HYPOTHIAZID

Toimeained: hüdroklorotiasiid

Ravimi vorm: tablett

Ravimi tugevus: 25mg 20TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on HYPOTHIAZID ja milleks seda kasutatakse

Hypothiazid on diureetikum, vererõhku langetava toimega ravim. See takistab primaarselt soolade
tagasi imendumist ja selle tagajärjel pärssub vee tagasiimendumine neerudest, seega saavutatakse
diureetiline ja vererõhku langetav toime.

Hypothiazid'i kasutatakse erineva päritoluga tursete raviks (südame-, maksa-, premenstruaalsed
tursed).
Hypothiazid’i kasutatakse kõrgvererõhutõve raviks üksi või kombineerituna teiste
kõrgvererõhutõvevastaste ravimitega.
Hypothiazid’i kasutatakse diabeedi ravis rohke urineerimise vähendamiseks.
Hypothiazid’i kasutatakse hüperkaltsiuuriaga patsientidel kaltsiumi eritumise vähendamiseks.

2. Mida on vaja teada enne HYPOTHIAZID võtmist

Ärge võtke Hypothiazid'i
- kui olete hüdroklorotiasiidi või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) või,
sulfoonamiidide suhtes allergiline,
- kui teil on raske neeru- või maksapuudulikkus,
- kui teil on ravile allumatu hüpokaleemia (kaaliumi vaegus veres) või hüperkaltseemia
(kaltsiumi vaegus veres),
- kui teil on raskesti ravitav hüponatreemia (naatriumi vaegus veres)
- kui teil on sümptomaatiline hüperurikeemia (podagra).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
- kui te võtate ravimit pikka aega, sest siis on vajalik teie menüüsse lisada kaaliumirikkaid
toitaineid (puuviljad, juurviljad jt). Küsige arstilt tema arvamust selle kohta;
- kui teil on tõsine aju- ja pärgarterite haigus, kusihappe metabolismi häired ja maksa- ning
neeruhaigus, nõuab Hypothiazid’i võtmine erilist arstlikku tähelepanu;
- kui te olete diabeedihaige, võib ravi ajal Hypothiazid’iga tekkida vajadus suhkrutõveravimite
annuste muutmiseks;
- kui teil on laktoosi talumatus, peate arvestama sellega, et 25 mg tablett sisaldab 63 mg ja 100
mg tablett 39 mg laktoosi;
- kui te võtate Hypothiazid’i, öelge seda igale arstile, kelle juures te peate käima, sest need
tabletid võivad muuta mõnede laboratoorsete analüüside tulemusi;
- kui te võtate Hypothiazid’i, ei tohi te alkoholi tarvitada.

Enne Hypothiazid’i võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri, või meditsiiniõega.

Muud ravimid ja Hypothiazid
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes
muid ravimeid. Teisi ravimeid tohib võtta ainult arsti teadmisel, sest ravimite kooskasutamisel võib
nende toime muutuda.
- Hypothiazid’i ei tohi võtta koos selliste ravimitega, mis sisaldavad liitiumi sooli;
- Hypothiazid vähendab veresuhkru taset langetavate ravimite toimet;
- Hypothiazid’i võtmine koos teatud südameravimitega nõuab erilist ettevaatust;
- Hypothiazid võib suurendada teiste vererõhku langetavate ravimite toimet;
- teatud ravimid võivad suurendada Hypothiazid’i kaaliumi väljaviivat toimet;
- alkohol, uinutid võivad suurendada Hypothiazid’i järsku vererõhu langust (ortostaatilist
hüpotensiooni) tekitavat toimet.

Hypothiazid koos toidu ja joogiga
Tabletid tuleb võtta pärast sööki.

Rasedus
Enne ravimi kasutamist rääkige oma arstile, kui olete rase või plaanite rasestuda. Tavaliselt soovitab
teie arst enne rasestumist või niipea, kui olete teadlik oma rasestumisest, Hypothiazid’i kasutamise
katkestada ning alustada mõne muu ravimi kasutamist.
Hypothiazid’i ei soovitata kasutada raseduse varajases perioodis ning seda ei tohi kasutada, kui
rasedus on kestnud üle 3 kuu, kuna kasutatuna pärast kolmandat raseduskuud võib ravim teie last
tõsiselt kahjustada.

Imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.
Hypothiazid’i ei soovitata imetavatele emadele ning teie arst võib teile määrata ravi teise ravimiga, kui
te soovite last imetada, eriti sel juhul, kui teie laps on vastsündinu või sündis enneaegselt.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ärge juhtige autot ja hoiduge masinate või mehhanismide käsitsemisest õnnetuse ohu tekke tõttu
ravikuuri alguses. Hiljem otsustab arst individuaalselt, kui kaua te peate nimetatud tegevustest
hoiduma.

Hypothiazid sisaldab laktoosi
Hypothiazid sisaldab abiainena laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te
enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas HYPOTHIAZID võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Ravimi annus määratakse individuaalselt ja ravi nõuab ranget arstlikku kontrolli, seetõttu võtke
ravimit ainult nii palju ja sellisel ajal kui arst on teile määranud. Pikaaegsel ravil suurte annustega on
vajalik laboratoorne kontroll ja vajadusel kaaliumi ning magneesiumi asendamine.
Tabletid tuleb võtta pärast sööki.

Kui arsti poolt teisiti ei ole määratud, on tavaline annus:
Täiskasvanutele ja üle 12-aastastele noorukitele järgmine: algannus 25…100 mg päevas, mida võib
vastavalt saadud ravivastusele langetada päevase säilitusannuseni 25…50 mg.
Lapsed: tavaline päevane annus on 1…2 mg/kg kehakaalu kohta.

Kui teil on tunne, et Hypothiazid’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Kui te võtate Hypothiazid’i rohkem kui ette nähtud
Üleannustamisel võib tekkida nõrkus, pearinglus, segasus, tundlikkuse häired, iiveldus, oksendamine,
janu, urineerimishäired, muutused laboratoorsete analüüside tulemustes.
Juhusliku või tahtliku üleannustamise korral püüdke otsekohe oma raviarsti sellest informeerida või
kutsuge kiirabi, sest te võite vajada arstiabi.

Kui te unustate Hypothiazid’i võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või
meditsiiniõega.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed on esitatud organsüsteemide kaupa ja esinemissageduse järjekorras:
väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni 1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni 1/100), harv (≥1/10 000 kuni
1/1000), väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Vere ja lümfisüsteemi häired
Väga harv: leukotsütopeenia, agranulotsütoos, trombotsütopeenia, hemolüütiline aneemia, aplastiline
aneemia.
Laboratoorsete analüüside tulemused
Teadmata: hüpokaleemia, hüponatreemia, hüpomagneseemia, hüperkaltseemia, hüpoglükeemia,
glükosuuria, hüperurikeemia.
Suurte annuste manustamisel võib lipiidide sisaldus veres tõusta.

Südame häired
Teadmata: rütmihäired, vererõhu langus.

Närvisüsteemi häired
Teadmata: uimasus, peavalu, krambid, paresteesia.

Psühhiaatrilised häired
Teadmata: segasus, letargia (teadvusehäire), närvilisus, meeleolu häired.

Silma kahjustused
Teadmata: mööduvad nägemishäired, ksantopsia.

Seedetrakti häired
Teadmata: suukuivus, janu, iiveldus, oksendamine, süljenäärmete põletik, kõhukinnisus.
Maksa ja sapiteede häired
Teadmata: naha ja limaskestade kollasus, kõhunäärmepõletik, sapipõiepõletik.

Neerude ja kuseteede häired
Teadmata: neerupuudulikkus, neerupõletik.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused
Teadmata: lihasspasmid ja valu.

Ainevahetus- ja toitumishäired
Teadmata:
- hüpokloreemiline alkaloos, mis võib esile kutsuda hepaatilise entsefalopaatia või maksakooma.
- hüperurikeemia, mis võib tekitada luuvalu hooge.
- vähenenud glükoositaluvus, mis võib viia latentse diabeedi manifesteerumiseni.
- Anoreksia.
Vaskulaarsed häired
Teadmata: vaskuliit, nekrotiseeruv angiit (soonepõletik).

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Teadmata: respiratoorse distressi sündroom, sh pneumoniit ja pulmonaarne turse.

Immuunsüsteemi häired
Teadmata: anafülaktiline reaktsioon, šokk.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Teadmata: naha valgustundlikkus, nõgestõbi, purpur, toksiline epidermaalne nekrolüüs, Stevensi-
Johnsoni sündroom.

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired
Teadmata: vähenenud libiido.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Teadmata: kurnatus.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Kui teil tekivad allergilised nahalööbed, tahhükardia, urineerimise vähenemine, tuleb ravimi võtmine
lõpetada ja niipea kui võimalik pöörduda arsti poole.

5. Kuidas HYPOTHIAZID säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile ja blistrile. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Hypothiazid sisaldab
- Toimeaine on hüdroklorotiasiid. Üks tablett sisaldab 25 mg või 100 mg hüdroklorotiasiidi.
- Teised koostisosad on magneesiumstearaat, želatiin, talk, maisitärklis, laktoosmonohüdraat.

Kuidas Hypothiazid välja näeb ja pakendi sisu
Valge või peaaegu valge lame tablett, mille ühel küljel on tähis „H” ning poolitusjoon teisel küljel.
Tableti poolituspind on valge.
Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.
Pakendis on 20 tabletti.

Müügiloa hoidja
sanofi-aventis Estonia OÜ
Pärnu mnt. 139 E/2
11317 Tallinn
Eesti

Tootja
CHINOIN Pharmaceuticals and Chemical Works Private Co.Ltd.,
Levai u. 5
2112 Veresegyhaz
Ungari


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

sanofi-aventis Estonia OÜ
Pärnu mnt. 139 E/2
11317 Tallinn
Tel. 6 273 488
Faks 6 273 481

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2012Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Hypothiazid, 25 mg tabletid
Hypothiazid, 100 mg tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Iga tablett sisaldab 25 mg või 100 mg hüdroklorotiasiidi.
INN: Hydrochlorothiazidum

Ravim sisaldab abiainena laktoosmonohüdraati.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Tablett.
Valge või peaaegu valge lame tablett, mille ühel küljel on tähis „H” ning poolitusjoon teisel küljel.
Tableti poolituspind on valge.
Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Tursed südamepaispuudulikkuse, astsiidiga maksatsirroosi, nefrootilise sündroomi,
premenstruaalsündroomi, kortikosteroid- ja östrogeenravi korral.
Arteriaalne hüpertensioon.

Polüuuria nefrogeense diabeedi korral ja hüperkaltsiuuria vähendamiseks.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Annus tuleb määrata igale isikule eraldi ja range arstliku järelevalve all.
Kaaliumi ja magneesiumi kaotuse tõttu ravi ajal (K<3,0 mmol/l), on vajalik kaaliumi ja magneesiumi
asendamine. Eriline ettevaatus on vajalik südamepuudulikkusega patsientide korral,
maksafunktsioonhäirete korral või samaaegse ravi korral südameglükosiididega. Et saavutada säilitada vajalikku terapeutilist toimet tuleks kasutada väikseimat efektiivset annust.
Tablette peaks võtma pärast sööki.

Täiskasvanud
Tursete ravis on algannuseks 25…100 mg üks kord päevas või üle päeva (st igal teisel päeval).
Mõningatel rasketel juhtudel on osutunud vajalikuks algannuseks kuni 200 mg päevas.
Premenstruaalsündroomiga kaasnevate tursete puhul on tavaline ööpäevane annustamine 25 mg
sümptomite ilmnemise hetkest kuni menstruatsiooni alguseni.
Hüpertensioonivastase ravimina on tavaline annus 25...100 mg päevas ühekordse annusena. Vastavalt
patsiendi reaktsioonile võib annust hiljem vähendada, või vajadusel ka suurendada.
Mõningatele patsientidele on piisavaks algannuseks 12,5 mg üksi või kombinatsioonis teiste
hüpertensioonivastaste ravimitega. Annus tuleks reguleerida minimaalsele toimivale annusele, kuid ei
tohiks ületada 100 mg päevas. Kui hüdroklorotiasiidi kasutatakse koos teiste hüpertensioonivastaste
ravimitega, võib osutuda vajalikuks kooskasutatavate ravimite annuste vähendamine, et vältida
vererõhu järsku langust.
Antihüpertensiivne toime avaldub 3…4 päevaga, kuigi optimaalse ravitoime tekkimiseni võib kuluda
ka 3…4 nädalat. Hüpertensioonivastane toime säilib kuni 1 nädal pärast ravi lõppemist.
Diabetes insipidus’e puhul on polüuuria kontrolliks tavaline ööpäevane annus 50…150 mg (jagatud
üksikannusteks).
Väikelapsed ja lapsed
Annuse määramisel lähtutakse kehakaalust.
Lastel on tavaline ööpäevane annus on 1…2 mg/kg või 30…60 mg/m2 kehapinna kohta, manustatuna
üks kord päevas. Kuni 2-aastastele sõltuvalt kehakaalust 12,5…37,5 mg, 2…12-aastastel lastel
37,5…100 mg päevas.

4.3. Vastunäidustused

- Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete või sulfoonamiidide
suhtes.
- Anuuria.
- Raske neeru- (kreatiniini kliirens <30 ml/min) või maksapuudulikkus.
- Ravile allumatu hüpokaleemia või hüperkaltseemia.
- Raskesti ravitav hüponatreemia.
- Sümptomaatiline hüperurikeemia (podagra).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Pikaaegsel ravil olevaid patsiente tuleb vedeliku ja elektrolüütide tasakaaluhäirete sümptomaatika
ilmnemise suhtes hoolikalt jälgida. Eriti oluline on see riskigrupi patsientide puhul: südame- ja
maksahaigustega patsiendid ja kui patsient raskelt oksendab või kui tal esineb vedeliku ja
elektrolüütide tasakaaluhäirete sümptomeid, nt suukuivus, janu, nõrkus, letargia, uimasus, väsimus,
lihasvalu või -krambid, lihasväsimus, hüpotensioon, oliguuria, tahhükardia ja seedehäired.
Hüpokaleemiat, eriti ülemäärase kaaliumikao korral (sage urineerimine, pikaaegne ravi), samaaegse
südameglükosiidide ja kortikosteroidide kasutamisel, võib vältida või ravida täiendavate
kaaliumikoguste sissevõtmise või kaaliumirikka dieediga (puu- ja juurviljad).
Tiasiidid suurendavad teadaolevalt ka magneesiumi eritumist uriiniga; selle tulemuseks võib olla
hüpomagneseemia.

Neerufunktsioonilanguse korral tuleb jälgida ka kreatiniini kliirensit. Neeruhaigusi põdevatel
patsientidel võib tekkida asoteemia. Neerukahjustusega patsientidel võib ravim kumuleeruda.
Neerupuudulikkusega seoses oliguuria tuvastamisel, tuleb ravi tiasiididega katkestada.
Tiasiide peaks kasutama ettevaatusega maksakahjustusega või progresseeruva maksahaigusega
patsientidel, kuna väiksemadki muutused vedeliku ja elektrolüütide tasakaalus ning seerumi
lämmastikusisalduses võivad põhjustada maksakoomat.

Eriline ettevaatus on vajalik raske aju- ja koronaarskleroosi korral.

Tiasiidravi võib mõjutada glükoosi taluvust. Hypothiazid’i pikaaegse ravi korral tuleb hoolikalt jälgida
süsivesikute ainevahetust latentse või manifesteerunud diabeediga patsientidel; vajalikuks võib
osutuda hüpoglükeemilise ravi annuste kohaldamine. Kusihappe ainevahetuse häiretega patsiente tuleb
hoolikalt jälgida.

Alkohol, barbituraadid ja narkootikumid võivad võimendada tiasiid-diureetikumide ortostaatilist
hüpotensiooni tekitavat toimet.

Mõnedel pikaajaliselt tiasiide saanud patsientidel on täheldatud patoloogilisi muutusi
paratüreoidnäärmes koos hüperkaltseemia ja hüpofosfateemiaga. Tiasiidid võivad langetada valguga
seotud joodi taset seerumis ilma kilpnäärmehäirete sümptomaatikata.
Laktoositalumatusega patsientidel võib ravi tekitada seedehäireid, sest tabletid sisaldavad laktoosi:
Hypothiazid 25 mg sisaldab 63 mg laktoosi ja Hypothiazid 100 mg sisaldab 39 mg laktoosi.
Galaktoositalumatus, laktaasipuudulikkus, glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon
Ravim sisaldab laktoosi. Patsiendid, kes põevad harvaesinevat pärilikku galaktoositalumatust,
laktaasipuudulikkust või glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooni ei tohiks seda ravimit võtta.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ravim/ravim koostoime
Tuleb vältida samaaegset kasutamist:
- liitiumisooladega (langeb liitiumi renaalne kliirens, liitium võib saavutada toksilise taseme)

Järgmisi ravimeid tuleb koos kasutada ettevaatusega:
- antihüpertensiivsed ravimid (nende toime võib tugevneda, vajalik on annuse kohaldamine)
- südameglükosiidid (võib tekkida hüpokaleemia või hüpomagneseemia, mis võimendab digitaalise
toksilisust)
- amiodaroon (selle kasutamine koos tiasiid-diureetikumidega võib viia hüpokaleemiaga seotud
arütmiate tekkele)
- antidiabeetilised ravimid (võib väheneda nende toimet, hüperglükeemia risk)
- kortikosteroidid, kaltsitoniin (suureneb kaaliumi kadu)
- MSPVA-d (need ravimid võivad nõrgendada tiasiidide diureetilist ja antihüpertensiivset toimet)
- mitte-depolariseeriva toimega müorelaksandid (võib tugevdada nende toime)
- amantadiin (amantadiini kliirens võib väheneda hüdroklorotiasiidi toimel, mis viib amantadiini
kontsentratsiooni suurenemisele ja toksilisuse tekkele)
- kolestüramiin võib pärssida hüdroklorotiasiidi imendumist seedetraktist
- alkohol, barbituraadid ja narkootikumid võivad võimendada tiasiid-diureetikumide ortostaatilist
hüpotensiooni tekitavat toimet.

Ravim/laboratoorne analüüs koostoime
- tiasiidid võivad vähendada seerumi PBI taset.
- ravi tiasiididega tuleb katkestada enne paratüreoidnäärme funktsioone uurimist.
- seerumi bilirubiini kontsentratsioon võib suureneda.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Rasedus
Hüdroklorotiasiidi kasutamise kohta raseduse, eriti esimese trimestri, ajal ei ole piisavalt andmeid.
Loomkatsed ei ole piisavad.
Hüdroklorotiasiid läbib platsentaarbarjääri. Arvestades hüdroklorotiasiidi farmakoloogilist
toimemehhanismi, võib selle kasutamine teise ja kolmanda trimestri ajal halvendada fetoplatsentaarset
perfusiooni ning põhjustada lootel ja vastsündinul selliseid toimeid nagu ikterus, elektrolüütide
tasakaalu häired ja trombotsütopeenia.
Hüdroklorotiasiidi ei tohi kasutada rasedustursete, rasedusaegse hüpertensiooni või preeklampsia
korral, kuna on risk plasmamahu vähenemisele ning platsentaarsele hüpoperfusioonile, ilma soodsa
mõjuta haiguse kulule.
Hüdroklorotiasiidi ei tohi kasutada rasedatel naistel essentsiaalse hüpertensiooni raviks välja arvatud
harvadel juhtudel, kus teised ravimeetodid on välistatud.

Imetamine
Hüdroklorotiasiid eritub rinnapiima väikestes kogustes. Tiasiidid põhjustavad suurtes annustes tugevat
diureesi ning võivad pärssida rinnapiima tootmist. Hypothiazid'i kasutamine imetamise ajal ei ole
soovitatav. Kui Hypothiazid'i kasutatakse imetamise perioodil, peavad annused olema nii väikesed kui
võimalik.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ravi algfaasis tuleks lähtuvalt patsiendi individuaalsest ravivastusest autojuhtimisest ja masinate
käsitsemisest hoiduda.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed on esitatud organsüsteemide kaupa ja esinemissageduse järjekorras:
väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni 1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni 1/100), harv (≥1/10 000 kuni
1/1000), väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Vere ja lümfisüsteemi häired
Väga harv: leukotsütopeenia, agranulotsütoos, trombotsütopeenia, hemolüütiline aneemia, aplastiline
aneemia.
Laboratoorsete analüüside tulemused
Teadmata: hüpokaleemia, hüponatreemia, hüpomagneseemia, hüperkaltseemia, hüpoglükeemia,
glükosuuria, hüperurikeemia.
Suurte annuste manustamisel võib lipiidide sisaldus veres tõusta.

Südame häired
Teadmata: arütmia, ortostaatiline hüpotensioon.

Närvisüsteemi häired
Esinemissagedus teadmata: uimasus, peavalu, krambid, paresteesia.

Psühhiaatrilised häired
Teadmata: segasus, letargia, närvilisus, meeleolu häired.

Silma kahjustused
Teadmata: mööduvad nägemishäired, ksantopsia.

Seedetrakti häired
Teadmata: suukuivus, janu, iiveldus, oksendamine, süljenäärmete põletik, kõhukinnisus.
Maksa ja sapiteede häired
Teadmata: ikterus (maksasisene kolestaatiline ikterus), pankreatiit, koletsüstiit.

Neerude ja kuseteede häired
Teadmata: neerupuudulikkus, interstitsiaalne nefriit.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused
Teadmata: lihasspasmid ja valu.

Ainevahetus- ja toitumishäired
Teadmata:
- hüpokloreemiline alkaloos, mis võib esile kutsuda hepaatilise entsefalopaatia või maksakooma.
- hüperurikeemia, mis võib tekitada luuvalu hooge.
- vähenenud glükoositaluvus, mis võib viia latentse diabeedi manifesteerumiseni.
- Anoreksia.
Vaskulaarsed häired
Teadmata: vaskuliit, nekrotiseeruv angiit.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Teadmata: respiratoorse distressi sündroom, sh pneumoniit ja pulmonaarne turse.

Immuunsüsteemi häired
Teadmata: anafülaktiline reaktsioon, šokk.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Teadmata: naha valgustundlikkus, urtikaaria, purpur, toksiline epidermaalne nekrolüüs, Stevensi-
Johnsoni sündroom.

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired
Teadmata: vähenenud libiido.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Teadmata: kurnatus.

4.9. Üleannustamine

Sümptomid
Kõige väljendunumad kõrvaltoimed hüdroklorotiasiidi mürgistuse korral on akuutne vedeliku ja
elektrolüütide kadu, mis väljendub järgmiste nähtude ja sümptomitena:
Kardiovaskulaarsed nähud: tahhükardia, hüpotensioon, šokk.
Neuromuskulaarsed nähud: nõrkus, segasusseisund, uimasus, säärelihaste krambid, paresteesiad,
kurnatus, teadvushäired.
Seedetrakti häired: iiveldus, oksendamine, janu.
Neerude ja kuseteede häired: polüuuria, oliguuria või anuuria (hemokontsentratsiooni tõttu).
Laboratoorsed leiud: hüpokaleemia, hüponatreemia, hüpokloreemia, alkaloos, suurenenud BUN (eriti
neerupuudulikkusega patsientidel).
Ravi
Spetsiaalne antidoot puudub.
Ravimi eliminatsioon: oksendamise esilekutsumine, maoloputus.
Imendumise vähendamise meetmed: aktiivsöe manustamine.
Hüpotensioon, šokk: kaotatud vedelik ja elektrolüüdid (kaalium, naatrium) asendamine.
Monitooring: vedeliku ja elektrolüütide tasakaalu (eriti kaaliumi sisalduse) ja neerutalitluse jälgimine
kuni seisukorra normaliseerumiseni.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: tiasiiddiureetikum; ATC-kood: C03AA03

Tiasiidide primaarne toimemehhanism seisneb diureesi suurendamises pärssides naatriumi ja kloriidi
tagasiimendumist distaalsetes neerutuubulites, suurendades sellega Na+ ja Cl ja vee eritumist. Samuti
suureneb teiste elektrolüütide, eriti kaaliumi ja magneesiumi eritumine. Maksimaalsete raviannuste
kasutamisel on kõik tiasiidid oma diureetiliste/natriureetiliste omaduste poolest võrdsed. Samuti
vähendavad tiasiidid karboanhüdraasi aktiivsust, millega suureneb bikarbonaatide eritumine, kuid see
toime on üldiselt nõrk ega mõjuta uriini pH-d. Hüdroklorotiasiidil on ka antihüpertensiivsed
omadused.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Hüdroklorotiasiid imendub seedetraktist 60…80%, kuid üsna kiirelt. Hüdroklorotiasiidist tekitatud
natriurees ja diurees tekib 2 tunni jooksul ja kulmineerub umbes 4 tunnil.
Selline toime püsib umbes 6…12 tundi.
Suukaudse manustamise järgselt tekib maksimaalne kontsentratsioon plasmas 1,5...2,5 tunniga.
Maksimaalse diureetilise toime ajal (umbes 4 tundi) on hüdroklorotiasiidi seerumi kontsentratsioon 2
μg/ml. Valkudega seondub 40%.
Peamine eliminatsioon tee on renaalne ekskretsioon (filtratsioon ja sekretsioon) muutumatul kujul.
Eliminatsiooni poolväärtusaeg normaalse neerufunktsiooni korral on 6,4 tundi, kerge neerufunktsiooni
häire korral 11,5 tundi ja kreatiniini kliirensi korral alla 30 ml/min 20,7 tundi.
Hüdroklorotiasiid läbib platsentaarbarjääri ja eritub rinnapiima.


6. FARMATSEUTILISED
ANDMED

6.1 Abiainete
loetelu

Magneesiumstearaat, želatiin, talk, maisitärklis, laktoosmonohüdraat.

6.2 Sobimatus
Ei kohaldata.

6.3 Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4 Säilitamise
eritingimused


Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

6.5
Pakendi iseloomustus ja sisu

25 mg tabletid: 20 tabletti termovormitud PVC/ALU blistris.
100 mg tabletid: 20 tabletti termovormitud PVC/PVDC/ALU blistris.

6.6
Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.
Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.


7. MÜÜGILOA
HOIDJA

sanofi-aventis Estonia OÜ
Pärnu mnt. 139 E/2
11317 Tallinn
Eesti


8.
MÜÜGILOA NUMBRID

25 mg tabletid: 288399
100 mg tabletid: 288299


9.
ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

17.12.1999/31.05.2010


10.
TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud augustis 2012

6. Farmatseutilised andmed