektiivsus on kindlaks tehtud kuni 12-nädalase kestusega uuringutes
endeemiliste piirkondade (osaliselt immuunsetel) elanikel.

Annustamine täiskasvanutel.

1 Malarone’i tablett ööpäevas.

Malarone’i 250/100 mg tablette ei soovitata kasutada malaaria profülaktikaks alla 40 kg kehakaaluga
isikutel.

Ravi.

Annustamine täiskasvanutel:

4 Malarone’i tabletti ühekordse annusena kolmel järjestikusel päeval.

Annustamine lastel:

Kehakaal:
11...20 kg
1 tablett ööpäevas kolmel järjestikusel päeval.
21...30 kg
2 tabletti ühekordse annusena kolmel järjestikusel päeval.
31...40 kg
3 tabletti ühekordse annusena kolmel järjestikusel päeval.
> 40 kg

täiskasvanu annus.

Annustamine eakatel patsientidel.

Farmakokineetika uuring näitab, et eakatel patsientidel ei ole annuse korrigeerimine vajalik (vt lõik
5.2).

Annustamine maksapuudulikkuse korral.

Farmakokineetika uuring näitab, et kerge ja keskmise raskusega maksapuudulikkuse korral ei ole
annuse korrigeerimine vajalik. Kuigi raske maksapuudulikkusega patsientidel ei ole uuringuid läbi
viidud, ei ole erilised ettevaatusabinõud ega annuse korrigeerimine vajalikud (vt lõik 5.2).

Annustamine neerupuudulikkuse korral.

Farmakokineetika uuringud näitavad, et kerge ja keskmise raskusega neerupuudulikkuse korral ei ole
annuse korrigeerimine vajalik. Raske neerupuudulikkusega patsientidele (kreatiniini kliirens
<30 ml/min) tuleb võimalusel P. falciparum’i poolt põhjustatud ägeda malaaria raviks soovitada
Malarone’i alternatiive (vt lõigud 4.4 ja 5.2). P. falciparum’i poolt põhjustatud malaaria profülaktika
raske neerupuudulikkusega patsientidel, vt lõik 4.3.


Ööpäevane annus tuleb manustada koos söögi või piimaga (maksimaalse imendumise tagamiseks) iga
päev ühel ja samal kellaajal.

Kui patsient ei saa süüa, tuleb Malarone’i siiski manustada, kuid atovakvooni süsteemne saadavus
väheneb. Oksendamise korral 1 tunni jooksul pärast ravimi manustamist tuleb manustada lisaannus.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

Malarone on vastunäidustatud P. falciparum’i poolt põhjustatud malaaria profülaktikaks raske
neerupuudulikkusega patsientidel (kreatiniini kliirens <30 ml/min).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

2
Malarone'i 250/100 mg tablettide malaaria profülaktikaks kasutamise ohutus ja efektiivsus alla 40 kg
kehakaaluga patsientidel ei ole kindlaks tehtud.

Isikud, kes kasutavad Malarone’i malaaria profülaktikaks või raviks, peavad manustama lisaannuse,
kui nad oksendavad 1 tunni jooksul pärast ravimi manustamist. Kõhulahtisuse korral jätkata tavalist
annustamist. Kõhulahtisuse või oksendamise korral võib atovakvooni imendumine väheneda, kuid
Malarone’i malaaria profülaktikaks kasutamise kliinilistes uuringutes ei seostatud kõhulahtisuse või
oksendamisega ravimi efektiivsuse vähenemist. Kuid nagu ka teiste malaariavastaste ravimite puhul,
soovitatakse kõhulahtisuse või oksendamise korral jätkuvalt kasutada kaitsevahendeid
(putukatõrjevahendid, kaitsevõrgud).

Ägeda malaariaga patsientidel, kellel esineb kõhulahtisus või oksendamine, tuleb kaaluda alternatiivse
ravi kasutamist. Kui Malarone’i kasutatakse malaaria raviks nendel patsientidel, tuleb hoolikalt jälgida
parasiteemiat.

Malarone’i 250/100 mg tablettide malaaria raviks kasutamise ohutus ja efektiivsus alla 11 kg
kaaluvatel lastel ei ole kindlaks tehtud.

Malarone’i kasutamist malaaria tserebraalse vormi või teiste tüsistunud malaaria raskete ilmingute,
sealhulgas hüperparasiteemia, kopsuturse või neerupuudulikkuse raviks ei ole uuritud.

Üksikjuhtudel on atovakvooni-proguaniili kasutavatel patsientidel teatatud rasketest allergilistest
reaktsioonidest (sh anafülaksiast). Kui patsiendil tekib allergiline reaktsioon (vt lõik 4.8), tuleb
koheselt Malarone’i kasutamine katkestada ja alustada sobiva raviga.

Malaaria retsidiiv leidis tavaliselt aset siis, kui P. vivax’i tekitatud malaariat raviti ainult Malarone’iga.
Reisijad, kes puutuvad kokku P. vivax’i või P. ovale’ga, või kellel tekib kummagi nimetatud parasiidi
poolt põhjustatud malaaria, vajavad täiendavat ravi sellise ravimiga, millel on toime hüpnosoiitide
vastu.

P. falciparum’i poolt põhjustatud malaaria retsidiivi korral pärast ravi Malarone’iga või
kemoprofülaktika ebaefektiivsuse korral tuleb patsiente ravida erineva skisontitsiidse malaariavastase
preparaadiga.

Parasiteemiat tuleb hoolikalt jälgida patsientidel, kes saavad samaaegset ravi metoklopramiidi või
tetratsükliiniga (vt lõik 4.5), sest atovakvooni toime võib väheneda.

Kui vähegi võimalik, tuleb atovakvooni-proguaniili ja efavirensi või teatud proteaasi inhibiitorite
koosmanustamisest hoiduda (vt lõik 4.5).

Malarone’i kasutamist koos rifampitsiini või rifabutiiniga ei soovitata (vt lõik 4.5).

Ettevaatus on vajalik malaaria profülaktika või ravi alustamisel/lõpetamisel atovakvooni-proguaniiliga
patsientidel, kes saavad püsivat ravi varfariini või teiste kumariintüüpi antikoagulantidega (vt lõik 4.5).

Atovakvoon võib suurendada etoposiidi ja selle metaboliitide sisaldust (vt lõik 4.5).

Raske neerupuudulikkusega patsientidele (kreatiniini kliirens <30 ml/min) tuleb võimalusel P.
falciparum'i poolt põhjustatud ägeda malaaria raviks soovitada Malarone'i alternatiive (vt lõigud 4.2,
4.3 ja 5.2).

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Proguaniil võib suurendada varfariini ja teiste kumariinitüüpi ravimite antikoagulantset toimet.
Võimaliku koostoime mehhanism ei ole kindlaks tehtud. Ettevaatus on vajalik malaaria profülaktika
või ravi alustamisel/lõpetamisel patsientidel, kes saavad püsivat ravi kumariintüüpi
antikoagulantidega.

3

Samaaegset ravi metoklopramiidiga on seostatud atovakvooni plasmakontsentratsiooni
märkimisväärse langusega (kuni 50 %) (vt lõik 4.4). Tuleb kasutada muud antiemeetilist ravi.

Samaaegset ravi tetratsükliiniga on seostatud atovakvooni plasmakontsentratsiooni langusega.

Manustatuna koos efavirensi või teatud proteaasi inhibiitoritega, on täheldatud atovakvooni
kontsentratsiooni kuni 75%-list langust. Kui vähegi võimalik, tuleb sellisest kombinatsioonist hoiduda
(vt lõik 4.4).

Rifampitsiini või rifabutiini samaaegsel kasutamisel väheneb atovakvooni kontsentratsioon vastavalt
ligikaudu 50% ja 34% (vt lõik 4.4).

Atovakvooni manustamisel annuses 45 mg/kg/päevas PCP profülaktikaks ägeda lümfoblastilise
leukeemiaga lastele (n=9) koos etoposiidiga, täheldati etoposiidi ja selle metaboliidi -katehhooletoposiidi plasmakontsentratsiooni (AUC) tõusu vastavalt 8,6% (P=0,055) ja 28,4%
(P=0,031) (võrreldes etoposiidi manustamisel koos sulfametoksasooltrimetoprimiga). Etoposiidiga
kaasuvat ravi saavate patsientide puhul on vajalik ettevaatus (vt lõik 4.4).

Proguaniil metaboliseerub peamiselt CYP2C19 kaudu. Ometi ei ole teada võimalikke
farmakokineetilisi koostoimeid teiste substraatidega, CYP2C19 inhibiitorite (nt moklobemiid,
fluvoksamiin) või indutseerijatega (nt artemisiniin, karbamasepiin) (vt lõik 5.2).

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Atovakvooni ja proguaniilvesinikkloriidi kooskasutamise ohutus raseduse ajal ei ole kindlaks tehtud ja
võimalikud ohud ei ole teada.

Loomkatsetes ei ilmnenud selle kombinatsiooni teratogeenset toimet. Üksikkomponentide toimet
sünnitusele või pre- ja postnataalsele arengule ei ole leitud. Teratogeensusuuringus täheldati tiinetel
küülikutel emaslooma mürgistust (vt lõik 5.3). Malarone’i kasutamist raseduse ajal tuleb kaaluda vaid
juhul, kui oodatav kasu emale ületab võimaliku ohu lootele.

Malarone’is sisalduva proguaniilkomponendi toime seisneb parasiidi dihüdrofolaatreduktaasi
inhibeerimises. Puuduvad kliinilised andmed, mis näitaksid, et foolhappe kasutamine vähendab ravimi
efektiivsust. Viljakas eas naised, kes kasutavad foolhappe preparaate neuraaltoru defektide
ennetamiseks, võivad Malarone-ravi ajal nende preparaatide kasutamist jätkata.

Imetamine

Rottidega teostatud uuringus moodustas atovakvooni sisaldus piimas 30% atovakvooni sisaldusest
emaslooma plasmas. Ei ole teada, kas atovakvoon eritub inimese rinnapiima.

Proguaniil eritub väikestes kogustes inimese rinnapiima.

Rinnaga toitvad naised ei tohi Malarone'i kasutada.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Kirjeldatud on pearinglust. Patsiente tuleb hoiatada, et nad hoiduksid pearingluse korral
autojuhtimisest, masinate käsitsemisest ning muudest tegevustest, mis võivad ohustada neid või teisi.

4.8. Kõrvaltoimed

4
Kõrvaltoimed on loetletud organsüsteemi klasside ja esinemissageduse järgi. Esinemissagedused on
toodud järgmiselt: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 ja <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 ja <1/100), harv
(≥1/10 000 ja <1/1000) ja väga harv (<1/10000). Väga sageli, sageli ja aeg-ajalt esinenud
kõrvaltoimed põhinevad kliiniliste uuringute andmetel. Harva ja väga harva esinenud kõrvaltoimed
põhinevad müügiletuleku järgsetel andmetel. Esinemissagedus ei ole teada juhul, kui esinenud
reaktsiooni esinemissagedus ei ole hinnatav olemasolevate andmete põhjal.

Malarone sisaldab atovakvooni ja proguaniilvesinikkloriidi, mistõttu võivad esineda mõlema ravimiga
seotud kõrvaltoimed. Nii malaaria raviks kui profülaktikaks kasutatavate annuste puhul on
kõrvaltoimed üldiselt kerged ja lühiajalised. Puuduvad andmed summeeruva toksilisuse kohta
atovakvooni ja proguaniili koosmanustamisel.

Järgnevalt on toodud kokkuvõte Malarone’i, atovakvooni või proguaniilvesinikkloriidi kasutamisega
seotud kõrvaltoimetest:

Vere ja lümfisüsteemi häired

sage
aneemia1, neutropeenia1
teadmata
pantsütopeenia raske neerupuudulikkusega patsientidel4

Immuunsüsteemi häired

Teadmata
angioödeem4, anafülaksia3, vaskuliit4
Psühhiaatrilised häired

harva
hallutsinatsioonid1
Ainevahetus- ja

toitumishäired
sage
hüponatreemia2, anoreksia1
aeg-ajalt
amülaasisisalduse suurenemine2
Närvisüsteemi häired

väga sage
peavalu1
sage
unetus1, pearinglus1
Seedetrakti häired

väga sage
kõhuvalu1, iiveldus2, oksendamine1, kõhulahtisus1
aeg-ajalt
stomatiit2
teadmata
maoärritus4, suuõõne haavandid4
Maksa ja sapiteede häired

sage
maksaensüümide aktiivsuse suurenemine2
teadmata
hepatiit3, kolestaas4
Atovakvooni ja proguaniili kliiniliste uuringute andmetel olid
kõrvalekalded maksafunktsiooni testides pöörduvad ega olnud
seotud ebasoodsate kliiniliste juhtumitega.
Respiratoorsed, rindkere ja

mediastiinumi häired:

sage:
köha


Üldised häired ja

manustamiskoha reaktsioonid
sage
palavik1
Naha ja nahaaluskoe

kahjustused

sage
lööve1
aeg-ajalt
juuste väljalangemine1, urtikaaria
teadmata
Stevens-Johnsoni sündroom3, multiformne erüteem3

Malarone’i malaaria profülaktikaks kasutamise kliinilistes uuringutes olid kõige sagedamini
kirjeldatud kõrvaltoimeteks (sõltumata põhjuslikust seosest) peavalu, kõhuvalu ja kõhulahtisus, mille
esinemissagedus oli sarnane Malarone’i ja platseebot kasutanud patsientidel.


5
Malarone’i malaaria raviks kasutamise kliinilistes uuringutes olid kõige sagedamini kirjeldatud
kõrvaltoimeteks (sõltumata põhjuslikust seosest) kõhuvalu, peavalu, isutus, iiveldus, oksendamine,
kõhulahtisus ja köha, mille esinemissagedus oli üldjuhul sarnane Malarone’i ja malaariavastast
võrdlusravimit kasutanud patsientidel.

1 Esinemissagedus on arvutatud atovakvooni ja proguaniili kliiniliste uuringute põhjal.
2 Esinemissagedus on määratud atovakvooni uuringute andmete põhjal. Atovakvooni
kliinilistes uuringutes osalevad patsiendid on saanud suuremaid annuseid ning neil on
sageli esinenud inimese immuunpuudulikkuse viiruse (HIV) infektsiooni tüsistusi.
Seetõttu on atovakvooni ja kõrvaltoimete põhjuslikku seost raske hinnata. Võimalik, et
nimetatud kõrvaltoimeid täheldati atovakvooni ja proguaniili kliinilistes uuringutes
harvema esinemissagedusega või üldse mitte.
3 Kirjeldatud vaid üksikjuhtudel turustamisjärgsel perioodil, mistõttu esinemissagedus
ei ole teada.
4 Täheldatud seoses proguaniiliga, mistõttu esinemissagedus ei ole teada.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamisest ei ole teatatud. Üleannustamise kahtluse korral tuleb vajadusel rakendada
sümptomaatilist ja toetavat ravi.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: malaariavastased ravimid, ATC-kood: P01BB51

Toimemehhanism

Malarone’i komponendid, atovakvoon ja proguaniilvesinikkloriid, mõjutavad kahte erinevat
nukleiinhapete replikatsiooniks vajalike pürimidiinide biosünteesi rada. Atovakvooni toimemehhanism
P. falciparum’i vastu hõlmab mitokondriaalse elektronide transpordi inhibeerimist tsütokroom bc
1
kompleksi tasemel ning mitokondriaalse membraanipotentsiaali kollapsit. Proguaniili üks
toimemehhanism - metaboliidi tsükloguaniili vahendusel - seisneb dihüdrofolaatreduktaasi
inhibeerimises, mis katkestab deoksütümidülaadi sünteesi. Proguaniilil on ka malaariavastane toime,
mis ei sõltu tema metaboliseerumisest tsükloguaniiliks, ning proguaniil (kuid mitte tsükloguaniil) on
võimeline potentseerima atovakvooni mitokondriaalse membraanipotentsiaali kollapsi esilekutsumise
võimet malaaria parasiitides. Viimane mehhanism võib seletada sünergiat, mida täheldatakse
atovakvooni ja proguaniili kooskasutamisel.

Mikrobioloogia.

Atovakvoonil on tugev toime Plasmodium spp vastu (in vitro IC
50 P. falciparum’i vastu:
0,23...1,43 ng/ml).

Atovakvoonil ei ole ristuvat resistentsust teiste praegu kasutusel olevate malaariavastaste ravimitega.
Enam kui 30 P. falciparum’i isolaadi seas leiti in vitro resistentsust klorokiini (41% isolaatidest),
kiniini (32% isolaatidest), meflokiini (29% isolaatidest) ja halofantriini (48% isolaatidest), kuid mitte
atovakvooni (0% isolaatidest) vastu.


6
Proguaniili malaariavastane toime avaldub põhimetaboliidi tsükloguaniili vahendusel (in vitro IC
50 P.
falciparum’i erinevate tüvede vastu: 4...20 ng/ml; proguaniili ja teise metaboliidi -4-klorofenüülbiguaniidi - teatavat aktiivsust täheldatakse in vitro 600...3000 ng/ml juures).

P. falciparum’i in vitro uuringutes näidati, et atovakvooni ja proguaniili kombinatsioonil on
sünergistlik toime. Efektiivsuse suurenemist demonstreeriti ka kliinilistes uuringutes nii immuunsetel
kui mitteimmuunsetel patsientidel.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Soovitatud annuste kasutamisel ei esine atovakvooni ja proguaniili vahel farmakokineetilisi
koostoimeid. Kliinilistes uuringutes, kus lapsed said Malarone'i kehakaalu järgi kohandatud annuses,
jäi atovakvooni, proguaniili ja tsükloguaniili minimaalne kontsentratsioon lastel üldjuhul
täiskasvanutel täheldatud vahemiku piiridesse.

Imendumine

Atovakvoon on väga lipofiilne ühend, mille lahustuvus vees on vähene. HIV-infektsiooniga
patsientidel on koos söögiga manustatud atovakvooni tablettide ühekordse 750 mg ühekordse annuse
absoluutne biosaadavus 21%.

Koos söögiga manustamisel suureneb atovakvooni imendumise kiirus ja ulatus, mille tulemusena
suureneb kontsentratsioonikõvera alune pindala (AUC) 2...3 korda ja maksimaalne
plasmakontsentratsioon (C
) 5 korda tühja kõhuga manustamisega võrreldes. Malarone’i tablette
max
soovitatakse manustada koos söögi või piimaga (vt lõik 4.2).

Proguaniilvesinikkloriid imendub kiiresti ja ulatuslikult söömisest sõltumata.

Jaotumine

Atovakvooni ja proguaniili jaotusruumala sõltub kehakaalust.

Atovakvooni seonduvus plasmavalkudega on ulatuslik (>99%), kuid in vitro ei tõrju ta seosest
plasmavalkudega välja teisi ulatuslikult seondunud ravimeid, mistõttu ei ole sellest tingitud olulised
koostoimed tõenäolised.

Pärast suu kaudu manustamist on atovakvooni jaotusruumala täiskasvanutel ja lastel ligikaudu
8,8 l/kg.

Proguaniili seonduvus plasmavalkudega on 75%. Pärast suu kaudu manustamist jääb proguaniili
jaotusruumala täiskasvanutel ja lastel vahemikku 20...42 l/kg.

Atovakvooni ja proguaniili seonduvust inimese plasmas ei mõjutanud teineteise olemasolu.

Biotransformatsioon

Puuduvad andmed atovakvooni metabolismi kohta ning uriiniga eritub atovakvoon vähesel määral.
Ravim eritub põhiliselt muutumatul kujul roojaga (>90%).

Proguaniilvesinikkloriid metaboliseerub osaliselt, peamiselt polümorfse tsütokroom P450 isoensüümi
2C19 vahendusel, alla 40% eritub muutumatul kujul uriiniga. Metaboliidid tsükloguaniil ja 4-
klorofenüülbiguaniid erituvad samuti uriiniga.

Malarone’i manustamisel soovitatud annustes ei ole proguaniili metabolismil tähendust malaaria ravi
või profülaktika seisukohast.

Eritumine

7

Atovakvooni eliminatsiooni poolväärtusaeg täiskasvanutel on umbes 2...3 päeva ja lastel 1...2 päeva.

Proguaniili ja tsükloguaniili eliminatsiooni poolväärtusaeg on nii täiskasvanutel kui lastel umbes
12...15 tundi.

Pärast suu kaudu manustamist on atovakvooni ja proguaniili kliirens seda pikem, mida suurem on
kehakaal (st umbes 70% suurem 80 kg kaaluval isikul 40 kg kehakaaluga isikuga võrreldes). Lastel ja
täiskasvanutel kehakaaluga 10...80 kg jäi atovakvooni keskmine kliirens vahemikku 0,8...10,8 l/h ja
proguaniilil vahemikku 15...106 l/h.

Farmakokineetika eakatel patsientidel

Puuduvad kliiniliselt olulised erinevused atovakvooni või proguaniili keskmise imendumiskiiruse või -
ulatuse osas eakate ja noorte patsientide vahel. Eakatel on tsükloguaniili süsteemne saadavus suurem
kui noortel patsientidel (AUC suureneb 140% ja C
80%), kuid puuduvad muutused eliminatsiooni
max
poolväärtusaja osas (vt lõik 4.2).

Farmakokineetika neerupuudulikkuse korral

Kerge ja mõõduka neerupuudulikkusega patsientidel jäävad atovakvooni, proguaniili ja tsükloguaniili
oraalne kliirens ja/või AUC andmed väärtuste piiridesse, mida täheldatakse normaalse
neerufunktsiooniga patsientidel.
Raske neerupuudulikkusega patsientidel on atovakvooni maksimaalne plasmakontsentratsioon ja AUC
vähenenud vastavalt 64% ja 54%.
Raske neerupuudulikkusega patsientidel on proguaniili ja tsükloguaniili eliminatsiooni
poolväärtusajad (t vastavalt 39 ja 37 tundi) pikenenud, mille tulemuseks on ravimi kuhjumise
½
võimalus korduva annustamise puhul (vt lõigud 4.2 ja 4.4).

Farmakokineetika maksapuudulikkuse korral

Kerge ja mõõduka maksapuudulikkusega patsientidel ei ole atovakvooni plasmakontsentratsioon
kliiniliselt oluliselt muutunud võrreldes tervete patsientidega.
Kerge ja mõõduka maksapuudulikkusega patsientidel esineb proguaniili AUC 85% suurenemine ilma
eliminatsiooni poolväärtusaja muutuseta ning tsükloguaniili maksimaalse plasmakontsentratsiooni ja
AUC vähenemine (65...68%).
Puuduvad andmed raske maksapuudulikkusega patsientide kohta (vt lõik 4.2).

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Korduva annuse toksilisus

Atovakvooni/proguaniilvesinikkloriidi kombinatsiooniga teostatud korduva annuse toksilisuse
uuringute leiud olid üksnes proguaniiliga seotud ning neid täheldati terapeutilisest annusest suuremate
annuste kasutamisel. Kuna proguaniili on laialdaselt ja ohutult malaaria raviks ja profülaktikaks
kasutatud sarnastes annustes nagu Malarone’i koostises, on neil leidudel vähene kliiniline tähtsus.

Reproduktsioonitoksilisuse uuringud

Rottidel ja küülikutel ei leitud kombinatsioonil teratogeenset toimet. Puuduvad andmed
kombinatsiooni toime kohta fertiilsusele või pre- ja postnataalsele arengule, kuid Malarone’i
üksikkomponentidega teostatud uuringutes ei ole ilmnenud toimet nendele näitajatele. Küülikutega
teostatud teratogeensusuuringus täheldati pärast kombinatsiooni kasutamist emaslooma ebaselget
mürgistust süsteemse kontsentratsiooni puhul, mida täheldatakse inimestel ravimi kliinilisel
kasutamisel.

Mutageensus

8

Mutageensusuuringutes ei ole tõestust leidnud atovakvooni või proguaniili mutageenne toime nende
eraldi kasutamisel.

Atovakvooni ja proguaniili kombinatsiooniga ei ole mutageensusuuringuid läbi viidud.
Proguaniili aktiivne metaboliit tsükloguaniil oli negatiivne ka Ames'i testis, kuid osutus positiivseks
hiirel testitud lümfoomi- ja mikronukleuse katses. Need tsükloguaniiliga (dihüdrofolaadi antagonist)
saadud positiivsed tulemused vähenesid tunduvalt või kadusid foliinhappe lisamisel.

Kartsinogeensus

Ainult atovakvooni onkogeensusuuringutes hiirtel ilmnes hepatotsellulaarsete adenoomide ja
kartsinoomide esinemissageduse suurenemine. Rottidel vastavaid leide ei täheldatud ja
mutageensustestid olid negatiivsed. Need leiud näivad olevat tingitud hiirtele omasest tundlikkusest
atovakvooni suhtes ning neid ei loeta kliiniliselt olulisteks.

Ainult proguaniili või proguaniili ja atovakvooni kombinatsiooniga ei ole onkogeensusuuringuid
teostatud.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti sisu:
Poloksameer 188.
Mikrokristalne tselluloos.
Madalaasendatud hüdroksüpropüültselluloos.
Povidoon K30.
Naatriumtärklisglükolaat.
Magneesiumstearaat.

Tableti kate:
Metüülhüdroksüpropüültselluloos.
Titaandioksiid.
Punane raudoksiid E172.
Makrogool 400.
Polüetüleenglükool 8000.

6.2. Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Blisterpakendid (PVC alumiiniumfoolium) 12 tabletiga.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded hävitamiseks


9
Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford
Middlesex
TW8 9GS
Ühendkuningriik

8. Müügiloa number

425503

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

5.12.2003/25.11.2013

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud novembris 2013

10