FLUANXOL

Toimeained: flupentiksool

Ravimi vorm: kaetud tablett

Ravimi tugevus: 1mg 50TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on FLUANXOL ja milleks seda kasutatakse

Fluanxol sisaldab toimeainet flupentiksooli. Fluanxol kuulub ravimite rühma, mis leevendavad
depressiooni nähtusid.

Fluanxol’i kasutatakse depressiooni raviks, millega kaasnevad ärevuse sümptomid või mitte.

Teie arst võib teile Fluanxol’i määrata ka mõnel muul põhjusel. Küsimuste tekkimisel pidage nõu oma
arstiga.

2. Mida on vaja teada enne FLUANXOL võtmist

Ärge kasutage Fluanxol'i
• kui olete flupentiksooli või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline. Kahtluse korral pidage nõu oma arstiga;
• kui teil esinevad teadvushäired.

Fluanxol tabletid ei ole sobivad, kui teil on raske depressioon, näiteks kui te peate olema haiglas või
vajate elekterkrampravi (EKR).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Fluanxol'i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga

• kui te põete maksahaigust;
• kui teil on esinenud krampe;
• kui te põete suhkurtõbe (teie suhkurtõve ravi võib vajada korrigeerimist);
• kui teil esineb orgaaniline ajukahjustus (mis võib olla tingitud mürgistusest alkoholi või
orgaaniliste lahustitega);
• kui teil esinevad insuldi riskifaktorid (nt suitsetamine, kõrge vererõhk);
• kui teil on hüpokaleemia või hüpomagneseemia (liiga vähe kaaliumi või magneesiumi veres või
geneetiline eelsoodumus nende seisundite tekkeks);
• kui te olete põdenud südameveresoonkonna haigusi;
• kui te kasutate teisi psühhoosivastaseid ravimeid;

1
• kui te olete tavalisest kergemini ärrituv või üliaktiivne, kuna see ravim võib neid tunnuseid
süvendada;
• kui teil on raske hingamispuudulikkus;
• kui teil on neerupuudulikkus;
• kui teil on Parkinsoni tõbi;
• kui teie pereliikmetel või teil endil on kitsanurga glaukoom;
• kui teil on eesnäärme hüpertroofia;
• kui teil on kilpnäärme üle-või alatalitlus;
• kui teil on myastenia gravis;
• kui teil või kellelgi teisel teie perekonnas on kunagi esinenud veretrombe, sest antipsühhootikume
on seostatud trombide tekkega.

Lapsed ja noorukid
Lastel ja noorukitel ei soovitata Fluanxol'i kasutada.Muud ravimid ja Fluanxol
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis
tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Teavitage oma arsti sellest, kui te võtate mõnda järgnevalt loetletud ravimitest:
• tritsüklilised antidepressandid;
• guanetidiin ja sarnased ravimid (kasutatakse vererõhu langetamiseks);
• barbituraadid (ravimid, mis põhjustavad unisust);
• epilepsiaravimid;
• levodopa ja sarnased ravimid (kasutatakse Parkinsoni tõve raviks);
• metoklopramiid (kasutatakse seedetrakti häirete raviks);
• piperasiin (kasutatakse ümarusside ja naaskelsabade organismist eemaldamiseks);
• ravimid, mis põhjustavad vee ja soolade tasakaalu häireid (liiga väike kaaliumi või magneesiumi
sisaldus veres);
• ravimid, mis teadaolevalt suurendavad Fluanxol’i sisaldust veres.

Järgmisi ravimeid ei tohi võtta samaaegselt Fluanxol’iga:
• südametegevust mõjutavad ravimid (kinidiin, amiodaroon, sotalool, dofetiliid, erütromütsiin,
terfenadiin, astemisool, gatifloksatsiin, moksifloksatsiin, tsisapriid, liitium);
• muud psühhoosivastased ravimid;
• pimosiid;
• meflokviin.

Enesevigastamise- ja enesetapumõtted ning depressiooni või ärevushäire süvenemine (või
halvenemine)
Kui teil on on depressioon ja/või ärevushäired, võivad teil mõnikord tekkida enesevigastamise- või
enesetapumõtteid. Need võivad tekkida sagedamini kui te hakkate võtma esimest korda
antidepressante, sest need ravimid nõuavad toimimiseks aega (tavaliselt umbes kaks nädalat, kuid
vahel kauem).

Teil võivad sellised mõtted tõenäolisemalt tekkida:
- kui olete varem mõelnud enesetapule või enesevigastamisele;
- kui olete noor täiskasvanu. Informatsioon kliinilistest uuringutest on näidanud suurenenud
suitsidaalse käitumise riski psühhiaatriliste häiretega noortel täiskasvanutel (alla 25-aastased),
keda raviti antidepressandiga.
Kui Teil tekib enesevigastamise- või suitsiidimõtteid ükskõik mis ajal, võtke ühendust oma arstiga või
minge otsekohe haiglasse.
Teil võib abi olla sõbrale või sugulasele rääkimisest, et olete depressioonis või kannatate ärevushäire
all ning paluda neil seda infolehte lugeda. Te võite paluda neil öelda, kui nende arvates Teie
depressioon või ärevushäire halveneb või kui nad on mures muutuste pärast Teie käitumises.

Fluanxol koos toidu, joogi ja alkoholiga

2
Fluanxol’i võib võtta koos toiduga või ilma.

Fluanxol võib suurendada alkoholi sedatiivset toimet, muutes teid unisemaks. Fluanxol-ravi ajal
soovitatakse alkoholist loobuda.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.
Fluanxol’i tohib raseduse ajal kasutada ainult äärmise vajaduse korral.

Järgmised sümptomid võivad esineda vastsündinutel, kelle emad on kasutanud Fluanxol’i viimasel
trimestril (raseduse viimased kolm kuud): värisemine, lihaste jäikus ja/või nõrkus, unisus, ärritus,
hingamisprobleemid ja raskused söötmisel. Kui teie lapsel ilmneb mõni nendest sümptomitest, siis
võib teil vajalik olla kontakteeruda arstiga.

Rinnaga toitmise ajal ei tohi Fluanxol'i kasutada, kuna ravim eritub väikestes kogustes rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Fluanxol'i kasutamise ajal võib tekkida unisus või pearinglus. Sellisel juhul hoiduge autojuhtimisest
ning mistahes tööriistade ja masinatega töötamisest.

Fluanxol sisaldab laktoosi ja sahharoosi
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma
arstiga.

3. Kuidas FLUANXOL võtta

Kui palju ravimit manustada
Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on:

Täiskasvanud
Algannus on tavaliselt 1 mg ööpäevas. Ühe nädala pärast võib annust suurendada 2 mg-ni ööpäevas.
Maksimaalne annus on 3 mg ööpäevas.

Eakad patsiendid (üle 65 aasta)
Algannus on tavaliselt 0,5 mg ööpäevas. Ühe nädala pärast võib annust suurendada 1 mg-ni ööpäevas.
Maksimaalne annus on 1,5 mg ööpäevas.

Kasutamine lastel ja noorukitel
Lastel ei soovitata Fluanxol’i kasutada.

Kui teil on tunne, et Fluanxol’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Kuidas ja millal Fluanxol’i manustada
Neelake tabletid koos veega alla. Tablette ei tohi katki närida.

Fluanxol’i manustatakse tavaliselt ühekordse annusena hommikul.
Annused, mis ületavad 2 mg ööpäevas täiskasvanutel (ja 1 mg ööpäevas eakatel patsientidel), tuleb
jagada kaheks annuseks, millest üks manustatakse hommikul ja teine õhtul.

Ravi kestus

3
Patsiendid reageerivad Fluanxol-ravile sageli küllalt kiiresti, kuid kui te olete ravimi maksimaalseid
annuseid võtnud umbes ühe nädala ja teie enesetunne ei ole paranenud, võib teie arst otsustada ravi
lõpetada.

Ravi kestuse määrab teie arst. Jätkake tablettide võtmist seni, kuni arst seda soovitab. Ärge kunagi
muutke ravimi annust, ilma et oleksite seda kõigepealt oma arstiga arutanud.

Kui te võtate Fluanxol’i rohkem kui ette nähtud
Kui te arvate, et teie ise või keegi teine on manustanud liiga palju Fluanxol tablette, siis võtke
otsekohe ühendust oma arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse. Tehke seda ka juhul, kui mürgistuse
nähud puuduvad ja enesetunne ei ole halvenenud. Võtke ravimi pakend endaga haiglasse kaasa.

Üleannustamise sümptomid võivad olla järgmised:
• unisus;
• teadvuse kaotus;
• lihastõmblused või -jäikus;
• krambid;
• madal vererõhk, nõrk pulss, kiire südametegevus, kahvatus, rahutus;
• kõrge või madal kehatemperatuur;
• südametegevuse muutusi, sealhulgas ebakorrapärast või aeglast südametegevust, on täheldatud
Fluanxol’i manustamisel üleannustamise korral koos teiste teadaolevalt südametegevust
mõjutavate ravimitega.

Kui te unustate Fluanxol’i võtta
Kui te unustate annuse manustamata, siis võtke järgmine annus tavalisel ajal. Ärge võtke kahekordset
annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Fluanxol’i võtmise
Ärge lõpetage tablettide võtmist isegi enesetunde paranemisel, kui teie arst ei ole seda soovitanud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil peaks tekkima mõni järgnevatest sümptomitest, siis pöörduge viivitamatult oma arsti
poole või haiglasse:

Aeg-ajalt (rohkem kui 1 patsiendil 1000-st ja vähem kui 1 patsiendil 100-st)

• Suu ja keele ebaharilikud liigutused; see võib olla tardiivse düskineesia varajaseks
sümptomiks

Väga harv (vähem kui 1 patsiendil 10 000-st)

• Kõrge palavik, ebaharilik lihasjäikus ja teadvushäired, eriti kui need esinevad koos
higistamise ja kiire südametegevusega; need võivad olla harvaesineva seisundi - maliigse
neuroleptilise sündroomi - sümptomiteks. Seda sündroomi on kirjeldatud erinevate
antipsühhootikumide kasutamisel
• Naha ja silmavalgete kollaseks muutumine, see võib viidata teie maksa kahjustusele ja olla
ikterusele iseloomulik

Järgnevad kõrvaltoimed on rohkem väljendunud ravi alguses ja enamus nendest kaovad tavaliselt ravi
jätkumisel:

4

Väga sage (1 või rohkem 10-st patsiendist)

• Unisus (somnolentsus), võimetus istuda paigal või liikumatult (akatiisia), tahtmatud liigutused
(hüperkineesia), aeglased või vähenenud liigutused (hüpokineesia)
• Suukuivus

Sage (rohkem kui 1 patsiendil 100-st ja vähem kui 1 patsiendil 10-st)

• Puperdav süda (tahhükardia), kiirete, jõuliste või ebaregulaarsete südamelöökide tunnetamine
(palpitatsioon)
• Treemor, väänlevad või korduvad liigutused või ebanormaalne kehahoiak tänu pidevatele
lihastõmblustele (düstoonia), peapööritus, peavalu
• Raskused silma lähedal olevatele objektidele pilgu fokusseerimisel (akommodatsioonihäire),
nägemishäired
• Hingamisraskused või valulik hingamine (düspnoe)
• Suurenenud sülje eritus (salivaarne hüpersekretsioon), kõhukinnisus, seedimisraskused või
ebamugavustunne ülakõhus (düspepsia), kõhulahtisus
• Urineerimishäired või võimetus urineerida (uriinipeetus)
• Suurenenud higistamine (hüperhidroos), sügelus (pruritus)
• Lihasvalu (müalgia)
• Suurenenud söögiisu, suurenenud kehakaal
• Väsimus, nõrkus (asteenia)
• Unetus (insomnia), depressioon, närvilisus, agitatsioon, vähenenud seksuaaltung (libiido
langus)

Aeg-ajalt ( rohkem kui 1 patsiendil 1000-st ja vähem kui 1 patsiendil 100-st)

• Katkendlikud liigutused (düskineesia), parkinsonism, kõnehäired, krambid
• Silma ringikujuline liikumine (okulogüüriline kriis)
• Kõhuvalu, iiveldus, kõhupuhitus
• Lööve, reaktsioon naha valgustundlikkuse tõttu (fotosensitiivne reaktsioon), naha ekseem või
põletik (dermatiit)
• Lihaste rigiidsus
• Söögiisu vähenemine
• Madal vererõhk (hüpotensioon), kuumahood
• Ebanormaalsed maksa funktsiooni testid
• Seksuaalsed häired (hilinenud ejakulatsioon, erektsiooni probleemid )
• Segasusseisund

Harv (rohkem kui 1 patsiendil 10 000-st ja vähem kui 1 patsiendil 1 000-st)

• Madal trombotsüütide hulk (trombotsütopeenia), madal valgete vereliblede hulk
(neutropeenia), vähenenud valgete vereliblede hulk (leukopeenia), luuüdi kahjustus
(agranulotsütoos)
• Veres prolaktiini taseme tõus (hüperprolaktineemia)
• Kõrge veresuhkur (hüperglükeemia), glükoosi tolerantsuse häirumine
• Ülitundlikkus (hüpersensitiivsus), äge süsteemne ja tõsine allergiline reaktsioon
(anafülaktiline reaktsioon)
• Meestel rinnanäärmete arenemine (günekomastia), ülemäärane piimaproduktsioon
(galaktorröa), menstruaaltsükli puudumine (amenorröa)

Ravimite puhul, millel on flupentiksooliga (Fluanxol’is sisalduv toimeaine) sarnane toime, on harva
kirjeldatud järgmisi kõrvaltoimeid:

• QT-intervalli pikenemine (aeglane südametegevus ja muutus EKG-s)

5
• Ebakorrapärane südametegevus (ventrikulaarsed arütmiad, vatsakeste virvendus,
ventrikulaarne tahhükardia)
• Torsade de pointes (eritüüpi südame rütmihäire)

Harvadel juhtudel on südame rütmihäired (arütmiad) lõppenud äkksurmaga.

Veretrombid veenides, eriti jalaveenides (sellele viitavad nähud on jala turse, valu ja punetus), mis
võivad liikuda veresoontes kopsudesse ja põhjustada valu rindkeres ning hingamisraskusi. Kui te
märkate endal mõnda nendest nähtudest, pöörduge kiiresti arsti poole.

Antipsühhootikume kasutanud vanemaealistel dementsusega patsientidel täheldati pisut sagedamini
surmajuhte võrreldes nendega, kes ei kasutanud antipsühhootikume.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku
teavitussüsteemi www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas FLUANXOL säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil. Kõlblikkusaeg viitab kuu
viimasele päevale.
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate tablettidel vigastusi nagu murtud või katkised tabletid.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätme hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Fluanxol sisaldab
- Toimeaine on flupentiksool (divesinikkloriidina).
Kaetud tablett sisaldab 1 mg flupentiksooli (flupentiksooldivesinikkloriidina).
- Abiained on laktoosmonohüdraat, kartulitärklis, želatiin, talk, magneesiumstearaat.
Tableti kate: želatiin, sahharoos, sahharoosipulber. Läige: valge vaha ja karnaubavaha segu.
Värvaine: kollane raudoksiid (E 172).

Kuidas Fluanxol välja näeb ja pakendi sisu
Fluanxol on saadaval 1 mg kaetud tablettidena.

Fluanxol tablettide kirjeldus
1 mg tabletid on ümmargused, kaksikkumerad, ookerkollased kaetud tabletid diameetriga 8 mm.

1 mg tablette on 50 tk polüpropüleenpakendis või kõrgtihedusega polüetüleenist (HDPE) pudelis.
HDPE pudelil on lastekindel keeratav kork.

Müügiloa hoidja ja tootja
H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
DK-2500 Valby
Taani

Müügiloa hoidja esindaja Eestis


6
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Lundbeck Eesti AS
Weizenbergi 29
10150 Tallinn
Tel: +372 605 9350

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2013


7Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Fluanxol, 1 mg kaetud tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks tablett sisaldab 1 mg flupentiksooli (1,168 mg flupentiksooldivesinikkloriidina).

INN. Flupentixolum

Teadaolevat toimet omavad abiained: laktoosmonohüdraat, sahharoos.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Kaetud tablett.

Ümmargune, kaksikkumer, ookerkollane kaetud tablett diameetriga 8 mm.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Depressioon, millega kaasneb ärevus, asteenia ja initsiatiivi puudus.
Kroonilised neuroosid, millega kaasneb ärevus, depressioon ja tegevusetus.
Psühhosomaatilised häired koos asteeniliste reaktsioonidega.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud
Depressioon. Kroonilised neuroosid. Psühhosomaatilised häired.
Algannus on 1 mg ööpäevas, mis manustatakse ühe annusena hommikul või 0,5 mg 2 korda ööpäevas.
Ühe nädala pärast võib annust suurendada 2 mg-ni ööpäevas, kui puudub piisav ravivastus. Üle 2 mg
ööpäevased annused tuleb manustada väiksemateks annusteks jagatuna, maksimaalne annus on 3 mg.

Eakad patsiendid
Eakate patsientide puhul vähendada soovitatavaid annuseid poole võrra, st 0,5...1,5 mg ööpäevas (vt lõik
4.4).

Flupentiksooli toime avaldub sageli 2…3 päeva jooksul. Kui toime puudub pärast ravimi maksimaalse
annuse manustamist 1 nädala vältel, tuleb ravim ära jätta.

Neerufunktsiooni häired
Neerufunktsiooni häirete korral võib flupentiksooli manustada tavalistes annustes.

Maksafunktsiooni häired
Soovitatav on ettevaatlik annustamine ja võimalusel ravimi sisalduse määramine seerumis.

Lapsed
Flupentiksooli ei soovitata kasutada lastel kliinilise kogemuse puudumise tõttu.
1/10

Tabletid võetakse sisse koos veega.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine(te) või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Tsirkulatoorne kollaps, mistahes põhjusel tekkinud teadvushäired (nt mürgistuse tõttu alkoholi,
barbituraatide või opiaatidega), kooma.
Raske depressioon, mis nõuab elekterkrampravi või hospitaliseerimist.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Neuroleptikumide kasutamisel võib tekkida maliigne neuroleptiline sündroom (hüpertermia, lihasjäikus,
teadvushäired, autonoomse närvisüsteemi ebastabiilsus). Risk on seda suurem, mida tugevatoimelisem on
ravim. Patsientidel olemasoleva orgaanilise ajukahjustuse või vaimse arengu peetusega, samuti opiaate ja
alkoholi kuritarvitavatel patsientidel on sündroom sagedamini lõppenud surmaga.

Ravi: neuroleptikumi ärajätmine. Sümptomaatiline ravi ja üldtoetavad meetmed.
Võib manustada dantroleeni või bromokriptiini.
Sümptomid võivad püsida üle nädala pärast suukaudse neuroleptikumi ärajätmist. Depooravimitega
seotud sümptomid püsivad mõnevõrra kauem.

Sarnaselt teiste neuroleptikumidega tuleb flupentiksooli kasutamisel olla ettevaatlik orgaanilise
ajukahjustuse, raske hingamispuudulikkuse, neerupuudulikkuse, Parkinsoni tõve, kitsanurga glaukoomi,
eesnäärme hüpertroofia, kilpnäärme üle- või alatalitluse, myastenia gravis'e, krampide ja raske
maksahaiguse esinemisel.

Ravimit ei soovitata manustada kergesti ärrituvatele või üliaktiivsetele patsientidele annustes kuni 25 mg
ööpäevas, kuna selle aktiveeriv toime võib viia nimetatud tunnuste süvenemiseni. Kui patsient on varem
ravi saanud trankvillisaatorite või sedatiivse toimega neuroleptikumidega, tuleb need ära jätta annust järk-
järgult vähendades.

Nagu on kirjeldatud teiste psühhotroopsete ravimite puhul, võib ka flupentiksool muuta patsiendi
tundlikkust insuliini ja glükoosi suhtes, mistõttu võib diabeetikute puhul vajalik olla antidiabeetilise ravi
korrigeerimine.

Eakate patsientide ravi nõuab erilist tähelepanu, kuna neil võib sagedamini tekkida sedatsioon,
hüpotensioon, segasus ja kehatemperatuuri muutused.

Pikaajalist (eriti suurtes annustes) ravi saavaid patsiente tuleb hoolega jälgida ning regulaarselt hinnata
säilitusannuse vähendamise võimalust.

Sarnaselt teiste antipsühhootikumide rühma kuuluvate ravimitega võib flupentiksool põhjustada QT-
intervalli pikenemist. Püsiva QT-intervalli pikenemise korral võib suureneda risk maliigsete rütmihäirete
tekkeks. Seetõttu tuleb flupentiksooli ettevaatusega kasutada vastava eelsoodumusega isikutel
(hüpokaleemia, hüpomagneseemia või geneetiline eelsoodumus) ja patsientidel, kellel on anamneesis
kardiovaskulaarsed häired, nt QT-intervalli pikenemine, väljendunud bradükardia (<50 lööki minutis),
hiljuti esinenud äge müokardiinfarkt, kompenseerimata südamepuudulikkus või südame rütmihäired.
Samaaegset ravi teiste antipsühhootikumidega tuleks vältida (vt lõik 4.5).

Antipsühhootikumide kasutamisel on teatatud venoosse trombemboolia (VTE) juhtudest. Kuna
antipsühhootikume kasutavatel patsientidel esineb tihti VTE omandatud riskitegureid, tuleb kõik
võimalikud VTE riskitegurid välja selgitada flupentiksoolravi alustamise eelselt ning ravi ajal , samuti
tuleb tarvitusele võtta VTE ennetavad abinõud.

2/10
Eakad patsiendid
Tserebrovaskulaarsed häired
Randomiseeritud platseebokontrolliga kliinilistes uuringutes dementsusega patsientidel on mõnede
atüüpiliste antipsühhootikumide kasutamisel täheldatud tserebrovaskulaarsete kõrvaltoimete riski
ligikaudu 3-kordset suurenemist. Riski suurenemise mehhanism ei ole teada. Riski suurenemist ei saa
välistada teiste antipsühhootikumide või teiste patsientide puhul. Flupentiksooli tuleb ettevaatusega
kasutada patsientidel, kellel esinevad insuldi riskifaktorid.

Suremuse tõus dementsusega vanemaealistel patsientidel
Kahest jälgimisuuringust saadud andmed näitavad, et antipsühhootikume saavatel dementsusega eakatel
on suremuse risk tõusnud võrreldes ravi mittesaanutega. Riski täpse suuruse hindamiseks on andmed
ebapiisavad ning suurenenud riski põhjus ei ole teada.

Flupentiksool ole registreeritud dementsusega seotud käitumishäirete raviks

Suitsiid/suitsiidimõtted või kliiniline halvenemine.
Depressioon on seotud suitsiidimõtete, enesevigastamise ja suitsiidi (suitsiidiga seotud juhtumite)
suurenenud ohuga, mis püsib kuni remissiooni saabumiseni. Kuna paranemist ei pruugi ilmneda esimese
paari või enama ravinädala jooksul, tuleb patsiente hoolikalt jälgida kuni paranemise ilmnemiseni. Nagu
näitab kliiniline kogemus, võib paranemise algstaadiumides suitsiidioht suureneda.

Suitsiididega seotud juhtude suurenenud risk võib olla seotud ka muude psüühikahäiretega, mille raviks
flupentiksooli kasutatakse. Lisaks võivad need haigused esineda depressiooniga samaaegselt. Seetõttu
tuleb muude psüühikahäiretega patsientide ravimisel rakendada samu ettevaatusabinõusid nagu
depressiooniga patsientide ravimisel.

Patsientidel, kellel on esinenud suitsiidiga seotud juhte või kellel esinevad suitsiidimõtted enne ravi
alustamist, on teadaolevalt suurem risk suitsiidimõteteks või -katseks ning neid tuleb ravi ajal hoolikalt
jälgida. Antidepressante saavate psühhiaatriliste häiretega täiskasvanute hulgas läbiviidud platseebo-
kontrollitud kliiniliste uuringute meta-analüüs näitas antidepressante saavate alla 25-aastaste patsientide
suitsidaalse käitumise suurenenud riski võrreldes platseeboga.
Ravikuuriga peaks kaasnema patsientide, iseäranis kõrge riskiga patsientide, põhjalik järelvalve, seda eriti
ravi alguses ja annuse muutmise järel. Patsiente (ja nende hooldajaid) tuleb teavitada vajadusest jälgida
tervislikku seisundit iga võimaliku kliinilise halvenemise (kaasa arvatud uute sümptomite teke),
suitsiidimõtete/suitsidaalse käitumise ja ebatavaliste muutuste suhtes käitumises ning pöörduda sellistel
juhtudel koheselt arsti poole.

Abiained
Tabletid sisaldavad laktoosmonohüdraati. Seda ravimit ei tohi kasutada patsiendid, kellel on harvaesinev
galaktoosi talumatus, laktaasidefitsiit või glükoosi-galaktoosi imendumishäire. Tabletid sisaldavad ka
sahharoosi. Seda ravimit ei tohi kasutada patsiendid, kellel on harvaesinev fruktoosi talumatus, glükoosi-
galaktoosi imendumishäire või sahharaasi-isomaltaasi puudulikkus.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kombinatsioonid, mille puhul on vajalik ettevaatusabinõude rakendamine
Flupentiksool võib tugevdada alkoholi sedatiivset ning barbituraatide jt kesknärvisüsteemi pärssivate
ravimite toimet.
Neuroleptikumid võivad suurendada või vähendada antihüpertensiivsete ravimite mõju; väheneb
guanetidiini jt sarnaste ravimite antihüpertensiivne toime.
Samaaegsel liitiumi manustamisel suureneb neurotoksiline toime.
Tritsüklilised antidepressandid ja neuroleptikumid pärsivad teineteise metabolismi.
Flupentiksool võib vähendada levodopa ja adrenomimeetikumide toimet.
Metoklopramiidi ja piperasiini samaaegne kasutamine suurendab ekstrapüramidaalhäirete riski.
Antipsühhootilise raviga seotud QT-intervalli pikenemist võib potentseerida teiste QT-intervalli oluliselt
pikendavate ravimite samaaegne manustamine. Selliste ravimite samaaegset manustamist tuleb vältida.
Vastavateks ravimirühmadeks on:
3/10
• IA ja III klassi antiarütmikumid (nt kinidiin, amiodaroon, sotalool, dofetiliid)
• mõned antipsühhootikumid (nt tioridasiin, sertindool)
• mõned makroliidid (nt erütromütsiin)
• mõned antihistamiinikumid (nt terfenadiin, astemisool)
• mõned kinoloonantibiootikumid (nt gatifloksatsiin, moksifloksatsiin)
• pimosiid
• meflokviin

Ülaltoodud loetelu ei ole ammendav ning vältida tuleb ka teisi ravimeid, mis teadaolevalt pikendavad
oluliselt QT-intervalli (nt tsisapriid, liitium).

Samuti tuleb flupentiksooli ettevaatusega kasutada koos ravimitega, mis teadaolevalt põhjustavad
elektrolüütide tasakaaluhäireid (nt tiasiiddiureetikumid - hüpokaleemia), kuna need võivad suurendada
QT-intervalli pikenemise ja maliigsete arütmiate riski (vt lõik 4.4).

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Flupentiksooli tohib raseduse ajal kasutada ainult juhul, kui oodatav kasu patsiendile ületab teoreetilise
ohu lootele.
Vastsündinutel, kelle emad on saanud neuroleptikume raseduse hilises staadiumis või sünnituse ajal,
võivad esineda mürgistuse nähud nagu letargia, treemor ja ülierutuvus ning neil võib olla madal Apgari
hinne.

Loomadel teostatud reproduktsiooniuuringud ei ole näidanud lootekahjustuste või reproduktiivsust
kahjustavate toimete esinemissageduse suurenemist.

Raseduse kolmanda trimestri ajal antipsühhootikume (kaasaarvatud flupentiksool) saanud vastsündinul
on risk kõrvaltoimete tekkeks, sh ekstrapüramidaalsed reaktsioonid ja/või ärajätunähud, mis võivad
varieeruda raskuse ja kestvuse poolest pärast sünnitust. Teatatud on agiteeritusest, hüpertooniast,
hüpotooniast, treemorist, unisusest, respiratoorsest distressist või söömishäiretest. Sellest tulenevalt on
vaja vastsündinuid hoolikalt jälgida.

Imetamine
Kuna flupentiksool eritub rinnapiima madalates kontsentratsioonides, ei ole terapeutiliste annuste
kasutamisel tõenäoline selle mõju imikule. Lapseni jõuab annus, mis moodustab alla 0,5% ema annusest
(mg/kg baasil). Rinnaga toitmist võib flupentiksoolravi ajal jätkata, kuid imikut tuleb jälgida, eriti esimese
4 nädala jooksul pärast sündi.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Väikeste ja keskmiste annuste kasutamisel puudub flupentiksoolil sedatiivne toime. Kuid patsientidel, kes
saavad psühhotroopset ravi, võib tekkida tähelepanu- ja keskendumisvõime vähenemine ning patsiente
tuleb hoiatada, et see võib mõjutada nende autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed on enamasti annusest sõltuvad. Kõrvaltoimete sagedus ja tõsidus on enam väljendunud ravi
algstaadiumis ja need vähenevad ravi jätkumisel.

Ekstrapüramidaalsed reaktsioonid võivad tekkida eriti varases ravifaasis. Enamikul juhtudest saab
kõrvaltoimeid edukalt kontrollida ravimi annust vähendades ja/või kasutades parkinsonismiravimeid.
Rutiinne profülaktiline parkinsonismiravimite kasutamine ei ole soovitav. Parkinsonismiravimid tardiivset
düskineesiat ei leevenda, pigem võivad seda tugevdada. Soovitatav on annuse vähendamine või
võimalusel flupentiksooliga ravi katkestamine. Püsiva akatiisia korral võib kasu olla bensodiasepiinist või
propanoloolist.

4/10
Esinemissagedused pärinevad kirjandusest ja spontaansetest raportitest. Esinemissagedused on
defineeritud järgnevalt:
väga sage (≥ 1/10); sage (≥ 1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100); harv (≥ 1/10000 kuni <
1/1000); väga harv (< 1/10000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Vere- ja lümfisüsteemi häired
Harv
Trombotsütopeenia,
neutropeenia, leukopeenia,
agranulotsütoos.
Immuunsüsteemi häired
Harv
Ülitundlikkus, anafülaktiline
reaktsioon.
Endokriinsüsteemi häired
Harv
Hüperprolaktineemia.
Ainevahetus- ja toitumishäired
Sage
Söögiisu suurenemine,
kaalutõus.

Aeg-ajalt
Söögiisu vähenemine.

Harv
Hüperglükeemia, glükoosi
tolerantsuse häirumine.
Psühhiaatrilised häired
Sage
Unetus, depressioon, närvilisus,
agiteeritus, libiido langus.

Aeg-ajalt
Segasusseisund.

Teadmata
Suitsidaalsed mõtted,
suitsidaalne käitumine *).
Närvisüsteemi häired
Väga sage
Somnolentsus, akatiisia,
hüperkineesia, hüpokineesia.

Sage
Treemor, düstoonia, pearinglus,
peavalu.

Aeg-ajalt kuni Harv
Tardiivne düskineesia,
düskineesia, parkinsonism,
kõnehäired, krambid.

Väga harv
Neuroleptiline maliigne
sündroom.
Silma kahjustused
Sage
Akommodatsioonihäired,
nägemishäired.

Aeg-ajalt
Okulogüüriline kriis.
Südame häired
Sage
Tahhükardia,
südamepekslemine.

Harv
Elektrokardiogrammis QT
intervalli pikenemine.
Vaskulaarsed häired
Aeg-ajalt
Hüpotensioon, kuumahood.

Väga harv
Venoosne trombemboolia.
Respiratoorsed, rindkere ja
Sage
Hingeldus.
mediastiinumi häired
Seedetrakti häired
Väga sage
Suukuivus.

Sage
Suurenenud süljeeritus,
kõhukinnisus, oksendamine,
seedehäire, kõhulahtisus.

Aeg-ajalt
Kõhuvalu, iiveldus,
kõhupuhitus.
Maksa ja sapiteede häired
Aeg-ajalt
Ebanormaalsed maksa
funktsiooni testid.

Väga harv
Ikterus.
Naha ja nahaaluskoe
Sage
Suurenenud higistamine,
kahjustused
sügelus.

Aeg-ajalt
Lööve,
valgustundlikkusreaktsioon,
dermatiit.
Lihas-skeleti ja sidekoe
Sage
Lihasvalu.
5/10
kahjustused

Aeg-ajalt
Lihaste rigiidsus.
Neerude ja kuseteede häired
Sage
Urineerimishäired, uriinipeetus.
Rasedus, sünnitusjärgsed ja
Teadmata
Ravimi ärajätu sündroom
perinataalsed seisundid
vastsündinul (vt lõik 4.6).
Reproduktiivse süsteemi ja
Aeg-ajalt
Ejakulatsioonihäired, erektiilne
rinnanäärme häired
düsfunktsioon.

Harv
Günekomastia, galaktorröa,
amenorröa.
Üldised haired ja
Sage
Asteenia, kurnatus.
manustamiskoha reaktsioonid


*) Flupentiksoolravi ajal või kohe pärast ravi lõpetamist on teatatud suitsidaalsete mõtete ja käitumise
esinemist (vt lõik 4.4)
Nagu ka teiste antipsühhootikumide ravimrühma kuuluvate ravimite puhul, on flupentiksooli kasutamisel
harva tekkinud QT-intervalli pikenemine, ventrikulaarsed arütmiad - vatsakeste virvendus, ventrikulaarne
tahhükardia, torsade de pointes ja ebaselge põhjusega äkksurm (vt lõik 4.4).

Järsu flupentiksoolravi lõpetamisega võivad kaasneda ärajätu sümptomid. Kõige sagedasemad sümptomid
on iiveldus, oksendamine, isutus, kõhulahtisus, ninavoolus, higistamine, müalgiad, paresteesiad, unetus,
6/10
rahutus, ärevus ja agitatsioon. Patsiendid võivad kogeda ka peapööritust, vahelduvalt kuuma ja külma
tunnet ja treemorit. Üldiselt ilmnevad sümptomid 1. kuni 4. ärajätu päeval ja kaovad 7-14 päeva pärast.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab
jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võiamlikest
kõrvaltoimetest riiklikku teavitamissüsteemi Ravimiameti kodulehe www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Sümptomid:
Somnolentsus, kooma, liikumishäired, krambid, šokk, hüpertermia/hüpotermia.

Kliinilistes uuringutes suurim suukaudselt manustatud üksikannus oli 80 mg ning manustatud on kuni 320
mg ööpäevas.

Üleannustamise korral koos teadaolevalt südamele mõjuvate ravimitega manustamisel on tekkinud EKG
muutused, QT-intervalli pikenemine, torsade de pointes, südameseiskus ja ventrikulaarsed rütmihäired.

Ravi:
Ravi on sümptomaatiline ja toetav. Maoloputus tuleb teha niipea kui võimalik pärast suukaudset
manustamist ning manustada võib aktiivsütt. Rakendada hingamist ja südameveresoonkonda toetavaid
meetmeid. Adrenaliini ei tohi kasutada, kuna selle tagajärjel võib vererõhk veelgi langeda. Krambiraviks
võib kasutada diasepaami ja ekstrapüramidaalhäirete korral biperideeni.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: antipsühhootilised ained
ATC-kood: N05AF01.

Toimemehhanism
Flupentiksool on tioksanteenirühma neuroleptikum.
Flupentiksool on 2 geomeetrilise isomeeri - aktiivse flupentiksooli ja trans(E)-flupentiksooli -kombinatsioon (suhe 1:1).

Neuroleptikumide antipsühhootiline toime põhineb nende dopamiini- ja arvatavasti ka 5-HT (5-
hüdroksütrüptamiini) retseptorite blokeerimisel. Flupentiksoolil on in vitro ja in vivo suur afiinsus nii
dopamiini D - kui D -retseptorite suhtes; võrdluseks, flufenasiinil on
-
1
2
in vivo selektiivne toime D2
retseptorite suhtes ning atüüpilisel antipsühhootikumil klosapiinil on flupentiksooliga sarnane afiinsus D - 1
ja D -retseptorite suhtes nii
2
in vitro kui in vivo.

Flupentiksool on afiinne ka α -adrenoretseptorite ja 5-HT -retseptorite suhtes, mis on küll väiksem kui
1
2
kloorprotikseenil või suurtes annustes fenotiasiinidel ja klosapiinil; samas puudub afiinsus koliinergiliste
muskariiniretseptorite suhtes. Flupentiksoolil on ainult vähene antihistamiinergiline toime ja puudub α -
2
adrenoretseptoreid blokeeriv toime.

Kõigis neuroleptilise (dopamiiniretseptoreid blokeeriva) aktiivsuse käitumuslikes katsetes on tõestust
leidnud, et flupentiksool on tugevatoimeline neuroleptikum. In vivo testmudelitel on leitud korrelatsioon
dopamiini D -retseptorite suhtes
2
in vitro esineva afiinsuse ja keskmiste ööpäevaste suukaudsete
antipsühhootiliste annuste vahel.

Perioraalsed tõmblused rottidel sõltuvad D -retseptorite stimulatsioonist või D -retseptorite blokaadist.
1
2
Neid tõmblusi aitab ära hoida flupentiksool. Samuti näitasid ahvidel teostatud uuringud, et oraalne
hüperkineesia on rohkem seotud D -retseptorite stimulatsiooni ja vähemal määral D -retseptorite
1
2
7/10
ülitundlikkusega. See viib arvamuseni, et D -retseptorite aktiveerumine põhjustab sarnaseid toimeid (st
1
düskineesiat) ka inimesel. Seetõttu on kasulik D -retseptorite blokeerimine.
1

Flupentiksool pikendas alkoholist ja barbituraatidest põhjustatud uneaega hiirtel ainult väga suurte annuste
kasutamisel, mis viitab ravimi väga nõrgale sedatiivsele toimele terapeutiliste annuste puhul.

Sarnaselt enamike teiste neuroleptikumidega põhjustab flupentiksool annusest sõltuvalt plasma
prolaktiinitaseme tõusu.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus
Flupentiksooli toime sõltub annusest.

Väikestes annustes (1...2 mg ööpäevas) on flupentiksoolil antidepressiivne, anksiolüütiline ja aktiveeriv
toime.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Järgnevad andmed kehtivad aktiivse cis(Z)-isomeeri kohta.

Imendumine
Suukaudse manustamise järgselt saabub maksimaalne kontsentratsioon plasmas u 4...5 tunni pärast.
Biosaadavus on u 40%.

Jaotumine
Jaotusruumala (V ) on u 14,1 l/kg. Seonduvus plasmavalkudega on ligikaudu 99%.
d

Biotransformatsioon
Flupentiksool metaboliseerub sulfoksüdatsiooni, külgahela N-dealküülimise ja konjugatsiooni teel
glükuroonhappega. Metaboliitidel puudub psühhofarmakoloogiline toime. Flupentiksooli sisaldus ajus ja
teistes kudedes on suurem kui metaboliitidel.

Eritumine
Eliminatsiooni poolväärtusaeg (T ) on u 35 tundi ja keskmine süsteemne kliirens (Cl ) on ligikaudu 0,29
1/2
s
l/min.
Flupentiksool eritub peamiselt väljaheitega, kuid vähesel määral ka uriiniga. Triitiumiga märgistatud
flupentiksooli manustamisel inimesele oli eritumine väljaheitega umbes 4 korda suurem kui eritumine
uriiniga.

Flupentiksool eritub väikestes kogustes rinnapiima. Ravimi kontsentratsiooni suhe rinnapiimas ja plasmas
on keskmiselt 1,3.

Lineaarsus
Ravimi kineetika on lineaarne. Püsiv kontsentratsioon plasmas saavutatakse u 7 päeva jooksul. Keskmine
minimaalne püsikontsentratsioon, mis vastab 5 mg flupentiksooli manustamisele suu kaudu 1 kord
ööpäevas, oli u 1,7 ng/ml (3,9 nmol/l).

Eakad patsiendid
Eakatel patsientidel ei ole farmakokineetilisi uuringuid teostatud. Kuid sarnase tioksanteenirühma ravimi
zuklopentiksooli puhul ei sõltu farmakokineetilised parameetrid patsiendi vanusest.

Neerufunktsiooni häired
Eespool kirjeldatud eritumisomaduste põhjal võib eeldada, et neerufunktsiooni langus ei mõjuta
tõenäoliselt ravimi plasmataset.

Maksafunktsiooni häired
Andmed puuduvad.

8/10
Farmakokineetilised / farmakodünaamilised toimed
Kerge või keskmise raskusega skisofreenia säilitusravi juhised soovitavad minimaalset (st vahetult enne
annuse manustamist mõõdetud kontsentratsiooni) plasmakontsentratsiooni 1...3 ng/ml (2...8 nmol/l).

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Äge mürgistus
Flupentiksoolil on madal ägeda mürgistuse potentsiaal.

Krooniline mürgistus
Kroonilise mürgistuse uuringutes ei täheldatud ravimi terapeutiliste annuste kasutamisel kahjulikke
toimeid.

Reproduktsioonitoksilisus
Reproduktsioonitoksilisuse uuringute andmete põhjal ei oma flupentiksool kahjulikke toimeid fertiilses
eas naistele.

Kartsinogeensus
Flupentiksoolil puudub kartsinogeenne potentsiaal.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti sisu:
Laktoosmonohüdraat,
Kartulitärklis,
Talk,
Želatiin,
Magneesiumstearaat.

Kate:
Želatiin,
Sahharoos,
Sahharoosipulber.

Värvus:
Kollane raudoksiid (E 172)
Läige: valge vaha ja karnaubavaha segu.

6.2. Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25oC.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

1 mg tabletid, 50 tk polüpropüleenpakendis või kõrgtihedusega polüetüleenist (HDPE) pudelis.
HDPE pudelil on lastekindel keeratav kork.
9/10

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

7. Müügiloa hoidja

H.Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby
Taani

8. Müügiloa number

Fluanxol 1 mg: 227898

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

24.03.1993/28.10.2013

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud novembris 2013
10/10