EDNYT

Toimeained: enalapriil

Ravimi vorm: tablett

Ravimi tugevus: 20mg 30TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on EDNYT ja milleks seda kasutatakse

Ednyt sisaldab toimeainena enalapriilmaleaati. See kuulub ravimigruppi, mida nimetatakse "AKE
inhibiitorid" (angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorid).

Teie arst on kirjutanud teile Ednyt'i:
• kõrge vererõhu (hüpertensiooni) raviks.
• südamepuudulikkuse (südame töö nõrgenemise) raviks. See võib vähendada vajadust haiglaravi
järele ja aidata osadel patsientidel kauem elada.
• südamepuudulikkuse nähtude ennetamiseks. Sümptomid on näiteks õhupuudustunne, kerge
füüsilise koormuse, nagu näiteks jalutamise järgselt tekkiv väsimus või pahkluude piirkonna ja
jalalabade turse.

See ravim laiendab teie veresooni, mille tulemusena langeb vererõhk. Ravimi toime avaldub tavaliselt
ühe tunni jooksul ja kestab vähemalt 24 tundi. Osadel inimestel peab ravi kestma mitu nädalat, et
saavutada parim toime vererõhule.

2. Mida on vaja teada enne EDNYT võtmist

Ärge võtke EDNYT'it
- kui olete enalapriilmaleaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline;
- kui teil on varem tekkinud allergiline reaktsioon sarnaste ravimite suhtes, mida nimetatakse AKE
inhibiitoriteks;
- kui teil on varem esinenud näo-, huulte-, suu-, keele- või kõriturset, millega kaasnes neelamis- või
hingamisraskus (angioödeem) ja mille põhjus oli teadmata või see on pärilik;
- kui teil on suhkurtõbi või neerutalitluse häire ja te saate ravi vererõhku langetava ravimiga, mis
sisaldab aliskireeni;
- kui te olete rohkem kui kolmandat kuud rase. (Samuti on soovitatav vältida Ednyt'i kasutamist
raseduse varajases staadiumis - vt lõik "Rasedus".)

Kui midagi eelnevalt loetletust kehtib teie kohta, ärge võtke seda ravimit. Kui te ei ole kindel, pidage
enne selle ravimi võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne selle ravimi võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Ednyt:
- kui teil on südamehaigus;
- kui teil on aju veresoonte haigus;
- kui teil on madal vererõhk (te tunnete seda nõrkustunde ja pearinglusena, eriti seistes);
- kui teil on kõrge vererõhk, mis on põhjustatud neerusid verega varustavate arterite ahenemisest;
- kui teie veres on vere valgeliblede arv vähenenud või need puuduvad
(neutropeenia/agranulotsütoos), vereliistakute madal tase (trombotsütopeenia) või punaste
vereliblede madal tase (aneemia);
- kui te olete üle 70 aastane;
- kui teil on kunagi olnud või teie lähedasel sugulasel on olnud angioödeem/Quincke ödeem (kiiresti
tekkiv kõriturse);
- kui teil on varem esinenud allergiline reaktsioon näo, huulte, keele või kõri tursega, millega kaasnes
neelamis- või hingamisraskus. Pange tähele, et mustanahalistel patsientidel põhjustavad AKE
inhibiitorid selliseid reaktsioone suurema tõenäosusega;
- kui te põete suhkrutõbe. Te peate jälgima oma veresuhkru taset, et see ei langeks liiga madalale,
eriti esimese ravikuu jooksul. Ka teie vere kaaliumisisaldus võib suureneda;
- kui teil on kõrge kaaliumitase veres;
- kui teil on neerutalitluse häired (sealhulgas siirdatud neer). See võib põhjustada vere
kaaliumisisalduse suurenemist, mis võib olla ohtlik. Arst võib pidada vajalikuks Ednyt'i annust
kohandada või jälgida teie vere kaaliumisisaldust;
- kui te võtate mõnda alljärgnevat ravimit kõrge vererõhu raviks:
- angiotensiin II retseptori antagonist lüh AIIRA (nimetatakse ka sartaanid, nt valsartaan,
telmisartaan, irbesartaan), eriti kui teil on suhkurtõvest tingitud neeruprobleemid.
- aliskireen;
- kui teil on hiljuti esinenud tugev oksendamine või kõhulahtisus;
- kui teil on diagnoositud kollageenhaigus (nt erütematoosne luupus, reumatoidartriit või
skleroderma);
- kui teil on maksatalitluse häired;
- kui te saate dialüüsravi;
- kui te manustate immuunsüsteemi pärssivaid preparaate (siirdatud organi äratõukereaktsiooni), nagu
allopurinooli või prokaiinamiidi või nende kombinatsioone;
- kui te olete madala soolasisaldusega dieedil, võtate kaaliumipreparaate, kaaliumi säästvaid ravimeid
või kaaliumi sisaldavaid soolaasendajaid;

Teie arst võib regulaarsete ajavahemike järel kontrollida teie neerutalitlust, vererõhku ja elektrolüütide (nt
kaaliumi) sisaldust veres.

Rääkige oma arstile kui te arvate, et olete rase (või võite rasestuda). Seda ravimit ei ole soovitatav võtta
raseduse alguses ja seda ei tohi kasutada, kui olete üle 3 kuu rase, kuna ravim võib selles staadiumis
kasutatuna teie last tõsiselt kahjustada (vt lõik Rasedus).


Teie arst võib teile regulaarselt teha vereanalüüse kontrollimaks teie vere valgeliblede arvu. Kui ükskõik
mis neist kehtib teie kohta ja teil tekib infektsioon (sümptomiteks võivad olla kõrge palavik, palaviku
tunne), peate sellest viivitamatult oma arsti informeerima.

Pange tähele, et mustanahalistel patsientidel on see ravim vererõhu langetamisel vähem tõhus kui
mittemustanahalistel patsientidel.

Kui te ei ole kindel, kas eelnev kehtib teie kohta, pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arsti või
apteekriga.

Kui teil seisab ees mõni järgmistest protseduuridest
Kui teil seisab ees mõni järgmistest protseduuridest, öelge oma arstile, et te võtate Ednyt’i:
- mis tahes operatsioon või anesteetikumide (tuimastite) manustamine (isegi hambaarsti juures).
- ravi, mille käigus eemaldatakse teie verest kolesterooli ja mida nimetatakse LDL-afereesiks.
- desensibiliseeriv ravi mesilase- või herilasemürgi vastu tekkiva allergilise reaktsiooni
vähendamiseks.

Kui midagi eelnevalt loetletust kehtib teie kohta, pidage enne protseduuri nõu oma arsti või apteekriga

Vaadake ka lõik „Ärge võtke Ednyt'it“.

Lapsed ja noorukid
Ednyt'i tablette saab kasutada lastel, kes oskavad tablette neelata. Annus tuleb määrata individuaalselt.
Ednyt'i ei soovitata kasutada tõsise neeruprobleemiga vastsündinutel ja lastel.

Muud ravimid ja EDNYT
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes
muid ravimeid kaasa arvatud taimseid ravimeid. See on seetõttu, et Ednyt võib mõjutada osade ravimite
toimet ja osad ravimid võivad mõjutada Ednyt'i toimet.
Teie arst võib muuta teie ravimi annust ja/või rakendada teisi ettevaatusabinõusid:
Kui te võtate angiotensiin II retseptori antagonisti (AIIRA) või aliskireeni (vt ka teavet lõikudes „Ärge
võtke EDNYT'i“ ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”).

Eriti oluline on öelda oma arstile või apteekrile, kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest:
- Teised vererõhku alandavad ravimid, nagu beetablokaatorid, vett väljaviivad tabletid
(diureetikumid).
- Kaalium (sealhulgas soolaasendajad) ja kaaliumisäästvad diureetikumid (nt amiloriid, triamtereen,
spironolaktoon), mis võivad märkimisväärselt suurendada kaaliumisisaldust seerumis.
- Allopurinooli, kortikosteroidide, immunosupressiivsete ainete, tsütostaatikumide, prokaiinamiidi
koosmanustamisel enalapriiliga võib ilmneda leukopeenia (vere valgeliblede vähesus).
- Diabeediravimid (sealhulgas suukaudsed suhkurtõvevastased preparaadid ja insuliin).
- Liitium (teatud tüüpi depressiooni raviks kasutatav ravim).
- Depressiooniravimid, mida nimetatakse tritsüklilisteks antidepressantideks.
- Psüühikahäirete ravimid, mida nimetatakse antipsühhootikumideks.
- Teatud köha ja külmetuse ravimid ning kaalu langetavad ravimid, mis sisaldavad
sümpatomimeetilisi aineid.
- Teatud valu- ja liigesepõletiku vastased ravimid, sealhulgas kullaravi.
- Mittesteroidsed põletikuvastased ravimid, kaasa arvatud COX-2 inhibiitorid (ravimid, mis
vähendavad põletikku ja mida võib kasutada valu leevendamiseks).
- Aspiriin (atsetüülsalitsüülhape).
- Verehüüvete lahustamiseks kasutatavad ravimid (trombolüütikumid).
- Alkohol.

Kui te ei ole kindel, kas midagi eespool loetletust kehtib teie kohta, pidage enne Ednyt'i võtmist nõu oma
arsti või apteekriga.

EDNYT koos toidu, joogi ja alkoholiga
Ednyt'it võib võtta sõltumata söögiaegadest, koos piisava koguse vedelikuga.
Alkohol võib tugevdada Ednyt’i vererõhku langetavat toimet.

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, imetate, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi võtmist
nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus
Kui arvate, et olete rase (või võite rasestuda), peate sellest rääkima oma arstile. Tavaliselt arst soovitab teil
Ednyt'i võtmine lõpetada enne rasestumist või niipea, kui teate, et olete rasestunud ja soovitab teil võtta
Ednyt'i asemel mõnda muud ravimit. Ednyt ei ole raseduse varajases staadiumis soovitatav ja seda ei tohi
võtta, kui olete rohkem kui kolm kuud rase, sest see võib põhjustada raskeid kahjustusi teie lapsele, kui
seda kasutatakse pärast kolmandat raseduskuud.

Imetamine
Öelge oma arstile, kui te toidate last rinnaga või olete alsutamas imetamist. Vastsündinute (eriti
enneaegsete laste) rinnaga toitmine (esimese paari nädala jooksul peale sündi) ei ole Ednyt'i võtmise ajal
soovitatav.
Vanemate laste puhul, peab arst teid nõustama imetamise ajal Ednyt'i võtmisest tuleneva kasu ja riskide
osas võrreldes teiste ravidega.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ednyt'i võtmise ajal võib esineda pearinglust või unisust. Sellisel juhul ärge juhtige autot ega töötage
masinatega.

EDNYT 5 mg, 10 mg ja 20 mg tabletid sisaldavad vastavalt 100 mg, 95 mg ja 90 mg laktoosi. Kui
arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi võtmist konsulteerima oma
arstiga.

EDNYT tabletid sisaldavad ka naatriumi naatriumhüdroksiidi kujul, mille sisaldus 5 mg, 10 mg ja 20
mg tablettides on vastavalt 1,14 mg, 2,28 mg ja 4,55 mg.

3. Kuidas EDNYT võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.

On väga tähtis, et võtaksite seda ravimit nii kaua, kui arst on määranud. Ärge võtke rohkem tablette, kui
on ette nähtud.

Tavaliselt võetakse Ednyt'i ühekordse annusena hommikul, kuid seda võib võtta ka kaheks jagatud annuse
kaupa hommikul ja õhtul

Hüpertensioon
Tavaline algannus on 5...20 mg ööpäevas. Osad patsiendid võivad vajada väiksemat algannust
(diureetikumidega samaaegsel manustamisel 2,5...5 mg). Annust võib järk-järgult suurendada tavalise
säilitusannuseni - 20 mg ööpäevas. Maksimaalne ööpäevane annus on 40 mg.

Südamepuudulikkus ja vasaku vatsakese asümptomaatiline düsfunktsioon
Sümptomaatilise südamepuudulikkuse või vasaku vatsakese asümptomaatilise düsfunktsiooni korral on
algannus 2,5 mg üks kord ööpäevas. Ravi tuleb alustada hoolika meditsiinilise järelevalve all, et määrata
kindlaks ravimi algtoime vererõhule. Kui ravi algul sümptomaatilist hüpotensiooni ei teki (või pärast selle
efektiivset ravimist), tuleb enalapriili annust järk-järgult suurendada kuni tavalise säilitusannuseni 20 mg,
mis manustatakse korraga või kaheks annuseks jaotatuna. Maksimaalne annus pikaajaliseks raviks on 40
mg ööpäevas, jaotatuna kaheks annuseks.

Neerutalitluse häiretega patsiendid
Teie ravimiannust muudetakse vastavalt sellele, kui hästi teie neerud töötavad:

keskmise raskusega neerutalitluse häired - 5...10 mg ööpäevas,
- rasked neerutalitluse häired - 2,5 mg ööpäevas,
- kui te saate dialüüsravi - 2,5 mg ööpäevas. Päevadel, mil dialüüsi ei tehta, võib teie annust muuta
-
olenevalt sellest, kui madal on teie vererõhk.

Eakad patsiendid
Teie annuse suuruse määrab arst selle põhjal, kui hästi teie neerud töötavad.

Kasutamine lastel
Kõrge vererõhuga lastel on enalapriili kasutamise kogemus piiratud. Kui laps oskab tablette neelata,
määratakse sobiv annus lapse kehakaalu ja vererõhu põhjal.

Kui teil on tunne, et Ednyt'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavalised algannused on:

kehakaal 20...50 kg - 2,5 mg ööpäevas.
- kehakaal üle 50 kg - 5 mg ööpäevas.
-

Annust muudetakse vastavalt lapse vajadustele:

maksimaalne annus, mida 20...50 kg kehakaaluga lastel võib kasutada, on 20 mg ööpäevas.
- maksimaalne annus, mida üle 50 kg kehakaaluga lastel võib kasutada, on 40 mg ööpäevas.
-

Seda ravimit ei soovitata kasutada vastsündinutel (paar esimest nädalat pärast sündi) ja neerutalitluse
häiretega lastel.

Kui te võtate EDNYT'i rohkem kui ette nähtud
Kui te võtate Ednyt’i rohkem kui ette nähtud, rääkige kohe arstiga või minge haiglasse. Võtke ravimi
pakend kaasa. Esineda võivad järgmised nähud, mis on tingitud vererõhu järsust või suurest langusest:
nõrkus, pearinglus, higistamine, nägemishäired, unisus, minestamine, oksendamine, krambid,
neerufunktsiooni häired, raske hüpotensioon (vererõhu langus) ja bradükardia (südamerütmi
aeglustumine).

Kui te unustate EDNYT'i võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Kui te unustate tableti võtmata,
jätke see vahele ja võtke järgmine annus tavapärasel ajal.


Kui te lõpetate EDNYT'i võtmise
Ärge lõpetage ravimi võtmist enne, kui arst seda ütleb.
Ednyt tablettide võtmise lõpetamisel tavaliselt ärajätunähtusid ei ilmne.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui te märkate endal järgmisi sümptomeid, lõpetage Ednyt’i võtmine ja pöörduge kohe arsti poole:

näo, huulte, keele või kõri paistetus, mis võib hingamise või neelamise raskeks muuta.
- käte, jalgade või pahkluude piirkonna paistetus.
- nahapinnast kõrgem punetav nahalööve (nõgestõbi).
-
Oluline on teada, et mustanahalistel patsientidel on suurem risk seda tüüpi reaktsioonide tekkeks. Kui teil
esineb ükskõik milline loetletud kõrvaltoimetest, lõpetage Ednyt’i võtmine ja pöörduge kohe arsti poole.

Kui te alustate selle ravimi võtmist, võib teil tekkida nõrkustunne või pearinglus. Kui see juhtub, tuleb
pikali heita. See on põhjustatud teie vererõhu langusest. Ravi jätkamisel need sümptomid nõrgenevad. Kui
miski valmistab teile muret, rääkige palun oma arstiga.

Muud kõrvalnähud:
Väga sage (tekivad rohkem kui ühel inimesel kümnest)
- pearinglus, nõrkus- või iiveldustunne.
- ähmane nägemine.
- köha.

Sage (tekivad vähem kui ühel inimesel kümnest)
- madal vererõhk, südame rütmihäired, südame löögisageduse kiirenemine, stenokardia või valu rinnus.
- peavalu, minestus (sünkoop).
- maitsetundlikkuse muutus, hingeldus.
- kõhulahtisus või kõhuvalu, lööve.
- väsimus (kurnatus), depressioon.
- allergilised reaktsioonid näo, huulte, keele või kõri paistetusega, mis võib hingamise või neelamise
raskeks muuta.
- vere kaaliumisisalduse ja kreatiniinitaseme tõus (mõlemad tehakse tavaliselt kindlaks vastava analüüsi
abil).

Aeg-ajalt (tekivad vähem kui ühel inimesel sajast)
vererõhu järsk langus.
-
- kiire või ebakorrapärane südametegevus (südamepekslemine).
- südamelihase infarkt (tõenäoliselt tingitud väga madalast vererõhust teatud riskirühma patsientidel, kuhu
kuuluvad ka südame- või ajuverevarustuse häiretega patsiendid).
- aneemia (sealhulgas aplastiline ja hemolüütiline aneemia).
- insult (tõenäoliselt tingitud väga madalast vererõhust teatud riskirühma patsientidel).
- segasus, unetus või unisus, närvilisus.
- torkiv tunne või tuimustunne nahas.
- peapööritus.
- kõrvakohin (tinnitus).
- nohu, kurguvalu või häälekähedus.
- astma.
- toidu aeglane liikumine sooltes, kõhunäärmepõletik.
- oksendamine, seedehäired, kõhukinnisus, isutus.
- maoärritus, suukuivus, haavandid, neerutalitluse häired, neerupuudulikkus.
- suurenenud higistamine.
- sügelev lööve või nõgeslööve.
- juuste väljalangemine.
- lihaskrambid, õhetus, üldine halb enesetunne, kõrge kehatemperatuur (palavik), impotentsus.
- uriini kõrge valgusisaldus (määratakse vastava testiga).
- madal veresuhkru tase või vere naatriumisisaldus, kõrge vere uureasisaldus (määratakse vastavate
vereanalüüside abil).

Harv (tekivad vähem kui ühel inimesel tuhandest)
- Raynaud’ fenomen, mille korral teie käed ja jalad võivad vähese verevarustuse tõttu muutuda väga
külmaks ja valgeks.
- muutused verenäitajates, nagu näiteks valgete ja punaste vereliblede ning vereliistakute arvu vähenemine
ja hemoglobiinitaseme alanemine.
- luuüdi depressioon.
- autoimmuunhaigused.
- ebatavalised unenäod või unehäired.
- kopsuinfiltraadid.
- ninapõletik.
- kopsupõletik.
- põskkoopa, igemete, keele, huulte või kurgu põletik.
- uriinierituse vähenemine.
- multiformne erüteem.
- Stevensi-Johnsoni sündroom, mis on tõsine nahahaigus, mille korral teie nahk punetab ja kestendab,
tekivad villid või kipitavad haavad või eraldub naha pindmine kiht alumistest kihtidest.
- maksaprobleemid, nagu maksatalitluse langus, maksapõletik, ikterus (naha või silmavalgete kollasus),
maksaensüümide aktiivsuse või bilirubiinisisalduse suurenemine (määratakse
vereproovist).
- rinnanäärmete suurenemine meestel.

Väga harv (tekivad vähem kui ühel inimesel kümnest tuhandest)
- soole paistetus (soole angioödeem).

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka
selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee
kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas EDNYT säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30 ºC. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu
viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida EDNYT sisaldab:
- Toimeaine on enalapriilmaleaat. Üks tablett sisaldab 5 mg, 10 mg või 20 mg enalapriilmaleaati.
- Teised koostisosad on veevaba kolloidne ränidioksiid, magneesiumstearaat, naatriumhüdroksiid,
povidoon, talk, krospovidoon, mikroskristalliline tselluloos, laktoosmonohüdraat.

Kuidas EDNYT välja näeb ja pakendi sisu:
EDNYT tabletid on ümmargused valged tabletid. Tableti ühel küljele on peaaegu valget värvi graveering
ED 5 (5 mg tablettide puhul), ED 10 (10 mg tablettide puhul) või ED 20 (20 mg tablettide puhul) ning
tableti vastasküljel on poolitusjoon.

Pakend sisaldab 30 tabletti; ühes blistrilehes on 10 tabletti. Üks karp sisaldab 3 blistrilehte.

Müügiloa hoidja ja tootja:
Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21
1103 Budapest
Ungari

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
Richter Gedeon Eesti filiaal
Adamsoni 2
Tallinn 10137
Tel 608 5301

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2015Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

EDNYT, 5 mg tabletid
EDNYT, 10 mg tabletid
EDNYT, 20 mg tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks tablett sisaldab 5 mg, 10 mg või 20 mg enalapriilmaleaati.

INN. Enalaprilum

Abiained: sisaldab laktoosmonohüdraati:
Iga 5 mg tablett sisaldaab 100 mg laktoosmonohüdraati
Iga 10 mg tablett sisaldab 95 mg laktoosmonohüdraati
Iga 20 mg tablett sisaldab 90 mg laktoosmonohüdraati


Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Tabletid.

Ümmargused, valged tabletid, mille ühel pool on peaaegu valget värvi graveering ED 5 (5 mg
tablettide puhul), ED 10 (10 mg tablettide puhul), ED 20 (20 mg tablettide puhul) ning vastaspoolel
poolitusjoon.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

- Arteriaalne hüpertensioon.
- Südamepuudulikkus.
- Sümptomaatilise südamepuudulikkuse vältimine vasaku vatsakese asümptomaatilise
düsfunktsiooniga patsientidel (väljutusfraktsioon võrdne või vähem kui 35%).

Vt lõik 5.1.

4.2. Annustamine ja manustamisviis


Toit ei mõjuta tablettide imendumist.

Annus määratakse individuaalselt, lähtudes patsiendi seisundist (vt lõik 4.4) ja vererõhu allumisest
ravile.

Hüpertensioon
Sõltuvalt hüpertensiooni raskusastmest ja patsiendi seisundist (vt allpool) on algannus 5 mg kuni
maksimaalselt 20 mg. Enalapriili võetakse üks kord ööpäevas. Kerge hüpertensiooni puhul on
soovitatav algannus 5...10 mg ööpäevas. Tugevalt aktiveeritud reniin-angiotensiin-aldosterooni
süsteemiga patsientidel (nt renovaskulaarne hüpertensioon, soolade ja/või vedelikupuudus, kardiaalne
dekompensatsioon või raske hüpertensioon) võib algannuse manustamine esile kutsuda tugeva
vererõhu languse. Sellistel juhtudel on soovitatavaks algannuseks 5 mg või vähem ning ravi tuleb
alustada meditsiinilise järelevalve all.

Kui eelnevalt on saadud ravi diureetikumide suurte annustega, võib ravi alustamine enalapriiliga
põhjustada vedeliku puudust ja suurendada hüpotensiooni riski. Selliste patsientide puhul soovitatakse
ravi alustada 5 mg või väiksema annusega. Võimaluse korral on soovitatav diureetilise ravi ärajätmine
2...3 päeva enne Ednyt'i manustama hakkamist (vt lõigud 4.3, 4.4, 4.5 ja 5.1). Jälgida neerufunktsiooni
ja seerumi kaaliumisisaldust.

Tavaline säilitusannus on 20 mg ööpäevas. Maksimaalne annus on 40 mg ööpäevas.

Südamepuudulikkuse ja vasaku vatsakese asümptomaatiline düsfunktsioon
Sümptomaatilise südamepuudulikkuse ravis kasutatakse enalapriii täiendava ravimina lisaks
diureetikumidele ja vajaduse korral südameglükosiididele või beeta-blokaatoritele (vt lõigud 4.3, 4.4,
4.5 ja 5.1). Sümptomaatilise südamepuudulikkuse või vasaku vatsakese asümptomaatilise
düsfunktsiooni korral on algannus 2,5 mg ja sedatuleb manustada hoolika meditsiinilise järelevalve all,
et määrata kindlaks ravimi algtoime vererõhule. Kui pärast enalapriiliga ravi alustamist
südamepuudulikkuse raviks sümptomaatilist hüpotensiooni ei teki või kui ravi on olnud efektiivne,
tuleb enalapriili annust järk-järgult suurendada kuni tavalise säilitusannuseni 20 mg, mis manustatakse
korraga või kaheks annuseks jaotatuna, olenevalt ravimi taluvusest patsiendi poolt. Annuse tiitrimine
soovitatakse läbi viia 2...4 nädala jooksul. Maksimaalne annus on 40 mg ööpäevas, mis manustatakse
kaheks annuseks jaotatuna.

Tabel 1. Soovitatav Ednyt'i annuse tiitrimine südamepuudulikkuse/vasaku vatsakese
asümptomaatilise düsfunktsiooniga patsientidel

Nädal
Annus (mg päevas)
1. nädal
Päevad 1 kuni 3: ühekordse annusena 2,5 mg päevas*
Päevad 4 kuni 7: 5 mg päevas kaheks annuseks jaotatuna
2. nädal
10 mg päevas ühekordse annusena või kaheks annuseks
jaotatuna
3. ja 4. nädal
20 mg päevas ühekordse annusena või kaheks annuseks
jaotatuna
* Neerufunktsiooni langusega või diureetikume võtvate patsientide puhul tuleb järgida
ettevaatusabinõusid (vt lõik 4.4).

Enne ja pärast ravi alustamist enalapriiliga tuleb jälgida vererõhku ja neerufunktsiooni (vt lõik 4.4),
kuna on kirjeldatud hüpotensiooni ja (harvem) kaasuva neerupuudulikkuse teket. Diureetikume
saavatel patsientidel tuleb võimaluse korral nende annust vähendada enne Ednyt'iga ravi alustamist.
Hüpotensiooni ilmnemine pärast Ednyt'i esimese annuse manustamist ei tähenda, et hüpotensioon
kordub Ednyt'i pideva kasutamise käigus ega takista edasist ravi. Samuti tuleb jälgida seerumi
kaaliumisisaldust ja neerufunktsiooni.

Annustamine neerupuudulikkuse korral
Enalapriili manustamise intervalle tuleb tavaliselt pikendada ja/või annust vähendada.

Tabel 2: Annustamine neerupuudulikkuse korral.
Kreatiniini kliirens (CrCL)
ml/min
Algannus mg päevas
30...80 ml/min
5...10 mg
10...30 ml/min
2,5 mg
≤ 10 ml/min
2,5 mg dialüüsipäevadel*
* Vt lõik 4.4 - „Hemodialüüsravi saavad haiged“. Enalaprilaat on dialüüsitav. Dialüüsivabadel
päevadel tuleb annust korrigeerida sõltuvalt vererõhu vastusest.

Kasutamine eakatel
Annuste määramisel tuleb eakate patsientide puhul lähtuda neerufunktsioonist (vt lõik 4.4).

Lapsed
EDNYT'i kliinilises uuringutes kasutamise kogemused hüpertensiooniga lastel on piiratud (vt lõigud
4.4, 5.1 ja 5.2).

Tablette neelata oskavatele patsientidele määratakse annus individuaalselt, arvestades patsiendi
seisundit ja vererõhu allumist ravile. Soovitatavaks algannuseks 20...50 kg kehakaaluga patsientidele
on 2,5 mg ja ≥ 50 kg kehakaaluga patsientidele 5 mg. Ednyt'it manustatakse üks kord päevas. Annust
tuleb kohandada vastavalt patsiendi vajadustele, mis on 20...50 kg kehakaaluga patsientidele
maksimaalselt 20 mg ööpäevas ja ≥ 50 kg kehakaaluga patsientidele 40 mg ööpäevas (vt lõik 4.4).

Vastavate andmete puudumise tõttu ei soovitata Ednyt'it vastsündinutele ja lastele, kelle
glomerulaarfiltratsioon on < 30 ml/min/1,73 m2.

Suukaudne.

4.3. Vastunäidustused

- Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete või mõne teise AKE
inhibiitori suhtes.
- Varasema AKE inhibiitorite kasutamisega seoses tekkinud angioödeem.
- Pärilik või idiopaatiline angioödeem.
- Raseduse teine ja kolmas trimester (vt lõik 4.6).
- Ednyt'i samaaegne kasutamine aliskireeni sisaldavate ravimitega on vastunäidustatud
suhkurtõve või neerukahjustusega (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) patsientidele (vt lõigud 4.5 ja
5.1).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Sümptomaatiline hüpotensioon
Tüsistumata hüpertensiooniga haigetel esineb sümptomaatilist hüpotensiooni harva. Hüpertensiooniga
haigetel, kes saavad raviks EDNYT'i, tekib sümptomaatiline hüpotensioon suurema tõenäosusega
organismi vedelikumahu vähenemise foonil, nt diureetilise ravi toimel, soolapiirangutega dieedi,
dialüüsravi, kõhulahtisuse või oksendamise korral (vt lõigud 4.5 ja 4.8). Sümptomaatilist
hüpotensiooni on täheldatud südamepuudulikkusega haigetel, kaasneva neerupuudulikkusega või ilma.
Sagedamini võib seda esineda südamepuudulikkuse raskemate vormidega haigetel, kelle ravis
kasutatakse suurtes annustes lingudiureetikume, kellel esinevad hüponatreemia või neerufunktsiooni
häired. Neil patsientidel tuleb ravi alustada arstliku järelevalve all ning nad tuleb alati jälgimisele jätta
ka EDNYT'i ja/või diureetikumi annuse korrigeerimise ajaks. Samuti tuleb jälgida südame
isheemiatõve ja ajuveresoonkonna haigustega patsiente, kellel võib tugev vererõhu langus lõppeda
müokardiinfarkti või ajuinsuldiga.

Hüpotensiooni tekkimisel tuleb haige panna lamama ja vajadusel manustada veeni füsioloogilist
lahust. Mööduv hüpotensioon ei ole vastunäidustuseks ravimi edasisele kasutamisele, millega ei
kaasne tavaliselt probleeme, kui eelnevalt on vererõhku tõstetud veremahu suurendamise teel.

Mõnel südamepuudulikkusega patsiendil, kellel on normaalne või madal vererõhk, võib EDNYT'i
toimel vererõhk veelgi langeda. Selline vastus ravimile on prognoositav ja ei ole tavaliselt ravi
lõpetamise näidustuseks. Hüpotensiooni sümptomite ilmnemisel võib vajalikuks osutuda annuse
vähendamine ja/või diureetikumi ja/või EDNYT'i manustamise lõpetamine.

Aordi- või mitraalklapi stenoos/hüpertroofiline kardiomüopaatia
Sarnaselt teiste vasodilataatoritega tuleb vasaku vatsakese väljavoolutakistusega patsientidele AKE
inhibiitoreid manustada ettevaatlikult ning vältida nende kasutamist kardiogeense šoki ja
hemodünaamiliselt olulise obstruktsiooni puhul.

Neerufunktsiooni kahjustus
Neerukahjustusega (kreatiniini kliirens < 80 ml/min) patsientidel tuleks enalapriili algannust
kohandada vastavalt patsiendi kreatiniini kliirensile (vt lõik 4.2) ja edaspidi arvestada patsiendi puhul
saavutatud ravivastust. Regulaarne kaaliumi- ja kreatiniinisisalduse jälgimine kuulub nende patsientide
puhul tavapärase ravipraktika juurde.

Enalapriiliga seoses on kirjeldatud neerupuudulikkuse teket ja seda enamasti patsientidel, kellel esineb
raske südamepuudulikkus või olemasolev neeruhaigus (sh neeruarteri stenoos). Haiguse viivitamatul
äratundmisel ja ravimisel on enalapriiliga seoses tekkinud neerupuudulikkus üldiselt pöörduv.

Mõnel hüpertensiooniga patsiendil, kellel ei ole varem väljendunud neeruhaigust esinenud, on
enalapriili ja diureetikumide koosmanustamisel tekkinud vere uurea ja seerumi kreatiniinisisalduse
suurenemine. Vajalikuks võib osutuda enalapriili annuste vähendamine ja/või diureetikumi
manustamise lõpetamine. Selline situatsioon võiks viidata võimalikule neeruarteri stenoosi
olemasolule (vt lõik 4.4 „Renovaskulaarne hüpertensioon“).

Renovaskulaarne hüpertensioon
Kahepoolse neeruarteri stenoosiga või ühe funktsioneeriva neeru arteri stenoosiga patsientide
ravimisel AKE inhibiitoritega on suurenenud hüpotensiooni ja neerupuudulikkuse tekkerisk.
Neerufunktsiooni langusega võivad kaasneda vaid väikesed seerumi kreatiniinisisalduse muutused.
Nende patsientide puhul tuleb ravi alustada hoolika meditsiinilise järelvalve all, kasutades väikeseid
annuseid, suurendades annust ettevaatlikult ja jälgides samaaegselt neerufunktsiooni.

Neerusiirdamine
Hiljuti siirdatud neeruga patsientide puhul EDNYT'i kasutamise kogemused puuduvad. Seetõttu ei ole
ravi EDNYT'iga soovitatav.

Maksapuudulikkus
Harvadel juhtudel on AKE inhibiitoreid seostatud sündroomiga, mis algab kolestaatilise ikterusega ja
progresseerub fulminantseks maksanekroosiks ja (mõnikord) lõpeb surmaga. Selle sündroomi
tekkemehhanism ei ole teada. Kui AKE inhibiitoreid manustavatel patsientidel tekib ikterus või
märkimisväärne maksaensüümide aktiivsuse suurenemine, tuleb AKE inhibiitorite manustamine
lõpetada ja teostada vastavat järelkontrolli.

Neutropeenia/agranulotsütoos
AKE inhibiitoreid manustavatel patsientidel on kirjeldatud neutropeenia/agranulotsütoosi,
trombotsütopeenia ja aneemia teket. Normaalse neerufunktsiooni ja teiste komplitseerivate faktoriteta
patsientidel tekib neutropeenia harva. Enalapriili tuleb äärmise ettevaatusega kasutada patsientidel,
kellel esineb kollageenhaigus, kes saavad immuunsupressiivset ravi, kes manustavad allopurinooli või
prokaiinamiidi või kellel esineb üheaegselt mitu komplitseerivat faktorit. Eelnev kehtib eelkõige
neerufunktsiooni häirete esinemise korral. Osadel neist patsientidest tekkisid tõsised infektsioonid, mis
üksikutel juhtudel ei allunud intensiivsele antibakteriaalsele ravile. Kui neid patsiente ravitakse
enalapriiliga, on soovitatav regulaarselt kontrollida leukotsüütide arvu. Samuti tuleb patsiente
juhendada, et nad teavitaksid arsti kõikidest tekkinud infektsiooninähtudest.

Ülitundlikkus/angioneurootiline turse
AKE inhibiitorite, sh Ednyt'i kasutamisel on teatatud näo, jäsemete, huulte, keele, neelu ja/või kõri
angioneurootilist tursest. Turse võib tekkida kogu ravi vältel. Sellistel juhtudel tuleb Ednyt'i
manustamine otsekohe lõpetada ja tagada haige pidev järelevalve kuni sümptomite täieliku
kadumiseni. Isegi kui turse haarab ainult keele, ilma respiratoorse distressita, võib haige vajada
pikemaajalist jälgimist, sest ravi antihistamiinikumide ja kortikosteroididega ei pruugi olla piisav.
Angioödeemiga seotud kõri- või keeletursest tingitud surmajuhtumeid on kirjeldatud väga harva.
Patsientidel, kellel on tursest haaratud keel, häälepaelad või kõri, võib tõenäoliselt tekkida ka
hingamisteede obstruktsioon, eriti kui anamneesis on hingamisteede operatsioon. Kui keel,
häälepaelad või kõri on tursest haaratud ja tekib hingamisteede obstruktsiooni oht, tuleb haigele kohe
manustada naha alla adrenaliini 1:1000 lahust (0,3 ml...0,5 ml) ja/või hoida hingamisteed vabad.

Mustanahalistel patsientidel, kes saavad ravi AKE inhibiitoritega, on kirjeldatud suuremat
angioödeemi esinemissagedust kui mitte-mustanahalistel patsientidel.

Kui haigel on varem esinenud AKE inhibiitorraviga mitteseotud angioödeemi, siis AKE inhibiitorite
manustamisel võib oht angioödeemi tekkeks olla suurenenud (vt ka lõik 4.3).

Anafülaktilised reaktsioonid mesilasmürgi vastu desensibiliseerimise ajal
Harva on eluohtlikke anafülaktilisi reaktsioone esinenud patsientidel, kes said mesilasmürgi vastu
desensibiliseerimise ajal AKE inhibiitoreid. Neid reaktsioone välditi AKE inhibiitorite manustamise
ajutise katkestamisega enne desensibiliseerimist.

Anafülaktilised reaktsioonid LDL-afereesi ajal
Harva on eluohtlikke anafülaktilisi reaktsioone esinenud patsientidel, kes said AKE inhibiitoreid
dekstraansulfaadiga läbiviidud LDL (madala tihedusega lipoproteiinide)-afereesi ajal. Neid
reaktsioone välditi AKE inhibiitorite manustamise ajutise katkestamisega enne iga afereesi.

Hemodialüüsi patsiendid
Hemodialüüsi saavatel patsientidel, kellel kasutati kõrgvoo-dialüüsimembraane (nt AN 69) ja samal
ajal ka AKE inhibiitoreid, on kirjeldatud anafülaktiliste reaktsioonide teket. Nende patsientide puhul
tuleb kasutada teist tüüpi dialüüsimembraani või muusse klassi kuuluvat antihüpertensiivset ravimit.

Hüpoglükeemia
Suukaudseid diabeediravimeid või insuliinravi saavaid patsiente, kellel alustatakse AKE inhibiitorravi,
tuleb hoolikalt jälgida hüpoglükeemia tekke suhtes, eriti ravimite kooskasutamise esimestel kuudel (vt
lõik 4.5).

Köha
Mõnikord tekib AKE inhibiitorite kasutamise ajal köha. Tüüpiline köha on kuiv, püsiv ja kaob pärast
ravi lõppu. AKE inhibiitoritest tingitud köha tuleks arvestada köha diferentsiaaldiagnoosimisel.

Kirurgia/anesteesia
Suurte operatsioonide või anesteesia ajal, kus kasutatakse hüpotensiooni esilekutsuvaid aineid,
blokeerib enalapriil angiotensiin II tekke reniini kompensatoorse vabanemise järgselt. Kui
hüpotensiooni tekke põhjuseks on eeltoodud mehhanism, saab seda korrigeerida veremahu
suurendamisega.

Hüperkaleemia
AKE inhibiitorite, sealhulgas enalapriiliga ravitud patsientidel on täheldatud kaaliumisisalduse
suurenemist seerumis. Hüperkaleemia riskifaktorid on neerupuudulikkus, neerufunktsiooni
halvenemine, vanus (> 70 eluaasta), diabeet, kaasuvad seisundid, eriti dehüdratsioon, äge kardiaalne
dekompensatsioon, metaboolne atsidoos ja kaaliumisäästvate diureetikumide (nt spironolaktoon,
eplerenoon, triamtereen või amiloriid), kaaliumipreparaatide ja kaaliumi sisaldavate soolaasendajate
samaaegne kasutamine või selliste ravimite manustamine, mis võivad suurendada kaaliumi sisaldust
seerumis (nt hepariin).
Kaaliumipreparaatide, kaaliumisäästvate diureetikumide või kaaliumi sisaldavate soolaasendajate
kasutamine eriti neerufunktsiooni häiretega patsientidel võib viia seerumi kaaliumisisalduse olulise
suurenemiseni. Hüperkaleemia võib põhjustada tõsiseid, mõnikord surmaga lõppevaid südame
rütmihäireid. Kui enalapriili või mõne eelpool nimetatud ravimi või preparaadi samaaegne
manustamine on vajalik, tuleb neid kasutada ettevaatusega ning regulaarselt monitoorida kaaliumi
sisaldust vereseerumis (vt lõik 4.5).

Liitium
Liitiumi ja enalapriili samaaegne manustamine ei ole üldiselt soovitatav (vt lõik 4.5).

Reniin-angiotensiin-aldosteroon-süsteemi (RAAS) kahekordne blokaad
On tõendeid, et AKE-inhibiitorite, angiotensiin II retseptori antagonistide või aliskireeni samaaegne
kasutamine suurendab hüpotensiooni, hüperkaleemia ja neerutalitluse languse (k.a ägeda
neerupuudulikkuse) riski. Seetõttu ei soovitata RAAS-i kahekordset blokaadi AKE-inhibiitorite,
angiotensiin II retseptori antagonistide või aliskireeni samaaegse kasutamisega (vt lõigud 4.5 ja 5.1).
Kui kahekordset blokeerivat ravi peetakse vältimatult vajalikuks, tuleb seda teha ainult spetsialisti
järelvalve all, jälgides hoolikalt neerutalitlust, elektrolüüte ja vererõhku.
AKE-inhibiitoreid ja angiotensiin II retseptori antagoniste ei tohi kasutada samaaegselt diabeetilise
nefropaatiaga patsientidel.

Laktoos
Ednyt sisaldab laktoosi, mistõttu seda ravimit ei tohi võtta patsiendid, kellel on harvaesinev
galaktoositalumatus, Lapp’i laktaasidefitsiit või glükoosi-galaktoosi imendumishäire.

Naatrium
Ednyt tabletid sisaldavad ka naatriumi naatriumhüdroksiidi kujul ning selle sisaldus 5 mg, 10 mg ja 20
mg tablettides on vastavalt 1,14 mg, 2,28 mg ja 4,55 mg.

Lapsed
Üle 6-aastastel hüpertensiooniga patsientidel on andmed ravimi efektiivsuse ja ohutuse kohta piiratud,
kuid teiste näidustuste osas puuduvad need täielikult. Farmakokineetika andmed üle 2 kuu vanuste
laste kohta on piiratud (vt ka lõigud 4.2, 5.1 ja 5.2). Ednyt'i kasutamise näidustuseks lastel on ainult
hüpertensioon.

Vastavate andmete puudumise tõttu ei soovitata Ednyt'i kasutada vastsündinutel ning lastel, kellel
glomerulaarfiltratsioon on < 30 ml/min/1,73 m2 (vt lõik 4.2).

Rasedus
AKE-inhibiitoritega ei tohi raseduse ajal alustada. Välja arvatud juhul, kui ravi AKE inhibiitoritega
peetakse hädavajalikuks, tuleb rasedust planeerivad patsiendid üle viia alternatiivsele
hüpertensioonivastasele ravile, millel on raseduse ajal kasutamise jaoks kindlaks määratud
ohutusprofiil. Raseduse tuvastamisel tuleb ravi AKE-inhibiitoritega kohe lõpetada ja alustada sobiliku
alternatiivse raviga (vt lõigud 4.3 ja 4.6).

Imetamine
Enalapriili ei soovitata imetamise ajal kasutada (vt lõik 4.6 ja 5.2).

Rassilised erinevused
Sarnaselt teiste angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitoritega langetab ka enalapriil
mustanahalistel vererõhku vähem efektiivselt võrreldes mitte-mustanahalistega. See on tõenäoliselt
seotud madala reniini taseme suurema levimusega mustanahaliste hüpertensiivsete patsientide seas.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Reniin-angiotensiin-aldosteroon-süsteemi (RAAS) kahekordne blokaad
Kliiniliste uuringute andmed on näidanud, et reniin-angiotensiin-aldosteroon-süsteemi (RAAS)
kahekordne blokaad kombinatsioonravil AKE-inhibiitorite, angiotensiin II retseptori antagonistide või
aliskireeniga on seotud kõrvalnähtude, nt hüpotensiooni, hüperkaleemia ja neerutalitluse languse (k.a
ägeda neerupuudulikkuse) sagenemisega, võrreldes monoteraapiaga (vt lõigud 4.3, 4.4 ja 5.1).

Kaaliumi säästvad diureetikumid või kaaliumipreparaadid
AKE inhibiitorid vähendavad diureetikumist tingitud kaaliumikadu. Kaaliumi säästvate
diureetikumide (nt spironolaktooni, eplerenooni, triamtereeni või amiloriidi), kaaliumipreparaatide või
kaaliumi sisaldavate soolaasendajate kasutamine võib viia olulise kaaliumitaseme tõusuni veres. Kui
hüpokaleemia esinemisega seoses on nende ravimite samaaegne kasutamine näidustatud, tuleks seda
teha ettevaatusega ja sageli kontrollida seerumi kaaliumisisaldust (vt lõik 4.4).

Diureetikumid (tiasiidid või lingudiureetikumid)
Kui eelnevalt on saadud ravi diureetikumide suurte annustega, võib ravi alustamine enalapriiliga
põhjustada vedelikupuudust ja suurendada hüpotensiooni riski (vt lõik 4.4). Hüpotensiivset toimet
saab vähendada diureetikumide ärajätmisega, vedeliku või soolade manustamise suurendamisega või
alustades ravi enalapriili väikeste annustega.

Teised antihüpertensiivsed ravimid
Nende ravimite samaaegne kasutamine võib suurendada enalapriili hüpotensiivset toimet.
Nitroglütseriini ja teiste nitraatide või teiste vasodilataatorite samaaegsel kasutamisel võib vererõhk
veelgi langeda.

Liitium
AKE inhibiitorite ja liitiumi samaaegsel kasutamisel on kirjeldatud pöörduvat liitiumisisalduse
suurenemist seerumis ja toksiliste toimete sagenemist. Tiasiid-diureetikumide samaaegne kasutamine
võib liitiumisisaldust veelgi tõsta ja suurendada riski liitiumi toksiliste nähtude tekkeks. Enalapriili
manustamine koos liitiumiga ei ole soovitatav. Kui see kombinatsioon osutub siiski vajalikuks, tuleb
hoolikalt jälgida liitiumisisaldust seerumis (vt lõik 4.4).

Tritsüklilised antidepressandid/antipsühhootikumid/anesteetikumid/narkootilised ained Teatud
anesteetiliste ravimite, tritsükliliste antidepressantide ja antipsühhootikumide kasutamisel koos AKE
inhibiitoritega võib vererõhku langetav toime tugevneda (vt lõik 4.4).

Mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVAd), sealhulgas selektiivsed tsüklooksügeneesi
inhibiitorid (COX-2 inhibiitorid)
Mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA), sealhulgas selektiivsete tsüklooksügeneesi
inhibiitorite (COX-2 inhibiitorid) kasutamine võib vähendada diureetikumide ja antihüpertensiivsete ravimite antihüpertensiivset toimet. Seetõttu võib angiotensiin-II retseptorite
antagonistide või AKE-inhibiitorite toime MSPVA-de (sh COX-2 inhibiitorite) manustamise tõttu
väheneda. MSPVA-de (sh COX-2 inhibiitorite) ja angiotensiin-II retseptorite antagonistide või AKE-
inhibiitorite koosmanustamine avaldab aditiivset seerumi kaaliumisisaldust suurendavat toimet ning
võib põhjustada neerufunktsiooni häireid. Need toimed on tavaliselt pöörduva iseloomuga. Harvadel
juhtudel võib tekkida äge neerupuudulikkus, seda eelkõige neerufunktsiooni häirega patsientidel (eriti
eakatel või dehüdreeritud patsientidel, sh diureetikume saavatel patsientidel). Seetõttu tuleks seda
kombinatsiooni kasutada ettevaatusega neerufunktsioonikahjustusega patsientidel. Patsiendid peaksid
olema piisavalt hüdreeritud, samuti tuleks kaaluda neerufunktsiooni jälgimist pärast
kombinatsioonravi alustamist ning regulaarselt ravi ajal.

Kullapreparaadid:
Harva on teatatud nitritoidreaktsioonidest (sümptomiteks on näo punetus, iiveldus, oksendamine ja
hüpotensioon) patsientidel, kes saavad ravi kullapreparaadi (naatriumaurotiomalaat) süstelahusega ja
samaaegselt AKE inhibiitor-ravi sh enalapriili.

Sümpatomimeetikumid
Sümpatomimeetikumid võivad vähendada AKE inhibiitorite antihüpertensiivset toimet.

Diabeediravimid
Epidemioloogiliste uuringute põhjal võib AKE inhibiitorite ja diabeedivastaste ravimite (insuliin,
suukaudsed hüpoglükeemilised ravimid) samaaegne manustamine põhjustada veresuhkrusisaldust
alandava toime tugevnemist ja suurendada ohtu hüpoglükeemia tekkeks. Tõenäosus sellise koostoime
tekkeks oli suurem kombineeritud ravi esimestel nädalatel ja neerukahjustusega patsientidel (vt lõigud
4.4 ja 4.8).

Alkohol
Alkohol tugevdab AKE inhibiitorite hüpotensiivset toimet.

Atsetüülsalitsüülhape, trombolüütilised ravimid ja beeta-blokaatorid
Enalapriili manustamine koos atsetüülsalitsüülhappe (kardioloogilistes annustes), trombolüütiliste
ravimite ja beeta-blokaatoritega on ohutu.

Naatriumkloriid
Naatriumkloriid mõjutab Ednyt'i vererõhku alandavat ja südamepuudulikkuse nähte kompenseerivat
toimet.

Lapsed
Koostoimeuuringuid on teostatud vaid täiskasvanutel.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus:

Enalapriili ei soovitata kasutada raseduse esimesel trimestril (vt lõik 4.4).
Enalapriili kasutamine on vastunäidustatud raseduse teisel ja kolmandal trimestril (vt lõik 4.3 ja 4.4).

Epidemioloogilised tõendid teratogeensuse riski kohta pärast kokkupuudet AKE inhibiitoritega
raseduse esimesel trimestril ei ole olnud veenvad, siiski ei saa välistada väikest riski suurenemist.
Välja arvatud juhul, kui ravi AKE inhibiitoritega ei ole hädavajalik, tuleb rasedust planeerivad
patsiendid üle viia alternatiivsele hüpertensioonivastasele ravile, millel on raseduse ajal kasutamise
jaoks kindlaks määratud ohutusprofiil. Raseduse diagnoosimisel tuleb ravi AKE inhibiitoriga kohe
lõpetada ja vajaduse korral alustada alternatiivse raviga. Teadaolevalt põhjustab ravi AKE
inhibiitoritega raseduse teisel ja kolmandal trimestril loote toksilisust (neerutalitluse häired,
oligohüdramnion, pidurdab kolju luustumist) ja neonataalset toksilisust (neerupuudulikkus,
hüpotensioon, hüperkaleemia) (vt lõik 5.3). Tekkida võib oligohüdramnion emal, mistõttu eeldatavalt
väheneb loote neerufunktsioon ja mille tagajärjel võivad tekkida jäsemete kärbumine, näo ja kolju
deformatsioonid ja hüpoplastiliste kopsude areng.
Kui raseduse teisel trimestril on kasutatud AKE-inhibiitoreid, on soovitatav loote neerutalitluse ja
kolju ultraheliuuring. Lapsi, kelle emad on raseduse ajal AKE inhibiitoreid võtnud, tuleb hoolikalt
jälgida hüpotensiooni suhtes (vt lõigud 4.3 ja 4.4).

Imetamine:
Piiratud farmakokineetilised andmed näitavad, et kontsentratsioon rinnapiimas on madal (vt lõik 5.2).
Kuigi need kontsentratsioonid näivad olevat kliiniliselt ebaolulised, ei ole Ednyt'i manustamine
imetavale emale soovitatav, kui tegu on enneaegsete lastega ning esimestel sünnitusjärgsetel nädalatel,
sest on olemas hüpoteetiline võimalus, et preparaat mõjutab südame-veresoonkonda või neere ja
seepärast et puudub piisav kliiniline kogemus. Vanema imiku puhul võib Ednyt'i manustamist
imetavale emale kaaluda, kui see ravi on emale vajalik ja last jälgitakse võimalike kõrvaltoimete
suhtes

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Autojuhtimise ja masinatega töötamise puhul tuleb arvestada, et ravi ajal võib aeg-ajalt tekkida
pearinglus või väsimus.

4.8. Kõrvaltoimed

Kliiniliste uuringute ja turustamisjärgsete kogemuste käigus on enalapriili kasutamisel kirjeldatud
järgmisi kõrvaltoimeid.

Tabel 1. Ednyt'i kõrvaltoimed
Organ-
Väge sage
Sage
Aeg-ajalt
Harv
Väga
Teadmata (ei
süsteem
(≥1/10)
(≥1/100
(≥1/1000 to (≥1/10000
harv
saa hinnata
kuni
<1/100)
kuni
(<1/10 00
olemasolevate
<1/10)
<1/1000)
0)
andmete alusel)
Vere ja

aneemia (sh Neutro-lümfisüs-
aplastiline
peenia,
teemi
ja
hemoglo-
häired
hemolüütili
biinisisal-
ne).
duse
vähene-
mine,
hematokriti
langus,
trombo-
tsütopeenia,
agranulo-
tsütoos,
luuüdi
depres-
sioon,
pantsüto-
peenia,
lümfadeno-
paatia,
auto-
immuun-
haigused.
Endokriin-

Ebapiisav
süsteemi
antidiureetilise
häired
hormooni
sündroom
(SIADH)
Ainevahe-


Hüpo-tus- ja
kaleemia (vt
toitumis-
lõik 4.4
häired
“Diabeediga
patsiendid”)
Närvi-

Peavalu,
Segasus,
Ebatavalised

süsteemi
depressioon somno-
unenäod,
ja psüh-
lentsus,
unehäired
hiaatrilise
unetus,
närvilisus,
d häired
paresteesia,
vertiigo
Silma
Ähmane

kahjustu-
nägemine
sed
Südame ja
Pearinglus
Hüpoten-
Orto-
Raynaud'


vaskulaar-
sioon (sh
staatiline
fenomen
sed häired
ortostaa-
hüpo-
tiline
tensioon,
hüpoten-
südame-
sioon),
pekslemine
minestus,
müokardi-
valu
infarkt või
rindkeres,
insult*
rütmi-
(kõrge
häired,
riskiga
steno-
haigetel on
kardia,
võimalik
tahhükardia sekundaar-
ne teke
süveneva
hüpotensioo
ni tõttu (vt
lõik 4.4)),
Respira-
Köha
Düspnoe
Rinorröa,
Kopsu-


toorsed,
kurguvalu ja infiltraadid,
rindkere ja
häälekähedu riniit,
medias-
s,
allergiline
tiiniumi
bronhospas
alveoliit/
häired
m/astma
eosinofiilne
pneumoonia
Seedetrakti Iiveldu
Kõhu-
Soolesulgus, Stomatiit/
Soole

häired
lahtisus,
pankreatiit, aftoossed
angioödee
kõhuvalu,
oksen-
haavandid,
m
maitsetund-
damine,
glossiit
likkuse
düspepsia,
muutused
kõhu-
kinnisus,
isutus,
maoärritus,
suukuivus,
peptiline
haavand
Maksa- jaMaksa-


sapiteede
puudulikkus,
häired
hepatiit -hepato-
tsellulaarne
või
kolestaat-
iline, hepatiit
(sh nekroos),
kolestaas (sh
ikterus)
Naha ja

Lööve,
Diaforees,
Multiformne
On kirjeldatud
naha-
ülitundlik-
higistamine, erüteem,
haigusnähtude
aluskoe
kus/angio-
sügelus,
Stevens-
kompleksi, mille
kahjustu-
neuroo-
nõgestõbi,
Johnsoni
hulka võivad
sed
tiline
alopeetsia
sündroom,
kuuluda:
ödeem:
eksfoliatiiv-
palavik, serosiit,
teatatud on
ne dermatiit,
vaskuliit,
näo,
toksiline
lihasvalu/-
jäsemete,
epidermaal-
põletik,
huulte,
nekrolüüs,
liigesvalu/-
keele, neelu
pemfigus,
põletik,
ja/või kõri
erütroderma
positiivne
angio-
antinukleaarsete
neurootilise
antikehade
st ödeemist
(ANA) tiiter,
(vt lõik
settereaktsiooni
4.4).
kiirenemine,
eosinofiilia ja
leukotsütoos.
Võib esineda ka
löövet,
valgustundlikku
st või teisi
nahanähte.
Neerude ja

Neerufunk-
Oliguuria


kuseteede
tsiooni
häired
Häire,
neerupuud-
ulikkus,
proteinuuria
Repro-


Impotentsus Güneko-


duktiivse
mastia
süsteemi ja
rinna-
näärme
häired
Üldised
Asteenia
Väsimus
Lihas-häired ja
krambid,
manusta-
nahaõhetus,
miskoha
tinnitus, halb
reakt-
enesetunne,
sioonid
palavik
Uuringud

Hüper-
Vere uurea- Maksaensüü

kaleemia,
sisalduse
mide
kreatiniini-
suurene-
aktiivsuse
sisalduse
mine,
suurene-
suurene-
hüponat-
mine,
mine
reemia
seerumi
seerumis
bilirubiini-
sisalduse
suurenemine

*Juhtude esinemissagedus oli võrreldav platseebo- ja aktiivse ravirühmade vahel kliinilises uuringus

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamise kohta inimestel on vähe andmeid. Olulisemad seni kirjeldatud üleannustamise nähud
on umbes 6 tundi pärast ravimi manustamist ilmnev hüpotensioon koos reniin-angiotensiini süsteemi
blokeerimisega ja stuupor. AKE inhibiitorite üleannustamisega seotud nähtudena võivad muuhulgas
tekkida tsirkulatoorne šokk, elektrolüütide tasakaaluhäired, neerupuudulikkus, hüperventilatsioon,
tahhükardia, südamepekslemine, bradükardia, pearinglus, ärevus ja köha. Pärast 300 mg ja 440 mg
enalapriili sissevõtmist suureneb enalaprilaadi sisaldus seerumis vastavalt 100- ja 200-kordseks,
võrreldes tavaliste terapeutiliste annuste manustamisega.

Üleannustamise raviks tuleb manustada veeni füsioloogilist lahust. Hüpotensiooni tekkimisel tuleb
patsient panna šokiasendisse. Võimaluse korral manustada veenisiseselt angiotensiin II ja/või
katehhoolamiine. Kui ravimit võeti hiljuti, on enalapriilmaleaadi elimineerimiseks sobivad meetmed nt
oksendamine, maoloputus, absorbentide ja naatriumsulfaadi manustamine. Enalaprilaat on üldisest
vereringest eemaldatav hemodialüüsi teel (vt lõik 4.4 - „Hemodialüüsi patsiendid“). Ravile allumatu
bradükardia puhul tuleb kasutada südamestimulaatorit. Pidevalt tuleb jälgida elulisi näitajaid, seerumi
elektrolüütide tasakaalu ja kreatiniinisisaldust.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: Angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorid, ATC-kood: C09AA02

Ednyt (enalapriilmaleaat) on enalapriili maleaatsool, kahe aminohappe - L-alaniini ja L-proliini
derivaat. Angiotensiini konverteeriv ensüüm (AKE) on peptidüüldipeptidaas, mis katalüüsib
angiotensiin I konversiooni vererõhku tõstva toimega aineks angiotensiin II-ks. Pärast imendumist
hüdrolüüsitakse enalapriil enalaprilaadiks, mis on AKE inhibiitor. AKE inhibeerimise tagajärjel
väheneb angiotensiin II sisaldus plasmas, mis viib plasma reniini aktiivsuse suurenemiseni (reniini
vabanemise negatiivse tagasiside blokeerimise tõttu) ja aldosterooni sekretsiooni vähenemiseni.

AKE on identne kininaas II-ga. Seega võib Ednyt blokeerida ka bradükiniini, tugevatoimelise
vasodilataatorpeptiidi degradatsiooni. Kuid selle roll Ednyt'i terapeutilise toime juures vajab
selgitamist.

Toimemehhanism
Samal ajal kui Ednyt'i vererõhku langetava toime mehhanism arvatakse peamiselt seisnevat reniin-
angiotensiin-aldosterooni süsteemi pärssimises, avaldab Ednyt antihüpertensiivset toimet isegi seerumi
madala reniinisisaldusega patsientidel.

Farmakodünaamilised toimed
Ednyt'i manustamise tagajärjel langeb vererõhk (nii lamavas kui seisvas asendis) ilma südame
löögisageduse olulise suurenemiseta.

Sümptomaatilist posturaalset hüpotensiooni esineb harva. Mõnedel patsientidel võtab optimaalsete
vererõhuväärtuste saavutamine aega mitu nädalat. Ednyt'i manustamise järsku katkestamist ei ole
seostatud vererõhu kiire tõusuga.

AKE efektiivne inhibeerimine saabub tavaliselt 2...4 tundi pärast enalapriili annuse suukaudset
manustamist. Vererõhku langetav toime ilmneb tavaliselt ühe tunni möödudes, toime on maksimaalne
4...6 tundi pärast manustamist. Toime kestus sõltub annusest. Soovitatavate annuste kasutamisel
kestab antihüpertensiivne ja hemodünaamiline toime vähemalt 24 tundi.

Essentsiaalse hüpertensiooniga patsientidel läbiviidud hemodünaamika uuringutes kaasnes vererõhu
langusega veresoonte perifeerse vastupanu vähenemine koos südame väljutusmahu suurenemisega;
südame löögisagedus ei muutunud või muutus minimaalselt. Ednyt'i manustamise järgselt tekkis
neerude perfusiooni suurenemine; glomerulaarfiltratsiooni kiirus ei muutunud. Ei tekkinud naatriumi
ega vee peetust. Kuid patsientidel, kellel oli enne ravi madal glomerulaarfiltratsiooni kiirus, see
tavaliselt suurenes.

Lühiajalistes kliinilistes uuringutes, mis viidi läbi neeruhaigusega diabeetikutel ja mittediabeetikutel,
täheldati pärast enalapriili manustamist albuminuuria ning IgG ja üldvalgu uriiniga eritumise
vähenemist.

Manustades tiasiiddiureetikumidega on Ednyt'i vererõhku langetav toime tugevam. Ednyt võib
vähendada või ära hoida tiasiidide poolt põhjustatud hüpokaleemiat.
Südamepuudulikkusega patsientidel, keda ravitakse südameglükosiididega ja diureetikumidega, on
suukaudse enalapriilmaleaadi või süstitava enalaprilaadi kasutamist seostatud perifeerse resistentsuse
ja vererõhu langusega. Südame väljutusmaht suurenes, samal ajal kui südame löögisagedus (mis on
südamepuudulikkusega patsientidel tavaliselt suurenenud) vähenes. Vähenes ka kopsukapillaaride
kiilrõhk. Paranes koormustaluvus ja südamepuudulikkuse raskusaste (määratud New Yorgi
Südameassotsiatsiooni - NYHA - kriteeriumide järgi). Need toimed jäid püsima ka pikaajalise ravi
vältel.

Kerge ja keskmise raskusega südamepuudulikkuse korral pidurdas enalapriil südame progresseeruvat
laienemist/suurenemist ja südamepuudulikkust, mis väljendus vasaku vatsakese diastoolse ja süstoolse
lõppmahu vähenemises ja paranenud väljutusfraktsioonis.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus
Mitmekeskuselises, randomiseeritud, topeltpimedas platseebokontrolliga uuringus (SOLDV
preventsiooniuuring) osalesid vasaku vatsakese asümptomaatilise düsfunktsiooniga (LVEF < 35%)
patsiendid. 4228 patsienti randomiseeriti kas platseebo- (n=2117) või enalapriili gruppi (n=2111).
Platseebogrupis tekkis südamepuudulikkus või surm 818 patsiendil (38,6%) võrreldes 630-ga
enalapriili grupis (29,8%) (riski vähenemine: 29%; 95% CI: 21...36%; p < 0,001). 518 patsienti
platseebogrupist (24,5%) ja 434 enalapriili grupist (20,6%) surid või hospitaliseeriti seoses
esmakordse südamepuudulikkuse tekke või olemasoleva südamepuudulikkuse süvenemisega (riski
vähenemine 20%; 95% CI: 9...30%; p < 0,001).

Mitmekeskuselises, randomiseeritud, topeltpimedas platseebokontrolliga uuringus (SOLVD
raviuuring) hinnati süstoolsest düsfunktsioonist (väljutusfraktsioon < 35%) tingitud sümptomaatilise
kongestiivse südamepuudulikkusega populatsiooni. 2569 südamepuudulikkuse tavapärast ravi saavat
patsienti randomiseeriti kas platseebo- (n=1284) või enalapriili gruppi (n=1285). Platseebogrupis
tekkis 510 surmajuhtu (39,7%) võrreldes 452-ga enalapriili grupis (35,2%) (riski vähenemine, 16%;
95% CI: 5...26%; p=0,0036). Platseebogrupis tekkis 461 kardiovaskulaarsetest põhjustest tingitud
surmajuhtu võrreldes 399-ga enalapriili grupis (riski vähenemine 18%, 95% CI: 6...28%, p<0,002),
peamiselt seoses progresseeruvast südamepuudulikkusest tingitud surmajuhtude arvu langusega (251
platseebogrupis vs 209 enalapriili grupis, riski vähenemine 22%, 95% CI, 6...35%).
Südamepuudulikkuse süvenemise tõttu suri või hospitaliseeriti vähem patsiente (736 platseebogrupis
ja 613 enalapriili grupis; riski vähenemine, 26%; 95% CI: 18...34%; p < 0,0001). Kogu SOLVD
uuringus vähendas enalapriilmaleaat vasaku vatsakese düsfunktsiooniga patsientidel müokardiinfarkti
riski 23% (95% CI: 11...34%; p < 0,001) ja ebastabiilsest stenokardiast tingitud hospitaliseerimise
riski 20% (95% CI: 9...29%; p < 0,001).

Kahekordne blokaad
Kahes suures randomiseeritud, kontrollitud uuringus (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and
in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) ja VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs
Nephropathy in Diabetes) uuriti kombinatsioonravi AKE-inhibiitori ja angiotensiin II retseptori
antagonistiga. ONTARGET uuring hõlmas eelneva südameveresoonkonna või ajuveresoonkonna
haigusega või 2. tüüpi diabeedi ja tõendatud kaasuva elundkahjustusega patsiente. VA NEPHRON-D
hõlmas 2. tüüpi diabeedi ja diabeetilise nefropaatiaga patsiente.
Uuringud näitasid olulise kasu puudumist neerude ja/või südameveresoonkonna tulemusnäitajatele ja
suremusele, samas täheldati hüperkaleemia, ägeda neerukahjustuse ja/või hüpotensiooni riski
suurenemist monoteraapiaga võrreldes. Tulemused on asjakohased ka teiste AKE-inhibiitorite ja
angiotensiin II retseptori antagonistide jaoks, arvestades nende sarnaseid farmakodünaamilisi omadusi.
AKE-inhibiitoreid ja angiotensiin II retseptori antagoniste ei tohi seetõttu kasutada samaaegselt
diabeetilise nefropaatiaga patsientidel.
ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints)
oli uuring, mis oli kavandatud hindama kasu aliskireeni lisamisest standardravile AKE-inhibiitori või
angiotensiin II retseptori antagonistiga 2. tüüpi diabeediga patsientidel, kellel oli krooniline
neeruhaigus, südameveresoonkonna haigus või mõlemad. Uuring lõpetati varakult ohutusnäitajate
riski tõusu tõttu. Südameveresoonkonnaga seotud surma ja insuldi juhtumeid oli aliskireeni rühmas
arvuliselt rohkem kui platseeborühmas ning kõrvalnähtudest ja huvi pakkuvatest tõsistest
kõrvalnähtudest (hüperkaleemia, hüpotensioon ja neerutalitluse häire) teatati aliskireeni rühmas
sagedamini kui platseeborühmas.

Lapsed
Üle 6-aastastel hüpertensiooniga lastel on ravimi kasutamise kogemused piiratud. Kliinilises uuringus
osales 110 hüpertensiooniga 6...16-aastast last, kelle kehakaal oli ≥ 20 kg ja glomerulaarfiltratsiooni
kiirus > 30 ml/min/1,73 m2. Kehakaaluga < 50 kg patsiendid said kas 0,625; 2,5 või 20 mg enalapriili
ööpäevas ja patsiendid kehakaaluga ≥ 50 kg said kas 1,25; 5 või 40 mg enalapriili ööpäevas. Üks kord
päevas manustatud enalapriil alandas minimaalset vererõhu annusest sõltuvalt. Enalapriili annusest
sõltuv antihüpertensiivne efektiivsus oli ühtiv kõikides alagruppides (vanus, Tanneri skaala, sugu,
rass). Kõige väiksemad uuritud annused 0,625 mg ja 1,25 mg (vastasid keskmiselt annusele 0,02
mg/kg üks kord päevas) ei näidanud aga püsivat antihüpertensiivset toimet. Uuringus kasutatud
maksimaalne annus oli 0,58 mg/kg (kuni 40 mg) üks kord päevas. Laste kõrvaltoimete profiil ei
erinenud täiskasvanute omast.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Suukaudne enalapriil imendub kiiresti, maksimaalne kontsentratsioon plasmas saabub ühe tunni
jooksul. Uriinist määratud koguse põhjal imendub suu kaudu manustatud enalapriilist ligikaudu 60%.
Suu kaudu manustatud EDNYT'i imendumist ei mõjuta toidu olemasolu seedetraktis.

Suukaudne enalapriil hüdrolüüsitakse pärast imendumist kiiresti ja ulatuslikult enalaprilaadiks, mis on
tugevatoimeline angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitor. Enalaprilaadi maksimaalne
kontsentratsioon plasmas saabub umbes 4 tundi pärast enalapriili suukaudse annuse manustamist.
Enalaprilaadi kuhjumise efektiivne poolväärtusaeg pärast enalapriili annuste korduvat suukaudset
manustamist on 11 tundi. Normaalse neerufunktsiooniga isikutel saavutati enalaprilaadi
püsikontsentratsioon 4-päevase ravi järel.

Jaotumine
Terapeutiliselt olulises kontsentratsioonivahemikus ei ületa enalaprilaadi seonduvus inimese
plasmavalkudega 60%.

Biotransformatsioon
Peale muutumise enalaprilaadiks ei ole enalapriili puhul tõestatud teisi olulisi ainevahetusreaktsioone.

Eritumine
Enalaprilaat eritub peamiselt neerude kaudu. Põhikomponendid uriinis on enalaprilaat (umbes 40%) ja
muutumatul kujul enalapriil (ligikaudu 20%).

Neerukahjustus
Neerupuudulikkusega patsientidel suureneb enalapriili ja enalaprilaadi ekspositsioon. Kerge kuni
keskmise neerupuudulikkusega patsientidel (kreatiniini kliirens 40...60 ml/min) oli pärast 5 mg
enalapriili üks kord päevas manustamist enalaprilaadi püsiseisundi AUC ligikaudu kaks korda suurem
võrreldes normaalse neerufunktsiooniga patsientidega. Raske neerupuudulikkuse korral (kreatiniini
kliirens ≤ 30 ml/min) suurenes AUC ligikaudu 8 korda. Enalapriilmaleaadi korduvannuste
manustamise järgselt on enalaprilaadi efektiivne poolväärtusaeg sellise raskusastme
neerupuudulikkuse korral pikenenud ja aeg püsiseisundi saavutamiseni edasilükkunud (vt lõik 4.2).
Enalaprilaat on üldisest vereringest eemaldatav hemodialüüsi teel. Dialüüsi kliirens on 62 ml/min.

Lapsed ja noorukid
Korduvannuste farmakokineetika uuring viidi läbi 40 hüpertensiooniga poisil ja tüdrukul vanuses 2
kuud kuni ≤ 16 aastat. Eelnevalt manustati suukaudselt 0,07...0,14 mg/kg enalapriilmaleaati päevas.
Laste puhul ei erinenud enalaprilaadi farmakokineetika oluliselt täiskasvanute omast (varem uuritud).
Andmed viitavad AUC suurenemisele (kehakaalu järgi kohandatud annus) vanuse kasvades. Kui aga
annust kohandatakse kehapinna järgi, siis ei ilmne AUC suurenemist. Püsiseisundis oli enalaprilaadi
kuhjumise keskmine efektiivne poolväärtusaeg 14 tundi.

Imetamine
Pärast 20 mg ravimi ühekordset suukaudset manustamist viiele äsja sünnitanud naisele oli enalapriili
suurim kontsentratsioon rinnapiimas keskmiselt 1,7 µg/l (vahemik 0,54…5,9 µg/l). Selline
kontsentratsioon saavutati 4…6 tundi pärast manustamist. Enalaprilaadi suurim kontsentratsioon oli
keskmiselt 1,7 µg/l (vahemik 1,2…2,3 µg/l); see saavutati erinevatel ajahetkedel 24 tunni jooksul.
Tuginedes andmetele maksimaalse kontsentratsiooni kohta rinnapiimas on hinnanguliselt suurim
saadav ravimikogus ainult rinnapiimatoidul oleval lapsel umbes 0,16% ema ravimiannusest, mis on
arvestatud ema kehakaalu alusel. 11 kuu jooksul iga päev suu kaudu 10 mg enalapriili tarvitanud
naistel olid suurimad enalapriili kontsentratsioonid rinnapiimas 2 µg/l 4 tundi pärast annuse
manustamist ja suurimad enalaprilaadi kontsentratsioonid 0,75 µg/l umbes 9 tundi pärast manustamist.
24 tunni jooksul mõõdetud enalapriili ja enalaprilaadi koguannused rinnapiimas olid vastavalt
1,44 µg/l ja 0,63 µg/l. 4 tundi pärast 5 mg enalapriili ühekordset manustamist ühele emale ja 10 mg
manustamist kahele emale oli enalaprilaadi kontsentratsioon rinnapiimas allpool määramistaset
(< 0,2µg/l). Enalapriili kontsentratsiooni ei määratud.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse ja kartsinogeensuse mittekliinilised
uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele. Reproduktsioonitoksilisuse uuringud ei ole
näidanud enalapriili kahjulikku toimet rottide viljakusele ja reproduktiivsele funktsioonile, samuti pole
täheldatud teratogeenset toimet. Uuringus, kus emastele rottidele manustati ravimit enne viljastumist
ja kogu tiinuse vältel, suurenes laktatsiooniperioodis järglaste suremus. Ravim läbib
platsentaarbarjääri ja eritub rinnapiima. Angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorite ravimrühma
puhul on kirjeldatud kahjulikku toimet lootele (põhjustab loote kahjustust ja/või surma), kui ravimit
manustada raseduse teisel ja kolmandal trimestril.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Kolloidne veevaba ränidioksiid,
magneesiumstearaat,
naatriumhüdroksiid,
povidoon,
talk,
krospovidoon,
mikroskristalliline tselluloos,
laktoosmonohüdraat.

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 30 °C. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

5 mg, 10 mg või 20 mg tabletid: 30 tabletti blisterpakendis (blisterpakend koosneb
alumiiniumfooliumist ja OPA/Alu/PVC-fooliumist). Iga pappkarp sisaldab 3 blisrilehte.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.
Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

Gedeon Richter Plc.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Ungari

8. Müügiloa number

EDNYT 5 mg tablets: 139296
EDNYT 10 mg tablets: 139396
EDNYT 20 mg tablets: 139496

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

/MÜÜGILOA UUENDAMISE
KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 07.12.2001
Müügiloa uuendamise kuupäev: 30.03.2012


10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2015