HYDREA

Toimeained: hüdroksükarbamiid

Ravimi vorm: kõvakapsel

Ravimi tugevus: 500mg 100TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on HYDREA ja milleks seda kasutatakse

Hydrea kuulub kasvajavastase toimega ravimite hulka.
Seda kasutatakse teatud hematoloogiliste haiguste ja mõnede pahaloomuliste kasvajate raviks. Hydrea't
kasutatakse kas üksi või kombineeritult koos teiste kasvajavastaste ravimite või kiiritusraviga.

2. Mida on vaja teada enne HYDREA võtmist

Ärge kasutage Hydrea't
- kui te olete ülitundlik (allergiline) hüdroksükarbamiidi või Hydrea mõne koostisosa suhtes.
- kui vereproov näitab liiga madalat valgete vereliblede (<2,5 x 109/l) või vereliistakute (<100 x 109/l) hulka
või teil on raske aneemia.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Hydrea
- kui olete hiljuti saanud ulatuslikku kiiritusravi või kasutate teisi kasvajavastaseid ravimeid.
- kui teil on neerupuudulikkus.
- kui olete seksuaalselt aktiivne, sest hüdroksükarbamiid võib põhjustada sugurakkude või loote kahjustusi.
- kui kasutate HIV-nakkuse vastaseid ravimeid.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid,
kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Hydrea samaaegne kasutamine koos teiste kasvajavastaste ravimite, immuunsust pärssivate või
retroviirusvastaste ravimitega (kasutatakse HIV nakkuse raviks) või koos kiiritusraviga võib suurendada
kõrvaltoimete tekkeriski.

Hydrea võtmine koos toidu ja joogiga
Hydrea’t tuleb võtta vähemalt klaasitäie vee või mahlaga, kas koos toiduga või tühja kõhuga.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga. Hydrea’t ei tohi kasutada kui olete rase, arvate, et olete rase
või kui planeerite rasedust, sest see võib põhjustada loote kahjustust. Sünnitusealised naised ja seksuaalselt
aktiivsed mehed peavad kasutama

1
efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid Hydrea võtmise perioodil ning vähemalt kolm kuud pärast ravi
lõpetamist
Hüdroksükarbamiid eritub rinnapiimaga ning võib põhjustada imikul kõrvaltoimeid. Hydrea't ei tohi kasutada,
kui toidate last rinnaga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Vajalik on ettevaatus, sest Hydrea võib põhjustada uimasust ning muid tähelepanu nõrgestavaid kõrvaltoimeid.
Hoiduge masinate või mehhanismide käsitsemisest, kui teil ilmneb mõni toime, mis võib häirida autojuhtimist
või masinatega töötamist.

Oluline teave mõningate Hydrea koostisainete suhtes
Kõvakapslid sisaldavad laktoosi. Kui teile on öeldud, et te ei talu teatud suhkruid, rääkige sellest oma arstile
enne selle ravimi võtmist.

3. Kuidas HYDREA võtta

Võtke Hydrea't alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või
apteekriga.
Arst määrab sobiva annuse sõltuvalt teie kehakaalust, neerude talitlusest ning haigusest. Tavaliselt võetakse
raviannus üks kord päevas.
Ravi ajal Hydrea’ga on oluline kasutada piisavalt vedelikku (vett, mahla). Jätkake Hydrea võtmist, kuni arst ei
ole öelnud, et see tuleb lõpetada. Kui teil on tunne, et Hydrea toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu
oma arstiga.

Kui teil on raskusi kõvakapslite neelamisega, võite kapsli ettevaatlikult avada ja kapslis oleva pulbri lahustada
klaasitäies vees ning selle kohe juua. Kapsli avamisel vältige pulbri sattumist nahale, limaskestadele või selle
sissehingamist. Kui pulber on läinud maha, tuleb see niiske ühekordse lapiga kokku pühkida ning visata see
ära kilekotti pakitult, nagu ka kapsli tühjad kestad. Pärast ravimipurgi või kapslite katsumist tuleb käsi pesta.

Kui te võtate Hydrea’t rohkem kui ette nähtud
Kui arvate, et olete Hydrea’t võtnud rohkem, kui arst määras (või on keegi teine võtnud teie ravimit), võtke
kohe ühendust oma arstiga. Kui see pole võimalik, minge erakorralist abi osutava haigla vastuvõtuosakonda
ning võtke kaasa ravimi pakend ja järelejäänud kapslid või helistage kiirabisse.

Kui te unustate Hydrea't võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. Teavitage oma arsti võtmata jäänud
annustest.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Hydrea põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Arst arutab need teiega
läbi ja selgitab raviga seotud riske ja sellest saadavat kasu.

Võtke koheselt ühendust arstiga, kui teil tekib mõni järgmistest kõrvaltoimetest:
palavik, külmavärinad ja üldine haiglane olek; raskenenud hingamine, uimasus, harvem ka peavalu,
peapööritus, desorientatsioon, hallutsinatsioonid või krambid; suu limaskesta põletik, isutus, iiveldus,
oksendamine, kõhuvalu, kõhulahtisus või kõhukinnisus; nahalööbed, nahapunetus või nahahaavand; naha ja
küünte värvuse või struktuuri muutused, juuste väljalangemine (alopeetsia); raskenenud või valulik
urineerimine.
Ravi kestel võib olla vaja teha vereproove teatud kõrvaltoimete avastamiseks.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles
infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas HYDREA säilitada

2
Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida purk tihedalt suletuna.
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage Hydrea't pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele
päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas
hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Hydrea sisaldab

Toimeaine on hüdroksükarbamiid (hüdroksüuurea). Kõvakapsel sisaldab 500 mg hüdroksükarbamiidi.

Abiained on laktoosmonohüdraat, veevaba dinaatriumvesinikfosfaat, veevaba sidrunhape,
magneesiumstearaat, kollane raudoksiid (E172), indigokarmiin (E132), titaandioksiid (E171), erütrosiin
(E127), želatiin.

Kuidas Hydrea välja näeb ja pakendi sisu
Hydrea kõvakapslid on läbipaistmatud, kapsli üks pool on roosa ja teine roheline ning sellele on musta
toiduvärviga trükitud "BMS 303". Kartongkarpi pakendatud pruunis klaaspurgis on 100 kapslit.


MÜÜGILOA HOIDJA
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Lövőház u. 39
1024, Budapest
Ungari

TOOTJA
Corden Pharma Latina S.p.A
Via del Murillo Km 2,800
Sermoneta, Latina
Itaalia


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
PharmaSwiss Eesti OÜ
Tammsaare tee 47
11316 Tallinn
Tel: 6827 400

Infoleht on viimati kooskõlastatud septembris 2010

3Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

HYDREA, 500 mg kõvakapslid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Kõvakapsel sisaldab 500 mg hüdroksükarbamiidi (hüdroksüuurea)
INN. Hydroxycarbamidum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Kõvakapsel.
Kapsli korpus on läbipaistmatu roosa, ots läbipaistmatu roheline ning mustaga trükitud "BMS 303".

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Krooniline müeloidne leukeemia. Tõeline polütsüteemia, essentsiaalne trombotsüteemia. Emakakaela
kartsinoomi ravi koos samaaegse kiiritusraviga.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Annustamine peab põhinema patsiendi tegelikul või ideaalsel kehakaalul, olenevalt sellest, kumb on
väiksem.
Soliidtuumorid
80 mg/kg suu kaudu ühe annusena igal kolmandal päeval või 20…30 mg/kg ühe annusena iga päev.
Vahelduv annustamine (pikema intervalliga) võib vähendada toksilisust (nt. luuüdi supressiooni).
Samaaegne kasutamine koos kiiritusraviga
80 mg/kg suu kaudu ühe annusena igal kolmandal päeval.
Ravi hüdroksükarbamiidiga alustatakse vähemalt 7 päeva enne kiiritusravi, jätkatakse kiiritusravi ajal
ning ka pärast seda. Patsienti tuleb jälgida võimalike kõrvaltoimete tekkimise suhtes.
Resistentne krooniline müeloleukeemia
Annus on 20...30 mg/kg ühe annusena suu kaudu iga päev.
Hüdroksükarbamiidi kasvajavastase efektiivsuse kindlakstegemiseks on adekvaatne raviaeg 6 nädalat.
Aktsepteeritava ravivastuse ilmnemisel tuleb ravi jätkata. Ravi tuleb katkestada, kui leukotsüütide arv
langeb alla 2,5x109/l või trombotsüütide arv alla 100x109/l. Vererakkude arvu tuleb kontrollida uuesti
3 päeva möödudes ja kui rakkude arv on märkimisväärselt normi suunas suurenenud, võib ravi
taasalustada. Vereloome funktsioon taastub tavaliselt kiiresti. Kui kohene funktsiooni taastumine ei
ole ilmnenud kombineeritud hüdroksükarbamiidi ja kiiritusravi korral, võib katkestada ka kiiritusravi.
Aneemia, isegi raske aneemia korrigeerimine ei nõua tavaliselt Hydrea-ravi katkestamist.
Essentsiaalne trombotsüteemia
Hydrea algannus on 15 mg/kg päevas. Annust tuleb järgnevalt kohandada säilitamaks trombotsüütide
arvu alla 600x109/l ilma et leukotsüütide arv langeks alla 4x109/l.
Tõeline polütsüteemia
Hydrea algannuseks on 15…20 mg/kg/päevas. Säilitusravi annus tuleb kohandada individuaalselt,
hoides hematokriti väärtuse alla 45% ja trombotsüütide arvu alla 400x109/l. Enamusel patsientidest
sobib hüdroksükarbamiidi säilitusannuseks 500...1000 mg päevas. Kui hematokrit ja trombotsüütide
arv on piisavalt langenud, tuleb ravi jätkata.

1

Kasutamisjuhend
Kui patsiendil on raskusi kapsli neelamisega, võib kapsli sisu segada klaasitäie veega ja juua koheselt
(vt lõik 6.6). Mõned kasutatud abiainetest ei lahustu ning jäävad vedeliku pinnale.
Neerupuudulikkus
Kuna ekskretsioon toimub neerude kaudu, tuleb sellistele patsientidele Hydrea't manustada väiksemas
annuses.
Maksapuudulikkus
Puuduvad andmed selle kohta, et maksafunktsiooni häire korral on annuse kohandamine vajalik.
Vajalik on hematoloogiliste näitajate jälgimine.
Kasutamine eakatel
Eakad patsiendid võivad vajada väiksemaid annuseid.

Annuse kohandamine
Juhul kui lisaks Hydrea'le manustatakse teisi müelosupressiivseid ravimeid, võib vajalikuks osutuda
annuse kohandamine.
Hydrea't manustatakse ettevaatusega patsientidele, kes hiljuti on saanud kiiritusravi või kemoteraapiat
teiste tsütotoksiliste ainetega (vt lõigud 4.4 ja 4.8).
Kombineeritud ravist põhjustatud raskeid seedetraktihäireid, nagu iiveldust, oksendamist ja anoreksiat,
võib leevendada hüdroksükarbamiidravi ajutise katkestamisega.
Limaskesta põletikust tingitud valu või ebamugavustunnet kiirituskohal (mukosiiti) saab tavaliselt
leevendada lokaalsete anesteetikumide ja suukaudsete valuvaigistitega. Raskekujulise reaktsiooni
korral võib ravi hüdroksükarbamiidiga ajutiselt katkestada; väga raskel juhul võib ajutiselt katkestada
ka kiiritusravi.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või ükskõik millise abiaine suhtes.
Leukopeenia (leukotsüüte < 2,5x109/l), trombotsütopeenia (trombotsüüte alla 100x109/l) või
raskekujuline aneemia.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hydrea'ga ei tohi ravi alustada luuüdi supressiooni korral, näiteks leukopeenia (< 2,5x109/l) või
trombotsütopeenia (< 100x109/l) või tõsise aneemia korral. Ravi ajal hüdroksükarbamiidiga võib
süveneda olemasolev luuüdi funktsioonihäire. Leukopeenia on selle esimene ja sagedasim
manifestatsioon. Harvem on tekkinud trombotsütopeenia ja aneemia ning ilmnenud harva ilma eelneva
leukopeeniata. Luuüdi supressioon tekib suurema tõenäosusega eelnevalt kiiritusravi või
kemoteraapiat saanud patsientidel (vt lõigud 4.2 ja 4.8). Neil patsientidel tuleb Hydrea't kasutada
ettevaatlikult. Hydrea-ravi katkestamisel on müelosupressioonist paranemine tavaliselt kiire.
Raske aneemia korral tuleb aneemia ravi alustada enne hüdroksükarbamiidi määramist.

Erütrotsüütide morfoloogia muutused: ravi algul Hydrea'ga on sageli täheldatud iselimiteeruvat
megaloblastilist erütropoeesi. Erütrotsüütide morfoloogilised muutused sarnanevad pernitsioosse
aneemiaga, kuid ei ole seotud vitamiin B või foolhappe defitsiidiga. Makrotsütoos võib peita algavat
12
foolhappe defitsiidi kujunemist, mistõttu võib olla vajalik regulaarselt määrata foolhapet seerumis.
Hüdroksükarbamiid võib aeglustada raua kliirensit ja vähendada raua utiliseerimise kiirust
erütrotsüütide poolt, kuid see ei mõjuta erütrotsüütide eluea pikkust.

Varem kiiritusravi saanud patsientidel võib Hydrea kasutamisel kiiritusjärgne erüteem ägeneda.

HIV-infektsiooniga patsientidel, kellele manustatakse didanosiini (stavudiiniga või ilma) ja
hüdroksükarbamiidi, on täheldatud pankreatiiti (letaalse või mitteletaalse lõppega).
Turustamisjärgsetes uuringutes on täheldatud HIV-infektsiooniga patsientidel, kes on saanud
retroviirusvastaseid ravimeid ja hüdroksükarbamiidi, hepatotoksilisust ja letaalse lõppega
maksakahjustust; letaalse lõppega maksakahjustusi on täheldatud sagedamini patsientide hulgas, keda
raviti didanosiini, hüdroksükarbamiidi ja stavudiiniga. Selle kombinatsiooni kasutamisest tuleb

2
hoiduda. Perifeerset neuropaatiat, mõnel juhul tõsist, on täheldatud HIV-infektsiooniga patsientidel,
kes said raviks hüdroksükarbamiidi kombinatsioonis viirusvastaste ainetega, sealhulgas didanosiini
koos või ilma stavudiinita. (vt lõigud 4.5 ja 4.8).

Vaskuliidiga kaasuvate nahakahjustuste hulka kuuluvat haavanduvat vaskuliiti ja gangreeni on
täheldatud müeloproliferatiivse haigusega patsientidel hüdroksükarbamiidiga ravi ajal. Vaskuliidiga
kaasuvat kahjustust on enamusel juhtudest kirjeldatud patsientidel, kes hiljuti on saanud interferoon-
ravi. Seoses võimalike tõsiste kliiniliste tagajärgedega müeloproliferatiivse haigusega patsientidel,
tuleb ravi hüdroksükarbamiidiga katkestada, kui ilmnevad haavanduva vaskuliidi nähud ning asendada
alternatiivse antineoplastilise ravimiga.
Patsientidele tuleb soovitada kasutada piisavas koguses vedelikku.

Hydrea samaaegne kasutamine koos elusviiruseid sisaldava vaktsiiniga võib potentseerida vaktsiini
viiruste replikatsiooni ja/või suurendada vaktsiiniviirustega seotud kõrvaltoimete esinemissagedust,
kuna organismi kaitsevõime on Hydrea poolt alla surutud. Hydreat kasutava patsiendi vaktsineerimine
elusvaktsiiniga võib põhjustada raske infektsiooni. Patsiendi immuunreaktsioon vaktsiinile võib olla
vähenenud. Elusvaktsiinide kasutamisest tuleb hoiduda ning vajadusel küsida nõu spetsialistilt.

Neerufunktsiooni häirega patsientidel tuleb hüdroksükarbamiidi kasutada ettevaatlikult.

Kasutamine lastel
Lastel kasutamise ohutuse ja efektiivsuse kohta andmed puuduvad.
Kasutamine eakatel
Eakad patsiendid võivad hüdroksükarbamiidi suhtes olla tundlikumad ning vajada väiksemaid
annuseid.
Kartsinogeensus ja mutageensus
Hüdroksükarbamiidil on selgelt väljendunud genotoksiline toime paljudel loomaliikidel ning on
potentsiaalne kartsinogeen ka inimesele. Müeloproliferatiivsete häirete, nagu tõeline polütsüteemia ja
trombotsüteemia korral pikaajaliselt hüdroksükarbamiidi saavatel patsientidel on täheldatud
sekundaarset leukeemiat. Ei ole teada, kas leukemogeenne toime on seotud hüdroksükarbamiidiga või
patsiendi olemasoleva haigusega. Pikaaegselt hüdroksükarbamiidi kasutanud patsientidel on
täheldatud ka nahavähki.
Laktoos
Harvaesineva päriliku galaktoositalumatuse häirega, laktaasi puudulikkuse või glükoosi-galaktoosi
puuduliku imendumisega patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Samaaegne hüdroksükarbamiidi ja teiste müelosupressiivsete ravimite kasutamine või kasutamine
koos kiiritusraviga võib suurendada mõju luuüdile või tõsta kõrvaltoimete sagedust (vt lõigud 4.4 ja
4.8).
Hüdroksükarbamiid võib suurendada nukleosiidi pöördtranskriptaasi inhibiitorite kõrvaltoimete
pankreatiidi ja perifeerse neuropaatia esinemist.
Hüdroksükarbamiidi võimalike koostoimete kohta teiste ravimitega ei ole uuringuid läbi viidud.
Uuringutes on selgunud, et hüdroksüuureal on analüütiline koostoime ensüümidega (ureaas, urikaas ja
laktaatdehüdrogenaas) mida kasutatakse uurea, kusihappe ja piimhappe määramisel ning seetõttu
võivad hüdroksüuureaga ravitud patsientidel nende analüüside tulemused osutuda kõrgenenuks.

Samaaegsel elusvaktsiinide kasutamisel võib suureneda süsteemse haiguse risk tekitajast, mis on
manustatud elusvaktsiinis. Elusvaktsiinide kasutamine immunosupresseeritud patsientidel ei ole
soovitatav.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Raseduse ajal manustatuna võib Hydrea põhjustada tõsiseid sünnidefekte. Kui Hydrea't kasutatakse
raseduse ajal või naine rasestub ravi ajal, tuleb patsienti võimalikust ohust lootele informeerida.

3
Fertiilses eas naistele tuleb soovitada rasestumisest hoiduda. Mehed peaksid ravi ajal ja vähemalt
kolme kuu jooksul pärast ravi kasutama tõhusaid rasedusvastaseid vahendeid (vt lõik 5.3).

Imetamine
Hüdroksükarbamiid eritub rinnapiima. Arvestades hüdroksükarbamiidi võimalike tõsiste
kõrvaltoimetega imikutele tuleb ravi vajadust emale tõsiselt kaaluda ning lõpetada imiku rinnaga
toitmine või Hydrea-ravi.

Fertiilsus
Meestel on täheldatud azoospermiat ja oligospermiat, mis on mõningatel juhtudel pöörduv. Enne ravi
alustamist tuleb mehi informeerida sperma säilitamise võimalustest. Hüdroksüuurea võib olla
genotoksiline. Ravi saavad mehed peavad kasutama ravi ajal ja vähemalt üks aasta pärast ravi tõhusaid
kontratseptiivseid meetmeid.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.
Hüdroksükarbamiid võib põhjustada unisust ja teisi neuroloogilisi nähte (vt lõik 4.8), tähelepanuvõime
võib olla häiritud.

4.8. Kõrvaltoimed

Allpool toodud tabelis on loetletud kõrvaltoimed, mis on vähemalt arvatavalt seotud Hydrea
kasutamisega. Kõrvaltoimed on grupeeritud organsüsteemide kaupa vastavalt MedDRA
terminoloogiale.

Organsüsteemi klass
Sagedus
Kõrvaltoime
Reproduktiivse süsteemi ja
väga sage
azoospermia, oligospermia.
rinnanäärme häired
Infektsioonid ja infestatsioonid
harv
gangreen.
Hea-, pahaloomulised ja
sage
nahavähk.
täpsustamata kasvajad
(sealhulgas tsüstid ja polüübid)
Vere ja lümfisüsteemi häired
väga sage
luuüdi depressioon, CD4 lümfotsüütide arvu
vähenemine, leukopeenia, trombotsütopeenia,
aneemia.
Ainevahetus- ja toitumishäired
väga sage
anoreksia.
Psühhiaatrilised häired
sage
hallutsinatsioonid, desorientatsioon.
Närvisüsteemi häired
sage
krambid, peapööritus, perifeerne neuropaatia, unisus,
peavalu.
Respiratoorsed, rindkere ja
sage
kopsu fibroos, kopsu infiltraat, düspnoe.
mediastiinumi häired
Seedetrakti häired
väga sage
pankreatiit, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus,
stomatiit, kõhukinnisus, mukosiit, ebamugavustunne
kõhus, düspepsia.
Maksa ja sapiteede häired
sage
hepatotoksilisus, maksaensüümide aktiivsuse
suurenemine, kolestaas, hepatiit.
Naha ja nahaaluskoe
väga sage
naha vaskuliit, dermatomüosiit, alopeetsia,
kahjustused
makulopapuloosne lööve, papuloosne lööve, naha
eksfoliatsioon, nahaatroofia, haavand, näo erüteem,
perifeerne erüteem, naha hüperpigmentatsioon,
küünte muutused.
Neerude ja kuseteede häired
väga sage
düsuuria, vere kreatiniinisisalduse suurenemine, vere
uureasisalduse suurenemine, vere kusihappe
sisalduse suurenemine.
Üldised häired ja
väga sage
palavik, asteenia, külmavärinad, üldine haiglane
manustamiskoha reaktsioonid
olek.

4HIV-infektsiooniga patsientidel, kes saavad samaaegselt hüdroksükarbamiidi ja retroviirusvastast ravi,
eriti didanosiini koos stavudiiniga, on täheldatud pankreatiiti (letaalse või mitteletaalse lõppega),
hepatotoksilisust ja perifeerset neuropaatiat. Patsientidel, keda uuringus ACTG 5025 raviti
hüdroksükarbamiidiga kombinatsioonis didanosiini, stavudiini ja indinaviiriga, täheldati CD4 rakkude
keskmist langust 100/mm³ võrra (vt lõik 4.4).

Pikaajaliselt iga päev Hydrea säilitusravi saanud mõnel patsiendil on mitme aasta möödudes tekkinud
hüperpigmentatsioon, erüteem ning naha ja küünte atroofia; naha ketendamine, lillad paapulid ja
alopeetsia.

Vaskuliidiga kaasuvate nahakahjustuste hulka kuuluvat haavanduvat vaskuliiti ja gangreeni on
täheldatud müeloproliferatiivse haigusega patsientidel hüdroksükarbamiidiga ravi ajal. Vaskuliidiga
kaasuvat kahjustust on enamusel juhtudest kirjeldatud patsientidel, kes hiljuti on saanud interferoon-
ravi (vt lõik 4.4).

Hydrea ja kiiritusravi kombinatsioon
Hydrea ja kiiritusravi kombineerimisel on täheldatud kõrvaltoimeid, mis on sarnased
hüdroksükarbamiidi monoteraapia korral tekkinud kõrvaltoimetega. Nendeks on peamiselt luuüdi
depressioon (aneemia ja leukopeenia) ja seedehäired. Peaaegu kõigil patsientidel, kes saavad
adekvaatsetes annustes hüdroksükarbamiidi ja kiiritusravi, on tekkinud leukopeenia. Trombotsüütide
arv on harva langenud alla 100x109/l ainult väljendunud leukopeeniajuhtude korral.
Hydrea võib tugevdada mõne tavaliselt kiiritusravi korral esineva kõrvaltoime esinemist, nagu näiteks
seedetrakti ärritus ja mukosiit.

4.9. Üleannustamine

Esmaabiks tuleb teha maoloputus, millele järgneb toetav ravi ja vereloomesüsteemi jälgimine.
Patsientidel, kes on saanud tavalistest annustest mitmekordselt suuremaid hüdroksükarbamiidi
annuseid, tekkisid ägedad mukokutaansed reaktsioonid: limaskestade valulikkus, violetne erüteem,
peopesade ja jalataldade turse, millele järgnes naha ketendamine, naha intensiivne generaliseerunud
hüperpigmentatsioon ja stomatiit.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: teised antineoplastilised ained ATC-kood: L01XX05

Täpne antineoplastiline toimemehhanism ei ole teada. Erinevad uuringud koekultuuridel, rottidel ja
inimesel toetuvad hüpoteesile, et hüdroksükarbamiid inhibeerib DNA sünteesi toimides ribonukleotiidi
reduktaasi inhibiitorina, ribonukleiinhappe või proteiini sünteesi mõjutamata.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Pärast suukaudset manustamist imendub hüdroksükarbamiid seedetraktist hästi. Ravimi maksimaalne
kontsentratsioon seerumis saabub keskmiselt 1...4 tundi pärast suukaudset manustamist. Annuse
suurendamisel on täheldatud ebaproportsionaalselt suuremat maksimaalset kontsentratsiooni ja AUC-
d. Andmed toidu mõjust hüdroksükarbamiidi imendumisele puuduvad.
Jaotumine
Hüdroksükarbamiid jaotub kiirelt ja ulatuslikult kogu organismis ning eeldatav jaotusruumala hõlmab
kogu kehavedeliku. Plasmas ja astsiidivedelikus oli kontsentratsioonide suhe vahemikus 2:1 kuni

5
7,5:1. Hüdroksükarbamiid kontsentreerub leukotsüütidesse ja erütrotsüütidesse. Hüdroksükarbamiid
läbib hematoentsefaalbarjääri.
Metabolism
Kuni 50% suukaudsest annusest metaboliseerub lõplikult kirjeldamata teid mööda. Üks
metabolismirada on arvatavasti küllastuse saavutav metabolism maksas. Teiseks vähemtähtsaks
metabolismirajaks võib olla transformatsioon atseethüdroksaamhappeks soolebakterites leiduva
ureaasi toimel.
Eritumine
Hüdroksükarbamiidi eritumine inimesel on lineaarne ning toimub neerude kaudu. Maliigsete
kasvajatega patsientidel eritus 30...55% manustatud annusest neerude kaudu.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Ägeda toksilisuse uuringus keskmine letaalne annus (LD ) saavutati hüdroksükarbamiidi ühekordse
50
suukaudse annusega hiirtele 7330 mg/kg ja rottidele 5780 mg/kg. Alaägeda ja kroonilise toksilisuse
uuringutes rottidel oli peamiseks patoloogiliseks leiuks ilmselt annusest sõltuv kerge kuni keskmise
raskusega luuüdi hüpoplaasia ja kopsuturse ning kopsuinfiltraadid. Suurimate annuste kasutamisel
(1260 mg/kg/päevas 37 päeva jooksul, seejärel 2520 mg/kg/päevas 40 päeva jooksul) ilmnes testiste
atroofia ja aspermatogenees; mitmel loomal ilmnes maksarakkude kahjustus koos rasvdüstroofiaga.
Koertel tekkis põhiliselt kerge kuni keskmise raskusega luuüdi depressioon, välja arvatud väikeste
annuste kasutamisel.

Lisaks tekkis suurte annuste kasutamisel (140…420 mg või 140….1260 mg/kg/nädalas manustatuna
üle 3 või 7 päeva igal nädalal 12 nädala jooksul) kasvupeetus, kergelt suurenenud glükoosisisaldus
veres ja maksa või põrna hemosideroos; ilmnes ka pöörduv spermatogeneesi pärssumine. Ahvidel
tekkisid luuüdi depressioon, põrna lümfoidse koe atroofia, degeneratiivsed muutused peen- ja
jämesoole epiteelis. Suurimate, sageli letaalsete annuste (400…800 mg/kg/päevas 7…15 päeva
jooksul) kasutamisel tekkisid kopsudes, ajus ja kuseteedes hemorraagia ja turse. Kliinilistest annustest
suuremate annuste kasutamisel ilmnesid mõnedel loomaliikidel südame löögisageduse ja vererõhu
muutused, ortostaatiline hüpotensioon, EKG-muutused ja kerge hemolüüs ja/või
methemoglobineemia.

Arvukates loomadega teostatud uuringutes on hüdroksükarbamiid osutunud tugevaks teratogeeniks.
Pikaajalisi tavapäraseid kartsinogeensusuuringuid ei ole hüdroksükarbamiidiga läbi viidud.
Hüdroksükarbamiidi manustamisel isastele rottidele annuses 60 mg/kg päevas (ligikaudu 0,3 kordne
inimesele soovitatav maksimaalannus arvutatuna mg/m2 põhjal) põhjustas testise atroofia,
spermatogeneesi vähenemise ning vähendas oluliselt võimet viljastada emaseid.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Kapsli sisu:
laktoosmonohüdraat
veevaba dinaatriumvesinikfosfaat
veevaba sidrunhape
magneesiumstearaat
Kapsli kest (roheline):
kollane raudoksiid (E172)
indigokarmiin (E132)
titaandioksiid (E171)
zelatiin
Kapsli kest (roosa):
titaandioksiid (E171)
erütrosiin (E127)
zelatiin


6

6.2. Sobimatus

Ei ole teada.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Säilitada temperatuuril kuni 25°C. Hoida purk tihedalt suletuna.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kõvakapslid on pakendatud punakaspruuni klaaspurki, millel on vahtpolüetüleen/PVDC tihendiga
alumiiniumist keeratav kork. Klaaspurgis on 100 kapslit.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimi hävitamiseks käsitlemiseks

Ravimi õige kasutamise ja hävitamise osas tuleb järgida kasvajatevastaste ravimite kasutamise
nõudeid.
Informatsioon patsiendile
Juhul kui patsient manustab ravimit avades kapsli ja puistates sisu veeklaasi (vt lõik 4.2), tuleb tema
tähelepanu juhtida asjaolule, et tegemist on tugevatoimelise ravimiga, mida tuleb käsitseda
ettevaatusega. Kapslit avades ei tohi pulber sattuda nahale või limaskestale, vältida tuleb selle
sissehingamist kapslite avamisel.

Inimesed, kes ei kasuta Hydreat, peavad vältima juhuslikku kokkupuudet ravimiga. Kokkupuute riski
vähendamiseks tuleb Hydrea käitlemisel kasutada ühekordselt kasutatavaid kindaid. Enne ja pärast
Hydrea purgi või kapslite käsitsemist tuleb käed pesta.

Juhul kui pulber pudeneb laiali, tuleb see koheselt puhastada märja ühekordselt kasutatava lapiga, lapp
nagu ka tühjad kapslid asetada kilekotti ning visata ära. Hydrea tuleb hoida lastele ja koduloomadele
kättesaamatus kohas.

Vähendamaks võimalust kokkupuuteks nahaga tuleb Hydrea kapslite käitlemisel alati kanda
ühekordselt kasutatavaid kindaid. Käitlemine hõlmab tegevust haiglas, apteegis, hoiuruumides või
ambulatoorset kasutamist, sealhulgas ravimi pakendi avamist, kontrollimist, transporti osakonnas,
annuse ettevalmistamist ja manustamist.

7. Müügiloa hoidja

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Lövőház u. 39
1024, Budapest
Ungari

8. Müügiloa number

348901

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

7
8.06.2001/10.06.2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatudnovembris 2014

8