INDAMAX

Toimeained: indapamiid

Ravimi vorm: toimeainet prolongeeritult vabastav tablett

Ravimi tugevus: 1,5mg 30TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on INDAMAX ja milleks seda kasutatakse

Indamax kuulub ravimite rühma, mida tuntakse diureetikumide nime all, mis suurendavad uriini
tootmist neerude poolt.

Indamax’i kasutatakse kõrgvererõhutõve (hüpertensioon) raviks.

2. Mida on vaja teada enne INDAMAX võtmist

Ärge võtke Indamax'i:
- kui olete indapamiidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline;
- kui olete teiste indapamiidiga samasse keemilisse klassi kuuluvate ravimite, mida tuntakse
sulfoonamiidide nime all, nt trimetoprim või kotrimoksasool, suhtes allergiline;
- kui te põete rasket neeruhaigust;
- kui teil on raske maksahaigus;
- kui teil on maksahaigusest põhjustatud aju ja kesknärvisüsteemi häire (hepaatiline
entsefalopaatia);
- kui teie vere kaaliumitase on madal.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Indamax’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:
- kui teil on mistahes südame rütmihäireid;
- kui teil on probleeme maksa või neerudega;
- kui teil on suhkurtõbi;
- kui te peate tegema analüüse, et kontrollida kõrvalkilpnäärme tööd;
- kui teil on podagra;
- kui teil tekib mistahes nahaprobleeme, nt lööve, naha värvuse muutused, turse või kui teie nahk
muutub tundlikuks päikesevalguse suhtes (valgustundlikuks) selle ravimi võtmise ajal.

Enne kui te hakkate Indamax’i võtma ja ravi jooksul võib teie arst teile teha vereanalüüse, et
kontrollida naatriumi, kaaliumi ja kaltsiumi taset teie veres. See on eriti tähtis eakatel või patsientidel,
kellel on maksahaigus, südamehaigus või kõrvalkilpnäärme ületalitlus.

Sportlased peavad teadma, et see ravim sisaldab toimeainet, mis võib anda positiivseid tulemusi
dopingutestides.

Muud ravimid ja Indamax
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes
muid ravimeid.

Ärge võtke Indamax’i kombinatsioonis:
- liitiumiga (kasutatakse depressiooni raviks) liitiumi taseme suurenemise riski tõttu teie veres.

Rääkige oma arstile, kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest, kuna teie annus võib vajada
kohandamist:
- kloorpromasiin, tioridasiin, amisulpriid, sulpiriid, haloperidool (kasutatakse skisofreenia ja
teiste psühhootiliste häirete raviks);
- kinidiin, hüdrokinidiin, disopüramiid, amiodaroon, sotalool, dofetiliid ja ibutiliid (kasutatakse
südame rütmihäirete raviks);
- bepridiil (kasutatakse kõrgvererõhutõve ja rindkerevalu raviks);
- tsisapriid ja difemaniil (kasutatakse maoprobleemide raviks);
- antibiootikumid nagu erütromütsiini süste, pentamidiin, sparfloksatsiin ja moksifloksatsiin;
- halofantriin (kasutatakse malaaria raviks);
- misolastiin (kasutatakse allergiliste reaktsioonide raviks);
- vinkamiini süste (kasutatakse aju verevarustuse parandamiseks);
- mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA-d), mida kasutatakse valu vaigistamiseks ja
põletiku ravimiseks, nt ibuprofeen, tsüklooksügenaas-2 (COX-2) spetsiifilised inhibiitorid nagu
tselekoksiib või atsetüülsalitsüülhappe (Aspirin) suured annused;
- angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitorid, mida kasutatakse kõrgvererõhutõve ja
südame paispuudulikkuse raviks, nt kaptopriil, enalapriil või perindopriil;
- amfoteritsiin B süste (kasutatakse seeninfektsioonide raviks);
- steroidid, nt hüdrokortisoon, prednisoloon (kasutatakse raske astma ja reumatoidartriidi raviks)
ning tetrakosaktiid (kasutatakse mõnede haiguste diagnoosimisel ja Crohn’i tõve ravis);
- stimuleerivad kõhulahtistid, nt senna ja glütserooli rektaalsuposiidid (kasutatakse
kõhukinnisuse leevendamiseks);
- baklofeen (lihaslõõgasti);
- südamepuudulikkuse raviks kasutatavad ravimid nagu digoksiin ja digitoksiin;
- kaaliumi säästvad diureetikumid nagu amiloriid, spironolaktoon ja triamtereen;
- metformiin (kasutatakse suhkurtõve raviks);
- antidepressandid nagu imipramiin ja neuroleptikumid (kasutatakse vaimsete häirete raviks);
- kaltsiumi sisaldavad ravimid;
- ravimid, mis vähendavad organismi loomulikku immuunsust (immunosupressiivsed ained) nagu
tsüklosporiin ja takroliimus.
Kui teil on plaanis röntgenuuring, rääkige oma arstile, et te võtate indapamiidi, kuna on vajalik
rakendada täiendavaid ettevaatusabinõusid.

Indamax koos toidu, joogi ja alkoholiga
Indamax'i võib võtta koos toiduga.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Indamax'i ei tohi võtta raseduse ega rinnaga toitmise ajal. Kui te saate Indamax'i võtmise ajal teada,
et te olete rase, rääkige sellest otsekohe oma arstile. Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
See ravim võib põhjustada kõrvaltoimeid, mis on tingitud vererõhu langusest, nagu pearinglus või
väsimus (vt lõik 4). Need kõrvaltoimed esinevad tõenäolisemalt pärast ravi alustamist ja pärast annuse
suurendamist. Kui need tekivad, peate te hoiduma autojuhtimisest ja teistest valvsust nõudvatest
tegevustest. Hea kontrolli korral ei ole nende kõrvaltoimete esinemine siiski tõenäoline.

Indamax sisaldab laktoosi
Patsiendid, kellel esineb laktoositalumatus, peavad meeles pidama, et Indamax sisaldab väikeses
koguses laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi
kasutamist konsulteerima oma arstiga.

3. Kuidas INDAMAX võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud
Soovitatav annus on 1,5 mg (üks tablett) eelistatult hommikuti, mis neelatakse veega tervelt alla ja
mida ei tohi närida.

Neeruprobleemidega patsiendid
Indamax’i ei soovitata kasutada neeruprobleemidega patsientidel.

Maksaprobleemidega patsiendid
Indamax’i ei soovitata kasutada maksaprobleemidega patsientidel.

Eakad inimesed
Vanemaid inimesi võib Indamax’iga ravida eeldusel, et neil ei ole probleeme neerudega.

Kasutamine lastel ja noorukitel
Lastel ja noorukitel ei ole Indamax’i soovitatav kasutada.

Kui te võtate Indamax’i rohkem kui ette nähtud
Kui teie (või keegi teine) neelate palju tablette korraga või kui te arvate, et laps on neelanud mõne
tableti, võtke otsekohe ühendust lähima haigla erakorralise meditsiini osakonnaga või oma arstiga.
Kui te olete võtnud liiga palju tablette, võib teil esineda midagi järgnevast: iiveldus, oksendamine,
madal vererõhk, krambid, pearinglustunne, uimasus, segasus, urineerimise sagenemine või
vähenemine. Palun võtke see infoleht, allesjäänud tabletid ja pakend endaga haiglasse või arsti juurde
kaasa, et nad teaksid, milliseid tablette on võetud.

Kui te unustate Indamax’i võtta
Kui te unustate tabletti võtta, jätkake järgmise annusega nagu tavaliselt. Ärge võtke kahekordset
annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Indamax’i võtmise
Kõrgvererõhutõve ravi on tavaliselt eluaegne ja seetõttu ei tohi te lõpetada Indamax’i võtmist ilma
oma arstiga konsulteerimata. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma
arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgmistest kõrvaltoimetest on teatatud näidatud ligikaudsete esinemissagedustega:

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st):
- makulopapuloossed lööbed (allergiline reaktsioon nahal, mille korral tekivad laialdased
punetavad alad väikeste muhkudega).

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st):
- oksendamine
- allergilised reaktsioonid, peamiselt inimestel, kellel on kalduvus allergiliste ja astmaatiliste
reaktsioonide tekkeks, mis tekivad enamasti nahal, põhjustades purpurit (punased täpid nahal).

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st):
- peapööritus (pearinglustunne)
- väsimus
- peavalu
- paresteesia (torkimistunne)
- iiveldus
- kõhukinnisus
- suukuivus.

Väga harv (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st):
- kaltsiumi taseme suurenemine veres
- ebaregulaarne südame löögisagedus
- madal vererõhk
- vereliistakute arvu vähenemine, mis võib suurendada riski verejooksu või verevalumite tekkeks
- valgevereliblede arvu vähenemine, mis võib suurendada infektsioonide tõenäosust
- luuüdi puudulikkus (põhjustab igat tüüpi vererakkude arvu vähenemist) või aneemia
(punavereliblede arvu vähenemine)
- kõhunäärme põletik või infektsioon
- neerupuudulikkus
- allergilised reaktsioonid, nt angioödeem ja/või nõgestõbi, rasked nahanähud. Angioödeemi
iseloomustavad naha turse jäsemetel või näol, huulte või keele turse, kurgu või hingamisteede
limaskestade turse, mis põhjustab hingeldust või neelamisraskust. Kui see tekib, pöörduge
otsekohe oma arsti poole
- rasked allergilised reaktsioonid, nt toksiline epidermaalne nekrolüüs ja Stevensi-Johnsoni
sündroom, mis võib põhjustada gripilaadseid sümptomeid ja villide teket nahal või naha
ketendamist. Kui see tekib, pöörduge otsekohe oma arsti poole
- maksaprobleemid.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):
- maksa entsefalopaatia nime all tuntud seisundi halvenemine maksaprobleemidega patsientidel,
mis võivad põhjustada aju ja närvide kahjustust
- ägeda dissemineerunud erütematoosse luupusega (harvaesinev põletikuline haigus) patsientide
seisund võib selle ravimi võtmisel halveneda
- kaaliumitaseme langus veres, mis võib põhjustada lihasnõrkust
- naatriumitaseme langus veres ja veremahu vähenemine, mis võib põhjustada dehüdratsiooni või
pearinglust ja joobnud tunnet püsti tõusmisel madala vererõhu tõttu
- kusihappetaseme suurenemine veres, mis võib põhjustada või raskendada podagra juhte
(seisund, mis põhjustab valu, põletikku ja turset ühes või mitmes liigeses)
- veresuhkrutaseme suurenemine suhkurtõvega patsientidel
- valgustundlikkusreaktsioonid (naha välimuse muutus) pärast kokkupuudet päikesevalguse või
kunstliku ultraviolett A (UVA) valgusega.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas INDAMAX säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja karbil pärast "Kõlblik
kuni:". Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Indamax sisaldab
- Toimeaine on indapamiid. Üks tablett sisaldab 1,5 mg indapamiidi.
- Teised koostisosad:
Tableti sisus on laktoosmonohüdraat, hüpromelloos (Methocel K4M Premium), kolloidne
veevaba ränidioksiid ja magneesiumstearaat.
Tableti kate (Opadry II valge 33G28707) sisaldab hüpromelloos 6cP (E464), titaandioksiidi
(E171), laktoosmonohüdraati, makrogool 3000 ja triatsetiini.

Kuidas Indamax välja näeb ja pakendi sisu
Indamax 1,5 mg tabletid on valged kaksikkumerad ümmargused tabletid, mille ühele küljele on
pressitud “1.5” ja mille teine külg on sile.

Indamax on saadaval pakendi suurustes 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98 ja 100 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja:
TEVA Pharma B.V.
Computerweg 10, 3542 DR Utrecht
Holland

Tootjad:
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company
Pallagi út 13, 4042 Debrecen
Ungari

TEVA UK Ltd
Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG
Ühendkuningriik

Pharmachemie BV
Swensweg 5, 2031 GA Haarlem
Holland

TEVA Santé SA
Rue Bellocier, 89107 Sens
Prantsusmaa

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company
Tancsics Mihaly ut 82
H-2100 Gödöllö
Ungari


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal
Lõõtsa 8
11415 Tallinn
Tel.: +372 6610801

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2013Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Indamax, 1,5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 1,5 mg indapamiidi.
INN: Indapamidum

Teadaolevat toimet omav abiaine:
118,86 mg laktoosmonohüdraati ühes tabletis.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett.

Valged kaksikkumerad ümmargused tabletid, mille ühele küljele on pressitud “1.5” ja teine külg on
sile.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Essentsiaalne hüpertensioon.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Suukaudne.

Üks tablett 24 tunni kohta, eelistatult hommikuti, mis tuleb veega tervelt alla neelata ja mida ei tohi
närida.
Suuremate annuste korral ei tugevne indapamiidi antihüpertensiivne toime, kuid tugevneb
salureetiline toime.

Neerukahjustusega patsiendid (vt lõigud 4.3 ja 4.4)
Raske neerupuudulikkuse korral (kreatiniini kliirens alla 30 ml/min) on ravi vastunäidustatud.
Tiasiid ja sarnased diureetikumid toimivad täielikult ainult siis, kui neerufunktsioon on normaalne või
vaid minimaalselt kahjustatud.

Eakad inimesed (vt lõik 4.4)
Eakatel tuleb kreatiniini sisaldus plasmas kohandada vastavalt eale, kehakaalule ja soole. Eakaid
patsiente võib ravida indapamiidiga, kui neerufunktsioon on normaalne või vaid minimaalselt
kahjustatud.

Maksakahjustusega patsiendid (vt lõigud 4.3 ja 4.4)
Raske maksakahjustuse korral on ravi vastunäidustatud.

Lapsed
Indamax'i ei soovitata kasutada lastel ja noorukitel ohutuse ja efektiivsuse andmete puudumise tõttu.

4.3. Vastunäidustused

- Ülitundlikkus indapamiidi, teiste sulfoonamiidide või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete
suhtes.
- Raske neerupuudulikkus.
- Hepaatiline entsefalopaatia või raske maksafunktsiooni kahjustus.
- Hüpokaleemia.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Erihoiatused

Kui maksafunktsioon on kahjustunud, võivad tiasiidisarnased diureetikumid põhjustada hepaatilist
entsefalopaatiat, eeskätt elektrolüütide tasakaaluhäire korral. Selle esinemisel tuleb diureetikumi
manustamine otsekohe lõpetada.

Valgustundlikkus:
Tiasiidide ja tiasiidisarnaste diureetikumidega seoses on teatatud valgustundlikkusreaktsioonide
juhtudest (vt lõik 4.8). Kui ravi jooksul ilmneb valgustundlikkusreaktsioon, on soovitatav ravi
lõpetada. Kui peetakse vajalikuks diureetikumi uuesti manustada, on soovitatav kaitsta
päikesevalgusele või A tüüpi kunstlikule ultraviolettkiirgusele (UVA) eksponeeritud piirkondi.

Abiained:
Harvaesineva päriliku galaktoositalumatuse, laktaasipuudulikkuse või glükoosi-galaktoosi
malabsorptsiooniga patsiendid ei tohi seda ravimit võtta.

Erihoiatused kasutamisel

- Vee ja elektrolüütide tasakaal:
Naatriumi sisaldus plasmas:
Seda peab mõõtma enne ravi alustamist, seejärel edaspidi regulaarsete intervallide järel. Igasugune
diureetiline ravi võib põhjustada hüponatreemiat, millel on mõnikord väga tõsised tagajärjed. Alguses
võib naatriumi taseme langus plasmas olla asümptomaatiline, mistõttu on hädavajalik regulaarne
jälgimine, mida tuleb veelgi sagedamini teha eakatel ja tsirroosiga patsientidel (vt lõigud 4.8 ja 4.9).

Kaaliumi sisaldus plasmas:
Tiasiidide ja sarnaste diureetikumide korral on peamine risk kaaliumipuudus koos hüpokaleemiaga.
Hüpokaleemia (<3,4 mmol/l) tekke riski peab vältima teatud kõrge riskiga patsiendirühmades, st
eakatel, alatoidetud ja/või polüteraapiat saavatel, turse ja astsiidiga kulgeva tsirroosiga patsientidel,
südame isheemiatõve ja südamepuudulikkusega patsientidel. Sellises olukorras suurendab
hüpokaleemia digitaalise preparaatide kardiotoksilisust ja riski arütmiate tekkeks.

Samuti esineb risk nii kaasasündinud kui ka iatrogeense põhjusega pikenenud QT intervalliga isikutel.
Sel juhul on hüpokaleemia, nagu ka bradükardia, soodustavaks faktoriks raskete arütmiate, eeskätt
potentsiaalselt letaalse torsade de pointes’ avaldumisel.

Kõigis ülalmainitud olukordades on nõutav plasma kaaliumisisalduse sagedasem jälgimine.
Esmakordne plasma kaaliumisisalduse määramine peab toimuma esimese nädala jooksul pärast ravi
algust.
Hüpokaleemia tuvastamisel on nõutav selle korrigeerimine.

Kaltsiumi sisaldus plasmas:
Tiasiidid ja sarnased diureetikumid võivad vähendada kaltsiumi eritumist uriiniga ja põhjustada
kerget ning mööduvat plasma kaltsiumisisalduse suurenemist. Avaldunud hüperkaltseemia võib olla
tingitud eelnevalt tuvastamata hüperparatüreoidismist.
Ravi tuleb lõpetada enne kõrvalkilpnäärme funktsiooni uuringut.

- Vere glükoosisisaldus:
Diabeetikutel on oluline jälgida vere glükoosisisaldust, eriti hüpokaleemia esinemisel.

- Kusihappe sisaldus:
Hüperurikeemilistel patsientidel võib olla suurenenud kalduvus podagra ägenemiseks.

- Neerufunktsioon ja diureetikumid:
Tiasiidi ja sarnaste diureetikumide toime on täielik vaid siis, kui neerufunktsioon on normaalne või
vaid minimaalselt kahjustunud (kreatiniini tase plasmas täiskasvanul madalam kui 25 mg/l, st
220 mikromooli/l). Eakatel tuleb kreatiniini sisaldus plasmas kohandada vastavalt vanusele,
kehakaalule ja soole.
Diureetikumide poolt põhjustatud vee ja naatriumi kaotuse järgne hüpovoleemia ravi alguses
põhjustab glomerulaarfiltratsiooni vähenemist. See võib viia vere uurea- ja plasma kreatiniinisisalduse
suurenemiseni. See mööduv neerufunktsiooni puudulikkus ei ole oluline normaalse
neerufunktsiooniga isikute jaoks, kuid võib halvendada olemasolevat neerupuudulikkust.

- Sportlased:
Sportlaste tähelepanu juhitakse asjaolule, et see ravimpreparaat sisaldab toimeainet, mis võib
dopingukontrollis anda positiivse tulemuse.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kombinatsioonid, mis ei ole soovitatavad:

Liitium:
Suureneb liitiumi kontsentratsioon plasmas koos üleannustamise nähtudega, nagu vähese
soolasisaldusega dieedi korral (vähenenud liitiumi eritumine uriiniga). Kui diureetikumi kasutamine
on siiski vajalik, on vajalik hoolikalt jälgida liitiumi sisaldust plasmas ja kohandada annust.

Ettevaatust nõudvad kombinatsioonid:

Ravimid, mis põhjustavad torsade de pointes’d:
- Ia klassi antiarütmikumid (kinidiin, hüdrokinidiin, disopüramiid)
- III klassi antiarütmikumid (amiodaroon, sotalool, dofetiliid, ibutiliid)
- mõned antipsühhootikumid: fenotiasiinid (kloorpromasiin, tsüamemasiin, levomepromasiin,
tioridasiin, trifluoperasiin)
- bensamiidid (amisulpriid, sulpiriid, sultopriid, tiapriid)
- butürofenoonid (droperidool, haloperidool)
- teised: bepridiil, tsisapriid, difemaniil, intravenoosne erütromütsiin, halofantriin, misolastiin,
pentamidiin, sparfloksatsiin, moksifloksatsiin, intravenoosne vinkamiin.
Suurenenud risk ventrikulaarsete arütmiate, eeskätt torsade de pointes’ tekkeks (hüpokaleemia on
riskifaktor).
Tuleb jälgida hüpokaleemia suhtes, mida tuleb vajadusel korrigeerida enne ravi alustamist selle
kombinatsiooniga. Kliiniline, plasma elektrolüütide ja EKG kontroll.
Tuleb kasutada aineid, millel ei ole sellist negatiivset toimet nagu hüpokaleemia korral torsade de
pointes’ põhjustamine.

MSPVA-d (süsteemselt manustatavad), sh COX-2 selektiivsed inhibiitorid, atsetüülsalitsüülhappe
suured annused (≥ 3 g ööpäevas):
Indapamiidi antihüpertensiivse toime võimalik vähenemine.
Risk ägeda neerupuudulikkuse tekkeks dehüdreeritud patsientidel (vähenenud
glomerulaarfiltratsioon). Hüdreerida patsient; ravi alguses jälgida neerufunktsiooni.

Angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitorid:
Risk järsu hüpotensiooni ja/või ägeda neerupuudulikkuse tekkeks, kui AKE inhibiitori ravi alustatakse
olemasoleva naatriumipuudusega patsientidel (eriti neeruarteri stenoosiga patsientidel).

Hüpertensiooni korral, kui eelnev diureetikumravi võib olla põhjustanud naatriumipuudust, on
vajalik:
- kas lõpetada diureetikumi manustamine 3 päeva enne ravi alustamist AKE inhibiitoriga ja
vajadusel alustada uuesti ravi hüpokaleemilise diureetikumiga;
- või manustada AKE inhibiitori väikeseid algannuseid ja suurendada annust järk-järgult.

Südame paispuudulikkuse korral alustada väga väikese AKE inhibiitori annusega, võimalusel pärast
samaaegselt manustatava hüpokaleemilise diureetikumi annuse vähendamist.

Kõigil juhtudel jälgida neerufunktsiooni (kreatiniini sisaldus plasmas) AKE inhibiitori ravi esimeste
nädalate jooksul.

Teised hüpokaleemiat põhjustavad ained: amfoteritsiin B (intravenoosne), glüko- ja
mineralokortikosteroidid (süsteemselt manustatavad), tetrakosaktiid, stimuleerivad kõhulahtistid:
Suurenenud risk hüpokaleemia tekkeks (aditiivne toime).
Nõutav on jälgida ja vajadusel korrigeerida kaaliumi sisaldust plasmas. Samaaegse ravi korral
südameglükosiididega tuleb sellele erilist tähelepanu pöörata. Kasutada mittestimuleerivaid
kõhulahtisteid.

Baklofeen:
Antihüpertensiivse toime tugevnemine.
Hüdreerida patsient; ravi alguses jälgida neerufunktsiooni.

Südameglükosiidid:
Hüpokaleemia soodustab südameglükosiidi toksilist toimet.
Jälgida kaaliumi sisaldust plasmas ja EKG-d ning vajadusel kohandada ravi.

Kombinatsioonid, mis vajavad tähelepanu:

Kaaliumi säästvad diureetikumid (amiloriid, spironolaktoon, triamtereen):
Kuigi ratsionaalsed kombinatsioonid on kasulikud mõnedele patsientidele, võib siiski esineda
hüpokaleemia (eriti neerupuudulikkuse või diabeediga patsientidel) või hüperkaleemia. Tuleb jälgida
kaaliumi sisaldust plasmas ja EKG-d ning vajadusel üle vaadata raviplaan.

Metformiin:
Suurenenud risk metformiini poolt põhjustatud laktatsidoosi tekkeks tingituna diureetikumide, eeskätt
lingudiureetikumidega seotud neerufunktsiooni puudulikkuse võimalusest. Metformiini ei tohi
kasutada, kui kreatiniini sisaldus plasmas ületab meestel 15 mg/l (135 mikromooli/l) ja naistel 12 mg/l
(110 mikromooli/l).

Joodi sisaldavad kontrastained:
Diureetikumide poolt põhjustatud dehüdratsiooni korral on suurenenud risk ägeda neerupuudulikkuse
tekkeks, eriti pärast joodi sisaldavate kontrastainete suurte annuste kasutamist.
Enne joodi sisaldavate kontrastainete manustamist tuleb patsient rehüdreerida.

Imipramiinisarnased antidepressandid, neuroleptikumid:
Antihüpertensiivne toime ja suurenenud risk ortostaatilise hüpotensiooni tekkeks (aditiivne toime).

Kaltsium (soolad):
Risk hüperkaltseemia tekkeks, mis tuleneb kaltsiumi vähenenud eritumisest uriiniga.

Tsüklosporiin, takroliimus:
Risk kreatiniini sisalduse suurenemiseks plasmas ilma muutusteta ringleva tsüklosporiini tasemes,
isegi vee-/naatriumipuuduse puudumise korral.

Kortikosteroidid, tetrakosaktiid (süsteemsel manustamisel):
Antihüpertensiivse toime vähenemine (vee/naatriumi retentsioon kortikosteroidide tõttu).

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Üldreeglina tuleb vältida diureetikumide manustamist rasedatele naistele ning seda ei tohi kunagi
kasutada rasedusaegsete füsioloogiliste tursete raviks. Diureetikumid võivad põhjustada
fetoplatsentaarset isheemiat koos riskiga loote kasvu kahjustumiseks.

Imetamine
Rinnaga toitmine ei ole soovitatav (indapamiid eritub inimese rinnapiima).

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Indapamiidil on kerge või mõõdukas toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.
Indapamiid ei mõjuta valvsust, kuid individuaalsetel juhudel võivad seoses vererõhu langusega
esineda erinevad reaktsioonid, eriti ravi alustamisel või teise antihüpertensiivse ravimi lisamisel.
Selle tagajärjel võib kahjustuda autojuhtimise või masinate käsitsemise võime.

4.8. Kõrvaltoimed

Enamik kliinilistest või laboratoorseid analüüse mõjutavatest kõrvaltoimetest on annusest sõltuvad.
Tiasiidisarnased diureetikumid, sh indapamiid, võivad põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid, mis on
järjestatud vastavalt järgmistele esinemissagedustele:
Väga sage (≥1/10); sage (≥1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100); harv (≥1/10 000 kuni
<1/1000), väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Vere ja lümfisüsteemi häired
Väga harv: trombotsütopeenia, leukopeenia, agranulotsütoos, aplastiline aneemia, hemolüütiline
aneemia.

Närvisüsteemi häired
Harv: peapööritus, väsimus, peavalu, paresteesia.

Südame häired
Väga harv: arütmia, hüpotensioon.

Seedetrakti häired
Aeg-ajalt: oksendamine.

Harv: iiveldus, kõhukinnisus, suukuivus.

Väga harv: pankreatiit.

Maksa ja sapiteede häired
Väga harv: maksafunktsiooni kõrvalekalded.

Teadmata: hepaatilise entsefalopaatia avaldumise võimalus maksapuudulikkuse korral (vt lõigud 4.3
ja 4.4).

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Ülitundlikkusreaktsioonid, peamiselt dermatoloogilised, allergiliste ja astmaatiliste reaktsioonide
soodumusega isikutel.

Sage: makulopapuloossed lööbed.

Aeg-ajalt: purpur.

Väga harv: angioneurootiline turse ja/või urtikaaria, toksiline epidermaalne nekrolüüs, Stevensi-
Johnsoni sündroom.

Teadmata: olemasoleva ägeda dissemineerunud erütematoosse luupuse võimalik halvenemine.

On teatatud valgustundlikkusreaktsioonidest (vt lõik 4.4).

Neerude ja kuseteede häired
Väga harv: neerupuudulikkus.

Uuringud
Kliiniliste uuringute käigus täheldati hüpokaleemiat (kaaliumi sisaldus plasmas <3,4 mmol/l) 10%
patsientidest ja 4% patsientidest oli 4…6 nädalat kestnud ravi järel kaaliumisisaldus <3,2 mmol/l.
Pärast 12 nädalat kestnud ravi oli kaaliumisisalduse keskmine langus 0,23 mmol/l.

Väga harv: hüperkaltseemia.

Teadmata: kaaliumipuudus koos hüpokaleemiaga, eriti tõsine teatud kõrge riskiga patsientide
populatsioonis (vt lõik 4.4).

Hüponatreemia koos hüpovoleemiaga, mis on vastutav dehüdratsiooni ja ortostaatilise hüpotensiooni
tekke eest. Samaaegne kloriidioonide kadu võib põhjustada sekundaarset kompensatoorset
metaboolset alkaloosi: selle toime esinemissagedus ja raskusaste on tagasihoidlikud.

Kusihappe sisalduse suurenemine plasmas ja glükoosi sisalduse suurenemine veres ravi jooksul:
nende diureetikumide sobilikkust podagra või diabeediga patsientidel tuleb väga hoolikalt kaaluda.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Indapamiidil ei ole leitud toksilist toimet kuni annuseni 40 mg, st 27-kordse raviannuseni. Ägeda
mürgistuse nähud on peamiselt seotud vee/elektrolüütide tasakaalu häirega (hüponatreemia,
hüpokaleemia). Kliiniliselt võivad tekkida iiveldus, oksendamine, hüpotensioon, krambid,
peapööritus, uimasus, segasus, polüuuria või oliguuria kuni anuuriani (hüpovoleemia tõttu).
Esmaabimeetmete hulka kuuluvad manustatud ravimi(te) kiire elimineerimine maoloputuse abil ja/või
aktiivsöe manustamine, millele järgneb vee/elektrolüütide tasakaalu taastamine spetsiaalses
ravikeskuses.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: sulfoonamiidid
ATC-kood: C03BA11

Indapamiid on indooltsükliga sulfoonamiidi derivaat, farmakoloogiliselt toimelt sarnane
tiasiiddiureetikumidele, mille toime seisneb naatriumi reabsorptsiooni inhibeerimises kortikaalses
lahjendussegmendis. See suurendab naatriumi ja kloriidide eritumist uriiniga ja vähemal määral
kaaliumi ja magneesiumi eritumist, mille kaudu suurendab ravim uriini kogust ja omab
antihüpertensiivset toimet.

Indapamiidi monoteraapia II ja III faasi uuringutes on näidatud, et antihüpertensiivne toime kestab
24 tundi. See ilmnes juba annuste puhul, mille korral diureetiline toime oli nõrk.

Indapamiidi antihüpertensiivne toime on seotud arteriaalse täituvuse paranemisega ning arteriolaarse
resistentsuse ja totaalse perifeerse vastupanu vähenemisega.
Indapamiid vähendab vasaku vatsakese hüpertroofiat.
Tiasiididel ja sarnastel diureetikumidel esineb alates teatud annusest ravitoime platoo, samas kui
kõrvaltoimete tugevnemine jätkub. Kui ravi ei ole efektiivne, ei tohi annust suurendada.

Samuti on näidatud, et nii lühiajalisel, keskmisel kui pikaajalisel kasutamisel hüpertensiivsetel
patsientidel indapamiid:
- ei mõjuta lipiidide metabolismi: triglütseriidid, LDL-kolesterool ja HDL-kolesterool;
- ei mõjuta süsivesikute metabolismi, seda isegi hüpertensiivsetel diabeediga patsientidel.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Indapamiid on saadaval toimeainet prolongeeritult vabastava rvimvormina, mis põhinevad
maatrikssüsteemil, kus toimeaine on dispergeeritud kujul, mis võimaldab indapamiidi aeglast
vabanemist.

Imendumine:
Indapamiidi fraktsioon vabaneb kiiresti ja imendub täielikult seedetrakti kaudu.
Söömine kiirendab veidi imendumist, kuid ei mõjuta imenduva ravimi kogust.
Üksikannuse manustamise järel esineb maksimaalne tase seerumis ligikaudu 12 tundi pärast
manustamist; korduv manustamine vähendab seerumi taseme erinevusi 2 annuse vahel. Esineb
intraindividuaalne varieeruvus.

Jaotumine:
Indapamiid seondub 79% ulatuses plasmavalkudega.
Eliminatsiooni poolväärtusaeg plasmas on 14 kuni 24 tundi (keskmiselt 18 tundi).
Püsikontsentratsioon saavutatakse 7 päeva pärast.
Korduv manustamine ei põhjusta kumuleerumist.

Metabolism:
Eritumine toimub inaktiivsete metaboliitidena põhiliselt uriini (70% annusest) ja väljaheitega (22%).

Kõrge riskiga isikud:
Neerupuudulikkusega isikutel ei ole farmakokineetilised omadused muutunud.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Erinevatele loomaliikidele suukaudselt manustatud suurimate annuste (raviannusest 40 kuni 8000
korda suuremad) korral on näidatud indapamiidi diureetiliste omaduste tugevnemist. Ägeda
toksilisuse uuringutes intravenoosselt või intraperitoneaalselt manustatud indapamiidiga olid
peamised mürgistuse sümptomid seotud indapamiidi farmakoloogilise toimega, st bradüpnoe ja
perifeerse vasodilatatsiooniga.
Indapamiidil ei ole uuringutes leitud mutageenseid ja kartsinogeenseid omadusi.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti sisu:
Sprei-kuivatatud laktoosmonohüdraat
Hüpromelloos, Methocel K4M Premium
Kolloidne veevaba ränidioksiid
Magneesiumstearaat

Tableti kate (Opadry II valge 33G28707):
Hüpromelloos 6cP (E464)
Titaandioksiid (E171)
Laktoosmonohüdraat
Makrogool 3000
Triatsetiin

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

PVC/PVdC - alumiinium blistrid. Pakendite suurused: 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98 ja 100
tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

TEVA Pharma B.V.
Computerweg 10
3542 DR Utrecht
Holland

8. Müügiloa number

673610


9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 03.02.2010
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 02.09.2013

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud septembris 2013