ESPUMISAN L

Toimeained: simetikoon

Ravimi vorm: suukaudsed tilgad, emulsioon

Ravimi tugevus: 40mg 1ml 30ml 1TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on ESPUMISAN L ja milleks seda kasutatakse

Espumisan L kuulub ravimite gruppi mida nimetatakse seedetrakti ravimiteks. Selle toimeaine
simetikoon lagundab maos ja soolestikus olevaid gaasimulle. Vabanenud gaas eemaldub
seejärel loomulikul teel.

- Kasutatakse gaasi kogunemisega seotud mao- ja soolekaebuste korral, mille sümptomiteks
on kõhupuhitus.
- Täiendava vahendina seedetrakti diagnostiliste uuringute (nt röntgen-, ultraheli- või
gastroskoopilised uuringud) ettevalmistamiseks.
- Pesuvahendite eksliku sissevõtmise järgselt abistava vahendina vahu vähendamiseks
seedetraktis.

2. Mida on vaja teada enne ESPUMISAN L võtmist

Ärge kasutage Espumisan L'i kui te olete allergiline:
- toimeaine simetikoon suhtes
- Espumisan L'i mõne koostisosa suhtes.

Palun pidage meeles, et andes seda ravimit teistele, siis käib see ka nende kohta.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Espumisan L
Gaasi kogunemisest tingitud kaebused võivad olla ka mao ja soolestiku mõne muu, tõsisema
haiguse sümptomid.
Selliste sümptomite, nagu:
- pinge- ja täiskõhutunne;
- gaasi eraldumine suukaudu;
- kõhu “korisemine”;
- mao venitus (liigsest gaasist)
esinemisel või püsimisel tuleb pöörduda arsti poole. Arst uurib kaebuste põhjust, välistades
haiguse olemasolu, mis võiks vajada teistsugust ravi.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Siiani ei ole täheldatud Espumisan L-il koostoimeid teiste ravimitega.

Rasedus ja imetamine
Enne mistahes ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Espumisan L'i võib raseduse ja imetamise ajal kasutada, kuna toimeaine simetikoon ei
imendu seedetraktist verre.
Kliinilisi uuringuid Espumisan L'i kasutamisel raseduse ajal pole läbi viidud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Erijuhised puuduvad.

Oluline teave mõningate Espumisan'i koostisainete suhtes
See ravim sisaldab sorbitooli. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te
enne ravimi võtmist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas ESPUMISAN L võtta

Kui arst ei ole määranud teisiti, kasutage Espumisan L'i alati vastavalt pakendi infolehe
juhistele.
Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Enne kasutamist loksuta pudelit. Tilgutamiseks hoia pudeli põhi ülespoole. 25 tilka (1 ml
suukaudset emulsiooni) sisaldab 40 mg simetikooni.

Annustamine
Tavaline annus on:

Kõhupuhituse korral

Vanus
Annus tilkades (ml)
Kasutamise sagedus
Imikud
25 tilka (võrdne 1 ml-ga)
Igal toidukorral
toidupudelisse või andke
lapsele enne või pärast
imetamist
Lapsed vanuses 1 6 aastat
25 tilka (võrdne 1 ml-ga)
3 5 korda päevas


Lapsed vanuses 6 14 aastat
25 kuni 50 tilka (võrdne
3 5 korda päevas


1...2 ml-ga)
Noorukid üle 14 eluaasta ja
50 tilka (võrdne 2 ml-ga)
3 5 korda päevas

täiskasvanud

Märkus: Espumisan L'i võib kasutada ka pärast operatsiooni.

Espumisan L’i võetakse söögi ajal või pärast sööki, vajadusel ka enne magamaminekut. Ravi
kestuse määrab kaebuste kulg. Vajadusel võib Espumisan L’i kasutada pikema aja vältel. Kui
kaebused püsivad vt lõik 2 “Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Espumisan L”

Diagnostilisteks uuringuteks ettevalmistamine:

Uuringule eelneval päeval
Uuringupäeva hommikul
50 tilka (vastab 2 ml-le) 3 korda päevas
50 tilka (vastab 2 ml-le)

Lisandina kontrastaine suspensioonile (diagnostilistel uuringutel):

100 200 tilka (vastab 4 8 ml-le) Espumisan L’i lisaks 1 liitrile suukaudsele kontrastainele


radiograafia puhul.

Antidoodina (vastumürgina) mürgistuse korral pesuvahenditega :

Sõltuvalt mürgistuse raskusastmest.

Vanus
Annus
Lapsed
65 tilka kuni 1/3 pudelit (vastab 2,5 10 ml-

le) Espumisan L’i.
Täiskasvanud
1/3 2/3 pudelit (vastab 10 20 ml-le)


Espumisan L’i).

Tähelepanu!
Kui te kasutate Espumisan L'i esmaabivahendina pärast pesuvahendi neelamist tuleb minna
otsekohe arsti juurde!

Kui teil on tunne, et Espumisan L'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti
või apteekriga.

Kui te kasutate Espumisan L'i rohkem kui ette nähtud
Üleannustamisel pole teadaolevaid ohtlikke toimeid. Ka suured simetikoonikogused on hästi
talutavad.
Espumisan L’i toimeaine simetikoon lagundab seedetraktis oleva vahu füüsikaliselt ja ei satu
vereringesse.

Kui te unustate Espumisan L'i kasutada
Võite võtta järgmise annuse mistahes teile sobival ajal.

Kui te lõpetate Espumisan L'i kasutamise
Pärast Espumisan L'i kasutamist võivad ilmneda sümptomid uuesti.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Siiani ei ole Espumisan L'il kõrvaltoimeid täheldatud.
Kui te täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, informeerige sellest oma arsti või apteekrit.

5. Kuidas ESPUMISAN L säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Espumisan L 'i pärast kõlblikkusaja lõppu, mis on märgitud sildil ja karbil.
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pärast pudeli esmakordset avamist on Espumisan L kasutamiskõlblik 6 kuud.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida ESPUMISAN L sisaldab
- Toimeaine on simetikoon. 25 tilka (1 ml suukaudset emulsiooni) sisaldab 40 mg
simetikooni.
- Abiained on makrogoolsteraat, glütseroolmonostearaat, karbomeer, banaani maitseaine,
kaaliumatsesulfaam, sorbitooli lahus (mittekristalluv), naatriumkloriid,
naatriumtsitraat, naatriumhüdroksiid, sorbiinhape, puhastatud vesi


Müügiloa hoidja ja tootja:
BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Glienicker Weg 125
12489 Berliin, Saksamaa

Kuidas Espumisan L välja näeb ja pakendi sisu
Piimjas valge väheviskoosne emulsioon.
30 ml merevaiguvärvi klaasist keeratava korgi ja tilgutiga pudel, 1 või 3 pudelit karbis.

Kõik pakendisuurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku
esindaja poole.

OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti
Paldiski mnt 27/29
10612 Tallinn
Eesti
Tel: 667 5001

Infoleht on viimati kooskõlastatud septembris 2013

Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Espumisan L, 40 mg/ml suukaudsed tilgad, emulsioon

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 ml (25 tilka) emulsiooni sisaldab:
40 mg simetikooni.
INN. Simeticonum
Teadaoleva toimega abiaine: sorbitool (E420), 212 mg/ml.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Suukaudsed tilgad, emulsioon.
Piimjas valge väheviskoosne emulsioon.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

- Kõhupuhitus.
- Täiendava vahendina seedetrakti diagnostiliste uuringute ettevalmistamiseks.
- Pesemisvahendite eksliku sissevõtmise järgselt abistava vahendina vahu vähendamiseks
seedetraktis.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Suukaudseks manustamiseks. 1 ml vastab 25 tilgale.

Kõhupuhituse ja täiskõhutunde korral

Imikud
25 tilka (1 ml) Espumisan L'i igal toidukorral toidupudelisse või anda lapsele enne või pärast
imetamist.

Lapsed vanuses 1
6 aastat

25 tilka (1 ml) Espumisan L'i 3 5 korda päevas.


Lapsed vanuses 6
14 aastat

25 50 tilka (1 2 ml) Espumisan L-i 3 5 korda päevas.
Noorukid ja täiskasvanud

50 tilka (2 ml) Espumisan L'i 3 5 korda päevas.


Espumisan L'i võetakse söögi ajal või pärast sööki, vajadusel ka enne magamaminekut. Ravi
kestuse määrab kaebuste kulg. Vajadusel võib Espumisan L'i kasutada pikema aja vältel.
Kasutatakse ka pärast operatsioone.

Diagnostilisteks uuringuteks ettevalmistamine
2 ml (vastab 50 tilgale) Espumisan L'i 3 korda päevas uuringule eelneval päeval ja 2 ml
Espumisan L'i uuringupäeva hommikul, kui pole arsti poolt teisiti määratud

Lisandina kontrastaine suspensioonile
100 200 tilka (4 8 ml) Espumisan L'i lisaks 1 liitrile suukaudsele kontrastainele radiograafia


puhul.

Antidoodina mürgistuse korral pesemisvahenditega
Sõltuvalt mürgistuse raskusastmest.
Lapsed: 65 tilka kuni 1/3 pudelit (2,5 10 ml) Espumisan L’i.

Täiskasvanud: 1/3 2/3 pudelit (10 20 ml) Espumisan L’i.
Enne kasutamist loksutada. Tilgutamiseks pöörata pudeli põhi ülespoole.


Espumisan L on suhkruvaba ja sobib seetõttu diabeetikutele ning toitumishäiretega patsientidele.
Tähelepanu!
Kui kõhukaebused tekivad uuesti või on püsivad, tuleb kaebusi kliiniliselt uurida.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat sisaldab sorbitooli, patsiendid kellel on harva esinev pärilik
fruktoositalumatus, ei tohi seda ravimit kasutada.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Siiani ei ole täheldatud Espumisan L'i koostoimeid teiste ravimitega.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Espumisan L'i võib kasutada raseduse ja imetamise ajal.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Espumisan L ei avalda toimet reaktsioonikiirusele ega autojuhtimise ja masinate käsitsemise
võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Siiani ei ole Espumisan L'il kõrvaltoimeid täheldatud.

4.9. Üleannustamine

Simetikooni manustamise järgselt ei ole mürgistusjuhtusid täheldatud. Mürgistuse võimaluse
välistab see, et simetikoon on nii keemiliselt kui ka füsioloogiliselt täiesti inertne. Ka suured
simetikoonikogused on hästi talutavad.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: kõhupuhitusevastased ained. ATC-kood: A03AX81

Espumisan L sisaldab toimeainena simetikooni, mis on stabiilne pindaktiivne
polüdimetüülsiloksaan.
Ta muudab toidumassis ja seedetrakti limas esinevate gaasimullide pindpinevust, mis seejärel
lagunevad. Vabanenud gaasid imenduvad läbi sooleseina ja väljuvad soole peristaltika abil.

Simetikoon toimib vaid füüsikaliselt ja ei osale keemilistes reaktsioonides ning on
farmakoloogiliselt ja füsioloogiliselt inertne.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Simetikoon ei imendu pärast suukaudset manustamist ning eritub muutumatul kujul pärast
seedetrakti läbimist.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed


Simetikoon on keemiliselt inertne ja ei imendu seedetraktist. Seega ei teki süsteemseid toksilisi
toimeid. Korduva annustamisega toksilisuse prekliinilised uuringud ravimi kartinogeensuse riski
ja reproduktsioonitoksilisuse hindamiseks, ei viita võimalikule ohule inimesel.


6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Makrogoolstearaat
Glütseroolmonostearaat 40-50
Karbomeer
Banaani maitseaine
Kaaliumatsesulfaam
Sorbitooli lahus (mittekristalluv)
Naatriumkloriid
Naatriumtsitraat
Naatriumhüdroksiid
Sorbiinhape
Puhastatud vesi

6.2. Sobimatus

Ei ole teada.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Pärast pudeli esmakordset avamist 6 kuud.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Karbis on 30 ml või 3 x 30 ml merevaiguvärvi klaasist keeratava korgi ja tilgutiga pudel.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamis- ja käsitsemisjuhend

Erijuhised puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Glienicker Weg 125
12489 Berliin, Saksamaa

8. Müügiloa number

313500

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE
KUUPÄEV

14.06.2000/28.02.2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäevRavimiametis kinnitatud septembris 2013