GRIPP-HEEL

Toimeained: homöopaatilised preparaadid

Ravimi vorm: tablett

Ravimi tugevus: 50TK

Käsimüügiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on GRIPP-HEEL ja milleks seda kasutatakse

MIS RAVIM ON GRIPP-HEEL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Gripp-Heel on homöopaatiline preparaat.

2. Mida on vaja teada enne GRIPP-HEEL võtmist

Ärge võtke Gripp-Heeli, kui olete allergiline või ülitundlik Gripp-Heel'i mis tahes koostisosade suhtes,
mis on loetletud lõigus 6.

Muud ravimid ja Gripp-Heel
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis
tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Negatiivset kogemust ei ole täheldatud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Gripp-Heel'i kasutamine ei ohusta autojuhtimist või mehhanismide ja masinatega töötamist.

Gripp- Heel sisaldab laktoosi.
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima
arstiga.

3. Kuidas GRIPP-HEEL võtta

Võtke Gripp-Heel'i alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on Teile selgitanud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on:
Tavaline annus on 1 tablett 3-5 korda päevas keele alla kuni lahustumiseni. Haiguse algstaadiumis võib
võtta 1 tablett iga 15 minuti järel 2 tunni jooksul.

Kui teil on tunne, et Gripp-Heeli toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Gripp-Heeli rohkem kui ette nähtud
Üleannustamisest ei ole teavitatud.

Kui te unustate Gripp-heeli võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui ühekordne annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Gripp-heeli võtmise
Kui teil on lisaküsimusi selle preparaadi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Gripp-Heel põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Väga harva (esinevad vähem kui 1 patsiendil 10000-st) võib esineda allergilisi (ülitundlikkuse)
reaktsioone.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka
selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee
kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas GRIPP-HEEL säilitada

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage Gripp-Heel'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu
viimasele päevale.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Gripp-Heel sisaldab

Toimeained: 1 tablett sisaldab:
1.
Aconitum napellus

D4
120 mg
2.
Bryonia


D4
60 mg
3.
Lachesis


D12 60 mg
4.
Eupatorium perfoliatum
D3
30 mg
5.
Phosphorus


D5
30 mg

Abiained:
1. magneesiumstearaat 1,5 mg
2. laktoosmonohüdraat 300mg

Kuidas Gripp-Heel välja näeb ja pakendi sisu
Pappkarp, milles plastpurk 50 või 250 tabletiga.
Tableti kirjeldus: ümar, valge või kollakasvalge, siledapinnaline tablett kaldservaga, kohati on nähtavad
mustad või kollased laigud. Tabletid on 3,30 - 3,90 mm paksused, diameetriga 9,0 - 9,1 mm.

Müügiloa hoidja ja tootja
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
DE-76532 Baden-Baden
Saksamaa
Tel. +49 7221 501-135
Faks. +49 7221 501 440
E-mail: info@heel.de

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Aconit AS
Võru tn 11
13612 Tallinn
Eesti
Tel. +372 - 6328 830
e-mail: info@aconit.ee


Infoleht on viimati uuendatud septembris 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Gripp-Heel, tabletid


2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 tablett sisaldab:
Toimeained:

Aconitum napellus

D4
120mg
Bryonia


D4
60mg
Lachesis


D12 60mg
Eupatorium perfoliatum
D3
30mg
Phosphorus


D5
30mg

Teadaolevat toimet omav abiaine:
Laktoosmonohüdraat

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Tablett
Ümar, valge või kollakasvalge, siledapinnaline tablett kaldservaga, kohati on nähtavad mustad või
kollased laigud. Tabletid on 3,30 - 3,90 mm paksused, diameetriga 9,0 - 9,1 mm.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Homöopaatiline preparaat.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Tavaline annus1 tablett keele alla kuni lahustumiseni 3-5 korda päevas. Ägedas korras 1 tablett
iga 15 minuti järel 2 tunni jooksul.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Antud preparaat sisaldab laktoosi. Seda ei tohi manustada patsiendile, kellel on harvaesinev
pärilik galaktoositalumatus, laktaasidefitsiit või glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimed teiste ravimitega ja muud
Ei ole täheldatud.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Negatiivset mõju ei täheldatud.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Gripp - Heelil ei ole toimet autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimele.

4.8 Kõrvaltoimed

Väga harva (esinevad vähem kui 1 patsiendil 10000-st ) võib esineda allergilisi (ülitundlikkuse)
reaktsioone.


Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamise juhtumitest ei ole teavitatud


5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele.


6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiained

Magneesiumstearaat 1,5 mg.
Laktoosmonohüdraat 300 mg


6.2 Sobimatus

Ei ole teada.

6.3 Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4 Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

Plastpurk kartongkarbis. Pakendis on 50 või 250 tabletti.

6.6 Kasutamis- ja käsitsemisjuhend

Erinõudeid puuduvad.


7. MÜÜGILOA HOIDJA

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
D - 76532 Baden-Baden
Saksamaa


8. MÜÜGILOA NUMBER

449504

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE /MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 28.04.2004
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 15.09.2014


10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud septembris 2014

5. Farmakoloogilised andmed

6. Farmatseutilised andmed