AMPRIL HL 2,5MG/12,5MG

Toimeained: ramipriil+hüdroklorotiasiid

Ravimi vorm: tablett

Ravimi tugevus: 2,5mg+12,5mg 30TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on AMPRIL HL 2,5MG/12,5MG ja milleks seda kasutatakse

Mis ravimid on Ampril HL ja Ampril HD ja milleks neid kasutatakse

Ampril HL ja Ampril HD on kahe ravimi - ramipriil-nimelise ja hüdroklorotiasiid-nimelise -kombinatsioon.
Ramipriil kuulub AKE (angiotensiini konverteeriv ensüüm) inhibiitoriteks kutsutavate ravimite rühma.
See mõjub:
- vähendades teie organismis ainete tootmist, mis tõstavad teie vererõhku,
- lõõgastades ja laiendades teie veresooni,
- hõlbustades teie südame tööd vere pumpamisel organismis.
Hüdroklorotiasiid kuulub tiasiid-diureetikumiteks või vett väljutavateks tablettideks kutsutavate
ravimite rühma. See mõjub organismis toodetava vee (uriini) teket suurendades. See alandab teie
vererõhku.
Ampril HL'i ja Ampril HD'd kasutatakse kõrgenenud vererõhu raviks. Kaks toimeainet koos
kasutatuna aitavad alandada teie vererõhku. Neid kasutatakse koos juhul kui nende kasutamine
üksikult osutus ebapiisavaks.

2. Mida on vaja teada enne AMPRIL HL 2,5MG/12,5MG võtmist

Mida on vaja teada enne Ampril HL ja Ampril HD võtmist

Ärge võtke Ampril HL ja Ampril HD
- kui olete ramipriili, hüdroklorotiasiidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus
6) suhtes allergiline,
- kui te olete allergiline (ülitundlik) Ampril HL'ile või Ampril HD’le sarnaste ravimite suhtes
(teised AKE inhibiitorid või sulfoonamiidi derivaadid).
Allergianähtude hulka võivad kuuluda nahalööve, neelamis- või hingamisprobleemid, teie
huulte, näo, kõri või keele turse,
- kui teil on kunagi olnud tõsine allergiline reaktsioon, mille nimetus on „angioödeem“. Selle
ilminguteks on sügelus, nõgestõbi (urtikaaria), punased plekid kätel, jalgadel ja kõris, kõri ja
keele turse, turse silmade ja huulte ümber, hingamis- ja neelamisraskus,
- kui te saate dialüüsi või muulaadset vere filtratsioonravi. Sõltuvalt kasutatavast masinast ei
pruugi Ampril HL või Ampril HD teile sobida,
- kui teil on rasked maksaprobleemid,
- kui teie veres sisaldub ebatavaline kogus soolaineid (kaltsium, kaalium, naatrium),- kui teil on neeruprobleemid, mille puhul neerude verevarustus on vähenenud (neeruarteri
stenoos),
- kui te olete rohkem kui 3 kuud rase (vt allolev lõik „Rasedus ja imetamine“),
- kui te imetate last rinnaga (vt allolev lõik „Rasedus ja imetamine),
- kui teil on suhkrutõbi või neerufunktsiooni langus ja teid ravitakse aliskireeni sisaldavate
ravimitega.

Kui midagi ülalloetletust kehtib teie puhul, siis ärge võtke Ampril HL'i või Ampril HD'd. Kui te ei ole
milleski kindel, pidage enne Ampril HL'i või Ampril HD võtmist nõu oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Ampril HL'i või Ampril HD võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:
- kui teil on südame, maksa või neeruprobleemid,
- kui te olete kaotanud rohkesti sooli või kehavedelikku (oksendades, kõhulahtisusega, higistades
tavalisest rohkem, olles madala soolasisaldusega dieedil, võttes diureetikume (vee väljutajaid)
pikka aega või dialüüsraviga),
- kui teil on kavas ravida mesilase või herilase nõelamisest tingitud allergiat (desensitisatsioon),
- kui teile on plaanis manustada anesteetikumi. Seda võidakse manustada operatsiooni tegemise
või hambaravi jaoks. Võib osutuda vajalikuks katkestada ravi Ampril HL'i või Ampril HD'ga
üks päev enne seda; küsige oma arstilt nõu,
- kui teie veres on rohkesti kaaliumi (nähtub vereanalüüsist),
- kui teil on veresoonte kollageenhaigus, nagu skleroderma või süsteemne erütematoosne luupus,
- toimeaine hüdroklorotiasiid võib põhjustada ebatavalist reaktsiooni, mille tulemusena nägemine
halveneb ja esineb valu silmas. Need võivad olla silma siserõhu tõusu sümptomid ja võivad
tekkida esimeste tundide või nädalate jooksul Ampril HL või Ampril HD võtmisest. Kui seda ei
ravita, siis selle tulemusel võib tekkida püsiv nägemise kaotus.
Te peate informeerima oma arsti, kui te arvate et olete rase (või arvate et võite jääda rasedaks). Ampril
HL'i või Ampril HD'd ei soovitata võtta raseduse esimese kolme kuu jooksul ning selle kasutamine
pärast 3. raseduskuud võib tõsiselt kahjustada teie beebit (vt lõik „Rasedus ja imetamine“),

Lapsed ja noorukid
Ampril HL'i või Ampril HD'd ei soovitata laste ja alla 18-aastaste noorukite raviks, sest selle
vanusegrupi ravi kohta ei ole andmeid.
Kui midagi ülalloetletust kehtib teie kohta (või te ei ole selles kindel), pidage nõu oma arstiga enne
Ampril HL'i või Ampril HD võtmist.

Muud ravimid ja Ampril HL ja Ampril HD
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid (sh taimseid ravimeid), sest
Ampril HL või Ampril HD võib mõjutada mõnede teiste ravimite toimet. Mõned teised ravimid
võivad samuti mõjutada Ampril HL'i või Ampril HD toimet.

Palun öelge oma arstile, kui te võtate ükskõik millist alljärgnevat ravimit. Need võivad Ampril HL'i
või Ampril HD toimet nõrgendada:
- Ravimid, mida kasutatakse valu ja palaviku leevendamiseks (nt mittesteroidsed
põletikuvastased ained (MSPVA-d), nagu ibuprofeen, indometatsiin ja aspiriin).
- Madala vererõhu, šoki, südamepuudulikkuse, astma või allergia raviks kasutatavad ravimid,
nagu efedriin, noradrenaliin või adrenaliin. Teie arst peab kontrollima teie vererõhku.

Palun öelge oma arstile, kui te võtate ükskõik millist alljärgnevat ravimit. Need võivad kasutamisel
koos Ampril HL'i või Ampril HD'ga suurendada kõrvaltoimete tekke võimalust:
- Ravimid, mida kasutatakse valu ja palaviku leevendamiseks (nt mittesteroidsed
põletikuvastased ained (MSPVA-d), nagu ibuprofeen, indometatsiin ja aspiriin).
- Ravimid, mis võivad vähendada teie vere kaaliumisisaldust. Sinna hulka kuuluvad
kõhukinnisuse vastased ravimid, diureetikumid (vett väljutavad tabletid), amfoteritsiin B
(kasutatakse seeninfektsioonide vastu) ja AKTH (kasutatakse neerupealiste funktsioonikontrolliks).
- Vähivastased ravimid (keemiaravi).
- Ravimid, mida kasutatakse südameprobleemide ravis, sh südame rütmihäirete ravimid.
- Siirdatud elundi äratõukereaktsiooni vastu võetavad ravimid, nagu tsüklosporiin.
- Diureetikumid (vett väljutavad ravimid), nagu furosemiid.
- Ravimid, mis võivad suurendada teie vere kaaliumisisaldust, nt spironolaktoon, triamtereen,
amiloriid, kaaliumisoolad ja hepariin (verevedeldaja).
- Steroidravimid põletiku vastu, nt prednisoloon.
- Kaltsiumilisandid.
- Allopurinool (kasutatakse vere kusihappesisalduse vähendamiseks).
- Prokaiinamiid (südame rütmihäirete ravim).
- Kolestüramiin (kasutatakse vere rasvasisalduse vähendamiseks).
- Karbamasepiin (epilepsiavastane ravim).
- Vildagliptiin (diabeedi ravim).

Palun öelge oma arstile, kui te võtate ükskõik millist alljärgnevat ravimit. Ampril HL või Ampril HD
võib neid mõjutada:
- Suhkurtõve ravimid, nagu suukaudsed veresuhkrut langetavad ravimid ja insuliin. Ampril HL
või Ampril HD võib langetada teie vere suhkrusisaldust. Ampril HL'i või Ampril HD'd võttes
peab hoolikalt kontrollima vere suhkrusisaldust.
- Liitium (vaimse tervise häirete raviks). Ampril HL või Ampril HD võib suurendada teie vere
liitiumisisaldust. Arst peab teie vere liitiumisisaldust hoolikalt kontrollima.
- Ravimid, mis lõõgastavad teie lihaseid.
- Kiniin (malaariavastane ravim).
- Ravimid, mis sisaldavad joodi, mida võidakse haiglas kasutada skaneerimisel või röntgeniga
läbivaatusel.
- Penitsilliin (põletikuvastane ravim).
- Suukaudselt manustatavad verd vedeldavad ravimid (suukaudsed antikoagulandid), nt varfariin.

Kui midagi ülaloetletust kehtib teie kohta (või te ei ole selles kindel), pidage nõu oma arstiga enne
Ampril HL'i või Ampril HD võtmist.

Analüüsid
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:
- Kui kontrollitakse teie kõrvalkilpnäärme funktsiooni. Ampril HL või Ampril HD võib mõjutada
selle analüüsi tulemust.
- Kui te olete tegevsportlane ja teile teostatakse dopingu analüüsi. Ampril HL'i või Ampril HD
võib anda positiivse tulemuse.

Ampril HL ja Ampril HD koos toidu ja joogiga
- Alkoholi tarvitamine koos Ampril HL'i või Ampril HD'ga võib põhjustada pearinglust või
uimasust. Kui te tunnete muret selle üle, kui palju te võite juua ravi ajal Ampril HL'i või Ampril
HD'ga, arutage seda oma arstiga, sest vererõhku langetavate ravimite ja alkoholi toimed võivad
liituda.
- Ampril HL'i või Ampril HD'd võib võtta koos toiduga või ilma.

Rasedus ja imetamine
Te peate ütlema oma arstile, kui te arvate et olete rase või kui planeerite rasedust.
Esimesel 12 rasedusnädalal ei peaks te Ampril HL või Ampril HD võtma ning alates 13.
rasedusnädalast ei tohi te seda ravimit võtta, sest nende kasutamine raseduse ajal võib last kahjustada.
Kui rasestute Ampril HL või Ampril HD ravi ajal, teavitage sellest otsekohe oma arsti. Üleminek
sobivale alternatiivsele ravile tuleb teha enne planeeritud rasedust.
Kui te toidate last rinnaga, ei tohi te Ampril HL'i või Ampril HD'd võtta.

Enne mistahes ravimi võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Teil on soovitatav mitte juhtida autot või töötada masinatega kuni te teate, kuidas Ampril HL või
Ampril HD teile mõjub. Kui te võtate Ampril HL'i või Ampril HD'd, võib teil tekkida pearinglus.
Selle teke on tõenäolisem, kui te alustate Ampril HL'i või Ampril HD võtmist või pärast annuse
suurendamist. Kui nii juhtub, siis ärge juhtige autot ega kasutage masinaid või mehhanisme.

Ampril HL ja Ampril HD sisaldab laktoosi
Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist
konsulteerima oma arstiga.

3. Kuidas AMPRIL HL 2,5MG/12,5MG võtta

Kuidas Ampril HL ja Ampril HD võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimi võtmine
Võtke seda ravimit suu kaudu iga päev samal ajal, tavaliselt hommikuti.
Neelake tabletid tervelt alla koos vedelikuga.
Ärge purustage ega närige tablette.

Kui palju võtta
Kõrgenenud vererõhu ravi
Teie arst kohandab teile võtmiseks vajaliku annuse, kuni vererõhk on kontrolli all.

Eakad
Teie arst vähendab algannust ja kohandab teie annust järk-järgult.

Kui teil on tunne, et ravimi toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest oma arstile või
apteekrile.

Kui võtate rohkem Ampril HL ja Ampril HD kui ette nähtud
Öelge oma arstile või minge otsekohe lähima haigla esmaabi osakonda. Ärge ise juhtige autot teel
haiglasse, vaid paluge kellelgi teisel end viia või kutsuge kiirabi. Võtke ravimipakend endaga kaasa.
Siis teab arst, mida te olete võtnud.

Kui te unustate Ampril HL ja Ampril HD võtta
Kui te unustate ravimit õigel ajal võtta, siis võtke järgmine annus ettenähtud ajal. Ärge võtke
kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võivad ka need ravimid põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage Ampril HL'i või Ampril HD võtmine ja pöörduge otsekohe arsti poole, kui te märkate
ükskõik millist alljärgnevat tõsist kõrvaltoimet - te võite vajada kiiresti ravi:
- Näo, huulte või kõri turse, mis raskendab neelamist ja hingamist, samuti sügelus ja lööve. Need
võivad olla märgid raskest allergilisest reaktsioonist Ampril HL'ile või Ampril HD'le.
- Rasked nahareaktsioonid, kaasa arvatud lööve, haavandid teie suus, olemasoleva nahahaiguse
halvenemine, punetus, villid või naha irdumine (nagu Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline
epidermise nekrolüüs või multiformne erüteem).

Öelge otsekohe oma arstile, kui teil tekivad:- Südame löögisageduse kiirenemine, ebakorrapärased või jõulised südamelöögid
(palpitatsioonid), valu rindkeres, pitsitustunne rindkeres või tõsisemad häired, kaasa arvatud
südameatakk ja insult.
- Hingamisraskus, köha, palavik kestusega 2...3 päeva ja näljatunde vähenemine. Need võivad
olla kopsukahjustuse ilmingud, sh põletik.
- Verevalumid tavalisest kergemini, kestvam veritsus, mistahes märk verejooksust (nt igemete
veritsus), violetsed laigud nahal või infektsioonid tavalisest lihtsamini, kurgu valulikkus ja
palavik, väsimustunne, minestamine, pearinglus või kahvatu nahk. Need võivad olla vere või
luuüdi kahjustuse ilmingud.
- Tugev valu maos, mis võib kiirguda selga. See võib olla pankreatiidi (kõhunäärmepõletik)
ilming.
- Palavik, külmavärinad, väsimus, söögiisu kaotus, maovalu, iiveldus, naha või silmade
värvumine kollaseks (ikterus). Need võivad olla maksaprobleemide, nt hepatiidi (maksapõletik)
või maksakahjustuse ilmingud.

Teised kõrvaltoimed võivad olla:
Palun öelge oma arstile, kui ükskõik milline alljärgnevate hulgast muutub tõsiseks või kestab
mõnest päevast kauem.
Sage (võib mõjutada kuni 1 inimest 10-st):
- Peavalu, nõrkustunne või väsimustunne.
- Pearinglus. See on tõenäolisem, kui te alustate Ampril HL'i või Ampril HD võtmist või pärast
annuse suurendamist.
- Kuiv ärritusköha või bronhiit.
- Kõrgenenud veresuhkrusisaldus teie vereanalüüsis. Kui teil on diabeet, võib diabeet süveneda.
- Kõrgenenud kusihappesisaldus või tavalisest kõrgem rasvasisaldus teie vereanalüüsis.
- Valulikud, punetavad ja tursunud liigesed.

Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 inimest 100-st)
- Nahalööve koos tursega või ilma.
- Nahaõhetus, minestamine, hüpotensioon (ebatavaliselt madal vererõhk), eriti kiiresti püsti
tõustes või istudes.
- Tasakaaluhäired (vertiigo).
- Sügelus ja ebatavalised nahaaistingud, nagu tuimus, kipitus, torkimine, põletus või judin nahal
(paresteesia).
- Maitsetundlikkuse kadumine või muutus.
- Unehäired.
- Depressioonitunne, ärevus, tavalisest närvilisem tunne või rahutus.
- Ninakinnisus, nina kõrvalurgete põletik (sinusiit), hingeldus.
- Igemete põletik (gingiviit), suuturse.
- Punetavad, sügelevad, tursunud või vesised silmad.
- Helin kõrvades.
- Hägune nägemine.
- Juuste väljalangemine.
- Valu rindkeres.
- Lihasvalu.
- Kõhukinnisus, mao- või soolevalu.
- Seedehäired või iiveldus.
- Urineerimise sagenemine.
- Higistamine tavalisest rohkem või janutunne.
- Söögiisu vähenemine või kaotus (anoreksia), näljatunde vähenemine.
- Südame löögisageduse suurenemine või ebaregulaarseks muutumine.
- Tursunud käed ja jalad. See võib viidata ülemäärasele vedelikupeetusele teie organismis.
- Palavik.
- Seksuaalne võimetus meestel.
- Punaste vererakkude, valgete vererakkude või trombotsüütide arvu vähenemine või
hemoglobiini hulga muutus vereanalüüsis.- Muutused vereanalüüsides, mis näitavad muutusi maksa, pankrease või neerude töös.
- Kaaliumi tavalisest väiksem sisaldus teie vereanalüüsis.

Väga harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 10000-st)
- Oksendamine, kõhulahtisus või kõrvetised.
- Punetav tursunud keel või suukuivus.
- Kaaliumi tavalisest suurem sisaldus teie vereanalüüsis.

Teised teatatud Palun öelge oma arstile, kui ükskõik milline alljärgnevate hulgast muutub tõsiseks või kestab mõnest
päevast kauem.
- Kontsentreerumisraskus, rahutus või segasus.
- Sõrmed ja varbad muudavad külma tundes värvi ja pärast ülessoojenemist torgivad või
tunduvad valulikud. See võib olla Raynaud’ fenomen.
- Rindade suurenemine meestel.
- Veretrombid.
- Kuulmishäire.
- Tavalisest kuivemad silmad.
- Asjad paistavad kollastena.
- Nägemise langus ja valu silmas (võimalikud ägeda müoopia või avatud nurga glaukoomi
sümptomid).
- Veetustumine.
- Põse turse, valulikkus ja punetus (süljenäärmete põletik).
- Sooleturse, mida kutsutakse soole angioödeemiks, mille korral ilmnevad sümptomid nagu
kõhuvalu, oksendamine ja kõhulahtisus.
- Tavalisest suurem tundlikkus päikesevalguse suhtes.
- Naha raskekujuline kestendus või irdumine, sügelus, koldeline lööve või muud
nahareaktsioonid, nagu punetav lööve näol või otsaesisel.
- Nahalööve või verevalumite teke.
- Laigud nahal ja külmad jäsemed.
- Küüne probleemid (nt küüne vabanemine või irdumine küünevallist).
- Lihas-skeleti jäikus või võimetus liigutada lõuga (tetaania).
- Lihasnõrkus või lihaskrambid.
- Seksuaalse iha vähenemine meestel või naistel.
- Veri uriinis. See võib olla neeruprobleemi (interstitsiaalne nefriit) ilming.
- Tavalisest suurem suhkrusisaldus teie uriinis.
- Teatavate valgete vererakkude arvu suurenemine (eosinofiilia) teie vereanalüüsis.
- Vererakkude arvu vähenemine teie vereanalüüsis (pantsütopeenia).
- Soolade, nagu naatrium, kaltsium, magneesium ja kloriid, sisalduse muutus teie vereanalüüsis.
- Aeglustunud või puudulikud reaktsioonid.
- Lõhnataju muutus.
- Hingamisraskus või astma süvenemine.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas AMPRIL HL 2,5MG/12,5MG säilitada

Kuidas Ampril HL ja Ampril HD säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle
kuu viimasele päevale.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Ampril HL ja Ampril HD sisaldavad
- Toimeained on: ramipriil ja hüdroklorotiasiid.
Ampril HL 2,5 mg/12,5 mg, tabletid: üks tablett sisaldab 2,5mg ramipriili ja 12,5 mg
hüdroklorotiasiidi.
Ampril HD 5 mg/25 mg, tabletid: üks tablett sisaldab 5 mg ramipriili ja 25 mg hüdroklorotiasiidi.
- Teised koostisosad on: naatriumvesinikkarbonaat, laktoosmonohüdraat,
kroskarmelloosnaatrium, preželatiniseeritud tärklis, naatriumstearüülfumaraat.

Kuidas Ampril HL ja Ampril HD välja näeb ja pakendi sisu
Ampril HL 2,5 mg/12,5 mg, tabletid: valged kuni valkjad kapslikujulised katmata lamedad tabletid,
mille ühel küljel on poolitusjoon ja märge „12.5“. Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks,
et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti võrdseteks annusteks jagamiseks.
Ampril HD 5 mg/25 mg, tabletid: valged kuni valkjad kapslikujulised katmata lamedad tabletid, mille
ühel küljel on poolitusjoon ja märge „25“. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Ampril HL ja Ampril HD tabletid on saadaval 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 84, 98 või 100 tableti kaupa
blisterpakendis ja PP-konteinerites on 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 98 või 100 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal
Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Tel. 6671658

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2014
Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Ampril HL 2,5 mg/12,5 mg, 2,5 mg/12,5 mg tabletid
Ampril HD 5 mg/25 mg, 5 mg/25 mg tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Ampril HL 2,5 mg/12,5 mg, tabletid
Üks tablett sisaldab 2,5 mg ramipriili ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.

Ampril HD 5 mg/25 mg, tabletid
Üks tablett sisaldab 5 mg ramipriili ja 25 mg hüdroklorotiasiidi.

INN. Ramiprilum, hydrochlorothiazidum

Teadaolevat toimet omavad abiained:
Ampril HL 2,5 mg/12,5 mg, tabletid
Üks tablett sisaldab 61,28 mg laktoosi.

Ampril HD 5 mg/25 mg, tabletid
Üks tablett sisaldab 122,56 mg laktoosi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1

3. Ravimvorm

Tablett.

Ampril HL 2,5 mg/12,5 mg, tabletid: valged kuni valkjad kapslikujulised katmata lamedad tabletid,
mille ühel küljel on poolitusjoon ja märge „12.5“. Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks,
et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti võrdseteks annusteks jagamiseks.

Ampril HD 5 mg/25 mg, tabletid: valged kuni valkjad kapslikujulised katmata lamedad tabletid, mille
ühel küljel on sälk ja märge "25". Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Hüpertensiooni ravi patsientidel, kelle vererõhk ei ole adekvaatselt kontrollitav ainult ramipriiliga või
ainult hüdroklorotiasiidiga.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud
Annus peab olema individualiseeritud vastavuses patsiendi profiiliga (vt lõik 4.4) ja kontrolliga
vererõhu üle. Ramipriili ja hüdroklorotiasiidi fikseeritud kombinatsiooni manustamist soovitatakse
tavaliselt pärast annuse tiitrimist ühega üksikkomponentidest.

Ravi peab alustama madalaima saadaoleva annusega. Vajadusel võib annust progresseeruvalt
suurendada vererõhu eesmärkväärtuse saavutamiseks; maksimaalne lubatud annus on 10 mg ramipriili
ja 25 mg hüdroklorotiasiidi ööpäevas.

Eripopulatsioonid

Diureetikumidega ravitavad patsiendid
Samaaegselt diureetikumidega ravitavate patsientide puhul peab olema ettevaatlik, sest pärast ravi
alustamist võib tekkida hüpotensioon. Peab kaaluma diureetikumi annuse vähendamist või
diureetikumi manustamise lõpetamist enne ravi alustamist Ampril HL'i või Ampril HD'ga.
Kui diureetikumi manustamise lõpetamine ei ole võimalik, siis on soovitav ravi alustada väikseima
võimaliku ramipriili annusega (1,25 mg ööpäevas) eraldi tablettidega. On soovitatav, et järgneval
üleminekul kombineeritud tabletile ei ületaks ööpäevane algannus 2,5 mg ramipriili/12,5 mg
hüdroklorotiasiidi.

Neerukahjustusega patsiendid
Raske neerukahjustuse korral (kreatiniini kliirens < 30 ml/min) on Ampril HL või Ampril HD
vastunäidustatud selle hüdroklorotiasiidkomponendi tõttu (vt lõik 4.3).
Neerufunktsiooni kahjustusega patsiendid võivad vajada ravimi annuse vähendamist. Patsiente
kreatiniini kliirensiga vahemikus 30...60 ml/min peab ravima ramipriili ja hüdroklorotiasiidi
fikseeritud kombinatsiooni madalaima annusega pärast eelnevat ravi ainult ramipriiliga. Maksimaalne
lubatud annus on 5 mg ramipriili ja 25 mg hüdroklorotiasiidi ööpäevas.

Maksakahjustusega patsiendid
Kerge kuni mõõduka maksakahjustusega patsientidel võib alustada ravi Ampril HL'i või Ampril
HD'ga ainult hoolika meditsiinilise järelvalve all ja maksimaalne ööpäevane annus on 2,5 mg
ramipriili ja 12,5 mg hüdroklorotiaiidi.
Raske maksakahjustuse korral on Ampril HL või Ampril HD vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Eakad patsiendid
Algannused peavad olema väiksemad ja edasine annuse tiitrimine olema astmelisem, sest soovimatute
toimete tekkevõimalus on väga eakatel ja põduratel patsientidel suurem.

Lapsed
Ampril HL'i või Ampril HD'd ei soovitata kasutada laste ja alla 18-aastaste noorukite raviks, sest
ohutuse ja efektiivsuse kohta ei ole piisavalt andmeid.


Suukaudne.

Ampril HL'i või Ampril HD tablette on soovitav võtta üks kord ööpäevas, iga päev samal ajal,
tavaliselt hommikuti.
Ampril HL'i või Ampril HD'd võib võtta enne sööki, söögi ajal või pärast sööki, kuna toit ei mõjuta
ravimi biosaadavust (vt lõik 5.2).
Ampril HL või Ampril HD tuleb alla neelata koos vedelikuga. Tablette ei tohi närida ega purustada.

4.3. Vastunäidustused

- Ülitundlikkus toimeaine või teiste AKE (angiotensiini konverteeriva ensüümi) inhibiitorite
suhtes, hüdroklorotiasiidi, teiste tiasiiddiureetikumide, sulfoonamiidide või lõigus 6.1 loetletud
mis tahes abiainete suhtes.
- Varasem angioödeem (pärilik, idiopaatiline või tingituna ravist AKE inhibiitorite või AIIRA-
dega).
- Ekstrakorporeaalsed ravimeetodid, milles veri puutub kokku negatiivselt laetud pindadega (vt
lõik 4.5).
- Märkimisväärne bilateraalne neeruarteri stenoos või neeruarteri stenoos ainsa funktsioneeriva
neeru korral.
- Raseduse 2. ja 3. trimester (vt lõigud 4.4 ja 4.6).
- Imetamine (vt lõik 4.6).
- Raske neerufunktsiooni kahjustus kreatiniini kliirensiga alla 30 ml/min dialüüsravi mittesaavatel
patsientidel.
- Kliiniliselt olulised elektrolüütide häired, mis võivad süveneda ravi korral Ampril HL'i või
Ampril HD'ga (vt lõik 4.4).
- Raske maksafunktsiooni kahjustus, hepaatiline entsefalopaatia.
- Samaaegne kasutamine koos aliskireeni sisaldavate ravimitega diabeedi või mõõduka kuni raske
neerukahjustuse korral (kreatiniini kliirens <60 ml/min) (vt lõik 4.4).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Eripopulatsioonid
Rasedus: raseduse ajal ei tohi alustada ravi AKE inhibiitoritega, nagu ramipriil, või angiotensiin II
retseptori anatagonistidega (AIIRA). Rasedust planeerivad patsiendid tuleb üle viia alternatiivsele
antihüpertensiivsele ravile, mille rasedusaegne ohutusprofiil on teada, välja arvatud juhul, kui on
elutähtis jätkata ravi AKE inhibiitori/AIIRA-ga. Raseduse diagnoosimisel peab ravi AKE
inhibiitori/AIIRA-ga otsekohe lõpetama ja vajadusel alustama asjakohast alternatiivset ravi (vt lõigud
4.3 ja 4.6).

- Hüpotensioonist eriti ohustatud patsiendid
Tugevalt aktiveerunud reniin-angiotensiin-aldosteroonsüsteemiga patsiendid
Tugevalt aktiveerunud reniin-angiotensiin-aldosteroonsüsteemiga patsiente ohustab väljendunud
vererõhu langus ja neerufunktsiooni halvenemine AKE pärssimise tõttu, eriti kui AKE inhibiitorit või
kaasuvat diureetikumi manustatakse või annust suurendatakse esimest korda. Reniin-angiotensiin-
aldosteroonsüsteemi märkimisväärne aktiveerumine on ootuspärane ja meditsiiniline järelvalve koos
vererõhu jälgimisega vajalik nt alljärgnevatel juhtudel:
- raske hüpertensiooniga patsiendid,
- dekompenseeritud südame paispuudulikkusega patsiendid,
- hemodünaamiliselt olulise ventrikulaarse sisse- või väljavoolu takistusega patsiendid (nt aordi-või mitraalklapi stenoos),
- unilateraalse neeruarteri stenoosiga ja teise funktsioneeriva neeruga patsiendid,
- vedeliku- või soolavaegusega või sellest ohustatud patsiendid (k.a diureetikumidega ravitavad
patsiendid),
- maksatsirroosi ja/või astsiidiga patsiendid,
- suuremahulise kirurgia või anesteesia korral ravimitega, mis põhjustavad hüpotensiooni.
Üldiselt soovitatakse dehüdratatsiooni, hüpovoleemia või sooladefitsiidi korrigeerimist enne ravi
alustamist (südamepuudulikkusega patsientidel peab sellist korrektsiooni siiski hoolega kaaluma
vedelikumahu ületäitmisohu tõttu).

Kirurgia
Üks päev enne kirurgiat soovitatakse võimalusel katkestada ravi angiotensiini konverteeriva ensüümi
inhibiitoritega nagu ramipriil.

Ägeda hüpotensiooni korral südame- või ajuisheemiast ohustatud patsiendid
Ravi algfaasis on vajalik spetsiaalne meditsiiniline järelvalve.

- Esmane hüperaldosteronism
Kombinatsioon ramipriil + hüdroklorotiasiid ei ole esmase hüperaldosteronismi valikravi. Kui esmase
hüperaldosteronismiga patsiendi raviks kasutatakse ramipriil + hüdroklorotiasiidi, peab hoolikalt
jälgima kaaliumi taset vereplasmas.

- Eakad patsiendid
Vt lõik 4.2.

- Maksahaigusega patsiendid
Ravist diureetikumide sh hüdroklorotiasiidiga tingitud elektrolüütide häired võivad maksahaigusega
patsientidel põhjustada hepaatilist entsefalopaatiat.

Neerufunktsiooni jälgimine
Neerufunktsiooni peab hindama enne ravi algust ja ravi ajal ning kohandama ravimi annust eriti
esimestel ravinädalatel. Eriti hoolikalt peab jälgima neerukahjustusega patsiente (vt lõik 4.2).
Eksisteerib neerufunktsiooni kahjustuse oht, eriti südame paispuudulikkusega patsientidel või pärast
neerusiirdamist või renovaskulaarse haiguse korral, sealhulgas patsientidel, kellel on
hemodünaamiliselt oluline ühepoolne neeruarteri stenoos.

Neerukahjustus
Neeruhaigusega patsientidel võivad tiasiidid esile kutsuda ureemiat. Kahjustatud neerufunktsiooniga
patsientidel võivad ilmneda toimeaine kumulatiivsed mõjud. Kui avaldub progresseeruv
neerukahjustus, mis nähtub mittevalgulise lämmastiku tõusuna, on vajalik ravi hoolikas
ümberhindamine, kaaludes diureetilise ravi lõpetamist (vt lõik 4.3).

Elektrolüütide tasakaalu häired
Nagu iga diureetilist ravi saava patsiendi puhul, peab sobivate intervallidega perioodiliselt määrama
elektrolüütide sisaldust seerumis. Tiasiidid, sh hüdroklorotiasiid, võivad põhjustada vedelike või
elektrolüütide tasakaalu häireid (hüpokaleemia, hüponatreemia ja hüpokloreemiline alkaloos). Ehkki
tiasiiddiureetikumide kasutamisega võib kaasneda hüpokaleemia, võib samaaegne ravi ramipriiliga
vähendada diureetikumist põhjustatud hüpokaleemiat. Hüpokaleemia risk on kõrgeim
maksatsirroosiga patsientidel, kiire diureesiga patsientidel, patsientidel, kes saavad ebapiisavalt
elektrolüüte või kes saavad samaaegset ravi kortikosteroidide või AKTH-ga (vt lõik 4.5). Vereplasma
kaaliumisisaldust peab esimest korda mõõtma esimesel nädalal pärast ravi alustamist. Madala
kaaliumisisalduse korral on vajalik korrektsioon. Võib tekkida lahjendushüponatreemia.
Naatriumitaseme langus võib algul olla asümptomaatiline ja seetõttu on oluline regulaarne kontroll.
Eakatel ja tsirroosiga patsientidel on vajalik sagedasem kontroll. On teada, et tiasiidid suurendavad
magneesiumi eritumist uriiniga, mis võib põhjustada hüpomagneseemiat.

Hüperkaleemia
Mõnedel AKE inhibiitoritega, sh Ampril HL'i või Ampril HD'ga ravitavatel patsientidel on täheldatud
hüperkaleemiat. Hüperkaleemia tekke oht on neerupuudulikkusega, eakatel (> 70- aastased),
kontrollimatu suhkurtõvega, kaaliumisooli, kaaliumi säästvaid diureetikume või muid vereplasma
kaaliumisisaldust suurendavaid aineid kasutavatel, dehüdratatsiooni, ägeda südame
dekompensatsiooni või metaboolse atsidoosi seisundis patsientidel. Kui loetletud ainete samaaegset
kasutamist peetakse vajalikuks, soovitatakse regulaarselt kontrollida seerumi kaaliumisisaldust (vt lõik
4.5).

Hepaatiline entsefalopaatia
Ravist diureetikumidega, sh hüdroklorotiasiidiga tingitud elektrolüütide häired võivad
maksahaigusega patsientidel põhjustada hepaatilist entsefalopaatiat. Hepaatilise entsefalopaatia korral
tuleb ravi otsekohe lõpetada.

Hüperkaltseemia
Hüdroklorotiasiid soodustab kaltsiumi tagasiimendumist neerudes ja võib põhjustada
hüperkaltseemiat. See võib mõjutada kõrvalkilpnäärme laboratoorsete uuringute tulemusi.

Angioödeem
AKE inhibiitoritega, sh ramipriiliga ravitavatel patsientidel on teatatud angioödeemi tekkest (vt lõik
4.8).
Angioödeemi korral tuleb ravi Ampril HL'i või Ampril HD'ga katkestada.
Kiiresti peab alustama erakorralist ravi. Patsienti peab jälgima vähemalt 12...24 tundi ning koju võib
lubada alles pärast kõigi sümptomite taandumist.
AKE inhibiitoritega, sh Ampril HL'i või Ampril HD'ga ravitavatel patsientidel on teatatud
intestinaalse angioödeemi tekkest (vt lõik 4.8). Need patsiendid kaebasid kõhuvalu (koos iivelduse ja
oksendamisega või ilma). Intestinaalse angioödeemi sümptomid on pärast AKE inhibiitorite
kasutamise lõpetamist möödunud.

Desensitisatsiooniaegsed anafülaktilised rektsioonid
AKE inhibitsiooni korral suureneb anafülaktiliste ja anafülaktoidsete reaktsioonide tõenäosus ja
raskusaste putukamürkide ja teiste allergeenide suhtes. Enne desensitisatsiooni peab kaaluma ravi
ajutist katkestamist Ampril HL'i või Ampril HD'ga.

Neutropeenia/agranulotsütoos
Harva on esinenud neutropeeniat/agranulotsütoosi ning teatatud on ka luuüdi supressioonist. On
soovitatav jälgida vere valgeliblede arvu, mis võimaldab avastada võimalikku leukopeeniat.
Sagedasemat kontrolli soovitatakse ravi alguses, neerufunktsiooni kahjustusega ja kaasuva
kollageenhaigusega (nt erütematoosne luupus või skleroderma) patsientidel ning nendel, keda
ravitakse samaaegselt teiste verepilti mõjutavate ravimitega (vt lõigud 4.5 ja 4.8).

Äge müoopia ja suletudnurga glaukoom
Hüdroklorotiasiid on sulfoonamiid, mis võib põhjustada idiosünkraatilist reaktsiooni (kõrgenenud
tundlikkust), mille tulemusena võib tekkida äge mööduv müoopia ja äge suletudnurga glaukoom.
Sümptomitest võivad esineda äge nägemisteravuse langus või valu silmas, mis tüüpiliselt algavad ravi
alustamise järgselt esimeste tundide kuni nädalate jooksul. Ravimata äge suletudnurga glaukoom võib
lõppeda püsiva nägemise kaotusega. Esmase ravina tuleb võimalikult kiiresti lõpetada
hüdroklorotiasiidi manustamine. Kui silmasisene rõhk ei alane, tuleb kaaluda kohest meditsiinilist või
kirurgilist sekkumist. Ägeda suletudnurga glaukoomi tekke riskifaktorite hulka võivad kuuluda
sulfoonamiidi või penitsilliini allergia anamneesis..

Etnilised eripärad
AKE inhibiitorid põhjustavad angioödeemi sagedamini mustanahalistel patsientidel.
Sarnaselt teiste AKE inhibiitoritega võib ramipriil langetada mustanahalistel patsientidel vererõhku
vähem efektiivselt kui heleda nahavärviga patsientidel, tingituna madala reniinitasemega
hüpertensiooni suuremast esinemissagedusest mustanahalises populatsioonis.

Sportlased
Hüdroklorotiasiid võib anda dopinguproovis positiivse tulemuse.

Metaboolsed ja endokriinsed toimed
Ravi tiasiidiga võib kahjustada glükoositaluvust. Diabeetilistel patsientidel võib osutuda vajalikuks
insuliini või suukaudsete hüpoglükeemiliste ravimite annuse kohandamine. Latentne suhkurtõbi võib
tiasiidravi ajal manifesteeruda.
Tiasiiddiureetikumraviga on seostatud kolesterooli ja triglütseriidide sisalduse tõusu. Mõnedel
patsientidel, kes saavad ravi tiasiididega, võib tekkida hüperurikeemia või avalduda podagra.

Köha
Teatatud on köha tekkest seoses AKE inhibiitorite kasutamisega. Köha on iseloomulikult
mitteproduktiivne, püsiv ja taandub pärast ravi katkestamist. AKE inhibiitorist tingitud köha peab
arvestama köha diferentsiaaldiagnoosimisel.

Muud
Tundlikkusreaktsioonid võivad tekkida eelneva bronhiaalastma või allergiaga patsientidel või ilma
nendeta. On teatatud süsteemse eütematoosse luupuse ägenemise või aktiveerumise võimalusest.

Reniin-angiotensiin-aldosteroonsüsteemi (RAAS) topeltblokaad
Reniin-angiotensiin-aldosteroonsüsteemi inhibeerimise tulemusena on teatatud tundlikematel inimestel
hüpotensioonist, minestusest, hüperkaleemiast ja neerufunktsiooni häiretest (sh äge
neerupuudulikkus), eriti juhtudel, kus seda süsteemi mõjutavaid ravimeid on omavahel kombineeritud.
Reniin-angiotensiin-aldosteroonsüsteemi topeltblokaad (nt manustades ramipriili koos teise reniin-
angiotensiin-aldosteroonsüsteemi blokaatoriga) ei ole seetõttu soovitatav. Soovitav on jälgida hoolikalt
neerufunktsiooni, juhul kui koosmanustamine on osutunud vajalikuks.
Ramipriili ei tohi kasutada koos aliskireeniga patsientidel, kes põevad suhkurtõbe või kellel esineb
neerukahjustus (kreatiniini kliirens <60 ml/min) (vt lõik 4.3).

Ampril HL või Ampril HD sisaldab laktoosi. Patsiendid, kes põevad harvaesinevat pärilikku
galaktoositalumatust, laktaasidefitsiiti või glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooni, ei tohi seda ravimit
võtta.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Vastunäidustatud kombinatsioonid

Ekstrakorporeaalsed ravitoimingud, mille korral veri puutub kokku negatiivselt laetud pindadega, nt
dialüüs või hemofiltratsioon teatud high-flux membraanidega (nt polüakrülonitriilmembraanid) ning
madala tihedusega lipoproteiinide aferees dekstraansulfaadiga, raske anafülaktoidse reaktsiooni
suurenenud ohu tõttu (vt lõik 4.3). Kui selline ravi osutub vajalikuks, peab kaaluma teist tüüpi
dialüüsimembraani või antihüpertensiivse ravimi kasutamist.

Ettevaatusabinõud kasutamisel

Kaaliumisoolad, hepariin, kaaliumi säästvad diureetikumid ja teised vereplasma kaaliumisisaldust
suurendavad toimeained (k.a angiotensiin II antagonistid, trimetoprim, takroliimus, tsüklosporiin):
võib tekkida hüperkaleemia, mistõttu peab hoolikalt jälgima seerumi kaaliumisisaldust.

Antihüpertensiivsed ravimid (nt diureetikumid) ja teised antihüpertensiivse toimega ained (nt
nitraadid, tritsüklilised antidepressandid, anesteetikumid, akuutne alkoholitarbimine, baklofeen,
alfusosiin, doksasosiin, prasosiin, tamsulosiin, terasosiin): hüpotensiooniohu võimendumine on
ootuspärane (vt lõik 4.2 diureetikumide kohta).

Vasopressiivsed sümpatomimeetikumid ja teised ained (epinefriin), mis võivad vähendada ramipriili
antihüpertensiivset toimet: soovitatav on jälgida vererõhku. Lisaks võib hüdroklorotiasiid nõrgendada
vasopressiivsete sümpatomimeetikumide toimet.

Allopurinool, immunosupressandid, kortikosteroidid, prokaiinamiid, tsütostaatikumid ja teised ained,
mis võivad mõjutada verepilti: suurem hematoloogiliste reaktsioonide tõenäosus (vt lõik 4.4).

Liitiumisoolad: AKE inhibiitorid võivad vähendada liitiumi eritumist, mistõttu liitiumi toksilisus võib
suureneda. Peab jälgima liitiumi taset. Samaaegne ravi tiasiiddiureetikumiga võib suurendada liitiumi
toksilisuse ohtu ja võimendada AKE inhibiitoritest tingitud liitiumi toksilisuse suurenemist. Seetõttu ei
soovitata samaaegset ravi ramipriili ja hüdroklorotiasiidi kombinatsiooni ja liitiumiga.

Antidiabeetilised ravimid, k.a insuliin: võivad tekkida hüpoglükeemilised reaktsioonid.
Hüdroklorotiasiid võib nõrgendada antidiabeetiliste ravimite toimet. Seetõttu peab vere
glükoosisisaldust eriti hoolsalt jälgima kombinatsioonravi algfaasis.

Mittesteroidsed põletikuvastased ained ja atsetüülsalitsüülhape: Ampril HL'i või Ampril HD
antihüpertensiivse toime langus on ootuspärane. Samaaegne ravi AKE inhibiitorite ja MSPVA-dega
võib suurendada neerufunktsiooni halvenemise ja hüperkaleemia ohtu.

Suukaudsed antikoagulandid: samaaegsel kasutamisel hüdroklorotiasiidiga võib hüübimisvastane
toime langeda.

Kortikosteroidid, AKTH, amfoteritsiin B, karbenoksoloon, lagritsa suured kogused, kõhulahtistid
(pikaajalisel kasutamisel) ja teised kaliureetilised või vereplasma kaaliumisisaldust langetavad ained:
suurenenud hüpokaleemia oht.

Digitaalisepreparaadid, toimeained, mis pikendavad QT-intervalli ja antiarütmikumid: elektrolüütide
tasakaaluhäire (nt hüpokaleemia, hüpomagneseemia) foonil võib nende proarütmiline toksilisus
suureneda või antiarütmiline toime väheneda.

Metüüldopa: võimalik hemolüüs.

Kolestüramiin või teised suu kaudu manustatavad ioonvahetajad: hüdroklorotiasiidi imendumine
väheneb. Sulfoonamiiddiureetikume peab võtma vähemalt üks tund enne või neli kuni kuus tundi
pärast neid ravimeid.

Kuraare-tüüpi lihasrelaksandid: on võimalik lihaseid lõõgastava toime intensiivistumine ja
pikenemine.

Kaltsiumisoolad ja ravimid, mis suurendavad vereplasma kaltsiumisisaldust: samaaegsel manustamisel
hüdroklorotiasiidiga on ootuspärane kaltsiumi kontsentratsiooni tõus seerumis, mistõttu peab hoolikalt
jälgima seerumi kaltsiumisisaldust.

Karbamasepiin: hüponatreemia oht, tingituna aditiivsest toimest hüdroklorotiasiidiga.

Joodi sisaldavad kontrastained: diureetikumidest, sh hüdroklorotiasiidist põhjustatud dehüdratatsiooni
korral suureneb ägeda neerukahjustuse oht, eriti joodi sisaldavate kontrastainete oluliste annuste
kasutamisel.

Penitsilliin: hüdroklorotiasiid eritub distaalses neerutorukeses ja vähendab penitsilliini eritumist.

Kiniin: hüdroklorotiasiid vähendab kiniini eritumist.

Hepariin: võimalik on kaaliumi sisalduse tõus seerumis.

Vildagliptiin: vildagliptiini ja AKE inhibiitoreid samaaegselt tarvitavatel patsientidel on leitud
sagedamat angioödeemi esinemist.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Ampril HL'i või Ampril HD'd ei soovitata kasutada raseduse esimesel trimestril (vt lõik 4.4) ja see on
vastunäidustatud raseduse teisel ja kolmandal trimestril (vt lõik 4.3).

Rasedus
Epidemioloogilised andmed teratogeensuse kohta pärast AKE inhibiitorite kasutamist raseduse
esimesel trimestril ei võimalda teha lõplikke järeldusi, kuid ohu vähest suurenemist ei saa välistada.
Rasedust planeerivad patsiendid tuleb üle viia alternatiivsele antihüpertensiivsele ravile, mille
rasedusaegne ohutusprofiil on teada, välja arvatud juhul, kui on elutähtis jätkata ravi AKE
inhibiitoriga. Raseduse diagnoosimisel peab ravi AKE inhibiitoriga otsekohe lõpetama ja vajadusel
alustama asjakohast alternatiivset ravi.
Ravi AKE inhibiitori/angiotensiin II retseptori anatagonistiga (AIIRA) raseduse teisel ja kolmandal
trimestril põhjustab teadaolevalt fetotoksilisust (neerufunktsiooni langus, oligohüdramnion, kolju
luustumise pidurdumine) ja neonataalset toksilisust (neerupuudulikkus, hüpotensioon, hüperkaleemia)
(vt ka 5.3 Prekliinilised ohutusandmed). Kui AKE inhibiitorit on kasutatud alates raseduse teisest
trimestrist, soovitatakse kontrollida koljut ja neerufunktsiooni ultraheliuuringuga. Vastsündinuid, kelle
emad on võtnud AKE inhibiitoreid, peab hoolega jälgima hüpotensiooni, oliguuria ja hüperkaleemia
suhtes (vt ka lõigud 4.3 ja 4.4).

Hüdroklorotiasiidi kasutamise kohta raseduse ajal on kogemused vähesed, eriti esimese trimestri
jooksul. Loomkatsed ei ole piisavad.
Hüdroklorotiasiid läbib platsentaarbarjääri. Hüdroklorotiasiid võib pikaajalisel manustamisel raseduse
teisel ja kolmandal trimestril põhjustada loote-platsenta isheemiat ning on risk kasvu pidurdumiseks.
Lisaks on teatatud harvadel juhtudel hüpoglükeemia ja trombotsütopeenia esinemisest vastsündinutel,
kelle emad on tarvitanud ravimit sünnituseelsel perioodil. Hüdroklorotiasiid võib vähendada plasma
mahtu ja emaka ning platsenta verevarustust.
Hüdroklorotiasiidi ei tohi kasutada raseduse ajal essentsiaalse hüpertensiooni puhul, välja arvatud
harvadel juhtudel, kui ei saa kasutada muud ravi.

Imetamine
Ampril HL või Ampril HD kasutamine imetamise ajal on vastunäidustatud.
Terapeutilistes annustes imetavale emale manustatuna erituvad ramipriil ja hüdroklorotiasiid
rinnapiima sellisel määral, mis avaldab toimet imikule. Kuna andmed ramipriili kasutamise kohta
imetamisperioodil on ebapiisavad, ei soovitata seda kasutada ning peab eelistama alternatiivseid
ravimeid, mille imetamisaegne ohutusprofiil on paremini teada, eriti imetades vastsündinut või
enneaegselt sündinut. Hüdroklorotiasiid eritub inimese rinnapiima. Tiasiidide kasutamist imetamise
ajal seostatakse laktatsiooni vähenemise või isegi lakkamisega imetavatel emadel. Võivad tekkida
ülitundlikkus sulfoonamiidtüüpi toimeainete suhtes, hüpokaleemia ja nukleaarne ikterus. Tõsiste
kõrvaltoimete võimaluse tõttu imikul mõlema toimeaine suhtes peab otsustama, kas lõpetada
imetamine või ravi, arvestades selle tähtsust emale.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ramipriili/hüdroklorotiasiidi tablettidel on vähene kuni mõõdukas toime autojuhtimise ja masinate
kasutamise võimele.
Mõned kõrvaltoimed (nt vererõhu languse sümptomid, nagu pearinglus) võivad kahjustada patsiendi
keskendumis- ja reaktsioonivõimet ning osutuda seetõttu ohtlikeks olukordades, mil nimetatud võimed
on eriti tähtsad (nt juhtides sõidukit või käsitsedes mehhanisme).
See võib juhtuda ennekõike ravi alguses või ravimi vahetamisel. Pärast esimest annust või järgnevaid
annuse suurendamisi ei ole soovitatav juhtida sõidukit või käsitseda mehhanisme mitme tunni vältel.

4.8. Kõrvaltoimed

Ramipriil + hüdroklorotiasiidi ohutusprofiili kuuluvad kõrvaltoimed tekkivad suurenenud diureesist
tingitud hüpotensiooni ja/või vedelikuvaeguse kontekstis. Ramipriil võib esile kutsuda püsivat kuiva
köha, samal ajal kui hüdroklorotiasiid võib halvendada glükoosi, lipiidide ja kusihappe metabolismi.
Kahel toimeainel on vastandlikud toimed seerumi kaaliumisisaldusele. Tõsiste kõrvaltoimete hulka
kuuluvad angioödeem või anafülaktiline reaktsioon, neeru- või maksakahjustus, pankreatiit, rasked
nahareaktsioonid ja neutropeenia/agranulotsütoos.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on määratletud alljärgnevalt:
Väga sage (≥ 1/10)
Sage (≥ 1/100 kuni < 1/10)
Aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100)
Harv (≥ 1/10000 kuni < 1/1000)
Väga harv (< 1/10000)
Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.


Sage
Aeg-ajalt
Väga harv
Teadmata
Vere ja

Vere valgeliblede

Luuüdi kahjustus,
lümfisüsteemi
arvu langus,
neutropeenia, k.a
häired
erütrotsüütide arvu
agranulotsütoos,
langus,
pantsütopeenia,
hemoglobiini
eosinofiilia.
langus,
Hemo-
hemolüütiline
kontsentratsioon
aneemia,
veetustumise
trombotsüütide arvu
kontekstis
langus
ImmuunsüsteemiAnafülaktilised või
häired
anafülaktoidsed
reaktsioonid
ramipriilile või
anafülaktilised
reaktsioonid
hüdroklorotiasiidile,
antinukleaarsete
antikehade tõus
Ainevahetus- ja
Diabeedi
Anoreksia, söögiisu Vere kaaliumi-
Naatriumi sisalduse
toitumishäired
ravile
vähenemine.
sisalduse tõus
langus veres.
allumatus,
Vähenenud
ramipriili tõttu
Glükosuuria,
vähenenud
kaaliumisisaldus
metaboolne
glükoosi
veres, janu
alkaloos,
tolerants, vere hüdroklorotiasiidi
hüpokloreemia,
glükoosi-
tõttu
hüpomagneseemia,
sisalduse tõus,
hüperkaltseemia,
kusihappe
dehüdratatsioon
tõus veres,
hüdroklorotiasiidi
podagra
tõttu
ägenemine,
kolesterooli
ja/või
triglütseriidide
tõus
hüdrokloro-
tiasiidi tõttu
Psühhiaatrilised

Meeleolu langus,

Segasusseisund,
häired
apaatia, ärevus,
rahutus,
närvilisus, unehäired
tähelepanuhäired
sh unisus
Närvisüsteemi
Peavalu,
Vertigo, paresteesia,
Tserebraalne
häired
pearinglus
treemor,
isheemia k.a
tasakaaluhäire,
isheemiline insult ja
põletustunne,
transitoorne
düsgeusia, ageusia
isheemiahoog,
psühhomotoorse
võimekuse langus,
parosmia
Silma kahjustused
Nägemishäired, k.a
Ksantopsia,
hägune nägemine,
pisaraerituse
konjunktiviit
vähenemine
hüdroklorotiasiidi
tõttu, äge
suletudnurga
glaukoom
hüdroklorotiasiidi
tõttu
Kõrva ja labürindi
Tinnitus

Kuulmise kahjustus
kahjustused
Südame häired

Müokardi isheemia
Müokardi infarkt
sh stenokardia,
tahhükardia,
arütmia,
palpitatsioonid,
perifeersed tursed
Vaskulaarsed

Hüpotensioon,

Raskest vedeliku
häired
ortostaatiline
kaotusest
vererõhu langus,
põhjustatud
minestamine,
tromboos,
nahaõhetus
vaskulaarne stenoos,
hüpoperfusioon,
Raynaud'tõbi,
vaskuliit
Respiratoorsed,
Ebaproduk-
Sinusiit, düspnoe,

Bronhospasm, k.a
rindkere ja
tiivne ärritus-
ninakinnisus
astma süvenemine.
mediastiinumi
köha, bronhiit
Allergiline alveoliit,
häired
mittekardiogeenne
kopsuödeem
hüdroklorotiasiidi
tõttu
Seedetrakti häired
Gastrointestinaalne Oksendamine,
Pankreatiit (väga
põletik, seedehäired, aftiline
harva on teatatud
ebamugavustunne
stomatiit,
fataalsetest juhtudest
kõhus, düspepsia,
glossiit, diarröa, seoses AKE
gastriit, iiveldus,
ülakõhuvalu,
inhibiitoritega),
kõhukinnisus.
suukuivus
pankrease
Gingiviit
ensüümide tõus,
hüdroklorotiasiidi
peensoole
tõttu
angioödeem.
Sialoadeniit
hüdroklorotiasiidi
tõttu
Neerude ja

Neerukahjustus k.a .
Olemasoleva
kuseteede häired
äge neeru-
proteinuuria
puudulikkus,
halvenemine.
suurenenud
Interstitsiaalne
uriinihulk, vere
nefriit
uureasisalduse tõus,
hüdroklorotiasiidi
vere kreatiniini-
tõttu
sisalduse tõus
Maksa ja

Kolestaatiline või

Äge
sapiteede häired
tsütolüütiline
maksapuudulikkus,

hepatiit (väga harva
kolestaatiline
on lõppenud
ikterus,
fataalselt),
hepatotsellulaarne
maksaensüümide
kahjustus
ja/või konjugeeritud
bilirubiini tõus.
Kalkuloosne
koletsüstiit
hüdroklorotiasiidi
tõttu
Naha- ja

Angioödeem: väga

Toksiline
nahaaluskoe
harva võib
epidermaalne
kahjustused
angioödeemist
nekrolüüs, Stevensi-
tingitud
Johnsoni sündroom,
hingamisteede
multiformne
obstruktsioon
erüteem, pemfigus,
lõppeda fataalselt;
psoriaasi
psoriasiformne
ägenemine,
dermatiit,
eksfoliatiivne
liighigistamine,
dermatiit,
lööve, eriti
fotosensitiivsed
makulopapuloosne,
reaktsioonid,
pruuritus, alopeetsia
onühholüüs,
pemfigoidne või
lihhenoidne
eksanteem või
enanteem,
urtikaaria.
Süsteemne
erütematoosne
luupus
hüdroklorotiasiidi
tõttu
Lihas-skeleti ja

Müalgia

Artralgia,
sidekoe
lihasspasmid.
kahjustused
Lihasnõrkus,
muskuloskeletaalne
kangus, tetaania
hüdroklorotiasiidi
tõttu
Reproduktiivse

Mööduv

Libiido langus,
süsteemi ja
erektsioonihäire,
günekomastia
rinnanäärme
impotentsus
häired
Üldised häired ja Väsimus,
Valu rindkeres,


manustamiskoha
asteenia
püreksia
reaktsioonid

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Sümptomid
AKE inhibiitorite üleannustamise sümptomite hulka kuuluvad ülemäärane perifeerne vasodilatatsioon
(väljendunud hüpotensioon, šokk), bradükardia, elektrolüütide häired, neerupuudulikkus,
südamearütmia, teadvuse hägustumine, kaasa arvatud kooma, tserebraalsed krambid, parees ja
paralüütiline iileus.
Eelsoodumusega patsientidel (nt prostata hüperplaasia) võib hüdroklorotiasiidi üleannustamine esile
kutsuda ägeda kusepeetuse.

Ravi
Patsienti peab hoolikalt jälgima ning ravi peab olema sümptomaatiline ja toetav. Soovituslike
meetmete hulka kuuluvad esmane detoksifikatsioon (maoloputus, adsorbentide manustamine) ja
hemodünaamika stabiilsuse taastamisele suunatud abinõud, kaasa arvatud alfa 1 adrenergiliste
agonistide või angiotensiin II (angiotensinamiidi) manustamine. Ramiprilaat, ramipriili aktiivne
metaboliit, eraldub üldtsirkulatsioonist hemodialüüsi teel halvasti.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorid ja diureetikumid
ATC kood: CO9BA05

Toimemehhanism

Ramipriil
Ramiprilaat, eelravim ramipriili aktiivne metaboliit, pärsib ensüümi dipeptidüülkarboksüpeptidaas I
(sünonüümid: angiotensiini konverteeriv ensüüm, kininaas II). See ensüüm katalüüsib plasmas ja
kudedes angiotensiin I muutumist aktiivseks vasokonstriktsiooni põhjustavaks aineks angiotensiin II-
ks ning samuti aktiivse vasodilataatori bradükiniini lõhustamist. Vähenenud angiotensiin II teke ja
bradükiniini lõhustumise pärssimine põhjustavad vasodilatatsiooni.
Kuna angiotensiin II stimuleerib ka aldosterooni vabanemist, põhjustab ramiprilaat aldosterooni
sekretsiooni vähenemist. Ravivastus monoteraapiale AKE inhibiitoriga oli madalam mustanahalistel
(afro-ameerika) hüpertensiivsetel patsientidel (tavaliselt madala reniinitasemega hüpertensiivne
populatsioon) kui mittemustanahalistel patsientidel.

Hüdroklorotiasiid
Hüdroklorotiasiid on tiasiiddiureetikum. Tiasiiddiureetikumide antihüpertensiivne toime ei ole
lõplikult selge. Need pärsivad naatriumi ja kloriidi tagasiimendumist distaalsetes neerutorukestes.
Nende ioonide suurenenud eritumisega neerude kaudu kaasneb uriini hulga suurenemine (vee
osmootse sidumise tõttu). Kaaliumi ja magneesiumi eritumine tõuseb, kusihappe eritumine langeb.
Hüdroklorotiasiidi antihüpertensiivse toime võimalikud mehhanismid võivad olla: soolade tasakaalu
muutused, ekstratsellulaarse vedelikuhulga ja vereplasma mahu vähenemine, neerude vaskulaarse
vastupanu vähenemine ning vähenenud vastus norepinefriinile ja angiotensiin II-le.

Farmakodünaamilised toimed

Ramipriil
Ramipriili manustamine põhjustab perifeerse arteriaalse resistentsuse vähenemist. Üldiselt neerude
plasmaperfusioon ja glomerulaarfiltratsiooni kiirus oluliselt ei muutu. Ramipriili manustamisel
kõrgvererõhutõvega patsientidele alaneb vererõhk nii pikali- kui püstiasendis ilma südame
löögisageduse kompensatoorse suurenemiseta.
Enamusel patsientidest saabub ühekordse annuse antihüpertensiivne toime 1...2 tundi pärast
suukaudset manustamist. Ühekordse annuse maksimaalne efekt saavutatakse tavaliselt 3...6 tundi
pärast suukaudset manustamist. Ühekordse annuse antihüpertensiivne toime kestab tavaliselt 24 tundi.
Maksimaalne antihüpertensiivne toime kestva ravi korral ramipriiliga ilmneb 3...4 nädala pärast. On
näidatud, et antihüpertensiivne toime püsib pikaajalise ravi korral, mis kestab 2 aastat.
Ramipriili manustamise järsk katkestamine ei põhjusta tagasilöögina kiiret ja ülemäärast vererõhu
tõusu.

Hüdroklorotiasiid
Hüdroklorotiasiidi toimel tekib diurees 2 tunni jooksul ja maksimaalne efekt saabub ligikaudu 4
tunniga; toime kestab ligikaudu 6...12 tundi.
Antihüpertensiivne toime algab 3...4 päeva pärast ja kestab kuni üks nädal pärast ravi lõpetamist.
Vererõhku langetava toimega kaasneb filtreeritava fraktsiooni, renaalse vaskulaarse vastupanu ja
plasma reniiniaktiivsuse kerge langus.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Ramipriil-hüdroklorotiasiidi samaaegne manustamine
Kliinilistes uuringutes saavutati suurem vererõhu langus, kui kummagi toimeaine manustamisel
üksikravimina. Eeldatavasti reniin-angiotensiin-aldosteroonsüsteemi blokaadi kaudu kaldub ramipriili
ja hüdroklorotiasiidi koosmanustamine vähendama nende diureetikumidega seotud kaaliumikadu.
AKE inhibiitori kombinatsioon tiasiiddiureetikumiga annab sünergistliku efekti ja vähendab ainult
diureetikumi poolt põhjustatud hüpokaleemia ohtu.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Farmakokineetika ja metabolism

Ramipriil

Imendumine
Pärast suukaudset manustamist imendub ramipriil seedetraktist kiiresti: maksimaalne kontsentratsioon
vereplasmas saavutatakse 1 tunni jooksul. Uriiniga erituva koguse mõõtmise alusel imendub vähemalt
56% ja seedetraktis olev toit seda oluliselt ei mõjuta. Pärast 2,5 mg ja 5 mg ramipriili suukaudset
manustamist on aktiivse metaboliidi, ramiprilaadi biosaadavus 45%.
Ramipriili ainsa aktiivse metaboliidi, ramiprilaadi maksimaalne kontsentratsioon vereplasmas
saavutatakse 2...4 tundi pärast ramipriili võtmist. Ramipriili tavaliste annuste manustamisel üks kord
ööpäevas saavutatakse ramiprilaadi püsitasakaalu kontsentratsioon vereplasmas ligikaudu neljandal
ravipäeval.

Jaotumine
Ramipriili seonduvus vereplasma valkudega on ligikaudu 73% ja ramiprilaadil ligikaudu 56%.

Metabolism
Ramipriil metaboliseerub peaaegu täielikult ramiprilaadiks, diketopiperasiinestriks,
diketopiperasiinhappeks ning ramipriili ja ramiprilaadi glükuroniidideks.

Eritumine
Metaboliitide eritumine on peamiselt renaalne. Ramiprilaadi plasmakontsentratsioonid vähenevad
polüfaasiliselt. Aeglase dissotsiatsiooni tõttu tugevast küllastunud sidemest AKE-ga on ramiprilaadi
väga madala plasmakontsentratsiooniga terminaalse eliminatsiooni faas pikenenud.
Pärast ramipriili korduvat manustamist üks kord ööpäevas on ramiprilaadi kontsentratsioonide
efektiivne poolväärtusaeg 5...10 mg annuste korral 13...17 tundi ja 1,25...2,5 mg annuste korral pikem.
Erinevus tuleneb ensüümi küllastusvõimest ramiprilaadi sidumisel.
Pärast ramipriili ühekordse annuse manustamist jäid ramipriili ja selle metaboliidi kontsentratsioon
rinnapiimas allapoole mõõdetavat taset. Korduva manustamise efekt ei ole teada.

Neerukahjustusega patsiendid (vt lõik 4.2)
Ramiprilaadi renaalne eritumine on kahjustatud neerufunktsiooniga patsientidel vähenenud ja
ramiprilaadi renaalne kliirens on proportsionaalne kreatiniini kliirensiga. Selle tulemuseks on
ramiprilaadi kontsentratsiooni tõus vereplasmas, mis langeb aeglasemalt kui normaalse
neerufunktsiooniga patsientidel.

Maksakahjustusega patsiendid (vt lõik 4.2)
Kahjustatud maksafunktsiooniga patsientidel oli hepaatiliste esteraaside vähenenud aktiivsuse tõttu
ramipriili metabolism ramiprilaadiks aeglustunud ja ramipriili tase vereplasmas kõrgem. Ramiprilaadi
maksimaalsed kontsentratsioonid vereplasmas nendel patsientidel ei erine siiski normaalse
maksafunktsiooniga patsientidel täheldatuist.

Hüdroklorotiasiid

Imendumine
Pärast suukaudset manustamist imendub seedetraktist ligikaudu 70% hüdroklorotiasiidist.
Hüdroklorotiasiidi maksimaalne kontsentratsioon vereplasmas saavutatakse vahemikus 1,5....5 tundi.

Jaotumine
40% hüdroklorotiasiidist seondub vereplasma valkudega.

Metabolism
Tähtusetu osa hüdroklorotiasiidist metaboliseerub maksas.

Eritumine
Hüdroklorotiasiid elimineeritakse peaaegu täielikult (> 95%) muutumatul kujul neerude kaudu;
50%...70% ühekordsest suukaudsest annusest eritub 24 tunniga. Eliminatsiooni poolväärtusaeg on
5...6 tundi.

Neerukahjustusega patsiendid (vt lõik 4.2)
Kahjustatud neerufunktsiooniga patsientidel on hüdroklorotiasiidi renaalne eritumine vähenenud ja
hüdroklorotiasiidi renaalne kliirens on proportsionaalne kreatiniini kliirensiga. Selle tulemuseks on
hüdroklorotiasiidi kontsentratsiooni tõus vereplasmas, mis langeb aeglasemalt kui normaalse
neerufunktsiooniga patsientidel.

Maksakahjustusega patsiendid (vt lõik 4.2)
Maksatsirroosiga patsientidel ei ole hüdroklorotiasiidi farmakokineetika oluliselt muutunud.
Hüdroklorotiasiidi farmakokineetikat ei ole uuritud südamepuudulikkusega patsientidel.

Ramipriil ja hüdroklorotiasiid
Ramipriili ja hüdroklorotiasiidi samaaegne manustamine ei mõjuta nende biosaadavust.
Kombinatsioonravim tuleb lugeda identseks üksiktoimeaineid sisaldavate ravimitega.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Ramipriili ja hüdroklorotiasiidi kombinatsioonil ei ole akuutset toksilisust rottidele ja hiirtele kuni
annuseni 10000 mg/kg. Rottidel ja ahvidel teostatud korduvmanustamise toksilisuse uuringutes
ilmnesid ainult elektrolüütide tasakaalu häired.
Kombinatsiooni mutageensus- ja kartsinogeensusuuringuid ei ole tehtud, sest üksikkomponentide
uuringutes riski ei täheldatud.
Reproduktsioonitoksilisuse uuringutes rottidel ja küülikutel ilmnes, et kombinatsioon on veidi
toksilisem kui kumbki üksikkomponent eraldi, kuid üheski uuringus ei täheldatud kombinatsiooni
teratogeenset toimet.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Naatriumvesinikkarbonaat
Laktoosmonohüdraat
Kroskarmelloosnaatrium
Preželatiniseeritud tärklis
Naatriumstearüülfumaraat.

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Blistrid (alumiinium/alumiinium): 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 84, 98 ja 100 tabletti.
PP-purk koos niiskust imava aine ja PE-korgiga: 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 98 ja 100 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.
Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

KRKA, d.d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6,
8501 Novo mesto,
Sloveenia

8. Müügiloa number

Ampril HL 2,5 mg/12,5 mg: 497005
Ampril HD 5 mg/25 mg: 496905

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 11.11.2005
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 03.03.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud aprillis 2014