CORDIPIN RETARD

Toimeained: nifedipiin

Ravimi vorm: toimeainet prolongeeritult vabastav tablett

Ravimi tugevus: 20mg 30TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on CORDIPIN RETARD ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Cordipin retard?
Cordipin retard on ravim, mis kuulub kaltsiumikanalite blokaatorite hulka. See pärsib kaltsiumioonide
sissevoolu läbi rakumembraani südamelihase rakkudesse ja veresoonte silelihasrakkudesse. Takistades
kaltsiumioonide läbipääsu rakku ja nende kuhjumist rakkudes, laiendab ravim perifeerseid veresooni
ja neid veresooni, mis varustavad südamelihast verega, vähendab veresoonte vastupanu verevoolule ja
südamelihase töökoormust ning suurendab südamelihase varustamist hapnikuga. Selle tulemusena
alaneb vererõhk ja väheneb südamelihase hapnikupuudusest tingitud valu rinnus.

Milleks Cordipin retard tablette kasutatakse?
Cordipin retard tablette kasutatakse:
- arteriaalse hüpertensiooni raviks ja
- stabiilse ja vasospastilise stenokardia (rinnus tekkiva valu) vältimiseks ning raviks.

2. Mida on vaja teada enne CORDIPIN RETARD võtmist

Teavitage oma arsti kõigist kroonilistest haigustest ja ainevahetushäiretest, mis teil esinevad ning ka
sellest, kui teil esineb ülitundlikkust või te kasutate teisi ravimeid.

Ärge võtke Cordipin retard’i:
- kui olete nifedipiini, teiste dihüdropüridiinide või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud
lõigus 6) suhtes allergiline.

kardiovaskulaarse šoki (ebapiisav vereringe elundites, puudulik verevarustus ja ebanormaalselt
madal vererõhk), kaugelearenenud aordisuistiku ahenemise (stenoosi) ja porfüüria (porfüriini
ainevahetushäire) korral.
- kui te võtate rifampitsiini (bakteriaalsete infektsiooni raviks).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Cordipin retard’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Teavitage oma arsti sellest, kui teil on või on olnud mõni järgmistest seisunditest:
- väga madal vererõhk, südamepuudulikkus või aordisuistiku ahenemine (stenoos).
- kui te olete rase või toidate last rinnaga, välja arvatud juhul, kui teie haiguse raviks ei ole muid

võimalusi.- kui te saate Cordipin retard’i võtmise ajal magneesiumi infusioone, jälgib arst
teie vererõhku.
- kui teil on maksafunktsiooni häired.

Lapsed ja noorukid
Cordipin retard’i ei soovitata kasutada lastel ja noorukitel vanuses alla 18 aasta, sest ravimi ohutuse ja
tõhususe kohta nendel patsientidel on andmeid vaid piiratud hulgal.

Muud ravimid ja Cordipin retard
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes teisi
ravimeid.

Cordipin retard võib mõjutada teisi ravimeid või seda võivad mõjutada teised ravimid, näiteks:
- erütromütsiin, kinupristiin või dalfopristiin või mõned teised sarnased antibiootikumid
(bakteriaalsete infektsioonide raviks)
- ritonaviir ja sarnased ravimid (HIV-infektsiooni raviks)
- ketokonasool ja sarnased ravimid (seennakkuste raviks)
- nefasodoon või fluoksetiin (depressiooniravimid)
- valproehape, fenütoiin, karbamasepiin, fenobarbitaal (epilepsiaravimid)
- tsimetidiin, tsisapriid (seedetrakti haavandite ja kõrvetiste ravimid)
- kõrgvererõhu ravimid
- digoksiin, kinidiin (südame rütmihäirete ravimid)
- takroliimus (immuunsüsteemi pärssiv ravim)

Cordipin retard koos toidu ja joogi ja alkoholiga
Cordipin retard’i võib võtta koos toiduga või ilma.


Cordipin retard’i võtmise ajal ei tohi juua greibimahla ega süüa greipi. On teada, et greibimahla toimel
suureneb toimeaine nifedipiini sisaldus veres. See toime võib kesta vähemalt 3 päeva.

Rasedus ja imetamine
Ärge võtke Cordipin retard'i, kui te olete rase. Kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete
rasestuda, pidage enne Cordipin retard'i võtmist nõu oma arstiga.

Cordipin retard'i ei soovitata kasutada naistel, kes kavatsevad lähiajal rasestuda.

Nifedipiin eritub rinnapiima. Ettevaatusabinõuna on
soovitatav lõpetada rinnaga toitmine Cordipin retard'iga ravi ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Cordipin retard võib põhjustada pearinglust, nõrkust, äärmiselt suurt väsimust või nägemishäireid.
Nende nähtude esinemisel ei tohi juhtida autot ega töötada masinatega.

Need nähud tekivad suurema tõenäosusega ravi alguses, tablettide muutmisel või alkoholi tarvitamisel.

3. Kuidas CORDIPIN RETARD võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu arsti või apteekriga. Ärge muutke ravimi annust ega katkestage ravi ilma eelnevalt
arstiga konsulteerimata.

Soovitatav annus on 1 tablett kaks korda ööpäevas. Vajadusel võib arst annust suurendada 2 tabletini
kaks korda ööpäevas.
Neelake iga tablett alla tervelt koos klaasitäie veega. Tablette ei tohi poolitada, purustada ega närida.

Tablette võib võtta enne sööki, söögi ajal või pärast sööki.

Kui teil on tunne, et Cordipin retard tablettide toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti
või apteekriga.

Kui te võtate Cordipin retard'i rohkem kui ette nähtud
Liiga suur annus võib põhjustada vererõhu liigset langust või südame löögisageduse aeglustumist,
raskematel juhtudel ka südamepuudulikkust ja teadvushäireid.
Kui te olete võtnud liiga suure annuse, konsulteerige otsekohe oma arsti või apteekriga.

Kui te unustate Cordipin retard’i võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.
Püüdke muuta harjumuseks võtta ravimit regulaarselt ning iga päev ühel ja samal ajal. Ärge võtke arsti
poolt soovitatutest suuremaid annuseid.

Kui te lõpetate Cordipin retard’i kasutamise
Ravi lõpetamisel võib uuesti tekkida valu rinnus või kõrgeneda vererõhk. Seepärast ei tohi ravi
lõpetada enne, kui olete nõu pidanud oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sage: tekivad 1...10 kasutajal 100-st
- peavalu
- turse, õhetus
- kõhukinnisus
- halb enesetunne

Aeg-ajalt: tekivad 1...10 kasutajal 1000-st
- allergiline reaktsioon (koos näo-, keele- ja kõritursega)
- ärevus, unehäired
- pöörlemistunne, migreen, pearinglus, värisemine
- nägemisprobleemid
- südame löögisageduse kiirenemine, südamepekslemine, madal vererõhk, minestus
- ninaverejooks, ninakinnisus
- kõhuvalu, iiveldus, kõrvetised, kõhupuhitus, suukuivus
- maksafunktsiooni häired
- nahalööve
- lihaskrambid, liigeste turse
- suurenenud uriinieritus, valulik urineerimine
- erektsioonihäired
- mittespetsiifiline valu, külmavärinad

Harv: tekivad 1...10 kasutajal 10 000-st
- sügelus
- lööve, sh intensiivne nahalööve, nõgestõbi ja nahapunetus
- käte ja jalgade surisemine ja tuimus
- tundehäired jäsemetes
- igemete turse

Teadmata sagedusega: ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel
- valgete vereliblede arvu langus

- tõsine allergiline reaktsioon, mis põhjustab hingamisraskust või pearinglust
- veresuhkru taseme tõus
- vähenenud puutetundlikkus, unisus
- silmavalu
- valu rinnus (stenokardia)
- raskendatud hingamine
- oksendamine
- naha või silmavalgete kollasus, mille põhjuseks on maksa- või vereprobleemid
- tõsine haigus koos nahavillide tekkega
- allergiline nahareaktsioon, mille põhjuseks on valgustundlikkus, lööve koos naha värvumisega
punaseks või punakaslillaks
- liiges- ja lihasvalu

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas CORDIPIN RETARD säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast EXP.
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Cordipin retard sisaldab
Toimeaine on nifedipiin. Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 20 mg
- nifedipiini.
Teised koostisosad (abiained) on: mikrokristalliline tselluloos, glütserooldistearaat, talk, veevaba
kolloidne ränidioksiid, naatriumlaurüülsulfaat, magneesiumstearaat ja povidoon tableti sisus
ning metakrüülhappe kopolümeer, talk, titaandioksiid (E171), makrogool 4000 ja
kinoliinkollane värvaine (E104) tableti kattes.

Kuidas Cordipin retard välja näeb ja pakendi sisu
Kollased, ümarad, kergelt kaksikkumerad tabletid.
Igas karbis on 30 pikendatud toimeajaga tabletti ribapakendites.

Müügiloa hoidja ja tootja

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

Infoleht on viimati uuendatuddetsembris 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Cordipin retard 20 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 20 mg nifedipiini.
INN. Nifedipinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Kollased, ümarad, kergelt kaksikkumerad tabletid.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Arteriaalne hüpertensioon.
Vasospastiline stenokardia ja stabiilne stenokardia.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Annust kohandatakse alati vastavalt patsiendi seisundile ja vajadustele. Ravitoimet tuleb jälgida ravimi annust kohandada vastavalt vererõhu väärtusele ja/või stenokardiahoogude sagedusele ja
raskusastmele.

Tavaline Cordipin retard tablettide alg- ja säilitusannus on kõigi näidustuste puhul 1 tablett kaks korda
ööpäevas. Vajadusel võib annust suurendada 2 tabletini kaks korda ööpäevas. Prinzmetal'i
(vasospastilise) stenokardiaga patsientidel võib ööpäevast annust suurendada 80 mg-ni või
maksimaalselt 120 mg-ni ööpäevas.

Lapsed
Nifedipiini ohutus ja efektiivsus lastel vanuses alla 18 aasta ei ole tõestatud. Praegu olemasolevaid
andmeid nifedipiini kasutamise kohta hüpertensiooni raviks on kirjeldatud lõigus 5.1.


Patsiendid peaksid tablette võtma koos klaasitäie veega. Tablette ei tohi poolitada, purustada ega
närida. Ravimit võib võtta enne sööki, söögi ajal või pärast sööki. Patsiente tuleb juhendada, et tablette
on vaja võtta regulaarselt ning iga päev ühel ja samal ajal ning hoiatada, et nad ei manustaks
suuremaid annuseid kui ette nähtud. Kui patsient on unustanud eelmise annuse võtmata, ei tohi ta
kunagi järgmist annust kahekordistada.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.


Nifedipiini ei tohi kasutada kardiovaskulaarse Å¡oki korral.

Nifedipiini ei tohi kasutada kombinatsioonis rifampitsiiniga, sest ensüüminduktsiooni tõttu ei
saavutata efektiivset plasmakontsentratsiooni (vt lõik 4.5).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ravimit tuleb kasutada ettevaatusega juhul, kui patsiendil on väga madal vererõhk (raske
hüpotensioon, süstoolne rõhk <90 mmHg), väljendunud südamepuudulikkus või raske aordistenoos.

Nifedipiini tohib raseduse ajal kasutada ainult juhul, kui naise seisund vajab ravi nifedipiiniga.
Nifedipiini tuleks kasutada üksnes raske hüpertensiooniga naistel, kelle haigus ei allu standardravile
(vt lõik 4.6).

Nifedipiini ei ole soovitatav kasutada imetamise ajal, sest nifedipiin eritub rinnapiima ja ravimi
väikeste koguste suukaudse imendumise mõju ei ole teada (vt lõik 4.6).

Nifedipiini manustamisel tuleb hoolikalt jälgida vererõhku ka siis, kui ravimit manustatakse koos
intravenoosse magneesiumsulfaadiga, sest tekkida võib ülemäärane vererõhu langus, mis võib
kahjustada nii ema kui loodet.

Maksafunktsiooni häiretega patsientidel võib olla vajalik hoolikas jälgimine ja raskete juhtude korral
annuse vähendamine.

Nifedipiin metaboliseerub tsütokroom P450 3A4 süsteemi kaudu. Ravimid, mis teadaolevalt kas
inhibeerivad või indutseerivad seda ensüümsüsteemi, võivad seetõttu mõjutada nifedipiini esmast
maksapassaaži või kliirensit (vt lõik 4.5).

Ravimid, mis on tsütokroom P450 3A4 süsteemi nõrgad või mõõdukad inhibiitorid ja võivad seetõttu
viia nifedipiini plasmakontsentratsiooni suurenemiseni, on näiteks:

- makroliidantibiootikumid (nt erütromütsiin),
- HIV vastased proteaasi inhibiitorid (nt ritonaviir),
- asooli tüüpi seentevastased ravimid (nt ketokonasool),
- antidepressandid nefasodoon ja fluoksetiin,
- kinupristiin/dalfopristiin,
- valproehape,
- tsimetidiin.

Nende ravimite koosmanustamisel nifedipiiniga tuleb jälgida vererõhku ja vajadusel nifedipiini annust
vähendada.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ravimid, mis mõjutavad nifedipiini:
Nifedipiin metaboliseerub tsütokroom P450 3A4 süsteemi kaudu, mis asub nii soole limaskestas kui
maksas. Ravimid, mis teadaolevalt inhibeerivad või indutseerivad seda ensüümsüsteemi, võivad
suukaudsel manustamisel mõjutada nifedipiini esmast maksapassaaži või kliirensit (vt lõik 4.4).

Nifedipiini manustamisel koos järgmiste ravimitega peab arvestama nii koostoimete ulatust kui
kestust.

Rifampitsiin
Rifampitsiin indutseerib tugevalt tsütokroom P450 3A4 süsteemi. Nifedipiini koosmanustamisel
rifampitsiiniga väheneb oluliselt nifedipiini biosaadavus ja seetõttu nõrgeneb toime. Nifedipiini ja
rifampitsiini koosmanustamine on seetõttu vastunäidustatud (vt lõik 4.3).


Järgmiste nõrga või mõõduka tugevusega tsütokroom P450 3A4 süsteemi inhibiitorite
koosmanustamisel nifedipiiniga tuleb jälgida vererõhku ja vajadusel kaaluda nifedipiini annuse
vähendamist (vt lõik 4.2).

Makroliidantibiootikumid (nt erütromütsiin)
Nifedipiini ja makroliidantibiootikumide vahel ei ole koostoimete uuringuid läbi viidud. Teatud
makroliidantibiootikumid pärsivad ensüüm CYP 3A4 poolt vahendatud teiste ravimite metabolismi,
seetõttu ei saa nende ravimite
koosmanustamisel välistada nifedipiini plasmakontsentratsiooni tõusu võimalust (vt lõik 4.4).

Asitromütsiinil, mis on keemilise struktuuri poolest sarnane makroliidantibiootikumidele, puudub
CYP3A4 inhibeeriv toime.

HIV vastased proteaasi inhibiitorid (nt ritonaviir)
Kliinilist uuringut nifedipiini ja teatud HIV vastaste proteaasi inhibiitorite võimalike koostoimete
hindamiseks ei ole veel läbi viidud. On teada, et sellesse rühma kuuluvad ravimid inhibeerivad
tsütokroom P450 3A4 süsteemi. Lisaks inhibeerivad selle rühma ravimid in vitro tsütokroom P450
3A4 poolt vahendatavat nifedipiini metabolismi. Nende ravimite manustamisel koos nifedipiiniga ei
saa välistada nifedipiini plasmakontsentratsiooni olulist tõusu vähenenud esmase maksapassaaži ja
eritumise tõttu (vt lõik 4.4).

Asooli-tüüpi seentevastased ravimid (nt ketokonasool)
Seni ei ole veel läbi viidud koostoimete uuringut teatud asooli-tüüpi seenevastaste ravimite ja
nifedipiini vahel. On teada, et selle rühma ravimid inhibeerivad tsütokroom P450 3A4 süsteemi.
Nende ravimite suukaudsel manustamisel koos nifedipiiniga ei saa välistada nifedipiini süsteemse
biosaadavuse olulist suurenemist esmase maksapassaaži vähenemise tõttu (vt lõik 4.4).

Fluoksetiin
Nifedipiini ja fluoksetiini võimalike koostoimete kohta ei ole veel kliinilist uuringut läbi viidud.
Fluoksetiin pärsib in vitro tsütokroom P450 3A4 poolt vahendatavat nifedipiini metabolismi. Seetõttu
ei saa välistada võimalust, et fluoksetiini samaaegsel kasutamisel suureneb nifedipiini sisaldus plasmas
(vt lõik 4.4).

Nefasodoon
Kliinilist uuringut nifedipiini ja nefasodooni võimalike koostoimete hindamiseks ei ole veel läbi
viidud. Nefasodoon inhibeerib teadaolevalt tsütokroom P450 3A4 poolt vahendatud teiste ravimite
metabolismi. Seetõttu ei saa mõlema ravimi koosmanustamisel välistada nifedipiini
plasmakontsentratsiooni suurenemist (vt lõik 4.4).

Kinupristiin/ dalfopristiin
Kinupristiini/dalfopristiini manustamisel koos nifedipiiniga võib suureneda viimase
plasmakontsentratsioon (vt lõik 4.4).

Valproehape
Ametlikke uuringuid nifedipiini ja valproehappe võimalike koostoimete hindamiseks ei ole läbi
viidud. Kuna valproehappe toimel suureneb ensüümsüsteemi pärssimise tõttu struktuurilt sarnase
kaltsiumikanali blokaatori nimodipiini plasmakontsentratsioon, ei saa välistada nifedipiini
plasmakontsentratsiooni suurenemist ja seeläbi ka toime tugevnemist (vt lõik 4.4).

Tsimetidiin
Tsütokroom P450 3A4 inhibeerimise tõttu suureneb tsimetidiini toimel nifedipiini
plasmakontsentratsioon ja võib tugevneda antihüpertensiivne toime (vt lõik 4.4).

Muud Tsisapriid
Tsisapriidi ja nifedipiini samaaegne manustamine võib viia nifedipiini plasmakontsentratsiooni

suurenemiseni.

Tsütokroom P450 3A4 süsteemi indutseerivad epilepsiavastased ravimid, nt fenütoiin, karbamasepiin
ja fenobarbitaal
Fenütoiin indutseerib tsütokroom P450 3A4 süsteemi. Koos fenütoiiniga manustamisel väheneb
nifedipiini biosaadavus ja seeläbi ka toime. Mõlema ravimi koosmanustamisel tuleb jälgida ravivastust
nifedipiinile ning vajadusel kaaluda nifedipiini annuse suurendamist. Kui ravimite koosmanustamise
ajal suurendatakse nifedipiini annust, tuleb fenütoiinravi lõpetamisel kaaluda nifedipiini annuse
vähendamist.

Ametlikke uuringuid nifedipiini ja karbamasepiini või fenobarbitaali võimalike koostoimete
hindamiseks ei ole läbi viidud. Kuna mõlemad ravimid vähendavad ensüüminduktsiooni tõttu
struktuurilt sarnase kaltsiumikanali blokaatori nimodipiini plasmakontsentratsiooni, ei saa välistada
nifedipiini plasmakontsentratsiooni langust ja seeläbi ka toime vähenemist.

Nifedipiini toime teistele ravimitele:
Vererõhku langetavad ravimid
Nifedipiin võib tugevdada samaaegselt manustatavate antihüpertensiivsete ravimite vererõhku
langetavat toimet, nt:
- diureetikumid,
- beetablokaatorid,
- AKE-inhibiitorid,
- AT-1 antagonistid,
- teised kaltsiumiantagonistid,
- alfa-adrenoblokaatorid,
- PDE5 inhibiitorid,
- alfa-metüüldopa.

Nifedipiini samaaegsel manustamisel koos beeta-adrenoretseptorite blokaatoritega tuleb patsienti
hoolikalt jälgida, sest üksikjuhtudel on tekkinud ka südamepuudulikkuse süvenemine.

Digoksiin
Nifedipiini samaaegne manustamine koos digoksiiniga võib aeglustada digoksiini kliirensit ja
suurendada seeläbi digoksiini plasmakontsentratsiooni. Seetõttu tuleb ettevaatusabinõuna patsienti
jälgida digoksiini üleannustamise nähtude suhtes ja vajadusel (sõltuvalt digoksiini
plasmakontsentratsioonist) peab glükosiidi annust vähendama.

Kinidiin
Nifedipiini samaaegne manustamine koos kinidiiniga on mõnedel juhtudel põhjustanud kinidiini
kontsentratsiooni vähenemist; nifedipiinravi katkestamisel aga on ette tulnud kinidiini
plasmakontsentratsiooni järsku suurenemist. Seetõttu on nifedipiini samaaegse manustamise
alustamisel või lõpetamisel soovitatav jälgida kinidiini plasmakontsentratsiooni ja vajadusel
kohandada kinidiini annust. Mõned autorid on teatanud nifedipiini plasmakontsentratsiooni tõusust
mõlema ravimi koosmanustamisel, teised autorid ei ole nifedipiini farmakokineetika muutust
täheldanud.

Kinidiini lisamisel nifedipiinravile tuleb seetõttu hoolikalt jälgida patsiendi vererõhku. Vajadusel tuleb
nifedipiini annust vähendada.

Takroliimus
On tõestatud, et takroliimus metaboliseerub tsütokroom P450 3A4 süsteemi kaudu. Viimati avaldatud
andmed näitavad, et nifedipiiniga samaaegselt manustatud takroliimuse annust võib mõnedel juhtudel
vähendada. Mõlema ravimi koosmanustamise korral tuleb jälgida takroliimuse
plasmakontsentratsiooni ning vajadusel kaaluda selle ravimi annuse vähendamist.

Ravimi koostoimed toiduga:
Greibimahl

Greibimahl inhibeerib tsütokroom P450 3A4 süsteemi. Nifedipiini manustamine koos greibimahlaga
põhjustab seetõttu nifedipiini plasmakontsentratsiooni suurenemist ja toimeaja pikenemist kas esmase
maksapassaaži vähenemise või aeglustunud kliirensi tõttu. Selle tagajärjel võib vererõhku langetav
toime tugevneda. Greibimahla regulaarse kasutamise järel võib selline toime kesta vähemalt 3 päeva
pärast greibimahla viimast tarbimist. Nifedipiini kasutamise ajal tuleb seetõttu vältida greibi
söömist/greibimahla joomist.

Muud koostoimed:
Nifedipiin võib põhjustada spektrofotomeetrilisel meetodil määratud vanilliinmandelhappe sisalduse
suurenemist uriinis (valepositiivne tulemus). HPLC meetodi puhul ei ole tulemused mõjutatud.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Nifedipiini tohib raseduse ajal kasutada ainult juhul, kui naise seisund vajab ravi nifedipiiniga.
Nifedipiini tuleks kasutada üksnes raske hüpertensiooniga naistel, kelle haigus ei allu standardravile
(vt lõik 4.4).

Rasedate kohta puuduvad adekvaatsed ja kontrollitud uuringud.
Olemasolevad andmed ei ole piisavad ravimi kahjuliku toime välistamiseks lootele või vastsündinule.

Loomkatsetes on ilmnenud nifedipiini embrüotoksiline, fetotoksiline ja teratogeenne toime.

Kliiniliste andmete alusel ei ole täheldatud spetsiifilist prenataalset riski. Siiski on teatatud
perinataalse asfüksia, keisrilõike vajaduse, enneaegsuse ning emakasisese kasvupeetuse sagenemisest.
Ei ole selge, kas need teated on tingitud kaasuvast hüpertensioonist, selle ravist või ravimi teatud
toimest.

Imetamine
Nifedipiin eritub rinnapiima. Nifedipiini kontsentratsioon piimas on peaaegu võrreldav
kontsentratsiooniga ema seerumis. Toimeainet kiiresti vabastavate ravimvormide puhul on soovitatav
rinnaga toitmist edasi lükata 3...4 tundi pärast ravimi manustamist, et vähendada lapse kokkupuudet
nifedipiiniga (vt lõik 4.4).

Fertiilsus
Üksikutel kunstliku viljastamise juhtudel on kaltsiumiantagoniste (sh nifedipiini) seostatud pöörduvate
biokeemiliste muutustega spermatosoidi peaosas, mis võivad kahjustada sperma omadusi. Meestel,
kellel on ilma selge põhjuseta korduvalt ebaõnnestunud kunstliku viljastamise teel isaks saamine, võib
võimaliku põhjusena kahtlustada kaltsiumiantagonistide (nifedipiini) kasutamist.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Reaktsioonid ravimile on individuaalselt erineva intensiivsusega ning võivad mõjutada autojuhtimise
või masinate käsitsemise võimet. See kehtib eriti ravi alustamise, ravimi vahetamise ja samaaegse
alkoholi tarvitamise suhtes.

4.8. Kõrvaltoimed

Järgnevalt on toodud nifedipiini platseebokontrolliga uuringutes täheldatud kõrvaltoimed CIOMS III
esinemissageduse kategooriate järgi (kliiniliste uuringute andmebaas: nifedipiin n=2661; platseebo
n=1486; seisuga 22.02.2006 ning ACTION uuring: nifedipiin=3825; platseebo n=3840):
Tulbas "sage" loetletud kõrvaltoimete esinemissagedus oli alla 3%, välja arvatud tursed (9,9%) ja
peavalu (3,9%).

Nifedipiini sisaldavate ravimpreparaatide kasutamise käigus kirjeldatud kõrvaltoimete
esinemissagedused on kokku võetud allolevas tabelis. Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed
toodud tõsiduse vähenemise järjekorras. Esinemissagedused on määratletud järgmiselt: sage (>1/100

kuni < 1/10), aeg-ajalt (> 1/1000 kuni < 1/100) ja harv (> 1/10 000 kuni < 1/1000). Kõrvaltoimed,
mida on täheldatud ainult turuletulekujärgselt ning mille esinemissagedust ei saa hinnata, on loetletud
tulbas "Teadmata sagedusega".

Organsüsteemi
Sage
Aeg-ajalt
Harv
Teadmata
klass (MedDRA)
sagedusega
Vere jaAgranulotsütoos
lümfisüsteemi
Leukopeenia
häired
Immuunsüsteemi
Allergiline
Sügelus
Anafülaktiline/
häired
reaktsioon
Urtikaaria
anafülaktoidne
Allergiline
Lööve
reaktsioon
turse/angioödeem
(sh kõriturse*)
Psühhiaatrilised

Ärevus


häired
Unehäired
Ainevahetus- jaHüperglükeemia
toitumishäired
Närvisüsteemi
Peavalu
Vertiigo
Paresteesia
Hüpesteesia
häired
Migreen
Düsesteesia
Somnolentsus
Pearinglus
Treemor
Silma

Nägemishäired

Silmavalu
kahjustused
Südame häired

Tahhükardia

Rindkerevalu
Südamepekslemine
(stenokardia)
Vaskulaarsed
Tursed
Hüpotensioon


häired
Vasodilatatsioon
Minestus
Respiratoorsed,

Ninaverejooks

Düspnoe
rindkere ja
Ninakinnisus
mediastiinumi
häired
Seedetrakti
Kõhukinnisus
Seedetrakti- ja
Igemete
Oksendamine
häired
kõhuvalu
hüperplaasia
Gastro-
Iiveldus
ösofageaalne
Düspepsia
refluks
Kõhupuhitus
Suukuivus
Maksa ja

Maksaensüümide

Ikterus
sapiteede häired
aktiivsuse mööduv
suurenemine
Naha ja

Erüteem

Toksiline
nahaaluskoe
epidermaalne
kahjustused
nekrolüüs
Valgustundlikkus-
reaktsioon
Palpeeritav
purpur
Lihas-skeleti ja

Lihaskrambid

Liigesvalu
sidekoe
Liigeste turse
Lihasvalu
kahjustused
Neerude ja

Polüuuria


kuseteede häired
Düsuuria
Reproduktiivse

Erektsioonihäired


süsteemi ja
rinnanäärme

Organsüsteemi
Sage
Aeg-ajalt
Harv
Teadmata
klass (MedDRA)
sagedusega
häired
Üldised häired ja Halb enesetunne
Ebaspetsiifiline


manustamiskoha
valu
reaktsioonid
Külmavärinad
*= võib olla eluohtlik.

Maliigse hüpertensiooni ja hüpovoleemiaga dialüüsipatsientidel võib vasodilatatsiooni tulemusena
tekkida vererõhu märgatav langus.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Sümptomid
Nifedipiini raske mürgistuse korral on täheldatud järgmisi sümptomeid:
Teadvushäired kuni koomani, vererõhu langus, südame rütmihäired (tahhükardia, bradükardia),
hüperglükeemia, metaboolne atsidoos, hüpoksia ja kardiogeenne šokk koos kopsutursega.

Ravi
Ravi eesmärgiks on toimeaine elimineerimine ja stabiilse kardiovaskulaarse seisundi taastamine.

Kui ravimit on manustatud suu kaudu, on näidustatud põhjalik maoloputus, vajadusel koos peensoole
irrigatsiooniga.

Nifedipiini prolongeeritult vabastavate tablettide üleannustamise korral peab eliminatsioon olema
võimalikult põhjalik ning hõlmama ka peensoolt, et vältida toimeaine edasist imendumist.

Hemodialüüs ei ole otstarbekas, kuna nifedipiin ei ole dialüüsitav, kuid plasmaferees on soovitatav
(ulatuslik seonduvus plasmavalkudega, suhteliselt väike jaotusruumala).

Bradüarütmiaid võib ravida sümptomaatiliselt beeta-adrenomimeetikumidega, eluohtlike
bradüarütmiate korral soovitatakse ajutist kardiostimulaatorit.

Kardiogeensest šokist ja arteriaalsest vasodilatatsioonist tingitud hüpotensiooni võib ravida
kaltsiumiga (10…20 ml 10% kaltsiumglükonaadi lahust aeglaselt veeni manustada, vajadusel korrata).
Selle tulemusena võib kaltsiumi plasmatase ulatuda normi ülemise piirini või veidi üle selle. Kui
kaltsiumiga ei saavutata piisavat vererõhu tõusu, manustatakse lisaks vasokonstriktoorseid
sümpatomimeetikume (dopamiini või noradrenaliini). Nende ravimite annused määratakse kindlaks
ainult saavutatud toime järgi.

Veremahu suurendamine peab südame ülekoormuse ohu tõttu toimuma ettevaatlikult.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: kaltsiumikanalite blokaatorid, dihüdropüridiini derivaadid; ATC-kood:
C08CA05.

Toimemehhanism
Nifedipiin on kaltsiumikanalite blokaator, mis inhibeerib kaltsiumi sissevoolu müokardirakkudesse,

koronaararterite ja perifeersete kapillaaride silelihasrakkudesse.

Farmakodünaamilised toimed
Nifedipiin laiendab koronaarartereid ja vähendab koronaararterite lihastoonust, parandades seeläbi
hapnikuga varustatust. Samaaegselt vähendab ravim perifeerset resistentsust (järelkoormus),
langetades südame koormust. Vähendades südame tööd, alandab ta ka hapnikuvajadust. Kõrgenenud
vererõhk normaliseerub, kuna süsteemsed arterid ja arterioolid on dilateerunud ning perifeerne
resistentsus on langenud.
Baroretseptorite reflektoorse aktiveerumise tulemusena võivad eriti ravi alguses suureneda südame
löögisagedus ja minutimaht. Pikaajalise nifedipiinravi tulemusena aga saavutavad nii südame
löögisagedus kui ka minutimaht ravieelsed väärtused.

Lapsed
Ägeda ja pikaajalise hüpertensiooni ravi võrdlevaid andmeid nifedipiini ja teiste antihüpertensiivstete
ravimite erinevate ravimvormide ja annustega on piiratud hulgal.
Nifedipiini antihüpertensiivne toime on tõestatud, kuid annustamissoovitused, pikaajaline ohutus ja
kardiovaskulaarne mõju ei ole veel kindlaks tehtud. Puuduvad laste ravimvormid.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Pärast suukaudset manustamist imendub nifedipiin 50…60% ulatuses. Pärast toimeainet
prolongeeritult vabastava tableti manustamist saabub maksimaalne kontsentratsioon seerumis 2…4
tunni jooksul.

Jaotumine
Nifedipiin seondub 94…99% ulatuses plasmavalkudega, peamiselt albumiiniga. Loomkatsed on
näidanud, et valkudega mitteseondunud (vaba) nifedipiin jaotub kõikidesse organitesse ja kudedesse.
Kontsentratsioonid müokardis on kõrgemad kui skeletilihastes. Nifedipiin ega tema metaboliidid ei
kumuleeru kudedes.

Biotransformatsioon
Nifedipiin metaboliseerub peaaegu täielikult maksas tsütokroom P450 isoensüüm CYP3A4
vahendusel. Metaboliidid on farmakoloogiliselt inaktiivsed.

Eritumine
80% nifedipiini metaboliitidest eritub uriiniga, ülejäänud osa roojaga. Vaid väike osa nifedipiinist
eritub muutumatul kujul uriiniga. Eliminatsiooni poolväärtusaeg pärast toimeainet prolongeeritult
vabastava tableti suukaudset manustamist on 8…10 tundi. Neerupuudulikkusega patsientidel võib see
aeg olla veidi pikem.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Äge toksilisus
Uuringud hiirtel, rottidel ja küülikutel näitasid, et äge toksilisus on nii intraperitoneaalsel,
subkutaansel kui ka suukaudsel manustamisel madal. Olulist tundlikkust ei täheldatud. Hiirtel jäid
suukaudselt manustatud ravimi LD väärtused vahemikku 421…572 mg/kg, rottidel 950…1078
50
mg/kg, küülikutel 250…500 mg/kg ja kassidel 100 mg/kg. Loomadel, kes ellu jäid, olid toksilisuse
sümptomid kiiresti ja täielikult pöörduvad. Emas- ja isasloomade vahel ei märgatud suuremaid
erinevusi.

Suukaudselt manustatud ravimi subakuutne, subkrooniline ja krooniline toksilisus
Uuringud rottidel näitasid nifedipiini suurte annuste madalat toksilisust. Kui ühes subkroonilises
uuringus täheldatud annusest sõltuv südame ja maksa fosfolipiidide kontsentratsiooni tõus välja arvata,
osutus annus, mis ei kutsu esile toksilisi nähte, ekvivalentseks 75-kordse inimestel kasutatava
terapeutilise annusega. Ainult annused 800 mg/kg/ööpäevas (1200-kordne HTD) leiti olevat selgelt
toksilised ja teatud määral toksilised ka annused 400 mg/kg/ööpäevas.


Teratogeensusuuringutes rottidel ja küülikutel täheldati teratogeenset toimet.

Reproduktsioonitoksilisus
On tõestatud, et nifedipiin põhjustab teratogeenset toimet rottidel ja küülikutel, millega kaasnevad
varvaste arenguhäired. Võimalik, et varvaste arenguhäired on tingitud pärsitud emakaverevarustusest.
Nifedipiini manustamine oli seotud mitmesuguste embrüotoksiliste, platsentotoksiliste ja fetotoksiliste
toimetega, millega kaasnesid tiinuse katkemine (rotid, hiired, küülikud), embrüonaalsed ja fetaalsed
surmad (rotid, hiired, küülikud) ning tiinuse pikenemine/neonataalse elulemuse langus (rotid; teistel
liikidel ei hinnatud). Kõik annused, mis olid seotud teratogeensete, embrüotoksiliste või fetotoksiliste
toimetega, olid toksilised ka emale, ning ületasid mitmekordselt maksimaalset lubatud annust
inimesel.

Laiaulatuslikud mutageensusuuringud (Amesi test) andsid kõik negatiivse tulemuse.

Kartsinogeenset potentsiaali (samuti negatiivne Amesi test) ei tuvastatud nifedipiiniga teostatud
pikaaegsetes kliinilistes uuringutes.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti sisu:
mikrokristalliline tselluloos,
glütserooldistearaat,
talk,
kolloidne veevaba ränidioksiid,
naatriumlaurüülsulfaat,
magneesiumstearaat,
povidoon.
Tableti kate:
metakrüülhappe kopolümeer,
talk,
titaandioksiid (E171),
makrogool 4000,
kinoliinkollane värvaine (E104).

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis valguse ja niiskuse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Blisterpakend (Al-foolium, PVC/PVDC punane foolium): 20 mg toimeainet prolongeeritult
vabastavad tabletid, 30 tabletti (2 blisterpakendit 15 tabletiga) pappkarbis.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine


Erinõuded puuduvad.
Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

8. Müügiloa number

071694

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 17.12.1999
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28.01.2015

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud jaanuaris 2015