LIPANOR

Toimeained: tsiprofibraat

Ravimi vorm: kõvakapsel

Ravimi tugevus: 100mg 30TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on LIPANOR ja milleks seda kasutatakse

Lipanor kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse fibraatideks. Neid ravimeid kasutatakse
rasvade (lipiidide) sisalduse vähendamiseks veres. Näiteks rasvad, mida teatakse
triglütseriididena.

Lipanor’i kasutatakse madala rasvasisaldusega dieedi ja muude mittemedikamentoossete
ravimeetodite, nagu füüsiline koormus ja kehakaalu langetamine, kõrval rasvade sisalduse
vähendamiseks veres.

2. Mida on vaja teada enne LIPANOR võtmist

Ärge võtke Lipanor'i:
- raseduse, kahtlustatava raseduse ja rinnaga toitmise ajal,
- raske neeru- või maksakahjustuse korral,
- kombinatsioonis teiste lipiididesisaldust vähendavate ravimitega fibraatide grupist,
- kui te ei talu laktoosi,
- kui olete) tsiprofibraadi või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6)
suhtes allergiline.

Informeerige arsti, kui teil esineb mõni eelnimetatud vastunäidustus.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Ravimit määratakse lastele ainult lipiidide ainevahetuse väga raskete häirete korral. Ravi
viiakse läbi range arstlikku kontrolli all.
Vähimagi kahtluse korral peate konsulteerima arstiga.

Kui te tunnete seletamatut lihasvalu või lihasnõrkust, peate sellest otsekohe teatama
arstile!

Tegemist võib olla väga ohtliku kõrvaltoimega - lihaste lagunemine ehk rabdomüolüüs. 200
mg ja suuremaid tsiprofibraadi ööpäevaseid annuseid on seostatud rabdomüolüüsi riski
suurenemisega. Seetõttu on maksimaalne lubatud annus kuni 100 mg tsiprofibraati ööpäevas.

Ettevaatus on vajalik üle 70-aastaste patsientide ravimisel.

Kuna hüpotüreoosi puhul on rabdomüolüüsi tekkimise oht suurem, peate enne ravi alustamist
kindlasti oma arsti informeerima, kui teil on või on varem esinenud probleeme kilpnäärmega.

Ravimit ei tohi kasutada maksafunktsiooni häiretega patsiendid.
Enne ravi alustamist tuleb kontrollida maksafunktsiooni näitajaid.
Soovitatav on regulaarselt kontrollida maksafunktsiooni näitajaid ka ravi ajal ning ravi
katkestada, kui näitajate muutused on püsivad.

Muud ravimid ja Lipanor
Teatage oma arstile , kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes
muid ravimeid.

Eriti tähtis on teavitada arsti selliste ravimite kasutamisest, mis avaldavad lipiididesisaldust
vähendavat toimet (nt simvastatiin, pravastatiin) ja suukaudsetest verehüübimist takistavatest
ravimitest ehk antikoagulantidest (vitamiin K antagonistid).
Teavitage oma arsti, kui te kasutate diabeedivastaseid või hormonaalseid rasestumisvastaseid
ravimeid.

Rasedus ja imetamine
Lipanor on vastunäidustatud raseduse ja rinnaga toitmise ajal.
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle
ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Harva võib tekkida pearinglus, uimasus ja kurnatus. Selliste sümptomite ilmnemisel vältige
autojuhtimist ja töötamist liikuvate mehhanismidega.

Lipanor sisaldab laktoosi
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne Lipanor'i võtmist
konsulteerima arstiga.

3. Kuidas LIPANOR võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Lipanor on suukaudne ravim.
Tavaline annus on 100 mg (1 kõvakapsel) ööpäevas enne sööki.
Ärge ületage seda annust. Kõikidel juhtudel peab rangelt järgima arsti soovitusi.
Lipanor’i kasutamine koos vastava dieediga kujutab endast sümptomaatilist ravi, mis vajab
regulaarset kontrolli.
Arst kontrollib teie maksafunktsiooni näitajaid Lipanor’i kasutamise esimesel aastal
regulaarselt (maksaensüümide (transaminaasid) aktiivsuse kontroll veres).
Arst kontrollib teie neerufunktsiooni regulaarselt. Neerufunktsiooni mõõduka häire korral
kohandab teie arst Lipanor’i ööpäevast annust.
Kui teil on tunne, et Lipanor’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Kui te võtate Lipanor’i rohkem kui ette nähtud
Sümptomid on sarnased kõrvaltoimetele. Ravi on sümptomaatiline. Vajadusel võib teha
maoloputust.

Kui te unustate Lipanor’i võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kliinilistes uuringutes täheldatud ja turustamisjärgselt teatatud kõrvaltoimed on toodud
allpool olevas tabelis. Turustamisjärgsed kõrvaltoimeed on määratud sagedusega "teadmata".

Kõrvaltoimete sagedus on määratletud alljärgnevalt:

Väga sage (>1/10)
Sage (>1/100 kuni <1/10)
Aeg-ajalt (>1/1000 kuni <1/100)
Harv (>1/10000 kuni <1/1000)
Väga harv (<1/10000)
Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).


Sage
Aeg-
Harv
Väga
Teadmata
ajalt
harv
Närvisüsteemi
peavalu,
häired
pearinglus,
uimasus,
tasakaaluhäired
Respiratoorsed,
kopsupõletik,
rindkere ja
kopsufibroos
mediastiinumi
häired
Seedetrakti
iiveldus,
häired
oksendamine,

kõhulahtisus,
ebamugavustunne
kõhus, kõhuvalu
Maksa ja
kõrvalekalded
sapiteede häired
maksafunktsiooni

testides,
sapipais,
raku lagunemine,
sapikivitõbi
Naha ja
lööve, juustenõgestõbi,
nahaaluskoe
väljalangemine
kihelus, naha
kahjustused
valgustundlikkus,

ekseem
Lihas-skeleti ja
lihasvalu

seerumi

lihaste haigus,
sidekoe
kreatiniin-
lihasepõletik,
kahjustused
fosfokinaasi
lihaste

(KFK)
lagunemine
aktiivsuse
tõus
Reproduktiivse
erektsioonihäired
süsteemi ja
rinnanäärme
häired
Üldised häired ja väsimus
manustamiskoha
reaktsioonid
Vere ja
trombotsütopeenia
lümfisüsteemi
häired

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoimete, pidage nõu oma arsti, apteekri või
meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.
Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada
rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas LIPANOR säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile ja blistrile.
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas
visata ära ravimeid, midate enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Lipanor sisaldab
- Toimeaine on tsiprofibraat. Üks kõvakapsel sisaldab 100 mg tsiprofibraati.
- Abiained on maisitärklis, laktoosmonohüdraat, želatiin, titaandioksiid (E171), kollane
ja must raudoksiid (E172).

Kuidas Lipanor välja näeb ja pakendi sisu
Kõvakapsel suurusega 1, millel on elevandiluukollane kapslikeha ja oliiviroheline kapslikaas.
Pakendis on 30 kõvakapslit.


Müügiloa hoidja
sanofi-aventis Estonia OÜ
Pärnu mnt. 139 E/2
11317 Tallinn
Eesti

Tootjad
Sanofi Winthrop Industrie
1, rue de la Vierge
33440 Ambares
Prantsusmaa

või

sanofi-aventis Zrt.
Harbor Park
Campona u.1
1225 Budapest
Ungari

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

sanofi-aventis Estonia OÜ
Pärnu mnt. 139 E/2
11317 Tallinn
Tel 627 3488


Infoleht on viimati uuendatud juulis 2013Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Lipanor, 100 mg kõvakapslid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks kõvakapsel sisaldab 100 mg tsiprofibraati.
INN. Ciprofibratum.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Kõvakapsel.
Kapsel suurusega 1, millel on elevandiluukollane kapslikeha ja oliiviroheline kapslikaas.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Lipanor on näidustatud järgmiste seisundite raviks lisaks dieedile ja teistele mittefarmakoloogilistele
ravimeetoditele (nt füüsiline koormus, kehakaalu vähendamine):
- Raske hüpertriglütserideemia ilma või koos madala HDL kolesterooliga.
- Segatüüpi hüperlipideemia, kui statiinid on vastunäidustatud või neid ei taluta.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Ravim on mõeldud pikaajaliseks sümptomaatiliseks hüperlipideemia raviks dieedi foonil.
Soovitatav annus täiskasvanutele on üks kõvakapsel (100 mg tsiprofibraati) päevas.

Eakad patsiendid.
Manustatakse täiskasvanute annus (vt lõik 4.4).

Neerufunktsiooni häired.
Neerufunktsiooni mõõduka häire korral soovitatakse päevast annust vähendada, manustada 100 mg
tsiprofibraati ülepäeviti. Patsientide neerufunktsiooni tuleb regulaarselt kontrollida.
Raske neerukahjustuse korral on Lipanor vastunäidustatud.

Lapsed.
Ei ole soovitatav, kuna ravimi ohutus ja efektiivsus pikaajalisel kasutamisel lastel ei ole tõestatud.

Lipanor on mõeldud ainult suukaudseks kasutamiseks.

4.3. Vastunäidustused

• Raske maksa- või neerukahjustus;
• Kombinatsioon teiste lipiididesisaldust vähendavate ravimitega fibraatide grupist (vt lõik 4.5);
• Ülitundlikkus tsiprofibraadi lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes;
• Laktoositalumatus, kuna ravim sisaldab laktoosi (vt lõik 4.4);
• Rasedus kahtlustatav rasedus ja imetamine.


1/6
Üldjuhul tsiprofibraat ei ole soovitatav kombinatsioonis HMG-CoA reduktaasi inhibiitoritega (vt lõik
4.5).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoiatused
Fibraatide kasutamisel on esinenud lihaskahjustusi, sh rabdomüolüüsi.
Selliste tüsistuste risk on suurem neerupuudulikkuse või hüpoalbumineemia (nt nefrootilise
sündroomiga), hüpotüreoidismiga patsientidel ning alkoholi liigtarvitamise korral, üle 70-aastastel
patsientidel ja patsientidel, kellel isiklikus või perekonnaanamneesis esineb pärilik lihashaigus või
lihaskahjustused varasema muu fibraatravi foonil.
Lihaskahjustust tuleb kahtlustada patsientidel, kellel on tekkinud difuusne lihasvalu, valulik
lihastundlikkus ja esineb kreatiniinfosfokinaasi (KFK) aktiivsuse tõus (enam kui 5 korda normist
kõrgem). Lihaskahjustuse ilmnemisel tuleb ravi tsiprofibraadiga katkestada.
Lihaskahjustuse ja müoglobinuuria risk suureneb tsiprofibraadi samaaegsel kasutamisel koos teiste
fibraatidega või HMG-CoA reduktaasi inhibiitoritega (vt lõik 4.3 ja 4.5).
Kuna lihaskahjustuse teke sõltub ravimi annusest, siis ei tohi maksimaalne annus ületada 100 mg
ööpäevas.

Patsiente tuleb hoiatada, et nad viivitamatult teataksid arstile seletamatust lihasvalust või
lihasnõrkusest.

Kuna ravim on vastunäidustatud maksafunktsiooni häiretega patsientidele, tuleb regulaarselt
kontrollida maksafunktsiooni näitajaid (sh transaminaase) (esimesel raviaastal iga 3 kuu järel) ning
ravi katkestada, kui näitajate muutused on püsivad või kui ASAT ja ALAT aktiivsus tõuseb enam kui
kolmekordseks võrreldes normi ülemise piiriga või kui tekib kolestaatiline maksakahjustus.

Kuna hüpotüreoidism võib põhjustada düslipideemiat, peab see haigus olema diagnoositud ja
korrigeeritud enne tsiprofibraadiga ravi rakendamist. Hüpotüreoidismi korral on müopaatia oht
suurem.

Kuna kõvakapsel sisaldab laktoosi, on ravim vastunäidustatud kaasasündinud galaktoseemia, glükoosi
või galaktoosi malabsorptsiooni või laktaasipuudulikkuse korral.

Ettevaatusabinõud kasutamisel

Lapsed.
Ravimi ohutus pikaajalisel kasutamisel lastel ei ole tõestatud ja ei ole teada ka spetsiifiline toime
kasvavale organismile..

Kui mitu kuud kestnud raviga (3…6 kuud) ei ole saavutatud piisavat plasma lipiididesisalduse
vähenemist, tuleb kaaluda teiste ravimeetodite rakendamist.

Tsiprofibraadi ja suukaudsete antikoagulantide samaaegsel kasutamisel tuleb antikoagulandi annust
vähendada ja korrigeerida vastavalt protrombiini ajale (INR).

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

• Vastunäidustatud kombinatsioonid
Teised fibraadid. Teiste fibraatidega koosmanustamisel võib tõusta rabdomüolüüsi ja müoglobinuuria
oht (vt lõik 4.3 ja 4.4).

• Mittesoovitatud kombinatsioonid
HMGCoA reduktaasi inhibiitorid. Koosmanustamisel HMG-CoA reduktaasi inhibiitoritega võib
sarnaselt teiste fibraatidega suureneda rabdomüolüüsi ja müoglobinuuria oht (vt lõik 4.4).

• Ettevaatustnõudvad kombinatsioonid

2/6
Suukaudsed antikoagulandid. Tsiprofibraat seondub ulatuslikult plasmavalkudega ja võib seega teisi
ravimeid seondumiskohtadelt plasmavalkudel välja tõrjuda. Kuna tsiprofibraat võib potentseerida
varfariini toimet, tuleb antikoagulandi annust vähendada ja korrigeerida vastavalt protrombiiniajale
(INR) (vt lõik 4.4).

• Muud tähelepanunõudvad kombinatsioonid
Suukaudsed hüpoglükeemilised ravimid. Kuigi tsiprofibraat võib võimendada suukaudsete
hüpoglükeemiliste ravimite toimet, ei viita olemasolevad andmed siiski sellele, et koostoime
põhjustaks kliinilisi probleeme.
Östrogeenid. Hormonaalsed rasestumisvastased ravimid võivad tõsta lipiididesisaldust veres. Need
võivad mõjutada tsiprofibraadi toimet, ehkki praegusel ajal puuduvad selle kohta kliinilised andmed.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Puuduvad tõendid tsiprofibraadi teratogeensuse kohta, kuid loomadel läbiviidud uuringutes täheldati
tsiprofibraadi suurte annuste kasutamisel teratogeensust. Kuna tsiprofibraadi toime kohta rasedatel
naistel andmed puuduvad, on tsiprofibraat raseduse ajal vastunäidustatud.

Imetamine
Lakteerivatel rottidel eritus tsiprofibraat piima.
Kuna tsiprofibraadi toime kohta imetavatel naistel andmed puuduvad, on tsiprofibraat rinnaga toitmise
ajal vastunäidustatud.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Harva on täheldatud tsiprofibraadiga seonduvat pearinglust, uimasust ja kurnatust. Patsiente peab
hoiatama, et selliste sümptomite ilmnemisel tuleb autojuhtimisest ja masinatega töötamisest loobuda.

4.8. Kõrvaltoimed

Kliinilistes uuringutes täheldatud ja turustamisjärgselt teatatud kõrvaltoimed on toodud allpool olevas
tabelis. Turustamisjärgsed kõrvaltoimed on määratud sagedusega "teadmata".

Kõrvaltoimete sagedus on määratletud alljärgnevalt:

Väga sage (>1/10)
Sage (>1/100 kuni <1/10)
Aeg-ajalt (>1/1000 kuni <1/100)
Harv (>1/10000 kuni <1/1000)
Väga harv (<1/10000)
Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).


Sage
Aeg-ajalt
Harv
Väga harv
Teadmata
Närvisüsteemi
peavalu,
häired
pearinglus,
uimasus,
vertiigo
Respiratoorsed,
pneumoniit,
rindkere ja
kopsufibroos
mediastiinumi
häired
Seedetrakti häired
iiveldus,

oksendamine,
kõhulahtisus,
düspepsia,
kõhuvalu

3/6
Maksa ja sapiteede
kõrvalekalded
häired
maksafunktsiooni

testides, kolestaas,
tsütolüüs,
kolelitiaas
Naha ja
lööve,urtikaaria,
nahaaluskoe
alopeetsia
pruritus, naha
kahjustused
valgustundlikkus,

ekseem
Lihas-skeleti ja
müalgia

kreatiniin-

müopaatia,
sidekoe kahjustused
fosfokinaasi
müosiit,

(KFK)
rabdomüolüüs
aktiivsuse
tõus
Reproduktiivse
erektsioonihäired
süsteemi ja
rinnanäärme häired
Üldised häired ja
väsimus
manustamiskoha
reaktsioonid
Vere ja
trombotsütopeenia
lümfisüsteemi häired

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamist on harva kirjeldatud. Sümptomid on sarnased kõrvaltoimetele.
Tsiprofibraadil puudub spetsiifiline antidoot; mürgistuse ravi on sümptomaatiline. Vajadusel võib teha
maoloputust. Tsiprofibraat ei ole dialüüsitav.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Lipiidide, kolesterooli ja triglütseriidide sisaldust vähendavad ained,
fibraadid
ATC-kood: C10AB08.

Tsiprofibraat on efektiivne lisand dieedile, mis vähendab LDL ja triglütseriidide plasmasisaldust,
pärssides kolesterooli biosünteesi maksas, ja samal ajal suurendab nn kaitsva, HDL-kolesterooli taset.

On andmeid, et ravi fibraatidega võib vähendada südame koronaarhaiguse tüsistusi, kuid ei ole
näidatud üldsuremuse vähenemist kardiovaskulaarhaiguse primaarse ja sekundaarse preventsiooni
korral.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Tsiprofibraat imendub seedetraktist kiiresti ja peaaegu täielikult. Tühja kõhuga manustamisel saabub
maksimaalne plasmakontsentratsioon ligikaudu 1 tunni möödudes; täiskõhu korral aeglustub
imendumine 2...4 tunnini. Eliminatsiooni poolväärtusaeg on ligikaudu 17 tundi. Raske
neerupuudulikkusega patsientidel on eliminatsiooni poolväärtusaeg ligikaudu 2 korda pikenenud.
Tsiprofibraat eritub neerude kaudu muutumatuna ja glükuroniidkonjugaatidena.

4/6
Läbiviidud uuringud ei viita ravimi kumuleerumisele ja kinnitavad, et saavutatud plasmakontsentratsioon
on proportsionaalne kasutatud annusega.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Puuduvad andmed prekliinilise ohutuse kohta.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Maisitärklis
Laktoosmonohüdraat
Želatiin
Titaandioksiid (E171)
Kollane raudoksiid (E172)
Must raudoksiid (E172).

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

100 mg kõvakapslid, 30 tk karbis.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

sanofi-aventis Estonia OÜ
Pärnu mnt. 139 E/2
11317 Tallinn
Eesti

8. Müügiloa number

322600

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

23.08.2000/27.09.2010

5/6

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud juulis 2013

6/6