AXETINE 750 MG

Toimeained: tsefuroksiim

Ravimi vorm: süstelahuse pulber

Ravimi tugevus: 750mg 100TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on AXETINE 750 MG ja milleks seda kasutatakse

AXETINE, 750 mg, süstelahuse pulber.
Üks viaal sisaldab tsefuroksiimnaatriumi koguses, mis vastab 750 mg.
AXETINE, 1,5 g, süstelahuse pulber.
Üks viaal sisaldab tsefuroksiimnaatriumi koguses, mis vastab 1,5 g tsefuroksiimile.

Axetine on tsüklosporiinide rühma kuuluv antibiootikum.

Axetine kasutatakse teatud kindlate, tsefuroksiimile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud
infektsioonhaiguste raviks, näiteks:
- hingamisteede infektsioonide korral (pneumoonia)
- kuseteede tüsistunud infektsioonide korral
- luude, liigeste, naha ja pehmete kudede infektsioonide korral
- septitseemia korral (septitseemia on süsteemne haigus, mis on põhjustatud mikroorganismide ja
nende toksiinide levimisest ringleva vere kaudu, nn “veremürgitus")

2. Mida on vaja teada enne AXETINE 750 MG võtmist

Ärge kasutage Axetine:
- kui te olete ülitundlik (allergiline) tsefuroksiimi või mõne teise tsefalosporiinide rühma kuuluva
antibiootikumi suhtes. Kui teil tekib allergiline reaktsioon kas nahasügeluse, lööbe, näo, keele
või huulte turse, kähiseva hingamise või hingamisraskuse näol, olete te tõenäoliselt Axetine’le
allergiline.

Kui midagi ülaltoodust kehtib teie kohta, rääkige sellest koheselt oma arstile või meditsiiniõele.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Axetine:
Enne kui teile Axetine manustatakse, rääkige kindlasti oma arstile, kui midagi alltoodust kehtib teie
kohta:
- kui teil on varem tekkinud allergiline reaktsioon penitsilliinide kasutamisel (penitsilliinid on üks
teine rühm ravimeid, mida kasutatakse samuti infektsioonhaiguste raviks või vältimiseks). Sel
juhul võib teil tekkida allergiline reaktsioon ka Axetine kasutamisel.
- kui teil on neeruhaigus - sel juhul võib teie arst teil regulaarselt vereanalüüse teha lasta, et näha, kas
teie neerud töötavad korralikult.

Rasedus
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arstiiga.
Tsefuroksiimi võimaliku kahjulikkuse hindamiseks on andmeid selle ravimi kasutamise kohta
raseduse ajal ebapiisavalt. Teie arst otsustab, kas antud ravimit tuleb teile määrata või mitte.

Imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arstiga.
Tsefuroksiim eritub vähesel määral rinnapiima. Antud ravimi määramisel teile peab teie arst sellega
arvestama.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:
Tsefuroksiim ei mõjuta sõidukijuhtimise ega masinatega töötamise võimet.

Axetine kasutamine koos teiste ravimitega:
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Erinevad ravimid võivad omavahel koostoimeid omada, s.o nad võivad mõjutada üksteise toimeid
ja/või kõrvaltoimete esinemist. Eriti oluline on arstile rääkida, kui te võtate:
- diureetikume (organismist vett välja ajavaid tablette)
- aminoglükosiide (teatud infektsioonhaiguste raviks kasutatav antibiootikumide rühm)
- probenetsiidi

3. Kuidas AXETINE 750 MG võtta

Kasutage Axetine alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu
arstiga.

Axetine manustatakse teile kas lihasesiseste või veenisiseste süstetena või veenisisese infusioonina.
Lihasesisene süst tehakse kas ülakäsivarde, reide või tuharasse. Veenisisene süst tehakse veresoonde -veeni.
Axetine süsti teeb teile arst või meditsiiniõde. Mõnedel juhtudel õpetatakse mõnda teie pereliiget või
sõpra teile seda süsti tegema. Enne ravimi manustamist tuleb ravimipulber lahustada. Juhul, kui valmis
süstelahus sisaldab osiseid või pulber või süstelahus on värvust muutnud, ei tohi seda kasutada.

Tavalised annused on järgmised:

Täiskasvanud ja vanemaealised: 750 mg iga 8 tunni järel. Raskemate infektsioonide korral võib arst
annust suurendada kuni 1,5 g-ni kolm korda ööpäevas.
Lapsed ja üle 2 kuu vanused imikud: 60 mg/kg kehakaalu kohta ööpäevas. Soovitatav annusevahemik
on 30...100 mg/kg kehakaalu kohta ööpäevas, mis manustatakse kolmeks või neljaks annuseks
jagatuna.

Vastsündinud ja alla 2 kuu vanused imikud: 30...100 mg/kg kehakaalu kohta ööpäevas, kaheks või
kolmeks annuseks jagatuna.

Kui teil on tunne, et Axetine toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile.

Kui te kasutate Axetine rohkem kui ette nähtud:


Üldjuhul manustatakse Axetine teile meditsiinitöötaja poolt. On väga ebatõenäoline, et nemad
annusega eksivad. Üleannustamine võib põhjustada krampe või minestamist.

Kui teil jäi Axetine süstimine vahele:
Antud ravimit tuleb süstida regulaarsete ajavahemike tagant.
Kui te ei ole milleski kindel, rääkige sellest oma arsti või meditsiiniõega.
Rääkige oma arstile ka sellest, kui te olete võtnud/saanud kõiki teile määratud ravimeid, kuid te
tunnete ennast sellegipoolest halvasti.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Axetine põhjustada kõrvaltoimeid.

Kui teil tekib midagi alltoodust, lõpetage ravimi kasutamine ja võtke koheselt ühendust oma arstiga või
pöörduge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda:
- käte, jalgade, pahkluude, silmalaugude, näo, huulte, suuõõne või kõri turse, mis võib põhjustada
raskusi neelamisel või hingamistakistust
- ootamatult tekkiv kähisev hingamine
- lööbed või muhud nahal
- nahalööve (punased laigud nahal), nahasügelus, palavik
- minestamine
- villid nahal või limaskestadel, naha või limaskestade ketendus

Nimetatud kõrvaltoimed on kõik väga tõsised. Nende esinemisel võib teil olla tekkinud allergiline
reaktsioon tsefuroksiimi suhtes. Teil võib osutuda vajalikuks kohene meditsiiniline abi või
hospitaliseerimine. Kõik nimetatud väga tõsised kõrvaltoimed on ühtlasi väga harva esinevad.

Kui teil tekib mõni kõrvaltoime alltoodutest, võtke niipea kui võimalik ühendust oma arstiga:
- ootamatud muutused uriini väljanägemises või koguses
- raske kõhulahtisus (vesine või verine väljaheide)
- väsimus, nõrkus või loidus, millega võib kaasuda nahakahvatus (aneemia)
- palavik või sagedased infektsioonhaigused (see võib olla põhjustatud valgevererakkude arvu
vähenemisest veres, mis viib teie organismi vastupanuvõime languseni)
- ebatavalised verejooksud, verevalandused või nõrkus
- naha ja silmavalgete kollasus
Nimetatud kõrvaltoimed on kõik tõsised. Teil võib osutuda vajalikuks kohene meditsiiniline abi.
Nimetatud tõsised kõrvaltoimed on ühtlasi harvaesinevad.

Rääkige oma arstile, kui te täheldate endal midagi alltoodust:
- kõhulahtisus, iiveldus ja oksendamine
- peavalu
- katt suu või tupe piirkonna limaskestal
- valu ja põletik süstekohal
Nimetatud kõrvaltoimed on kergekujulised.

Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest
oma arsti.

5. Kuidas AXETINE 750 MG säilitada

AXETINE
SÄILITAMINE
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu.


Lihase- või veenisisese valmis süstelahuse keemilist ja füüsikalist kasutusstabiilsust on näidatud 5
tunni jooksul temperatuuril alla 25 °C ja 48 tunni jooksul temperatuuril 2 °C…8°C.
Veenisisese valmis infusioonilahuse keemilist ja füüsikalist kasutusstabiilsust on näidatud 6 tunni
jooksul temperatuuril alla 25 °C ja 24 tunni jooksul temperatuuril 2 °C…8°C.
Mikrobioloogilisest seisukohast tuleks valmistatud lahust kasutada viivitamatult. Kui lahust ei kasutata
viivitamatult, on säilitusaeg ja -tingimused kasutaja vastutusel ning ei tohiks ületada 24 tundi
temperatuuril 2°C…8°C, välja arvatud juhul, kui lahustamine toimus kontrollitud ja valideeritud
aseptilistes tingimustes.

Haiglasiseseks või ambulatoorseks kasutamiseks.
Manustada ainult meditsiinitöötaja poolt.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Netdoktor OÜSeebi 3 11316 Tallinn,
tel. +372 620 8000.


Infoleht on viimati kooskõlastatud märtsis 2011


Järgnev informatsioon on mõeldud ainult meditsiinipersonalile või tervishoiutöötajale:

Kasutamis- ja käsitsemisjuhend

Ettevalmistus lihasesse süstimiseks:
Axetine 750 mg viaalid on ette nähtud lihasesiseseks manustamiseks. Axetine 750 mg viaali
sisule lisada 3 ml süstevett. Loksutada korralikult, et moodustuks suspensioon.
Ettevalmistus veeni süstimiseks:
Axetine 750 mg viaali lisada 6 ml ja Axetine1,5 g viaali 15 ml süstevett. Loksutada
korralikult, et tekiks läbipaistev lahus.
Aeglaseks intravenoosseks infusiooniks tuleb1,5 g viaali sisu täiendavalt lahjendada 50 ml
sobivas infusioonilahuses, näiteks:
10% glükoosilahus
5% glükoosilahus
0,9% naatriumkloriidi lahus
Ringeri lahus
Ringer-laktaadi lahus

Valmis lahus manustatakse veeni 30 minuti jooksul.

Annustamine

Täiskasvanud.
Enamike infektsioonide puhul piisab 750 mg kolm korda ööpäevas, mis manustatakse
lihasesse või veeni. Raskete infektsioonide korral tuleb annust suurendada 1,5 g-ni kolm
korda ööpäevas, mis manustatakse veeni. Manustamise sagedust võib suurendada, süstides
ravimit lihasesse või veeni iga 6 tunni tagant. Maksimaalne ööpäevane annus on 3.....6 g.

Lapsed ja üle 2 kuu vanused imikud

Enamike infektsioonide puhul on sobivaks annuseks 60 mg/kg kehakaalu kohta ööpäevas.
Soovitatav annusevahemik on 30...100 mg/kg kehakaalu kohta ööpäevas, mis manustatakse
kolmeks või neljaks annuseks jagatuna.

Vastsündinud ja alla 2 kuu vanused imikud
30...100 mg/kg kehakaalu kohta ööpäevas, kaheks või kolmeks annuseks jagatuna. Esimestel
elunädalatel võib tsefuroksiimi poolväärtusaeg olla 3...5 korda pikem kui täiskasvanutel.

Eakad patsiendid
Sama nagu täiskasvanutel.

Neerupuudulikkus
Tsefuroksiim eritub neerude kaudu. Neerufunktsiooni häire korral (kreatiniini kliirens <20
ml/min) tuleb annust vähendada. Soovitatud annused on järgmised:

Kreatiniini kliirens 10...20 ml/min


750 mg kaks korda ööpäevas.
Kreatiniini kliirens <10 ml/min


750 mg üks kord ööpäevas.
Hemodialüüsi
patsiendid
täiendav 750 mg manustamine iga
dialüüsiprotseduuri lõpus.
Pidev peritoneaaldialüüs750 mg kaks korda ööpäevas.
Neerupuudulikkus pideva arteriovenoosse

750 mg kaks korda ööpäevas.
hemodialüüsi või high-flux hemofiltratsiooniga
Low-flux hemofiltratsioonnagu neerufunktsiooni häire korral.Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

4. Kliinilised andmed

5. Farmakoloogilised andmed

6. Farmatseutilised andmed