AMOXICILLIN- RATIOPHARM 750 MG

Toimeained: amoksitsilliin

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 750mg 10TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on AMOXICILLIN- RATIOPHARM 750 MG ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Amoxicillin-ratiopharm 750 mg ja milleks seda kasutatakse

Bakteriaalsete infektsioonide raviks kasutatav antibiootikum (laia toimespektriga).
Amoksitsilliinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonid: endokardiidi
profülaktika, Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi kombineeritud ravi.

2. Mida on vaja teada enne AMOXICILLIN- RATIOPHARM 750 MG võtmist

Mida on vaja teada enne Amoxicillin-ratiopharm 750 mg kasutamist

Ärge kasutage Amoxicillin-ratiopharm 750 mg
• kui olete amoksitsilliini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline;
• kui teil on kasvõi ühel korral esinenud ülitundlikkusreaktsioone seoses mõne tsefalosporiiniga
(penitsilliinidele sarnased antibiootikumid);
• kui teil on varem teadaolevalt esinenud allergilisi reaktsioone või kalduvust astmahoo tekkeks;
• kui teil on viiruste poolt põhjustatud haiguste (eelkõige infektsioosne mononukleoos) ja teatud
valgevereliblede haiguste (lümfoleukeemia) korral on suurenenud võimalus nahalöövete
(eksanteem) tekkeks;
• kui teil on oksendamise ja kõhulahtisusega kulgevad rasked mao- ja sooletrakti häired. Sellisel
juhul võib ravimi imendumine ja toime olla vähenenud.;
• Neerufunktsiooni langusega (glomerulaarfiltratsioon alla 30 ml/min) patsientide puhul tuleb
annust vastavalt kohandada (vt annustamisjuhiseid).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Amoxicillin-ratiopharm 750 mg kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Amoksitsilliinravi võib põhjustada antud antibiootikumi suhtes tundetute bakterite ja seente
(pärmseente) vohamist organismis.
Muutused
soolemikroflooras
võivad
põhjustada
rasket
ja
püsivat
kõhulahtisust
- pseudomembranoosset koliiti (verekiududega limane vesivedel väljaheide, tuim difuusne kuni
koolikutaoline kõhuvalu, palavik ja harva tenesmid). Sellisel juhul pöörduge arsti poole.

Milliseid ettevaatusabinõusid peab silmas pidama?
Üksikjuhtudel on verehüübimisevastaste ravimite (kumariinitüüpi antikoagulandid) samaaegsel
kasutamisel kirjeldatud hüübimisaja pikenemist (protrombiini aeg). Seetõttu on soovitatav
verehüübimisnäitajate kontrollimise aegadest hoolikalt kinni pidada.
Vere- või uriinianalüüside andmisel teavitage oma arsti amoksitsilliinravist, kuna teatud uuringute
tulemused võivad muutuda (vt ”Kasutaime koos teiste ravimitega”).
Suurtes annustes kasutamisel tuleb tagada piisav vedeliku tarbimine, et vähendada amoksitsilliinist
tingitud kristalluuria teket.

Mida peaks veel silmas pidama?
Raske neerufunktsiooni häirega patsientidel (kreatiniini kliirens alla 30 ml/min) tuleb annust
vähendada (vt lõik “Kuidas Amoxicillin-ratiopharm 750 mg kasutada”).
Kontrollige, kas nimetatud hoiatused kehtivad teie puhul hetkel või on kehtinud varasemal ajal.
Pidage viivitamatult nõu oma arstiga järgmistel juhtudel:

• kui teil on kasvõi üks kord esinenud allergilisi reaktsioone või astmat. Sellistel juhtudel on
ravimiga seotud allergiliste reaktsioonide tekkeoht suurem.
• Kui teil esineb Pfeifferi tõbi (mononucleosis infectiosa) või lümfoleukeemia, ei tohiks te
amoksitsilliini
manustada.
Nendel
juhtudel
esineb
sagedamini
põletikulisi
(erütematoosseid) nahareaktsioone.

Muud ravimid ja Amoxicillin-ratiopharm 750 mg
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid.

Millised teised ravimid mõjutavad Amoxicillin-ratiopharm 750 mg toimet?
Amoksitsilliin/teised antibiootikumid ja kemoterapeutikumid
Võimaluse korral ei tohiks Amoxicillin-ratiopharm 750 mg manustada samaaegselt teiste bakterikasvu
pidurdavate ravimitega (näiteks klooramfenikool, erütromütsiin, sulfoonamiidid või tetratsükliinid),
kuna Amoxicillin-ratiopharm 750 mg toime võib väheneda.
Amoksitsillin/probenetsiid
Probenetsiidi (podagraravim) samaaegsel manustamisel väheneb amoksitsilliini eritumine neerude
kaudu, mille tulemusena amoksitsilliini sisaldus vereseerumis ja sapis suureneb ja püsib kauem.
Diureetikumid
Diureetikumid kiirendavad amoksitsilliini eritumist organismist, mis vähendab ravimi
kontsentratsiooni veres.
Antatsiidid
Samaaegsel antatsiidide kasutamisel väheneb amoksitsilliini imendumine.

Milliste ravimite toimet mõjutab Amoxicillin-ratiopharm 750 mg?
Amoksitsilliin/digoksiin
Amoxicillin-ratiopharm 750 mg ja digoksiini (südamepuudulikkuse vastane ravim) samaaegsel
manustamisel suureneb digoksiini imendumine, millega võib kaasneda digoksiini toime tugevnemine.
Amoksitsilliin/hormonaalsed rasestumisvastased preparaadid (“pillid”)
Harvadel juhtudel võib Amoxicillin-ratiopharm 750 mg ravi ajal väheneda hormonaalsete
rasestumisvastaste preparaatide (“pillid”) toime. Seetõttu on soovitatav samaaegselt lisaks kasutada
mittehormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid (nt kondoom).
Amoksitsilliin/verehüübimist pidurdavad ravimid
Amoxicillin-ratiopharm 750 mg samaaegsel kasutamisel verehüübimist pidurdavate ravimitega
(kumariinitüüpi antikoagulandid) võib verejooksu oht suureneda (vt “ Eriline ettevaatus on vajalik
ravimiga Amoxicillin-ratiopharm 750 mg”).
Amoksitsilliini mõju laboriuuringutesse
Mitteensümaatilisel meetodil glükoosi määramine uriinist võib anda valepositiivseid tulemusi. Samuti
võivad muutuda tulemused urobilinogeeni määramisel uriinist (vt “ Eriline ettevaatus on vajalik
ravimiga Amoxicillin-ratiopharm 750 mg”).
Tähelepanu, eelpool kirjeldatud koostoimed kehtivad ka ravimi lühiajalisel kasutamisel!

Amoxicillin-ratiopharm 750 mg koos toidu ja joogiga
Amoxicillin-ratiopharm 750 mg võib manustada koos toiduga. Manustamine söögikorra ajal aeglustab
toimeaine jõudmist vereringesse, kuid imendunud toimeaine kogus ei muutu. Kui Amoxicillin-
ratiopharmi 750 mg võtta toidukorra alguses, on võimalik vähendada seedehäirete tekkesagedust.

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.
Amoksitsilliin läbib platsentaarbarjääri. Amoksitsilliini tohib raseduse ajal kasutada ainult kindla
näidustuste esinemisel, kui oodatav kasu ületab võimaliku riski emale ja lootele.

Amoksitsilliin imendub väikestes kogustes rinnapiima. Rinnapiimatoidul oleval imikul võib tekkida
kõhulahtisus või soor.
Seetõttu ei ole soovitatav ravi ajal lapsi rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Amoxicillin-ratiopharm 750 mg ei tohiks mõjutada autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.
Siiski võib aeg-ajalt tekkida nõrkus ja unisus, mille korral ei tohi te autot juhtida ega masinate või
seadmetega töötada. Eelmainitud nähud on siiski tähendatud ravimi manustamisel koos alkoholiga.

3. Kuidas AMOXICILLIN- RATIOPHARM 750 MG võtta

Kuidas Amoxicillin-ratiopharm 750 mg kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Annustamine
Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi kombineeritud ravi:
1000 mg 2 korda päevas 7 päeva koos omeprasooli ja klaritromütsiiniga või ranitidiinvismuttsitraadi ja
klaritromütsiiniga.
Endokardiidi (südame sisekestapõletiku) vältimine hammaste väljatõmbamise korral südameklapi
proteesiga patsiendil. Täiskavanutele 3000 mg amoksitsilliini üks tund enne hamba eemaldamist.
Seejärel 6 tunni pärast 1500 mg. Lastele 50 mg/kg, seejärel 6 tunni pärast 25 mg/kg, kuid täiskasvanu
annust ei tohi ületada. Arvestades laste kehakaaluga, on sobivamad väiksema toimeaine sisaldusega
amoksitsilliini preparaadid.
Annused nõrgenenud neerutalitluse korral.
Kui glomerulaarfiltratsioon on alla 30 ml/min, võib amoksitsilliin organismis kuhjuda. Sellisel juhul
tuleb vähendada annust ja vahel ka manustamise sagedust.
Kui kreatiniini kliirens on 20...30 ml/min, tuleb annust vähendada 2/3-le ja pikendada
annustamisintervalli.

Manustamisviis
Tablette tuleb manustada koos vedelikuga (1 klaasitäis vett). Manustamine koos toiduga ei mõjuta
amoksitsilliini imendumist.
Amoksitsilliinil on spetsiifiline lõhn, mis võib olla erineva tugevusega, kuid sellel puudub mõju ravimi
toimele.
Raskete mao- ja soolehäirete korral amoksitsilliin suu kaudu ei imendu ja manustada tuleb
parenteraalselt.

Kasutamise kestus
Ravi pikkuse määrab arst, arvestades haigust, selle raskusastet ja kulgu.

Kui te kasutate Amoxicillin-ratiopharm 750 mg rohkem kui ette nähtud
Kui olete võtnud ettenähtust rohkem Amoxicillin-ratiopharm 750 mg, pidage palun nõu arsti või
apteekriga.
Amoksitsilliin omab väga vähest kahjustavat toimet (toksilisust). Tõsiseid mürgistusjuhte ei ole
kirjeldatud. Ka väga suurte üksikannuste (250 mg/kg) manustamisel pole tekkinud ravimiga seotud
mürgistusnähtusid. Väga suurte annuste kasutamisel võivad siiski tekkida iiveldus, oksendamine,
kõhuvalud ja kõhulahtisus.

Kui te unustate Amoxicillin-ratiopharm 750 mg kasutada
Kui olete ühe ravimiannuse jätnud vahele, siis manustage see nii kiiresti kui võimalik. Kui olete
unustanud manustada rohkem annuseid, peaksite tervise kontrollimiseks pöörduma arsti poole. Nii
saab õigeaegselt kindlaks teha haiguse võimaliku süvenemise.

Kui te lõpetate Amoxicillin-ratiopharm 750 mg kasutamise
Ravi katkestamisel või enneaegsel lõpetamisel on oht haiguse taaspuhkemiseks.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Veri, vererakud ja verehüübivus
Üksikjuhtudel võivad tekkida verepildi muutused (granulotsütopeenia, trombotsütopeenia, eosinofiilia,
aneemia, pantsütopeenia), samuti veritsus- ja protrombiiniaja pikenemine. Need nähud mööduvad
ravimi manustamise lõpetamise järgselt.
Nahk ja limaskestad (vt ka “ülitundlikkusnähud”):
Vahetevahel võib esineda nahalööbeid (eksanteem) ja limaskestapõletikke, eriti suupiirkonnas. Väga
harva võib esineda keele värvumist mustaks. Amoksitsilliini manustamisega võivad kaasneda mööduv
suukuivus ja maitsetundlikkuse häired.
Maks
Harvadel juhtudel võib esineda maksaensüümide (transaminaaside) aktiivsuse mööduvat tõusu.
Seedetrakt
Aegajalt võib esineda isutust, kõhuvalusid, kõhulahtisust, pehmet väljaheidet, oksendamist,
survetunnet ülakõhus ja iiveldust. Need kõrvaltoimed on enamasti kerge kuluga ja mööduvad ravimi
edasisel kasutamisel.
Tõsine ja püsiv kõhulahtisus ravi ajal või pärast ravi võib viidata raskele soolehaigusele
(pseudomembranoosne enterokoliit), mis vajab ravi kohest lõpetamist ja vastavate abinõude kasutusele
võttu. Peristaltikat pärssivaid ravimeid ei tohi manustada. Vt “Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga
Amoxicillin-ratiopharm 750 mg“.
Neerud
Harvadel juhtudel võib tekkida äge neerupõletik (interstitsiaalne nefriit).
Ülitundlikkusnähud
Allergilised nahareaktsioonid: näiteks kuumatundega nahapunetus, sügelus, nõgeslööve (urtikaarne
eksanteem), leetritaoline lööve (makulopapuloosne, morbilliformne eksanteem). Samaaegse
viirusinfektsiooni esinemisel tekib nahanähtusid sagedamini. Kui teil ilmnevad kirjeldatud nähud, siis
katkestage ravimi manustamine ja pöörduge oma arsti poole.
Kohene nahareaktsioon nõgeslööbe näol viitab tavaliselt tõelisele penitsilliinallergiale ning vajalik on
ravi kohene katkestamine.
Harvadel juhtudel on amoksitsilliinraviga seoses kirjeldatud tõsiseid nahanähtusid, kaasuvate
eluohtlike üldreaktsioonidega (näiteks eksfoliatiivne dermatiit, Lyelli sündroom). Põhjuslikku seost
ravimi kasutamisega ei ole senini kindlaks tehtud.
Erinevate raskusastmetega ülitundlikkusreaktsioonide (kuni allergilise (anafülaktilise) šokini) teket on
kirjeldatud ka seoses penitsilliinide suukaudse manustamisega, kuid süstena manustamisel (lihasesse
või veeni) esineb neid oluliselt sagedamini.
Rasked ägeda algusega ülitundlikkusnähud võivad avalduda vererõhu langusest eluohtliku šokini, näo-ja kaelapiirkonna tursena (angioödeem), südamekloppimisena, kõritursena koos hingamisteede
ahenemisega, õhupuudusena (hingamispuudulikkus). Kirjeldatud nähtude tekkimisel tuleks koheselt
pöörduda arsti poole (vt “ Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Amoxicillin-ratiopharm 750 mg”).
Patsientidel, kellel esineb või on esinenud naha seenhaigus, ei saa ka penitsilliini esmakordsel
manustamisel välistada ülitundlikkusreaktsioonide teket (seoses penitsilliinide ja nahaseente sarnaste
antigeenidega). Naha seeninfektsioonideta patsientidel tekivad sellised reaktsioonid alles ravimi
teistkordsel kasutamisel.
Üksikjuhtudel on sensibilisatsiooni (ülitundlikuks muutumise) järgselt kirjeldatud järgmisi tõsiseid
allergilisi reaktsioone: ravimpalavik, mööduvad paiksed naha-, limaskestade või liigesepiirkonna
tursed (angioneurootiline ödeem), väikesed sõlmekesed (paapulid) koorikute tekkega (viitab
veresoonte haaratusele - vaskuliit).
Lisaks:
Pikaajaline või korduv amoksitsilliin ravi võib põhjustada infektsiooni taasteket (superinfektsiooni)
ning amoksitsilliinravile mittealluvate (resistentsete) haigustekitajate või pärmseente vohamist.
Harvadel juhtudel võib esineda hammaste mööduvat värvuse muutust.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime
võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise
teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas AMOXICILLIN- RATIOPHARM 750 MG säilitada

Kuidas Amoxicillin-ratiopharm 750 mg säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 ºC, originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab
selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Amocixillin-ratiopharm 750 mg sisaldab

Toimeaine on amoksitsilliin. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 861 mg
amoksitsilliintrihüdraati, mis vastab 750 mg amoksitsilliinile.
Teised koostisosad on magneesiumstearaat, talk, naatriumtärklisglükollaat, polüvidoon, mikrokristalne
tselluloos, hüpromelloos, titaandioksiid (E171).

Kuidas Amoxicillin-ratiopharm 750 mg välja näeb ja pakendi sisu

Amoxicillin-ratiopharm 750 mg on valge kuni peaaegu valge värvusega, ovaalsed kaksikkumerad
keskelt poolitusjoonega õhukese polümeerikattega tabletid.
Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti
võrdseteks annusteks jagamiseks.

PVC/PVDC blister, mis sisaldab 10 õhukese polümeerikattega tabletti.
PVC/PVDC blister, mis sisaldab 20 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja:
ratiopharm GmbH,
Graf-Arco-Strasse 3,
89079 Ulm,
Saksamaa

Tootjad:
Sandoz GmbH,
Biochemiestraße 10,
A - 6250 Kundl, Tyrol,
Austria
Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Straße 3
89143 Blaubeuren
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

ratiopharm,
Lõõtsa 8,
11415 Tallinn,
Tel: +372 661 0801

Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Amoxicillin-ratiopharm 1000 mg, õhukese polümeerikattega tabletid
Amoxicillin-ratiopharm 750 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Amoxicillin-ratiopharm 1000 mg
Üks tablett sisaldab 1148 mg amoksitsilliintrihüdraati, mis vastab 1000 mg amoksitsilliinile.
Amoxicillin-ratiopharm 750 mg
Üks tablett sisaldab 861 mg amoksitsilliintrihüdraati, mis vastab 750 mg amoksitsilliinile.
INN. Amoxicillinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tabletid.
Amoxicillin-ratiopharm 750 mg on valge kuni peaaegu valge värvusega ovaalsed kaksikkumerad
keskel poolitusjoonega õhukese polümeerikattega tabletid.

Amoxicillin-ratiopharm 1000 mg on valge kuni peaaegu valge värvusega ovaalsed kaksikkumerad
keskel poolitusjoonega õhukese polümeerikattega tabletid.

Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti
võrdseteks annusteks jagamiseks.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Amoksitsilliinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonid: Helicobacter pylori
infektsiooniga seotud peptilise haavandi kombineeritud ravi.
Eendokardiidi profülaktika.

Antimikroobsete ravimite määramisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke kehtivaid juhiseid.

Kliiniliselt oluline toimespekter: Streptococcus (välja arvatud penitsilliinresistentne Streptococcus
pneumoniae), Helicobacter pylori.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi kombineeritud ravi:
1000 mg 2 korda ööpäevas 7 päeva koos omeprasooli ja klaritromütsiiniga või ranitidiinvismuttsitraadi
ja klaritromütsiiniga.

Endokardiidi (südame sisekestapõletiku) vältimine hammaste väljatõmbamise korral südameklapi
proteesiga patsiendil:
Täiskavanutele 3000 mg amoksitsilliini üks tund enne hamba eemaldamist. Seejärel 6 tunni pärast
1500 mg. Lastele 50 mg/kg, seejärel 6 tunni pärast 25 mg/kg, kuid täiskasvanu annust ei tohi ületada.
Arvestades laste kehakaalu, on sobivamad väiksema toimeaine sisaldusega amoksitsilliini preparaadid.

Annused nõrgenenud neerutalitluse korral:
Kui glomerulaarfiltratsioon on alla 30 ml/min, võib amoksitsilliin organismis kuhjuda. Sellisel juhul
tuleb vähendada annust ja vahel ka manustamise sagedust.
Kui kreatiniini kliirens on 20...30 ml/min, tuleb annust vähendada 2/3 võrra ja pikendada
annustamisintervalli.

NB! Tablette tuleb manustada koos vedelikuga (nt 1 klaasitäis vett). Manustamine koos toiduga ei
mõjuta amoksitsilliini imendumist.
Amoksitsilliinil on toimeainele omane spetsiifiline lõhn, mis võib olla erineva tugevusega ning millel
puudub mõju ravimi toimele.
Raskete mao- ja soolehäirete korral amoksitsilliin suu kaudu ei imendu ja manustada tuleb
parenteraalselt.

4.3. Vastunäidustused

Anafülaktilise šoki ohu tõttu ei tohi amoksitsilliini manustada patsientidele, kellel on tuvastatud
penitsilliiniallergia. Võib tekkida ristuv allergia teiste beeta-laktaamantibiootikumidega. Ravimit ei
tohi tarvitada ka ülitundlikkuse korral ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.
Eriti ettevaatlik tuleb olla amoksitsilliini kasutamisel allergia- ja astmahaigetel.
Viirusinfektsioone, eriti infektsioosset mononukleoosi põdevad patsiendid, samuti lümfoleukeemiaga
patsientidel ei tohi ravida samaaegseid bakteriaalseid infektsioone amoksitsilliiniga, kuna on oht
erütematoossete nahareaktsioonide tekkeks.
Raskete seedehäirete korral, kui esineb ka oksendamist ja kõhulahtisust, ei tohiks amoksitsilliini
kasutada, kuna ei ole garanteeritud piisav imendumine (sel juhul on soovitatav parenteraalne ravi).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ravimi pikaajalisel kasutamisel on oht resistentsete haigustekitajate või pärmseente ülekasvuks.
Raske ja püsiva kõhulahtisuse esinemisel tuleb arvestada antibiootikumi kasutamisest tingitud
pseudomembranoosse koliidi võimalusega (sümptomid: verekiududega limane vesivedel väljaheide,
tuim difuusne kuni koolikutaoline kõhuvalu, palavik ja harva tenesmid). See seisund võib olla
eluohtlik. Pseudomembranoosse koliidi tekkimisel tuleb Amoxicillin-ratiopharm 1000 mg tablettide
kasutamine viivitamatult lõpetada ning määrata tekitaja-spetsiifiline ravi. Vastunäidustatud on
ravimid, mis inhibeerivad soole peristaltikat.

Suurte annuste pikaajalisel manustamisel on soovitatav jälgida maksafunktsiooni.

Suurtes annustes kasutamisel tuleb tagada piisav vedeliku tarbimine ja diurees, et vähendada
amoksitsilliinist tingitud kristalluuria teket.

Neerufunktsiooni languse korral tuleb annuseid kohandada (vt lõik 4.2).

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Teised antibiootikumid või kemoterapeutikumid
Amoksitsilliini ei tohi kombineerida teiste bakteriostaatilise toimega antibiootikumide või
kemoterapeutikumidega - nagu tetratsükliin, erütromütsiin, sulfoonamiidid või klooramfenikool, -kuna on võimalik antagonistlik toime.

Probenetsiid
Samaaegne probenetsiidi manustamine pärsib amoksitsilliini eritumist neerude kaudu, suurendades
selle kontsentratsiooni seerumis ja sapis.

Diureetikumid
Diureetikumid kiirendavad amoksitsilliini eritumist organismist, mis vähendab ravimi
kontsentratsiooni veres.

Digoksiin
Amoksitsilliiniravi ajal manustatava digoksiini imendumine võib suureneda.

Verehüübimist takistavad ravimid
Verehüübimist takistavate ravimite (kumariini derivaadid) samaaegsel manustamisel võib veritsusaeg
pikeneda.

Amoksitsilliin/hormonaalsed kontratseptiivid
Amoksitsilliinravi korral võib harvadel juhtudel küsitavaks muutuda hormonaalsete kontratseptiivide
(“pillid”) toime. Seetõttu soovitatakse täiendavalt kasutada mittehormonaalseid rasestumisvastaseid
vahendeid.

Allopurinool
Allopurinooli samaaegne kasutamine võib suurendada nahareaktsioonide tekkeohtu. Eksanteemide
tekkesageduse tõusu põhjused selle koostoime tõttu ei ole veel selged.

Antatsiidid
Samaaegsel antatsiidide kasutamisel väheneb amoksitsilliini imendumine.

Mõju laboratoorsetele uuringutele
Mitte-ensümaatiline meetod uriini suhkrusisalduse määramiseks võib anda vale-positiivse tulemuse.
Samuti võib häiritud olla urobilinogeeni määramine.

Märkus.
Kõhulahtisus võib vähendada teiste ravimite imendumist ning seega ka nende toimet.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Amoksitsilliini loodet kahjustava toime kohta andmed puuduvad. Loomuuringud ei ole samuti
näidanud loodet kahjustavat toimet. Amoksitsilliini kontsentratsioon loote plasmas on 25...30% ema
plasmakontsentratsioonist. Ravim kumuleerub lootevees. Kuigi tänaseni ei ole teada ühtegi
amoksitsilliini loodet kahjustavat toimet, tohib kindla näidustuste esinemisel ravimit kasutada (vt lõik
5.3) vaid juhul, kui oodatav kasu ületab võimaliku riski emale ja lootele.

Amoksitsilliin eritub rinnapiima (10% plasmakontsentratsiooonist). Seetõttu võivad imikul esineda
kõhulahtisus ja suu limaskestade kandidoos ning võib tekkida sensibilisatsioon. Seetõttu
amoksitsilliinravi ajal ei ole soovitatav l rinnaga toitmine.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Amoxicillin-ratiopharm 1000 mg ei tohiks mõjutada autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.
Siiski võib aeg-ajalt tekkida nõrkus ja unisus, mille korral ei tohi te autot juhtida ega masinate või
seadmetega töötada. Eelmainitud nähtusid on siiski täheldatud ravimi manustamisel koos alkoholiga
(vt lõik 4.8).

4.8. Kõrvaltoimed

Selles lõigus on kõrvaltoimed määratletud järgmiselt:
Väga sage: >1/10
Sage: >1/100 kuni <1/10
Aeg-ajalt: >1/1000 kuni <1/100
Harv: >1/10 000 kuni <1/1000
Väga harv: <1/10 000
Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Infektsioonid ja infestatsioonid
Pikaajaline ja/või korduv kasutamine võib viia superinfektsioonide või resistentsete seente/bakterite
ülekasvuni.

Vere ja lümfisüsteemi häired
Leukopeenia, trombotsütopeenia, veritsus- ja protrombiiniaja pikenemine, trombotsütopeeniline
purpur, (hemolüütiline) aneemia või müelosupressioon, pantsütopeenia, agranulotsütoos, eosinofiilia,
granulotsütopeenia.

Närvisüsteemi häired
Ülierutuvus või hajameelsus, ärevus, unetus, segasus, krambid.

Seedetrakti häired
Seedetrakti häired on väga sagedased ja annusest sõltuvad: kõhuvalu, iiveldus, oksendamine,
kõhukinnisus, pehme väljaheide, kõhulahtisus. Esineda võib maitsetundlikkuse muutust ja suu
limaskestade põletikku, pseudomembranoosset koliiti, hemorraagilist koliiti.
Võib ilmneda hammaste värvuse pindmine muutus lastel (vt lõik 4.4.)
Väga harv: võib esineda keele värvumist mustaks (karuskeel).

Maksa ja sapiteede häired
Maksaensüümide aktiivsuse tõus, maksafunktsiooni kahjustus (kolestaas koos või ilma ikteruseta),
hepatiit.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Sage: allergilised nahareaktsioonid nagu eksanteem, pruuritus, makulopapuloosne, morbilliformne
eksanteem.
Urtikaaria kohene teke viitab allergiale penitsilliini suhtes ning ravi tuleb seetõttu katkestada.

Immuunsüsteemi häired
Harv: anafülaktiline reaktsioon (nt Quinke’i ödeem), anafülaktiline šokk (vt lõik 4.4), allergiline
vaskuliit või nefriit, eksfoliatiivne dermatiit, Lyell’i sündroom, ravimpalavik, eosinofiilia,
angioneurootiline ödeem, kõriturse.

Neerude ja kuseteede häired
Neerupõletik (interstitsiaalne nefriit), äge neerupuudulikkus koos kristalluuria tekkega.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist.
See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse
teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamise sümptomid:
Amoksitsilliin ei ole üldiselt toksiline. Ka pikaajalise ravi puhul ei esine spetsiifilisi toksilisi
kõrvaltoimeid. Amoksitsilliin on väga laia terapeutilise spektriga. Nagu teistegi penitsiliinide puhul, ei
ole ka amoksitsilliini mitmekordsete terapeutiliste annuste ühekordne suukaudne manustamine
akuutselt toksiline.

Teatud riskifaktorite kokkusattumisel ja väga suurte annuste intravenoosse manustamise korral võivad
tekkida kesknärvisüsteemi erutus, kloonilised lihaskrambid ja krambihood, nagu ka teiste
penitsilliinide puhul. Patsientidel, kellel esinevad rasked neerutalitluse häired, epilepsia või meningiit,
on nende soovimatute mõjude esinemise risk suurenenud. Neid toimeid on täheldatud üksikjuhtudel ja
ainult pärast ravimi intravennoosset manustamist.

Üleannustamise ravi:
• Mürgistuse ravi:
Krampide esinemisel on soovitatav kasutada diasepaami. Anafülaktiliste reaktsioonide puhul
rakendada tavalisi esmaabivõtteid, võimalikult šoki esimeste tunnuste ilmnemisel (vt allpool).
Amoksitsilliin on hemodialüüsitav.

• Esmaabivõtted anafülaktiliste reaktsioonide (šokk) puhul:
Esimeste tunnuste (higistamine, iiveldus, tsüanoos) ilmnemisel tagada juurdepääs veenidele.

Lisaks tavaliselt kasutatavatele esmaabimeetmetele:

Asetada jalad kõrgemale kui pea ja ülakeha;
Vabastada hingamisteed.

Medikamentoossed esmaabimeetmed:
- Adrenaliini intravenoosne manustamine: 1 ml adrenaliinilahus lahjendada (1:1000) 10 ml või
kasutada adrenaliini valmis süstelahust (1:10 000). Sellest süstitakse aeglaselt esmalt 1 ml (= 0,1 mg
adrenaliini), kontrollides pulssi ja vererõhku (ettevaatust: südame rütmihäired!). Adrenaliini
manustamist võib korrata.
- Antihistamiinikumid
- veremahu asendamine intravenoosselt (nt plasmaasendaja, inimalbumiin, täiselektrolüütlahus);
- järgnevalt glükokortikosteroidide intravenoosne manustamine (nt 250…1000 mg prednisolooni (või
ekvivalentne annus mõnda derivaati). Glükokortikosteroidi manustamist võib korrata.

Kaaluda järgmiste meetmete rakendamist: kunstlik hingamine, hapniku inhalatsioon, kaltsiumi
manustamine.

Adrenaliini ja glükokortikosteroidi annuseid tuleb laste puhul vähendada vastavalt vanusele ja
kehakaalule. Jälgida patsiente hoolikalt!

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: antibiootikum, laia toimespektriga penitsilliinid,
ATC-kood: J01CA04

Amoksitsilliin on poolsünteetiline bensüülpenitsilliin (p-hüdroksüampitsilliin), mis toimib
bakteritsiidselt (sarnaselt teistele penitsilliinidele ja tsefalosporiinidele), pärssides paljunemisfaasis
oleva mikroobiraku seina sünteesi.
Amoksitsilliini toimespekter hõlmab gram-positiivseid ja gram-negatiivseid baktereid. Resistentsus
suureneb eriti gram-negatiivsete tekitajate puhul. Ampitsilliiniga esineb täielik ristuv resistentsus.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Amoksitsilliin on happekindel ning imendub suukaudsel manustamisel oluliselt paremini kui
ampitsilliin. Biosaadavus suukaudsel manustamisel on 72...94%. Ravimi manustamine koos söögiga ei
vähenda imendumist, küll aga selle kiirust. Imendumine sõltub annusest, s.t puudub lineaarne
korrelatsioon annuse suuruse ja plasmakontsentratsiooni vahel.

Ühekordse annuse 500 mg või 3000 mg annuse suukaudsel manustamisel saabub 1 tunni pärast
maksimaalne kontsentratsioon plasmas 9...14 ml/l või 37 mg/l umbes 1 tunni pärast. Ühekordse 500
mg annuse intramuskulaarse manustamise puhul mõõdeti 1 tunni pärast plasmakontsentratsiooniks 14
mg/l. Amoksitsilliin tungib hästi kudedesse, läbib platsentaarbarjääri ning eritub vähesel määral ka
rinnapiima. Amoksitsilliin penetreerub läbi põletikuliste ajukelmete liikvorisse. Jaotusruumala on
umbes 0,3...0,4 l/kg ja seonduvus plasmavalkudega umbes 17...20%.

Amoksitsilliin eritub valdavalt renaalselt (52±15% annusest muutumatul kujul 7 tunni jooksul), väga
vähesel määral ka biliaarselt. Umbes 10...30% suukaudsest annusest eritub metaboliitidena. Totaalne
kliirens on umbes 250...370 ml/min. Poolestusaeg plasmas normaalse neerufunktsiooni korral on
umbes 1 tund (0,9...1,2 h), kreatiniini kliirensi 10...30 ml/min puhul umbes 6 tundi ja anuuria korral
10...15 tundi.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Äge toksilisus.
Ägeda toksilisuse uuringud ei ole näidanud erilist tundlikkust.
Krooniline toksilisus.
Kroonilise toksilisuse uuringud ei ole andnud viiteid amoksitsilliini manustamise toimel tekkinud
biokeemiliste, hematoloogiliste või histoloogiliste muutuste kohta.
Mutageenne ja kantserogeenne potentsiaal.
In vitro ja in vivo uuringud ei ole andnud viiteid mutageense toime kohta.
Pikaajalised uuringud loomadel kantserogeense potentsiaali suhtes puuduvad.
Reproduktsioonitoksilisus.
Uuringute käigus rottide ja hiirtega ei tuvastatud annuste puhul kuni 1000 mg/kg kehakaalu kohta
ööpäevas mingit mõju tiinusele ega ka embrüonaalseid efekte või väärarenguid. Annuste puhul 200
või 500 mg/kehakaalu kg kohta ööpäevas söödaga looteperioodis ja laktatsiooni ajal oli disponeeritud
rottide sünnikaal oluliselt väiksem kui kontrollgrupis. Väärarenguid ja teisi anomaaliaid ei tuvastatud.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Amoxicillin-ratiopharm 1000 mg:
Titaandioksiid (E171), magneesiumstearaat, talk, naatriumtärklisglükollaat, tüüp A, povidoon,
mikrokristalne tselluloos, metüülhüdroksüpropüültselluloos.
Amoxicillin-ratiopharm 750 mg:
Titaandioksiid (E171), magneesiumstearaat, talk, naatriumtärklisglükollaat, povidoon, mikrokristalne
tselluloos, hüpromelloos.

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

4 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25 °C, originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

PVC/PVDC blister, mis sisaldab 10 õhukese polümeerikattega tabletti.
PVC/PVDC blister, mis sisaldab 20 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

.

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

ratiopharm GmbH,
Graf-Acro-Str. 3,
89079 Ulm,
Saksamaa

8. Müügiloa number

()

Amoxicillin-ratiopharm 1000 mg: 057494
Amoxicillin-ratiopharm 750 mg: 000792

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Amoxicillin-ratiopharm 1000 mg: 17.12.1999/24.02.2011
Amoxicillin-ratiopharm 750 mg: 09.04.2004/28.02.2014

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud veebruaris 2014