ESLOREX 10 MG

Toimeained: estsitalopraam

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 10mg 60TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on ESLOREX 10 MG ja milleks seda kasutatakse

Eslorex sisaldab estsitalopraami ja seda ravimit kasutatakse depressiooni ravis (depressiivsed episoodid) ja
ärevushäirete ravis (nt paanikahood ilma või koos agorafoobiaga, see on hirm viibida avalikus kohas, kus
abi ei pruugi ruttu saabuda, sotsiaalärevushäire ja obsessiiv-kompulsiivne häire).

Estsitalopraam kuulub antidepressantide gruppi, mida nimetatakse selektiivseteks serotoniini tagasihaarde
inhibiitoriteks (SSRI-d). Need ravimid toimivad läbi serotoniini-süsteemi ajus, suurendades seal
serotoniini sisaldust. Serotoniini süsteemi puudutavaid häireid peetakse depressiooni ja selle sarnaste
haiguste tekkes oluliseks faktoriks.

Selleks võib minna paar nädalat enne, kui hakkate end paremini tundma. Jätkake Eslorex'i'võtmist isegi
siis, kui enesetunde paranemine võtab aega.

Pidage nõu oma arstiga, kui te ei tunne ennast paremini või kui tunnete ennast halvemini.

2. Mida on vaja teada enne ESLOREX 10 MG võtmist

Ärge võtke Eslorex'i:
- kui olete estsitalopraami või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline.
- kui te võtate teisi ravimeid, mis kuuluvad gruppi, mida nimetatakse monoaminooksüdaasi (MAO)
inhibiitoriteks, sh selegiliin (mida kasutatakse Parkinson'i tõve raviks), moklobemiid (mida
kasutatakse depressiooni raviks) ja linesoliid (see on antibiootikum).
- kui te olete sündinud südamerütmihäiretega või esinevad teil rütmihäirete episoodid (seda on näha
EKG-s; saab määrata, kuidas süda töötab).
- kui te võtate ravimeid, mis ravivad südamerütmihäireid või mõjutavad südamerütmi (vt lõik 2
“Muud ravimid ja Eslorex”).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Eslorex’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Palun öelge oma arstile, kui teil on mõni muu
terviseprobleem või haigus, sest teie arst peab sellega arvestama. Eriti oluline on tal teada:
- kui teil on epilepsia. Ravi Eslorex’iga tuleb lõpetada, kui teil tekivad esimest korda krambid või
kui krambihoogude sagedus suureneb (vt ka lõik 4.).
- kui teie neerude või maksa töö on häiritud. Arst kohaldab vajadusel ravimi annust.
- kui teil on suhkurtõbi. Ravi Eslorex’iga võib mõjutada veresuhkru sisaldust. Insuliini ja/või
suukaudsete suhkurtõvevastaste ravimite annuseid tuleb kohaldada.
- kui teil on vere naatriumisisaldus langenud.
- kui teil on kalduvus kergesti tekkivatele verejooksudele või „sinikatele“.
- kui te saate elekterkrampravi.
- kui teil on südame pärgarterite haigus.
- kui teil on või on olnud probleeme südamega või on teil hiljuti olnud südameatakk.
- kui teil on puhkeolekus aeglane pulss ja/või te teate, et teil on pikka aega kestnud kõhulahtisuse ja
oksendamise või diureetikumide (vett väljaviivate) tablettide kasutamise tõttu soolade vaegus.
- kui te tunnete, et süda lööb kiiresti või ebaregulaarselt, et te tahate minestada, tunnete, et kukute
kokku või et pea käib püsti tõustes ringi, võib see viidata südame rütmihäiretele.
- kui teil on või on varasemalt olnud silmaprobleeme, nagu teatud tüüpi glaukoom (suurenenud
silma siserõhk).

Tähelepanu!
Sarnaselt teiste depressiooni või sarnaste haiguste ravis kasutatavate ravimitega, ei saabu ravitoime
koheselt. Pärast ravi alustamist Eslorex’iga võib minna mitu nädalat, enne kui te hakkate märkama
paranemise tunnuseid. Paanikahäirete ravi võtab paranemistunnuste ilmnemiseni aega tavaliselt 2...4
nädalat. Ravikuuri alguses võivad mõned patsiendid tunda ärevuse suurenemist, mis aga ravi jätkudes
kaob. Seetõttu on väga oluline arsti nõuandeid väga täpselt järgida ning ravi ilma arstiga nõu pidamata
mitte lõpetada ega annust muuta.

Enesetapumõtted ning depressiooni või ärevushäire süvenemine
Kui teil on depressioon ja/või ärevushäired, võivad teil mõnikord tekkida enesevigastamise- või
enesetapumõtted. Need võivad tekkida sagedamini, kui te hakkate võtma esimest korda antidepressante,
sest need ravimid nõuavad toimimiseks aega (tavaliselt umbes kaks nädalat, kuid vahel kauem).
Teil võivad sellised mõtted tõenäolisemalt tekkida:
- kui olete varem mõelnud enesetapule või enesevigastamisele.
- kui olete noor täiskasvanu. Informatsioon kliinilistest uuringutest on näidanud suurenenud suitsidaalse
käitumise riski psühhiaatriliste häiretega noortel, alla 25-aastastel täiskasvanutel, keda raviti
antidepressandiga.
Kui teil tekib enesevigastamise- või suitsiidimõtteid ükskõik mis ajal, võtke ühendust oma arstiga või
minge otsekohe haiglasse.
Teil võib abi olla sõbrale või sugulasele rääkimisest, et olete depressioonis või kannatate ärevushäire all
ning paluda neil seda infolehte lugeda. Te võite paluda neil öelda, kui nende arvates teie depressioon või
ärevushäire halveneb või kui nad on mures muutuste pärast teie käitumises.

Mõnedel maniakaal-depressiivse häirega patsientidel võib tekkida üleminek mania faasi. Seda
iseloomustavad ebatavalised ja kiiresti muutuvad ideed, mõõtmatu õnnetunne ja hüperaktiivsus. Sellise
kogemisel võtke palun oma arstiga ühendust.

Ravi esimestel nädalatel võivad ilmneda ka sellised sümptomid nagu rahutus, raskused rahulikult istuda
või seista. Selliste sümptomite ilmnemisel võtke kohe arstiga ühendust.
Mõnikord ei pruugi te ise eelnimetatud sümptomite ilmnemisest või olemusest aru saada, seetõttu võib
olla abiks, kui te oma sõpru või lähedasi palute end käitumise muutuste ja sümptomite ilmnemise osas
jälgida.
Kui teil tekivad rusuvad mõtted või ükskõik milline ülalnimetatud sümptomitest, rääkige kohe oma arstiga
või minge lähimasse haiglasse.

Kasutamine lastel ja alla 18-aastastel noorukitel
Eslorex’i ei tohi tavaolukorras kasutada laste ja alla 18-aastaste noorukite ravimisel. Tuleb silmas pidada,
et alla 18-aastastel lastel esineb antud ravimgruppi kuuluvate preparaatide kasutamisel suurenenud risk
kõrvaltoimete, nagu näiteks enesetapukatse, suitsiidimõtted ja vaenulik käitumine (peamiselt vägivaldsus,
vastanduv käitumine ja viha) tekkeks. Sellele vaatamata võib arst Eslorex’i määrata ka alla 18-aastastele
patsientidele juhul, kui ta leiab, et see on patsiendi huvides. Kui teie arst on Eslorex’i välja kirjutanud alla
18-aastasele isikule ja te soovite seetõttu konsultatsiooni, pöörduge uuesti oma arsti poole. Informeerige
oma arsti, kui alla 18-aastasel Eslorex’i kasutajal tekib või süveneb mõni ülalloetletud kõrvaltoimetest.
Lisaks ei ole antud vanusegrupis veel tõestatud Eslorex’i kasutamise pikaajalist mõju laste ja noorukite
kasvamisele, küpsemisele ja kognitiivsele ning käitumuslikule arengule.

Muud ravimid ja Eslorex
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid
ravimeid.
Palun teavitage oma arsti sellest, kui te võtate mõnda järgnevatest ravimitest:
- ”mitte-selektiivsed monoamiinooksüdaasi inhibiitorid (MAOI-d)”, mis sisaldavad toimeainena
kas fenelsiini, iproniasiidi, isokarboksasiidi, nialamiidi ja tranüültsüpromiini. Kui te olete mõnda
nendest ravimitest võtnud, peate te ootama 14 päeva, enne kui tohite Eslorex’i võtma hakata.
Pärast ravi lõppu Eslorex’iga, peate te ootama 7 päeva, ennem kui tohite allolevaid ravimeid
võtma hakata:
- “pöörduva toimega, selektiivsed MAO-A inhibiitorid”, mis sisaldavad moklobemiidi (see on
depressiooniravim).
- “pöördumatu toimega MAO-B inhibiitorid”, mis sisaldavad selegiliini (see on parkinsoni tõve
ravim). Need ravimid suurendavad kõrvaltoimete tekke riski.
- antibiootikum linesoliid.
- liitium (kasutatakse maniakaal-depressiivsete häirete raviks) ja trüptofaan.
- imipramiin ja desipramiin (mõlemad on depressiooni ravimid).
- sumatriptaan ja selle sarnased ravimid (kasutatakse migreeni peavalu ravis) ja tramadool (see on
tugev valuvaigisti). Need ravimid suurendavad kõrvaltoimete tekke riski .
- tsimetidiin, lansoprasool ja omeprasool (kasutatakse maohaavandite ravis), fluvoksamiin
(antidepressant) ja tiklopidiin (seda kasutatakse insuldiriski vähendamiseks). Need ravimid võivad
suurendada Eslorex’i sisaldust veres.
- naistepuna (Hypericum perforatum) - depressiooni ravis kasutatav taimne ravim.
- atsetüülsalitsüülhape ja mittesteroidsed põletikuvastased ained (ravimid, mida kasutatakse valu
leevendamiseks või vere vedeldamiseks, nn antikoagulandid). Need ravimid võivad suurendada
verejooksu tekke ohtu.
- varfariin, dipüridamool ja fenprokumoon (ravimid, mida kasutatakse vere vedeldamiseks, nn
antikoagulandid). Eslorex-ravi alustamisel ja lõpetamisel määrab arst tõenäoliselt teie vere
hüübimisaega, et kontrollida, kas teie hüübimisvastase ravimi annus on ikka õige.
- meflokviin (kasutatakse malaaria raviks), bupropioon (kasutatakse depressiooni raviks) ja
tramadool (kasutatakse tugeva valu raviks) võimaliku krambiläve vähenemise riski tõttu.
- neuroleptikumid (skisofreenia ja psühhooside ravis kasutavad ravimid) võimaliku krambiläve
vähenemise riski tõttu ja antidepressandid.
- flekainiid, propafenoon ja metoprolool (kasutatakse südame-veresoonkonna haiguste raviks),
desipramiin, klomipramiin ja nortriptülliin (antidepressandid) ning risperidoon, tioridasiin ja
haloperidool (psühhoosivastased ravimid). Eslorex’i annus võib vajada korrigeerimist.
- ravimid, mis põhjustavad kaaliumi- või magneesiumisisalduse langust veres, sest nende seisundite
korral suureneb eluohtliku südame rütmihäire tekkeoht.

Ärge võtke Eslorex’i, kui te võtate ravimeid südamerütmi probleemide tõttu või ravimeid, mis võivad
mõjutada südame rütmi, nagu näiteks IA ja III klassi antiarütmikumid, antipsühhootikumid (nt fenotiasiini
derivaadid, pimosiid, haloperidool), tritsüklilised antidepressandid, teatud antimikroobsed ained (nt
sparfloksatsiin, moksifloksatsiin, erütromütsiin IV, pentamidiin, malaariavastane ravi, eriti halofantriin),
teatud antihistamiinid (astemisool, misolastiin). Mistahes lisaküsimuste korral rääkige sellest oma arstiga.

Eslorex koos toidu, joogi ja alkoholiga
Eslorex’i võib võtta ilma või koos toiduga (vt lõik 3 “Kuidas Eslorex’i võtta”).
Nagu paljude muude ravimite võtmisel, ei tohi seda teha koos alkoholiga, kuigi eeldatavasti ei oma
Eslorex alkoholiga koostoimet.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.
Raseduse ja imetamise ajal ei tohi te Eslorex’i võtta, välja arvatud juhul, kui te olete koos arstiga sellega
kaasuvaid riske ja kasu arutanud.

Kui te võtate Eslorex’i raseduse esimese 3 kuu jooksul, peate te olema teadlik, et teie vastsündinul võivad
tekkida järgmised nähud: hingamisraskus, sinakas nahk, tõmblused, kehatemperatuuri muutused,
söötmisprobleemid, oksendamine, madal veresuhkru tase, jäigad või lõdvad lihased, erksad refleksid,
treemor, värisemine, ärrituvus, letargia, püsiv nutt, unetus ja uinumisraskused. Kui teie vastsündinul on
mõni nendest sümptomitest, võtke kohe oma arstiga ühendust.

Veenduge, et teie ämmaemand ja/või arst teavad, et te kasutate Eslorex’i. Tarvitatuna raseduse ajal, eriti
raseduse viimase 3 kuu jooksul, võivad ravimid nagu Eslorex suurendada imikutel riski tõsise seisundi
tekkeks, mida nimetatakse vastsündinu püsivaks pulmonaalseks hüpertensiooniks (PPHN), mis põhjustab
imikul kiirema hingamise ja sinaka näovärvi. Need sümptomid ilmnevad tavaliselt esimese 24 tunni
jooksul pärast lapse sündi. Kui see juhtub teie lapsega, peate te otsekohe pöörduma oma ämmaemanda
ja/või arsti poole.

Kui te peaksite raseduse ajal Eslorex'i kasutama, ärge kunagi katkestage ravi järsult.

Arvatakse, et Eslorex eritub rinnapiima.
.
On näidatud, et tsitalopraam, estsitalopraami-sarnane ravim, langetab loomkatsetes sperma kvaliteeti.
Teoreetiliselt võib see viljakust mõjutada, kuid mõju inimese viljakusele ei ole veel teada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ei ole soovitatav autot juhtida ega masinaid käsitseda kuni te ei tea, kuidas Eslorex teile mõjub.

3. Kuidas ESLOREX 10 MG võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu
oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud
Depressioon
Eslorex'i tavaline annus on 10 mg üks kord ööpäevas. Toime avaldub tavaliselt 2...4 nädala jooksul.
Annust võib suurendada maksimaalselt kuni 20 mg-ni ööpäevas.

Paanikahäired
Eslorex’i algannus on 5 mg, mida ühe nädala möödudes suurendatakse 10 mg-ni ööpäevas. Annust võib
suurendada maksimaalselt kuni 20 mg-ni ööpäevas.

Sotsiaalärevushäire
Eslorex’i tavaline annus on 10 mg üks kord ööpäevas. Sõltuvalt teie reageerimisest ravile võib arst annust
vähendada 5 mg-ni või suurendada maksimaalselt kuni 20 mg-ni ööpäevas.

Obsessiiv-kompulsiivne häire
Eslorex’i tavaline annus on 10 mg üks kord ööpäevas. Arst võib annust suurendada maksimaalselt kuni 20
mg-ni ööpäevas.

Eakad patsiendid (üle 65-aastased)
Tavaliselt soovitatakse alustada 5 mg Eslorex’iga, võetuna üks kord päevas. Arst võib seda annust
suurendada kuni 10 mg-ni päevas.

Lapsed ja alla 18-aastased noorukid
Eslorex’i ei anta lastele ja noorukitele. Täiendavat infot lugege lõigust 2 “Mida on vaja teada enne
Eslorex’i võtmist“

Te võite Eslorex’i võtta ilma või koos söögiga. Neelake tabletid vähese koguse veega alla. Ärge närige
tablette, need on mõrud.
Vajadusel saate tabletti poolitada, asetades selle kõvale alusele, poolitusjoon ülevalpool. Seejärel suruge
nimetissõrmedega tableti servadele.

Ravi kestvus
Võib kuluda paar nädalat enne, kui hakkate end paremini tundma. Jätkake Eslorex’i võtmist, isegi kui
parema enesetunde tekkimine võtab rohkem aega.
Ärge muuke ravimi annust ilma kõigepealt arstiga nõu pidamata.
Võtke Eslorex’i nii kaua, kui arst on seda soovitanud. Kui te ravi liiga ruttu lõpetate, võivad haiguse
sümptomid taastuda. Üldiselt on soovitatav, et ravi kestaks veel vähemalt kuni 6 kuud, pärast seda, kui te
olete end paremini tundma hakanud.

Kui teil on tunne, et Eslorex’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Eslorex’i rohkem kui ette nähtud
Kui te võtate Eslorex’i rohkem, kui ette kirjutatud, võtke ühendust oma arstiga või minge koheselt
lähimasse haiglasse. Tehke seda isegi juhul, kui te ei tunne end halvasti. Mõned üleannustamise tunnused
võivad olla pearinglus, värisemine, agiteeritus, krambid, kooma, iiveldus, oksendamine, südamerütmi
muutused, vererõhu langus ja vedelike/soolade sisalduse muutused organismis. Võtke Eslorex’i karp/purk
endaga haiglasse minnes kaasa.

Kui te unustate Eslorex’i võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Kui te unustasite annuse võtta ja
see tuleb teile enne magamaminemist meelde, võtke ravim kohe ära. Järgmisel päeval jätkake ravi nagu
tavaliselt. Kui ravimi võtmine tuleb teile meelde öösel või järgmisel päeval, jätke see kord vahele ja siis
jätkake nagu tavaliselt.

Kui te lõpetate Eslorex’i võtmise
Ärge lõpetage Eslorex’i võtmist enne, kui arst seda teile ütleb. Kui te olete ravikuuri lõpetanud, on
soovitatav Eslorex’i annust mitme nädala jooksul järk-järgult vähendada.
Kui te lõpetate ravi Eslorex’iga, eriti kui te teete seda järsku, võivad teil tekkida ärajätunähud. Need on
Eslorex-ravi lõppedes üsna tavalised. Nende nähtude tekke risk on suurem, kui Eslorex’i on kasutatud
pikka aega või suurtes annustes või kui annust on vähendatud liiga kiiresti. Enamikul inimestest on need
nähud kerged ja kaovad iseenesest paari nädalaga. Kuid mõnedel patsientidel võivad need avalduda üsna
intensiivselt või kesta kaua aega (2…3 kuud või kauem). Kui teil Eslorex-ravi lõppedes tekivad rasked
ärajätunähud, võtke palun oma arstiga ühendust. Ta võib paluda teil uuesti tablettide võtmisega alustada ja
lõpetab siis ravi palju aeglasemalt.
Ärajätunähtude hulka kuuluvad: pearinglus (tasakaaluhäired), nõeltega torkimise tunne, põletustunne (ja
harvem) elektrilöögi tunne, sh peas, unehäired (elavad unenäod, luupainajad, uinumisraskused),
ärevustunne, peavalu, halb enesetunne (iiveldus), higistamine (sh öine higistamine), rahutu või agiteeritud
olek, treemor (värinad), segaduses olek või desorienteeritus, ärritatud või liigemotsionaalne olek,
kõhulahtisus, nägemishäired, südame kloppimine või tunne, et süda lööb väga kõvasti (palpitatsioonid).

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed hakkavad kaduma tavaliselt paar nädalat pärast ravi algust. Te peate arvestama sellega, et
paljud kõrvaltoimed on samal ajal ka teie haiguse sümptomid ja seetõttu need ka leevenevad, kui te
hakkate end paremini tundma.

Kui teil ravi ajal tekib mõni alljärgnevatest kõrvaltoimetest, võtke palun oma arstiga ühendust:
Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st):
- ebatavalised verejooksud, sh seedetrakti ja päraku verejooks.

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st):
- Kui teil tekib naha-, keele-, huulte või näoturse, või hingamis- või neelamisraskused (allergiline
reaktsioon), võtke kohe arstiga ühendust või minge lähimasse haiglasse.
- Kui teil on kõrge palavik, agiteeritud käitumine, segasus, tõmblused ja lihaste järsud spasmid,
võivad need olla harvaesineva seisundi, mida nimetatakse serotoniini sündroomiks, tunnused.

Kui te seda tunnete, võtke arstiga ühendust.

Kui teil tekivad järgmised kõrvaltoimed, peate te koheselt arstiga ühendust võtma või minema lähimasse
haiglasse:
- urineerimisraskused, nt kusepeetus,
- krambid (tõmblused), vaata ka lõik 2 “Hoiatused ja ettevaatusabinõud”,
- naha ja silmavalgete kollasus on maksafunktsiooni häire/hepatiidi tunnuseks,
- kiire, ebaregulaarne südamerütm, minestamine, mis võivad olla eluohtliku seisundi, mida
nimetatakse Torsade de Pointes, sümptomiteks,
- enesevigastamise- või suitsiidimõtted (vt ka lõik 2 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”).

Lisaks eeltoodule, on teatatud veel järgmistest kõrvaltoimetest:
Väga sage (võib esineda enam kui 1 inimesel 10-st):
- halb enesetunne (iiveldus),
- peavalu.

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st):
- kinnine või vesine nina (sinusiit),
- söögiisu suurenemine või vähenemine,
- ärevus, rahutus, ebatavalised unenäod, uinumisraskused, unisus, pearinglus, haigutamine, värinad,
nahakipitus,
- kõhulahtisus, kõhukinnisus, oksendamine, suukuivus,
- suurenenud higistamine,
- lihas- ja liigesvalu (müalgia ja artralgia),
- seksuaalhäired (hilinenud ejakulatsioon, erektsioonihäired, seksuaalsuse vähenemine ning naistel
orgasmi saamise raskused),
- jõuetus, palavik,
- kehakaalu tõus.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st):
- kehakaalu langus,
- nõgeslööve (urtikaaria), nahalööve, sügelus (pruuritus),
- hammaste krigistamine, agiteeritus, närvilisus, paanikahood, segasusseisund,
- unehäired, maitsetundlikkuse häired, minestamine (sünkoop),
- pupillide laienemine (müdriaas), nägemishäired, helinad kõrvus (tinnitus),
- juuste väljalangemine,
- tupeverejooks,
- kiire südamerütm,
- käte või jalgade turse,
- ninaverejooks.

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st):
- agressiivsus, isiksuse häired (depersonalisatsioon), hallutsinatsioonid,
- aeglane südamerütm,

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):
- naatriumisisalduse langus veres (selle tunnused on halb enesetunne, iiveldus, lihasnõrkus või
segasus),
- vererõhu langusest tingitud pearinglus püstitõusmisel (ortostaatiline hüpotensioon),
- muutused maksaanalüüside tulemustes (maksaensüümide sisalduse suurenemine veres),
- liigutuste häired (lihaste tahtmatud liigutused),
- valulik erektsioon (priapism),
- veritsused, sh naha ja limaskestade veritsused (ekhümoos) ja vereliistakute madal sisaldus
(trombotsütopeenia),
- naha või limaskestade äkki tekkinud turse (angioödeem),
- erituva uriinihulga suurenemine (ADH liignõristus),
- piima eritumine rindadest mitte-imetavatel naistel,
- mania,
- muutused südamerütmis (mida nimetatakse QT-intervalli pikenemiseks, see on näha EKG-s,
südame elektrilises aktiivsuses).

Lisaks on mõned kõrvaltoimed teada ravimite puhul, millel on sarnane toime estsitalopraamiga (Eslorex’i
toimeaine). Nendeks on:
- motoorne rahutus (akatiisia),
- isutus (anoreksia).

Seda tüüpi ravimeid võtvatel patsientidel on täheldatud luumurdude tekke suurenenud riski.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka
selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee
kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.
.

5. Kuidas ESLOREX 10 MG säilitada

Hoike seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil pärast "Kõlblik kuni".
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Eslorex sisaldab
- Toimeaine on estsitalopraam. Üks tablett sisaldab 10 mg estsitalopraami (oksalaadina)
- Abiained on
Tableti sisu: mikrokristalliline tselluloos (E460), naatriumkroskarmelloos (E468), kolloidne veevaba
ränidioksiid, magneesiumstearaat (E470b)
Tableti kate: hüpromelloos (E464), titaandioksiid (E171), makrogool 400.

Kuidas Eslorex välja näeb ja pakendi sisu
Ovaalsed (ca 8,1 x 5,6 mm), valged, poolitusjoonega ühel poolel, õhukese polümeerikattega tabletid.
Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Pakendi suurused: 30 või 60 tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja:
Zentiva k.s.
U kabelovny 130
102 37 Prague 10
Tšehhi Vabariik

Tootja:
Saneca Pharmaceuticals a.s.
Nitrianska 100
920 27 Hlohovec
Slovakkia Vabariik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
sanofi-aventis Estonia OÜ
Pärnu mnt 139E/2
Tallinn 11317
Eesti
Tel. +372 627 34 88
Faks. +372 627 34 81

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:

Austria

Esoprex 5/10/15/20 mg - Filmtabletten
Bulgaaria

Esopreks 10 mg filmirani tabletki
TÅ¡ehhi Vabariik
Esoprex 10/15 mg
Eesti

Eslorex 10 mg
Rumeenia

Eslorex 5/10/15/20 mg comprimate filmate
Slovakkia

Esoprex 10 mg

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Eslorex 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks tablett sisaldab 10 mg estsitalopraami (estsitalopraamoksalaadina).

INN. Escitalopramum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tabletid.

Ovaalsed (ca 8,1 x 5,6 mm), valged, poolitusjoonega ühel poolel, õhukese polümeerikattega tabletid.
Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Depressioon.
Paanikahäire agorafoobiaga või ilma.
Sotsiaalärevushäire (sotsiaalfoobia).
Obsessiiv-kompulsiivne häire.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

20 mg ületavate ööpäevaste annuste ohutus ei ole tõestatud.

Eslorex’i manustatakse üks kord ööpäevas ja seda võib võtta koos toiduga või ilma.

Depressioon
Tavaline annus on 10 mg üks kord ööpäevas. Sõltuvalt patsiendi individuaalsest ravivastusest võib
annust suurendada maksimaalselt 20 mg-ni ööpäevas.

Antidepressiivne toime avaldub tavaliselt 2...4 nädala jooksul. Pärast sümptomite taandumist on
ravivastuse kindlustamiseks vajalik ravi jätkamine vähemalt 6 kuu jooksul.

Paanikahäire agorafoobiaga või ilma
Soovitatav algannus on 5 mg, mida ühe nädala möödudes suurendatakse 10 mg-ni ööpäevas. Sõltuvalt
patsiendi reageerimisest ravile võib annust veelgi suurendada, maksimaalselt 20 mg-ni ööpäevas.

Maksimaalne toime saabub ligikaudu 3 kuu pärast. Ravi kestab mitu kuud.

Sotsiaalärevushäire
Tavaline annus on 10 mg üks kord ööpäevas. Sümptomid taanduvad tavaliselt 2...4 nädala jooksul.
Sõltuvalt patsiendi individuaalsest ravivastusest võib annust seejärel vähendada 5 mg-ni või
suurendada maksimaalselt 20 mg-ni ööpäevas.

Sotsiaalärevushäire on kroonilise kuluga haigus ning ravivastuse tagamiseks on soovitatav ravi jätkata
12 nädala jooksul. Ravile reageerinute pikaajalist ravi on uuritud 6 kuu jooksul ning seda võib kaaluda
individuaalselt retsidiivi vältimiseks; ravi efektiivsust tuleb regulaarsete ajavahemike järel uuesti
hinnata.

Sotsiaalärevushäire on spetsiifilise häire hästi defineeritud diagnostiline termin, mida ei tohi segi ajada
ülemäärase häbelikkusega. Farmakoteraapia on näidustatud vaid juhul, kui häire segab
märkimisväärselt professionaalset ja ühiskondlikku tegevust.

Ei ole hinnatud selle ravi tähtsust võrreldes kognitiiv-käitumusliku raviga. Farmakoteraapia on osa
üldisest ravistrateegiast.

Obsessiiv-kompulsiivne häire
Algannus on 10 mg üks kord ööpäevas. Sõltuvalt patsiendi individuaalsest ravivastusest võib annust
suurendada kuni maksimaalselt 20 mg-ni ööpäevas.

Kuna obsessiiv-kompulsiivne häire on krooniline haigus, on sümptomitest vabanemiseks vajalik ravi
piisava aja jooksul.

Ravi efektiivsust ja kasutatavat annust tuleb regulaarsete ajavahemike järel uuesti hinnata (vt lõik 5.1).

Eakad patsiendid (>65-aastased)
Algannus on 5 mg üks kord ööpäevas. Sõltuvalt patsiendi individuaalsest ravivastusest võib annust
suurendada 10 mg-ni ööpäevas (vt lõik 5.2).

Eakatel patsientidel ei ole Eslorex’i efektiivsust sotsiaalärevushäire korral uuritud.

Lapsed ja noorukid (<18-aastased)
Eslorex’i ei tohi lastel ja alla 18-aastastel noorukitel kasutada (vt lõik 4.4).

Neerufunktsiooni häired
Kerge kuni mõõduka neerukahjustusega patsientidel ei ole annuse kohandamine vajalik. Raske
neerufunktsiooni häirega (CLCR alla 30 ml/min) patsientide korral on soovitav rakendada ettevaatust
(vt lõik 5.2).

Maksafunktsiooni häired
Kerge või mõõduka maksakahjustusega patsientidel on esimesel kahel ravinädalal soovitatav kasutada
algannust 5 mg ööpäevas. Sõltuvalt patsiendi individuaalsest ravivastusest võib annust suurendada 10
mg-ni ööpäevas. Raske maksafunktsiooni häirega patsientide korral on soovitav rakendada ettevaatust
ning annust suurendada erilise ettevaatusega (vt lõik 5.2).

Aeglased CYP2C19 abil metaboliseerijad
Patsientidele, kes on teadaolevalt CYP2C19 aeglased metaboliseerijad, on soovitatav algannus kahel
esimesel ravinädalal 5 mg ööpäevas.
Sõltuvalt patsiendi individuaalsest ravivastusest võib annust suurendada 10 mg-ni ööpäevas (vt lõik
5.2).

Ravi lõpetamisel ilmnevad ärajätusümptomid
Vältida tuleb ravi järsku lõpetamist. Estsitalopraam-ravi tuleb lõpetada annust järk-järgult 1...2 nädala
jooksul vähendades, et vähendada ärajätunähtude tekkeriski (vt lõigud 4.4 ja 4.8). Kui annuse
vähendamise või ravi lõpetamise järgselt ilmnevad talumatuse sümptomid, võib kaaluda ravi jätkamist
eelnevalt kasutatud annusega. Seejärel võib arst jätkata annuse vähendamist, kuid see peab toimuma
aeglasemalt.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus estsitalopraami või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Samaaegne ravi mitteselektiivsete pöördumatu toimega monoaminooksüdaasi (MAO) inhibiitoritega
on vastunäidustatud serotoniinisündroomi tekke ohu tõttu, millega kaasuvad agiteeritus, treemor,
hüpertermia jt (vt lõik 4.5).

Estsitalopraami kombineerimine pöörduva toimega MAO-A inhibiitoritega (sh moklobemiid) või
pöörduva toimega mitteselektiivse MAO-inhibiitor linesoliidiga on vastunäidustatud
serotoniinisündroomi tekke riski tõttu (vt lõik 4.5).

Estsitalopraam on vastunäidustatud teadaolevalt pika QT-intervalli või kaasasündinud pika QT-
intervalliga patsientidel.

Estsitalopraam on vastunäidustatud koos ravimitega, mis teadaolevalt pikendavad QT-intervalli (vt
lõik 4.5).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Alljärgnevad hoiatused ja ettevaatusabinõud kehtivad SSRI-de (selektiivsete serotoniini tagasihaarde
inhibiitorite) kohta.

Kasutamine lastel ja alla 18-aastastel noorukitel
Eslorex'i ei tohi kasutada laste ja alla 18-aastaste noorukite raviks. Kliinilistes uuringutes täheldati
antidepressantidega ravitud lastel ja noorukitel platseebot saanutega võrreldes sagedamini suitsidaalset
käitumist (suitsiidikatse ja suitsiidimõtted) ja vaenulikkust (valdavalt agressiivsus, vastanduv
käitumine ja viha). Kui kliinilise vajaduse korral otsustatakse siiski ravida, tuleb patsienti hoolega
jälgida suitsidaalsuse nähtude ilmnemise suhtes. Lisaks puuduvad lastelt ja noorukitelt saadud
pikaajalised ohutusandmed kasvu, küpsemise ning kognitiivse ja käitumusliku arengu kohta.

Paradoksaalne ärevus
Mõnel paanikahäirega patsiendil võib antidepressiivse ravi alguses tekkida ärevuse sümptomite
süvenemine. Selline paradoksaalne reaktsioon taandub tavaliselt esimese kahe ravinädala jooksul.
Anksiogeense toime tõenäosuse vähendamiseks soovitatakse kasutada väikest algannust (vt lõik 4.2).

Krambid
Kui patsiendil tekivad esmakordselt krambid, või kui epilepsia diagnoosiga patsientidel esineb
krambihoogude esinemissageduse tõus, tuleb estsitalopraam ära jätta. SSRI-te kasutamist tuleb vältida
ravile allumatu epilepsia korral, efektiivselt ravitud epilepsiaga patsiendid peavad ravi ajal olema
hoolika jälgimise all.

Mania
Selektiivseid serotoniini tagasihaarde inhibiitoreid tuleb ettevaatlikult kasutada patsientidel, kellel on
anamneesis mania/hüpomania. Mania sümptomite tekkimisel tuleb ravim ära jätta.

Diabeet
Diabeetikutel võib ravi selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitoritega muuta veresuhkru
tasakaalu (hüpoglükeemia või hüperglükeemia). Vajalikuks võib osutuda insuliini ja/või suukaudsete
antidiabeetikumide annuse korrigeerimine.

Suitsiid/suitsiidimõtted või kliiniline halvenemine
Depressioon on seotud suitsiidimõtete, enesevigastamise ja suitsiidi (suitsiidiga seotud juhtumite)
suurenenud ohuga, mis püsib kuni remissiooni saabumiseni. Kuna paranemist ei pruugi ilmneda
esimese paari või enama ravinädala jooksul, tuleb patsiente hoolikalt jälgida kuni paranemise
ilmnemiseni. Nagu näitab kliiniline kogemus, võib paranemise algstaadiumis suitsiidioht suureneda.

Suitsiididega seotud juhtude suurenenud risk võib olla seotud ka muude psüühikahäiretega, mille
raviks estsitalopraami kasutatakse. Lisaks võivad need haigused esineda depressiooniga samaaegselt.
Seetõttu tuleb muude psüühikahäiretega patsientide ravimisel rakendada samu ettevaatusabinõusid
nagu depressiooniga patsientide ravimisel.

Patsientidel, kellel on esinenud suitsiidiga seotud juhte või kellel esinevad suitsiidimõtted enne ravi
alustamist, on teadaolevalt suurem risk suitsiidimõteteks või -katseks ning neid tuleb ravi ajal
hoolikalt jälgida. Antidepressante saavate psühhiaatriliste häiretega täiskasvanute hulgas läbiviidud
platseebokontrollitud kliiniliste uuringute meta-analüüs näitas antidepressante saavate alla 25-aastaste
patsientide suitsidaalse käitumise suurenenud riski võrreldes platseeboga. Ravikuuriga peaks
kaasnema patsientide, iseäranis kõrge riskiga patsientide, põhjalik järelvalve, seda eriti ravi alguses ja
annuse muutmise järel.
Patsiente (ja nende hooldajaid) tuleb teavitada vajadusest jälgida tervislikku seisundit iga võimaliku
kliinilise halvenemise (kaasa arvatud uute sümptomite teke), suitsiidimõtete/suitsidaalse käitumise ja
ebatavaliste muutuste suhtes käitumises ning pöörduda sellistel juhtudel koheselt arsti poole.

Akatiisia/psühhomotoorne rahutus
Selektiivsete serotoniini/noradrenaliini tagasihaarde inhibiitorite kasutamist on seostatud akatiisia
tekkega, mida iseloomustab subjektiivselt ebameeldiv või häiriv rahutus ja liikumisvajadus, millega
sageli kaasneb võimetus paigal istuda või seista. See tekib suurema tõenäosusega esimesel paaril
ravinädalal. Nende sümptomitega patsientidel võib annuse suurendamine olla kahjulik.

Hüponatreemia
Selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite kasutamisel on harva kirjeldatud hüponatreemiat,
mis on arvatavasti tingitud antidiureetilise hormooni liignõristuse sündroomist (SIADH) ning taandub
üldjuhul ravi lõpetamise järgselt. Ettevaatlik peab olema riskigrupi patsientide puhul, nagu eakad, või
tsirroosiga patsiendid, või kasutatuna kombinatsioonis teiste hüponatreemiat põhjustavate ravimitega.

Hemorraagia
Selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite kasutamisel on kirjeldatud verevalumite ja purpuri
teket. Neid ravimeid kasutavate patsientide puhul peab olema ettevaatlik, eriti kui nad kasutavad
samaaegselt suukaudseid antikoagulante, teadaolevalt trombotsüütide funktsiooni mõjutavaid ravimeid
(nt atüüpilised antipsühhootikumid ja fenotiasiinid, enamik tritsüklilisi antidepressante,
atsetüülsalitsüülhape jt mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (MSPVA’d), tiklopidiin ja
dipüridamool), samuti patsientidel, kellel esineb eelsoodumus verejooksu tekkeks.

Elekterkrampravi (EKR)
Selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite ja elekterkrampravi samaaegse kasutamise kliiniline
kogemus on vähene, mistõttu on vajalik ettevaatus.

Serotoniinisündroom
Ettevaatlik peab olema estsitalopraami kasutamisel koos serotoniinergilise toimega ravimitega, nagu
sumatriptaan või teised triptaanid, tramadool ja trüptofaan.
Harvadel juhtudel on selektiivseid serotoniini tagasihaarde inhibiitoreid koos serotoniinergiliste
ravimitega kasutavatel patsientidel kirjeldatud serotoniinisündroomi. Selle sündroomi kujunemisele
võib viidata järgmiste sümptomite koosesinemine: agiteeritus, treemor, müokloonus ja hüpertermia.
Serotoniinisündroomi tekkimisel tuleb koheselt lõpetada selektiivse serotoniini tagasihaarde inhibiitori
ja serotoniinergilise ravimi kasutamine ning alustada sümptomaatilist ravi.

Naistepuna
Selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite ja naistepunaürti (Hypericum perforatum)
sisaldavate ravimtaimepreparaatide kooskasutamisel võib suureneda kõrvaltoimete esinemissagedus
(vt lõik 4.5).

Ravi lõpetamisel ilmnevad ärajätunähud
Ravi lõpetamise järgselt esineb sageli ärajätunähtusid, eriti kui ravi lõpetatakse järsku (vt lõik 4.8).
Kliinilistes uuringutes täheldati ärajätunähtusid ligikaudu 25% estsitalopraamiga ravitud ja 15%
platseebot saanud patsientidest.

Ärajätunähtude risk võib sõltuda mitmetest teguritest, sealhulgas ravi kestusest ja annusest ning
annuse vähendamise kiirusest. Kõige sagedamini kirjeldatud reaktsioonideks on pearinglus,
tundehäired (sh paresteesia ja elektrilöögi taoline tunne), unehäired (sh unetus ja elavad unenäod),
agiteeritus või ärevus, iiveldus ja/või oksendamine, treemor, segasus, higistamine, peavalu,
kõhulahtisus, südamepekslemine, emotsionaalne ebastabiilsus, ärrituvus ja nägemishäired. Need
sümptomid on üldised kerged kuni mõõdukad, ent mõnedel patsientidel võivad need olla tugevalt
väljendunud.
Need sümptomid tekivad tavaliselt esimese paari päeva jooksul pärast ravi lõpetamist, kuid neid on
väga harva kirjeldatud patsientidel, kes on jätnud kogemata annuse võtmata. Need sümptomid on
tavaliselt iselimiteeruvad ja taanduvad enamasti 2 nädala jooksul, kuigi osadel inimestel võivad need
kesta kauem (2...3 kuud või kauem). Seetõttu tuleb estsitalopraam-ravi lõpetada annust järk-järgult
mitme nädala või kuu jooksul vähendades, lähtudes patsiendi vajadustest (vt lõik 4.2 „Ravi
lõpetamisel ilmnevad ärajätunähud”).

Südame isheemiatõbi
Väheste kliiniliste kogemuste tõttu peab ettevaatusega ravima südame isheemiatõvega patsiente (vt
lõik 5.3).

QT-intervalli pikenemine
On leitud, et estsitalopraam põhjustab annusest-sõltuvat QT-intervalli pikenemist. QT-intervalli
pikenemise ja ventrikulaarsete arütmiate, sh torsade de pointes’ juhtusid on kirjeldatud
turuletulekujärgsel perioodil, peamiselt naissoost patsientidel, hüpokaleemiaga või olemasoleva QT-
intervalli pikenemise või muude südamehaigustega patsientidel (vt lõigud 4.3, 4.5, 4.8, 4.9 ja 5.1).
Väljendunud bradükardia või hiljutise ägeda müokardiinfarkti või kompenseerimata
südamepuudulikkusega patsientide puhul on vajalik ettevaatus.
Elektrolüütide tasakaaluhäired, nt hüpokaleemia ja hüpomagneseemia suurendavad pahaloomulise
arütmia tekke riski ja need seisundid tuleb korrigeerida enne estsilalopraam-ravi algust.
Kui ravitakse stabiilse südamehaigusega patsienti, on enne ravi algust soovitatav teha EKG.
Kui ravi ajal estsitalopraamiga tekivad südamearütmia nähud, tuleb ravi katkestada ja teha EKG.

Suletudnurga glaukoom
SSRI-d, sh estsitalopraam, võivad mõjutada pupilli suurust, mille tagajärjel tekib müdriaas. Selline
müdriaatiline toime võib mõjuda silmanurka ahendavalt, mille tagajärjel tõuseb silmasisene rõhk ning
tekib suletudnurga glaukoom, eriti eeldsoodumusega patsientidel. Seetõttu peab estsitalopraami
suletudnurga glaukoomiga või glaukoomi anamneesiga patsientidel kasutama ettevaatusega.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Farmakodünaamilised
Vastunäidustatud kombinatsioonid:

Pöördumatu toimega mitteselektiivsed MAO inhibiitorid
Raskekujulisi reaktsioone on kirjeldatud patsientidel, kes saavad selektiivset serotoniini tagasihaarde
inhibiitorit kombinatsioonis mitteselektiivse, pöördumatu toimega monoaminooksüdaasi (MAO)
inhibiitoriga, ning patsientidel, kes on hiljuti lõpetanud ravi selektiivse serotoniini tagasihaarde
inhibiitoriga ja alustanud ravi sellise MAO inhibiitoriga (vt lõik 4.3). Mõnedel juhtudel on tekkinud
serotoniinisündroom (vt lõik 4.8).

Estsitalopraami kasutamine koos mitteselektiivsete pöördumatu toimega MAO inhibiitoritega on
vastunäidustatud. Ravi estsitalopraamiga võib alustada 14 päeva pärast mitteselektiivse MAO
inhibiitori ärajätmist. Ravi mitteselektiivse pöördumatu toimega MAO inhibiitoriga võib alustada 7
päeva pärast estsitalopraam-ravi lõppu.

Pöörduva toimega selektiivne MAO-A inhibiitor (moklobemiid)
Serotoniinisündroomi ohu tõttu on estsitalopraami kombineerimine MAO-A inhibiitoriga, nagu
moklobemiid vastunäidustatud (vt lõik 4.3). Kui nende kooskasutamine osutub vajalikuks, tuleb ravi
alustada minimaalsete soovitatud annustega ja patsienti kliiniliselt jälgida.

Pöörduva toimega mitteselektiivne MAO-inhibiitor (linesoliid)
Antibiootikum linesoliid on pöörduva toimega mitteselektiivne MAO-inhibiitor ja seda ei peaks
kasutama patsiendil, keda ravitakse estsitalopraamiga. Kui nende kooskasutamine osutub vajalikuks,
peavad manustatavad annused olema minimaalsed ja range kliinilise jälgimise all (vt lõik 4.3).

Pöördumatu toimega selektiivne MAO-B inhibiitor (selegiliin)
Kombinatsioon selegiliiniga (pöördumatu toimega MAO-B inhibiitor) nõuab ettevaatust
serotoniinisündroomi tekkeohu tõttu. Koos ratseemilise tsitalopraamiga on ohutult kasutatud selegiliini
annustes kuni 10 mg ööpäevas.

QT intervalli pikenemine
Farmakokineetilisi ja farmakodünaamilisi uuringuid estsitalopraami ja teiste, teadaolevalt QT-
intervalli pikendavate ravimite vahel läbi viidud ei ole. Estsitalopraami ja nende ravimite vahelist
aditiivset toimet ei saa välistada. Seetõttu on estsitalopraami ja QT-intervalli pikendavate ravimite, nt
IA ja III klassi antiarütmikumid, antipsühhootikumid (nt fenotiasiini derivaadid, pimosiid,
haloperidool), tritsüklilised antidepressandid, teatud antimikroobsed ained (nt sparfloksatsiin,
moksifloksatsiin, erütromütsiin i.v., pentamidiin, malaariavastased ravimid, eriti halofantriin), teatud
antihistamiinikumid (astemisool, misolastiin) jne, koosmanustamine vastunäidustatud.

Ettevaatust nõudvad kombinatsioonid:

Serotoniinergilised ravimid
Manustamine koos serotoniinergiliste ravimitega (nt tramadool, sumatriptaan ja teised triptaanid) võib
põhjustada serotoniini sündroomi.

Krambiläve alandavad ravimid
Selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid võivad alandada krambiläve. Ettevaatlik peab olema
teiste krambiläve alandavate ravimite samaaegsel kasutamisel (nt antidepressandid [tritsüklilised,
selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid), neuroleptikumid (fenotiasiinid, tioksanteenid ja
butürofenoonid), meflokiin, bupropioon ja tramadool).

Liitium, trüptofaan
Selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite manustamisel koos liitiumi või trüptofaaniga võib
viimaste toime tugevneda; seetõttu peab nende ravimite samaaegsel kasutamisel olema ettevaatlik.

Naistepunaürt
Selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite ja naistepunaürti (Hypericum perforatum)
sisaldavate ravimtaimepreparaatide kooskasutamisel võib suureneda kõrvaltoimete esinemissagedus
(vt lõik 4.4).

Hemorraagia
Estsitalopraami kasutamisel koos suukaudsete antikoagulantidega võivad muutuda viimaste toime.
Suukaudseid antikoagulante saavatel patsientidel tuleb estsitalopraam-ravi alustamisel või lõpetamisel
hoolikalt jälgida hüübimisnäitajaid (vt lõik 4.4). Mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA)
samaaegne kasutamine võib suurendada verejooksu riski (vt lõik 4.4).

Alkohol
Estsitalopraami ja alkoholi kooskasutamisel ei ole oodata farmakodünaamilisi ega farmakokineetilisi
koostoimeid. Ent nagu ka teiste psühhotroopsete ravimite puhul, ei soovitata ravi ajal alkoholi
tarvitada.

Hüpokaleemiat/hüpomagneseemiat tekitavad ravimid
Hüpokaleemiat/hüpomagneseemiat tekitavate ravimitega kooskasutamisel on vajalik ettevaatus, sest
need seisundid suurendavad riski maliigsete arütmiate tekkeks (vt lõik 4.4).

Farmakokineetilised koostoimed

Teiste ravimite mõju estsitalopraami farmakokineetikale
Estsitalopraami metabolism toimub peamiselt CYP2C19 vahendusel. Vähemal määral võivad selles
osaleda ka CYP3A4 ja CYP2D6. Põhimetaboliidi S-DCT (demetüülestsitalopraam) metabolismi näib
osaliselt katalüüsivat CYP2D6.

Estsitalopraami manustamine koos 30 mg omeprasooliga üks kord päevas (CYP2C19 inhibiitor) viis
estsitalopraami plasmakontsentratsiooni mõõduka (ligikaudu 50%) suurenemiseni.

Estsitalopraami manustamine koos 400 mg tsimetidiiniga kaks kord päevas (mõõdukalt tugev üldine
ensüümide inhibiitor) viis estsitalopraami plasmakontsentratsiooni mõõduka (ligikaudu 70%)
suurenemiseni. Estsitalopraami koosmanustamisel tsimetidiiniga on vajalik ettevaatus. Vajalikuks võib
osutuda annuste kohaldamine.

Seega peab olema ettevaatlik, kui estsitalopraami kasutatakse koos CYP2C19 inhibiitoritega (nt
omeprasool, esomeprasool, fluvoksamiin, lansoprasool, tiklopidiin) või tsimetidiiniga. Vajalikuks võib
osutuda estsitalopraami annuse vähendamine, mis põhineb kõrvaltoimete ilmnemisel samaaegse ravi
korral.

Estsitalopraami toime teiste ravimite farmakokineetikale
Estsitalopraam on ensüüm CYP2D6 inhibiitor. Ettevaatlik peab olema estsitalopraami manustamisel
koos ravimitega, mis metaboliseeruvad põhiliselt nimetatud ensüümi vahendusel ja millel on kitsas
terapeutiline indeks, nt flekainiid, propafenoon ja metoprolool (kasutamisel südamepuudulikkuse
korral) või mõned kesknärvisüsteemi toimivad ravimid, mis metaboliseeruvad peamiselt CYP2D6
kaudu, nt antidepressandid (desipramiin, klomipramiin ja nortriptülliin) või antipsühhootikumid
(risperidoon, tioridasiin ja haloperidool). Vajalik võib olla annuse korrigeerimine.

Samaaegne manustamine koos desipramiini või metoprolooliga viis mõlemal juhul nimetatud kahe
CYP2D6 substraadi plasmakontsentratsiooni kahekordse suurenemiseni.
In vitro uuringud on näidanud, et estsitalopraam võib põhjustada CYP2C19 nõrka inhibeerimist.
CYP2C19 poolt metaboliseeritavate ravimite samaaegsel kasutamisel peab olema ettevaatlik.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Estsitalopraami kasutamise kohta raseduse ajal on vähe kliinilisi andmeid.
Estsitalopraami reproduktsioonitoksilisuse uuringutes rottidega täheldati ravimi embrüo-fetotoksilist
toimet, kuid mitte väärarengute esinemisssageduse suurenemist (vt lõik 5.3).
Eslorex’i tohib raseduse ajal kasutada vaid äärmisel vajadusel ja ainult pärast riski/kasu suhte hoolikat
hindamist.
Kui Eslorex’i kasutamine jätkub raseduse teises pooles, eriti kolmandal trimestril, tuleb vastsündinuid
jälgida. Raseduse ajal ei tohi ravi lõpetada järsku.
Pärast selektiivsete serotoniini/noradrenaliini tagasihaarde inhibiitorite kasutamist raseduse lõpuosas
võivad vastsündinutel tekkida järgmised sümptomid: respiratoorne distress, tsüanoos, apnoe, krambid,
ebastabiilne kehatemperatuur, imemisraskus, oksendamine, hüpoglükeemia, hüpertoonia, hüpotoonia,
hüperrefleksia, treemor, närvilisus, ärrituvus, letargia, pidev nutt, somnolentsus ja unehäired. Need
võivad viidata nii serotoniinergilistele toimetele kui ärajätunähtudele. Enamikel juhtudel ilmnevad
komplikatsioonid vahetult või varsti (<24 tundi) pärast sünnitust.
Epidemioloogilised andmed näitavad, et SSRI-de kasutamine, eriti raseduse hilises järgus, võib
suurendada vastsündinu pulmonaalse hüpertensiooni tekke riski (PPHN). Täheldatud riski esines
ligikaudu 5 juhul 1000 raseduse kohta. Üldpopulatsioonis on esinemissagedus 1…2 PPHN/1000
raseduse kohta.

Imetamine
Eeldatavasti eritub estsitalopraam rinnapiima.
Seetõttu ei ole rinnaga toitmine ravi ajal soovitatav.

Fertiilsus
Loomkatsetes on näidatud et tsitalopraam võib mõjutada sperma kvaliteeti (vt lõik 5.3). Mõned
SSRI'de kohta käivad juhupõhised raportid inimestelt on näidanud, et selline toime spermale on
pöörduv. Toimet inimese fertiilsusele ei ole veel täheldatud.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Kuigi estsitalopraamil ei ole leitud ebasoodsat mõju intellektuaalsele või psühhomotoorsele
funktsioonile, võib iga psühhoaktiivne ravim mõjutada otsustusvõimet või oskusi.
Patsiente tuleb hoiatada, et ravim võib mõjutada autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimeid esineb sagedamini 1. või 2. ravinädalal, edasise ravi käigus nende intensiivsus ja
sagedus tavaliselt väheneb.

Kõrvaltoimete tabelkokkuvõte
Järgnevalt on organsüsteemi klassi ja esinemissageduse järgi toodud kõrvaltoimed, mis on
iseloomulikud selektiivsetele serotoniini tagasihaarde inhibiitoritele ning mida on kirjeldatud ka
estsitalopraami puhul platseebokontrolliga kliinilistes uuringutes või spontaansete turuletulekujärgsete
teadetena.
Esinemissagedused on saadud kliinilistest uuringutest; need ei ole platseebo-korrigeeritud.
Esinemissagedused on toodud järgmiselt: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt
(≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10000) või teadmata (ei saa
hinnata olemasolevate andmete alusel).

Organsüsteemi klass
Esinemissagedus Kõrvaltoimed
Vere ja lümfisüsteemi
Teadmata
Trombotsütopeenia
häired
Immuunsüsteemi
Harv
Anafülaktiline reaktsioon
häired
Endokriinsüsteemi
Teadmata
ADH liignõristus
häired
Ainevahetus- ja
Sage
Söögiisu langus, söögiisu suurenemine, kehakaalu tõus
toitumishäired
Aeg-ajalt
Kehakaalu langus
Teadmata
Hüponatreemia, anoreksia2
Psühhiaatrilised häired
Sage
Ärevus, rahutus, ebatavalised unenäod
Naised ja mehed: libiido langus
Naised: anorgasmia
Aeg-ajalt
Bruksism, agiteeritus, närvilisus, paanikahood,
segasusseisund
Harv
Agressiivsus, depersonalisatsioon, hallutsinatsioonid,
suitsiidiga seotud juhud (vt lõik 4.4)
Teadmata
Mania, suitsiidimõtted ja suitsidaalne käitumine1
Närvisüsteemi häired
Väga sage
Peavalu

Sage
Unetus, unisus, pearinglus, paresteesia, treemor
Aeg-ajalt
Maitsetundlikkuse häired, unehäired, minestamine
Harv
Serotoniini sündroom
Teadmata
Düskineesia, liigutuste häired, krambid, psühhomotoorne
rahutus/akatiisia2
Silma kahjustused
Aeg-ajalt
Müdriaas, nägemishäired
Kõrva ja labürindi
Aeg-ajalt
Tinnitus
kahjustused
Südame häired
Aeg-ajalt
Tahhükardia
Harv
Bradükardia
Teadmata
Elektrokardiogrammis QT-pikenemine, ventrikulaarsed
arütmiad, sh torsade de pointes
Vaskulaarsed häired
Teadmata
Ortostaatiline hüpotensioon
Respiratoorsed,
Sage
Sinusiit, haigutamine
rindkere ja
Aeg-ajalt
Ninaverejooks
mediastiinumi häired
Seedetrakti häired
Väga sage
Iiveldus
Sage
Diarröa, kõhukinnisus, oksendamine, suukuivus
Aeg-ajalt
Seedetrakti verejooks (k.a rektaalne verejooks)
Maksa ja sapiteede
Teadmata
Hepatiit, maksaanalüüside kõrvalekalded
häired
Naha ja nahaaluskoe
Sage
Suurenenud higistamine
kahjustused
Aeg-ajalt
Urtikaaria, alopeetsia, nahalööve, pruuritus
Teadmata
Ekhümoos, angioödeem
Lihas-skeleti ja
Sage
Artralgia, müalgia
sidekoe kahjustused
Neerude ja kuseteede
Teadmata
Kusepeetus
häired
Reproduktiivse
Sage
Mehed: ejakulatsioonihäire, impotentsus
süsteemi ja
Aeg-ajalt
Naised: metrorraagia, menorraagia
rinnanäärme häired
Teadmata
Galaktorröa
Mehed: priapism
Üldised häired ja
Sage
Väsimus, palavik
manustamiskoha
Aeg-ajalt
Tursed
reaktsioonid
1) Estsitalopraamravi ajal või peatselt pärast ravi lõpetamist on teatatud suitsiidimõtete ja suitsidaalse
käitumise juhtudest (vt lõik 4.4).
2) Nendest kõrvaltoimetest on teatatud SSRI ravimirühma kohta üldiselt.

QT-intervalli pikenemine
QT-intervalli pikenemise ja ventrikulaarsete arütmiate, sh torsade de pointes’ juhtusid on kirjeldatud
turuletulekujärgsel perioodil, peamiselt naissoost patsientidel, hüpokaleemiaga või olemasoleva QT-
intervalli pikenemise või muude südamehaigustega patsientidel (vt lõigud 4.3, 4.4, 4.5, 4.9 ja 5.1).

Ravimirühma toimed
Epidemioloogilised uuringud, mis viidi peamiselt läbi 50-aastastel ja vanematel patsientidel, näitasid,
et SSRI-sid ja TCA-sid saavatel patsientidel esineb suurenenud risk luumurdude tekkeks. Selle riski
tekkemehhanism ei ole teada.

Ravi lõpetamisel ilmnevad ärajätusümptomid
SSRI-te/SNRI-te ravi (eriti järsu) lõpetamise korral tekivad sageli ärajätusümptomid. Teatatud on
pearinglusest, tundlikkushäiretest (sh paresteesia ja elektrilöögitunne), unehäiretest (sh unetus ja
elavad unenäod), agitatsioonist või ärevusest, iiveldusest ja/või oksendamisest, treemorist, segasusest,
higistamisest, peavalust, kõhulahtisusest, südamepekslemisest, emotsionaalset ebastabiilsusest,
ärrituvusest ja nägemishäiretest. Need sümptomid on üldjuhul kerged kuni mõõdukad ja mööduvad
iseenesest, ent mõnedel patsientidel võivad need olla tugevalt väljendunud ja/või pikaajalised.
Seetõttu, kui on vaja estsitalopraam-ravi lõpetada, tuleb seda teha annust järk-järgult vähendades (vt
lõigud 4.2 ja 4.4).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Toksilisus
Estsitalopraami üleannustamise kohta on kliinilisi andmeid vähe ja paljudel juhtudel on tegemist teiste
ravimite samaaegse üleannustamisega. Enamikel juhtudel on kirjeldatud kergeid sümptomeid või on
sümptomid üldse puudunud. Harva on kirjeldatud surmaga lõppenud estsitalopraami üleannustamise
juhtusid ainult estsitalopraami kasutamisel, enamasti on olnud tegemist teiste ravimite samaaegse
üleannustamisega. Ainult estsitalopraami annused vahemikus 400 ja 800 mg ei ole raskeid
sümptomeid põhjustanud.

Sümptomid
Estsitalopraami üleannustamise korral kirjeldatud sümptomid on põhiliselt seotud kesknärvisüsteemi
(pearinglus, treemor ja agiteeritus, harva serotoniinisündroom, krambid ja kooma), seedetrakti
(iiveldus/oksendamine) ja kardiovaskulaarsüsteemiga (hüpotensioon, tahhükardia, QT-intervalli
pikenemine ja südame rütmihäired) ning elektrolüütide/vedeliku tasakaaluhäiretega (hüpokaleemia,
hüponatreemia).

Ravi
Spetsiifiline antidoot puudub. Patsiendil tuleb säilitada avatud hingamisteed, tagada piisav
ventilatsioon ja hingamisfunktsioon. Kaaluda tuleb maoloputust ja aktiveeritud söe kasutamist.
Maoloputus tuleb teha võimalikult kiiresti pärast ravimi suukaudset manustamist. Südametöö jt
elutähtsate näitajate monitooring on soovitatav koos üldise sümptomaatilise raviga.
Kui üleannustamine on toimunud südame paispuudulikkuse/bradüarütmiaga patsiendil, kaasuvalt QT-
intervalli pikendavaid ravimeid võtvatel või metabolismihäiretega, nt maksafunktsiooni häired,
patsiendil, on soovitatav EKG jälgimine.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: antidepressandid, selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid,
ATC-kood: N06AB10

Toimemehhanism
Estsitalopraam on selektiivne serotoniini (5-HT) tagasihaarde inhibiitor, millel on suur afiinsus esmase
seondumiskoha suhtes. Ravim seondub 1000 korda väiksema afiinsusega ka allosteerilise
seondumiskohaga serotoniini kandjal.

Estsitalopraamil puudub või on madal afiinsus mitmesuguste retseptorite suhtes, sealhulgas 5-HT , 5-
1A
HT , DA D ja D retseptorid, α -, α -, β-adrenoretseptorid, histamiini- (H1), M-kolinergilised,
2
1
2
1
2
bensodiasepiini- ja opioidretseptorid.

5-HT tagasihaarde inhibeerimine on ainus tõenäoline toimemehhanism, mis seletab estsitalopraami
farmakoloogilisi ja kliinilisi toimeid.

Kliiniline efektiivsus
Depressioon
Kolmes platseebokontrolliga lühiajalises (8-nädalases) topeltpimeuuringus neljast osutus
estsitalopraam efektiivseks depressiooni ravis. Pikaajalises retsidiivi vältimise uuringus randomiseeriti
274 patsienti, kes olid saavutanud ravivastuse esialgse 8-nädalase avatud ravifaasi jooksul
estsitalopraamiga annuses 10 või 20 mg ööpäevas, jätkama estsitalopraami kasutamist samas annuses
või saama platseebot kuni 36 nädala jooksul. Selles uuringus esines estsitalopraamravi jätkanud
patsientidel platseebot saanud patsientidega võrreldes märkimisväärselt pikem aeg retsidiivi tekkeni
järgneva 36 nädala jooksul.

Sotsiaalärevushäire
Estsitalopraami efektiivsus sotsiaalärevushäire korral leidis tõestust kolmes lühiajalises (12-nädalases)
uuringus ja ravile reageerinud patsientidel läbiviidud 6-kuulises retsidiivi vältimise uuringus. 24-nädalases annuse leidmise uuringus on demonstreeritud 5, 10 ja 20 mg estsitalopraami efektiivsust.

Obsessiiv-kompulsiivne häire
Randomiseeritud topeltpimedas kliinilises uuringus oli estsitalopraam annuses 20 mg ööpäevas erinev
platseebost Y-BOCS üldskoori osas 12 nädala möödudes. 24 nädala möödudes olid estsitalopraami 10
ja 20 mg annused efektiivsemad platseebost.

Retsidiivi vältimine leidis tõestust estsitalopraami annuste 10 ja 20 mg ööpäevas kasutamisel
patsientidel, kes olid reageerinud estsitalopraamravile 16-nädalase avatud perioodi jooksul ning
lülitunud 24-nädalasse randomiseeritud topeltpimedasse platseebokontrollitud perioodi.

Farmakodünaamilised toimed
Tervete vabatahtlikega läbiviidud topeltpimedas, platseebokontrolliga EKG uuringus, oli QT muutus
võrreldes algväärtusega (Fridericia-korrigeerimine) 4,3 (90% CI 2,2; 6,4) msec annusel 10 mg
ööpäevas ja 10,7 msec (90% CI 8,6…12,8) subterapeutilisel annusel 30 mg ööpäevas (vt lõigud 4.3,
4.4, 4.5, 4.8 ja 4.9).

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Imendumine on peaaegu täielik ega sõltu toidu manustamisest. (Pärast korduvat manustamist on Tmax
keskmiselt 4 tundi). Nagu ka ratseemilisel tsitalopraamil, on estsitalopraami absoluutne biosaadavus
eeldatavalt ligikaudu 80%

Jaotumine
Jaotusruumala (Vd,β/F) pärast suukaudset manustamist on ligikaudu 12...26 l/kg. Estsitalopraami ja
selle põhimetaboliitide seonduvus plasmavalkudega on alla 80%.

Metabolism
Estsitalopraam metaboliseerub maksas demetüülitud ja didemetüülitud metaboliitideks. Mõlemad on
farmakoloogiliselt aktiivsed. Alternatiivselt võib lämmastik oksüdeeruda N-oksiidmetaboliidiks. Nii
toimeaine kui metaboliidid erituvad osaliselt glükuroniididena. Pärast ravimi korduvat manustamist on
demetüül- ja didemetüülmetaboliitide keskmised kontsentratsioonid tavaliselt vastavalt 28...31% ja
<5% estsitalopraami kontsentratsioonist. Estsitalopraami biotransformatsiooni demetüülmetaboliidiks
vahendab peamiselt CYP2C19 ning võimalik, et vähesel määral CYP3A4 ja CYP2D6.

Eritumine
Eliminatsiooni poolväärtusaeg (t½β) pärast ravimi korduvat suukaudset manustamist on ligikaudu 30
tundi ja suukaudne plasma kliirens (Cl ) ligikaudu 0,6 l/min. Põhimetaboliitidel on oluliselt pikem
oral
poolväärtusaeg. Estsitalopraami ja selle põhimetaboliitide eliminatsioon toimub arvatavalt nii maksa
kui neerude kaudu, kusjuures suurem osa manustatud annusest eritub metaboliitidena uriiniga.
Ravimi farmakokineetika on lineaarne. Püsikontsentratsiooni plasmatasemed saavutatakse ligikaudu 1
nädala jooksul, mis 10 mg ööpäevase annuse korral on keskmiselt 50 nmol/l (vahemikus 20...125
nmol/l).

Eakad patsiendid (> 65-aastased)
Eakatel patsientidel on estsitalopraami eliminatsioon aeglasem kui noorematel patsientidel. Süsteemne
ekspositsioon (AUC) on eakatel ligikaudu 50% suurem kui noortel tervetel vabatahtlikel (vt lõik 4.2).

Maksafunktsiooni häired
Kerge kuni mõõduka maksakahjustusega patsientidel (Child-Pugh’ aste A ja B) oli estsitalopraami
poolväärtusaeg ligikaudu kaks korda pikem ning ekspositsioon ligikaudu 60% suurem kui normaalse
maksafunktsiooniga patsientidel (vt lõik 4.2).

Neerufunktsiooni häired
Neerufunktsiooni häirega (CLCR 10...53 ml/min) patsientidel on ratseemilise tsitalopraami puhul
täheldatud pikemat poolväärtusaega ja plasmakontsentratsiooni vähest suurenemist. Metaboliitide
plasmakontsentratsioone ei ole uuritud, kuid need võivad olla kõrgenenud (vt lõik 4.2).

Polümorfism
On täheldatud, et CYP2C19 aeglastel metaboliseerijatel on estsitalopraami plasmakontsentratsioon
kaks korda kõrgem kui nn kiiretel metaboliseerijatel. CYP2D6 aeglastel metaboliseerijatel ei
täheldatud olulist muutust ekspositsioonis (vt lõik 4.2).

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Estsitalopraamiga ei ole teostatud kõiki tavapäraseid prekliinilisi uuringuid, kuna rottidel läbiviidud
ühendatud toksikokineetilistes ja toksikoloogilistes uuringutes estsitalopraami ja tsitalopraamiga saadi
sarnased tulemused. Seetõttu võib kõik tsitalopraami kohta saadud andmed üle kanda
estsitalopraamile.

Rottidel teostatud võrdlevates toksikoloogilistes uuringutes põhjustasid estsitalopraam ja tsitalopraam
pärast mõnenädalast ravi toksiliste annustega kardiotoksilisust, sh südame paispuudulikkust.
Kardiotoksilisus tundus korreleeruvat pigem maksimaalse plasmakontsentratsiooni kui süsteemse
ekspositsiooni (AUC) väärtustega.
Maksimaalsed plasmakontsentratsioonid toime puudumisel olid 8 korda suuremad kui kliinilisel
kasutamisel saavutatud kontsentratsioonid, samal ajal kui estsitalopraami AUC oli vaid 3...4 korda
suurem kui kliinilisel kasutamisel. Tsitalopraami puhul olid S-enantiomeeri AUC väärtused 6...7 korda
suuremad kui kliinilisel kasutamisel. Need leiud on arvatavasti seotud ravimi toimega biogeensetele
amiinidele, olles sekundaarsed primaarsetele farmakoloogilistele toimetele, mille tagajärjel ilmnevad
hemodünaamilised toimed (südame verevarustuse vähenemine) ja isheemia. Rottidel täheldatud
kardiotoksilisuse täpne mehhanism ei ole siiski teada. Tsitalopraami kliinilise kasutamise kogemus ja
kliiniliste uuringute andmed estsitalopraami kohta ei näita, et nimetatud leidudel oleks kliinilist
tähtsust.

Pärast rottide pikaajalist ravi estsitalopraami ja tsitalopraamiga on täheldatud fosfolipiidide sisalduse
suurenemist teatud kudedes, nt kopsudes, munandimanustes ja maksas. Munandimanuste ja maksa
leide täheldati ekspositsiooni väärtuste puhul, mis olid sarnased inimesel saavutatutega. See toime oli
ravi lõpetamisel pöörduv. Fosfolipiidide kogunemist (fosfolipidoos) loomadel on täheldatud seoses
paljude katioon-amfifiilsete ravimitega. Fenomeni kliiniline tähtsus inimesele ei ole teada.

Arengutoksilisuse uuringus rottidel täheldati embrüotoksilisi toimeid (loote vähenenud kaaluiive ja
pöörduv hilinenud luustumine) suuremate AUC väärtuste puhul kui kliinilisel kasutamisel.
Väärarengute esinemissageduse suurenemist ei täheldatud. Pre- ja postnataalsed uuringud näitasid
elulemuse vähenemist imetamisperioodil suuremate AUC väärtuste puhul kui kliinilisel kasutamisel.
Loomkatsetes on näidatud, et tsitalopraam vähendab fertiilsuse ja tiinuse indeksit, implanteerumiste
arvu ja sperma muutusi tsitalopraami annuste korral, mis ületasid inimesel kasutatava annuse.
Estsitalopraami kohta sarnaseid loomkatsete andmeid teada ei ole.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti sisu
Mikrokristalliline tselluloos (E460)
Naatriumkroskarmelloos (E468)
Veevaba kolloidne ränidioksiid
Magneesiumstearaat (E470b)

Tableti kate
Hüpromelloos (E464)
Titaandioksiid (E171)
Makrogool 400

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

OPA/Alu/PVC-alumiinium blister, mis sisaldab 30 või 60 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Zentiva k.s.
U kabelovny 130
102 37 Prague 10
TÅ¡ehhi Vabariik

8. Müügiloa number

639309

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 19.06.2009
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 31.03.2014

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud aprillis 2014