CO-DIOVAN

Toimeained: valsartaan+hüdroklorotiasiid

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 160mg+25mg 28TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on CO-DIOVAN ja milleks seda kasutatakse

Co-Diovan õhukese polümeerikattega tabletid sisaldavad kahte toimeainet, mida nimetatakse valsartaaniks
ja hüdroklorotiasiidiks. Mõlemad toimeained aitavad langetada kõrget vererõhku (hüpertensioon).
- Valsartaan kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse “angiotensiin II retseptorite
antagonistideks” ning mis aitavad kõrget vererõhku kontrolli all hoida. Angiotensiin II on aine
organismis, mis põhjustab veresoonte pingule tõmbumist, mille tagajärjel tõuseb vererõhk.
Valsartaani toime seisneb angiotensiin II blokeerimises. Selle tulemusena veresooned lõdvenevad
ja vererõhk langeb.
- Hüdroklorotiasiid kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse tiasiiddiureetikumideks
(nimetatakse ka “vett väljaviivateks tablettideks“). Hüdroklorotiasiid suurendab uriinieritust, mille
tulemusena alaneb samuti vererõhk.

Co-Diovan’i kasutatakse kõrgvererõhu raviks, mille piisavat langust ei ole õnnestunud saavutada ainult
ühe ravimi kasutamisel.

Kõrge vererõhk suurendab südame ja arterite koormust. Ravimata jätmisel võib see kahjustada aju,
südame ja neerude veresooni ning põhjustada insulti või südame- või neerupuudulikkust. Kõrge vererõhk
suurendab infarktiriski. Vererõhu langetamine normaalse tasemeni vähendab nende häirete tekkeriski.

2. Mida on vaja teada enne CO-DIOVAN võtmist

Ärge võtke Co-Diovan'i
- kui te olete allergiline (ülitundlik) valsartaani, hüdroklorotiasiidi, sulfoonamiidi derivaatide
(hüdroklorotiasiidiga keemiliselt sarnased ained) või Co-Diovan’i mõne koostisosa suhtes.
- kui te olete rohkem kui 3 kuud rase (ka raseduse alguses on parem Co-Diovan’i mitte kasutada -vt lõik raseduse kohta).
- kui teil on raske maksahaigus, väikeste sapijuhade hävinemine maksas (sapitsirroos), mis viib
sapi kuhjumisele maksas (kolestaas).
- kui teil on raskekujuline neeruhaigus.
- kui teil puudub kuseeritus (anuuria).
- kui te saate dialüüsravi („kunstneer“).
- kui teie vere kaaliumi- või naatriumisisaldus on normaalsest madalam või kaltsiumisisaldus ravist
hoolimata normaalsest kõrgem.
- kui teil on podagra.
- kui teil on suhkurtõbi või neerufunktsiooni kahjustus ja te võtate samal ajal vererõhku alandavat
ravimit, mida kutsutakse aliskireeniks.
Kui midagi eespool loetletust kehtib teie kohta, siis ärge seda ravimit võtke ja pidage nõu oma
arstiga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Co-Diovan
- kui te võtate kaaliumi säästvaid ravimeid, kaaliumipreparaate, kaaliumi sisaldavaid
soolaasendajaid või teisi vere kaaliumisisaldust suurendavaid ravimeid, nagu hepariin. Arst võib
regulaarselt kontrollida teie vere kaaliumisisaldust.
- kui teie veres on madal kaaliumisisaldus.
- kui teil esineb kõhulahtisus või tugev oksendamine.
- kui te võtate suurtes annustes vett väljaviivaid tablette (diureetikumid).
- kui teil on raske südamehaigus.
- kui teil on südamepuudulikkus või teil on esinenud südameinfarkt. Järgige hoolega oma arsti
juhiseid ravimi algannuse kohta. Teie arst võib samuti kontrollida teie neerufunktsiooni.
- kui teil esineb neeruarteri ahenemine.
- kui teile on hiljuti siirdatud uus neer.
- kui teil on hüperaldosteronism. Selle haiguse puhul toodavad teie neerupealised liiga palju
hormoon aldosterooni. Sellisel juhul ei ole Co-Diovan’i kasutamine soovitatav.
- kui te põete maksa- või neeruhaigust.
- kui teil on kunagi esinenud teiste ravimite (sealhulgas AKE inhibiitorite) võtmise ajal allergilist
reaktsiooni, mida nimetatakse angioödeemiks ja mis põhjustab keele ja näo turset, rääkige oma
arstiga. Kui teil tekivad Co-Diovan’i võtmise ajal sellised sümptomid, lõpetage kohe Co-Diovan’i
võtmine ja ärge enam kunagi Co-Diovan’i võtke (vt ka lõik 4 “Võimalikud kõrvaltoimed“).
- kui teil esineb palavik, nahalööve ja liigesevalu, mis võivad olla süsteemse erütematoosse luupuse
nähtudeks (SLE, niinimetatud autoimmuunhaigus).
- kui teil on suhkurtõbi, podagra, kõrge kolesterooli- või triglütseriidide sisaldus veres.
- kui teil on esinenud allergilisi reaktsioone teiste selle klassi (angiotensiin II retseptorite
antagonistid) vererõhku langetavate ravimite kasutamisel või kui teil esineb allergia või astma.
- kui teil on halvenenud nägemine või silmavalu. Need võivad olla suurenenud silmarõhu
sümptomid ja võivad esineda tundide kuni nädala jooksul alates Co-Diovan’i võtmisest. See võib
ravimata jätmise korral viia püsivale nägemisekaotusele. Kui teil on varem esinenud allergiat
penitsilliinide või sulfoonamiidi derivaatide suhtes, võib teil olla suurenenud risk selle tekkeks.
- suureneda võib naha tundlikkus päikese suhtes.
- kui teil ravitakse kõrget vererõhku ükskõik millise järgneva ravimiga:
o „AKE inhibiitorid“, nt enalapriil, lisinopriil jt.
o Aliskireen.
Kui mõni nendest seisunditest kehtib teie kohta, rääkige oma arstiga.

Co-Diovan’i kasutamine lastel ja noorukitel (alla 18 eluaasta) ei ole soovitatav.

Kui te arvate, et olete rase (või võite rasestuda), peate sellest rääkima oma arstile. Co-Diovan’i ei soovitata
kasutada raseduse alguses ning seda ei tohi kasutada juhul, kui te olete üle 3 kuu rase, sest selles raseduse
staadiumis kasutatuna võib ravim põhjustada tõsist lootekahjustust (vt lõik raseduse kohta).

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Co-Diovan’i võtmine koos teatavate teiste ravimitega võib mõjutada selle toimet. Seetõttu võib osutuda
vajalikuks muuta annust, võtta kasutusele muid ettevaatusabinõusid või mõnel juhul ühe ravimi
kasutamine katkestada. Eriti kehtib see järgmiste ravimite kohta:

- liitium, mida kasutatakse teatud tüüpi psühhiaatriliste haiguste raviks.
- ravimid või ained, mis võivad tõsta vere kaaliumisisaldust. Nende hulka kuuluvad
kaaliumipreparaadid või kaaliumi sisaldavad soolaasendajad, kaaliumisäästvad ravimid ja hepariin.
- ravimid, mille toimel võib väheneda vere kaaliumisisaldus, nt diureetikumid (vett väljaviivad
tabletid), kortikosteroidid, lahtistid, karbenoksoloon, amfoteritsiin või penitsilliin G.
- mõned antibiootikumid (rifamütsiini rühm), ravimid, mida kasutatakse siirdamisel
äratõukereaktsiooni ennetamiseks (tsüklosporiin) või antiretroviirusravimid, mida kasutatakse
HIV/AIDS raviks (ritonaviir). Need ravimid võivad Co-Diovan’i toimet tugevdada.
- ravimid, mis võivad esile kutsuda torsades de pointes’i (ebaregulaarne südamerütm) tekke, nt
antiarütmikumid (ravimid, mida kasutatakse südameprobleemide raviks) ja mõned
antipsühhootikumid.
- ravimid, mis võivad vähendada naatriumi hulka veres, nagu antidepressandid, antipsühhootikumid,
antiepileptikumid.
- podagra ravimid (nt allopurinool, probenetsiid, sulfiinpürasoon).
- D-vitamiini ja kaltsiumi ravipreparaadid.
- suhkurtõve ravimid (suukaudsed ravimid, nt metformiin või insuliinid).
- muud vererõhku langetavad ravimid, sealhulgas metüüldopa, AKE inhibiitorid (nt enalapriil,
lisinopriil jt) või aliskireen.
- ravimid, mis tõstavad vererõhku, nt noradrenaliin või adrenaliin.
- digoksiin või teised südameglükosiidid (ravimid, mida kasutatakse südameprobleemide raviks).
- ravimid, mis võivad tõsta veresuhkrutaset, nt diasoksiid või beetablokaatorid.
- tsütotoksilised ravimid (kasutatakse vähi ravis), nagu metotreksaat või tsüklofosfamiid.
- valuvaigistid, nagu mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA’d), sealhulgas selektiivsed
tsüklooksügenaas-2 inhibiitorid (Cox-2 inhibiitorid) ja atsetüülsalitsüülhape > 3 g.
- lihaseid lõõgastavad ravimid, nt tubokurariin.
- antikoliinergilised ravimid (ravimid, mida kasutatakse erinevate haiguste, nagu seedetrakti
krampide, kusepõie spasmide, astma, merehaiguse, lihasspasmide, Parkinsoni tõve raviks ja
anesteesias).
- amantadiin (ravim, mida kasutatakse Parkinsoni tõve raviks ja teatud viiruste poolt põhjustatud
haiguste ennetamiseks).
- kolestüramiin ja kolestipool (ravimid, mida kasutatakse peamiselt veres lipiidide kõrge taseme
langetamiseks).
- tsüklosporiin, mida kasutatakse elundisiirdamise järgselt siiriku äratõukereaktsiooni vältimiseks.
- alkohol, unerohud ja anesteetikumid (ravimid, millel on uinutav või valuvaigistav toime ja mida
kasutatakse näiteks kirurgias).
- joodi sisaldavad kontrastained (ained, mida kasutatakse radioloogilistel uuringutel).

Co-Diovan’i võtmine koos toidu ja joogiga
Co-Diovan’i võib võtta koos toiduga või ilma.
Hoiduge alkoholi tarvitamisest, kuni olete rääkinud oma arstiga. Alkohol võib põhjustada vererõhu
suuremat langust ja/või suurendada riski pearingluse või minestuse tekkeks.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- te peate rääkima oma arstile, kui te arvate, et olete rase (või võite rasestuda).
Arst soovitab teil üldjuhul enne rasestumist või niipea kui teate, et olete rase, Co-Diovan’i kasutamise
katkestada ning võtta Co-Diovan’i asemel teist ravimit. Co-Diovan’i kasutamine ei ole soovitatav raseduse
algetapil ning seda ei tohi kasutada rohkem kui 3-kuulise raseduse ajal, sest ravimi kasutamine pärast
kolmandat raseduskuud võib imikut tõsiselt kahjustada.

- rääkige oma arstile, kui te imetate või kavatsete oma last imetada.
Imetamise ajal ei ole soovitatav Co-Diovan’i kasutada ja arst võib valida teile muu ravimi, kui soovite
imetamist jätkata, eriti kui teil on vastsündinu või enneaegselt sündinud laps.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Enne sõiduki juhtimist, tööriistade või masinate käsitsemist või muid keskendumist nõudvaid tegevusi
veenduge, et teate, millist toimet Co-Diovan teile avaldab. Nagu paljud teisedki vererõhuravimid, võib
Co-Diovan põhjustada harvadel juhtudel pearinglust ja kahjustada keskendumisvõimet.

3. Kuidas CO-DIOVAN võtta

Võtke Co-Diovan'i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. See aitab saavutada parimad
ravitulemused ja vähendada kõrvaltoimete riski. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Kõrge vererõhu nähte sageli ei märgata. Paljudel võib olla enesetunne täiesti normaalne. Seetõttu on teil
seda tähtsam oma arsti visiitidel käia ka siis, kui teie enesetunne on hea.

Arst ütleb teile täpselt, kui palju Co-Diovan’i tablette võtta. Sõltuvalt ravivastusest võib arst soovitada
suuremat või väiksemat annust.

- Co-Diovan’i tavaline annus on üks tablett päevas.
- Ärge muutke annust ega lõpetage tablettide võtmist ilma arstiga nõu pidamata.
- Ravimit tuleb võtta iga päev samal kellaajal, tavaliselt hommikul.
- Co-Diovan’i võib võtta koos toiduga või ilma.
- Neelake tablett koos klaasi veega.

Kui te võtate Co-Diovan’i rohkem kui ette nähtud
Raske pearingluse ja/või minestuse korral heitke pikali ja võtke kohe ühendust oma arstiga.
Kui olete juhuslikult võtnud liiga palju tablette, pöörduge oma arsti või apteekri poole või haiglasse.

Kui te unustate Co-Diovan’i võtta
Kui olete annuse võtmise unustanud, võtke ravimit kohe, kui teile meenub. Kui on aga juba peaaegu aeg
võtta järgmist annust, ärge vahelejäänud annust võtke.
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Co-Diovan’i võtmise
Ravi lõpetamine Co-Diovan’iga võib põhjustada vererõhu tõusu. Ärge lõpetage ravimi kasutamist enne,
kui arst selleks juhised annab.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Co-Diovan põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimeid võib tekkida teatavate sagedustega, mis on määratletud järgmiselt
- väga sage: esineb rohkem kui 1 kasutajal 10st
- sage: esineb 1...10 kasutajal 100st
- aeg-ajalt: esineb 1...10 kasutajal 1000st
- harv: esineb 1...10 kasutajal 10 000st
- väga harv: esineb vähem kui 1 kasutajal 10 000st
- teadmata: sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel.

Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised ja vajada kohest arstiabi:

Pöörduge otsekohe oma arsti poole, kui teil tekivad angioödeemi sümptomid, näiteks:
- näo-, keele- või kõriturse
- raskused neelamisel
- lööve ja raskendatud hingamine.
Kui teil tekib ükskõik milline neist sümptomitest, lõpetage Co-Diovan’i kasutamine ja võtke kohe
ühendust oma arstiga (vt ka lõik 2 “Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Co-Diovan”).

Muud kõrvaltoimed on järgmised:

Aeg-ajalt
- köha
- madal vererõhk
- peapööritus
- dehüdratsioon e veetustumine (mille sümptomiteks on janu, suu ja keele kuivus, harv urineerimine,
tume uriin, kuiv nahk)
- lihasvalu
- väsimus
- surinad või tuimus
- ähmane nägemine
- helid (nt kohin, kumin) kõrvus.

Väga harv
- pearinglus
- kõhulahtisus
- liigesvalu.

Teadmata
- hingamisraskus
- tugevalt vähenenud uriinieritus
- madal naatriumisisaldus veres (mis võib tekitada väsimust, segasust, lihaste tõmblusi ja/või
rasketel juhtudel krampe)
- madal kaaliumisisaldus veres (mõnikord koos lihasnõrkuse, lihasspasmide, südame rütmihäiretega)
- madal vere valgeliblede arv (koos sümptomitega nagu palavik, nahainfektsioonid, infektsioonidest
tingitud kurguvalu või suuhaavandid, nõrkus)
- vere bilirubiinisisalduse suurenemine (mis võib tõsistel juhtudel põhjustada naha ja silmavalgete
kollasust)
- uurealämmastiku ja kreatiniinisisalduse suurenemine veres (mis võib viidata neerufunktsiooni
häiretele)
- vere kusihappesisalduse suurenemine (mis võib tõsistel juhtudel vallandada podagra)
- minestus.

Järgnevaid kõrvaltoimeid on kirjeldatud ainult valsartaani või hüdroklorotiasiidi sisaldavate
toodete kasutamisel:

Valsartaan

Aeg-ajalt
- pöörlemistunne
- kõhuvalu.

Teadmata
- nahalööve koos sügelusega või ilma, millega kaasnevad mõned järgmistest sümptomitest: palavik,
liigesvalu, lihasvalu, lümfisõlmede suurenemine ja/või gripitaolised sümptomid
- nahalööve, lillakaspunased täpid, palavik, sügelus (veresoonte põletiku sümptomid)
- madal vereliistakute arv (mõnikord koos ebahariliku veritsuse või verevalumite tekkega)
- kõrge vere kaaliumisisaldus (mõnikord koos lihasspasmide, südame rütmihäiretega)
- allergilised reaktsioonid (koos sümptomitega nagu nahalööve, sügelus, nõgestõbi, hingamis- või
neelamisraskus, pearinglus)
- peamiselt näo- ja kõriturse; nahalööve; sügelus
- maksafunktsiooni näitajate tõus
- hemoglobiinisisalduse langus ja vere punaliblede protsendi langus veres (mis võib rasketel
juhtudel põhjustada aneemiat)
- neerufunktsiooni häire
- madal naatriumisisaldus veres (mis võib tekitada väsimust, segasust, lihaste tõmblusi ja/või
rasketel juhtudel krampe).

Hüdroklorotiasiid

Väga sage
- madal kaaliumitase veres
- lipiidide taseme tõus veres.

Sage
- madal naatriumitase veres
- madal magneesiumitase veres
- kõrge kusihappetase veres
- sügelev lööve või muud tüüpi lööve
- söögiisu vähenemine
- kerge iiveldus ja oksendamine
- pearinglus, minestus püstitõusmisel
- võimetus saada või säilitada erektsiooni.

Harv
- naha turse ja villide teke (suurenenud tundlikkuse tõttu päikese suhtes)
- kõrge kaltsiumitase veres
- kõrge suhkrutase veres
- suhkur uriinis
- diabeedi ägenemine
- kõhukinnisus, kõhulahtisus, ebamugavustunne maos või soolestikus, maksafunktsiooni häired,
mis võivad esineda koos kollase naha ja silmavalgetega
- ebakorrapärane südametegevus
- peavalu
- unehäired
- kurb meeleolu (depressioon)
- madal vereliistakute arv (mõnikord koos veritsuse või nahaaluste verevalumite tekkega)
- pearinglus
- surin või tuimus
- nägemishäired.

Väga harv
- veresoonte põletik koos sümptomitega nagu lööve, lillakaspunased täpid, palavik (vaskuliit)
- lööve, sügelus, nõgestõbi, hingamis- või neelamisraskus, pearinglus (ülitundlikkusreaktsioonid)
- raske nahahaigus, mis põhjustab löövet, naha punetust, villide teket huultel, silmadel või suus,
naha koorumist, palavikku (toksiline epidermaalne nekrolüüs)
- lööve näol, liigesevalu, lihaste häired, palavik (erütematoosne luupus)
- tõsine ülakõhuvalu (panreatiit)
- hingamisraskus koos palavikuga, köha, vilistav hingamine, õhupuudus (respiratoorne distress
sealhulgas pneumoniit ja pulmonaarne ödeem)
- palavik, valus kurk, sagedasemad infektsioonid (agranulotsütoos)
- kahvatu nahk, väsimus, õhupuudus, tume uriin (hemolüütiline aneemia)
- palavik, infektsioonidest põhjustatud valus kurk või suuhaavandid (leukopeenia)
- segasus, väsimus, lihaste tõmblused ja spasmid, kiire hingamine (hüpokloreemiline alkaloos).

Teadmata
- nõrkus, verevalumid ja sagedased infektsioonid (aplastiline aneemia)
- oluliselt vähenenud urineerimine (neerukahjustuse või neerupuudulikkuse võimalikud nähud)
- kõrgest rõhust silmas põhjustatud nägemise halvenemine või valu silmades (ägeda suletud nurga
glaukoomi võimalikud nähud)
- lööve, nahapunetus, villid huultel, silmadel või suus, naha irdumine, palavik (multiformse
erüteemi võimalikud sümptomid)
- lihasspasmid
- palavik (püreksia)
- nõrkus (asteenia).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas CO-DIOVAN säilitada

- Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
- Ärge kasutage Co-Diovan'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg
viitab kuu viimasele päevale.
- Hoida temperatuuril kuni 30°C. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.
- Ärge kasutage Co-Diovan'i pakendit, mis on rikutud või nähtavalt kahjustatud.
- Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Co-Diovan sisaldab
- Toimeained on valsartaan ja hüdroklorotiasiid. Iga tablett sisaldab vastavalt 80 mg, 160 mg või
320 mg valsartaani ja vastavalt 12,5 mg või 25 mg hüdroklorotiasiidi.
- Tableti sisu: mikrokristalne tselluloos, krospovidoon, veevaba kolloidne ränidioksiid,
magneesiumstearaat.
- Tableti kate: hüpromelloos, makrogool 8000 (ainult 80 mg/12,5 mg ja 160 mg/12,5 mg),
makrogool 4000 (ainult 160 mg/25 mg, 320 mg/12,5 mg ja 320 mg/25 mg), talk, punane raudoksiid
(E172, ei sisaldu 320 mg/25 mg), kollane raudoksiid (E172, ainult 80 mg/12,5 mg, 160 mg/25 mg ja
320 mg/25 mg), must raudoksiid (E172, ainult 160 mg/25 mg ja 320 mg/12,5 mg), titaandioksiid
(E171).

Kuidas Co-Diovan välja näeb ja pakendi sisu
Co-Diovan 80/12,5 õhukese polümeerikattega tabletid on heleoranžid ovaalsed tabletid, mille ühel küljel
on tähed HGH ja teisel küljel tähed CG.
Co-Diovan 160/12,5 õhukese polümeerikattega tabletid on tumepunased ovaalsed tabletid, mille ühel
küljel on tähed HHH ja teisel küljel tähed CG.
Co-Diovan 160/25 õhukese polümeerikattega tabletid on pruunid ovaalsed tabletid, mille ühel küljel on
tähed HXH ja teisel küljel tähed NVR.
Co-Diovan 320/12,5 õhukese polümeerikattega tabletid on roosad ovaalse kujuga faasitud servadega
tabletid, mille ühel küljel on tähed NVR ja teisel küljel tähed HIL.
Co-Diovan 320/25 õhukese polümeerikattega tabletid on kollased ovaalse kujuga faasitud servadega
tabletid, mille ühel küljel on tähed NVR ja teisel küljel tähed CTI.

Tabletid on blisterpakendis, kus on 7 (ainult Co-Diovan 320 mg/12,5 mg ja 320 mg/25 mg), 14,
28 (kalendreeritud pakend), 30 (ainult Co-Diovan 80 mg/12,5 mg), 56, 98 (kalendreeritud pakend) või 280
õhukese polümeerikattega tabletti. Saadaval on ka üheannuselised perforeeritud blisterpakendid, kus on
56 x 1, 98 x 1 või 280 x 1 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
Novartis Finland Oy
Metsänneidonkuja 10
FIN-02130 Espoo
Soome

Tootja
Novartis Pharma GmbH
Roonstrasse 25
D-90429 Nürnberg
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Novartis Pharma Services Inc. Eesti filiaal
Pärnu mnt. 141
11314 Tallinn
Telefon: 6630810

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:

Taani, Soome, Island, Norra, Rootsi
Diovan Comp
Austria, Bulgaaria, Küpros, TÅ¡ehhi Vabariik, Eesti, Saksamaa,
Co-Diovan
Kreeka, Iirimaa, Läti, Leedu, Malta, Holland, Poola, Portugal,
Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Ühendkuningriik
Austria, Saksamaa, Portugal, Hispaania
Co-Diovan forte
Austria
Co-Diovan fortissimum
Belgia, Luksemburg
Co-Diovane
Prantsusmaa, Itaalia
Co-Tareg
Ungari
Diovan HCT

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Co-Diovan, 80/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Co-Diovan, 160/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Co-Diovan, 160/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Co-Diovan, 320/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Co-Diovan, 320/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Iga tablett sisaldab 80 mg valsartaani ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.
Iga tablett sisaldab 160 mg valsartaani ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.
Iga tablett sisaldab 160 mg valsartaani ja 25 mg hüdroklorotiasiidi.
Iga tablett sisaldab 320 mg valsartaani ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.
Iga tablett sisaldab 320 mg valsartaani ja 25 mg hüdroklorotiasiidi.
INN. Valsartanum, hydrochlorothiazidum.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett.

Co-Diovan 80/12,5 õhukese polümeerikattega tabletid on heleoranžid ovaalsed tabletid, mille ühel küljel
on tähed HGH ja teisel küljel tähed CG.

Co-Diovan 160/12,5 õhukese polümeerikattega tabletid on tumepunased ovaalsed tabletid, mille ühel
küljel on tähed HHH ja teisel küljel tähed CG.

Co-Diovan 160/25 õhukese polümeerikattega tabletid on pruunid ovaalsed tabletid, mille ühel küljel on
tähed HXH ja teisel küljel tähed NVR.

Co-Diovan 320/12,5 õhukese polümeerikattega tabletid on roosad ovaalse kujuga faasitud servadega
tabletid, mille ühel küljel on tähed NVR ja teisel küljel tähed HIL.

Co-Diovan 320/25 õhukese polümeerikattega tabletid on kollased ovaalse kujuga faasitud servadega
tabletid, mille ühel küljel on tähed NVR ja teisel küljel tähed CTI.

4. Kliinilised andmed

5. Farmakoloogilised andmed

6. Farmatseutilised andmed