AMBROXOL SANDOZ 30MG

Toimeained: ambroksool

Ravimi vorm: tablett

Ravimi tugevus: 30mg 20TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on AMBROXOL SANDOZ 30MG ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Ambroxol Sandoz ja milleks seda kasutatakse

Ambroksool on broomheksiini aktiivne N-desmetüleeritud metaboliit, millel on sekretolüütilised ja
sekretomotoorsed toimed. Ambroksooli toimel muutub lima vedelamaks ja seda on kergem välja
köhida.
Ambroxol Sandoz't kasutatakse rögalahtistina kopsu ja bronhide haigustega kaasneva produktiivse
köha korral.

2. Mida on vaja teada enne AMBROXOL SANDOZ 30MG võtmist

Mida on vaja teada enne Ambroxol Sandoz võtmist

Ärge võtke Ambroxol Sandoz't:
kui te olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes
- allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
- kui teil on bronhide motoorse aktiivsuse häire suure koguse sekreedi eritumisega (limapaisu
tekkimise oht)
kui teil on neerufunktsiooni kahjustus
- kui teil on raske maksahaigus
- kui teil on kalduvus seedetrakti haavandiliste haiguste tekkeks
- kasutamine alla 2 aastastel lastel (kasutada Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml siirupit või arsti
- järelevalve all)
toimeaine suure sisalduse tõttu ei tohi Ambroxol Sandoz 30 mg tablette manustada alla 6 aasta
- vanustele lastele
kui te märkate, et teil tekivad naha või limaskestade kahjustused, peate kohe lõpetama
- Ambroxol Sandoz'e kasutamise, sest väga harva on ambroksoolravi ajal tekkinud rasked
nahakahjustused:
• Stevens-Johnsoni sündroom - haigus, mille korral tekib kõrge palavik ning nahk ja limaskestad
kattuvad villilise lööbega.

• Toksiline epidermaalne nekrolüüs - tuntud kui „põletatud naha sündroom“. Seda iseloomustab
ulatuslik villiline nahalööve, mis sarnaneb põletusega.

Muud ravimid ja Ambroxol Sandoz
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud võtnud või kavatsete
kasutada mis tahes muid ravimeid.
Kliiniliselt oluliste ebasoodsate koostoimete kohta teiste ravimitega teave puudub.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle
ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Rasedus
Ambroksoolvesinikkloriid läbib platsentaarbarjääri. Ravimi kasutamisel raseduse ajal tuleb järgida
tavalisi ettevaatusabinõusid. Selle ravimi kasutamine ei ole soovitatav eeskätt esimese trimestri
jooksul.
Imetamine
Ambroksoolvesinikkloriid eritub rinnapiima. Kuigi ebasoodsat toimet rinnaga toidetavale imikule ei
ole oodata, pole imetavatel emadel ambroksooli soovitatav kasutada.


Ambroxol Sandoz 30 mg tabletid sisaldavad abiainena laktoosi ja siirup sisaldab abiainena
sorbitooli ning naatriumdisulfitit.
Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist
konsulteerima arstiga.
Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml siirup sisaldab abiainena naatriumdisulfitit, mis võib harva tekitada
raskeid ülitundlikkusreaktsioone ja bronhospasmi.

3. Kuidas AMBROXOL SANDOZ 30MG võtta

Kuidas Ambroxol Sandozʼt võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Kui arst ei ole teisiti määranud, soovitatakse järgmisi annuseid:

Ambroxol Sandoz 30 mg tabletid
Täiskasvanud ja üle 12 aasta vanused lapsed
Esimesel 2...3 päeval manustada 1 tablett 3 korda ööpäevas (90 mg ööpäevas), seejärel 1 tablett kaks
korda ööpäevas (60 mg ööpäevas).

6...12-aastased lapsed
½ tabletti 2...3 korda ööpäevas (30...45 mg ööpäevas)

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml siirup
Täiskasvanud ja üle 12 aasta vanused lapsed
Esimesel 2...3 päeval manustada 2 mõõtlusikatäit (10 ml) suukaudset lahust 2...3 korda ööpäevas
(60...90 mg ööpäevas), seejärel 2 mõõtlusikatäit (10 ml) suukaudset lahust kaks korda ööpäevas (60
mg ööpäevas)

6...12-aastased lapsed
Üks mõõtlusikatäis (5 ml) suukaudset lahust 2...3 korda ööpäevas (30...45 mg ööpäevas).

2...5-aastased lapsed
½ mõõtlusikatäit (2,5 ml) suukaudset lahust 3 korda ööpäevas (22,5 mg ööpäevas).

Alla 2 aasta vanused lapsed
½ mõõtlusikatäit (2,5 ml) suukaudset lahust kaks korda ööpäevas (15 mg)


Nõuanne diabeetikutele
Ambroxol Sandoz 30 mg tabletid
Üks tablett sisaldab süsivesikuid alla 0,01 leivaühiku.

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml siirup
Üks mõõtlusikatäis (vastavalt 5 ml suukaudset lahust) sisaldab 1,75 g sorbitooli, mis vastab
süsivesikute 0,15 leivaühikule.

Manustamise viis ja kestus
Ambroxol Sandoz 30 mg tabletid
Tablette tuleb manustada pärast sööki, närimata, koos rohke vedelikuga (nt vee, tee või mahlaga).

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml siirup
Suukaudset lahust (siirupit) tuleb manustada pärast sööki mõõtlusika abil.

Pakend sisaldab 2,5 ja 1,25 ml märgistusega mõõtlusikat.

Manustamise kestus määratakse individuaalselt, vastavalt näidustusele ja haiguse kulule.

Ilma arsti konsultatsioonita ei tohi ambroksooli kasutada üle 4...5 päeva.

Märkus
Vedeliku sissevõtmine soodustab ambroksooli sekretolüütilist toimet.

Kui teil on tunne, et Ambroxol Sandoz’e toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Kui te kasutate Ambroxol Sandoz’t rohkem kui ette nähtud
Siiani ei ole inimestel spetsiifilistest üleannustamise sümptomitest teatatud.
Juhusliku üleannustamise ja/või ravimi vale kasutamise korral võivad tekkida lõigus 4 loetletud
kõrvaltoimed.
Üleannustamissümptomite ilmnemisel konsulteerige arstiga

Kui te unustate Ambroxol Sandoz’t võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võimalike kõrvaltoimete esinemissagedused on järgmised:
Väga sage: esineb rohkem kui 1-l kasutajal 10-st
Sage: esineb vähem kui 1-l kasutajal 10-st, kuid rohkem kui 1-l kasutajal 100-st
Aeg-ajalt: esineb vähem kui 1-l kasutajal 100-st, kuid rohkem kui 1-l kasutajal 1000-st
Harv: esineb vähem kui 1-l kasutajal 1000-st, kuid rohkem kui 1-l kasutajal 10000-st
Väga harv: esineb vähem kui 1-l kasutajal 10000-st
Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Immuunsüsteemi häired, naha ja nahaaluskoe kahjustused:
Harv: lööve, nõgestõbi
Teadmata: anafülaktilised reaktsioonid, sh anafülaktiline šokk, nahaturse, kihelus ja muu ülitundlikkus


Seedetrakti häired
Sage: iiveldus
Aeg-ajalt: oksendamine, kõhulahtisus, seedehäire ja kõhuvalu

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml siirupi korral lisaks
Närvisüsteemi häired
Sage: maitsehäired

Seedetrakti häired ning respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Sage: suuõõne ja neelu nõrgenenud tundlikkus
Aeg-ajalt: suu kuivus
Teadmata: kurgu kuivus

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas AMBROXOL SANDOZ 30MG säilitada

Kuidas Ambroxol Sandozʼt säilitada

Ambroxol Sandoz 30 mg tabletid:
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml siirup:
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Pärast esmast avamist kõlblikkusaeg 12 kuud.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab
selle kuu viimasele päevale.
Rge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejätmete hulka . Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Ambroxol Sandoz sisaldab
- Toimeaine on ambroksool.
Ambroxol Sandoz 30 mg tabletid
Üks tablett sisaldab 30 mg ambroksoolvesinikkloriidi.

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml
1 ml siirupit sisaldab 3 mg ambroksoolvesinikkloriidi.

- Teised abiained:
Ambroxol Sandoz 30 mg tabletid
Kaltsiumvesinikfosfaat, laktoos, magneesiumstearaat, maisitärklis, polü(O-karboksümetüül)
naatriumtärklis, ränidioksiid

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml siirup
Bensoehape, sidrunhape, glütserool, naatriumtsüklamaat, naatriumhüdroksiid, naatriumdisulfit,
polüvidoon, sorbitool, destilleeritud vesi, aroomiained


Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja:
Sandoz d.d.
Verovškova 57
1000 Ljubljana
Sloveenia

Tootjad:
Ambroxol Sandoz 30 mg, tabletid

Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke-Allee 1
D-39179 Barleben
Saksamaa

LEK S. A.,
Ul. Podlipie 16
95-010 Strykow
Poola

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml, siirup:

Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke-Allee 1
D-39179 Barleben
Saksamaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Sandoz d.d. Eesti filiaal
Pärnu mnt 105
11312 Tallinn
Tel +372 6652400

Infoleht on viimati kooskõlastatud juulis 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Ambroxol Sandoz 30 mg, tabletid
Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml, siirup

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Ambroxol Sandoz 30 mg
Üks tablett sisaldab 30 mg ambroksoolvesinikkloriidi.

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml
1 ml siirupit sisaldab 3 mg ambroksoolvesinikkloriidi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Tablett: valge ümmargune lame kaldserva ja ühepoolse poolitusjoonega tablett.

Siirup: selge või peaaegu selge värvitu kuni helekollakas vedelik.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Röga lahtistamine produktiivse köhaga kulgevate ägedate ja krooniliste bronhopulmonaalsete haiguste
korral.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Ambroxol Sandoz 30 mg tabletid
Täiskasvanud ja üle 12 aasta vanused lapsed
Esimesel 2...3 päeval manustada 1 tablett 3 korda ööpäevas (90 mg ööpäevas), seejärel 1 tablett kaks
korda ööpäevas (60 mg ööpäevas).

6...12-aastased lapsed
½ tabletti 2...3 korda ööpäevas (30...45 mg ööpäevas)

Alla 6-aastased lapsed
Toimeaine suure sisalduse tõttu ei tohi tablette manustada alla 6-aastastele lastele.

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml siirup
Täiskasvanud ja üle 12 aasta vanused lapsed
Esimesel 2...3 päeval manustada 2 mõõtlusikatäit (10 ml) suukaudset lahust 2...3 korda ööpäevas
(60...90 mg ööpäevas), seejärel 2 mõõtlusikatäit (10 ml) suukaudset lahust kaks korda ööpäevas (60
mg ööpäevas)

6...12-aastased lapsed
Üks mõõtlusikatäis (5 ml) suukaudset lahust 2...3 korda ööpäevas (30...45 mg ööpäevas).

2...5-aastased lapsed
½ mõõtlusikatäit (2,5 ml) suukaudset lahust 3 korda ööpäevas (22,5 mg ööpäevas).

Alla 2 aasta vanused lapsed
½ mõõtlusikatäit (2,5 ml) suukaudset lahust kaks korda ööpäevas (15 mg)

Neeru- ja maksakahjustus
Vt lõik 4.4

Manustamisviis ja kestus
Ambroxol Sandoz 30 mg
Tablette tuleb manustada pärast sööki, närimata, koos rohke vedelikuga (nt. vee, tee või mahlaga).

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml
Suukaudset lahust (siirupit) tuleb manustada pärast sööki mõõtlusika abil.

Pakend sisaldab 2,5 ja 1,25 ml märgistusega mõõtlusikat.

Manustamise kestus määratakse individuaalselt, vastavalt näidustusele ja haiguse kulule.

Ilma arsti konsultatsioonita ei tohi ambroksooli kasutada üle 4...5 päeva.

Nõuanne diabeetikutele
Ambroxol Sandoz 30 mg tabletid
Üks tablett sisaldab süsivesikuid alla 0,01 leivaühiku.

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml siirup
Üks mõõtlusikatäis (vastavalt 5 ml suukaudset lahust) sisaldab 1,75 g sorbitooli, mis vastab
süsivesikute 0,15 leivaühikule.

Märkus
Vedeliku sissevõtmine soodustab ambroksooli sekretolüütilist toimet.

4.3. Vastunäidustused

Ravimit ei tohi kasutada patsientidel, kellel on ülitundlikkus ambroksoolvesinikkloriidi või lõigus 6.1
loetletud mis tahes abiaine suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Väga harva on teatatud raskete nahakahjustuste, nagu Stevensi-Johnsoni sündroom ja toksiline
epidermaalne nekrolüüs (TEN), samaaegsest esinemisest rögalahtistite, nt ambroksooli
manustamisega. Enamasti on need seletatavad patsiendi põhihaiguse raskusastme ja/või kaasuva
raviga. Lisaks sellele võivad patsiendil Stevensi-Johnsoni sündroomi või TEN-i algfaasis esineda
mittespetsiifilised gripilaadsed eelnähud, nagu palavik, valud kehas, nohu, köha ja kurguvalu. Nende
mittespetsiifiliste gripilaadsete eelnähtude tõttu on võimalik, et eksikombel alustatakse
sümptomaatilist ravi köha ja külmetuse ravimitega. Seetõttu tuleb uute naha või limaskestade
kahjustuste esinemisel kohe pöörduda arsti poole ja katkestada ettevaatusabinõuna ravi
ambroksoolvesinikkloriidiga.

Neerufunktsiooni kahjustuse või raske hepatopaatia esinemisel võib ambroksooli kasutada üksnes
pärast arstiga konsulteerimist. Nagu teiste ravimite puhul, kus maksa metabolismile järgneb eritumine
neerude kaudu, võib raske neerupuudulikkuse korral oodata maksas moodustunud ambroksooli
metaboliitide kumuleerumist.

Ambroxol Sandoz 30 mg tabletid sisaldavad laktoosi. Harvaesineva päriliku fruktoositalumatuse,
galaktoositalumatuse, galaktoseemia või glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooniga patsiendid ei tohi
seda ravimit kasutada.

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml siirup sisaldab sorbitooli. Päriliku fruktoositalumatusega patsiendid ei
tohi seda ravimit kasutada.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kliiniliselt oluliste ebasoodsate koostoimete kohta teiste ravimitega teave puudub.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Ambroksoolvesinikkloriid läbib platsentaarbarjääri. Loomkatsetes ei ole ilmnenud otsest ega kaudset
kahjulikku toimet tiinusele, embrüo/loote arengule, sünnitusele ega postnataalsele arengule.

Ulatuslik kliiniline kogemus kasutamisel pärast 28. rasedusnädalat kinnitab, et kahjulikud toimed
lootele puuduvad.

Sellele vaatamata tuleb ravimite kasutamisel raseduse ajal järgida tavalisi ettevaatusabinõusid.

Ambroksooli ei ole soovitatav kasutada raseduse esimesel trimestril.

Ambroksoolvesinikkloriid eritub rinnapiima.

Kuigi ebasoodsat toimet rinnapiima saavale imikule ei ole oodata, siis imetavatel emadel ei ole
ambroksooli kasutamine soovitatav.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Puuduvad tõendid toime kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.
Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed on esitatud MedDRA -organsüsteemi klasside kaupa kasutades MedDRA
esinemissageduse klassifikatsiooni: väga sage (≥1/10); sage (≥1/100, <1/10); aeg-ajalt (≥1/1000,
<1/100); harv (≥1/10000, <1/1000); väga harv (<1/10000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate
andmete alusel).

Immuunsüsteemi häired, naha ja nahaaluskoe kahjustused
Harv: lööve, nõgeslööve
Teadmata: anafülaktilised reaktsioonid, sealhulgas anafülaktiline šokk, angioödeem, sügelus ja muu
ülitundlikkus

Seedetrakti häired
Sage: iiveldus
Aeg-ajalt: oksendamine, kõhulahtisus, seedehäired ja valu ülakõhus

Ambroxol siirupi kasutamisel on lisaks täheldatud järgmisi kõrvaltoimeid:

Närvisüsteemi häired
Sage: düsgeusia (nt maitsetundlikkuse muutused)

Seedetrakti häired ning respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Sage: suuõõne ja neelu vähene tundlikkus
Aeg-ajalt: suu kuivus
Teadmata: kurgu kuivus

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Siiani ei ole inimestel spetsiifilistest üleannustamise sümptomitest teatatud.

Juhusliku üleannustamise ja/või ravimi vale kasutamise teadete alusel on täheldatud sümptomid
kooskõlas ambroksooli teadaolevate kõrvaltoimetega soovitatavate annuste puhul ja need võivad
vajada sümptomaatilist ravi.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Mukolüütilised ained; ATC-kood. R05CB06

Ambroksool on broomheksiini aktiivne N-desmetüleeritud metaboliit. Ehkki tema toimemehhanism ei
ole veel lõplikult selge, on mitmes uuringus leitud ambroksooli sekretolüütiline ja sekretomotoorne
toime. Loommudelites suurendab ambroksool seroosse bronhiaaleritise osakaalu. Lima eemaldamine
paraneb eritise viskoossuse vähenemise ning ripsepiteeli aktiivsuse suurenemise tõttu. Lisaks on
ambroksooli manustamise järgselt täheldatud surfaktandi sünteesi ja sekretsiooni suurenemist
(“surfaktandi aktivatsiooni”).

Pärast suukaudset manustamist saabub toime keskmiselt 30 minuti möödudes ning kestab 6...12 tundi,
olenevalt üksikannuse tugevusest.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Ambroksool imendub pärast suukaudset manustamist kiiresti ning maksimaalne plasma
kontsentratsioon saabub 1...3 tunni pärast.

Jaotumine
Esmase maksapassaaži tõttu on ambroksooli biosaadavus 70...80%.
Plasmavalkudega seonduvus on ligikaudu 85% (80...90%). Poolväärtuseg on 7...12 tundi

Biotransformatsioon
90% ravimist metaboliseerub maksas mitteaktiivseteks metaboliitideks, mis erituvad neerude kaudu.
Alla 10% annusest eritub neerude kaudu muutumatul kujul.

Eritumine
Kuna preparaat on olulisel määral seondunud plasmavalkudega, tema jaotusruumala on suur ning tema
jaotumine kudedest verre tagasi toimub aeglaselt, ei toimu dialüüsi protseduuri käigus ega diureesi
forsseerimisel märkimisväärset ambroksooli eliminatsiooni.

Raskete maksahaiguste korral on ambroksooli kliirens vähenenud 20...40% võrra. Raskete
neerufunktsiooni häirete korral on ambroksooli metaboliitide eliminatsiooni poolväärtusaeg
pikenenud.

Ambroksool tungib liikvorisse ja läbib platsentaarbarjääri ning eritub emapiima.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Ambroksoolvesinikkloriidi ägeda toksilisuse indeks on madal. Korduva manustamise uuringutes jäid
kõrvaltoimete suukaudsed annused 150 mg/kg ööpäevas (hiired, 4 nädalat), 50 mg/kg ööpäevas (rotid,
52 ja 78 nädalat), 40 mg/kg ööpäevas (küülikud, 26 nädalat) ja 10 mg/kg ööpäevas (koerad,
52 nädalat) kahjulikku toimet mitteavaldavale tasemele (no-observed adverse effect level, NOAEL).
Mürgistuse sihtorganeid ei tuvastatud. Intravenoosse ambroksoolvesinikkloriidi neljanädalastes
toksilisuse uuringutes rottidel (4, 16 ja 64 mg/kg ööpäevas) ja koertel [45, 90 ja 120 mg/kg ööpäevas
(infusioon 3 h ööpäevas)] ei ilmnenud rasket paikset ega süsteemset toksilisust, sh histopatoloogilist
toksilisust. Kõik kõrvaltoimed olid pöörduvad.

Katsetes suukaudsete annustega kuni 3000 mg/kg ööpäevas rottidel ja kuni 200 mg/kg ööpäevas
küülikutel ei olnud ambroksoolvesinikkloriid embrüotoksiline ega teratogeenne. Annused kuni
500 mg/kg ööpäevas ei mõjutanud isaste ega emaste rottide fertiilsust. Peri- ja postnataalse arengu
uuringus oli NOAEL 50 mg/kg ööpäevas.

Ambroksoolvesinikkloriidi annus 500 mg/kg ööpäevas oli nõrgalt toksiline emasloomadele ja
järglastele, mida näitas kaaluiibe pidurdumine ja pesakonna suuruse vähenemine.

In vitro (Ames'i ja kromosoomide aberratsioonide test ) ja in vivo (mikronukleuste test hiirtel)
genotoksilisuse uuringutes ei ilmnenud ambroksoolvesinikkloriidil mingit mutageenset potentsiaali.

Kantserogeensuse uuringutes hiirtel (50, 200 ja 800 mg/kg ööpäevas) ja rottidel (65, 250 ja
1000 mg/kg ööpäevas), keda raviti toidulisanditega vastavalt 105 ja 116 nädala jooksul, ei avaldunud
ambroksoolvesinikkloriidil mingit tumorogeenset potentsiaali.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Ambroxol Sandoz 30 mg
Kaltsiumvesinikfosfaat
Laktoos
Magneesiumstearaat
Maisitärklis
Polü(O-karboksümetüül)naatriumtärklis
Ränidioksiid

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml
Bensoehape
Sidrunhape
Glütserool
Naatriumtsüklamaat
Naatriumhüdroksiid
Naatriumdisulfit
Polüvidoon
Sorbitool
Destilleeritud vesi
Aroomiained

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

Ambroxol Sandoz 30 mg
5 aastat.

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml
3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ambroxol Sandoz 30 mg
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Pärast esmast avamist kõlblikkusaeg 12 kuud.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ambroxol Sandoz 30 mg
Originaalpakend sisaldab 20 tabletti.

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml
Originaalpakend sisaldab 100 ml või 250 ml siirupit.
Pakend sisaldab 2,5 ja 1,25 ml märgistusega mõõtlusikat.

Kõik pakendisuurused ei pruugi müügil olla.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Sandoz d.d.
Verovskova 57
Sl-1000 Ljubljana
Sloveenia

8. Müügiloa number

Ambroxol Sandoz 30 mg: 253299
Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml: 253399

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Tabletid: 09.04.1999/31.05.2010
Siirup: 09.04.1999/27.06.2014

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud juulis 2014