AMOXICILLIN- RATIOPHARM 1000 MG

Toimeained: amoksitsilliin

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 1000mg 10TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on AMOXICILLIN- RATIOPHARM 1000 MG ja milleks seda kasutatakse

MIS RAVIM ON AMOXICILLIN-RATIOPHARM 1000 MG JA MILLEKS SEDA
KASUTATAKSE

Bakteriaalsete infektsioonide raviks kasutatav antibiootikum (laia toimespektriga).
Amoksitsilliinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonid: Helicobacter pylori
infektsiooniga seotud peptilise haavandi kombineeritud ravi.
Endokardiidi profülaktika.

2. Mida on vaja teada enne AMOXICILLIN- RATIOPHARM 1000 MG võtmist

MIDA ON VAJA TEADA ENNE AMOXICILLIN-RATIOPHARM 1000 MG
KASUTAMIST

Ärge kasutage Amoxicillin-ratiopharm 1000 mg
kui teil esineb teadaolev allergia amoksitsilliini, teiste penitsilliinide või ravimi mõne abiaine suhtes;
kui teil on kasvõi ühel korral esinenud ülitundlikkusreaktsioone seoses mõne tsefalosporiiniga
(penitsilliinidele sarnased antibiootikumid);
kui teil on varem teadaolevalt esinenud allergilisi reaktsioone või kalduvust astmahoo tekkeks;
kui teil on viiruste poolt põhjustatud haiguste (eelkõige infektsioosne mononukleoos) ja teatud
valgevereliblede haiguste (lümfoleukeemia) korral on suurenenud võimalus nahalöövete (eksanteem)
tekkeks;
kui teil on oksendamise ja kõhulahtisusega kulgevad rasked mao- ja sooletrakti häired. Sellisel juhul
võib ravimi imendumine ja toime olla vähenenud;
neerufunktsiooni langusega (glomerulaarfiltratsioon alla 30 ml/min) patsientide puhul tuleb annust
vastavalt kohandada (vt annustamisjuhiseid).

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Amoxicillin-ratiopharm 1000 mg

Amoksitsilliinravi võib põhjustada antud antibiootikumi suhtes tundetute bakterite ja seente (pärmseente)
vohamist organismis.
Muutused soolemikroflooras võivad põhjustada rasket ja püsivat kõhulahtisust - pseudomembranoosset
koliiti (verekiududega limane vesivedel väljaheide, tuim difuusne kuni koolikutaoline kõhuvalu, palavik ja
harva tenesmid). Nende sümptomite ilmnemisel pöörduge arsti poole.

Milliseid ettevaatusabinõusid peab silmas pidama?
Üksikjuhtudel on vere hüübimisvastaste ravimite (kumariinitüüpi antikoagulandid) samaaegsel
kasutamisel kirjeldatud hüübimisaja pikenemist (protrombiini aeg). Seetõttu on soovitatav
verehüübimisnäitajate kontrollimise aegadest hoolikalt kinni pidada.
Vere- või uriinianalüüside andmisel teavitage oma arsti amoksitsilliinravist, kuna teatud uuringute
tulemused võivad muutuda (vt ”Kasutaimine koos teiste ravimitega”).
Suurtes annustes kasutamisel tuleb tagada piisav vedeliku tarbimine, et vähendada amoksitsilliinist
tingitud kristalluuria teket.

Mida peaks veel silmas pidama?
Raske neerufunktsiooni häirega patsientidel (kreatiniini kliirens alla 30 ml/min) tuleb annust vähendada
(vt lõik “Kuidas Amoxicillin-ratiopharm 1000 mg kasutada”).
Kontrollige, kas nimetatud hoiatused kehtivad teie puhul hetkel või on kehtinud varasemal ajal.

Pidage viivitamatult nõu oma arstiga järgmistel juhtudel:


kui teil on kasvõi ühel korral esinenud allergilisi reaktsioone või astmat. Selliste

seisundite korral on ravimiga seotud allergiliste reaktsioonide tekkeoht suurem.

kui teil esineb Pfeifferi tõbi (mononucleosis infectiosa) või lümfoleukeemia, ei tohiks te
amoksitsilliini manustada. Nendel juhtudel esineb sagedamini põletikulisi (erütematoosseid)
nahareaktsioone.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Millised teised ravimid mõjutavad Amoxicillin-ratiopharm 1000 mg toimet:
Amoksitsilliin/teised antibiootikumid ja kemoterapeutikumid
Võimaluse korral ei tohiks Amoxicillin-ratiopharm 1000 mg manustada samaaegselt teiste bakterikasvu
pidurdavate ravimitega (näiteks klooramfenikool, erütromütsiin, sulfoonamiidid või tetratsükliinid), kuna
Amoxicillin-ratiopharm 1000 mg toime võib väheneda.
Amoksitsillin/probenetsiid
Probenetsiidi (podagraravim) samaaegsel manustamisel väheneb amoksitsilliini eritumine neerude kaudu,
mille tulemusena amoksitsilliini sisaldus vereseerumis ja sapis suureneb ja püsib kauem.
Diureetikumid
Diureetikumid kiirendavad amoksitsilliini eritumist organismist, mis vähendab ravimi kontsentratsiooni
veres.
Antatsiidid
Samaaegsel antatsiidide kasutamisel väheneb amoksitsilliini imendumine.

Milliste ravimite toimet mõjutab Amoxicillin-ratiopharm 1000 mg:
Amoksitsilliin/digoksiin
Amoxicillin-ratiopharm 1000 mg ja digoksiini (südamepuudulikkuse vastane ravim) samaaegsel
manustamisel suureneb digoksiini imendumine, millega võib kaasneda digoksiini toime tugevnemine.
Amoksitsilliin/hormonaalsed rasestumisvastased preparaadid (“pillid”)
Harvadel juhtudel võib Amoxicillin-ratiopharm 1000 mg ravi ajal väheneda hormonaalsete
rasestumisvastaste preparaatide (“pillid”) toime. Seetõttu on soovitatav samaaegselt lisaks kasutada
mittehormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid (nt kondoom).

Amoksitsilliin/verehüübimist pidurdavad ravimid
Amoxicillin-ratiopharm 1000 mg samaaegsel kasutamisel verehüübimist pidurdavate ravimitega
(kumariinitüüpi antikoagulandid) võib verejooksu oht suureneda (vt lõik “ Eriline ettevaatus on vajalik
ravimiga Amoxicillin-ratiopharm 1000 mg”).

Amoksitsilliini mõju laboriuuringutesse
Mitteensümaatilisel meetodil glükoosi määramine uriinist võib anda vale-positiivseid tulemusi. Samuti
võivad muutuda tulemused urobilinogeeni määramisel uriinist (vt lõik “ Eriline ettevaatus on vajalik
ravimiga Amoxicillin-ratiopharm 1000 mg”).

Tähelepanu, eelpool kirjeldatud koostoimed kehtivad ka ravimi lühiajalisel kasutamisel!

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud või taimseid ravimeid.

Amoxicillin-ratiopharm 1000 mg kasutamine koos toidu ja joogiga
Amoxicillin-ratiopharm 1000 mg võib manustada koos toiduga. Manustamine söögikorra ajal aeglustab
toimeaine jõudmist vereringesse, kuid imendunud toimeaine kogus ei muutu. Kui Amoxicillin-ratiopharm
1000 mg võtta toidukorra alguses, on võimalik vähendada seedehäirete tekkesagedust.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Amoksitsilliin läbib platsentaarbarjääri. Amoksitsilliini tohib raseduse ajal kasutada ainult kindla
näidustuse esinemisel, kui oodatav kasu ületab võimaliku riski emale ja lootele.

Amoksitsilliin imendub väikestes kogustes rinnapiima. Rinnapiimatoidul oleval imikul võib tekkida
kõhulahtisus või soor.
Seetõttu ei ole soovitatav ravi ajal lapsi rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Amoxicillin-ratiopharm 1000 mg ei tohiks mõjutada autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet. Siiski
võib aeg-ajalt tekkida nõrkus ja unisus, mille korral ei tohi te autot juhtida ega masinate või seadmetega
töötada. Eelmainitud nähtusid on siiski tähendatud ravimi manustamisel koos alkoholiga.

3. Kuidas AMOXICILLIN- RATIOPHARM 1000 MG võtta

KUIDAS AMOXICILLIN-RATIOPHARM 1000 MG KASUTADA

Kasutage Amoxicillin-ratiopharm 1000 mg alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole
milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annustamine
Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi kombineeritud ravi:
1000 mg 2 korda päevas 7 päeva koos omeprasooli ja klaritromütsiiniga või ranitidiinvismuttsitraadi ja
klaritromütsiiniga.
Endokardiidi (südame sisekestapõletiku) vältimine hammaste väljatõmbamise korral südameklapi
proteesiga patsiendil:
Täiskavanutele 3000 mg amoksitsilliini üks tund enne hamba eemaldamist. Seejärel 6 tunni pärast 1500
mg. Lastele 50 mg/kg, seejärel 6 tunni pärast 25 mg/kg, kuid täiskasvanu annust ei tohi ületada.
Arvestades laste kehakaalu, on sobivamad väiksema toimeaine sisaldusega amoksitsilliini preparaadid.
Annused nõrgenenud neerutalitluse korral:.
Kui glomerulaarfiltratsioon on alla 30 ml/min, võib amoksitsilliin organismis kuhjuda. Sellisel juhul tuleb
vähendada annust ja vahel ka manustamise sagedust.
Kui kreatiniini kliirens on 20...30 ml/min, tuleb annust vähendada 2/3-le ja pikendada annustamise
intervalli.

Manustamisviis
Tablette tuleb manustada koos vedelikuga (nt 1 klaasitäis vett). Manustamine koos toiduga ei mõjuta
amoksitsilliini imendumist.
Amoksitsilliinil on toimeainele omane spetsiifiline lõhn, mis võib olla erineva tugevusega, kuid sellel
puudub mõju ravimi toimele.
Raskete mao- ja soolehäirete korral amoksitsilliin suu kaudu ei imendu ja manustada tuleb parenteraalselt.

Kasutamise kestus
Ravi pikkuse määrab arst, arvestades haigust, selle raskusastet ja kulgu.

Kui te kasutate Amoxicillin-ratiopharm 1000 mg rohkem kui ette nähtud
Kui olete võtnud ettenähtust rohkem Amoxicillin-ratiopharm 1000 mg, pidage palun nõu arsti või
apteekriga.
Amoksitsilliin omab väga vähest kahjustavat toimet (toksilisust). Tõsiseid mürgistusjuhte ei ole
kirjeldatud. Ka väga suurte üksikannuste (250 mg/kg) suukaudsel manustamisel ei ole tekkinud ravimiga
seotud mürgistusnähtusid. Väga suurte annuste kasutamisel võivad siiski tekkida iiveldus, oksendamine,
kõhuvalud ja kõhulahtisus.

Kui te unustate Amoxicillin-ratiopharm 1000 mg kasutada
Kui olete ühe ravimiannuse vahele jätnud, siis võtke see nii kiiresti kui võimalik. Kui olete unustanud
manustada rohkem annuseid, peaksite tervise kontrollimiseks pöörduma arsti poole. Nii saab õigeaegselt
kindlaks teha haiguse võimaliku süvenemise.

Kui te lõpetate Amoxicillin-ratiopharm 1000 mg kasutamise
Ravi katkestamisel või enneaegsel lõpetamisel on oht haiguse taaspuhkemiseks, mistõttu pidage esmalt
nõu oma arstiga.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Amoxicillin-ratiopharm 1000 mg põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid
ei teki.

Esinemissagedused on toodud järgmiselt: väga sage (>1/10), sage (>1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (>1/1000
kuni <1/100), harv (>1/10 000 kuni <1/1000) ning väga harv (<1/10 000, sealhulgas üksikjuhud).

Infektsioonid ja infestatsioonid
Pikaajaline või korduv ravi võib põhjustada infektsiooni taasteket (superinfektsiooni) ning ravile
mittealluvate (resistentsete) haigustekitajate või pärmseente vohamist.

Vere ja lümfisüsteemi häired
Valgete vereliblede arvu vähenemine, veritsemise ja protrombiiniaja pikenemine, trombotsütopeeniline
purpura, aneemia (sh hemolüütiline) või müelosupressioon, teised häired (pantsütopeenia,
agranulotsütoos, eosinofiilia, granulotsütopeenia).

Närvisüsteemi häired
Ülierutatus või hajameelsus, ärevus, unetus, segasus, krambid.

Seedetrakti häired
Järgnevad häired on väga sagedad ja annusest sõltuvad: kõhuvalu, iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus,
kõhulahtisus. Esineda võib maitsetundlikkuse muutust, suu limaskestade põletikku ja ägedat
soolepõletikku (pseudomembranoosne koliit, vt lõik 2. “Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga
Amoxicillin-ratiopharm 1000 mg”. Ravi jooksul võib areneda püsiv äge kõhulahtisus, mis võib viidata
võimalikule eluohtlikule soolepõletikule (pseudomembranoosne koliit, hemorraagiline koliit).
Kõhulahtisuse tekkimisel peaksite koheselt ühendust võtma arstiga.
Väga harva võib esineda keele värvumist mustaks.

Hammaste kahjustused
Esineda võib hammaste värvuse muutust (lastel).

Maksa ja sapiteede häired
Maksaensüümide aktiivsuse tõus, maksafunktsiooni kahjustus (sapipais koos või ilma kollatõveta),
hepatiit.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Sagedasti võib tekkida allergilisi nahareaktsioone nagu sügelus, punetus, nõgestõbi koos villide ja kuplade
tekkega (urtikaaria). Lisaks võivad esineda: kuumatundega nahapunetus (sügelus), leetrite taoline sügelus
(makulopapuloosne, morbilliformne eksanteem), pea- ja kaelapiirkonna tursed (nt Quincke’i ödeem),
anafülaktiline šokk, ägedad nahareaktsioonid (eksfoliatiivne dermatiit, Lyell’i sündroom) ja teised
allergilised haigused (seerumi häired, hemolüütiline aneemia, allergiline vaskuliit või nefriit).
Ravimi manustamise järgne kohene nahareaktsioon nõgeslööbe näol viitab tavaliselt tugevale
penitsilliinallergiale ning vajalik on pöörduda arsti poole ja ravi katkestada.

Neerude ja kuseteede häired
Neerupõletik (interstitsiaalne nefriit), äge neerupuudulikkus koos kristalluuria tekkega.

Ettevaatusabinõud
Mõned lõigus “” mainitud kõrvaltoimed võivad olla erijuhtudel ägedad ja
eluohtlikud. Kui sellised nähud ilmnevad ootamatult või eeldatust tugevamalt, võtke koheselt ühendust
oma arstiga.

Pseudomembranoosne koliit
Sellise koliidi vormi kahtlusel katkestab teie arst Amoxicillin-ratiopharm 1000 mg ravi ja vajadusel
rakendab koheselt sobivat ravi. Seedetrakti aktiivsust (peristaltikat) takistavaid preparaate ei tohi kasutada.

Tõsised ägedad ülitundlikkusreaktsioonid (nt anafülaktiline šokk)
Selle erakorralise juhtumi puhul tuleb Amoxicillin-ratiopharm 1000 mg ravi koheselt katkestada ja
rakendada vastavalt tavapäraseid erakorralisi võtteid erakorralise meditsiini arsti poolt.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles
infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas AMOXICILLIN- RATIOPHARM 1000 MG säilitada

KUIDAS AMOXICILLIN-RATIOPHARM 1000 MG SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 ºC, originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage Amoxicillin-ratiopharm 1000 mg pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kaks
esimest numbrit tähistavad kuud ja neli viimast aastat. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt,
kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Amocixillin-ratiopharm 1000 mg sisaldab

Toimeaine on amoksitsilliin. Üks tablett sisaldab 1148 mg amoksitsilliintrihüdraati, mis vastab 1000 mg
amoksitsilliinile.
Abiained on: Titaandioksiid (E171), magneesiumstearaat, talk, naatriumtärklisglükollaat, tüüp A,
povidoon, mikrokristalne tselluloos, metüülhüdroksüpropüültselluloos.

Kuidas Amoxicillin-ratiopharm 1000 mg välja näeb ja pakendi sisu

Amoxicillin-ratiopharm 1000 mg on valge kuni peaaegu valge värvusega ovaalsed kaksikkumerad keskelt
poolitusjoonega õhukese polümeerikattega tabletid.
Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti
võrdseteks annusteks jagamiseks.

PVC/PVDC blister, mis sisaldab 10 õhukese polümeerikattega tabletti.
PVC/PVDC blister, mis sisaldab 20 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:
ratiopharm GmbH,
Graf-Arco-Strasse 3,
89079 Ulm,
Saksamaa

Tootja:
Merckle GmbH,
Ludwig-Merckle-Strasse 3,
89143 Blaubeuren,
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindaja Eestis:
ratiopharm,
Lõõtsa 8,
11415 Tallinn,
Tel: +372 661 0801

Infoleht on viimati kooskõlastatud veebruaris 2011Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Amoxicillin-ratiopharm 1000 mg, õhukese polümeerikattega tabletid
Amoxicillin-ratiopharm 750 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Amoxicillin-ratiopharm 1000 mg
Üks tablett sisaldab 1148 mg amoksitsilliintrihüdraati, mis vastab 1000 mg amoksitsilliinile.
Amoxicillin-ratiopharm 750 mg
Üks tablett sisaldab 861 mg amoksitsilliintrihüdraati, mis vastab 750 mg amoksitsilliinile.
INN. Amoxicillinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tabletid.
Amoxicillin-ratiopharm 750 mg on valge kuni peaaegu valge värvusega ovaalsed kaksikkumerad
keskel poolitusjoonega õhukese polümeerikattega tabletid.

Amoxicillin-ratiopharm 1000 mg on valge kuni peaaegu valge värvusega ovaalsed kaksikkumerad
keskel poolitusjoonega õhukese polümeerikattega tabletid.

Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti
võrdseteks annusteks jagamiseks.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Amoksitsilliinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonid: Helicobacter pylori
infektsiooniga seotud peptilise haavandi kombineeritud ravi.
Eendokardiidi profülaktika.

Antimikroobsete ravimite määramisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke kehtivaid juhiseid.

Kliiniliselt oluline toimespekter: Streptococcus (välja arvatud penitsilliinresistentne Streptococcus
pneumoniae), Helicobacter pylori.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi kombineeritud ravi:
1000 mg 2 korda ööpäevas 7 päeva koos omeprasooli ja klaritromütsiiniga või ranitidiinvismuttsitraadi
ja klaritromütsiiniga.

Endokardiidi (südame sisekestapõletiku) vältimine hammaste väljatõmbamise korral südameklapi
proteesiga patsiendil:
Täiskavanutele 3000 mg amoksitsilliini üks tund enne hamba eemaldamist. Seejärel 6 tunni pärast
1500 mg. Lastele 50 mg/kg, seejärel 6 tunni pärast 25 mg/kg, kuid täiskasvanu annust ei tohi ületada.
Arvestades laste kehakaalu, on sobivamad väiksema toimeaine sisaldusega amoksitsilliini preparaadid.

Annused nõrgenenud neerutalitluse korral:
Kui glomerulaarfiltratsioon on alla 30 ml/min, võib amoksitsilliin organismis kuhjuda. Sellisel juhul
tuleb vähendada annust ja vahel ka manustamise sagedust.
Kui kreatiniini kliirens on 20...30 ml/min, tuleb annust vähendada 2/3 võrra ja pikendada
annustamisintervalli.

NB! Tablette tuleb manustada koos vedelikuga (nt 1 klaasitäis vett). Manustamine koos toiduga ei
mõjuta amoksitsilliini imendumist.
Amoksitsilliinil on toimeainele omane spetsiifiline lõhn, mis võib olla erineva tugevusega ning millel
puudub mõju ravimi toimele.
Raskete mao- ja soolehäirete korral amoksitsilliin suu kaudu ei imendu ja manustada tuleb
parenteraalselt.

4.3. Vastunäidustused

Anafülaktilise šoki ohu tõttu ei tohi amoksitsilliini manustada patsientidele, kellel on tuvastatud
penitsilliiniallergia. Võib tekkida ristuv allergia teiste beeta-laktaamantibiootikumidega. Ravimit ei
tohi tarvitada ka ülitundlikkuse korral ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.
Eriti ettevaatlik tuleb olla amoksitsilliini kasutamisel allergia- ja astmahaigetel.
Viirusinfektsioone, eriti infektsioosset mononukleoosi põdevad patsiendid, samuti lümfoleukeemiaga
patsientidel ei tohi ravida samaaegseid bakteriaalseid infektsioone amoksitsilliiniga, kuna on oht
erütematoossete nahareaktsioonide tekkeks.
Raskete seedehäirete korral, kui esineb ka oksendamist ja kõhulahtisust, ei tohiks amoksitsilliini
kasutada, kuna ei ole garanteeritud piisav imendumine (sel juhul on soovitatav parenteraalne ravi).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ravimi pikaajalisel kasutamisel on oht resistentsete haigustekitajate või pärmseente ülekasvuks.
Raske ja püsiva kõhulahtisuse esinemisel tuleb arvestada antibiootikumi kasutamisest tingitud
pseudomembranoosse koliidi võimalusega (sümptomid: verekiududega limane vesivedel väljaheide,
tuim difuusne kuni koolikutaoline kõhuvalu, palavik ja harva tenesmid). See seisund võib olla
eluohtlik. Pseudomembranoosse koliidi tekkimisel tuleb Amoxicillin-ratiopharm 1000 mg tablettide
kasutamine viivitamatult lõpetada ning määrata tekitaja-spetsiifiline ravi. Vastunäidustatud on
ravimid, mis inhibeerivad soole peristaltikat.

Suurte annuste pikaajalisel manustamisel on soovitatav jälgida maksafunktsiooni.

Suurtes annustes kasutamisel tuleb tagada piisav vedeliku tarbimine ja diurees, et vähendada
amoksitsilliinist tingitud kristalluuria teket.

Neerufunktsiooni languse korral tuleb annuseid kohandada (vt lõik 4.2).

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Teised antibiootikumid või kemoterapeutikumid
Amoksitsilliini ei tohi kombineerida teiste bakteriostaatilise toimega antibiootikumide või
kemoterapeutikumidega - nagu tetratsükliin, erütromütsiin, sulfoonamiidid või klooramfenikool, -kuna on võimalik antagonistlik toime.

Probenetsiid
Samaaegne probenetsiidi manustamine pärsib amoksitsilliini eritumist neerude kaudu, suurendades
selle kontsentratsiooni seerumis ja sapis.

Diureetikumid
Diureetikumid kiirendavad amoksitsilliini eritumist organismist, mis vähendab ravimi
kontsentratsiooni veres.

Digoksiin
Amoksitsilliiniravi ajal manustatava digoksiini imendumine võib suureneda.

Verehüübimist takistavad ravimid
Verehüübimist takistavate ravimite (kumariini derivaadid) samaaegsel manustamisel võib veritsusaeg
pikeneda.

Amoksitsilliin/hormonaalsed kontratseptiivid
Amoksitsilliinravi korral võib harvadel juhtudel küsitavaks muutuda hormonaalsete kontratseptiivide
(“pillid”) toime. Seetõttu soovitatakse täiendavalt kasutada mittehormonaalseid rasestumisvastaseid
vahendeid.

Allopurinool
Allopurinooli samaaegne kasutamine võib suurendada nahareaktsioonide tekkeohtu. Eksanteemide
tekkesageduse tõusu põhjused selle koostoime tõttu ei ole veel selged.

Antatsiidid
Samaaegsel antatsiidide kasutamisel väheneb amoksitsilliini imendumine.

Mõju laboratoorsetele uuringutele
Mitte-ensümaatiline meetod uriini suhkrusisalduse määramiseks võib anda vale-positiivse tulemuse.
Samuti võib häiritud olla urobilinogeeni määramine.

Märkus.
Kõhulahtisus võib vähendada teiste ravimite imendumist ning seega ka nende toimet.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Amoksitsilliini loodet kahjustava toime kohta andmed puuduvad. Loomuuringud ei ole samuti
näidanud loodet kahjustavat toimet. Amoksitsilliini kontsentratsioon loote plasmas on 25...30% ema
plasmakontsentratsioonist. Ravim kumuleerub lootevees. Kuigi tänaseni ei ole teada ühtegi
amoksitsilliini loodet kahjustavat toimet, tohib kindla näidustuste esinemisel ravimit kasutada (vt lõik
5.3) vaid juhul, kui oodatav kasu ületab võimaliku riski emale ja lootele.

Amoksitsilliin eritub rinnapiima (10% plasmakontsentratsiooonist). Seetõttu võivad imikul esineda
kõhulahtisus ja suu limaskestade kandidoos ning võib tekkida sensibilisatsioon. Seetõttu
amoksitsilliinravi ajal ei ole soovitatav l rinnaga toitmine.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Amoxicillin-ratiopharm 1000 mg ei tohiks mõjutada autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.
Siiski võib aeg-ajalt tekkida nõrkus ja unisus, mille korral ei tohi te autot juhtida ega masinate või
seadmetega töötada. Eelmainitud nähtusid on siiski täheldatud ravimi manustamisel koos alkoholiga
(vt lõik 4.8).

4.8. Kõrvaltoimed

Selles lõigus on kõrvaltoimed määratletud järgmiselt:
Väga sage: >1/10
Sage: >1/100 kuni <1/10
Aeg-ajalt: >1/1000 kuni <1/100
Harv: >1/10 000 kuni <1/1000
Väga harv: <1/10 000
Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Infektsioonid ja infestatsioonid
Pikaajaline ja/või korduv kasutamine võib viia superinfektsioonide või resistentsete seente/bakterite
ülekasvuni.

Vere ja lümfisüsteemi häired
Leukopeenia, trombotsütopeenia, veritsus- ja protrombiiniaja pikenemine, trombotsütopeeniline
purpur, (hemolüütiline) aneemia või müelosupressioon, pantsütopeenia, agranulotsütoos, eosinofiilia,
granulotsütopeenia.

Närvisüsteemi häired
Ülierutuvus või hajameelsus, ärevus, unetus, segasus, krambid.

Seedetrakti häired
Seedetrakti häired on väga sagedased ja annusest sõltuvad: kõhuvalu, iiveldus, oksendamine,
kõhukinnisus, pehme väljaheide, kõhulahtisus. Esineda võib maitsetundlikkuse muutust ja suu
limaskestade põletikku, pseudomembranoosset koliiti, hemorraagilist koliiti.
Võib ilmneda hammaste värvuse pindmine muutus lastel (vt lõik 4.4.)
Väga harv: võib esineda keele värvumist mustaks (karuskeel).

Maksa ja sapiteede häired
Maksaensüümide aktiivsuse tõus, maksafunktsiooni kahjustus (kolestaas koos või ilma ikteruseta),
hepatiit.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Sage: allergilised nahareaktsioonid nagu eksanteem, pruuritus, makulopapuloosne, morbilliformne
eksanteem.
Urtikaaria kohene teke viitab allergiale penitsilliini suhtes ning ravi tuleb seetõttu katkestada.

Immuunsüsteemi häired
Harv: anafülaktiline reaktsioon (nt Quinke’i ödeem), anafülaktiline šokk (vt lõik 4.4), allergiline
vaskuliit või nefriit, eksfoliatiivne dermatiit, Lyell’i sündroom, ravimpalavik, eosinofiilia,
angioneurootiline ödeem, kõriturse.

Neerude ja kuseteede häired
Neerupõletik (interstitsiaalne nefriit), äge neerupuudulikkus koos kristalluuria tekkega.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist.
See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse
teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamise sümptomid:
Amoksitsilliin ei ole üldiselt toksiline. Ka pikaajalise ravi puhul ei esine spetsiifilisi toksilisi
kõrvaltoimeid. Amoksitsilliin on väga laia terapeutilise spektriga. Nagu teistegi penitsiliinide puhul, ei
ole ka amoksitsilliini mitmekordsete terapeutiliste annuste ühekordne suukaudne manustamine
akuutselt toksiline.

Teatud riskifaktorite kokkusattumisel ja väga suurte annuste intravenoosse manustamise korral võivad
tekkida kesknärvisüsteemi erutus, kloonilised lihaskrambid ja krambihood, nagu ka teiste
penitsilliinide puhul. Patsientidel, kellel esinevad rasked neerutalitluse häired, epilepsia või meningiit,
on nende soovimatute mõjude esinemise risk suurenenud. Neid toimeid on täheldatud üksikjuhtudel ja
ainult pärast ravimi intravennoosset manustamist.

Üleannustamise ravi:
• Mürgistuse ravi:
Krampide esinemisel on soovitatav kasutada diasepaami. Anafülaktiliste reaktsioonide puhul
rakendada tavalisi esmaabivõtteid, võimalikult šoki esimeste tunnuste ilmnemisel (vt allpool).
Amoksitsilliin on hemodialüüsitav.

• Esmaabivõtted anafülaktiliste reaktsioonide (šokk) puhul:
Esimeste tunnuste (higistamine, iiveldus, tsüanoos) ilmnemisel tagada juurdepääs veenidele.

Lisaks tavaliselt kasutatavatele esmaabimeetmetele:

Asetada jalad kõrgemale kui pea ja ülakeha;
Vabastada hingamisteed.

Medikamentoossed esmaabimeetmed:
- Adrenaliini intravenoosne manustamine: 1 ml adrenaliinilahus lahjendada (1:1000) 10 ml või
kasutada adrenaliini valmis süstelahust (1:10 000). Sellest süstitakse aeglaselt esmalt 1 ml (= 0,1 mg
adrenaliini), kontrollides pulssi ja vererõhku (ettevaatust: südame rütmihäired!). Adrenaliini
manustamist võib korrata.
- Antihistamiinikumid
- veremahu asendamine intravenoosselt (nt plasmaasendaja, inimalbumiin, täiselektrolüütlahus);
- järgnevalt glükokortikosteroidide intravenoosne manustamine (nt 250…1000 mg prednisolooni (või
ekvivalentne annus mõnda derivaati). Glükokortikosteroidi manustamist võib korrata.

Kaaluda järgmiste meetmete rakendamist: kunstlik hingamine, hapniku inhalatsioon, kaltsiumi
manustamine.

Adrenaliini ja glükokortikosteroidi annuseid tuleb laste puhul vähendada vastavalt vanusele ja
kehakaalule. Jälgida patsiente hoolikalt!

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: antibiootikum, laia toimespektriga penitsilliinid,
ATC-kood: J01CA04

Amoksitsilliin on poolsünteetiline bensüülpenitsilliin (p-hüdroksüampitsilliin), mis toimib
bakteritsiidselt (sarnaselt teistele penitsilliinidele ja tsefalosporiinidele), pärssides paljunemisfaasis
oleva mikroobiraku seina sünteesi.
Amoksitsilliini toimespekter hõlmab gram-positiivseid ja gram-negatiivseid baktereid. Resistentsus
suureneb eriti gram-negatiivsete tekitajate puhul. Ampitsilliiniga esineb täielik ristuv resistentsus.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Amoksitsilliin on happekindel ning imendub suukaudsel manustamisel oluliselt paremini kui
ampitsilliin. Biosaadavus suukaudsel manustamisel on 72...94%. Ravimi manustamine koos söögiga ei
vähenda imendumist, küll aga selle kiirust. Imendumine sõltub annusest, s.t puudub lineaarne
korrelatsioon annuse suuruse ja plasmakontsentratsiooni vahel.

Ühekordse annuse 500 mg või 3000 mg annuse suukaudsel manustamisel saabub 1 tunni pärast
maksimaalne kontsentratsioon plasmas 9...14 ml/l või 37 mg/l umbes 1 tunni pärast. Ühekordse 500
mg annuse intramuskulaarse manustamise puhul mõõdeti 1 tunni pärast plasmakontsentratsiooniks 14
mg/l. Amoksitsilliin tungib hästi kudedesse, läbib platsentaarbarjääri ning eritub vähesel määral ka
rinnapiima. Amoksitsilliin penetreerub läbi põletikuliste ajukelmete liikvorisse. Jaotusruumala on
umbes 0,3...0,4 l/kg ja seonduvus plasmavalkudega umbes 17...20%.

Amoksitsilliin eritub valdavalt renaalselt (52±15% annusest muutumatul kujul 7 tunni jooksul), väga
vähesel määral ka biliaarselt. Umbes 10...30% suukaudsest annusest eritub metaboliitidena. Totaalne
kliirens on umbes 250...370 ml/min. Poolestusaeg plasmas normaalse neerufunktsiooni korral on
umbes 1 tund (0,9...1,2 h), kreatiniini kliirensi 10...30 ml/min puhul umbes 6 tundi ja anuuria korral
10...15 tundi.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Äge toksilisus.
Ägeda toksilisuse uuringud ei ole näidanud erilist tundlikkust.
Krooniline toksilisus.
Kroonilise toksilisuse uuringud ei ole andnud viiteid amoksitsilliini manustamise toimel tekkinud
biokeemiliste, hematoloogiliste või histoloogiliste muutuste kohta.
Mutageenne ja kantserogeenne potentsiaal.
In vitro ja in vivo uuringud ei ole andnud viiteid mutageense toime kohta.
Pikaajalised uuringud loomadel kantserogeense potentsiaali suhtes puuduvad.
Reproduktsioonitoksilisus.
Uuringute käigus rottide ja hiirtega ei tuvastatud annuste puhul kuni 1000 mg/kg kehakaalu kohta
ööpäevas mingit mõju tiinusele ega ka embrüonaalseid efekte või väärarenguid. Annuste puhul 200
või 500 mg/kehakaalu kg kohta ööpäevas söödaga looteperioodis ja laktatsiooni ajal oli disponeeritud
rottide sünnikaal oluliselt väiksem kui kontrollgrupis. Väärarenguid ja teisi anomaaliaid ei tuvastatud.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Amoxicillin-ratiopharm 1000 mg:
Titaandioksiid (E171), magneesiumstearaat, talk, naatriumtärklisglükollaat, tüüp A, povidoon,
mikrokristalne tselluloos, metüülhüdroksüpropüültselluloos.
Amoxicillin-ratiopharm 750 mg:
Titaandioksiid (E171), magneesiumstearaat, talk, naatriumtärklisglükollaat, povidoon, mikrokristalne
tselluloos, hüpromelloos.

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

4 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25 °C, originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

PVC/PVDC blister, mis sisaldab 10 õhukese polümeerikattega tabletti.
PVC/PVDC blister, mis sisaldab 20 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

.

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

ratiopharm GmbH,
Graf-Acro-Str. 3,
89079 Ulm,
Saksamaa

8. Müügiloa number

()

Amoxicillin-ratiopharm 1000 mg: 057494
Amoxicillin-ratiopharm 750 mg: 000792

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Amoxicillin-ratiopharm 1000 mg: 17.12.1999/24.02.2011
Amoxicillin-ratiopharm 750 mg: 09.04.2004/28.02.2014

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud veebruaris 2014