ASACOL 400MG

Toimeained: mesalasiin

Ravimi vorm: toimeainet modifitseeritult vabastav tablett

Ravimi tugevus: 400mg 100TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on ASACOL 400MG ja milleks seda kasutatakse

Asacol sisaldab toimeainena mesalasiini, mis on põletikuvastane ravim soolepõletike puhul.
Ravimit kasutatakse haavandilise koliidi ägenemise raviks ning säilitusraviks.
Samuti kasutatakse ravimit Crohni tõve säilitusraviks.

2. Mida on vaja teada enne ASACOL 400MG võtmist

Ärge kasutage Asacol-i:
- kui olete mesalasiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
- kui te olete allergiline salitsülaatide suhtes (nt aspiriin);
- kui teil on raske neerupuudulikkus;
- kui teil on raske maksapuudulikkus.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Asacol-i kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega kui teil on mõni kaasuv
haigus, aga eriti kui teil on:
-

- kopsuhaigus, näiteks astma;
- esinenud allergia sulfasalasiini suhtes;
- eelnevalt esinenud allergilist reaktsiooni südamele, nt südamelihase- või südamepaunapõletik.
Kui teil on varem kahtlustatud mesalasiinist tingitud allergilist reaktsiooni südamele, siis ei tohi
te Asacol-i kasutada. Ettevaatusega võib võtta Asacol-i, kui teil on eelnevalt esinenud allergilist
reaktsiooni südamele, mis ei ole põhjustatud mesalasiinist;
- mao- või soolehaavand, sel juhul tuleks Asacol-i võtta ettevaatusega.

Kontrollige oma maksa, neerusid ja verd
Enne ravi alustamist ja ravi ajal Asacol-iga võib teie arst soovida teid aeg-ajalt kontrollida, et olla
kindel, et teie maks, neerud, veri ja kopsud on terved.

Tabletid väljaheites
On mõned juhtumid, kus on leitud terve tablett väljaheites. Tühi tableti kate väljaheites võib näida kui
terve tablett. Kui te tihti märkate oma väljaheites tablette või tableti katet, peaksite ühendust võtma
oma arstiga.

Lapsed ja noorukid
Asacol-i soovitatakse kasutada ainult 6-aastastel ja vanematel lastel.

Muud ravimid ja Asacol
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid, nagu näiteks:
- ravimid, mis pärsivad immuunsüsteemi funktsiooni (nt asatiopriin või 6-merkaptopuriin või
tioguaniin);
- ravimid, mis väldivad vere hüübimist (antikoagulandid, nt varfariin).

Asacol koos toidu, joogi ja alkoholiga
Vaata lõik 3.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Asacol-il ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Kuid kui te
tunnete end halvasti, ärge juhtige autot ega töötage masinatega.

Asacol sisaldab piimasuhkrut (laktoosi)
Patsiendid, kellel on laktoositalumatus peaksid teadma, et Asacol sisaldab väikeses koguses laktoosi.
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima
arstiga.

3. Kuidas ASACOL 400MG võtta

Kuidas Asacol-i kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil on tunne, et Asacol-i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on:
Täiskasvanud
Haavandiline koliit
- ägenemise ravi: 2,4…4,8 g (6…12 tabletti) ööpäevas, jagatuna mitmeks üksikannuseks.
- säilitusravi: 1, 6…2,4 g (4…6 tabletti) üks kord ööpäevas või jagatuna mitmeks
üksikannuseks.

Crohni tõbi:
- säilitusravi: 2,4 g (6 tabletti) ööpäevas, jagatuna mitmeks üksikannuseks.

Tabletid tuleb neelata tervelt, eelistatult koos vedelikuga enne sööki ja neid ei tohi närida ega
purustada. Kui üks või mitu annust on jäänud võtmata, tuleb järgmine annus võtta tavalisel ajal.

Eakad patsiendid peavad ravimit kasutama ettevaatusega ja üksnes normaalse maksa- ja
neerufunktsiooni korral.

Kasutamine lastel ja noorukitel
Asacol-i soovitatakse kasutada ainult 6-aastastel ja vanematel lastel.
Ööpäevane annus sõltub lapse kaalust.

Ägenemise ravi:
Lapse kaal
Asacol 400 mg
20 kg
2 - 3 tabletti *
30 kg
2 - 4 tabletti *
40 kg
3 - 5 tabletti *
> 40 kg
Vaata täiskasvanute annust

Säilitusravi:
Lapse kaal
Asacol 400 mg
20 kg
1 tablett
30 kg
1 - 2 tabletti *
40 kg
1 - 3 tabletti *
> 40 kg
Vaata täiskasvanute annust


* Jagatud annustena

Tavaliselt soovitatakse kuni 40 kg kaaluvatele lastele anda pool täiskasvanu annusest ja üle 40 kg
kaaluvatele lastele tavaline täiskasvanutele ette nähtud annus.

Kui te võtate Asacol-i rohkem kui ette nähtud
Kui te võtsite Asacol-i ettenähtust rohkem või kui laps on võtnud Asacol-i, siis võtke kohe ühendust
oma arstiga.

Kui te unustate Asacol-i võtta
Kui te unustasite annuse võtmata õigel ajal, siis võtke järgmine annus tavalise annustamise järgi. Ärge
võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Asacol-i võtmise
Võtke ravimit seni kuni arst on teile öelnud. Rääkige oma arstiga enne kui te muudate ravi või lõpetate
ravimi võtmise.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või
meditsiiniõega.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

On teatatud ka organspetsiifilistest ravimi kõrvaltoimetest, mis kahjustasid südant, kopse, maksa,
neerusid, pankreast, nahka ja nahaaluskudesid.

Lõpetage koheselt Asacol-i võtmine ja pöörduge arstile
Kui teil tekivad teadmata põhjusega verevalumid (ilma vigastuseta), nahaalused verejooksud,
lillakaspunased täpid või laigud nahal, aneemia (tunnete end nõrgana, väsinuna ja olete kahvatu, eriti
on kahvatud huuled, küüned ja silmalaugude sisepind), palavik (kõrge kehatemperatuur), kurguvalu
või ebatavaline verejooks (nt ninaverejooks).

Alljärgnevatest kõrvaltoimetest on teatatud järgnevate esinemissagedustega:

Sage:
- seedehäired;
- lööve.

Aeg-ajalt:
- palavik;
- valgete vereliblede (eosinofiilid, granulotsüüdid) suur arv veres;
- kihelus-kipitustunne, tuimus;
- nahalööve, naha sügelemine;
- valu rinnas.

Harv:
- peavalu;
- peapööritus;
- südamepõletik , mille sümptomiteks on valu rinnas või südamekloppimine;
- kõhulahtisus, kõhuvalu, kõhupuhitus, rahutus ja ebameeldivustunne kõhus, tung oksendada ja
oksendamine.

Väga harv:
- oluline vererakkude arvu langus, mis võib põhjustada nõrkust, verevalumeid ja muudab organismi
vastuvõtlikumaks infektsioonide suhtes; vereliistakute arvu vähenemine, mis tõstab verejooksu riski;
- allergilised reaktsioonid, nt nahalööve;
- palavik, mis tekib ravimi tarvitamise ajal ja mis kaob ravimi tarvitamise lõpetamisel (ravimist
tingitud palavik);
- immuunsüsteemi häire mis võib haarata organeid ja liigeseid;
- haavandiline jämesoolepõletik, mis haarab kogu jämesoole;
- närvide kahjustatus, mis võib põhjustada kiheluse ja tuimuse tunnet;
- kopsuhaigused (kopsukoe armistumine, allergilised reaktsioonid), mis põhjustavad hingamisraskust,
vilistavat hingamist ja vedeliku kogunemist kopsudesse, kopsupõletik;
- kõhunäärmepõletik (sümptomiteks on ülakõhu- ja seljavalu ning halb enesetunne); - muutused
maksafunktsiooni testides, hepatiit ( maksapõletik, mis annab gripisarnaseid sümptome ja põhjustab
kollatõbi);
- juuste väljalangemine;
- lihas- ja liigesvalud;
- neeruhaigused (nt neerupõletik ja neerude armistumine), neerupuudulikkus, mis võib olla pöörduv,
kui ravi lõpetatakse varakult;
- vähenenud sperma kogus, mis on mööduv ravimi tarvitamise lõpetamisel.

Teadmata esinemissagedusega:
- immuunsüsteemi häire (luupuse-sarnane sündroom), mis võib põhjustada südamepauna põletikku,
südame- ja kopsukelme põletikku, löövet ja/või liigesvalu;
- kaalulangus;
- laboratoorsete testide näidud väljaspool normipiire.

Kõrvaltoimete klassifitseerimine põhineb järgmistel esinemissagedustel:

Sage: esinevad kuni 1-l inimesel 10-st

Aeg-ajalt: esinevad kuni 1-l inimesel 100-st

Harv: esinevad kuni 1-l inimesel 1000-st

Väga harv: esinevad kuni 1-l inimesel 10 000-st

Teadmata: ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise
teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas ASACOL 400MG säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil Kõlblik kuni: KK.AAAA
(kuu-aasta). Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Asacol sisaldab
-
Toimeaine on mesalasiin. Üks toimeainet modifitseeritult vabastav tablett sisaldab 400 mg

mesalasiini.
-
Teised abiained on:

Tableti tuum: laktoosmonohüdraat, naatriumtärklisglükolaat, magneesiumstearaat, talk,
povidoon.

Tableti kate: metakrüülhappe-metüülmetakrülaadi kopolümeer, talk, trietüültsitraat, raudoksiid,
makrogool 6000.

Kuidas Asacol välja näeb ja pakendi sisu

Tabletid on punakaspruuni värvi, pikliku kujuga ja kaetud polümeeriga (Eudragit™ S), mis tagab
toimeaine vabanemise peensoole lõpposas ja käärsooles.
Pakendis on 20 või 100 tabletti.

Müügiloa hoidja
Tillotts Pharma AB
Gustavslundsvägen 135
SE-167 51 Bromma
Rootsi

Tootja
Haupt Pharma Wülfing GmbH
Bethelner Landstrasse 18
31028 Gronau
Saksamaa

Infoleht on viimati uuendatud juulis 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Asacol, 400 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid
Asacol, 800 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Iga tablett sisaldab 400 mg mesalasiini.
Iga tablett sisaldab 800 mg mesalasiini.

Teadaolevat toimet omav abiaine: 76,4 mg laktoosi (Asacol 400 mg) või 152,8 mg laktoosi (Asacol
800 mg), vt lõik 4.4.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Toimeainet modifitseeritult vabastav tablett.
400 mg tablett: Punakaspruuni värvi pikliku kujuga kaetud tablett (pikkus 15 mm ja kõrgus ning laius
6 mm).
800 mg tablett: Punakaspruuni värvi pikliku kujuga kaetud tablett (pikkus 17 mm ja kõrgus ning laius
8 mm).

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Haavandilise koliidi ägenemise ravi ning haavandilise koliidi ja Crohni tõve säilitusravi
täiskasvanutel, üle 6-aastastel lastel ja noorukitel.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud

Haavandiline koliit
Ägenemise ravi:
-
2,4…4,8 g ööpäevas, jagatuna mitmeks üksikannuseks.
Säilitusravi:
-
1, 6…2,4 g üks kord ööpäevas või jagatuna mitmeks üksikannuseks.

Crohni tõbi:
Säilitusravi:
-
2,4 g ööpäevas, jagatuna mitmeks üksikannuseks.

Lapsed
Toime kohta lastel (vanuses 6...18 eluaastat) on ainult piiratud andmed.

6-aastased ja vanemad lapsed
• Äge haigus: annus määratakse individuaalselt, alustades 30...50 mg/kg ööpäevas jagatuna
mitmeks üksikannuseks. Maksimaalne annus: 75 mg/kg ööpäevas jagatud mitmeks
üksikannustes. Koguannus ei tohi ületada 4 g ööpäevas (maksimaalne ööpäevane annus
täiskasvanutele).
• Säilitusravi: annus määratakse individuaalselt, alustades 15...30 mg/kg ööpäevas jagatuna
mitmeks üksikannuseks. Koguannus ei tohi olla suurem kui 2 g ööpäevas (soovitatav
ööpäevane annus täiskasvanutele).

Tavaliselt soovitatakse kuni 40 kg kaaluvatele lastele anda pool täiskasvanu annusest ja üle 40 kg
kaaluvatele lastele tavaline täiskasvanutele ette nähtud annus.

Eakad
Tavalise annuse võib manustada kui ei esine rasket maksa- või neerupuudulikkust (vt lõik 4.3 ja 4.4).
Eakatel ei ole uuringuid läbi viidud.

Tabletid tuleb neelata tervelt, eelistatult koos vedelikuga enne sööki ja neid ei tohi närida ega
purustada. Kui üks või mitu annust on jäänud võtmata, tuleb järgmine annus võtta tavalisel ajal.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.
Teadaolev ülitundlikkus salitsülaatide suhtes.
Raske maksapuudulikkus.
Raske neerupuudulikkus (glomerulaarfiltratsioon alla 30 ml/min/1,73 m2).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Neerupuudulikkus
Vastavalt raviarsti ettekirjutusele tuleks enne ravi alustamist ja ravi ajal teha uriinianalüüse (testribad).
Ettevaatlik tuleb olla patsientidega kellel on tõusnud seerumi kreatiniini tase või esineb proteinuuria.
Kui neerutalitlus ravi ajal halveneb, tuleks mõelda mesalasiinist tingitud nefrotoksilisusele. On
soovitatav, et kõik patsiendid, kes alustavad Asacol-ravi teaksid enne ravi algust ja ravi ajal oma
neerutalitluse väärtusi. Reeglipäraselt toimuvad kontrollid 14 päeva pärast ravi alustamist ja iga 4
nädala järel järgmised 12 nädalat.

Sagedane neerufunktsiooni kontrollimine pärast Asacol-ravi alustamist aitab avastada harva esinevat
ägedat neerureaktsiooni. Kui ägedat neerureaktsiooni ei esine, võib kontrollperioodi vahemikku
pikendada 3-kuuni ja seejärel ühe korrani aastas pärast 5. aastat. Kui esineb neerupuudulikkusele
viitavaid laboratoorseid või kliinilisi nähte, tuleb neid teste teostada koheselt. Neerupuudulikkusele
viitavate sümptomite või haigusnähtude ilmnemisel tuleb ravi Asacol-iga otsekohe katkestada ning
patsiendid peavad koheselt pöörduma arsti poole.

Kopsukahjustus
Kopsukahjustusega patsiente, eriti astma esinemise korral on vajalik eriti hoolikalt jälgida ravi ajal
Asacol-iga.

Kõrvaltoime sulfasalasiini suhtes
Patsiente, kellel on teada kõrvaltoimete esinemine ravimite suhtes, mis sisaldavad sulfasalasiini, tuleb
ravida hoolika arstliku järelvalve all. Mesalasiini akuutse talumatuse sümptomite, nt kõhukrambid, äge
kõhuvalu, palavik, tugev peavalu või lööve ilmnemisel tuleb ravi otsekohe katkestada.

Vere düskraasia
Väga harvadel juhtudel on täheldatud rasket vere düskraasiat. Vere düskraasiale viitavate sümptomite
või haigusnähtude ilmnemisel, nt ebaselge põhjusega veritsused, hematoom, purpur, aneemia, püsiv
palavik või kurguvalu või nende kahtluse korral tuleb Asacol-ravi otsekohe katkestada ning patsiendid
peavad koheselt pöörduma arsti poole. Enne Asacol-ravi alustamist ja ravi ajal tuleb teha vereanalüüse
(koos vere vormelementide valemiga). Reeglipäraselt toimuvad kontrollid 14 päeva pärast ravi
alustamist, siis 2...3 korda soovitatavalt iga 4 nädala järel. Kui näidud on normipärased, peaks
kontrolltesti läbi viima iga 3 kuu järel. Kui esinevad sümptomid, tuleb testid läbi viia koheselt.

Maksapuudulikkus
Mesalasiini kasutanud patsientidel on teatatud maksa ensüümide aktiivsuse tõusust.
Maksapuudulikkusega patsientidele tuleb Asacol-i ordineerida ettevaatusega. Enne ravi alustamist ja
ravi ajal tuleb teha vereanalüüse (maksatalitluse parameetrid nagu ALT ja AST). Reeglipäraselt
toimuvad kontrollid 14 päeva pärast ravi alustamist, siis 2...3 korda soovitatavalt iga 4 nädala järel.
Kui näidud on normipärased, peaks kontroll testi läbi viima iga 3 kuu järel. Kui esinevad sümptomid,
tuleb testid läbi viia koheselt.

Südame ülitundlikkusreaktsioonid
Asacol-ravi ajal on harva teatatud mesalasiinist tingitud südame ülitundlikkusreaktsioonidest (müo- ja
perikardiit). Kui kahtlustatakse mesalasiinist tingitud südame ülitundlikkust, ei tohi Asacol-i kasutada.
Ettevaatusega tuleb Asacol-i kasutada patsientidel, kellel on eelnevalt esinenud allergilise taustaga
müo- või perikardiit.

Mao- ja kaksteistsõrmikuhaavand
Mao- või kaksteistsõrmikuvaahandi esinemise korral tuleb ravi alustada ettevaatusega.

Eakad
Eakatele patsientidele tuleb ravimit ordineerida ettevaatusega ja üksnes normaalse neeru- ja
maksafunktsiooni või mittetõsise neeru- või maksapuudulikkuse korral, vt lõik 4.3.

Lapsed
Andmed ravimi toime kohta lastel (6-18-aastased) on piiratud, vt lõik 4.2.

Patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik galaktoosi talumatus, Lapp-laktaasi puudulikkus või glükoosi-
galaktoosi malabsorptsioon ei tohi antud ravimit kasutada.

Tabletid väljaheites
On teatatud väikesest arvust juhtumitest, kus väljaheites on leitud terve tablett. Mõnedel juhtudel võib
tühi tableti kate väljaheites näida kui terve tablett. Kui korduvalt leitakse väljaheites terve tablett,
peaks patsient võtma ühendust oma arstiga.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimete uuringuid ei ole läbi viidud.

Piiratud andmete alusel vähendab mesalasiin varfariini antikoagulatiivset toimet.

Patsientidel, keda ravitakse samaaegselt asatiopriini, 6-merkaptopuriini või tioguaniiniga, tuleb
arvestada võimalusega, et asatiopriin, 6-merkaptopuriin või tioguaniin võivad tugevdada
müelosupressiivset toimet. Selle tulemusel võib esineda eluohtlikke infektsioone. Patsiente tuleb
hoolikalt jälgida infektsiooni ja müelosupressiooni sümptomite suhtes. Nimetatud ravimite samaaegsel
kasutamisel, eriti ravi alguses, tuleb regulaarselt (kord nädalas) kontrollida vererakkude arvu
perifeerses veres, eelkõige leukotsüütide, trombotsüütide ja lümfotsüütide arvu, vt lõik 4.4. Kui
valgete vereliblede näit on stabiilne ühe kuu jooskul, siis tuleb testida iga 4 nädala järel järgnevad 12
nädalat, peale mida on õigustatud 3-kuuline jälgimise intervall.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Asacol-i kasutamise kohta rasedatel puuduvad piisavad andmed. Siiski ei leitud piiratud arvul
rasedustel (627) mesalasiinravi ajal negatiivseid toimeid rasedusele, lootele või vastsündinu
tervislikule seisundile.. Hetkel ei ole preparaadi kasutamise kohta raseduse perioodil rohkem olulist
epidemioloogilist infot.

Ühel juhul on täheldatud neerupuudulikkust vastsündinul, kelle ema sai raseduse ajal pikaajalist ravi
suure mesalasiini annusega (2-4 g ööpäevas, suukaudselt).

Loomkatsed suukaudse mesalasiini manustamisega ei ole näidanud otseseid või kaudseid negatiivseid
mõjusid tiinusele, embrüonaalsele/fetaalsele arengule, sünnile või postnataalsele arengule.
Asacol-i tuleks raseduse ajal kasutada ainult siis, kui ravist oodatav kasu ületab võimaliku riski.

Imetamine
N-atsetüül-5-aminosalitsüülhape ja väiksemas koguses mesalasiin erituvad rinnapiima. Antud leiu
kliiniline tähendus ei ole selge. Preparaadi kasutamise kohta rinnaga toitmise ajal inimesel on liiga
vähe kogemusi. Ülitundlikkusreaktsioone nagu kõhulahtisus ei saa imikul välistada. Seetõttu tuleks
Asacol-i rinnaga toitmise ajal kasutada vaid siis, kui sellest saadav oodatav kasu kaalub üles
võimalikud ohud. Kui imikul tekib kõhulahtisus, tuleks imetamine lõpetada.

Fertiilsus
Ei ole täheldatud toimeid fertiilsusele.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Asacol-il ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

a) Ohutusprofiili kokkuvõte
Asacol 800 mg toimeainet modifitseeritult vabastava tableti ohutust ja toimet võrreldes platseeboga
hinnati 10-nädala pikkuses kontrollitud uuringus 140-l kerge või mõõduka ägeda haavandilise
koliidiga patsiendil. Raviga seotud kõrvaltoimetest Asacol-i võtnud patsientide grupis oli kõige
sagedasem haavandilise koliidi halvenemine (3,6%), hematuuria (2,9%) ja ketonuuria (2,1%). Tabelis
1 on välja toodud raviga seotud kõrvaltoimed, mis esinesid Asacol-i ja platseebo grupis sagedusega
>1%. Kõik Asacol 800 mg toimeainet modifitseeritult vabastava tableti kõrvaltoimed olid kerge kuni
mõõduka raskusega. Kõrvaltoimete tõttu katkestas ravi 8,6% Asacol-i grupi patsientidest ja 21,3%
platseebogrupi patsientidest. Enamus ravimiga seotud toimetest, mis viisid ravi katkestamiseni olid
seotud haavandilise koliidi halvenemisega.

Tabel 1: Mesalasiiniga seotud kõrvaltoimed esinemissagedusega >1% uuringus, milles manustati
kerge või mõõduka ägeda haavandilise koliidiga patsientidele Asacol 800 mg toimeainet
modifitseeritult vabastavaid tablette või platseebot.

% 140-st patsiendist
% 141-st patsiendist
Kõrvaltoimed
(Asacol 800 mg
(platseebo)
tabletid)
Vere ja lümfisüsteemi häired
Aneemia
1,4
0,7
Eosinofiilia
1,4
0,0
Leukotsütoos
1,4
0,0
Makrotsütoos
1,4
0,0
Monotsütopeenia
1,4
2,8
Seedetrakti häired
Haavandilise koliidi halvenemine
3,6
8,5
Hemorroidid
1,4
0,0
Maksa ja sapiteede häired
Hüperbilirubineemia
1,4
1,4
Närvisüsteemi häired
Peavalu
1,4
0,7
Neerude ja kuseteede häired
Hematuuria
2,9
2,1
Ketonuuria
2,1
0,7

On teatatud ka organspetsiifilistest ravimi kõrvaltoimetest, mis kahjustasid südant, kopse, maksa,
neerusid, pankreast, nahka ja nahaaluskudesid.
Ravi tuleb koheselt peatada, kui ilmnevad ravimitalumatuse sümptomid, nt kõhukrambid, äge
kõhuvalu, palavik, tugev peavalu ja lööve.

b) Kõrvaltoimete kokkuvõte
Lisaks ülalmainitud kõrvaltoimetele, mida täheldati Asacol 800 mg tablettidega läbi viidud kliinilises
uuringus, on allpool ära toodud kõrvaltoimed, millest on teatatud kaheksas (8) topeltpimedas ja viies
(5) avatud kliinilises uuringus kokku739 patsiendil, keda raviti Asacol 400 mg toimeainet
modifitseeritult vabastava tablettidega ja info spontaansetest teavitustest, kirjandusest ja EL
Mesalasiini Ohutusprofiilist, 7. Aprill 2011. Mõnede kõrvaltoimete sagedust ei saa piiratud
teavitusallika tõttu usaldusväärselt hinnata.

Sage: >1/100 kuni <1/10, aeg-ajalt: >1/1000 kuni <1/100, harv >1/10 000 kuni <1/1000, väga harv
<1/10 000, teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Vere ja lümfisüsteemi häired
Aeg-ajalt:

eosinofiilia (allergilise reaktsiooni osana).
Väga harv:
muutused vererakkude arvus (aplastiline aneemia, agranulotsütoos, pantsütopeenia,
neutropeenia, leukopeenia,trombotsütopeenia).
Immuunsüsteemi häired
Väga harv:
ülitundlikkusreaktsioonid nagu näiteks allergiline nahalööve, ravimist tingitud
palavik, erütematoosse luupuse sündroom, pankoliit.

Närvisüsteemi häired
Aeg-ajalt:

paresteesia.
Harv:

peavalu, peapööritus.
Väga harv:

perifeerne neuropaatia.

Südame häired
Harv:

müokardiit, perikardiit.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Väga harv:
allergilised ja fibrootilised kopsureaktsioonid (kaasa arvatud düspnoe, köha,
bronhospasm, alveoliit, pulmonaarne eosinofiilia, kopsu infiltratsioon,
pneumoniit), interstitsiaalne pneumoonia, eosinofiilne pneumoonia, kopsu
kahjustused.

Seedetrakti häired
Sage:

düspepsia.
Harv:

kõhuvalu, diarröa, meteorism, iiveldus, oksendamine.
Väga harv:

äge pankreatiit.

Maksa ja sapiteede häired
Väga harv:
muutused maksa funktsiooni näitajates (transaminaaside ja kolestaasi näitajate
tõus), hepatiit, kolestaatiline hepatiit.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Sage:

lööve.
Aeg-ajalt:

urtikaaria, pruritus.
Väga harv:

alopeetsia.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused
Väga harv:

artralgia, müalgia.
Teadmata:
luupusetaoline sündroom koos perikardiidi ja pleuroperikardiidi kui juhtivate
sümptomite ning nahalööbe ja artralgiaga.

Neerude ja kuseteede häired
Väga harv:
neerutalitluse halvenemine, äge ja krooniline interstitsiaalne nefriit,
neerupuudulikkus, nefrootiline sündroom, neerupuudulikkus, mis võib olla
pöörduv kui ravimi kasutamine varakult lõpetada.

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired
Väga harv:

oligospermia (mööduv).

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Aeg-ajalt:

palavik, valu rinnas.

Uuringud
Teadmata:
vere kreatiniinisisalduse suurenemine, kaalulangus, kreatiniini kliirensi vähenemine,
amülaasisisalduse suurenemine, erütrotsüütide settereaktsiooni kiirenemine, lipaasisisalduse
suurenemine, jääklämmastikusisalduse suurenemine.

c) Valitud kõrvaltoimete kirjeldus
Teatud hulk ülalmainitud kõrvaltoimeid on tõenäoliselt seotud pigem põletikulise soolehaiguse kui
Asacol-i/mesalasiini ravimiga. See kehtib eriti seedetrakti kõrvaltoimete, artralgia ja alopeetsia puhul.

Et vältida vere düskraasia teket, tuleb luuüdi kahjustusega patsiente ravi ajal eriti hoolikalt jälgida, vt
lõik 4.4.

Manustamine koos immunosupressiivsete ravimitega, näiteks nagu asatiopriin või 6-merkaptopuriin
või tioguaniin, võib esile kutsuda eluohtlikke infektsioone, vt lõik 4.5.

d) Lapsed
Ohutusandmed Asacol-i kasutamise kohta lastel on piiratud. Arvatakse, et lastel on võimalike
kõrvaltoimete sihtorganid samad, mis täiskasvanutel (süda, kopsud, maks, neerud, pankreas, nahk ja
nahaaluskoed).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamise (kaasaarvatud tahtlik suitsiid suures annuses suukaudse mesalasiiniga) kohta on vähe
andmeid ja need ei viita neeru- või maksatoksilisusele. Spetsiifilist antidooti mesalasiinile ei ole teada,
üleannustamise ravi on sümptomaatiline ja toetav.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: soolepõletike vastased ained, ATC kood: A07EC02

Toimemehhanism
Asacol sisaldab mesalasiini ehk 5-aminosalitsüülhapet, mille põletikuvastase toime mehhanism pole
täiesti selge. On näidatud, et mesalasiin inhibeerib LTB -stimuleeritud intestinaalsete makrofaagide
4
migratsiooni ja seega võib vähendada intestinaalset põletikku piirates makrofaagide migratsiooni
põletiku alale. Proinflammatoorsete leukotrieenide (LTB ja 5-HETE) produktsioon sooleseina
4
makrofaagides on pärsitud. Hiljuti on näidatud ka mesalasiini võimet aktiveerida PPAR- γ
retseptoreid, mis avaldab vastupidist toimet rakutuuma poolt vahendatud soole põletikumehhanismide
aktiveerumisele.

Farmakodünaamilised toimed
Katsetingimustes on mesalasiin pärssinud tsüklooksügenaasi ja seeläbi tromboksaan B ja
2
prostaglandiin E vabanemist, ent antud leiu kliiniline tähendus ei ole selge. Mesalasiin pärsib
2
trombotsüüte aktiveeriva faktori (PAF) moodustumist. Mesalasiin on ka antioksüdant: on näidatud, et
ta vähendab reaktiivsete hapnikuosakeste moodustumist ja seob vabu radikaale.
Haavandilise koliidi puhul on käärsoole vähi tekkerisk pisut kõrgenenud. Mesalasiini toime jälgimine
eksperimentaalsetes uuringutes ja biopsia tulemustes kinnitab, et mesalasiin ennetab koliidist
põhjustatud käärsoole vähi teket põletikust sõltuva ja põletikust mittesõltuva signaali ülekandetee
pärssimise kaudu, mis on seotud koliidist põhjustatud käärsoole vähi arenguga. Samas meta-analüüsi
andmetest, mis on saadud nii remissiooni kui ägenemisega patsientidelt, ei selgu mesalasiini
kasutamisega seotud kasu või risk haavandilise koliidi vähi tekkes.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus
Kerge ja mõõdukas äge haavandiline koliit
Seda näidustust on uuritud veel seitsme kontrollitud ja kolme avatud kliiniliseuuringuga, millesse
kaasati 787 patsienti, kellest 559-le manustati Asacol 400 mg toimeainet modifitseeritult vabastabat
tabletti. Kolm uuringut oli platseebokontrolliga, millest ühes võrreldi Asacol'i teise suukaudse
mesalasiini sisaldava ravimiga. Viis uuringut viidi läbi ilma võrdluseta. Üks uuring võrdles mesalasiini
efektiivsust sulfasalasiiniga. Uuringu käigus muudeti Asacol'i annust 1,2-lt g/ööpäevas 4,8
g/ööpäevas. Ühes uuringus kasutati arvutiga töödeldud morfomeetrilist uuringut hindamaks Asacol'i
efektiivsust võrreldes prednisolooni klistiiriga. Need uuringud tõestasid Asacol'i ohutust ja
efektiivsust kerge ja mõõduka haavandilise koliidi ravis annuses 2,4...4,8 g/ööpäevas.

Haahandilise koliidi remissiooni säilitusravi
Seda näidustust uuriti viies kontrollitud ja kahes avatud kliinilises uuringus, milles osales 677
patsienti, kellest 406-l kasutati Asacol 400 mg toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti. Kolmes
uuringus võrreldi Asacol-ravi sulfasalasiiniga, ühes uuringus teise suukaudse mesalasiini ravimiga ja
ühes uuringus võrreldi platseeboga. Annused olid vahemikus 0,8...4,4 g mesalasiini ööpäevas. Need
uuringud tõestasid Asacol'i ohutust ja efektiivsust haavandilise koliidiremissiioni säilitusravis annuses
1,6...2,4 g/ööpäevas.

Crohn'i tõve ileokoliidi remissiooni säilitusravi
Seda näidutust uuriti ühes topeltpimedas, ühes retrospektiivses ja kahes avatud kliinilises uuringus,
milles osales 336 patsienti, kellest 159-l kasutati Asacol 400 mg toimeainet modifitseeritult vabastavat
tabletti. Ühes uuringus võrreldi Asacol-ravi sulfasalasiiniga ja kolmes uuringus võrreldi platseeboga
või siis üldse ilma ravita. Kahe uuringu tulemused kinnitasid operatsioonijärgse Crohni tõve retsidiivi
teket ennetavat toimet. Need uuringud toetasid Asacol'i ohutust ja efektiivsust peensoole lõpuosa ja
käärsoole Chrohn'i tõve, kaasa-arvatud operatsioonijärgsete patsientide ravis annuses 2,4 g ööpäevas.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Asacol-tabletid on kaetud pH-tundliku polümeeriga, mis tagab toimeaine vabanemise ainult
piirkonnas, kus pH > 7, ehk peensoole lõpposas ja käärsooles, mis on põletikulise soolehaiguse
korralenim tabatud põletikust. Kui tableti kate vigastada, siis mesalasiin vabaneb edasi sõltumata pH-
st. Asacol-tabletid on väljatöötatud eesmärgiga, et mesalasiini imendumine seedetraktisoleks
võimalikult vähene.

Tabelis 2 on kokku võetud mesalasiini ja selle metaboliidi N-atsetüül-mesalasiini näitajad peale 2,4 g mesalasiini manustamist tervetele vabatahtlikele tühja kõhuga, millele järgnes
manustamine koos toiduga.

Pärast 6-e Asacol 400 mg toimeainet modifitseeritult vabastava tableti manustamist ühekordse
annusena koos söögiga tõusis mesalasiini C
2,39 korda ja ekspositsiooni aeg (AUC0-tlast) pikenes
max
1,57 korda. N-atsetüül mesalasiini C
väärtused suurenesid manustamisel koos söögiga 1,55 korda ja
max
ekspositsiooni aeg tõusis vaid 1,1 korda.
Pärast 3-e Asacol 800 mg toimeainet modifitseeritult vabastava tableti manustamist ühekordse
annusenakoos söögiga tõusis mesalasiini C
1,69 korda ja ekspositsiooni aeg pikenes 1,23 korda. N-
max
atsetüül mesalasiini C
väärtused suurenesid manustamisel koos söögiga 1,28 korda ja ekspositsiooni
max
aeg praktiliselt ei muutunud.

Muutumata kujul mesalasiini ja selle metaboliidi N-atsetüül-mesalasiini leiu alusel uriinis, eritus 60
tunni jooksul ühekordsest 6-e Asacol tableti annusest umbes 25% (metaboliidina rohkem kui 95%) ja
umbes 30% annusest (metaboliidina rohkem kui 90%) vastavalt manustatuna ilma söögita ja
manustatuna koos söögiga.
Ühekordse annusena 3-e Asacol tableti manustamise järgselt oli renaalne ekskretsioon 60 tunni
jooksul umbes 23% (metaboliidina rohkem kui 95%) nii ilma toiduta kui ka koos toiduga
manustamisel.

Tabel 2: Farmakokineetilised näitajad peale 2,4 g mesalasiini manustamist tervetele vabatahtlikele
ilma toiduta, millele järgnes manustamine koos toiduga (6 Asacol 400 mg toimeainet modifitseeritult
vabastavat tabletti või 3 Asacol 800 mg toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti).

Näitaja
6 Asacol 400 mg
3 Asacol 800 mg
tabletti
tabletti

N-atsetüül-
N-atsetüül-
Mesalasiin
Mesalasiin
mesalasiin
mesalasiin

toiduta
toiduga
toiduta
toiduga
toiduta
toiduga
toiduta
toiduga
t 1 (h)
4,5
9,0
- - 4,5
14,5
- - lag
C
2 (ng/mL)
722,11
1725,93 1437,90 2235,32
387,86
653,56
971,09
1245,46
max
t
3 (h)
9,5
22,0
12,0
24,0
14,0
30,0
14,0
30,0
max
t 4 (h)
20
17
1/2
- - - - - - (vahemik)
(5 - 77)
(10 - 50)
CL5 (L/h)
135
- - - 318
- - - 1t keskmine (mesalasiini alumine määramispiir 2 ng/mL)
lag
2C geomeetriline keskmine
max
3t keskmine
max
4eliminatsiooni poolväärtusaja t mediaan
1/2
5kogu näiva kliirensi (CL) geomeetriline keskmine


Jaotumine
Umbes 43% mesalasiinist ja umbes 78% N-atsetüül mesalasiinist seondub plasmavalkudega. Umbes
75% manustatud annusest jääb soole valendikku ja limaskesta. Keskmine jaotusruumala kg kehamassi
kohta (Vdw) oli 59,07 l/kg (geomeetriline keskmine: 48,86 l/kg) 2,40 g mesalasiini üksikannuse
manustamise järgselt (6 Asacol 400 mg tabletti) tervetel vabatahtlikel ilma toiduta manustamisel. Kui
eeldada, et annustatud doosist imendub 24,8%, siis see näit on vastav 14,65 l/kg (geomeetriline
keskmine: 12,12 l/kg).
Üksikannusena 3-e Asacol 800 mg tableti manustamise järgselt oli Vdw 147,73 l/kg (geomeetriline
keskmine: 76,06 l/kg) tervetel vabatahtlikel ilma toiduta manustamisel. Kui eeldada, et annustatud
doosist imendub 23,2%, siis see näit on vastav 34,27 l/kg (geomeetriline keskmine: 17,65 l/kg).
Inimese rinnapiimas on leitud väikeses koguses mesalasiini ja N-atsetüül mesalasiini. Selle kliinilist
tähtsust ei ole kindlaks tehtud.

Biotransformatsioon
Mesalasiin metaboliseerub nii maksas kui ka soole limaskestas inaktiivseks metaboliidiks N-atsetüül
mesalasiiniks. Vähemalt 90% uriinist leitavast ravimist peale suukaudu manustamist on peamise
metaboliidina N-etasetüül-mesalasiinina.

Eritumine
Enamus mesalasiinist eritub mesalasiini ja selle N-atsetüül metaboliidi kujul väljaheite ja uriiniga.
Kogu näiva mesalasiini kliirensi geomeetriline keskmine tervetel vabatahtlikel 2,4 g mesalasiini (6
Asacol 400 mg tabletti) manustamise järgselt ilma toiduta oli umbes 135 l/h (CV% = 61,43).
Keskmine eliminatsiooni poolväärtusaeg oli 20 tundi, varieerudes 5...77 tundi.
Kogu näiva mesalasiini kliirensi geomeetriline keskmine tervetel vabatahtlikel 3 Asacol 800 mg
tabletti manustamise järgselt ilma toiduta oli umbes 318 l/h (CV% = 137,67). Keskmine eliminatsiooni
poolväärtusaeg oli 17 tundi, varieerudes 10...50 tundi.
Umbes 25% (6 Asacol 400 mg tabletti) ja umbes 23% (3 Asacol 800 mg tabletti) kogu manustatud
annusest leiti uriinist 60 tunni jooksul, kui tablette manustati ilma toiduta, peamiselt N-atsetüül
mesalasiini kujul ja lähteühendina (umbes 1%).

Lineaarsus/mittelineaarsus
3-e testperioodiga ja 3-e tõstetava suukaudse annusega ristuuringus, kus manustati Asacol 400 mg
toimeainet modifitseeritult vabastavaid tablette iga 6 tunni järel 4-järjestikuse annusena (kogu
mesalasiini ööpäevane annus: 3200, 4800, 6400 mg), näidati, et mesalasiini imendumise ja eritumise
kineetika on annusest sõltuv . Igast annusest umbes ¾ jäi terapeutilise toime avaldamiseks käärsoolde.
Ainult umbes ¼ igast annusest imendus ja eritus uriiniga, peamiselt metaboliidina. Lähtuvalt ravimi
eritumisest uriiniga, vereplasma C
väärtusest ja kombineeritud vereplasma AUC väärtusest, oli
max
annuse ja toime vaheline seos Asacol-i 3 tableti manustamisel lineaarne. Asacol-i kliiniline toime
peaks olema sarnane annuste vahemikele, mida hinnati nendes uuringutes.

Farmakokineetilised/farmakodünaamilised toimed
Spetsiaalseid uuringuid ei ole läbi viidud.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Prekliinilistest uuringutest ei ole ilmnenud muid ohutusandmeid, kui on juba kirjeldatud eelolevas
ravimi omaduste kokkuvõtte alalõikudes.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Asacol 400 mg:
Tableti tuum: laktoosmonohüdraat, naatriumtärklisglükolaat (tüüp A), magneesiumstearaat (taimset
päritolu) (E572), talk (E553b), povidoon.
Tableti kate: metakrüülhappe-metüülmetakrülaadi kopolümeer (vahekorras 1:2), trietüültsitraat,
raudoksiid kollane(E172), raudoksiid punane (E172), makrogool 6000.
Asacol 800 mg:
Tableti tuum: laktoosmonohüdraat, naatriumtärklisglükolaat, magneesiumstearaat, talk, povidoon.
Tableti kate: metakrüülhappe-metüülmetakrülaadi kopolümeer, talk, dibutüülftalaat, raudoksiid,
makrogool 6000.

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25ºC. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

400 mg tablett: 20 ja 100 tabletti blisterpakendis (PVC/alumiinim).
800 mg tablett: 10 ja 50 tabletti blisterpakendis (PVC/alumiinim).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.
Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

Tillotts Pharma AB
Gustavslundsvägen 135
SE-167 51 Bromma
Rootsi

8. Müügiloa number

400 mg tablett: 452604
800 mg tablett: 501605

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

400 mg tablett:
Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 01.10.2004
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 15.09.2014
800 mg tablett:
Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 11.11.2005
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 22.10.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud septembris 2014.