DIPHERELINE 0,1 MG

Toimeained: triptoreliin

Ravimi vorm: süstelahuse pulber ja lahusti

Ravimi tugevus: 0,1mg 7TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on DIPHERELINE 0,1 MG ja milleks seda kasutatakse

Diphereline 0,1 mg on loodusliku gonadotropiini vabastajahormooni analoog.
Diphereline 0,1 mg kasutatakse:
ovulatsiooni esilekutsumiseks kombinatsioonis teiste gonadotropiinidega, millele järgneb kunstliku
viljastamise protseduur ja embrüo ülekanne.

2. Mida on vaja teada enne DIPHERELINE 0,1 MG võtmist

Ärge kasutage Diphereline 0,1 mg:
- Kui olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) või muu sama tüüpi
ravimi suhtes (GnRH analoogi) allergiline.
- Kui te olete rase või toidate last rinnaga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Diphereline 0,1 mg kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Diphereline 0,1 mg kasutavatel patsientidel on esinenud depressiooni, mis võib olla tõsine. Kui teid
ravitakse Diphereline 0,1 mg-ga ja teil esineb meeleolu langus, pöörduge arsti poole.

Meestel:
Ravi alguses suureneb testosteroonisisaldus veres, mistõttu võivad vähiga seotud sümptomid
halveneda
Võtke ühendust oma arstiga, kui see juhtub. Arst saab sümptomeid leevendada, andes teile anti-
androgeene.
Esimeste ravinädalate jooksul Diphereline 0,1 mg-ga nagu ka teiste GnRH analoogidega, on üksikutel
juhtudel esinenud seljaaju kompressiooni või kuseteede takistust (urineerimise ajal). Arst jälgib teid ja
annab teile ravimeid, kui see peaks juhtuma. Pärast kirurgilist kastratsiooni ei vähenda triptoreliin
testosteroonitaset veres ja seega ei kasutata triptoreliini raviks pärast orhidektoomiat.
Hüpofüüsi gonadotropiini sekretsiooni diagnostilised testid ravi ajal või pärast ravi lõppu Diphereline
0,1 mg-ga võivad olla eksitavad.

Täiskasvanutel võib gonadotropiini vabastajahormooni analoogide pikaajaline kasutamine põhjustada
luukoe kadu ja suurendada osteoporoosi riski, eriti kui te tarvitate ohtralt alkoholi, suitsetate või teie
perekonna anamneesis on osteoporoosi juhtumeid (luude hõrenemine), kui te ei söö korralikult või
kasutate krambivastasid ravimeid (epilepsia või krambihoogude vastu) või kortikosteroide (steroide).
Kui teil on probleeme luudega, nagu osteoporoos, peate sellest rääkima oma arstile. See võib mõjutada
arsti otsust, kuidas ta teid ravima hakkab. Kui teil on suhkurtõbi või südameprobleemid, rääkige sellest
oma arstile.
Kui teil on hüpofüüsi healoomuline kasvaja, millest te ei olnud varem teadlik, võib see ravi ajal
Diphereline 0,1 mg-ga ilmsiks tulla. Sümptomiteks sel juhul on äkiline peavalu, nägemisprobleemid ja
silmade halvatus.

Naistel:
Täiskasvanutel võib GnRH analoogide pikaajaline kasutamine põhjustada luude hõrenemist, eriti kui
te tarvitate ohtralt alkoholi, suitsetate või teie perekonna anamneesis on osteoporoosi juhtumeid
(seisund, mis mõjutab teie luude tugevust), kui te ei söö korralikult või kasutate krambivastasid
ravimeid (epilepsia või krambihoogude vastu) või kortikosteroide (steroide). Kui teil on probleeme
luudega, nagu osteoporoos, peate sellest rääkima oma arstile. See võib mõjutada arsti otsust, kuidas ta
teid ravima hakkab.

Kui mõni nimetatud probleem teid puudutab, rääkige palun sellest oma arstile.

Muud ravimid ja Diphereline 0,1 mg
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus.
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.
Ravimit ei tohi kasutada raseduse ja imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:
Te võite tunda peapööritust, väsimust või teil võivad tekkida nägemisprobleemid nagu ähmane
nägemine. Need on ravimi või teie haiguse võimalikud kõrvaltoimed. Kui te kogete mõnda nimetatud
toimet ei tohi juhtida autot ega käsitseda masinaid.

3. Kuidas DIPHERELINE 0,1 MG võtta

Tavaline annus on 1 nahaalune süste päevas. Pulber tuleb lahustada vahetult enne manustamist.
Saadud lahust ei tohi segada teiste ravimitega.

Ettevaatust!
Ravi peab toimuma arstliku järelvalve all, range ja regulaarse bioloogilise ja kliinilise jälgimisega.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Meestel:
Harv: mõned sümptomid, mille puhul teid ravitakse, võivad ravi alguses halveneda nagu
urineerimishäired ja valu. See võib juhtuda isegi juhul, kui ravi annab soovitud tulemusi.
Vaatamata sellele peate kõrvaltoimetest viivitamatult rääkima oma arstile.
Ravi ajal võivad esineda (vaatamata edukale ravitulemusele): meeleolu kõikumine ja depressioon,
kuumahood, libiido langus ja impotentsus, mis kaovad ravi lõppedes.

Naistel:
Viljatuse ravi ajal võivad gonadotropiinid koos triptoreliiniga põhjustada valu alakõhus ja/või
kõhuvalu ning õhupuudust. Kui see peaks juhtuma, rääkige sellest arstile niipea kui võimalik.
Ravi alguses Diphereline 3,75 mg ja 11,25 mg-ga võib esimesel ravikuul esineda verejooks tupest.
Ravi ajal Diphereline 3,75 mg ja 11,25 mg-ga: unehäired, peavalu, meeleolu muutused, kõhuvalu või
ebamugavustunne kõhus, tupekuivus ja sügelus, valulik seksuaalvahekord, libiido kadumine.
Ravi ajal Diphereline 3,75 mg-ga: rindade valulikkus, lihaskrambid, valu liigestes, kehakaalu tõus,
halb enesetunne, kõhuvalu või ebamugavustunne kõhus, nõrkus, meeleolu kõikumine ja depressioon
(kui kasutatakse pikaajalise ravina).

Meestel ja naistel:
Võib esineda ülitundlikkust või harva iiveldust, oksendamist, kehakaalu tõusu, vererõhu tõusu,
meeleolu kõikumisi, nägemishäireid, valu ja põletikku süstekohas.
Ravimi pikaajaline kasutamine võib põhjustada luude hõrenemist.

Kui teil on hüpofüüsi healoomuline kasvaja, millest te ei olnud varem teadlik, võib see ravi ajal
Diphereline 0,1 mg-ga ilmsiks tulla. Sümptomiteks sel juhul on äkiline peavalu, nägemisprobleemid ja
silmalihaste halvatus.

Patsientidel, keda ravitakse Diphereline 0,1 mg võib esineda vere valgeliblede arvu suurenemist nagu
ka teiste GnRH analoogide puhul.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.
Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem
infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas DIPHERELINE 0,1 MG säilitada

See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Hoida seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Diphereline 0,1 mg pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast {kuupäev
PP.KK.AAAA}. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Diphereline 0,1 mg sisaldab:
Toimeaine on triptoreliin. Üks annus (viaal) süstelahuse pulbrit sisaldab 0,1 mg triptoreliini.
Teised koostisosad on:
Pulbril mannitool (E421). Lahustil naatriumvesinikkloriid ja süstevesi.

Kuidas Diphereline 0,1 mg välja näeb ja pakendi sisu:
Diphereline 0,1 mg süstelahuse pulber viaalis + ampull (klaasist) lahustiga.

Müügiloa hoidja:
Ipsen Pharma
65, quai Georges Gorse,
92100 Boulogne Billancourt,
Prantsusmaa

Tootja:
Ipsen Pharma Biotech,
Parc d'Activités du Plateau de Signes
chemin départemental N° 402
83870 Signes, Prantsusmaa

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2013Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Diphereline 0,1 mg, süstelahuse pulber ja lahusti

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks annus (viaal) süstelahuse pulbrit sisaldab 0,1 mg triptoreliini.
INN. Triptorelinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Süstelahuse pulber ja lahusti

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

.

Ovulatsiooni indutseerimine kombinatsioonis teiste gonadotropiinidega, millele järgneb kunstliku
viljastamise protseduur ja embrüo ülekanne.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Annustamine.
Ovulatsiooni indutseerimine kombinatsioonis teiste gonadotropiinidega, millele järgneb kunstliku
viljastamise protseduur ja embrüo ülekanne:
Lühike protokoll: Diphereline 0,1 mg 1 süst nahaaluselt iga päev, alustades menstruaaltsükli teisest
päevast ja lõpetades päev enne määratud kooriongonadotropiini (hCG) manustamist, st kokku 10…12
päeva jooksul.

Pikk protokoll: Diphereline 0,1 mg 1 süst nahaaluselt iga päev, alustades menstruaaltsükli teisest
päevast. Kombineerimine gonadotropiinidega peab toimuma pärast hüpofüüsi desensibiliseerimist
(plasma östrogeenide sisaldus väiksem kui 50 pg/ml), tavaliselt 15 päeva pärast Diphereline’i
manustamist. Diphereline 0,1 mg süsteid jätkatakse paralleelselt kooriongonadotropiini (hCG)
manustamise päevani.

Manustamisviis.
Subkutaanne. Süstida lahusti pulbrit sisaldavasse viaali, loksutada kuni pulber on täielikult lahustunud
ja süstida kohe.

4.3. Vastunäidustused

Triptoreliini ei tohi kasutada rasedatel ja imetavatel emadel. Enne ravi alustamist peab olema kindel,
et patsient ei ole rase. Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete või teiste
GnRH analoogide suhtes (vt lõik 4.8).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Täiskasvanutel võib GnRH analoogide pikaajaline kasutamine põhjustada luuhõrenemist ja
suurendada osteoporoosi riski.
Enne ravi alustamist triptoreliiniga peab olema kindel, et patsient ei ole rase.
Harva võib ravi GnRH analoogidega paljastada seniavastamata gonadotroopse ajuripatsi adenoomi.
Neil patsientidel võib tekkida ajurabandus, mida iseloomustab äkiline peavalu, oksendamine,
nägemishäired ja oftalmopleegia.
Patsientidel, keda ravitakse GnRH analoogidega nagu triptoreliin, on suurenenud risk depressiooni
tekkeks, mis võib olla tõsine. Patsiente tuleb sellest ohust teavitada ja neid vastavalt ravida, kui
depressiooni sümptomid peaksid ilmnema. Teadaoleva depressiooniga patsiente tuleb ravi kestel
pidevalt jälgida.

Naistel.
GnRH agonistide kasutamine võib põhjustada luuhõrenemist keskmiselt 1% võrra kuus 6 kuud kestva
ravi jooksul. Iga 10% -line luutiheduse langus on seotud kahe - kuni kolmekordse luumurdude riski
tõusuga. Olemasolevate andmete põhjal võib väita, et enamikul naistel toimub luutiheduse taastumine
pärast ravi lõppemist.

Spetsiifilisi andmeid patsientide osteoporoosi või osteoporoosi riskifaktorite kohta pole (näiteks
krooniline alkoholi tarvitamine, suitsetamine, pikaajaline ravi ainetega, mis soodustavad
luuhõrenemist, nagu krambivastased ained või kortikoidid, osteoporoos perekonna anamneesis,
alatoitumus, näiteks anorexia nervosa).
Kuna on tõenäoline, et luuhõrenemine on neile patsientidele kahjulik, peab ravi triptoreliiniga
määrama individuaalselt ja ravi alustama ainult siis, kui eeldatav kasu kaalub üle võimalikud riskid.
Peab arvestama ka lisameetmetega, et võidelda luuhõrenemise vastu.

Naiste viljatus.
Enne ravi alustamist triptoreliin 0,1 mg-ga peab olema kindel, et patsient ei ole rase.
Polütsüstiliste munasarjadega patsiendil võib olla oluline follikulaarse reproduktsiooni tõus, kui
folliiklite küpsemiseks paremate tingimuste loomisel kasutatakse triptoreliini kombinatsioonis
gonadotropiinidega. Munasarjade reaktsioon seoses triptoreliini-gonadotropiinidega võib olla erinev
ühesuguste annuste korral erinevatel patsientidel, samuti erineda mõnevõrra ka ühel ja samal
patsiendil erinevate tsüklite ajal.
Ettevaatust kasutamisel: Ovulatsiooni induktsiooni tuleb teostada range arstliku järelvalve all
regulaarse bioloogilise ja kliinilise monitooringuga, vajalik on plasma östrogeenide taseme kiire
kontroll ja ultrasonograafia (vt lõik „Kõrvaltoimed“). Juhul, kui tegemist on munasarjade ülemäärase
reaktsiooniga, on soovitatav katkestada tsükli stimuleerimine gonadotropiinide manustamise
lõpetamisega.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ettevaatlikkusega tuleb suhtuda triptoreliini manustamisse koos ravimitega, mis mõjutavad ajuripatsi
gonadotropiinide sekretsiooni. Sel juhul soovitatakse patsiendi hormonaalset seisundit jälgida.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Triptoreliini ei tohi kasutada raseduse ajal, kuna GnRH agonistide kasutamine on teoreetiliselt seotud
abordi riskiga või loote anomaaliatega. Kliinilised andmed triptoreliini ja looteanomaaliate või
lootetoksilisuse seose kohta puuduvad. Mittehormonaalne kontratseptsioon on vajalik kogu ravi ajal
kuni menstruatsiooni taastumiseni.

Imetamine
Triptoreliini ei soovitata kasutada rinnaga toitmise ajal.

Fertiilsus
Enne ravi alustamist fertiilses eas naistel, tuleb rasedus kindlalt välistada.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Uuringuid väljaselgitamaks triptoreliini mõju autojuhtimisele või masinate käsitsemisele ei ole läbi
viidud.
Arvestades Diphereline'i farmakoloogilist profiili ei ole tõenäoline, et triptoreliin võiks olla
liiklusohtlik või avaldada toimet masinate juhtimisvõimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Kliiniliste uuringute tulemused: Kliinilistes uuringutes 0,1 mg triptoreliiniga ravitud täiskasvanud
patsientide hulgas oli 127 eesnäärmevähiga meespatsienti, keda raviti igapäevaselt 3 kuu jooksul ja
ligikaudu 1000 naispatsienti, kes osalesid kunstliku viljastamise protsessis. Kõrvaltoimete hulka on
lisatud ka kõrvaltoimed, mis esinesid meeste ja naiste ravimisel triptoreliini 3,75 mg ja 11,25 mg-ga.
Kliiniliste uuringute käigus täheldatud enamik kõrvaltoimetest olid seotud triptoreliini
farmakoloogiliste omadustega, nagu hüpogonadotroopne hüpogonadism või aeg-ajalt primaarne
ajuripatsi-gonadaalne stimulatsioon.

Kõrvaltoimete klassifikatsioon esinemissageduse järgi: väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni
< 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10 000).

Üldine taluvus täiskasvanutel
Väga sage: mõõdukad või tõsised kuumahood ja liighigistamine, mis tavaliselt ei tingi ravi lõpetamist.
Sage ravi ajal: libiido vähenemine ja erektsioonihäired on seotud plasma testosteroonitasemega, mida
põhjustab triptoreliini farmakoloogiline toime.

Üldine taluvus naistel
Väga sage ravi algul: kasutades triptoreliini viljatuse ravis koos gonadotropiinidega võib see
põhjustada munasarjade hüperstimulatsiooni. Võib esineda veel munasarjade hüpertroofiat, düspnoed,
valu alakõhus/kõhuvalu (vt lõik 4.4 ).

Väga sage ravi algul triptoreliin 3,75 mg ja 11,25 mg-ga: genitaalne verejooks, kaasaarvatud
menorraagia või metrorraagia esimesel ravikuul pärast esimest süstet. Kõrvaltoimed nagu unehäired,
peavalu, meeleolu muutused, tupekuivus, düspareuunia ja libiido langus on seotud üldise
hüpotaalamuse munasarjade blokaadiga.

Sage ravi ajal 3,75 mg triptoreliiniga: rindade valulikkus, lihaskrambid, artralgia, kehakaalu tõus,
iiveldus, kõhuvalu/ebamugavustunne alakõhus, asteenia. Pikaajalise kasutamise korral on teatatud ka
depressioonist ja meeleolu kõikumisest.

Lokaalne talutavus.
Väga harv: valu, punetus ja põletik süstekohal.

Turuletuleku järgne informatsioon: lisaks kliiniliste uuringute tulemustele on andmeid järgnevatest
kõrvaltoimetest viljatuse ravis osalevatel naistel:
Naha- ja nahaaluskoe kahjustused: ülitundlikkusreaktsioonid kaasaarvatud sügelus, nõgestõbi, lööve,
angioneurootiline turse (vt lõik 4.3.).
Närvisüsteemi häired: peavalu.
Silma kahjustused: ähmase nägemise episoodid või nägemishäired.

4.9. Üleannustamine

Ei ole teatatud kõrvaltoimest, mis võiks olla üleannustamise tagajärg.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakodünaamilised toimed.
Triptoreliin on sünteetiline dekapeptiid, loodusliku gonadotropiini vabastajahormooni (GnRH)
analoog.
Loomkatsed ja kliinilised uuringud näitavad, et korduva manustamise tulemusena takistab triptoreliin
pärast lühiajalist stimulatsiooni hüpofüüsi LH (luteiniseeriv hormoon) sekretsiooni, mis põhjustab
meestel seerumi testosterooni ja naistel östradiooli sisalduse vähenemise. Uuringud viitavad ka
järgnevale toimemehhanismile: otsene gonadotroopne toime, vähendades perifeersete GnRH
retseptorite tundlikkust.
Naiste viljatus: Triptoreliini manustamine inhibeerib gonadotropiini sekretsiooni (FSH ja LH). Ravi
hoiab ära varase (vahepealse) LH tõusu, võimaldades parandada follikulogeneesi ja ootsüütide
kvaliteeti (saada paremaid ootsüüte).

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine. Pärast nahaalust süstet, toimub toimeaine kiire resorptsioon (t
= 0,63 ± 0,26 t), plasma
max
kontsentratsiooni maksimumiga (C
= 1,85
max
± 0,23 ng/ml). Eliminatsioon saavutatakse
poolväärtusajaga 7,6±1,6 t pärast 3…4-tunnilist jaotusfaasi. Täielik plasma kliirens on: 161±28
ml/min.
Jaotumine.
Jaotumise ulatus: 1562±158 ml/kg.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

.

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse, reproduktsiooni- ja
arengutoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.
Toimed, mis esinevad on seotud triptoreliini farmakoloogilise toimega endokriinsele süsteemile.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Pulber:
Mannitool.
Lahusti:
Naatriumvesinikkloriid,
Süstevesi.

6.2. Sobimatus

Triptoreliini ei tohi segada süstlas teiste ainetega.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Viaal (klaasist) süstelahuse pulbriga ja ampull (klaasist) lahustiga.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded hävitamiseks puuduvad
Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

Ipsen Pharma
65, quai Georges Gorse,
92100 Boulogne Billancourt
Cedex
Prantsusmaa

8. Müügiloa number

384602

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 07.06.2002
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 25.05.2012

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud novembris 2013